Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, January 23, 1889, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    —I
Standtnavemet Amerika.
« 131888 ndtog 1447 Standinavet deres
orgerpapirer i Chimgo.
« Knnte Netton et anbemlet til Senatvt
Fannernes Alliance i Noknmn spann-,
imst. »
« Peter Nietsen i Monden Mich, er for
net eftektodcndeen Tet ,,brnnnnende Bist
t«
· Bredrenc stjens Jetnvarebntit i Oeso
omowoc, Wis» nedbmendte fertige !«srdag.
nd 88 000.
« Kanne-ten Zahn Nelson i York, Nebr»
ev notig drasdt der-ped, at hans Heft btev
y og slyngede ham nnod et Trie.
« Minearbejdet Cskak Jacobten fra Brat
erd, Minn» fnldt iksrdnas ned i en Man
iiokver og fortlog sig saa stenrt, at band
iv ej kan keddes,
I ts«n"’1ter.S-ørensen i Manistee, Mich.,
gspger Vuckten Jernbanekompagnt for
10,000som Wstotning for lidt Stabe ved
otnzmgniets Fortscnmetighed
« Pastor P- C. Hanion ved den sprsie
aptistsKtrke i tslncago ftemplede ifslge »Ja.
geht« ( sin Pmdiken i Sondags hele Sam
ndet iom en Bande Tnve vg Nonen-.
« J Løbet nf Anret 1888 landsatteö ved
nstle Wen-dein New York, 59,083 nordiske
ndvandrere, as hvtlke 37,808 kam fra Soe
g, 18,841 na Norge og 7.334 fm Tauman
I thnanuel Academy i Miniieapolis,
inn» onbnede i fertige Ugc dets Winters
nnn med 65 sileonx Skolens Forstander
He. Edqnist fra Angnstann tsollege i Rock
Blanty Ill.
« Redaktoren og Girren af det t7a11di11ayi
eVlad »Varden« it«at)·1«ojse, Wis» bteve
lig trenqtlede paa Foranfmltning as en
asior Thufen, sont paastaar at »Varden«
r offentliggjott en Lpgnattitel otn han
« Pan Lccidental Hotel i 'sx-e1-mts"21-alls,
inn» blev fornylig sijaatet et Wntdnhr og
tm Dr. Jacobfon, ag et Uhr fra Mr.
isten For at komme hnrtjgt assied siial
vene tigeledes to Heste fra Gregers Evens
niAutdaL Positiet er efter dem.
« Ct Væddelob paa Skøjter steil fnakt sin
Sted i Minncapotis imctlcm den hemmte
rfke »Skøjtekonge« Arel Ponlien og Ru
lph Netz fra Milwankee. Lobet gjcrlder
metikas ,,(khampionship« og 8300 sont de
Jdrwtsnmnd ,,s(etter op« i Kvknpagniskab.
« Pete1·(seder(ttdligere Medarbejder ved
olitiken«,) en dansk Jonrnalish Red. af
mndinavian Ruder-« i New York, er, i
lge et Vlad i New York, arresteket for at
ve besveget Mrs. Ellen Wordon for 8200,
mhunhavde stillet som Kantion for fin
nn, der arbejdede hos Gebet-.
« Blandt de Pasiagerer, fom den 10de
nnar ankom fra ijbenhnvn til New
ork med Dampsk.»Thingvalla«var phil. Tr
rtt«1111(l)oln, den bekjendte nokske L-pda
lsegkejfende, fom hak tilbragt de sidste sike
r iblandt Anstraliens Bilde-. Or. an
ltz agter at foretage en Reife- og Forelcess
ngstnr igjenncm de For. Steuer
I A. J. Vlethen i Minne-apolis, Minn»
get i Underhandling otn at ndgive et Dag
d for Staadinnvekne i Nordvesten· Det
lde ttyktes paa Engettk og behandle
pørggmaal af fertig Interesse for Standt
ver. Lnth Jwgek og hans Mattson siges
atbejde paa Oprettelscn as et llgeblttd, der
eledes skal trykkeö vaa Engelsf.
« Ved den danstc Fotenings Grundfor
mlingi Lmaha, Nebr» valgtes splgende
estyrelse: Prektidenn P. Sprensem Voyem
icepræsident: V. Js. Madsen, Protest-lis
r: Hans Haufen, Lasset-en H. Schondoe,
ibliothefarer: H. Jenscn og H. Mathiesen,
orlyftelfesdirettprx O. R. Nelfon, Ren-tie
r: Chais. Printzlan og d. Hausen.
« En Tel Standinaver, allesammen Ven
t af Toldtefornt:Vevcegetse-n, dannede den
e Januar en Forening i Chicago med dctte
lMqu for Ofe. Fjlgende Verm- palgtes til
Vesiyrelie: Pteksident, R. C. Fledetikfen;
Witwe-Denken John Boofen og P. O.
Stumme; Sekketær. L. P. Nelsvnz Kisse
kek, Z. Vopsem Man vedtog en tangere
Resolution, hvori der blanbt andet udtales
splgendc »Du et vvt Ovetbevisning, at
alle Statut-, som paa nogen Munde over
stridek deres eneer lpvlige Hengst, uemlig
at betale en erklig og spsksommelig Regie
cings Udgifter, er inwd senden i vor Kin
siitution og til Stabe for Falter di trot,
at saadanne Statut, der lcgges som en tang»
Byrde paa hele Folcet til Gavn for nogle»
san Grene as Industrien. oil hindre disses’
Werkst, nnddrage Kapitateu its UdviklinsenY
as de naturlige Nigdomskilder, giske Arbej-»
derlsmtingeknevaklende og usikke og gives
enkelte privihgetebe Jndustriek store Fotbele
M Stabe for den flittige Itbejder. Bi ved,»
at de Klassen fom liber mest under denne
uretfcekdige Bestatning, er Fannerne, Ak
bejderne og de mindre Handelsmænd i
Besten, af hvilke en sior Del ekSkandinaver,
som for en Dei tun forsiaar sit Modersmaal .«
Gtmtd JACOB Nyhcseh
——- Planen til Sulterfabrilen er omtrent
.i(rrdig.
) — Byens elektriske Belysning er i th
JGrad forbedret.
s —- ,,The Weelly Jndependent« er den ælds
ste Apis iMellenHiebr.
—i5.Jpsen har endelig opnaaet Stils
inisje sra fin Hnstnn
—- Henry D. Voydem dcn velbekjcndte
Apotheler, har niodtaget Esticnvalg som Se
krctcer for Statens «lkhakmacrnt::)taad.
——«T. Nielsen er danst Salgsmand bös
Wiede. Hans Moder, Lle Nielfen, kjjrer
»i5heap Delivery« for C. L. Hoch.
-——Fjrst i kommende Maaned vil der i
,,Siiernen« fremkomme en tortfattet men in
teressant Beskrivelse af Byen Grind Island.
-— «Grand Island Honse« et det eneste
danske Hotel i Byen, og Vcerten, Leu-is
Johnson, tilbyder ankommende Landsmeend
et hyggeligt sg bekoemmeligt Opholdzsted
Tvers voerfor U. P. Vanegaard
—6·arl Schisdth den danske Dyrlæge,
hat« sit Hofpital i »Tminicks Addition« i den
sydpsilige Tel af Vyen i Nækheden af den
Plad8, sont for nogenTid siden blev udvalgt
til den store Sutkerfabril. Dr.Schi-dtes
OfficeiGeyleks Apothek staari Telefonfor
bindelse med Hispitalet.
M
Rinden, Keamey Cö» Nebr.
(Fm vor Korrespondent.)
Den 18de Jan» 1889·
— Hans Nielsen agter i næste Uge at gjsre
en an til Ord, i den Hensigt at kjsbe en
Farni tilhyrende Henry Peterfen fra Kelso,
Howard Co
— Raömns Christenfens celdsie Dotter
dpde forleden at Diptheritz det er den anden
at den Familie hat mistet.
—- Pafior J. Pind, forhenværende Prcesti
.,dei danfk. ev. luth. Kirkefamfund« hat holdt
flere Moder her iByen og i Missionshnsene
fyd paa.
—- Ssren Christensen var fotleden diew
me paa Bespg fn Franklin Hpjstolu han
var godt tilsreds med den Tid, fom var gaaet
vg agtede at blive der et Por Mnaneder end
nn.
— Forrige Fredag havde det ncet bleven en
alvorlig Sag for Mr. ishr. Christensen, som
bor li Mil fyd for Frederiksbnrg, idet han
ved at springe op paa Siden af W. Petetfens
Vogn, saldt ned og locn under Weg-wem som
var læsfet med Ørekorn, og gik toets over
hum, knusie den htjere Arm melletn Ulbnen
og Skulderet og gav ham tleke Læsiiner i
Bei-steh To Lager blev hurtig tilkaldt og
—
—
Were Gange var det nlspneladende iom one
Livet par ved at udflnkkes. Mk. Christian-!
sen er eftet Omsiendigdedekne igod Bedking,
og Doktoren mein-, at dan nn ek ndenfok al
Inte.
— Vi bavde en-oelsignet Negn her i imsien
LDqge og 1 Nat, men det gjotde neesten Vei
enenfkentkommelig; det maatte en sinkkels
Avisillgent fka Dmaba befiende, sam» sm
dedes her paa Egnen ididfe Dage, for at nd
dkede Bladet »dannebkig«, idet dan pusten
de og stsnieende maakte kjeempe sig ircm pan
den glatte Jsfkorpe, der davde dannet sig
pan Jokdens Overflade as den nedsiyttede
Regn Trods nl den Vefvæklighed, han has
de ved at komme frem, glædede han sig ved
at have gjokt en god Farretning der ude, da
stetehavde ladet at vilde holde »Dannebrog«.
— Bedoekne i Franklin Co. foretog forte
den en Klapjagt paa Ulvenr. 400 Mand
havdesamlet sig i dette Djemed, da der var
stor Klage over, at Ulvene vake batbariste
der paa Essen. Alle vate bevaednede, nogle
Mion andre tilhest, og paa den Maade be
gyndte sagten idet man fpkedte sig i en vic
Afstnnd fka hverandke. Udfnldet var ikke
megetløvende; thi da man var færdig var
der ikke en eneste af de 400 Masnd, sont der
de set en Uly, og heleUddyttet besiad da as
en eneste H at e. Lad andre Conntier folge
Eiseinplet, da vil Ulvene snart iokivindeRi
Fka Nebraskas Hovcdftad.
Tre Uger af Legislaturens Samlinggs
tid ere alt henmndne, og knnganske
faa Sager af Bigtighed er blevne af
gjorte. Dei ladet til at de ny Medicin
Jmer gjerne vil styde det tunge Arbejde
Jtilside san leenge som inuligt, indtil de
L
faar fat sig ind i Sagerne.
man heller ikke regne dem til Last for.
Ugens vigtigste Begivenhed stulde ver
rei Valg af.Forbundgfen«-tor, men da
Sagen i Foroejen var afgjort, forte
selve Valgceremonien ingen Opsigt med
sig- «
Den enesie varnie Debat, man hat
heut, var den over Forflaget oin at sor
hjje Jurymaends Beialing fra 82 til 83
pr. Dag. Medlemmerne fra Landet
var belt halvt om halvt, men Prokura
toretne var alle imod det, og Fotslaget
faldt.
Der er ialt vedtaget en tre sire For
slag. Nniurligvis var det første det om
atbevilge de for Legiglaturen net-ven
dige Udgifter.
dannet to Forflag, det ene bevilger
8100,000 og det andet 880,000,
man befrygter endda at det vilikke
slea til.
Det stal
J dem Øjemed bkep dekj
og’
McBrides Forflag oin at doerfjrej
8129, 000 fra Fondet for Sindssygeas
fylet til General Fond, blev ogsaa
reiste-geh og den fjerde Lon, sotn er
bleven lavet, var et Forslag af Gilbert
fra York angaaende Kautionifter, foni
ikke har større Betydning.
Skjindt Legislatuien ikke harlavet
flere Love, hur den alligenel ,,gjort
Besteh» med et ikke ringe Anteil.
Fökslaget om at give Kvinden kom
munalValgret blev hurtigt affækdiget,
da man fanbt Jbeen at staa iStrid
med Grundloven.
Et anbet Lovforflag as ikke ringe Be
tydning, navnlig for Skatteyderne,
blevslaaetiHufet. Det var et For
i
m
f!:·n em, at hvekt Connty felv ital be
"t- i- alle de Dmloflningek, som frem
unnnier if de smaa Netsfagee under
Fredsdemmernes Juriddiktiom Sein
det et nn, hat Conntiet Net til at flyde
denne Binde over paa Staten, der i
dens Helhed del-bei sig til inange tu
sinde Dollars aarligt.
Konnnende Uge lauer tilsyneladende
lidt starre Travlhed. Laden oin em
strejfende Bedragere samt Bankisven
vil nden Tvivl lonnne under Behand
ling. Der er ogfaa Tale am at bringe
Prohibitiön fkem paa Fredag, nien det
er mindre afgjoi«t, da denne Sags Af
gjjrelse er afheengig af Stemninseng
Situation.
Senatet hat vedtaget Foeslaget am at
fatbyde Jndftrselen as Pinlei·tan-De
tektiver i Statut, og Billen der paabys
der Assurancefelstaber at detale det ful
de Assnrancebelsb. Disfe to Farslag
er nu overfendte til Oasen
Forflaget om at for-ge de iStaten
varende Netskredse til ti i Tallet er vg
saa gaaet igjenneni i Senatet.
Den store ReforinatorChnrch Hoive
hat attei« indbragt .et praktisk Foi«slag.
Det slal være et Middel intod Qui-find
ning af Valgnrnen, og bestaar simpelt
hen del-i at Balgni«neii skal laveg af
Glas istedetfor af Blit. Meilelig nok,
at ingen hat taenkt paa det spr!
J Hitfet hat Repkæsentant Cady fra
Howard Cannty indbragt et Lovforflag,
der foreslisiver at State-Anditsren stal
leje en Jnspcktsr niod en aarlig Lan af
81500, hvis Pligt dct sial være at ef
terfe hver County-Kaösererg Negnslabcr
inindst en Gang oni Aaret og give en
nsjagtig Naport af Refultatet af sam
me; denne Raport lndsendes til Statis
Auditaren, og et Kvpi gives til County
Kommisfærernr. Planen er dekfaiiime
sont nn gicelder i Regjekingens Eftek
fyn nied Postniestre. Farslaget er prak
tisk og njdvendig, og bar blive til Lav.
Nepmsentant Gildert fra York fere
slaar, at Penge, der udlaanes til Aa
gerenter, stalikke ved Laven kunne ind
lasseies paa den givne Note.
Ncpmsentant Burnham fra Keya
Paha vil have» Lokal Option. «
Senat-it Mandersan hat streitet et
Brev til hvert enlelt Legislaturinedlem,
hvori han takker for den nydte Ære·
Naar De reifcr
ee detgodt at have i Erindking, at »Ti»
hueltnston Reute« holder i Farren en
gjsnnemgaaende Perfonsoogn til Lincoln,«
hvor den tkæsser Forbindelie nied et hurtig
gaaende »Vestibnle lfkptess Train« ndstyret
mcd frie ttænestole og forfynet nied Pnllman
Sovevsgne, direkte gjennenigaaende til Chi- »
eago uden Stifte. Ligeledes knyttes For-;
bindelser med giennesigaaende Tog til Den
ver.
BurlingtonsKompagnictejct enBanelæng
de paa over 6,000 Mil iorsynet nied Staal:
stinner, og hat Forbindelsek med andre nig
tigeCenttek, nenilig, tfhicagm Peoria, St.
Louis, Kansas City, Omaha, Cheyenne og
Tenver. .
For Billetter sg Undenetning, heuvender
man sig til hvitkensatnhelst Statipnsfokval ’
tei- ved Burlington Bauen. »
i—
— M. A
, —- Pra »M
1ste Februar
1 8 8 9
sælgcr ieg udelukkendc
For Kontant
Og alle, fom er mig its-wish
liebes betale til dcnITid
cller der-s Regningcr
IIIij jucllagtle vesl en Prokukatmx
OOO
Fra den Tid fælgcr jeg
S a a b 1 1 1 :i. g t
com nagen vcst for
— Omaha «
lsluskl km Ists Pelorum-, Ess
Fyexi lewk XVI-Mex
RDåiiskNoksjk «
YogfmmleL
J. T. Nettiug a- Co»
369 Milwaukce Auenue,
(5himgo, Jll»
anbeialer sit sen-selig- Laser as
damit-, not-»- og fvenfke
By get i alle Literatur-nd Greis-.
—Mmslog sendeö frit vom Isr
tcmqende. Dei stotste Udvalg i
Amerika as Bonn-, passe-wo for
Bibliotheker oq Lapi-spre
us im e r.
J Partier hol Nahet.
J. T. Relling G Co»
369 Milwaukce Ave., Chicago, Jll.
;
W ««"Jsk"e"i«li"st til
Indkjøbspris,
men sae- mrr Mustkct Iom mutigt, feiger
A. J. Cushman
s-- sit Lager at —
Mahlen
Parloe set-, chsmbok set-,
Kmmodety Sofaer, Gyngeftole,
! Lcrncstolc, Vorde, Stole
Scngestcdek, m. m.
lIts-m tnd oghjr,hvot«1natrge Stole vi giver
for l Doch —
Ved Siden af
Mobchagazinet
vedligeholdcr hnu cIe wrskilt Afdelirtg, for-·
sum-I med et fnldstasndigk Udvalg af
stovos Og Tinvaper
og vt gnmnterer Its-bere, at de hos os kalt
bliue nlneddftiuct suavrl mcd Henspn
til Ertrag iom til Pris
Bmik on Lager i Cufhmans Block
St.Pau1, Neb
MLÄRKE
i
I
Jenes Gut-I Brablomt 1851. lsssas
III-end sent-est UULUAUOJLL Its-I i.
« Den qamlr. paaltdellqe
« Is» t Læge oq There-es,
belmtdler fremdem nnd nieste
Gewisshei- ss Oel
chch nknv
RIEMANN
samt nllePeriossrr. lom ved defeörqen Versetzt sitz KOC
mnts ed o Ins-heb -van tuneeriom re tdh ·
nuntt a here Ltv »dem pnnttrt Ein iets et hemmeltse
Dnbe, one IIqu as Duertrteoelse as Naturen Loh-,
Kulde rnk randspsk e den bersnrrtrclnrkr. rh
unl her-III I Ist-ice nned euer uden kin
mn eller Ist-leise on Tab at denkest-oft se aud
lei eher n e Weilst-der med sldrtst trinkend-· eth
Iusile tad, uns lrdrni Svnnbrbry utlle site eeI
hurtig selt) o Lsndrtnq samtt unt-me Ttlteeldek es
sulditcrn tq el rrdetkn MDt-1ccmrmtctttlst es«
thd De for en var ruqt ellrr horni, M- uden eli
dar he ndlet Der-.
De most-Use Umr- at cylllts ttll est-d
; nlt III-It Ists m Ousln stimme hellre-s falt
Htcrndtq »den muss-m da paa, at tu falls
» Goethes-. tust-J den III-ver tin-samt euer neigtt behand
let. sei-eve- oe under-renne og kommende t- ter.
» « Alle nimm-Use lldtsmmetiee hell-no beer
ngt nden at hindre den Sane« Fortsetmsser. It es
Expertmmter. He » Mike but-lutes ist-Ät
uqnessluldt I der is Wut-I er I It ·
s tlsyestslsfe tut-Ideen sit-eve- Iksu I
Zot- ten-edel i owed In others c Ists-,
one ers-sue .
st- Iyse, der me at see-Use Inst-Oh dir
atorbe olvrm arm oq for-neue femme-Insel II
detee uns-I. So doutstktfeelver hell-keus, is
Andre Ikke have kannst streke.
II- Srsd 4 cre, I thineerkek for et bitt-U III
over the-um« see-sie o sellkaee Chiusi-h
De saat I« dct Iscfk:dan«.’e vrvq en usw-Itin
Ortsstatutqu mor- tqrrn over SI deute-IN
» hours-d De fel- entom-ne et er Deus nd- .
iilsstdh sont-entrinnen verionltq eller flrt tsæ -
Koniuttek sen qui-le Doktor-. Inhaber ere steur- el·
versehe. Iris-te sont-en « sitt-Eil es
mrtelfer. III-Alle Iom sqkr at ins as t· er ah,
tslle ttrsve e terDc Werkes her-me eile-er or VI
nses oq der-rek, Reis for en essen 15 Mk beflqe W Its
, I «sr»mkrter. Raume Des- med Ot. state, i r
Ink- fr benoender Dem ttl knarrt Ante-. schen It
Met- ellek ttei kan hesri km ssr tremttptse Libelser
un Nam, samt erstere Dereo Liv- gylvne Ieic- Ums
mer les-see hyeriour ellt o met eer rnve Ieise
den« rntorttd rsp stil ; Ost-das Ia st.ltills.
ck konvmew si Mes. Vrrve erper
. . user-, »I. o»
MS so. clsek streck, Ohio-sey Ill
...72...
Se Dig for, Vally, den som vil forhøjt tilvejrs, stsdei let Hovedet, og de
eroppe synes heller ikle om det, men sttder En ned igjenl
Hun taug.
Det er for tidligt at blive her-appe, begyndte han igjen, intet Momeer can
olde det ud!
Aa, da jeg forrige Aars Hast kom herop, var det dog endnu vierte, mente
ally. «
De gik nu ind i Hytten.
Den der ikke vil modtnge ct godt Raad, kan man heller ikke hjalye. Men
ersoin han ikke engang bclønncr Dig for Alt, hvad Du hat maattet gjennemgaa
or hans Skyld, saa fortjener han at man dkejcr Halsen om paa hanil
Dersoni han vidste det, saa vilde han vist belønne mig dekfor! fagde Vally
g rpdmcde dybt, idct hun scenlede sine Øjne. «
Ved han det itke engang? sputgte Benedikt forbauset.
Nei, han ljender mig neppe!
Naa, saa tilgive Dig Gad, at Du sualedes kan hengive Dig til et fremmed
enneske, og at Du lau stade dem fra Dig, oer elske Dis og have plejet Dig faa
crligt! Deter ikke Kjærlighed, det er Egenfjærlighedl
Vally taug.
Heller itte Benedikt fagde et eneste Ord merk. Han gjorde, hvad Klettem
aier Aar-et fornd havde gjort, indrettede Hytten for Vally saa godt han kunde
bar andc samtnen for l)ende. Dcrpaa rakte han hcnde Haanden til Afflcd
g sagde: .
· Gud bevarc Dig! Og derfom jeg endnu tsk sigeDig et Ord, saa er dci
ttc: vaag over Dig selv og bed at Du ikke lader nagen ond Magt san Vugt meh
igl ,
Vally blcv dybt bevæget, da han betragtcde hende saa fargmnadigt. Tot
r virkelig soin om hun falle de onde Magtcr over fig, og nieste-i nbevidsx holdt
un fast ved sin Bcstytters Haand, han, der hidtil havde uaaget saa troiast over
ende, og fulgte hnm et Stykke paa ch, som oni hun var bange for at bliue alr
e tilbnge.
Gaa nn tilbage! Vejen begyndcr at blive daarligz tak fcr Folgt-H sagde
cncdikt og stiltcs fra l)cnde.
ch vcl og ucl hjcml raubte Palla.
Han vcndte sig ikkc met-e om.
Hun gis tilbagc til Hatten og var nu alene med Glitt-ca csg Viel-geis
ander.
-05
Han bragte en Staal Melk tned tilbage og bar den ind til den Syge. Lean
ders Blicke fulgte hanc misundslig.
Benedikt var fulten og gav stg ttrakk ifcrd med Suppen, nden at agte paa,
hvad Broderen fsretog sig. Nicademus kam sirats Ulbagtz og nu holdt de i
Taushed deres Mai-Hid
Da de var færdige, tandte Benedikt sig en Pilze og streckte sig behagetigt ud
paa Ovnöbtenten. ,
Hvtd Nyt derude i Verden? Fortcel os dog Nagen bad Leander, der tjendte
sin Broders Ulyst til at meddece fig
Bendikt beholdt Piden i Munden og inakcde:
Jeg ved Jntet Nyti Men et Øjeblii eitek sagde han dag: Den rigc Strom
nkingers Datte —- hnn paa Soll-allen —- Gribbe-Vally, er flygtek bort fm sin
Fader oq lebet nn omkring iEgnen og tigger.
Hvad er der da stet? spukgke Brsderne fordansede.
Det maa viere et sandt Udskud af en Pige !H veddlev Benedikt. Hendes Fa
der har allercde engang vier-et ntdt til at fende hende op mellem Hsjfjeldene, fordi
hun var iaa ustiktelig, endelig koni hun da tilbage, og det Forste hun gier, er at
hnn nasten slaar Gellner-Vincenz ihjel og satte Jld paa sin Faders Hug.
Jesus Maria!
Saa lob hun naturligvis sin Bei og dkiver omkring i Landsbyernr. Jgaar
var hnn i Vent vg spurgtc om Tjenefte ved hver eneste Der; men hvem vil vel
tage faadan (7"1 i Hufet til fig? Desnden slaber hnn en stor Gtid med sig, iom
hun engang hat« fanget, og den mener hun stal Falk ogsaa tage imod, cnen man
betakkcr sizx nururtigvis for det!
Wende-« XI san paa Leander, og Leander blev mater-d.
Nka 7"..gde Nicodetnus, nu ved jeg, hvetn drt er, sont sover der-indes Gribs
beu, som HETE vil Ich im Tages og hun fanmserede hele Nonen om e« Gksb .
mm, bit or if·"-.- i:de, vi hat Gribbe:Vnlly i Hufet hos os!
Arn-DER sprang op:
Hund ?
Eier Je ; Ecke sw, fu«-: U( Ende-; uit J da Osn Zukicls LHc Zka »Hu Wkk
Alt?
RIGHT-« CI DHOTTC M, 177 Wolle lmooe fnnbei yende halodod ndc i Ein-»i;
n«..i. T.:.)«:c «- -!six-:·s.«s EIN-it Un su utg.k)1e, cito at Dei-our ten-n- Iiuikiche ,o-3n».1,
iitdtit tun i.:«n km ;1n.4. Tiska Benedikt var en dantd Pia-m oxk nie.s:e, a. »s. .
dommm ku s. : -— ·’ «,!-«..-««« px Bindi-me havdeockret For sinke rsx sadek zi: take
ved Sk«rj.««i. »Ist-! ; uidc ist-c fna Bugt uied hende.
i
» qerstbanestationi met-MI, fikre Il
Divisi
Rotsh Curio-, Dumm- Flalns
og IMII.
« Dafmsfsbetxi iåtä feile ugktadtli , er Männe
askec Jene hat-th
ftI oq Leda nd stehet erden. est-plis
heben for Pas a net et uovettt eth. ,
Our-arme o oll er cltjd til jenem use
Betaliag. tbvert Den y- ttl cui tret-es
Vekvemmeliq ed Moor rund tptsvet m tkel
im. Um- om bar ei crust t at sät- »Da-I
ander-· rcker iom snstet at sen esu met sen-m
kan habe qjcnncm wende Bisma- iil extr- euhvet
. s en Ins Ie
qelige Re: e med suchst n, iom et den b de
of noqcnipm elst sahen Ist-ste- slssses Mai-. TIqu
i orsiukr e ellek quift ainpseniocadel Glas set
ergo-I I l Reife eller chsge ved at ca sbe Engl-O
og Hkonanm For vjoekc Univers-einma» enden-· I
itg m Unmut-Umsonst Votumqu ellck n
Mit-Ochs Monds-T
Oen.1'ilqevtek,
12 Ln Mc St« · - - Un
Ass
9.IerJ. Brockumk k: «
Gjordemoder- L .·ol
et den man paxxnengh da den 1 :-. Typ
tcret usw«-r Hauen Juno-gis ilv « Ich
Eihm As 7c3"--’l«’.’;b-’H«k!!s-·!’. « I· ·«»·:«ne
ibennc ;.«««s:s.;1.:-)«s.«x « «
UND-« -)
damit-L Isskss spssIspIs « s - n«-·- « NR
under L’-11’I-::.:1.«» ·: ZU »Ob«- :’".«.T
L!:-:.I-ims1s. « ; -.: ’ rn
vmr ««-«r Torw« » «.t". nut.
’L«eii-f1c.?0r Huqu .i " .:-. « 11kx.
bcfs ?C:::" » «-«"- »Um
d» Js « llqc
2 ’ «c.
—
« '
k- .- s, « »Ist e
, - - « « « ,
·. A - L’
u U . R
L sfiirc zrk -:, T) Pl
Cis-and Nsum k. . ,;;.