Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, September 12, 1888, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    — - A—«
S tj e r n e n .
I. Zbchootk chdalilod
tht L-.-.:Ts.t sucht.rttitrndrm.1»tsm »Ist-ist .t
. I » - . « . - —
VUIJU -lk««.- E» N ts. ".t-«x s « s V .!«- -.
t ! Ist
.2tieeteen«· Tannevrokh Rette-often
Benge- tttn nndtsxs s ..;—.’t’outn »F tin-H « . spz
Floh Bank ’t«»!!i«rll«: : lfkspstgttt ’. «
ftvt lwnzte sit-r stndcsxs I lon- Imm- lttn lld
tsusunr tllt du«-te murmttus.
THIS-« P. M. Hannibal n- »Im
kessendts »Elean oks sont spatmn benimmt
get tll at tnodtntsc U tmttrrts snt saavel
Abonncntopnnsr for »zum-um« sont og
satt for Averttsdsetnknmx
III-IF U. H. lcksrsstrnsen s Frenmnl
ntodtnzsrr «th«s·tillt·nkser oss Vetaling sm
,,"Ztsernen« sog luitterrsr stsr sammt-.
Pwvennmre as Vladet lkm ist-holdes lstvj
hom. Mr. lslsristenfen ist« ogsaa :’lge-nt
for TmnpstibsdbiUnter-.
latet Elle-on
P
»So tsjstt-1It·)-« tlmn nrt n wo".!"
Hvok tnna man sitesirndcdettcnnte1«i:
kanskc Ltdsptog, naar man liger ltdt
bog Kulisse-nie og iagttager den looprii
le ssivil-T1cnested lndrc Mein-noch
Ema Programctzi tiaszsiskc Sider hedder
det: »For·st«ennnelsr bctinges as Vase-dsg
hcd«; tneni den strenge Virkcliglsedg
Fortetuinksosprog list-er det: »Ist-ein Ined
Pettgene!« Ort soroentcsz at enlsvcr de
ntolratisl Regsrringgsnnltlancet- oil mar
sclscre os) sont en pten og takncntllg
Mund og estct Evnk lnorage sin Skseero
til Valgkampsondct. Det hat« Formand
Varnnm as Nationaludoalget sagt.
Prasldent lslweland hat« sat lsflgetttplet
ved at laste en Jukuuu Vetsel iHatten.
Kalsinetgutedlcnnnerne hat ydet sitt
Part, og man anser sor gis-et, at Ely
etnplet slal sntittc lselt ncd igsennein
Retter-neu Bad og viere sri sok »Ur-il
Service-Reform« og Hylltsri.
Alt andrt end glredrlig er den Icylsed,
at Traktntcn tncd Kinn er as den link-si
sle Regiering Neuen sotlasie:. Tet vil
meget sandsunligt sose en Ins Fsot"villing
lil vor allerede nie-get indvillede politiske
Vulglamp To Kinessrspørgsznmalet
spiller Honedrollen sma vort Lands
Vestlnst, er det at lsest«t)gtc, at stravel
Republilamsre sont Tesnoktoter nil kap
pes ont at stetnlsolde gtsldne Laster ont
Besrielse sra den lincstslc Jndoandring,
idet Ljetned at silre derrs respektive
Partfer lsalisornieng og Oregons Un
dersttttelse. Hoor tnodbydeligt det end
intaatte viere, komme-t- oi saaledeg til at
bryde not-e nnoærende traltatntægsige
—Fpt·pligtelscr ooetssor Kinn, og handle
iEgeninteresse. Men nauk oi saaledeH
slssriver os sra ethvert Hettsyn til an
Idtes Rettigltedek, saa stilles vi i den
Fate at lebe saa langt at vi tilsidst gssr
Iod slyldige i virlelig nretsardige Hand
Angel-. For konservative Mel-nd i begge
Pariser er det en Pligt at sastslaa den
Paastsnd, at de Garaittier, sont set
tttrveerende besintter de Kineserc, som
er boslddende i Amerika, trosast over
holded. Dersosn dette lkke ved et antis
kjendeligt solleligt lldtryk sastslaas, er
der Fare soe, at Partigalskabet staetet
en Beragelse til at nddrive hoer eneste
Kineser as Landet, og saaledes tvinge
Republilen ind i en blodig llretsekt·dig
ded, sotn vilde slemple en nudslettelig
Skamplet paa vor nationale Historie.
—----—
Rinden, Kein-neu Co«» Nebe
lfrka ook ttorkespondentJ
Niels Vorgaard lsar bringet et Ins
Kornrnagasin og hak i dlgse Tage paabe
gyndt Tierskningem
— Den dansle Meniglsed ved Frede
riksborg bar beslnttet i dette Esteraar a
bygge en nts Kirke. Det erindrevz vc
as Læserne, at den gamle bltrste ned so
1 Aar siden. Denne er deratntnet til e«
Stseeelse as 24136 med en Sidebqg
ning 14x16, sent stal asbenyttes tt
Skolestne sor Born. Jndsatnlingen e
paadegyndt as en Jndsatnlingskomit
tg det synetl at vinde god Tilslut
ning.
» Clang Thomsen ntiflede sokleden sin
Maaneder gammel San, som var an
gteben as »Colera Mokbus.« Fler
Born er i denne Tid angrebne as santm
Sygdom.
—- Jettserthp. hat rentet Frederils
barg bptt til Mr. Westntann (svensk)
da Mr. H. Nielsen, den nnvtetendeRen
ter, agter at for-lade Pladsen til sIksI
Marti.
—Hvedepeiserne her stiger Das sc
Dag. Forleden betaltes den saa ho«
som 72 Cts. pk.Bush., saadesorst
seen tatslede og folgte strals varelil
speiaskr.
. —Den vedvarende Torke syncs e
standse Massen lidt e· Veekstem D«
same-e ee Als-Wet- med Ho vg Grcei
see en Dust-Rein smd det sfrste vill
M velkmstetr.
Kund Johnfons nngfte Bat-n lnu ve
ret meget ingi den jene-re Ted; meet
Tons-ten meneiy ne Rat-en et dem
ltadel dg der er Hand otn Forliedking.
Feemonh Nebraska
sen Bitte Ilnqnn NO
Itl »Eure-um«
» Tet danske ednngelisk lntbenle Entn
. fund i Amerika« holder lter sit kpte Aufs
; mode i dtgie Dage. Model anbttedeg
aned en Pnedtlen nf Pnswt J. Tnniel
·I"eit im Westen, Inn-m Manne Frem
-knede, Napel Pmstsst fdsn YOUde out-c
;frennnndte, san at de danske l Fremd-It
knn tkkc kluge over Mangel pan Bring i
diofe Dage. Mr. Sam. Nilien lnwde
ilke mindre end te; i Logis og andre i
Fee-hold dertil. Foruden Samfnndetg
Medlenuner vare der tilstede en Tel sen
andre Samfnnd. :- Pktester fra den nor
ske St)node, l fkn Hanges Synode, en
Student dg en Hojilolelcerer fm »Den
danske Kirke«, dg Lt Stadentek as Tran
bckgsz, fka Chieago.
Modet inne-Z at væke tilfrcdsstillende,
senligs OpbyggelfestInsnenkosnsientr.
Fderetninggmpdeme vare ndget torke,
iscrr for dem, san ikte lsavde nagen Jn
let-esse deri, nten eftekfdtn der sprean
vansteligc Ding til Behandling man det
sich at del glk ganste stille af, om ikke
just tilfredsslillendc for alle, fotn jo
nceppe cunde ventes. To Kandidater
bled drdineket tileslegjerningen, nein
lig: Student A. S. Nielfen og Jud-re
snissionckr Leuter Mathiesen, der for en
ITid sidcn anldin hetlil fm Rastdets,
Dantnack. SaIIIfUIIBetH 6te Aargtnode
stal afhdlch i Pastok L. Mathlesens
Menighed i Hntchinson, Minnisota
sidst i Mai eller forsl i Juni, lststk
LEkbsdlgst,
I Korrespondent.
Akten, Comva
Tcn sldc Zept. IEWL
«MI«. Peter tsbbesonI
! Vit Te optngc digfc fsm Linieri nor
Ven »Stjc1«ncn«, sont er vor kjckre Bud
lningcr sm dtofc Zslrttcr og Tunnebrogs
Skjsn!)cdc1·, hnilkc vi stadig man favne.
Her paa Coloradog vitdt ndstratte Pakt
kicr finden ikkc en Piet, sont vi fnn sam
nicnlignc tncd dct gainle Hjcm Donne
brog; ntcn vi vit bærr dette Sonn san
stille.
Sidste Gang jeg«tilskrev ,,Stjerncn«
lvvedcjcg at formtlc lin um Skoven og
andre Ting, sont sindeg her. Fleck af
og hat nn været ncde ved Skoven, sein
l liggcr en 75 Mit sydsst hinka Disfe
Skovcgnc er Ineget nictvne; Sten og
Trom- uokser intellesn hoekandte, og nf
og til snok sig et lille Bank-lob dybt nede
iKloften og vp nd Klastesideme staat
Grummet samt Fyr og andre Tmri
en frodigt Vase-L Men det taater ikte
Sannnenligning Ined de danste Granstm
ve, sont paa sine Steder vake uigjennems
Mangelng Her er det tyndt mebTmer ;
der er et Pak hundrede etSted og ligefsq
d
et neidet, oq saaledes aaar Skoven tvtna
igjennetn lkolotadm Pan den Streelttittg«
ot var part, var der tusiten ligesaa Inn-He
tovlcse Jlsddet sont der var Noddet nat-d
Zov paa, saa den lille Ztov vil timtt
vckte nedltngaeL sen Tag sont vi tun
det, var der Rat-inne helt nede sra nun
fac- sor at skaffe tin Brcende og ON
ntngszsth og Fall der-liebe ennlring ski
tatte ass, at der lnser ng afgit l.3 a .· «
t'tts.«i,ox1sonnne Tider ntere. Naat de
lstaut-r paa detthaade tre Aar langer-,
saa oil Stoven snart vaer aslzngtctk
Farsnerne derpaa Egnen hat« tigttgnat
nogle nnnerlede Hase, saa det man ke
dog gavne dein Ineget, isckt iden ferne
Tib, da alt loster Penge· Desuden ser
zeZerden alt andet end lvvende nd; eiter
ltte llgerci Tovejr hat den tabt sig nie-get.
llndet Paavirkning as den drandknde
lHalhede begnnderMaisen at satnmenruls
Lle dens Bladr. Men der er ogsaa nmni
gen en Former-, sont har en riglig god
»sornntark, hovr Katnatet hat vist sig
. sor over tre llger siden og holder sig
L endnn rigtig godt. Al Smaaseed er nas
i sten optortet, og vil det ilke snaet regne,
i saa gaar Piillet den satntne Bei. Men
idet er ogsaa et ntekekeligt Farmeri, her
idrivesz nogle saar iApril og Maj og
T hat sor det nieste en god Grade, andre
saar i Juni og Juli og tagek den-H
«pr« sont den er, vp disse har so
jGrnnd til at klage paa Colatado.
Fahnen socn hat ptvvet et nyt
I»Conntry«, ntaa kjende og vide, hvad
det er, og slet ikle adsporge andre. Tet
konnnee mangen en her til fot at tagt
Land, sont aldrig hat« rart ved en Plov
lellcr nagen andet Fartnerredskad, og
isaadanne Falk er det, sont gaar og neb
irakket Colorada og dens srngtbare Stet:
,tet. J April, Mai og en Pakt as Juni
s kunde disse Mennesket ikke etneere sig for
istegnz nn kan det itke gaa, sor nu tomi
ftner det aldrig Regu. ,,Vi ntaa bott het·
» sra dette sorderrvcde Land!« Arbeitser
ine siger lige saa. Er der Arbeit-ci
Neij Ja, det vidfte jeg nok for jeg kont.
Tet maa altid verreden Bes. En sattig
Mand Jammer her til uden at have
Midlet at leve sor, og tager sog et Styl
kc Land; Inen levc vil han läge saa oel
sont andre, og han vil have Atdejde, ag
saaledes er der hundreder og attet hun
dredee, og derfot et Latinen sam den et.
lsolorado hat altid staaet paa et hast
Ttin nted sin Atbejdslom nten nn be
hsvet vi ej at set-de efter Falk fra andre
Stedet. Der er sittert 10 Mond sor
hveet Styktc Ackedi sotn ndfttes her
i Akt-on, og de lan saa det gjott set
hvad de vil give dersor. Men In siden
Rock Island Banen er kommen ind til
Nioer Bend har den taget en Del Falk;
der detales sl.7s.3 otn Dagen, og Kosten
er SI..30 ont Ugen, saa det san gaa an.
Men nn begyndet de ogsaa at setle, saa
det vil snatt dem der sont her: for man
lge Fort og for nvek Arbeit-.
Qg saa stal Landet lide bekundet-.
Der siges saa galt, at det aldrig vil bli
ve et Farming-,,Conntry«! Til Trods
hersor kan sian, at den Mand, sont pas
r 1
see fin Iord pg sit Hzenk knn lige san!
godt faa et Mem her sont noget endet;
Its-tut Tet« et sinnt-etc her pan alle;
Zider af Byen, sont liar en god »E01«IH
Stop« og vil silkert san II a W Vnsh.;
pr. Alte. Du lnn itle ventesz dedk«epaa«
dette nyplojede Land. !
Rohme hat sine Hexligbeden fritz
But-libe, Tut og Kul, naar ellerg Falk,
uil hente det selo· Lg der-sont de iltez
selv gad grade Kullenc op, san kan del
txobe dem nicget billigt, nemlig 81 pr.E
Ton.
Tesnden hat vi Znontollen, her en
l)vcr lau gna nkd at kkobe sigLnntbes nie-:
sten for intet, Prifen er sra 85 og op pr.i
lo00 Fed, alt efter de forskjcllige Ti-.
mensioner. Der er naturligvis tttange,3
fom lmr langt txt-Horc- dercfterz men der-,
er jo altid nogle Dage, fom Farnteken"
can ockre borste, og detved staane sine
Penge, og tillige faa bedu- VngningH-)
Inaterinle. Saadanne Ting bor disse
hojtænkende Heu-er at se paa. »
Sydost for Skoven er den bedstc
Land-Region, sont vi endnn hat seti
Sowde Alt Gmsfet der einseitig er
Blut-Money ellets at fannnenligne med
det danste degmsk Det staat tat og
er ca. 1 Fod heit. Paa Hojlandet kan
der ikke være dybt til Band. Tette Land
er nylig aabnet for Setlingz dogs spndt
vi to Nybyggere og dc vare stolit af at
» fremoise deres Kontagke for os, hvor
det grpnne Grws blot for 6 llget siden
var ncdplojet, og nu volser der frodige
Majgplanten Desnden besaa vi der-es
Hufe, sont var bygget af Sidestjor fra
de ftore Grummet-, sont for en billig
Pris- faaes ncdc paa Savmollen, ncmlig
l Cent pr. Slykke af 10 Fods Lang-de
og 6 a 12 Tom. Bredde. Disfe var
stillct med den flade Side ind efter,
og Barlsiden nd. Tette gjpr et godt
og billigt Hirs. Dei e: alt hvadjeg keck-n
fortaelle om Colokado des-nie Gang. Jeg
slnlde onste, at nogle flere af min
Landsntecnd vildc komme herned og fe
for sig selo. De fleste, sont er her, her
det«nogenlnnde godt eftcse Homcsteadere
at verre, og de, sont lobe bort fra
fine ,,Claitn«3«, vil blive sletnt sluffede;.
Landet tages af andre, vg. stiger stadig i
»Prix-, Incn det cr jö et frit ,,Conntry,«
J og enhvcr knn jo gjore toln han vil.
J Pan Grund af den Sygdotn, vi hat i
? Familien, ntaa vi stoppe for dcnneGanz
smed ntangen en god Hilsen til ,Stje««
nen«s3 Personal-: og LEsere. De Sygp
er nn alle bedre end da jeg site-) sidsi.
Venligst,
I R.Larseno-g.flekc
Nysted Nyhederz
(Fm vor Korrespondenw
zred Olfen var en Tut it Grund Js
land afvigte Lprdag.
—- DeputyiSheriff A. D. Andessvny
St. Paul, var i Forretnbngsanliggmdr.
her paa Egnen i Torsdagsz «
— En Broder til og In Tattw eif
Mis. J. Andersen ankoni for nogst Da
ge siden hertil fka Damnark. «
I—
[ t- «1——
—- Misg Mut-it Sottensett nendte til
ltage sitt sitt LtnetlttisTnt i zredags
isftettniddatyx Hnn ltctvdc ntotet sig
sotttttsiieligL )
—- Iitetu Enttttsettss tsnke ved Wink-»
sott ist«-es nigtt ued Enden ttiitizzte stre
dag, eitet cu. H Tages Engelete·
— Dltltestet pna Teglotrttet hett Hin-«
sted et tttt tilendebtagt sitt dentte Zerfotn
Linn-ritt leimt-W Mittsten ttf bedste
Fittitttiet er tttt pttn Lager.
— tfn Leet"et«ittde, LUTisS Mittnie C.
isltttntltets sta Indiana et« engttgetet til
Just ed lKinn-fielen Hutt atttuetede fid
tle Lotdttg tig sknl hatte sotlolttg Ophoid
hos MU. Vierte vZe)t-e::sett.
—- C. if. Hausen, Tannewa og et
Pctr andte («!ietttte::tett, srtt Hantilton
Co» hattde vi Foxsnnjelscn at ytlse paa
i Stint-ass.
— Vi beder Mt«. og Miss. C. J.
Skougaotd tttodtage note bedste Lnsker
sot den nylig sodte Tattcts Ft·etntid.
— Cster et lattgt og stnertesuldt Sy
geleje dode Mis. Noltett Petri-sen Tith
dagen den 4. Sept. Estertniddag Kl. ö.
Begravelsen sotegik Tagen eftet«. Kl. 9
Onsdag Fotntiddag fortes Ligct sra
Hsetnntet ved Muttsott Cteel til Nysted
Kitte, hnor ett talrig Sinke havde ind
sundct ftg for at ledsage den Asdodc til
hendeg sidste Halle-sied. Efter at Pa
slor Skovgaatd havde ltoidt en stnuk okt
rotende Tale ved Bauten, blev dett ttt i
Blotnster og Krattdse bedæktede Kiste
udbaaret as Kirken og fIrt afdet stott
Fplge, sont talte ea. Im stætkt belasse
de qkogne, til Dannebtog Kirkegaatd,
hvot Stovet as dett hedengangtte stedtes
til Hinle
D
I
Heut-ed bekiendtgjdres
odsfald.
sot7ttet1t oq thttttet atdet hat beha:
get den« alvtse Nnd atbotttagefta og
den xde des, ottt isftetntiddagen til
eitet tte Mitattedetes to: ndetaeiende Syg
von-, In Im Moder oxt ett ksæk Httftkth
L«·i01e«il)ttatdc den dnlte Zorg og
det stote Tab og vil til Betten bede. at
htttt atm- have sttndet den sen-d og Hvile
ved sitt ,’ttett"er, sont littn tser søgie estek
xeg its-l bebe Vettett nnde os- lter at leve
sau, nr- naak ltttn ettgang taldek paa os,
at oi da nttta iantles tin-d den sprud
getngno Kein-re bei-, ltvor vi itte mete stil
les in- seknd ott Wurde
Littehedeg toter this Tmng til at brin
ge aDe dem en dnbtiølt Tak, som under
tntn Lsufttng haarde Zweiter hat- vist os
T ritng se saavet sont alle dein der ved
ltendokj Baute fttlgte hettde til Etspets
sit-ne Lsoltg; ligesotn ieg ogitm vit stet
tig malte tasioi Stopgaetrd, for den
iHerrens- TtUøsi vi gjennem hat-n hat
fanget-, saa vet tttitt Httstru paa hendeg
Lece sont vt tilbatzeblevne ved hendes
« Visiten-. Ja mtn «ot·ttil Herren er at
litt-w Iil velsigtte hver en velment
zinsaeødsttetninty som et bleoen vsz til
J.
Eida. Nebr» betä. Sept.1R8,
P et e ts e n.
»Tai-Uns Divis« ( Laeitty bedes optagr.
TIIIIMMO Seminarium
IIIIIIIIIsIIdc »Ist dIIIIIke ,
Ihn-III- .IIiIskcI"IIIIIsIIIId I
IIIIIIdII IIII Virtsmnich lIIIadI I d(;;;
»Im ’ «
’ tat nk LI
hIIHs II»
IIII TM
— .
IIIIIIIII IIII foIlIIIIIdIIIdIs III-H
« « IIIIJI
Nud IIIl, den Ists-s klobn
Thcotogisfc ZtIIdeIIIcI IIIII II·
II II»:.I
DIE-IIIng og Bolig I Sc.III-IIIIII·:.
II dIsII forderchsndc MdelIIIII
IIIIIIIgeII for UIIdeIuIHIIIIIII oq VII I— :
s . r . ' I v. « si .1
pr. Ukmm (.I Manard-III I FIOIIIIP
Vom-V i ZeIIIIIIaIieI kostet IV k
Uge i FoIIskud for Terminen. .
Normen Oplygnisnch IIIIsddIIIg
llndertegnede. «
TIIIIIIII Schritan VIIqu sIkm »
8 , . . t.
zirpt. WH.
A. M. AIIdIs-:Ien,
MIIIIIII
WKE
I
cmuAuo 11«1«. III-XI
Den gamlc, paalidclige
L Im e og Chirms,
brhaadln stempeln- IIIId IIIIEII
qutsshed es Oel
JuIeI .salcn Brauerei- 18
spreuv Bedrünqx ; 51
S
"" exp- Däkaka
-T:IIDDE!- MEPHIan
IIIII IIIIIs P IinIIIIcn IoIII III-d des-es egIsII Arm-I III m«
zsudighed oII craghed-III1II IIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIII
III-III III den-s- LIIIJIIIve paaspn II Iho eI IIIIIIIIIIIIII
End-. IoIII IIIIIIIr as cIIIIIIdesIIc III IIIIIIIIIW WI
IkIIIdI III-III: kaut-from- IIIII inwme CIIIIII III
vtekI Nin-wie IIIIIdomme Inn-II IIIII IIIIIIIIIIII
IIIIsII iIII emrktetsk III Tab III Rechts-am IIIka
II-! Ifter IIIIII MIIIIIodIII IIIed alvrig IIIIgIIIIdIs HIII
Gamle Maul-, IIIIII IIIII III Stumm-L IIIIIe IIIIIIIII
IIIIIIIII LIIIIII oq LIIIVIIIIII IIIIIIIIITTIIIIHIE TIIIkIsWJ
IIIIdIIIrIIdIII LIIIIIIIIDIIIIU ck Tet- IIIIII II III II! »Hu·
IIIIIId Te foIhIII IIIII kaIqI ellck Mm,1«I-Iudcnye:s
IIIII bIIIIIIIVIII Tem.
PH- T I Immeuqe Gme- cIf IIIWO IIIIIIIM
IIII afumst VII-d III Huditmvvmme IIIIIII I-'
IIIIIIIIIIII IILIIsII IIIII1IøIv. Luft hat-, III m Ia
Zu dem IIIIIII III-II bIIIIIsk IIskIIIIIIr III-I IIIIIIIIIIIIMI
III okhærvkk dI IIIIIIIrkeIIdI oII kIIIJIIeet III- EIN Ist
i-· Alle Inmmttiqe IldIIIIIIc II««. III hIIbIeIIIrut
II I IIV II III IIIIIIIIe VIII EIIDIIZ IIIIIIJIIIIUIIIII III-I
EIIIIIIIIIIIIIII Beau- Kioa konsulmkjfmsjh
IIII Iedsfuldf Itllder okI cela-jun n- at M
tiqhed i blose Tllmlher. EII site-en Gan-II
for etwas-Ue owed ved end-II Imme,
Iom main-les
w enge-, III III-: III chkousske qudomm I·:
IIIoIIIIsIIIsIdIIII Ihm-e IIII form-III- Fromm-meins II
kuri- ss IIIIIIIIID. -III dIIIIIIJIIIIaIIIII IIIlbIIIs:I;
Andre IIkIs IIIIII !IIII« II IIIeII.
»Es- ZI ist I u I -III IIIrI skkr IIIr et her-nacht
III-et III-entity new-sie IIII d Its-II- Bimbo-III
II IIIIII I dI t III-III VI IIka EIIIIIII .-:I IIpIonIIIIIIIdI
Sspmptpmology I,IIIIllI-.IIIIII III-Ist s I
IIIIIIrIIIII De sklv IIII IIIIIIIIII IIIII Ort
Also-lob IIIIIIIII IIIIII IIIII IIIIIIIIII
ICkcsIIIIIIIII VII I IIIIIIIc » IIkIIsp TIIIIIIIII III I
IIIIIIIIIH VIII-nie Kontos-et oI Manna-tm
Is Aretin- VFP PIIII I II IIIIII III II: III I I c ’..
iJllI IIIIIIe IYIIrDr ClIIIIIk versiqu VIII-VII
IIEIIIII III III« VII: IIIIIIIIk III l II
I ,sIII-III--«IIII. DIIIIIIHIII Dem IIIIII III Markt- "7
IIIV TI IIIIIIIIIIIIIII TIIII III IIIIII II IIIIJ L!
VIII III-r VIIIII IIIII III-In Icm IIIk II« IIIIIIII
IIII EIIIIII. IIIIIII IIIrIIIIrII TcIs QLIIU IIZIIIIII IIIII I.
rcnc I- Imdu IIIIoIIIIIIhIIII pg III-d brimIIiIIIIk ISIH
III II IIIIIIIIIIII III III ( III s: chII III III IIII III
IIIIIdIIIavIIT taus. VIII-e III-heitres
-I- OWK ,-M D»
lss so. clakk streck, chlcsgo,lll«
Petersen G Schlytcrm
Asfuranec:AgeIIter iDIIIIIIevrIIs.
Reprassentcrer Continentnl i New
York og Phæuix iHorIfoId. Beva
get den sikreste og bildigfte Forsikrmg
mod
Brand, Lynild is Orkan-I.
—34.
Estrid standsede og harte cfter, indtil Kloklellangen harte op, da sagdc hun:
«Eondagmorgen og Kittellokler hare dog ganfke anderledeg hjennne pan Landet
end i Bin-n. dran du hnfkc en lille Satan-, sont brgyndcr med de Ord:
,,Kirleklokke, cj til store Stil-der
Stpbtes du, mcn til den lille By.«
,,Om nu Gamle var he·r,«« svarcde jeg, ,,saa vilde han holde en alvorlig
Forelkrsning for dig, sont han allerede en Gang har holdt for mig, da jeg udtalte
en iignende Anstrtelfe.«
»Wer-for del-«
»Hast vilde sige, at det cr en Forveksling af det Æsthetiske og det Kristclige,
hvsri Folk kun altfor ofte gjsrc sig styldige. Sendagmorgen incd Klolleklang,
fom toner vidt nd over Marter og Enge, det er Æsthetil, sotn vækkek Stemnin
ger og Atielser, men Guds qubenbarede Naade i hans Evangelium, det er Kri
ftendom, som giver Liv og Salighed. Og Evangeliet skal ikle forkyndes for de
stumme Træer og Buske, men for de levende Mennesker, og derfor hsre Käse
kloklerne netop hjemme i de store Stæder for-it kalde den travle Hob fra dens Ar
bejde og Vesper til Andagt og festlig Hvile. — Jeg man da ogsaa sige, at jeg
lider not faa vel en Sendagmorgen i stbenhavn med de fuldttonende Kirkeklols
ler og Folkets Tilstrjmning til Kirkerne, thi i sin Menighed vil Gud prises as
levende Mennefketunger sg ilke af Mariens Trceer og Blomster, fom hverlen
kjende eller forsiaa ham.«
Da vi siden gil hjem fra Kirken eftetat have hert en god Pradiken og fanget
vore Sol-tier, fagde Estrid: »Du hat Ret i, hvad du for sagde, dg nn forsiaar
jeg dedre, hvad det vil sige, at Gud vil prifes i sin Menighed; men paa Landet
bot der dog ogsaa Mennester, og de stulle sammenkaldes af Kirkekloklerne.«
»Der hat jeg jö heller ikke negtet, men jeg siger blot, at de havefuld faa
god Klang heuover den stare menneskevrimlende By, thi Sendagen er til for Men
nestenes og ikke for Naturens Skyld.«
Den vorige Del af Sandagen tilbragte vi i Stilhed has os selv, dels i den
lille Hade, dels He11«ncerliggeiide Skov, fanitalende am allehaande, saavel Al
vor Vom Skjeint.
- -0--—
—8··).
En hel Kasse Ined Boger havde jeg fort nd ined Inig i den Tanke, atderM
Landet vilde være god No til at ftndere, og nted det faste Forfcet at faa ret nngtt
deftilt. Men jeg nmrkede snart, nt det Ene sont det Andet var en Staffeln
Mine anker vare nu engang kotnne i Uro og bleve dragne nd i den fonnnerfristt
Natur dort fra den stille Tankeverden. Vel lagde jeg Beginne thun MS- smsp
dont tre eller fire paa en Gang, Inen neppe havde jcg sat mig, ka jkg Mle
der gik en Sky for Solen, og jeg maatte da fe, orn vi stulde have Regkwesp ku«
jeg « harte Estrid pnsle nde i Hauen og nmatte vide, hvad hnn tog sig for «M
oed faldt jeg i Tanker og allehaande Dmnmerier, eg det endte giernc nnd IT
Estrid kom ind og fagde, at jeg stutde ikke sidde og hwnge i Vogelne, dec IW
jeg jo altid gjore i Kjobenhavn, og det var dog ikke derfor, jeg var tag« P«
Landet. Jnden jcg ret vidste of det, var jeg kommen ud i Hauen eller Skooen
sg saa var dct fordi nted Læsningen for den Gang. «
Bedre gik det med Felleslcegningen, det vil fige, hoad Estka US WW
hpjt for hin-Indem Der var nu Holdergss Daseinarkshiftorie, den er dtk Sov
For-sing i, thi den er i tke tykte Knartbind, og vi kmn langtfra til Ende th
sprste Bind. Sau var der de gamle Kjoempevifer og Nidderviser fm Mitwle
ten, dem holdt vi mest af at læse nde i Skoven, hvor vi harte Gjegen kntke U
Droslen staa, det fandt vi var et ndsncerket Akkdmpagnement, mcdens VW
med Belbehag dvcelede ved den fonnnekftiske Eng foran os, thi fvm det heddet
Kjæmpevisem
»Den Ssnkmer og den Eng knnne saa vel tilfammen.«
Homer-S Odysfee deritnod læste vi nede ved Sien, thi der maatte vi IWVM
digvis have de blqa Vover for-an os, für ret at kunne forftaa Grccke1«k0"9·«""
mange Otnvankninger. Og navnlig ydede Hveen med sine gule Klinter OH M
trinng Tjeneste, thi snart var den Nymfen Circes havomflydte O- W« PW
kernes lykkelige Land, og tilsidst blev den det stenede Jthaka, hvor den MVVM
ge kontnter hjem og tager frygtelig Hævn over Beilekne. Og fikldkm fu«-M
det os paa en eller anden Strecke, otnhord paa hvilken den meget its-Wvende Mn
Odyssens befandt sig.
Paa denne Bis gik Dagene i al Forttsjelighed, men d.og tpk jsg im w« «
de vqre ganste nden Sorgen Som den vigtigste sg sterste af bist UW W M«
den sin«ntsielle. Thi vi havde neppe meet der et Par Dugk- spk Vi spwa
havde sowie-set os onn, at Ophuldet ingcnlunde var saa defparende, spm W Mk
de teenkt mig, og at der aldeles ingen Udsigt var til at indvinde de W New
fom Lejcigheden kostede os. Rosenhuset lqa temmeligt ensontt, og de HMWM