Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, September 12, 1888, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    zovnloonev.
« «;s:-: tnlde verte. nt ntitn
-:: nnttt txt-note itzt sttxdt
» ».»«..«sh-t, Manne begttor
sp .«-s3·j-«-:« ttt istiltllkc VA,
z.» Je-: otrte en of Jttdftinktet
. uns-et Aktltett-.».tiotttt"ol non
;« zizendet tsi oc- met bot
» spzzgmst ni, bot tti ttna ep
szstn ,chltttgeslI·e -- pott den
v« » » Cz Hutte ltoH sitt det ttt lttnne
» « ;«: tttnitige Midlet gjote det,
»Hm Etoe — lttntd der et« end
- tttqe tin Tilfingt til
z; « ztt lignende Ting fot at
Hntn elltr ogsnn fotltrnge
t
«t
Cz» »H- tmn npngsende Tider er at de
»Hu-» Sonnen. Fra denne for
sz » thtne stanttner ofte den ntegen
,..«z»«.z.«.«s), - ellet lttd oo lteller brnge
;L.s.-..«s.»enlte:t —- ltttotof tstttt ntange
H; Tagen itte et til ot sone vact, et
«« z neue dems, at vi hat ett Not, da
« HHM ton eller bot Atbejde. J
»Ist iot eiter eget Godtnkke at slaa
,«« loot ltrttge tnan bot« sove, satt vilde
« rette fotstandigete at sige arbejd,
wette det et Dog; sov naar du et
Et, det vtl stge otn Ratten for setet vidt
« lqu nnvendt Tagen til ordentligt
khk;,de og staa op, ttctar dn voogner.
Inn dn otbejdet ont Dogett, sont dn
s:,de saaskttl Titnett for ditt Opvaog
txt ikle indttersfe tidligerc end ved Sol
i
YLAHt.
Totinloszhed og det, at ntnn hat san
Mikij for nt falde i Spott, er Fol
trtte of ett nnatttrlig Modstand tnod at
sndkmsdne sig Natnretts Lotte. Lod
Hirt lttgetnpel tnge det Tilfælde, da et
’I«::s.ttrfle ikle lttn sont-, eller enddo bedre
End esz tttge for oH en, sont Wagner
n Ztntth Forlob Er dctte tttt et
stritt-tu Hienneske, satt ttentet ord
onnaendty titler kanskc ogsaa lidt nted
Ha ietts on inldet satt igjet i South
kssnxtaztciz tttt detle Not efter Nat bliocr
ekittatt til Vane at ttctogne, for at ttkns
eeg intttke for derigjennent ttt fretnkttl
eJotnt paantI Aenden lontz Tio et«
.:.«.-:t sinnt intidlert id Methoden iejlz
contes-nett rr blettet en«). Tel nf hant og
lltntlen er stet.
Ltn den, sont lider nf daorlig Botm,
Le: tilde statt tidlig op og nrbejde ttf ol
«::-.t«-":ct Tagen igjennenti Its-net for,
:::: ket itttt ofte sket·, ttt tagt- sig en og
ntnt lille,,«.'nt««, soa flitlde httn for sine
Tod« Tinters Bangen fttrttt belonnesJ
11cdcxxekevnpact flete Titnet. Et el
ttto tnondige Tag tned en slig elendig
satte stitlde snnrt rette paa Bildfarelsen
gatvende Studen.
Botentidlet tnodO Sovnloohed tnaa vie
tat tttttnrlig Art. Spott et netnlig en
ilftano, sont beror paa et sont Regel til
tsttntt Tid of Naturen ordnet Kran.
Sitze scta lidt sont ntatt kan fingre paa
Hinlene i et Uhr nden at bringe det i U
nte, lige satt lidt kott ntatt gribe ind i
Epotteno ordnede Kredslob ttden at tolle
den bestaaende L« ihnqu I den Retnistg,
hois Trian oq katmrke u san aslmsn
qiq as dem Ktcdolohcs nomgtige og be
stcmtc Wung (,.Eiu:d ped-; bis-det. «)
tägng IN- W IN III JVTFI Zw
F
F Stj ernen J
STI- M Eis-« DELITZSCH-IT
( d
:Dl File U H
ds- NHKJU -
THE-TM- IF
Carl Schiodtc,
Dansk Dyrlægc
Ofsim West Zdie Str.
ll()sl-l’l’.—xl.: sY(’.Ul()lil«J s'l’.,
Gmntl Nan Nolitsitskah
T It 0 m a s L o o,
Nobel-Fabrikant
» Fabrik: Pitns sk. Lager: Lorust st. 1W.
JGraud Island-, Nebraska.
I
! Alt Hing-Z Ilrbcjdc til smgct hemmende
sorfærdigch cfter Vchucng. Møbler somit
dch oocmlt til vedcst·l)crk1ik1c EIN-rinnen
Tilfredsstillelse Hammer-A
I
I
. Rom-der im sk? til Wä; andre Tingj
I
I
l
I
Fo thold Besøg os og saa llndcmtning om
Er iscknc
DI —I..I.Sa1n(lers,
Mel lzIauck Nebraska-.
I
I ( I
« Kumm- 1 Ins-users Blut-k, LI. (-;ul(s.
I
Brhandlcr krouiskc og jndoiflcdc Zygdomi
W. Zwiscmltsl ( Zirubc oq Vungcingdommr
sann i)-:.-.(m-1·I,).
25 Aan Erim-inq.
« lNIUIIPENDENJMS
iBogbindcri
i Grund Island Nein-»
udforcr cthocrt Slax H Bogbinderarbcj
de, indbcfattcndc Forscrdigclscn as
Konto-r Bugux
Bestiilingcr modtach pcta dcttc Blads
lKontor i Tanncbrog.
z)-ss. F. N.Horcl
og F. G . Test,
((5·sterfolgc1«etil Tr. sc- :)i. Horch)
Lægc og Kirurgcr.
Særlig Opmærksomhed skjwnkcs Kohl
de- og Bornefygdonnnc.
FU« Altid paa Kontoret Lordag.
Kontor: over First National Bank,
Sk« Paul, Nebr.
I s , Q
. -«7.-1J!:ÆJ(..4A".J.-Vh s
k
;I»ls! l LIZ U IZIHH l«.x· NINNJZ x·:1-. Hsjth kphlof
!
X. Jurgonm Wust-um Pia-. Agmm
si- l..-« sum sit-« I fstixsin Illinoi- .
Ekaiidimmcr i Central Nebraska kun ,
de exlwlde Oplnszning om BillctpuserZ
m. m. lmcs A. Col-Noth Äsonmltn of
Bancgmudcu I Dauukbtog- Acht.
sont er Linien-z besuldnnrqtiqede »Um-tm
Don Lusme cnhvn Mtcfpoiqsel med
omkxaacndc Pon. I
American Linien lilbuder den yppers «
ligstc Pagfakzccc Befordring
— »O U til —
Donau-seh Name oq Stdn-ja
Nordtydfkcf Lloyd
Trunks Linies hemmte Skibe lobe di
rekte mellem
ZZcIZZzZWnI »F JZNMMA
og befordrek Passagcrer til Unordnu
lige laue Prifcr fra
Kjobenhavn , Noteborg, Kri
stiania, Malmp o.s. v
Tit It. Psyc, Red. kms 847875
Tut-nahm » tm- 44.30
Füssen-, ,, tun 44.50
AMICI-hat og BekvemmeligluxP
cr Kompagnictsj Valgsprog.
Nordtydste Lloyds Lkibc hat« i et Tit-drum
as 30 Aar fort merk cnd
—1,750,000 Passagerek —
trygt og sikkm over Atlantethavet.
Nasrmere llndekrrtning utcddeles af:
J. Wut Escheitvurq, Gen-! Agknt
(Lhtcago, Jll. !
DansksNorsk
YUWMWZEL
»F
J. T. Netting C- 6o.,
mit) Milmaukcc Avennc,
(Cl)1mgo, Jll»
anbcfalcr sit vcmdctigc Lager as
danstc, ttprstc og fvcufkc
Boocr ialle Literaturcud Greue.
—Kataloq sei-des frit paa For
laimeude. Dei fiorstc Udvalg
Amerika of Bonn-, pasfetm for
Bibliottseker og Orschwe
uingcr.
J Particr hol Rat-et
J. T. Rolling E Co»
369 Milwautce Ave» Chicago, Jll.
F. J. Immle
Dunst Læge og Einwer
DannebisoL, — · - Nebraska-.
It v i k i Cis-Tit Ei Z; ifki
og
Var-lerne deren-.
lcst Vlik paa
THkaka Old og Kirkcniz Historie.
Af
V· ts. Trankst-»g.
Prio: l.'- ice-its (-t.'s Bibel-) staat-o i
»Skaiidiimvens« VoghaiideL hu --
H? N. Brot-in Etr. lcl)icogo, JU.
t—
Rasmus Hannibal,
Umintzs Juli-»so nnd Notilrx Public
—.--.
Aiiattcis ictsxligc Tolnnientcr oa ist-folget
jiindiikc soisictiiiugck
—v-....
ankasziercr Peisge «koi«dkiiigei.
—.—
Ztaiins Aginmnce pack Wettbin nnd
Month :«iiiiild, og Oktattrk i gebe og fonds
Komyainck paa gimftige Vilkatux «
O
Billigc Pcngelaan i Fakme siaiies hintigt
og bestemL
St. Paul, Nebr
kks Tlicologisk Studium. »Z
—-»-7,
Noth og danfke uuge Maul-, sont fo
le sig discviie af Gith Aand til at virkc
i det af Herren anokbnede Pisaste- og
Pradikr.lsnibcde, kunne modtage den
fortwdnc Udamielsc i et trennt-itzt Kur
sits oed »Chicago Theological Semina:
ry« (:3 Tim. 2,2.)
Saadamte, sont iuaatte veric tmngein
be, kuinns sag en Undci-stottclse, dei- can
naa op til 8120,00 om Aar-t.
P. C. Ti·andbei·g,
cvaligclisbluthersk Pastet.
Undcr mit Bessg itnit Flrdtclandi
Sommer vil iurrmerc Oplyoniug erhol
dcs vcd i Tide at hcnvcnde sig til
Pastor z. E. Eini·ill),
us N. Ada Str» Cl)icago, Jll.
Miit Ildrcgsc i zwdiclandct iudtil lstc
August cr:
:Iiiime1«ggadc, Nr. Oz, lstk Sal,
Kjobcnbavn, Tmnth
Europa
Land for Salg
—- i den-—
Danfkc Koloni
. ved
Lake Bomoli, Minn.
En Del Prtririe vg opdyrkede Fäniuy
beliggendc im :- til ? Milc fra Byctl
Lake Benton, hoch sorSalg paa billigt
Betingelfer og billige Pi«ifei«, — fra l
til H Tollen-s Akten.
Ter gives fri Reise til enhvcr Kjobekz
naskmere Oplysninger ved at strive til
Ftederik Jotgensen,
Lake Beiiton, B. Uti,
Lincoln Co. Minn.
HATLANMC now-L
"l’n- Blle sm U. l’. n» lä. E Jl. l)(sp»l(-I«,
()07, ()09 bll South 10. stroet.
lI(-tl«s lilIuIilt Skmnlinincsr nsllnslxjissnlhs oiiz u-lI.Ii«-III-1«li sis sIslis »Unle
llishsl l Inn-Illin lills·xslc-I" IIIilwIIIIInsIIilss l.:I«sl—tI-:I«I«l H lvagczplikzl lljssm
llns RHM lll du«-M km litt-l »g- Los-is Isl. Ille
Jllans «l’lusIlg:I:1I-(l.:;l W «""" ""«" ()IIII ·:IlII N(l)I.
nInIIkuk INIIunIkH
IT l tust-s Dank-Ich llultl I ()I1IIIlIu. tchI lInI III-« Is lln HI
j Aff« lieliwsIIInnlskluswlu tut l·IIIn·Il«Iu-«. Cis-'s
suloou G Bill-Ird.
»F
pl. ll. liUlleL (ll·’«(). l(’. lkYAN.
Bühne G Ryan.
Mobelmagafiu CLigkistcndfalw
Im West deie Gabe Gras-v sammt- Nebr
Pnrlok stills, Clunulmr Saite-, IllmlrutsoIz Hpujln, Fusnligo Minderl
knmmok og List-or lot- 8tInInIo, sIIiII(l()I-olcl(I-. (). ts. v.
Ligkister og Ligtoj cII SpreialiieL
North Platte Lumber Co. .
Howard City, Nebr.
—- hamllcr ins-il —
nll(- Slsgs Tom-nor og lkyggemntorinlu
God swalitct og lnvc Priscr.
Vj Saslger til st. Paul Prisor
J. I. ernten
Minan
I» . »
i c. cHHIsTENsEN z- H. c. RAsMussEN.
ITomrcrc E Bygningsfucdkcrc
I
Runda »g« wish Mlnjjslks Mantels-;
Ave Vimninger opforeø i Guten-Mk
llbfsrcr alt til smka hmlmscndr --------
l
! ,
IDE. OWEN s KROPS BATTERL
NOka".:«k."-skx’;’i’-'Z’.s«sp.! Mond on Winde.
Trick Kunst Baues-i im tum- Ammmnsr W
lslmmt um« n- immt- Hwtmntmr hinn- spxmnth
Rhein-Institute dumm-sub Falvlnth aus
- Nunilmdmnam Munimknnu Manns-illa
- - o usw« Summa-, tatst Manna-in un c
' »,. « ande- 2mmlicv, 2vcnnnl0kklpom, J u« -
« « « » -" ·.- koctlk H klum- ;Wkn-Illllns I Nlöudg W III-III
C U « H - - « . «-" » V ommwme In «- Mund ou Ums-da Trt lmr Mc
- » iu- isch nnsd arm-Imaqu IImmuatwm
« la.UII-n that-lud ou stumm-mum-mnns du«-I mu
j men- Erweime
U- ttilk clektrmgalwulsie Novelle til-so pa
. Ä Its-stunk dAm 10 Ost-sauft lim? Ha umsttmssu alle
E » antw. Hin-nimm et um«-s suld »unter Akt-·
sp«»-» N nsusn Fug tun unsi- vesidl, mon onus tust Imtk
« ’s- XCT ul pas-su- ssmum cum-. Zaun-trinkt« sm- Mit-nd
sk Smaan stum- 1 bit-ist« Forbtndrlie Ined Vatik
rlel. time Butsu er fault-des unt-m tr, at Ocel
Iriklitim urd sielp as von- Apparate-tun lsve lcsdet n!
lwslhsniosnhelik el as Lequan ksek vvok cndet lmr sit
- f Säbe. Tone ck den Ihm oa Its- e Fortsednug Inqu
"—fmde moin Etrtiksmnstksio mit-ungel« pas est-m Iok Kur of
,
. - z» - , -
Iris CLZ — :quomme. Vcd at bonum- eusoeniomx tun Bettetvcnmtcss of
AL« z: d’1«·lc Familien iur Kur ni Suqounmm . J
as oo Senkt er cl hattest-Bellt lnde oldkade Niexalvamssrccllee
· as to onus-u Stark-. Von R-. ( Its-mai Ist-undeu
Ii hist-« n to baue-tm- ss Tyr- sslvsume stun- umso-imper
zmrke og m passiv og mittl- Stmip der tun Unwes- che
seltei n- ttfe en mithe, Medium-m nottut-It äselle ellrks ude Welt-. sum » Bann-h ists tin hütet tei
kurerek alle Sagt-animi- iom er htldredellge ved Mem-met fest eletntike Sus- kan puin II Inn
both-II isten den anhktnqes vaa Lege-Inst oq bestes tun Im Its til set lauer ota cis-M oa ankamen-I
at w- eis Sirt-I for et sat. Dei et M, muka oa bess- eud alle andre.
OISLECTB020N V vor ftoke Musik-rede Hotaru«-, der gis-et full-sternqu chdettemmq om Mekanitmekh
« « Ueltm ihm-le Inhrinqelje lot sur ai qudontme, mal kein-nimm send-O stu.
co» ist stets st» Ohio-Im IIY
TI- owtu thtcfssc sit-T »so Arm-succ
—8(J.—
ETIUWVO sig del-as til at paalceggc osJ en lidcn Etgttaskat paa Livcts For-indemn
hks I Og fvl sig un« dct lnn et Par Orc, tncn zscd den daglige Optælling lpb
m Voll op til en lille Entn. Og giotdc vi Jndsigelscr intin dem, trncde de tned
Wl at blivc holte-. Navnlig fortes der Klage over Slagtcren, det· cndog hat-de
varct ligefrcm gtov mvd b«"stt«id.
»Oui« lian vastet gt"ov?« udbrvv jcg harmfnld, »ja san lad ham blot komme
jSIm Halle Gang, vg jcg skal not give hanc en Section i valighcd og gode Sas
dn.« s
»Wind tirntcr dn paa, Nicvlnif Tn uil dog illc indladc dig med haan fert,
W SW sig i Skjtendsmaal med dig, ja maaske cndvg læggcr vvldelig Haand paa
digI«
»Der vogtcr han sig nol« for, saalcenge jeg er paa ntin cgen Grund, Sligt er
d« lMUg Straf for i vacn.«
Elkkid bad mig indstændigt lade dette fa1«e, daman ikte knnde vide, hvor stor
Respekt Stagteren havde for Loven. Jeg var fast i mit Foksæt, tnen heldigvisz
flldt det inig cndnn i rette Tid ind, at vor nye Straffelvv udntcerkcr sig ved en
M Grad af Frihedssind vg Hanianitet, og at det foin Folge heraf vilde staa
elckSteren frit for, vsn han fknlde faa Lyst dertil, at banke tnig brnn og blau,
Um at hatt derfor vilde komme i synderlig Ulejlighed.
DMM Overvejelse virkede starkere paa tnig end Estrids zormaninger, og jeg
kvedk hknde at fvrhvlde ntig rvlig. Alligevcl passede jeg at viere tilstede ved
Ulsgtcteng nceste Bespgz jeg sagde velJntet, men havdc en mark og trnende
W- lom formodentligt man have gjort sit Jitdtt«yk, thi Stagteten var meget
WILL kl heller hvkte jeg siden Klagemaal over hant.
« tin andeplagc i Okdkts egentlige Forstand, thi jeg havde itke liendt den i
VTJCIV men laerte den sprft at ljende pas Landet, var FIUVYIU· Te spm i lau u
YW vtimlcnde Massetz at vi forsiktdcdes over dem. Saal-kalt Waden Mk l«at
W Votdet, kastcde de sig i ftore Heerskarer over den og nvdtc og til at dcekle Alt
m llled Roppm Tollerkener og Tvrklicdctx Mcn vat« dct galt om Tagen, san
ElZU dct dog cndnn vcerre om Ratten. Neppe havde jcg ttnlkct Gardinerne for
olvst kommen til Ro, lige ifærd med at hcngive mig til dcn listige Sonn, trat
it Tugells Bank-ringen for jeg blev viekket igjen af en dnmp anrrn —det var
szm SPWUOU lvm gjorde fm Runde gjcnncm Sovcvarclfet. Og det lod til,
CEMH LPgave var at pntsre det vorige Mandfkab rundt omtiing part Vieggene nd
I sicherlic, thi Uu hkgyndkk p» ku Gang en nafladclig Summen og Brnnuncn,
Wmlh Murren ig Hvislen, sont itke var til at ndlioldr. Saa foet jez op,
—8:;—
Sag mäatte vende tilbage. Dette anoendte oi paa oore Vand1«ingc1·, thi helt o f
te hændtes det, at en Vej, fom oi lange havde fnlgt, sorte nd i en Torveinose,
eller at en Sti pludfclig tabte siz i dct højc Gras-, og vi nnmtte da jom stnpnsin
Perry se at finde en anden Passagc.
Vor forstc Gang otn Morgcnen our gjeinc ned til Hnisct for sinkt-) at faa et
ftifk og stort Son nd over dem. Bette Woge-manch distttcdc njcrnc soi den jin-n
skc Kost, faa vi knnde tænkc og Uosigkcn oideise end Ist-n -.-.n. tin itiinnsnkc tlni
Sol-glaubst laa over Hauch i hvilken Skibene langsosnt gtcde ficin, og det mo
rede os da cit iagttage den oetslende Belyssning pna dens, Un n.n11«dcrgiketi liUe
Sky for, kunde det se nd, sont om Zeile-ne vaie focte, ins-til Zollysct attcr faldt
pas dem, og de toge sig nd sont soonnnende Stiel-insge. L iu- nmnnc de krydse
sig frem for Modvind, og da tnnde dct se nd, sotn osn en tnndan stor Tremaster
stykede lige ind imod os, indtil den plndselig nendte osnkising og attcr ftod udefter.
»le gid den vilde komme herind og tage os med, san skulde oi fore vide otn
og se Italiens og Gmkeniandsz Kunststatte!« udbrod jeg
«Naar dn ikke havde mig, scza tnnde du gjsre det,« sukkede Estkid.
,,Og naar jeg ikke hovde dig, houd kunde da Alverdeng Kunstskatte hjclpe
mig? Du er Ineget met-e for inig end baode Rom og Athen og Konstantinopel
tilfannnen nied alle dereo Herlighedei·.«
Esttid lagde sit Hoon op til min Stnldek og ssa inderlig lykkelig nd.
—- Sondagmorgen vare vi tidlig paafærdez Eftrid plukkede Markblomster,
bandt Valsnne, K01·Iiblomst og den hoide Margarita samtnen og smykkede vore
Vatelfer drum-d, nt de ret maatte have et festligt Udfeende. Sa- gis vi til Ritte,
Veien vor tang, og vi maotte derfor itide begive os pas Vandking. Efterat have
gaaet et Stytte kom vi ind paa en fuaver Sti, der fnoede sig gjennem bolgende
Hvedemoi·ker. Te gyldne tunge Aks floge imod os og oi siilte dem ad som Sti
bet, der klooet legeknr.
Esitid gik forme, jeg fulgtc bog efter, fnart san jeg paa de mange wde og
blas Blomsier, der tittede frem mellem Sceden, snart paa Estrid, gladede mig
over hendeg lette Gang og rante Stitkelse og tcentte, at httn nor i Gnmoen den
alleryndigsie of alle Blomsterne.
Da vi kom nd as Kornmarken, ftege oi op paa en Steine, book-frei oi yaode
en vid Udsigt over det fruglbare Land, ocnkrandfet of State, hist og her stak
straatakte Tage frem of en Landgby ellcr en entelt Guard. chop sont oi betrag
tede dette livlige Skite, begyndte Kirseklotterne at ringe. zeitligt lode de atoois
lige Mslmtoner ud ooer Marter og Enge, der ligesoni fynkeo at lytte til i stiue
Indagd
Forst
Nationalbank
st. Paul, Nebraska
Autöriferct Kapital ngtkumkoo
FBelpoldinsng og Lust-floh tin,( i U·()U
Britilicliist
Äl. H. Hildll ................. lxliklldkllt
i Js. W. «.’:’i"ll.l ... .., ..«.«u«c lTiiissidrnt
l mist-. H, Veati . ............ Kassenl
l llomm almnidisltq t«t11ittoi-i«i-ttiiiig·
til-Hist l,i-t(1lis«) paa kunnten-di Linn
1.i-.»i. Hut-irr LE·ssslchltctullnuc I ul
li- «!Li«t-vl-ts«.kltm«iis Alter«
»po
()tt0 Merz
(Tcn tydslc ZlagterJ
hat« just aabciet frorretning i det gasule
»l!ot·tl)ug, og tilladcr sig at bringe i de et
rede Skandinavers oeloillige Erinoring
rsin vclforfyncdc Staaten-mit
Pan Lager holdes en i·igelig zusp
ning af saaoel ferfktsom saltet Kde
sog zlefl samt alt til zaget hetil)pi«eside,
«dei· affætteg til gangbare Isaggpriscr.
Baumes ptlma Kralltte
vHer mit Mono, og tun dygtige zolk be
litiaftigeg i mit Stagteri.
l Otto Herz.
« A.N.Scott
Z doDyrlægth
Vehandlek alle öggdomme og LEetfkadtgelo
Iler sont alle Tat m iidlatte ist. Kittel-et as
le helbtedeligeKreatukiygdoinnie. Hat Mid
lek mod Sviiietolera
sont-ei Hilfe-IV speiset.
St.H-ul, Meinst-.