Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, June 13, 1888, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    »
Redner-. ·
—- Et kolddlodigt Mon blev sidft llge
otsvet ved Kratthanch i den nmdvcsh
Use Del of Sinken. Cn Fettn- ned
Navn Sheldvn into nnndet as cn Von
dit der hedder Robinsom Nobnnon
ftygtede, men bleu grcben i Gordon og
fidder nn i Forvaring bng Lan-) og Luk
ke
-—— Er Sein-tot Von »Es-Tini lierejser i
denne Tid chnblicaie-Dalen. Alle
vegne modtnges han need sein« Begri
string.
—- En nng Les-carn; Foreetningssnand
iCreighton faldt forleden Affen dsd otn
i Paßt-month rann nf et Singen
seeldr. ,
I —- En For-net ved Benkleman fandt
Ltrdags Fotmiddag en gannnel Mond
siddende fast i Sandet i Nepubliean Ri
ver. Da han fik hain frelst opdagedc
han, at det ver galt fat medzorstandetn
Ist rede-Werth der var hseftec otn Li
vet, bar han JIUW i Sedler.
— Ungknklen Eberhart frn Scribncr,
Dogde Co. druknede sidste zredng i Elt
hornfloden. Hnn ticligemed en nnden
Mand vilde sejle over Finden i en Baad,
men den kæntrede og der lnkkedcsz knn
Kammer-Inn at naa Land.
—- Svinetyuc hat« i den sidste Ugeoeid
varet fast-denn oirksonnnc i Nabolngct
vett for Oakland, og slnse af Finsmernez
vakkesie Grnntere er forsvnndet pna en
hennnelighedsfnld Mande. Man unsrer
nu Mistnnke one, at det er en Former
" deri Onlezzneiy sont deiner denne Nr
ringdvej.
— Statens '.Oandetizreisende soc-bre
rederen stor ijtidelighed sont skal sian
adi Grund Inland den Poe Juki. Man
meidet-, nt squ ..l)1·ncnmors« og den«-)
Huftrner vil indfinde fig.
— Tore-dass Aftcn bleo den lille Vn
Hmnboldt bmgl i en sein-Elf! Opl)idfclfs.s
ved den Meddelclse, nt en Dinuel i
Menncs cskikkckse, en Transp, ljevdc nn
grebet og ookdtngct den oelhavende Far
mer Bcldcnci smnkke 1-««’snn1«ige Dotter
og ladet hende ligge nde pna Prwrieu i
en dscnde Tilstnnd. Sknrcr nf denn-v
dede MEnd hnr focgjnsvecs gjenncsnjngt
Egnen efker llhisrek Hois hnn bliver
skeben faar hnn en ynkelig Medfart.
En Del nne Zpowcjc ainæggcsd i Ha
stian
— En Mandi Lang Pine dpd forte
den af Hestesminen (31mk1orn. Han
var bleoen innnet uf en af haus- Hean
Ver ked as Syxxdönnncm
—To Soinetyve i Nebraska City blco
iTorsdags dsnne til Tngthng, den em
iil s Aar, den anden til -4.
—- En Underfogelsc af CokuttysKa-5
ieeerens Regnskaber i Mem-ist« Eo. hak
nylig bragt for Dingen-z Lin- en linder
ballance paa m. 8;n,0.)«) i fmshp, N.
Kasferer Oberst Websters Bogen Da
hin-s Bondsmænd er velhasende Fon,
kemmer de no-? til at pnngc nd tned
Halvparten af Belpbet ; den anden Haw
bel hat nok Webster few Ren-di for.
Grund to vorm gen!
—7A—
Klar og yndig optandt Ijiotsgcnstnnden
den site Juni. It llngdonunctm »Ist-ist
hed og Teili.11)cd stod Naturen klade
Fribcdcno lslide Aande inntcsz ne ndbredc
sig over cui-ver Tinkt, m vom om dck
ftnnnne i thtnreniz Rin viidc ttlhagcvi:
se den Paastand, at den danfke Friycd i
Gram-n wiegt
In inm- bchnxcki.x Tag for vor Fest
kunde virkclig ikke Mike-z« Vor festle
te, gwutomkranvsch flugs og vitnch
fmykkkde By Datnnlvrogtnidt i densJ w
mantiske Otngivelser stmalede som Sa
lotnon i al hans Hcrligbcd.
Fra den tidligc Morgenstnnd var uore
sode Danncbrogiter paa Weitem-, nnd
smilendc Assyn, fort-entninggsnldt htt
vet Houed og strnalcndc Stabe-findet
bar det op ad Pioncek Avenne og gien
neut Opvedgadcn og ned ad Promcnaden
pg rundt i Parteit. Alleoegnc Liv, Frist
hed, Sommer og Feststettttting.
Jnde fra »Stjernen«s Trykkeri lod
Pressensz muntre, regelmasizkige ,,:«a——
ru« Ogsaa den spler Sommers-m Lio
og Fcstcns Stetttnittg; Sværten er ikke
lengerc san feig og bit for-te Uyyre rul
ler freut en nstandselig Strom as »Mitt
ner«. Ja, Avigtrykkerne var tidlig op
pe, thi de sknloe have fri om Eftermids
vagen og muntre derfor ekispcdere en hel
Dass Arbejde til Middag.
Os» saa strosnmedc Gjæsterne ind.
Den gule Kazfc fm Sr. Paul var hag
mnde lastet. J Karcttzec og Former
vssne kontbe kHorende fra Oanncoirke,
Elbe, Nysted, Kexso, Howard City samt
fra hiusides Flehen.
Musiken med Direktor Petri-ten
Spidsen var klebt ideres finnkke, klæde
list nye Unifskmer. Efter Middag 191
se vakkende Toner paa Torvet, bereite
Rede i Pack-n, hvok de kaldte Publikun
- stumm psa Siddepludserne rundt Tri
I
Klokken blev noget over to inden Tag
lerne begyndte. Nogen egentlig Festta
le blev der ikke holdt, Taler om ipredte
Entner blev holdt af Ther. Sophus
Neble, Tonnner Hannibal, Peter Ebe
fen, Pastor H. Hausen, N. E. Hatt,
Nie-les Nielfen og L. Melson. Tilljsrerg
tredsen lyttede tned fpcrndt Opmcekksotns
Ihed, og da mod Slutningen en livlig
Ordstrld ndspandt sig lnellenr nogle af
de aredc Talere nnaede Begejstringen det
Identonstrative Toppnnkt.
! Om Aftenen gis Dandfen i den entn
ttnelig Hnll efter fnld Ot«kestertmtsik, en
tuoverslnelig Kreds af svingende Par
! nwrede sig her indtil den Ste Junig fman
Tluiers Anlosnst.
: Den var den største og nrest vellykkede
Fest Dannedrog endnn hnr prasteret.
lDer er vist ingen fom sit derfra uden
Hat fsle slg vel underholdt. Det var en
god Forlsber for Fjerde Juli.
Nystcd Nyltcdetn
tära vor Korrespondentjt
len Miengdc Mennester var tilstede
Grundton-bogen den 5. Juni t Dunste
!brog, og san godt sont alle fnndt Festen,
ienyver Heute-ende, stredeleo nennt-ten
FNysted og Omegn var ved dcnne reing
hed sont stedvantigt — naar Noget af
Idenne Slago fotseganr i Rabobyen —
tscrrlin sterrt reprkrizssentereL Da en san
IgodTitslntning herudefrn jjeelden Inang
-ler sog en nor Del af Egnens Veboere
»l)nt« udtnlt Lnfket ein« at se Dannelsrogs
»Judvaanerc ned given Lejlighed gipre
Giengjæld, tor oi tnnaske neere rt grun
det Hand ent, at vore ærede Medborge
re, derscedcs, nil give talrigt Mode ued
Festen sont agtcTnfholdt her i Nystedi
Lobet of Sonmreren.
—- Sofns F. Neble fra Onml)n, O.
D. Rasntnszsen, Melfon og Franc Hart
frn Danncbrog samt Can Peter-sen,
Prærie Creeck, aftngde oo et Befog af
oigtc Tore-dag, ocl merntest for, at He.
Neble knnde glore slg lidt bekjendt tned
Furholdene herved Nysted. Ont Eg
nen, ndtalte han sig meget rosende og
tnedbrngte, efter rget Sincnde, et i alle
Mander scrrdeles godt Jndtryk herfrn.
—- To Etnigrnnter, Anton Madsen
ng Peter Mochi-, ankern i Tor-sian
l)et«til, direkte fra Dnnnmrb Forst
tnronte, en zrrtter til M. Mickelson lmo
Olson. erholdtc godt Arbejdc herpna
Plndsen Tagen efter Ante-nisten, og V.
Melker, venler at fna Bestjæftigelfe hns
Smed Rnsnrusz Nielsen i Houmrd City.
— NielS Hause-us Dotter ved Kelfo,
bleu i Frevngs regteuiet til en Hin Ro
bert Nil-ran. J denne Anledning fandt
en større Santntenkontst Sted i Lordagiz
hds Niels Hausen. Brudeparret bedes
gtodtage oore bedste Onskcr for Fretnti·
en.
- nd af mutigen en vergeude
Dadurcer og Omegtk
Past. O. Hausen og Hut-tm reiste til
Hiunilton Ko. iMatldng6.
s-« Or. L5. P. Soreusen im Siduey,
Nebr. tlllsmgte sidsle Ugc hrrnedc blandt
»Hm-txt vg Rennen
F —-— Mt«. og M1«s. Carl Petcrscn fm
leikie Haselc hat« Uyhet et flere Tages
Westka llois del-cis mnnchekjeudlc beruhe.
I —- qu Heier Vlichfech im Central
lCitleeseglc Dannclwg Oknmdlouddm
. gen.
I —- Jeniz C. Soreufrn fm Howard
Jsity ajllenlcdc i Mondago tncd flcre
LLTcmnFW cljtotre Psallijllutsstcn fra J.
lesownjcncs ecgtukrrl.» .
i -. Pr. Julle Laut-n tm Oasland,
;en gmnmel Vcn og Bei-keimt af ts. Lar
.sen her i Bunt, var her paa Beng i
Höllnningm af llgem
I « Den l1jeulligc (8··stllled«:sjægrt· holder
ssiq for Mruærcndc muss; meu dct oilj
l . . .
s lkte tun-c ltrnge luden hatt tyrer under
I Grydem l
! —- En Svogc1«.1f0.t). Petcrsen Saht-;
Zog Meiss. Rohr. Pult-lieu ued Taunevir:l
ltc antotn mcd Ä- amilie direkte im mo
benlmvn, Tennan i Gual- Morges5.
I —- Undcr Llslckcsningm af Streu i Ost
jdagss ved Bauen indtmf det Uheld, m
sSectioncifounaud Hausen sik to Finger
Ipau llpjrc Haand slemt koæftet og tilde-w
mafet l Enderne, idcu Grad at Ncglene
blev revne lese.
—"- C. CL. Ragmuszssen hat« soretagct de
intelolsige Slridt til Aulæggelsen as sitt
Fecd Mgllc, idet hakt har begyndt paa
den Vandledning, hvorigjeuuem der
locmdc Element stal ledes for at ydc den;
Jfornødne Trunks-aft- ’
—- Jernbetllckoittpegniet tilfsrer en
Masse Steu, sont butges til at beklæde
E Jorddænmingen med paa bet ioage
lPunkt ved denne Side Howakd City.
»He heftige Regnstyld, der ludtkaf for et ;
«Par Uger five-n gav et Vink i denne Ret-"
Z ning.
J — Overordentlige Forberedelscr bli
Iver gjort of Byess Folk for Ufyoldelseul
as en storartet Fest den 4de Juli. Hort- I
ken Tid eller Penge spares for a»t give-H
Anledningeu den mest glimkeude oq stor- l
artcde blandt den lange Ratte at tun-el
allerede afltoldte særdeles vellykkcde Fes
ster. Se Progrqmet i en andeu Spalte.
—- Cultiveringen af Massen er i full-»
Gang. Denne Sædakt mkker sig godn
sideu det darum-e Vejrs Jndtmdeu.
«Den vil blive noget twa last-, da de.
daarligeee Kjeerner «cr fordervet under
den langehviletib i Jorden. Den krim,
snue »Gophee« benymr sig iaak tf Lei
ligheden ists-r Grad, pg la ee "Spiken
Zkaiskjærnh
—- Hr. Frederik Andreaer free Ham
mond, St. Croir Co., Wis» ankomi
Tirsdugs for at bete Egneu. Andrea
sm et en Feuer of Mr. P M- Hanni
ble sg thk sit Opheld her var han
»Um-C GlElt« Hatt synteg godt om
I
l
l
s
Honiard Go. og ndtalte sig meget sung
i«ende oni lsgnen hei- soni satnmenlignct
nied sstlige Distkikter. Or. Andreasen
for-satte i Msndags anen vcst pas til
Cheyenne (so., Nebi«., det egentlige
Maul for Reisen, og hvor han agtet at
under-sage de detvcrende billige Land
strcekninger. Nemr Andrensen kommst
tiltmge til sit Die-in i Osten venter ni at
at hnn vil nicddcle sinc Jndtryk igjeni
neni «Stjet·nen«.
—-..--.-...—
Ei Tribut til Damawa
Tannebrog, Tu ei- niin Stolthed og
Glcedek Tn er prydet nted Steman
dejlige Krone. J Dig hprer man Tlie
Uorkingliiisels klare Summe, som den
mest dnelige Mester hat« ondt oed at ef
lekligne. Tn staat sinykket soin cn
Bi«nd, der overgaar alle dine Spstrk i
Skjsnhed, ja Du er elstet og agtet, Tit
Navn cr hasdret og holdt i Akte. Tine
Esnner og Titus ci« beronite ssok Tit
Navns Skyld. Jeg er stolt as at onst-e
Tin (!ljæst, Du sont en Moder hal- oin
mig plcjct, Dn har nted Din yndige
Musik oplivet mit nedtryfte Sind, og
vcd Tit Sangkok l)ai«·jeg jnblet as Ghe
de. Du hat- i Tit Sksod inig vngget
san blddt, nicng Aarencg sagte Pud
sken har lydt, og Vildanden stille hat
ved Zidcn slydt; sor her snlör alting sig
hjeinine.
Den VclkoinstlsilseihsoInTn giner en
hvei·, er oist Grnndcn nt saa inangc nls
tid konnncr sta sslrin og na-r, dcr ej
tin-d West-tm ndtalcr at Dannebrog ci
dcnt san kiastu
Tanneng er Monden sor Fernw
handrl, der es sci« pna Stunden, ntcn
ttykker Maitdeit, scnn en Hjærteitgt«sm«;
og resel er Manden, — spørg Faman
stunden; den siger ininsandtcn, at
»Stje1·nen« den lcvetct dct nieste Nin.
A. B. ts.
W
Petersen E Schlytern,
AssurauewAgenter i Dantiebroq.
Rispmscntctcr Continentnl i New
York og Pheisnix iHat«tsot«d. Besser
gec den sittscstc og billigstc For-sittsing
niod
Brand- Lnuild on Orkanctu
Opntcetksomhkd, Farmcrcx
Hostcn stundet«· til, og inden længe
kommst J i Trang sor Bitidctkaad.
Oarry Schickcdaitt; i St. Paul hat« mod
tnget et Cur-MS as den bedslc Mclsors
niick Tinine, sont slrlges idette Cotnitn·
Oan agter at stille Prisen laut og bydsc
Konknrrance «Tt«od6. Jngen as de an
dre Handlende hat indkjobt cn san stot·
Masse — Inn-does Pnsitu
zred Olsrn i Nystcd hat« tinsfct L
ocrcnstomst incd Mi·. Echickcdantz ont
nt sirlge Tnsinc sor hant.
Martfred.
Lll spat-sage ai Kwuchsen-drunter sann
cnlnicr andcn Fastdscl over vg nna nun »Kann
sndocit sor United wisan licriied vaa der
bestunnsste. Vicdtonnncndc sticttmsdctc as
dettc Forbnd vil blioc dmgnc til Ltntvar for
Vom-n.
St lkanl, Neb» :::I aj, ·!-d’.
Viel-:- U tsncv Hosen
Hütng
YOUILZL JAUIITU uthlN I» III III-II
Im sann-U use c-( I.i»1:-ii Um : :s«ix III-.
c..11 n TIJI M Linle :«i «:—i:«-:::.;:-; Hex
M m. not-It -«·«pp:sc; und-I- »’:1k«1c.. hu o«
im erhoka Nu .’" III-: Juku c
Ta:nico;::s3,d114IJLaIt III
»an- Jorgctujmufcm
Js! Is! Js!
Esmxjris 1 IYJM w tspsntxtzc on-. Ugcu FU
.',«»-s51:-.p..1-««T,-.d
M. ts. thcrfcm
Murg et Besoq lpos
E. IV . Robbins,
Hans- Udvalg i
l)ry (;()0(18.
txvide «II am, ·
Kiolctojk:,
Sommers-with
Modcpth
tSovlcr og Sko
n komplct og af de mest Inoteme Mon
stre.
Ingen Trouble
thi- ns i t fromvise
sammt-.
—I
Bar5«god1 Trædindl BeltommenE
Gurt-neuesten
Vev »Du v. ev. tatst. Kirscfamsund.«
isliidstjeiieite itied Zøiidagksllolc hori« Eoit
dag Form. sil. llU i ?aiiitebrog. Tajaa
Niidsiiisiicste hin-r Spiidag Listen til. ts.
Løiidagetid. 17. «Kiiiii, Niidciti i Vati
iiii sitt-km i Et, «lTa-il, liiti·tii. Kl. 4.
Niidith i bist aiiiis Liolisliiisks txt-d Tanne
viik"i«, Zoiidaixiii d. 17. siiiiii, .itl.10z.itii«iii.
tö. JZatiieiL
Gaddtimelte vcd »d. d.Kirke-«.
» Satidiigd. if. Ziiiii i .1i"iii·tisd.s-cl.1lt Form.
i nich Bitt-txt Taiiiictiiitc M. Ii Osterw
NV. sioi dis fiel-tim- ligiiciide sit-edles
i Vedloititiieiidis, ital jisa iiiisbdcle at Telegmm
; laii ieiidcs til iiiiii iiiidek sklgciidc Adresscx
»Es-konstitutiv rat-c oi ts. Hisiiiiittgfeii Taiiiic
brog Mehr-«
is. J. Skovgaard.
Lokale Spalte.
Mem-volens Gieuapstaudelfet
Jiidcvaskciide Ugis ci- dcii sidstc Tid, at
f sabiticts Fotograsict laii fass i Zi. Paiil
iot W ists. Ttisiiict. Maiidag aftejsisr
.initchiiig’s Fiotografi Vogii til Ali-and Js
latid, og liaii tagt-r bis laue Priicr itied fig.
--— listcily LIiiidctc oti Ziaaiiiastiiiisr kni·
liaiidles i Soweit-d tkitii as «’iiio. Mail.
EIN Noli Emholiiiss Tobalspibcis og prøv
haiis Sigm-cr
kssp Alle, soiii Siislisr sitiigttiiristy lieder
,l)i-iivi-iide siii til P. M. .L«aiiiiIT-i«l, Lokal
IAAVM fol« »Hutt- Nitt·sii«iiss:;,«
I Tannewa Reli.
UT Rindiglilaiidct Maliiig lios Sie-s
holiii.
—- Nod thisiislisast er i dciiiic Tid isii upd
titiidig Tiiiii soi Riiriiiisiiiiz Titisklicslciie tiiaa
have iiiidt Selislilj at ailirjdc i. Tctiiic Nr
tilil findet-i ltos T. J. Licen.
M« Tatictcr cllck Niraiicpcitiit i iiye og
sttiagfulde Mpiistisc hos Sjøhvliii.
IF Zirisiilmiiisi og Taiiipstlbsbillisttets til
vti fia alli Pladicis i liiitima laslaisiks ist«-r In
sie iiiod .lioiitiiiit, isllcis Hisiiitaiid aii2.-:3, iri
beut-it Malnigiscii, St. Paul. —- lldlaaiici
ogiaa Peniic i Farttiin ·
THIS-D P. M. Hannibal liat Livggcssottisr
i dcii siiiiilteiti Tcl ai Bijisii Latini-ling
til öakgs til billige Prisci:
III« li. J Schliitci«ii, Tiitiiiisbi«oii, laii
flaiic Wei- maii ikiiiidcictidoiiipaa wulstig
stc Bill-arti oki til lavisstc Hiisciu
— Pcnac til dct antun-Land tiiiidc
iisiich liilligft og ctiboii itsltolchs paa then
itatid giciiiietti Maul ot« Taiiiiclitiig«.
— Jotiilisiii illa at sc Taiiiicliiog Lilitiliisr
Uti» fort-nd J liabi- aiidit Eli-bät
— .,(Eiilti«vatoi«s-« til Jiidkialisvriiki ved
Initi. Mai-is Haidiiiaiis — Zions i Idoiiiaisd
Sim.
KA» Vedlotiiiiictidis, sotti ciiiskct at faslgis
illir lislic Fiii«itic,i«llci" aiidisii fast lijciidoiih
iiiimodiss oiii at heiivciide sig til ,,«Liaiikos
Taiiiiisliisoii.« Kommission liiti 2 p. (Tt.
TI« Sjpholin laslgci eii god Hist-ins N
gat for seiii Cistits3.
M Johti G. Schlotciit vil stcdfe lictale
dcii heicstc Prisfot Sviii iTaittiisbrog.
Til SUCH-—- lsii god Haar-Z Hoppc.
Niisls Jenseit, lz Mil now-oft sor Nystcd.
— si. P. Heiislen sc lin» chrc ai ,,(s"i«oivii
RollisisxljlilH i Taiiitcliiog ei- iiii istaiid til
at oiiljobe bot-de sont litiiigcs pca illiailc
det. Hin-di- bitttch ogsaa soiiMisL Illig
iiicl, ,,Nral)aiii«, :l.Iiaj-Iigi"i)ii, Voglivcdt osit.
itiiidtagiss til Fortiialiiiii.
W Paa driiiie Tid ai Aal-et liggii« dct i
siiiisiiiciiics Interesse cit lioldc iiiiis.t")ct·tei
»iiiiid Tilstaiid. Te sorstjclligc «lsotiditioii
islkiiivdciW lPiiliicr soc Vedligisholdislieiiai
: Oisftciis Ziiiidlitd,) forhaiidlcs paii Lit
holittå Iliiotlict .
f —-.L«ili«. statuiert-! Ziiiii«lkcitgciicd ailsaiids
lc iiiisd Joltii Mark i bot-»und Hatt vil sit-l
aws-dei- cii sollte dilaszscsj ,,i»’iil:ivaloi-« for
Jiidkjøbstiisijcik
—- tiiiiicii i tliagitiisiscii ixao Stein i Tati
ticliiog ishaiicis til iit siia liitiiid m Rai-Lag
Piciice Ti«.iad jiiiisrt billigt; til lsijisiigjirld
sit-last haii itti deiiiic Rai-e bcti)di"’iigt laut-re
ciid cllisisis.
For Zinding Wire ca Twlne
zticiwcudc man sia til Hart-v Schickc
dantz, St. P.ml, Nein-» cllcr til
Fred Olscni thftcd, Aamtcr for
de verpmtc Messer-mirs Heim-assi
«ncr, Sclvlsiiidcrc oa Staamasfi
Ucc.
w· Peitge ndlaanes paa opdyr
ccde Farmc faa billigt sont bct billigste.
Bliv bctjciidt iiicd vol-c Konditioticr sør Tit
givir itid Tiii Atilogiiiiig aiidel Stcds. Jeq
liaifaaet Ilgciitiirct for et godt og isolidt
Saaiic Kompagni, loiii ich gjør tiogisti salst
Soicitilliiig. Man saar dct licle Belpr iiiaii
laaiici·, ngiftciiior ,,:)iecordiiig« og »Ah
ftract« iiiidtageii; iiigcii Rente stal betalesi
Forskiid. Vi bkuger ilte det Humbitg at for
dtc de Z plst. itdbctalt et eller to Aar ester
Laaiict er gjort, hvilkct iVirkelighedeii ei- bet
saniinc iin at betalc Reine 3 a 4 Aar for dc
er astieiitc Jeg er ilke aiideii Haands Agent
sot iiogeii, meii gjøk iiiiiic Haiidliiigcr direk
te incd Koiiipagiiiet, og hvad jeg lover laii
J stole paa.
i
Nasmiis Hannibal.
734 Procent!
Pciige taki iiu saaes paa Paul Ander
sotig Koiitor sor H Procent Ren-te. Jn
geii elstra Onikostiiiiigei«. Jngen Kom
niissian.
T. Humans-JU.
UdsriclscnasBabel
Dg
Varslerne deronr.
Et Blik paa
Proseticas Ord og Kirkens Historie.
As
P. C. Trandberq.
Pris: 15 Cents (45 Sidet) Fuss i
»Skaiidiittwetis« Boghandel, lss —
187 N. Peoria Str. Chicago, Jll.
- · - «-""----WRD
"l XI l«
. , « s .
H . H . gziislimsm
.1:1!-.""e.·.«.. :: le Oel Ilelt Dlgsmtcximik Hi
. « . I .
Movlcr og passiv-prange-Artillek.
Uai«lor-:I.liobler, Kammer-Sinc» Smmmdu
Vorde, Stole og Zofaeex «
Hx ger: like-um us Rulligmdnnsr used Tilbelimx
l««::I-;U Zinsin Linken iller Sen-mail Iliumme 1«x»«;-z»3. »
smdux illu Helng ei. Lebende sie-v, cm for-missen
N unlxq ilkztlet ind l due nue rumlt.ehg Bunt, book Hm -
nimm-:m»u·nl:ll!:1k:k:i:e Ilidelnw og holder siadlg ex «9d»Es
valu. « «
- St Paul.
Leie- og Foderitald.
De liebste Befordringer udleies for rimelig Betasjnw
— Kioreliefte siehes, volles on fertige-T
Etaldrukn og Ruder for Trankst
ZJJD Borste Lmld oest for (I«"1!e1)oldiens:x Hok
800 EJJCIR
Stövlcr og Sko!!
3333 PROCENT
billigere en eilen-» lioiz
, . TA
C C H A N S —- N
I . --—J
Jeg link liolvt eilte Prover af de: nolium bekjeiidte Firma
smltih Fee-ev Zool s- shoe co. i St. Josepii, oxi san-et dem :3:3 :"; Pro
eeut billigere end Whoigzzlc Krisen l,dorved J Uille limue imstan
ixl de lau fieleer femmeget billigere end eure-»J.
Forglem ik!«e, at et Var-Zieh iomior ljar loslet leiH
im liliver folgt for sum ljosJ
Chris. C. IIansen.
Danuebrog.
(). D. Rasmussen
hcnlcdcr Tpsmkrksomlpcch pan fis vclagsoräcrcdc Udvitlg as
sMaamfaktuwarms
Stövler og Sko-« —-—- ---—.«.;mttc og Lucr
strdizxsmds Faichicr
vix
(«-’i-ocs.srivcs.srcr
og sum-jun AU, hund- f-:::k«.k«!.:- m Ax-.1.:::d:s.:-1t.:»:: ’.,s.««:« Trug sor.
d vix-J d'. A. Bruders-m G- (s«o. -·s vctdW
bcrdmk Jsodtoj,scsss.1!!dc;::!.c-.:cc1m::-:c:s!:::;;.
Lastqu L pnnrrhom
« »J
HF R Z III-—
-—— -- Les-Das «-«-;’- Und-—
x- k- P L
« no
km smumc rk-cllc Tdrtkkkskdtikm wd vcdsie Baker iii aucrtavcsikw
fcr vil stetig bhuc UDMMWLDL
» Sumr og Ang tagt-J LVWV for Vater, og Tagein iillkk
hoicstc Pris betalrsz for samme.
Kom og brfc Varcrnc og ljor Priscrnccntcnö fiva
tckcj, .
0.1:). I:.-xs)11sssl«:di·
—
GROCJlejSl
Hex-um vi. kg anlcsx1-1:::. :- us Groccricd urdctwrcdc Puvtm
Nur og friste Baker v l rund »Steu« ks:« v!c-.1sc10:. n l IIchnndljnsL
W« Vater iilsmchs tu Insmcs 111111z11xc’.11iu.
Japij FOde
"1i1 mitMukInLTO hxu Zog fo;ctut11)tu;,-»0inde Ic; Elk UT «
D:11«110-170(11o·j. du just i disk-( Dago u 1110«!t.)(,-ct.
Henky klangen
ITJzimwa YWZW MU»
Dannebr()g, Nebr.
Hm et smt Lplag of ach Stegs V1)gningo-Mate1ia1cr samt JUN- «
som scklch til
Tagen-I lavcftc Prifer.
Vi ladet o-) ikte Imdcsaskgkn Jan Sdcx i. » byUnslag vcd undu- .«.««·«9"«
o "vil sinde det til Eber-J ·01·dcl at "c osJ Un s kj.olsc
»O . x
H. Viktorie-t
JlanngU