Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, June 06, 1888, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I
J Tidic Aal-gnug
Taumel-rog, Honmrd Numm, Nebr» Ongduchs dcu citc Juni lsst
II
Ic
—.
7ticrnen
ksk Immer liver -. onszsdcxg
s HIIUHVFL Ncbmcska
hin-i- l·)l-l)(-80n, l’(lgiv(s1«.
:;-.skzgcmcuth-Vilkaa1·:
»s. ; fu« Statut ·. ....... PLIU
s;.-.-.··..·.k ................... (),75
» —-«.«m- ..................... usw
:.1 Ianmart og Slcsvsg.. . 2,W
.-«111nqcn erbrach fokskudsvis.
:I.liart"cds3-Bcretning.
ksm L. Man
Okccno
·ca O
cylle-.tg)!-J.— Luonu Cis-h. 84 7
» .-,I-In( stItJ Jule REP.
XIHH —— Ucm intkn for hung
:1!«-. (·:k.-ls. :.ml Jnue Just c
« Uns-: d« — Xosek ihm cis-Is, skxiz
ItunzI--.Z(:Ju1)»28 c.
Vannebrogz
HYlsIl)l«’-. -—-— :"s.") at 70 (·.
MUS. —- 235 U 305 c.
Instit-L — 26 c.
chrg oq Svin.
chioago.
l( X«,1·I(i. ——-- Antml modmgctc 20()0.
Wien lasen-. Sude-M LETTER-! 4,50
zis-(-k(srs mul sendet-s 82.9U(«)3,75
.-«w.—- lmäls nnd tnixot1, 81,R5(g:3,55
szxkls Muth-. sl,75(c(4.00.
SVIN. —— Jlodtaget : 10000
NIOJI lasen-. JlixeiL 83,40(«,5.65
Iskixnszs s5.50(sfz 5.6(); lighc 85,25(«
fu«-; skjpsy 82,00(m5,30.
0maha.
RVÆXL —- Jludtagct: 1000. Pri«
en stcrtk Prime 1,300 to 1,5·)(
ponncls Meers 84,5()(«4.65: IJOL
tu MW pmmcls 3,9()(«,4,40; cuws.
uul lmlls 82. ()·)(("x3,5().
SYIX —- Modmgeu -l400.
Ruh-. Hmvy .)20(«.51():1js.;11t.5.«t
s---«-·1·""): mixetl, 8-11()(«,5.52.
bannt-Mog
sx’1x.— 8425 U 4.«.5.
Produkt-Markedet.
chicagm
SMUHK — Find-re CroiuneUs. lli
« TI« ·«. : JOHN HI(«18(’.
.1(;(·-. —- Smdjg 12,z(,«- 13 c.
Omaha.
HIlUcli. —- 12(-715(-.
.1«J(i. — 12 c
Dannebkog.
IIIUFIL — IZzsn
.1·J(Z. —H)(«.
Y . P
Jndlandct.
-—««,ww «W« »w- »--- »»
Svrcdte Ruticdetn
— Pan samnie Tid som Afholdsfolxcl
kadt den-s nationale Mode i Indiana:
volis havde Bryggerne Stormode i St4
Paul, for at tale om fasllcdg Interesse-is
—Ten drinokmtiske National-Kon:
mnion trandtc i Gaar samtnen i St.
:«onis:». Te forstc Onigangc Anhcuseri
Busch Ll hat« inrdet de torre Gancr o§
kvagci de hafc Strichen
—Millionær Jny Gould cr incgei
sys. Han hat nylig besagt Oniaha og
reisn dcrfra til Kansas City, inen blcs
fausyg at hast-s Selskab Inaatte lasggt
Aktien tiibagc til New York.
—Te Forenede States-F- Krigsfkil
«Unntic« hat faaet Ordre til at afgaa
111 PottsaucPrince paa Hayty saa snan
icmmnlig og varctage Amerikanernek
Jllteresfer dek, da det er meddclt, at et
kkievolntion er foresiaaende.
— En voldsom Jldcbrand iidbwi
Tirgdag Morgen i et siort Lcjehus i
New York, hvor 24 Familiet havde si
Tiihvlo Ved den modige Optmdet
ka If Brandfolkene og Politiet ble
alle Beboerne rcddet.
— Allenliniens Dampfkib ,,Sa1«di:
MU« sikptm Overtejsen fra Liverpool
Akselen brukket. JSondags blev de
TCSCI PCC Slcrb af Dampskibet ,,eNorss
man« , som ankam til Halifar i Oas
VIII Passagerne bleo videre befor
dick med Jernbaim
— Den store treetages Fabrikbygninc
lhmnde Tvallingford Uldkompagnii
TalllllgfotT Conn» blev under et for
iaideligt Uveir Onsdag Morgen truffe
M Wirt, somantændte Bygningen, des
chbiandte. Skaden belober sig ti
F lO 000
— Miso Mollie Garsield har fasifa
tm Hdc Juni for sin Bryllupsbag, oc
««111)kkelige Mand er hendes afdodt
TUVUS Piioatiekretær, J. Stanlet
xivivik Ceremonien, som skal sinds
End i Mentor, Ohio, vil blive dab«
Mk da hench Bruder paa fannne Tii
«S Eli-d skal vie-s til Mifs Mason
- Mi:. xcnnis Mnllins, sont böcdi
W LVcbstet Aocnne i Pittsbnrgh, Pa
W Tirszdag Morgen paa en brnta
— aadc myrdet af en af sine Naboer ve1
.--,» ,-,--»-.,,.m..--.- -.««
S ei ern en
THE STAR.
: Pcllblslilsjlt HHQKY Wlsjldxlstlms
IY PITII IIISSOIL
lsnnmslnqzh Nolimsksn
ltns n gntnsrni ciwnlntmn among W
Smnilltnnsinn public ok Nein-sehn Its-I
ll Inseln-Inn Stint-nur njtvnntnjkes to misse
list-rit
Issntonstl n« wenn-l Jan malte-t- itt list- Dlmnelsnik
Yssht . ji«-II isllli c. April Uti« sei-taki
IF . ,----.-.-—»»
Sagen at de itkc ved, hvnd de stal tro
Sptttgsnmnlet nma ferst behandlec i
.l)ttsl"l.
—
Gravlnmknlnqsdnqem
List et- en sinnt Stil blandt dct ame
rifnntkc Folk hin-Ist Aar at ntindes bettl
faldnc tt«t«igitlnslte. Og nn blive da ag
snn Nrnnfinytningsddngen feil-et over he
le llnionen sont en Natiottal-.Hsitideligi
heb. Den fntdcr paa en Bd nf Aal-et
da Naturen staat ifsrt sin stnnkkeste
Dankt Vom-eins Blotnttcr, llskyldighes
denkt Billcde, staats da i deres stilleste
Billedn Alt iNntnren tndek pna Liv
og «’l«t-igint-else. Betragtningen nf de
hedengangnc Krigetsd Hvilesleder frem-U
kalder lyttlevende i Erindringen et eeigt
grønt Mindr otn cn Frigjørelse pas fol
tellgt Osnrnadr. Det ven- den store
amcrikanske Nation, der sttkkede under
Tryktet of en national Skntnplet, etc
tnod lskinilnttonen og Kristenhedcn stri
denoe Jnstitntiotn Menneskeflaveriet
Storc Lofcpenge kneocdecs for at frclfe
klirpttblikcn nd nf dctte Virnnr nf foike:
« lik; Bindi-. Det gialdt dytse Ofsre paæ
Kredit-tandem on Frihedensz Alter« Og
Vlodrt -—— Nationensj bedstc Vlod
—- mndt i Satt-unne- Mnnge hedes
Innrer vkrdrde de ftnnttc Blontslct", der it
Qnizdagsz statt-des pan Ocltcncsz Grau;
thi endnn cr der innnge nf de».tsdjetftesaats,
sont Krigkn bt«agte, der lader sig vprive,.
det vrkrc sig Minder otn en Fatniliefader,
en Sen, eanoder elleren Anteils-sieh
der droz sit sidite Snk panValdpladfensi
ldet fierne Syden ellet er kommen tilbage
Tsmn Krolslingc
« Nrnvstnykningcidngsn er en stor Tag;
ithi den bringt-e fmn i Sindet store og
l)oteTnnteI-, og autmetBlikketfov devfonp
n« n-delt, stmt og stsnnt hos Mcnnctkli
Fig-san visit sont Fjetsde Juli ntcrrker et
Falk-« Tilbliuelse ligesaa fiktekt er Gran-»
ftnykningstdagen Mindedagen im Neptt
blikens Frelse ok; Allons-helfe Derfor
bnrde Falk pna den Dag lade Hake
dagks-kietsnictqeit hi ilede og hellige de fan
Tisan til Mindet om de brave Meend,.
der ikte etlcne direkte Tid nten nonede Liv
tog Les-unter og Fonnne for ,I--edt«elandet,.
Vi knn sagten-J- haoe Island til at let-e de
rez Minde ved Opofrelfen af nozle fau»
Tinte-es Tid.
Betragt den Hier qf Helte, hviscp
Grnvsteder i Ongdngz bestreedes med
’ Vlotnster. J intet andet Land er der et
san skjnnt Billede af Fedeelandsticetlig
hed, eller en meee retende Tribut til nn
- tionnl Tnknemlighed. Det var for den-.
E Fee-dreiund, itte Parti; det var Pligt,
ikke Astgjekrigshed, det var for Frihed og
- Enighed nt de beugte det dyre Offer.
’ For dein laa der i Begtedet Amerika
langt merk end blot sg hart Nationalitet
og Netfærdighed og Lydighed tnodLoven,
det betsd ogfaa politifk Fretnsiridt, Ret
telsen af offentlige Synder, Folkets Ev
ner til at indfe sine egne Feil og Vilje es
Styrke tilat eense Selvstyret. De gis
i Toben for at feenttne dette storeMaaL
- Lad os leve tot at frennne diese Maul
- idet vi streek Blomster paa dereg Gm
.· ve
Her paq Dannedrog Begrqvelsess
: Fplads hviler en af de tapre sont stred for
.« i Frihed og Lighed, nemlig Lars Hanni
- .bal. Stolen-Z Elever ledede af Laterne
samt nogle faa voksne samlede sig em
tring den Ifdsde Beter-ans Geno, fem
ganfke blev dedtekket tned Blomsier sg
s IGrsnt. En Bin og koste Taler siemte
de Tilsievasrende til den hejtidelige An
ledning.
c
I
-
lNaon Shobkr i Nrervckrclse af heiich
Bptn Paa deres Anstrig toniFolk til,
og Mai-deren fli)gtcde, nien blcv snart
IlpaagicbcL
z — Hneni der steil blive det repnblitang
kske Partis VierprcrsidentiKandidat, ho
Ercr Inan svasrt lidet ani. De Mir-nd, der
ioitcst nasoneci soni Kandidater for drt
F Entbede, er Leoi P. Motten og Warnu
"Miller, Senator Hamen af Connecticut
og W. W. Phelpss af New Jet«sey.
—J.A.Allens Familie i Conncil
; Grave, Kansas, bestaaende af hans
Moder, Kone og 2 stnaa Birn, blev
forgivet Sondag Aftcn ved at drikkc
Kaffec, hvori der var Arscnik og et af
Bornene dpde oin Mandagen. Allen
sclv nød ikke af Kaffen og han er mis
tankt for at have blandct Giften i.
» — Morde-ten Ed Chantberlain blev i
Tirsdags i al Stilhcd bragt fra Fertigs
lct i Montecello til Strafansialten i
MichiganCity,Jnd., for at hindre at
han itke sknldc bline lynchet, og Bor
gernei White Conntc er forbitrrde over
at de saalcdcss er tagne vcd Nirse11. —
Chaniberlain er en nng Mand, nien
Ined et itkgkt forhasrdet Udrryk i sit An
sigt.
—Nclson Lcstei«, es UrlÜaaende Fats
nier, sont boede tre Mile fra Lancastcr,
Ky., blevi Ongdagg fnndct dod i cn
Dain og af Ligetg Mund ndfirmntnede
en stark Lngt af Klot«ofoi«1n. Man ocd
ikke, om han var innrdet ellrr hat« be
gaaetSelmno1·d. J neeftsc llgc sknlde
han have giftet sig incd en nng Ente i
Nicholasville. Mananslaar hanc- For
mne til sti)0,000 og han plejede bestan
dig eitgaa ined inange Pcngc paa fig;
nicn paa Liget fandt nian ingen.
-——Lynetslvg Tit-Idag Akten ncd i
Postkontoret i Eli;abetl), N. J» og
satte Jld paa Bygningen. Trc fnrgjas
ocs Forng blev giort pan at iinge nicd
Signalappamtet, inen det vildc ikke ai
bcjdc paa Grund as Elektricitcten i Luf
ten. Jldcn bleo fluktet ned at øsc
Band ncd iKontorct fra Nagen unen
for. Telcgrasistcrnc paa Western Unions
Kontor blen drei-et fra sine Instrumen
ter af dcn clektriskc Strom. De enc
triste Lys over hele Byen flutt«edeg.
— En Skurk, sotn ndgau sig for at
viere kommen ned fra Hinnnelen, be
gyndte for en Tid siden at pmdike
blandt Nrgrene iGrcene Connty, Geor
gia. Han havde cn -glat Tunge og
vandt mange Tilheengere. Sau narrede
. han en Dei Pengc fra disfe enfoldige
Mennester ogwtntc. En Flok Mænd
satte dog efter hcnn, og da de«i Lordags
fangede hain, bandt de hani til et Tm
» og bankede ham fanledes, at han nu lis
ger for Doden.
» — William A. Sinith, sont fornylig
dødei Richmond, Va» npd en sjelden
- Udmarkelfe. Han afflog i sin Tid at
indtage sin Plads i Kongressen, hvortil
han var valgt, fordi han troede, at han
ikke havde Eoncr til paa en ordentlig
- Maade at reprasientere sine Balgere.
" Det er det sprste og vil ndentvivl blive
det sidste Tilfælde i sit Slags og et stort
- Monument burde rejses til Erindting
om denne heederlige Mand.
andre Afdelinger af Universitetet.
——Det nationale ProhibitiomParti
; holdtdets Konvention i Jndianapolis
den sidste Mai og den for-site Juni. St.
John fnngerede som Ot«dstyt«er. Kon
; ventionen erlittrede sig for Kvindens
« Stemnteret, Afstasselfcn af Braut-wins
. statten og en Reis-m i Toldsatserne.
Sonn Preesident-Kandidat blev nomine
s rct General Clinton P.Fiskfra Ner
Jersey. Nominationen vat- enftcnnnig
s og stete med den største Begejstring.
s John A.Brooks fra Kansas City fis
Nominätionen til Vice-Præsident. Et
start Antal tvindelige Delcgater tog
I Del.
— Hjorttestenen til dct store katholske
e UniversitetiWashington blev lagt den
24de Maj. Et stort Antal af de leden
dc Katholikeri Landet svar tilsiede vcd
Hpjtideligheden. Hovcdtalen holdtcss as
Viskop Spitnlding fm Peoria, Jll.
Blundt de tilstedevirtscndc nett ogsan Pmt
sident tkleoeland Tist tr, sont bekjendt, i
Hensigtcn, at denne Stole skal blive den
stotste i LandeL Det· stol ltline syo store
Vygttiitger, sont tilsatttntcn stal koste et
Pat- Milliottet Dollatck Den Vygning,
hois Hjorttesten nu blev lngt, stol bentst- :
tes sont et theologisk Seminar. Det et-.
nentlig Hensigten sorst at feta et sandanti
Seniinar igang og saa siden optette de«
—- Mrs3. Ratvson i Thier-go, sottt er
Moder til den nnge Nmttsott, det- for
nogen Tid siden sksod sitt Fadet ndensot
Kit·kcdo:"ctt, sitnes at otrtse en loindclig
Despemdo. J den senere Tid hat« heit-i
ch Skilsntisfesng stnrvet for Totnstole-«
ne (lsendeg Mund dodc nentlig ikkc ets
sinc Skndsant·). Da hendes Sag var
sor Netten Frcdttgs Fotmiddetg gik httn
gansle rolig hen til Oberst Whitttet),
hendes Mund-J Advokat, traf en Revol
oer stetn og begtsndte at skyde paa httnt·
Whitney kastede sig ncd paa Gnloet og
kreib ittd under Sktivctens Pult, nten
det despemte Frttetttintntet nist)t«ede sctn
Sknd indcn de Tilftedevertende ftk hende
asvckbnet. Whitneyg Saat et ilkr Hos
satligtn
Ugens Nyheder fra
Udlandet.
S p ani e1i. — Tronningen asslot-c
de under stote Højtideligheder i Fredags
en Statuts its Lpdagetrn Colntnbno i
Barcelonn. « ·« « "" «
Jtalie n. -s— Messerrtt as meilis
enc- Tilstand et· nsotctndtet ; hnn et· nie
get nedsientt og hatt-J Ast-esse til et Va
destcd i Pntenaketne et« bletut ttdsat.
Anstra li c n . ——Kabinettet i Syd
ttet), N. »J. W» hat- beslnttct at appel
lcre til Legiolnturen itttod Højestetetcs
Kjettdelsc ntcd Henstjn til .ttittesi-t«tte.
Der et gitnst Otdre til tned Ztrcnghed
at gjennetnsorc Sttsaiiebestenxntelsertte
ntod de Zkids3l.tptejttct·, sont hat« flete
Kittesere tncd siJ end tillndt i Forltold til
Skibetsz Dttrgtiglted Dnmpskibet »Von
Muir« et« tetntnetct til Hongkottg ntcd
setn og tredioc Kinescre, sont itkc sit
Tilladelse til at komme iland. Tanips
skibet »Changsn« ligger ndensot Hat-nett
iSidney nted l·3» Kitteserc ontbord, nten
det beoogteg noje as Politiet.
F r a n k ri g . —- Franltig er kont
mett i Strid tned England, sotdi en
stattsl Kattottbaad hat« hesft det franskc
lFlag peta en liden O i dett engelsle Ka
netl i Nierheden as den stattste Kyst, paa
santtne Ttd, sont England trot, at have
Ejendomstet til Len. —- En Del Anor
tistet tmngte iaar ittd i Henty Nache
sorts Kontor iPatiH og ttuedt hant paa
Livet, hvis hatt ikke tog tilbage en At
tilel, sotn havde staaet i hatt-Z Apis-U
Hatt tritt ftn Nevolver og sorsvarede fig,
indtil Politiet koin og drev Anarkistcrne
nd as Konten-et. —Det meddeles, at det
sfeanste Syndikat, sont havde organisc
lret sig i den Hensigt at paatage ftg det
inye rnssiste Statglaan, hat opgivet
iPlanen ved Underretningen oni Tydst
lands Told1«epresalier.
Tyd s tland . —- Sidste Meddelel
sek gaar nd paa at Kesserencs Si)gdoitt
ntt hat taget en saa heldig Vending, at
en øjeblikkelig livssarlig Vending ei er
at befrygte. Hatt og den kejserlige Fa
milie reiste i Fredags til Potsdant part
den kejserlige Damp-Yacht. — Fytsst
Bisniarck vil ide ncernteste Tage rejse
til Friederichsrnhe og opholde sig der
nogen Tid; Sotnttterett vil han tilbt«in
»ge i Kissingem —- Medetts en Dei Ar
lbeidere var bestjæftigetnted at soretage
en Del Forandringer i det kongelige
Theater i Berlin, saldt en Stillage,
sont var opsott over Scenen, santtnen,
hvorved en Arbejder blev drcebt, set-S
shaardt og syv mindre haatdt saarede.
Kesserindeit koin straks til lllykkesstedet
idg uddelte rigelige Sumtner til Hseelp
i for de snarede og deres Familien
l R n sla n d . —Alle Jeder med Und
tagelfe as set-sie Klasses Kjabtnand hat
saaet Ordee til at for-lade Mogcons in
den sjorten Dage. Oder to Ottndkede
soeviste Jeder hat« alleeede pagseeet girrt
nem Ktakan paa deres Vej til Amerika.
—- J Vyen Saume-fand i Tarsestnn her
sler det· den storste Glcedc i Anledning
Aabningen as den nye Jeenbane til det
kaapisle Hat-. Artilleeisalvee blev usin
ret ved Andkomsten as det sarste Tran, »
hvoepaa befandt sig General Annenlofs
med et glinnscnde Folge. Den hastides
lige Aabnlng slat finde Sted Aatsgdagen
for Alex-ander den Tredies K1«aning«.
General Rosenbaelj prwsinderede ved en
Banlet, hvor han ndbragte Keiseeencs
Skasl ög anstede hant tillykkc nted hang
ntrasttelige Bestrabelser sor at saa istand
en Jernbane- og Telegrassokbindelse,
hvoeved Landet er blevet aabnet for En
rnpa.
Stoebritannien .—-Udl'astelseg:
kantpagnen iLongbrea, thand, er endt,
da alle Forpagtere har betalt, hvad de
sk1)ldte, nndtagen det Afslag, sont man
havde tilbndt dent soe at faa en Ord
ning istand. —- Tet engelsle Vatkskib
»Heute) Jamm« ee sorlist iNasrheden
as Palmyruaeene paa Reise sea Nen
tsastte, N. Si. W. til San Franeisjem
Tre Personer bleo reddet og er ester nits
ten Tages Reise ankam de til Camon
ese1·ne. (8··t Dantpstib er reist nd soeat
opsøge de vorige Skibbntdne. — J Ed
ward ag tskareonldg stoee Silkevarehaw
del i London opstod der forteden en
onldsocn Jldebrand. Seks Salgsdas
-inet«ht·d'edrerndte vg mange andre reddes
de sig ved at springe nd as Vindnerne,
men kam stetnt tilskade. —- Chantberlain
et« valgt til Prassident i den liberale-n
nionistisle Forening i Birmingham; t
en Tale i Litcsdagcs koste han den sidste
Ptan soe Oedningen af det irske Spukge
ntaal og erkltkrede, at han ikle knnde
gaa enden-, setu otn l)an slntde leoei ty
Hse Aal-. Ledningen as Landspaeggs
sntaalet tnaatte gaa sen-nd sor Reforme
ringen as total Styx-eise. — Et Tele
gram sea Zannbar melder, atBndbæ
Heere sea Tippoo Tib er ankamtnet deetil
lined Breve sen Maine Vattellot, date
iredc Singatini ved tsongo den 5te Ol
tobe1·, sont meddcle, at Tesertører sra
Denk-n M. Staatens Lesr er ankomtnet
tdertil estee tnve Dagecs Nesse i Kano.
Te beretteoe, at Stantey og hele hanc
sswlge besandt sig oel og havde time-kecke
llig Forsyning as :Il.«:1·inggmidler. Bart
itellotg Folge besinder sig ogsaa vel, og
Tippoo Tilssz Opfersel har vcrret til
sredgstillende, »nten ntan hat« ingen user
mere llndertetning otn Stanleys Ritte.
Sundhed, Tilsredghed og godt Humor
salges ad, hvorimod Sygdom soraaesa
ger en bedrovelig Tilveerelsr. Faa Syg
donnne ere paa Lageknnsteng nnvækende
hose Standpunkt uhelbkedelige og yderst
saa dehøve i par Tid at gaa need neb
brudt Helfe. De. Lunas-II private Di
spensary, ti« Randolph Streee, Chius
go, sender sin Bog ,,Livets Hetnmelig
hedek« seit til Alle.
----
Dagsordenett. Nannlig out det· en via
Date-J im Alabama, ett Mand det« hat«
lndt sln ene Amt paa Vorgetkeigensz Val
plad6, niedena hatt ljatnpede i Nebel:
let-nett Riekkety Dei et« hctat«d, nnat en
Helt sont General Shet«idatt, det· ni den
fiedtelandssindede Del ttf Befolkningen
ontsattes ttted den statste Hojatttelse og
Kitet«ligl)ed, nasppe kan etlwlde en sitnpel
Lmdembeuigning stn en tat-ritt ozt selts:
sorgnbet Kongten sin« httn liktget tntn
Sottesengen og dritget sit sibste Stil.
Toll-: tkonen. —— Den inttlttldte
,,Fent-Minut Debat« begyndte i Tot-J
dags. Dentoltaterne havde Uenlet, at
Repnblikanerne vilde lttgge Hindtinger
i Veien,· men disse vat· ikke saa nnttige
sont deres tnissttoisle Modstnndete havdt
sot·ventet. Mt«· Adams fta Chicagc
gav Tonen an oed at foreslaa ett somit
dre Tiden for Lunens Jltnfttrteden st«a
lste Juli NR til lste Jan. ’Htt. Hast
paastod netnlig at« det vilde skade Tent
inetindnsttien til)t)t·e, hvis de ny Bestents
ntelset sknlde blioe gjældende i söontntetx
Oele Estertniddagen diese-de Debatten
sig ont TotnntereL Tet- vat- stot Juki-,
ttndertiden sprang :t—t Medlennner op
ad Gangen og talede i Vinnden paa
l)uet«andre. Vor Landsntand, Kotigen-:
ntattd Lind sta Minnesota, holdt den
bedste Tale, det vil sixte en det· vitt Me
ning og Rinielighed i. Stjondt Nepn
blikaner iorede han sot iri Tattttttets.
Hatt paaoiste llart den ltttterlige Mod
sigelfe, sotn ligget« i, at Negjetinger
opntuntrer vore Sinne-« tidlige Tilintet
giotelse oed at sotbyde Jndfotsel as Lin-«
paa satnnte Tio sont den torertitnod bott
gioer nhyre Landsttuekninter gjennent
Timbor Clnittt-Loven, for ttt »opntnn
tre« Tt·æplettttttictg. Hatt et«kta-i-ede, m
Regjetsittgen hat« bottgivet start-c Bat-biet
under Træplantningslouen end den hat
»ntodiaget i Told pnn LutttbeL Ont
Tit-Wagen blev Debatten sot«tsat, nu-:s
ttden at nogensoinhelst Asstetnning biet
sot«etaget. Mett det vat· en Lystat se,
lwor interesseret Talente var. slere tigi
gede andre Medlennner for at skjænte
dein deres Tid efter dereg fein Minntet
var oppe, og paa denne Pkaadc sit ei
Pat« Talere neesten en hel Tinte til den-c
Naadighed. Det venteg at Hufet neestc
llge vil faa udtstnt Talerlysten lidt, og
at det da oil begynde paa den met-c sag:
lige Forhandling og Bel)andling.
Et Ministerium so r Arbej
derattliggender. —- Saaoel Httse
sont Senatet hat vedtaget Lovsorslagei
angaaende Oprettelsen as et saadant.
Tilbagekaldte Landgaver . —
Senatet hat oedtaget at tilbagetage vissi
Landgaver til Staten Iowa i Des Moi
neö Ritter-Dann i«’;otoa, grundet pae
at Indenrigsministeriet i sin Tid ulovlig
boktskjsdede det til Staten. Settlerni
paa digse Trakter, sont hat« taget Lande:
i Kraft af Homestead- og Pre-emptiong
lovene stal fnldt nd beskyttes i dets Ret«
saavel fotn Dem der hat udleoetet Pen
ge til Staten, i den Tro, at Landet oac
Statens Ejendont.
Paeific-Battertt es G jald .-—
Ester en lang Neste tiedelige og kost
date Undetisgelser sigtende til en so
begge Partek tetstekdig Plan for lldstet
ielsen as Betalingstiden fotPaciftcbaner
nes Gierld til Negieringen blioet det fo«
hver Ding mete tydelig, at der er knn li
den Sandsynlighed sor, at noget blioe
sotetaget i Sagen idenne Kottgregsani
ling. Dette Spsrgsntaal er saa dylngaet
ende, at det tkodser Ftottgressen klogest
Mands Skatpstnd. De satnlede Paci
sie Battekontpagnier stylder de Forend
Staten et samlet Belob as 4—600 Mil
lioner Doll., sont de laattte til at bygg
Banerne sor. Disfe Pengeloan er tn
snart alle soksaldne. Der hat- oete
fremfsrt saa tnangc Grunde hvoefo
Kontpagnierne ikke kan betale. Der gaa
saamange Rygter ont at Batternes Mid
ler er blevne stjaalne as Entbedsntcen
dene, tout hat gjort sig selo til Millia
ttærer. Alt dette forblommede hat gon
Konstegsens Medlemmer saa sorvirret
Isteddelelier fra W aihinqiom
Ved den Iltc Tinte. —- Det
er snart lange Tiber siden at General
» Sheridan blev nomineret til Lvei«sibefa
! lende over Harm, eller til af være Gen.
i Sheimans Esterfølgei. Kongressen
shai hidtil foissmi at tage sig nt detie
Forslag. Nu hænder det sig imidlertid
atden gatnle trofnste prsoede General
Philip H. Sheridan bliver kastet paa sin
Sotteseng, og hans Tod ventes san at
sige hver Minut. Da vaagner Kon
gresfen op og ligefoin skammer fig over
sin Mangel paa —- fnari sagt, menneste
lig Ekkjendtlighedsfjlelse. J Fredags,
da den gamle Kriger laa syg indtil DI
den blev der af Nepublikanerne i Hasel
gjort en fortvivlet Ansirængelse for ai
faa Forslckget fat igjennem. Tette lyk
kedes ögsaa, inen ikke uden stor Anstren
geise, da det ikke er san let at tilsidefætti
Pflug Billet til Cincinnaiu
Union Paeisic hat fqt en meget lew Pris
paa Retur Billettek tilKnights Pythiaz
Mode i Cincinnati den Itzte Juni. Res
tur-Billet tun 820,85. Faas iSt.Pau7
den sdc Juni hoH G. Whi:e, Stations
fort-alten
W