Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, May 30, 1888, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    —.-M
site-Tis- s e «.
—- Disikiktsretten saniledec fertige
Tirsdag i Ord
—J Resormskolen i ttcainey ei« dei
soi Tiden 200 Gener.
—- Gopheks stal viere slemnie ved den
seemspirende Maja i Nitckollsz Co.
— Arbejdet pna Sindosygeasylct i
Dastings gaat rast ska Hannden
—- J North Lonp graseket den Bvrnes
fmitte, sent gaak ander Navn as
Kaum-.
— EipkeSH-Agent Salle i Feemont
tog sakleden Moesin og gsorde en Ende
pas sin Usselhed, Brandes-in var Skyld
i hans Ulylle.
— Der er lovende Udsigter see en bit
ter Countysadeiceig i Brown Ca. Kont
midstekekne her praklanieret nat Valg til
den 10de Juli. De ta ledende Meddejs
leke er Byekne Aingworth og Lang Pinr.
-—— En Betjent i Melmallen i Holdkcge
ved Navn Hat-in Nennen blrv sorleden
greben as en Atse, der gjar 200 Om
drejninger i Minute-t. Begge Hændcr
og Fadder bleo slenn sorslaaedr, inen
hans Sliig tillnldte Hin-in Maskineiict
blev sinndset og hnn var si«elsi.
—- En annei ved Navn bit-rennan
i Nin-heben as tsnrtixy Feld , litt-n i drn
Grad soiditret over sin Dotter, sont inn«
insdlosnnnt nnd et nnsnic Vnm, m l; m
drwbte hcndc og vildc ogsnn drale Tini-«
net, nien blev sindindtct histi. Tritte
ren var dlot t? Am- gnnnneL
— En Gniitins, der üpgnv sit Nniin at
verre J. E. Decking under kiorcgiucndc
us at han var en Fertter as den betsendte
Hostniaslinesabrilant as sannne Nat-ti,
sorsfgte sotleden at silscre anbincrndene
i hastings. Han lod sig soisstaa nied,
at han var en velstaaende Kiseatnrejee
sra Fahan nt han stad i Bcgrcb nied
at giftc sin og agtede itte at spare paa s
Sklllingcn inen vilde udstyre sit Hins!
paa slitteste Mande. Klsdnmndene vi-!
ste hast niesen Opmærtsomhed og seems J
tog deiseg dedste Vater, as hville han«
sjorde Indisle i Macsevis. Han kjsbte »
for 0500 III-Um set 0400 as Mann-i
sakturvarer, Gulvtcepper, Kiatkentsj,
m. In. saint et Udvalg vaade Vater sor
chlderenslldstyr. DaTiden onisider kam
at han sknlde srem med Manten sor alle
disse Derligheder gjorde han den ene
Undstyldning ester den anden, nien det
viste sigsnnrt at Fyren itte ejede sto.
Nn dlev thalnnerndene inderlige arger
ligeisærhnn. der havde tilklippet de
manse kesldareBkysselstappek, as de de
syndte atraade hsit paa Hat-n. Sort
saaeet dleo da taget i Fokvaring og
dragt til Ueresten i Keaisney. Det er
senere incyst, at samme Person havde
prsvet sit Kunststytke i Valdeege, hear
han kjsdte Baker for 83,000.
—Stseke Regnsald visiteeede Lar
dags og Sandags state Stkælninger as
Statem Fta Chadran telegraseres, at
et Stydrud sandt Sted i den nordvesilige
Del as Dawes Eo. Kl. 6 Ltrdagg As
ten. Skyen var tydelis synlig sra
Chadton, den hat-de Udseende as en hin
tig omdrejende tåvnsart Skyinagse; den
snukrede enndt sent et Vognhjul as var
aldeles ulig en Cytlone. Det var ikke
noget Regnsald, inen en Vandflom.
En Mund der hedder Anders-on, sain be
föndt sig i den sydlige Udkant as Fano
menet, sortæller at Bandet koni i Form
as en sast Mut 10 Fod hol og fette al
ting sei-an sig. Anderson undslap med
th og neppe ined Liver. Uhyre Stade
Unumde Farnierne lang-z White og
Lsne Tree Fiedel-ne maatte sdklade deses
Diese, as hvilke ogsaa niangc er bott
styllet. White Nivee steg 16 Fod paa
40 Minuten Fein Mil as Fremont,
Eckhorn is- Missouri Ballen Bauen staat
under Band.
Fra Johnstonm meldes, at starke
Regnsald har hersket dei- i de sidste site
Dage. Flere Fainilier, sein boede i
« Tsrvehuse, niaatte stytte nd og sage an
den Husly.
Det vie-sie Regnvejk man hak kjendt
siden ’73 har sonlniet Ellhornfladen og
over-spannen« Landet lig et Skybkud, bei
rettes der sta Tilden.
Laidags Aste-z ramte Lynct en Stald
i Columan Bygningen nedbmndte
med alt densz Jndhold; en Ko inde
breenduu
link-us tsfiznucsret Widags Eiter-mid
dag flog Esset ncd i Andersen Cr- Carl
sens Slngtcrbntil i Mend. Lynstraalen
so’i· ind- gjcnnein Bygningens sorreste
Gut-Log nd as den anden Ende. Hei
sin fin dcn nd i Stalden oaa Bagendcn
as Lin-dem door den oscblilkclig direlnc
en Hiitgst iilhoisende LaigAndcrsem
St. Paul Ryhcdcr.
tina vor Korrespondeiii·)
To Einigranter sra det vestlige Jal
land nnkont i sidsie Uge iit Li. peinl.
—- Hon. Thomas Dainnll et invite
tet til at holde Festtalen i Central City
Otoysmykningsdagetk
I 1
— Dr. Duel, sont i langes-e Tid hat
ligget heftig fyg, siges nn at viere i Be
dring.
N W. A. Willen stal ones-lage Po
stcn sont ngfisterende Kasserer ved citi
zuns Nation-l Bank
-—— Mr. eh Mig. Steen fra Damie
bisog, samt Mis. Minnich fka Akcadia
aflagde St. Paul et Bei-g i Tot-ddaga·
— Fotograf Hendersan har nediat
Prier paa Fatograsier til Ql .00 Duft
net, oa sont en Islge deraf er der en
livlig Tilstksmning til han« Ateliek.
—J. S. Reis hat- flyttet sit Sageki
og Konditari til t. Damalls Bysning,
sont fachen sfdenyttedes If D. P. Saale
tilen lignende Facketning.
—- I. D. Anderfan modtag sidste
Qnsdag et Telegkamfka Chicsgo, Im
meddelte, at hans Broder Dr. J. C.
U. Dybdahl var afgaaet ved Dsden.
--— Fire Jernbanevagne lsb af Speret
en Dag i sidste Uge i Rast-heben af U. P.
Vanegnai·d. M Wrook Train inaatte
forfknsseg fra Grand Island for at faa
dem tilbage paa Skinnerne igjen.
— Der var Jldebmnd i Wolbachg
Vutil forlesden Dag, iom let knnde ha
ve antaget farlige Ditnensioner, om den
illc mu- blcmsn opdaget itioe. Jldcn
HDNWD illatiot de fiktdigstjcde illa-der,
j lwordan nich irre-, mcn dct nntaaesri, at
im cllci nndcn hat« tagt in tasndt iiigar
im Iikj, sont san hat- angrcbct illa-deine.
Nimdcn ansinneo til m. List-.
Nysted Nyhcder.
Mia vor Lorkcspondcntt
Fu Familie fra Jyllnnd anlom fort-im
Mandng og hat taget fortlabig Ophold
has Qle Peterfen, vest for Nysted.
—Theo. J. Stern og Mr. Hentiley
fm Dannebkog gjeestede vor By for
rige Mandag.
—- Harry Schickedanti fra St. Paul
var her i Mandagg i ForretningseAm
liggendr.
—- Vi gratulerer Rasnius Enevoldfen
og Hustru med den Lille som arrivekede i
Torsdags Mit-ges.
—- Til HagelfokeningssMsdet, sont
afholdtes hei- den As. Mai var god Til
slutning. En Del nye Medlemmer op
toges.
— N. M. Haner fra St. Paul var
her iEgnen paa Fortetning i Torsdags
-og Fredags.
— Det nyc Slvlehus i Sektion 2 vest
for Nysted toges i Brug forrige Man
dag.
M. Lang, sont har folgt sin Fam, af
rejste i Tarsdags til hans Soigekfsn,
Jensz Vertelsen i Custer Ta.
s-—
Vermutung os Qmesm
—- Vore Opkjjbere mobtog en Meng
de Svin i Guar.
—- Mrs. K. Hannibal liggek syg an
greben af en heftig Fokkjtlelfe.
— »Dannebkog Saug-Forening« hat
ftillet i Udflgt etBidrag til Femie Juni
Festen i Netning qf Affyngelfen as neg
le Sangnumke.
— City scalcs er bleven anbisagi pas
bens Sted af C. P. Sprenseu og J. C
Vetei«fen, og Bvens Vejer M. Sioholm,
hat tiltkaadt sin Entbedsviicksomhed.
— J. P. Hengleip Xb Eos-f foretager i
disse Dage en Planeri1ngäf Grunden
ved deres Meilebygkiisig, i hvilken An
ledniug de har ct Anml Teams i Be
skjæftigelse.
— D’hrr. Peter Jepson og Frank
Hatt vendte efter ire Ugers Franc-r
Mandags Morges tilbage fra det solkige
Sydeu. De fanbt Landec i fydoestlige
Louisiana noget dyrt. De kjsbte itke
derube men aubragte ndgle Penge i
Skovlanb veb Covington, St. Tum
many Co» ca. 50 Mil nord fka New
Orten-txt Forhnbentlig er der saa in
gen Ijeblikkecig Fate for, at voke to be
tejste Venner ladet es i Stilken i det
tilde klamme Nord.
—- Uagtet det ugunstige Veikligi, som
rat-bede, kuude bet Distkiktssntbe, fom
»Detdanste evangelistiluthekike Kitte
; hinsank-« afholdt i,,DanncbkogCollege«
LLsrdag dg Smng glæbe sig ved en ret
god Tilslutning. 6—7 Pmster varc
var-verende, og en Række af opbyggclige
Taler bleve holdte. Seerlig g.åbet1de
øg virkningsfuld var den Prccdikcn, som
zPastor A. M. Andersen fra Biai1«,
HNebr., holdi Sondags Formiddag over
wen Tckst valgt ud af Profctcn Esaias
Beg
J — En rigtig Stortcregn visitekcdeEgs
Yneni Sondags. En TelSkade anrettedes
paa Jei«nbanen. Mellem Howakd City
og Nantaskei var Jorden paa cn langer-e
Streekning boktvadstet fra Svellerne,
og en Etsstrastyrke under Auf-riet af
Ass’t. Supt. Toughy maatte deiud i
Mandagg im- at udbedre Studen. Med
Undtagelsc af dem er ingen stsrre Stabe
qfstedkommen. —- Uvejret lagst ligecedes
flemme Hindringer i Vejen for Akbejdet
paa Damningen her, og dette maaite
I- 1
indstilleg indtil den sowgede Vandmagse
iLelIct Foundt tted til drt not"tttnle.
GRUN l,)l«0Vs — EBle
Fensthnni sfreftett vil sont
sædvantig blioe aflsoldt t Central Both
Demutme Tit-soweit den zte Juni.
Ter sit blioc gson alt for at Publikum
can more stg.
Festen aabneg Kl.12 med Salut af
Duunolsrug cui-not- BstasL sum alt ist«
vejen er vet og sordelagtigt bekjettdt
blaudt Publikum.
Dernetst holdes Taler as flere gode
Talen, hsokiblandt den store Friheds
mund,
Mr. Sophui F. Neste,
samt one sokdelagttg bekiendte
N. Hannibal,
Peter Hermausen
og hvem der ellers skuldc have Wst til
at udtale sig, hvilket alle er hjcrtelig
velkontmen til at glatt-.
Otn Aste-ten vil hcchusikkorpsct spil
le up til Ttttth i Hallen.
Miit Hal vil til den Lid blivc fint dr:
tot-tret og Mttsiktotpsct sinl unisomtctct.
Inn drit, sont tktc tagt-r Dei i Feste-h
uil tnbc ausget.
Om god Tilslutning beides-.
Mcd Agtclsc,
M. C. Peter-seit.
Brottdgtsavuiim.
Nye Brondc graues og gamle keparcrct ttl
fuldkonnncu Tilftedshcd at
R. Entsvoldseth
Var-z Jørgcu Jacobsem
Nysted, Nebr.
Mode for
Beimdqöfuraueasforeutusen
t United.
Løkdngen den L. Juni, thsternn Kl. 2, vil
;det blioe asholdt Mode i Nysted. Fothand:
s ting om Fokeningeus Jstafttrwden og Lo
venes endelige Vedtagelse samt hvad andct
der san vckre as Interesse for Fokenlttgen.
Te tcgnede Iedlemmer bedes mode alle.
—- Ny Medlcntmer optages. Kam alle sont
har Zum-esse soc Sagen
(I,. J e u s c a .
Markfred.
Al Passage af ijrechfordringcr samt
enhver aiideu Fastdicl over og paa min Form
ipdvcft sotNystcd foibydcs hervcd vaa det
bestemtcstr. IIchkoiimiendc Ovettmsdcre as
vette Forbud vil blioe diagne til Antoar for
Loben.
St Paul, Neb» 30. Maj, 88.
Niels A. Eneo oldien·
Hingst til Bcdækning.
Unbektegmdevil fra 10de April til lobe
Juli b.91. labe« sin »leydesdale«- Hingft
stta til Bedakniugsfplgende Siedet-.
Maul-age, Onsdage og Torwege vcd niiu
Pladc i Donnewa Titsdage paa Geo»
Gteens May-J, fyd for Nivekenz Tot-pages
paa DavidWoods Mal-C lyd for RivetenJ
og otn Ljrdngeu ved Niels Eritis-n, Dry
Creus, Howaid Co» Nebr.
Htugfteus Fabel-var en fuldblods »Arme
bale«, den vejcr 1400 Punk« Faronanfoth
den er vel propostioncket mcd god Holdning
og Gang.
P. H. Haufen,
Tattticln«og.
»- - -«..«..—.———.
Hütng
Pan min Mun beliggende U Mil not-d
for Daimcvikke Stolehussstaak i time Aar
en bkun 3sAats Hingst til Vsdækning for
85 pr. isolet Happe; andre Vilkaak san eg
iaa erholt-es eiter Vesicmmelir.
Taunevirke, den l4. Mart-Z 1888.
Lar- Jorseu Hausen.
Js! Js! Js!
bringe-I- i Hufet to Gange om Ugen for
50 Cis. pr. 100 Ph.
M. 6. Peterskir.
Musbn Z-, Wun
natsinet cmlet var inno
dunskct i dcts Innere-we
Form as Maion « Damlini
’ I mil. Andre Jatinlantcr
) 822 to 9000. Quinte i Fabrikqtionen of
i dies-.- Jnsmmtmtrn mrn Mai-In sc Vanilla Okgleme
k hats- altiv vertuschen-: dkrco cvkrlcmsnlieh ivsn de
bevstc chkdctL .
Mast-n G Damms warmen spm Levis for den app
naachge Murrmxlsco M Miso cr.1n-k,dctFat(um,-n
. ved allt- d- st: ro Lust-beno-llksnlhkmkk, fidcn den i Pan-s
i Wis, dam- de altsd»t:hs.1-1-sinw mkd beli- Verm-nd
bcdsus Fabrik-nun - csmgclig tagt-I hmcftc Vns Jllu
fmnsde Rataioqcr fn
MJM G Hamlin l via-nie
siq xktc paa at more den
cxtmvktsmmc Wanst-Und for
I derco Pia-mer« at de kre alle
Grund mal cprlsklih andre werlcqur. Te ek
hendc den hole- Hxldkrnuncnbed naact afanbreledmde
Falsrikantkr as stumka mcn xmasma dm chrlmrns
ed. sen- tust-son- dc kni- og alene til den via-Umkr
dtge Forbksdnnx inser as dem I Uam 1882 o an
hendt iom ·«Maion it Oamlins Pia-w Zwinger-J ved
Vku of hvälken fnsmhriimcs von ftpkit nuxlige Reinlich
og lsdlnsd i Ton- tillmcmed kmliq for-get Kammer
for Tom-us Studiuka og andre viatt e Jubels
Et Ein-untre Issvetmldende Ver vnelIet fra tke
hundreds niedere-, Musik-re oq Symmereiendes used
besinnende Pan-um« til alle spplttamer.
Bimwer oq crqler iælch for Mut-Im ellet pas lette
Isdetalinqer. Udleies aufsa
sssM GIMLIN 0MAI F- PIAIO W.
scsfcfh UII YOU-« cIlcÄccs
Oudstleetesien
Lskd »Bei d. ev. lutlt.«lrtes'amfund.«
Nttdgtseneitc ntcd Zonditggstole htm- Sau
dass Rot-m. Kl. lltj t Titnnebroq. Taiaa
«-!iidglscncite hvcr Sondag Aften Kl. s.
LI. Hatlieth
Gttdstlenefte ved »d. d.Klt-ke«.
Zondltg d. Jl. Juni i Ianncoitte Kl. 10
i ,’totlli. ined Atti-txt United Wust-m. Kl. Z.
i Sonng d. W. Juni i Zuringlsreek Stole
M. 10 Rot-nd med Illtcrgana
SIndag d. 17.Jnni i Nysted Kl. 10 Form.
nted Illekg. Tallltcvitke .5tl. 3 Esterm.
RU. Jst de sternere lig ende Kredses
Vedlonnnende, stal seg medde e at Telegkatn
tatl sendes til tnig under folgende Adresse:
»Stovgaard eare os C. Henningsen Tanne
drog Nebr·«
C. J. Slovgaard.
W
Leute Spotte.
— Esterly Vindere og Slaatnaskiner sor
handleö i Hotvatd Ctty as Inn Matt.
s W- Kiøb Sjøholnls Tobakspibek og pmv
i hatt-s lcigarer.
if Alle. sont misler strllgtttsasey bedes
liesnsendc ng lll «l—. M. Hannibal, Totttl
Atti-sit sot«»(k1«·.-l(- Nitlssctics,"
Taltlicbroa. Rett.
IF« Rustdiqlilandct kIJtalina bog Lin
l)olm.
-— Nod Olsllttlail er 1 tustan Etd cn nnd
mithig Fing tot ,’.al.n;in.s, stach-Neue tnaa
han« qodt Idole .tl mbtsde i. Julius Ili
tlfssl siner links F. J. Eli-Ill.
IF« Falk-let cllct dsTasnkxssnalnt i nut- og
sumginldr EVENle lth Esoltslnn !
III-« Zenit-anl- og Tanipttiliizlnllcllct tll
ou im alle «l«-ladsu i lElllopa inle ritt-r In
ltc nlod .ltolltallt, llllsr bisnsulnd give-L af
Dem-n Malntalom St. Paul. Ildlaancr
ogsaa Pengc l Karmen
III-P P. M. Hannibal hat« Blume-Bonn
i den sinntkeste Tcl af then Tanncbrog
til Salgs til billige Print-.
EI- ts. O Schlntcrll, Saumwa kan
staij Eber Laan il«andcicndoln paa gllnstig
stc Vilkaar ng til lavestc Prisetz
— Penne ttl det qamleLattd runde
sendeg billigsi og endog etholdcs paa Hen
stand gsennetn »Bank of Daittlebrog«.
— Forgletn itke, at se Dannebkog Luntber
(ko., førcnd J kjøbe andet Steds.
—- »Cnltivatorö« til Jndkspdgpris ved
Jno. Matks Hardlvare - Store i Howard
lsitm
UVedkonnnendh sont Inster at salge
ellek kijbe Farnte,ellet· andett fast Ejendom,
anmodes ont at hcnvende sig til »Vattt os
ekannebrog.« Kommission tun 2 p. Ct.
M Sjoholln salger en god ti-(Ients Ci
gar for sent Cents.
MJohn G. Schlytern vil stedse betale·
den hoieste Pris for Svin i eslcatlttelirog.
—- J. P. Hensley ö- Co., Ejete as »Gott-n
Roller Mill« i Tanttebkog er nu istand ttl
at opksøbe chde sont bringes paa Marte
det. Ovcde bytteö ogsaa for Mel. Rag
lncl, «Graham«, Majsgryn, Boghoede oso.
modtages til Forknaling.
W- Paa denne Tid as Aaret ligger det i
Farnternes Interesse at holde sine Heste i
snnd Tilstand. De sorscsellige »Condition
Wunders-« (Pnlver sor Vedligehsldelsen as
Hestens Sultdhed,) sorhandles paa Sit
holtns Apothek.
—.Hpk. Faknterel Spar Penge ved at hand
lemed John Mark i hemmt-. Hltn vil seel
ge Eder en sprsle Klagseö »Cllltivator« sor
Jndkjobsprisem
—- Krigen t Fragtptisen gao Steen i Dan
nebwg Chance til at saa herud en Gar-Las
Fence:Traad svart billigt; til Gjengjeeld
seelger hatt nll denne Vare betydellgt lavere
end ellers.
U Fredag og Løkdag i bver Uge, inde
vcerende Uge nlcdindesattet, vil C. W. Fesen
dech holde lldsalg as Dame- sg Bornehatte
samt iøvrigt alt StagsModepynt, paa Sid
holms Apothek, Dannebrog.
ts- Penge udlaanes paa ordne
kcde Fetko satt billigt sont det billigsle.
Vliv bekicndt tned vore Kondilionek spr Du
giver ind Tln Ilnsøgning andet Stcds. Jea
hat faaet Olgcntnrcl for et godt og solidl
Laane:.lt·ontpagni, sollt itke gjør nogen salst
Forestilling. Malt saar det hele Belpr man
laaner, Afgisten for »Recording« og «Ab
stract« nndtagen; ingen Rente skal hetaleg i
Forstud. Vi blsuger itte det Humbug at sor
dre de 3 pCt. nddetalt et eller to Aar ester
Laanet et gjort, hviltet iVikkeligheden er det
samme sont at detale Rente 3 a 4 Aar spk de
er astjentr. Jeg er itke anden Haands Agent
for nogen, nten gjsr mine Bandlinger direk
te med Kotnpagniet, og bvad seg lover kan
J stole paa.
Nasntus Hannibal.
73-4 Procent-!
« Penge kan nn faaes paa PaulAllder
sons Kontor for 751 ProcentRente. Jn
gen ekstra Ontkostniltger. Jngen Kom
Itnissiom l
T. Hertnanson :
w
IIANSEN et- EBle8()N’8
Real Ettateissentnr
hat paa sin Liste siere gode Rat-me Les et
nogltI af dein.
166 Akt-es, tun z Mit tra By oa Jmilnt
station. God Bonitet, godt Band Zlnls
hns og Wlanarn ai Krame. 65 Als-« s c;-«s. ;
tel. — Girren i vil ogiaa bntle im- lEscstdont
Grund Island eller i Lnialta
Faun paa 139 Atres U Mtl ita St. Paul,
Neb» 35 Altes vol-retten Hur-, Stall-, to
Pumpe. ’.En Del Imk sindcs paa Wem-onl
lnen. Pris tun 81,000, tun 8200 at adde
tale. Dette er Widersile Eieren et reist
lil Pacisiclysien og stal scelge.
»Ic. ZL Luslkmme
anbcfaler et Um oq sinkt Assortemem as
Moblcr og misckvipcrings- Artikler
ParlorsMovler, Kammer-Stich Zeug-MU
Borkm Stole oq Sohn-.
N gooc lldvalg m Isinlugmdnm mcd stunden
sinhvkr Llags Linden: ellcr ,««otog«·af« Rom-ne levekeg
fmdig «l!««k5«11«;«-Lspr. lobcudc ,’«oo, omfomnsth
N noliq flyuct ind i den nyc ummtelig Vatik, hvor ju; «
spremt m imsmk Oigkiste Asdelmm Og holder smdig et gamm
oalg
UU
A. J. Cushmaty St Pan-.
Leic- og Fodcrfta!d.
De bedste Vesordringcr fcdlcics for rkmclig Pctqsing
—- Kiorchcsic siehes, drittes og strich - --—
Etalducm og Joch for Tcatncg
FZZJD Mute Ltuld tust for (sx-«i«-« TM THE k«
Sicsvigs Fowsxxkissg :
d
M c
Dauman
er ct jtadig Haab hos
C. C. HANSEN
Danncbrog,
som indtil da oil finde fin støsiic ,;..—»:sn:-2Jie i at fokevife for sine mange Kunder sit inw
stændige Udoalg af
Manufakturvarcr,
Fætdigfyede Kletter
Hattc og Hack
Stovler og Sto,
Kusscrter og Valifet
og ct siokt Udvlag af Galantccivakck,
samt Alt til Modehandelen henhørende.
« Priserao pap- ovenstnmindo Vater garnntores at være e o n s med der
velbekjevdte og agtedo Kinn-m S. N. XVolbachs
Euch-iden- lmves altid pure Lager et xsczlassorteret Udvalg at sann-l
Roloniulmror sum Glasvarer us Romena-Im der — som den rssko Omsmts
uing Devise-r —- Sælges billigt.
Venncr, Kander!
Rom ind og overbevis Eder solv om sandlxeden at 0venstaaondo.
Chris. C. Hausen.
.-— ——.- ;
(). D. Rasmussen
henlcver meærkfomheveii paa sit vclasforicrede vaäls uf
Manufakkurvarer,
Stövler og Sti,————Hatte og Him
Færdigfyedi Moder
og
Groeerivarer
og sortcstcu Alt, hoad Faun-eint og Haanbocrtkcren hat Vkug for
Zn-I·ljg Tunurrhotnlycd heulcdes paa C. A. chdckfsits Co."8 Vckdkiiss
bewarb FOde tom ttdctttftciide faas hos mig.
S«--.-—W— PH,O ER) S-M-—«
tm sum-sc rcielle Behandlung med bedste Var-r til allerlaveste Pri
fer vil siadig blivc vedligeholdt.
Smor og Æg tagcs i Bytte for Vater-, og Dagcns aller
hoicstc Pris betales for samme.
Kom og befc Varernc og her Prifctneenteanjobecls
lerej,
o. D. kuswsskix
—
GROCERI Es!
Eispvss M m 011!-—:««01«« W Narr af Groecries tildetæreve Pumka
ils-sc ok: frion Nat-er M anid sssskmsm es saavelfom rescl Behandling.
II ca usw-mep- (i-l Jan-III billigsie L riier.
Indivi! Fodwj!
Ich :—;.. . -«·v . .«..«« »L( ,,- fojet et uzst og godt Udvalg at Horte-CI
Dim «-I’»)-E.L--«z. X:- « «-.—.s. i Eies-» Ewige or modtag01.
Uenky Hans-M
--.....-.»..... -.---.. . ..--- . » f
177 « .-. Jq Akt-»bes- LEC
I m miebrog, Nebr.
Hm r: jmr rs oluzz Hi alle Zugs Bygnitix.S-Mate1·iaccr samt Fence-P9st"«
iom jælch til
Tagc125.laveste Prifer.
LTL ladcx o« LIE» ;:.-d-.:s.:!zse. Faa Edexs Ovetslag ved andre Handl lenke
og Jvil finde dct til Ebers Fordel at sc og for J Hob-.
o. Peterieih
Man-gek