Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, May 23, 1888, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Stier-new
WH-»-v»k-k
P. åisbbeson Sichtkwtn
YUI FOR-«- ns -sI-sI(:;n-n.u sI IsnIn Indien
time-« «»«ldI-csrssI-o:.IIITs-Is :.;I. -: I II adscoiercs
kSticxsukkg Zuerst-J sa- Rest-rasten
—
’1Trnassf-1s-Hsnsi«t— s »Im -! FI DIE-U Post
Noli- 3’.!-I! »Ein I« r in I ’I’Ik;1"int JTWIIIH
Ism- s!i; on IsIIiIIIi I chc L nor knn nd
gwernc Iiss risnc nnminlkxp
Den nindtfkc Udsiuli Iz; I stbenhavn
blro Imbncs for anniknm i FrevagC
Udsiiclingsn fknl Ifnigc dmskc Binde M:
re Ins-get Inn-e fnldftinkdij end Innn I
Begyndelsm wuchs at gTore Zg Form-us
Inng oth. Un nirsentlig Vanskclighcd
syneo osszm at one Mangel pag Plads
fo! de nds ti Liede Joch-.
M dIik im III-n Fiahinnndvkløgt og
Fctdrelandgiis Id IIkonIIIIzsIn III-attct tik
san Inher fsoI Fauna-Ihm soIn sum-.
Partiqnlfkcibesn innre at o m- dInnnIrrcn
de bhndt Instit-s limiin I LVIIshIngkom
og derecs kochen-OF IngII o( scslnnc r liq
ner Inne po( tisk A·1Ik.II-·IIII IIId singen
vikkekig PLrlmncnm Unn. ch n« fdt
Resten Ist deleL III-how, at Lands-I be
taler Isa. stünnm dazenigt for at vcdlige
holde Wie Einst-als Puck-wenn
Nebmfhg repnblskanstcs Stett-Bewan
vention tmadtr hinwin i Omaha fort-i
ge Tirsdag soc n: Iisnirlqc fu«- Ostens
ter til den nancnmle Konvention i Cyix
Lag-h Ved dem Mehr fuwfgskht Isn
stjændig BcgioeIIl)ed. Den IIIIInlc ask
mkrvige General (k. H. Vsn szskyck haodc
spm DAMng i Phdvt III-list Islsci III-ZU
RefoWiöIIek, oq da Inn Issztx ig s..1 isI
Plads for at Idol-He nz nII«-;sj.I-I- din lis
gynste !Uio:Io»Iol-ch-I1vme at lnnm sz
gfbkydc hum, fna drk nu· Its»IIII.äI,t Im
hsm at gjore sig hort for Mk »Er-rinnt
1ingen. Og da Pan Wyd san Inn-I- Iog
sit Sæde fIk hcm In nmgendc Hcmndlaes
ster tilTuk for fin Umaqu ResolutIn
mrnc blcv ch· nauunguixk stet ingen
Roms tagfn as. De WI III FIIIDHII
mklfe of onfrdrcukn VefciITIIIIIg, nbln
Fmgttakslcr og Dannslscn of ,,T-I-nn«:s '
s-- Ac
Kotrkfpksudansn
sp- «- --.«»- ,,.
Winsmstr Wiss-umfin.
Ot. Pedant-I !
De ldcch undsknloi, sit bei Wi- vom
san lasngk for jeg fanr lscmlt mit Sub
stribtioncsiKontingenk pan Dei-kif- msedc
Yle ,,Stjemen«, do ieg godt lidist Bin
det for brtss politiske L-MysningerHSkyld.
Tillige ek jrg altid gfqd ved at lasse
Paul Andnsonsz Hufen-Irr ä Dei-es
Blad, da bet altid n· fau foikchze An
stuelser, lmn komme-r med.
Hoad R. Ebbkson kajuu jimvcl on
TöldsSporgrsmacilct sont mn Kalb-lei
Pligter ord angmc samt III ins-Esp- Op
lysninger, hun Dumm- mcll Inn-weist
rek Mig all-«1·nnssi, du dct n sm! H en
fsrstaa, kwilM im Nun km- thici run.
Og jcg takker muocs »W. »T. ?««i0«.L-i.s
spm HL Cbbrnsn ch« U Jsphsss jin-U H
De allen-eh tm giä ist« U haxlsrk at T:
ikkk tret-Her Crm ntlsagkz »Im Luft-sk- »se(
bäte seyn Tem.
Mcn Jmft m jmninrst sum-sc näh-«
Or. Redaktor, fomi Tcnsiugu distsn m
indrcttrt TeicMmdc THI- sc wild-ZU
idetc Hil bcdg der-W ml jxg i Jdiq uva
Decke » Stjmlcn' .
Men sig mia i Tkmx knde Blad en
gang, oin Genus-! Von Wycf H wissde
Amerika-setz Im Mai-d var kundig
til at rsckre de Fsssxnssxiss Sinn-ti- Prain
beut
Jeg busiede qjcrne H Hist himd vors
Kongusmcmb sæksktlt misejd n l-n til og
hvad be Atem-» og dcxccs :1(’nwe, sont
arbejdcsr med Fplkcst vg liikclechi tiefe-U
som txt-beider inmd Fall-et Vci. herum-d
sendet jrg ichs-O for cp «)1-.n.x.m«1 sil« s 1
«Stierncn«.
Var nu vcnligft ist-Jst im mis«
m·b.
Hang Nat-musika
Chaclcs H Vnn Tika blcv skde t
Pdughkccpsie, New York i Nonen-lind
1824, altsaa ex bcm ittdfodt American
Hans uuvmenkse Hism cr .".-b1«as?a(5:m,
Nebraska Vi stal ued sen-sc Lcjtigbed
Mermere onttake de cnkelte Kongnsssnmcstd
med Hensyn til des-ed Vikkfomch
Red.
—. — .... —....«.»
Eseddelelscr km Washington.
, Debat iToldtarifsagc1-..
·-»-«Vufet gjenoptog i Mandagiz Behind
ssspIiug of Tarifbillcn eg Debc tkcn ..ab!:c:
. Its of Mr. Heim f: a Missouri Han
T" par imob nuvktreude Bcfkynelsczsystem
YJ II det giorde hqm ondt, at det forelig
Zeude Lovforslagindeholdt cehvcrt tat-ak
" Msiist Takt i dem System Loer
T Msimpelhen en Proposition omModifit
i. « og Reduktion. Don Instede,
· M blive for-legt Hufet et Lavin
—
Tslag baseeet paa et Lighede ag Retter
dighedepeincip, tnen videre ag dybere
«end del var antndel i del nnvetkende For
·lln.«;. Men Print-weine otn Veskyttelse
Aar nn iaa indgraede hoa Falte-l og alt
Inmn nun nn tnnde haabe —- og alt hoad
Unsinn-met sagte at deine igsennem —
vnat en Reduktion us del Statut-elect, sain
: indlwedea as dltegjeringen og henlckggeg
Li ElIttxlnnneL
Mi. Fynleez sra isolorado sagde, at
stssidenten hat-de visl en inldstcendig
YManqssl Paa Falten-ne tned Hensyn til
zdet lnstss Tarifsystem, naak han i en Pa
Ieagraf sen-tolle Farmet«en, at Beskyltel
« seatnld nae ni«igtigl, og i det nieste sor
lsagte nl vise Fabrikanten, at de vilde vie
ske til stot« Fardel for hntn at satte Nea
Iinaterinle paa Fkilistem Men Pensi
«denlen havde sorglentl eller ovetseet del
Faklntn, at ved at seetle Raanmleeiale
paa Feilislen uilde han adelasgge Agn
s denget, Viel-guckt«lsdeislen og andre Jn
Ednsteiet i Landen eDein bevisle, at del
s var Kapitalisten, Monapolislen og Kieb
s Inn-iden, sont intportekede Vat·er, Haige
tned dein, sont haode sine Jndtergter sra
Bande- og andre Papit·er, der raabte pqa
Feihandeh og at del vae Fabrikherren og
sArbeideeen, sont haade opaebejdet Lan
«dets Jndnslri, der sorlangte en Beste-nei
segtoltx
Mr. zunsten sra Kansaa erkleerede
»nt for anteeilanske Jntekesser lige over
Hot- den avrige Bei-den. Hatt var en
Thereltionist og han vilde beskylle de
scroeeneoe Stalee tnod skenmted Indust
ining enlen ned en bevcebnel Slyrte til at
Ilasgge Wandel ade eller ved den faltige
;Mando Aebejde at pdeleegge voee Jndni
strier 03 berave den anteeikanske Arbejdcr
dano Besljcrfligelse. Han faslholdl
z Lunte-I onn, at Fartneren hverlen anste
sde et engelsk Marked eller engelsle Baker
sog uilde tned Gliede hilse den Tag, da
s han ilte hat-de nagen af Delene.
l Me. Q’:lceill sea Jndiana talte i Fa
HUor at at stelle Tammer, Knl og Jeen
iWn ziilistem soedi han li·oede, atsi dis
ise Pendnlter tnnde de Forenede Statt-r
lontnnseee tned den vorige Bei-den nden
Tat on- csae Told paa dein.
i Debatten iToldsporgsmanlet naaede
ven) Valdepnnkt i FredageL En over
mnnde sue Tilharekskare syldte Gal
leeieine da del var bleven beljendt, at
tien rJIiknle Beslyltelsegmand, Hain-Id
ioltety Lade, vilte holde en Meslertale.
llheldigvis dar Me. Nandall plaget af et
Jldelsesindendez detle belag hans Tale
en Del as dens Kraft, da han læsle del
mesle af den fra Papirel tned en nozel
ntydelig Stennnr. Man havde ventet,
at Randall vilde have laget visse Fri
handelsnmnd rigtig i Skale, men denne
Gang loin han ikle tned sine Angred ri
nteligeig svrdi al han var for syg liletl
lemle at gjare sig gal. Hang Tale nat
ellerH mesenllig et Argument sar Beskyti
Helsetstoldens Opretholdelse og Spotte
I gloiet mod Mills’ Toldsotslag.
l Ten bedste Tale, der saavidl er bleven
Hisoldl paa Bestyllelsessiden, var den sont
EKentzqresnmsID MeKinley sra Ohio sam
s me Don lrd lnde iReprwsentanterned
s Hal. J Modsertning til de andres Ta
ster tun- den itte iyldl Ined tar Statistik,
Tini-n all met-e over tildet praktiske. Saa
sledesz nnadegil han en ais Frilsandelgs
! many-) Argument paa en lennnelig ori
qim1lMande. Frihandelcnnanden hav
zde sagt, at en almindelig Arbejder tnaa
smslede i 20 Lage for at lnnne tjene not
itil et Sirt nldent HvetdaggtaL Messin
len drog feem fea sin Pult el Seel Tos,
.sotn han sagde, han havde kjøbt i
Voslon sor sto, og han lad det gaa
eundt i Forsanningen til Estersyn. Ta
ler-en Inente, at Kongressen ntantle tan
le paa at Landet var bleoen kigt ag integ
tigt under Bestyttelsessyslentet, og dur
de betænle siz ntange Gange inden den
gav thip paa dennc forlkeefjelige Jud
nstning. Veskyttelsen kunde spores i de
enlelte Bengel-es Velsland, og den var
innlig i den Fremgang sont Landet hat
qjoet iJktlelligettta og Opfindsotnhed.
Qg lige ineget hollken Maaleslak, man
ln«ngte, Bestyllelsessystentet vilde vise
med dete- Fragt al del overgaae elhverl
ander. Ida-Englands Beistand styldes
for en stor Del Vestyttelseslolden, og
l .
sdctaVelnand lsar verrel en ten Fordel sot
enhvek ai de Farenede Stalers 60 Mil
lion-se Mennesket«. Han viste Ined Sta
tistik, at nieget af Nordveslens Fakmprm
dukter set-takes i Ida-England og anka
siede saa del Spergsmaah out Lin-Eng
land iktc var en bedke Asseetmngsplads
end gatnle England for Farmerneg Pro
dukten Denne Tilsland var stabt vek
Opbygningen as Ny-Englando Fabrika
væfen gjennetn Bestytlelseslolden.
F iskerilrnklalen. —Den Fi
skerilkaktat, sont UdentigsminislerBays
aed og Joseph Chamderlain soksallede !
Winter-, bliver nakilke staseeslet. Saa
danne Nepnblilanete som Frye as Dom
gjsr alt hvad de tun for at sorhindre det.
Som bekjendt hat Fistelejerne i de ante
kikanste Farvande veeket et StridensÆdi
le mellem Moder England og Daller Ic
—
l
Hmerika lige fiden vor Regjeking grund
«lagdes for luu Aar fiden, og nu ck del
sptfte Gang n: begge Lande ere lslevne
enige oin en Trakiot. Men helleie end
Jnt Cleorlands Regiering sknl nnde Pl- .s11
af at have udjcevnet denne Eli-vestiid, lmr
de repnbliinnikc Zeiintoiei i deicg Pia-.
tiblindhkd seit sig for ni fna Tintmnsn
Miete-L
Lardag var den sidne Tag viet til Te
ibatten Den blev niiluttet af Mr. ziiced
Ein Maine von iepublikanft Zick- scg
Specker Carliizle pan deniokmiiik »Ein-.
Recd fremfprte den Beslyldning iinod
PrasidentCle-«·eland, at han benyttede sin
Net til nt descene Eindeder paa en Maa
de form fieinme ziihandelsfpeigznmm
let. Vi skal her give en lille Prove as
den Slags Argiiiiieiiter, fom Need drng
te: ,,.Hvor rat-c det er at here Frihans
dclsnianden lale oin den fokarmede Fai
iner. Jeg harte en fanden Tale for
ste Gangfor ii Aar siden; ubereist og
ukjendt nied Beiden foin jeg var, syntesI
jeg i mit troskyldige Sind, at Westens
Fariner var den inest lankebnndne, neh
traadte, ulyttelige vg niodfaldne chrvel
paa Jordens Overfladr. Lstens Bam
pyrer havde taget dlortgogo i hang
Farin, nedbrudl hatt-Z Gjærder og spie-or
hang Midlek med Bindenr. J Tiban
Leb foeetog jeg en Reise til det fjerne
Besten. TctnkJer min zotdanselse —
jeg sont aldtig havde set liAlres mrd
Mai-z i et sainlet Siykle —da jeg lie
stuede uhyre Strwlninger med den Kein
nrt brede fig nd til Syngkredsen, og
Land der var san rigt, at deksotn Vi hav
de en Aker deisaf i Maine lunde vi nd
seelge deti Bushelisid. Og allevegne mag
store Brickhufe, snadanne soni kun the
sqniie kunde cvne ai bo i, i not-e Taktik
byeiu Da jeg havde gloet pna dcttc trog
le Dage begyndtc jeg at blive toter og
vantrv og sagde: J Westens Fai«inei·e,
det er jo en given Ting at vi hat Wim
dret Jer, lhi Ederg Koiigresmænd oilde
ikke lyvei en faadan ubctydelig Seg;
inen hvad der virkker min Hin-nie cr, at
viikke har forstanet at giene det inm
grundigt.«
Mr. Carlisle hentydcde til chrikni
dct i Skntlamret Ten l. Mai var dei
liggende i Penge: Hvælvingcrnc lsm
Mill. Toll. incte end der fordredesz til
at belale Regieringens Udgiftei«. Follet
har haardt Brug for digse Penge. Ten
ne Qphobning af Midler frister til unad
vendige og pdsle Bcvillinger. ,,Ti«usts«
dg haarde Tider ei« Beskyttelfesfystemets
Frngter. Arbejderne frygter ikke Kon
kurraneen nied Udlandetg Arbejdere nicn
frygter inere for Landets egne Love, der
siebet Faltiglennner.
Forslaget vil nn blive henlagt for en
Ugesiid, inedens Huset behandler Bewil
liiigsforslag, og naak det koinmer under
Behandling paany faa ingen Lov til at
tale lerngere end fein Minnter ad Gan
gen. En Tel Ændtingcr oil udcn Tuivl
blive foretaget for at de deinokrniiskeMedtz
lennner, som har en eller anden Lind
lingsindnstii at vnrne oin og soin inaatte
kuriet missen af Forstaget i dets nuvks
rende Form kan fnn Anledning til nt o
vervinde sinesBctænkeligljeden
—
Den epileptiste Koloni i
Viel-»Mit
Tet er nu omtrent ZU Aar fideik, at
en luthcmnsk Prasst, Bode11sctmsing, fix-b
te en lille Landcejendom og mcd sz Epi
leptikere gnmdlagde dcnne Fiolonj, der
nu hat« antach saa ftore P1·oportioner.
For Lieblikket er der 825 cpileptiske Pa
tienter og mere end 60 Huse paa Grun
deu. Grundlceggeren havde lange tænkt
over den sprgelige Lod, der tilfaidcr de
ulykkelige (5«pileptikere, sont erc Vyrdcr
for der-es Familier, for hvilke Skolerne
ere lukkede, og sont ingen vil have i Ler
t·e, som ofte ere udelukkede fm Sam
kvem med deres Jcevnaldrcnde eller end
og indclukkes i Sindssyge-Anstaltcr.
Han besluttede da at danne et Asyl for
saadanne Lidende, hvor de kunne blive
helbrededc, hvis det var muligt, og i
modfat Fald kunde have et Hjem, knnde
leere Haandteringer og for de fleftes Bed
kommende blive vel opleerte, nyttige og
siittige Borgere. Den Bessgendc blivcr
grcben af den Tilfredshed og Lykke, som
prceger Beboerne afdenne lille epitcptiske
Verden. Da Lægen for magst er over
Ekspetimentets Stadium, ere de Jud
vendinger, som man kunde rejse mod en
saadan Ophobning af Epileptikere, fald
ne bott. Siden Anstaltens Grundlag
gelfe ere mere end 2000 Patienter blen
ne behandlede der, over 150 skulle vcerc
helbredede og over 450 sendte bort be
drede.
De Arbejdek, der udstres paa Emb
lisfementet, eke tslrige og forskjelligar
. Lede; Arbeidet fordedter baade den syst
ste og psykiske Tilstand has Epileptiker
! ne, og de Uhelbkedelige faq en Bestjcefti
gelie, fom de intet andet Sted kunde faa
Lov til at beholdr.
En Stole oder Underoisning til am
treat 150 Elever af begge Kjlcy og alle
—
smg litt-es· Vusholdningen, lelsgaaks
den o,; Hasen gioer Besljcrftigelfe for
ket ftckrste Anteil Paiientet·, ifitr fotdi
en stot« zorietiiing med Niotitsagek og
Fio dritte-Z as Anstalten. Ltlatidt Vett
stcocisrie for Epilettiteinc er dei- nogle
foi Tannen-, Molseliabritatttei, Male
re, Bthtykteie, Bogltindei"e. Sande-,
Eint-due og Stank-gete, og blandt Bu
titctne order UitrtramhaudeL et Apo
ttdek, Fisltandcl og BoghmideL Tom
reme og Suchtet-ne arbcioe med Epis
kelien af mie Bygninger og del-es lldsty
i«elfe; der trtpkkeg og sælges Lager uiest
afteligioft og moralfk Jndhold; Arti
tekterne give Tegninger til nye Pygma
ger; der fabriteres Fai«oetryk, mest af
religiose eller patiiotiile Billedek, og
der er naturligoisz rig Burg for Maler
arbeide. Volk, Madlavning, Syning
og Stritning bestjæftige mange. Fra
Apothetet uddeles aarlig over 20,000
llnker Bt«onitaliunt gratis til Epilepti
sei-ei hele Verden, naar de itte tniiae
betale, medeus 4 Gange saa stor Mang
de udsendes i 20 Gratus Pulvere til en
gros Pris. Fai- nylig et der optettet et
Bukeau for Musteumsstenstaude, fom
iumles og sælge·3. J det hele er der nie
sten :«) forskjellige Beskceftigelscr for
Mcend at vælge imellem.
J enhver Butit ellet Stole er der en
Matras eller Seng parat til en Patient
i Anfald. Flere Lager fraBiclefeld tilse
Etablissementet og oaage over den medi
ciuste Behaiidling. Oele Etablissemetk
tct et« iiatuisligvis indicttet efter Cotta
gcsyftemet; Bygningeme ere tneget for
ikiellige med Heilsin til Arkitettur og
Beliggeiihed, uieii alle oel adskildte fra
l)iitatiden, ined stor Haue omk1·itig. Jkke
dct mindst interessante Affuit af Emb
liofementet er Stolen for Sygcplejeistet·,
som allcrede hat« bestaact i maitge Aar.
Her oplæres raste-, vel instriierede Mæud
og Kvinder fotn i Regt-len, ere af de bed
ste Standes-, og som have Lyst til at of
tc sig til Bat-ml)iei«tigl)cds-Gjei·ning i
Sygeitleie og isaet i Plcic af Siiidgsygr.
Jldstillige tydfkc Asyler fotsynes stud
stmtdig med Tiatoun og Tiatonigfer
im dennc Stole Læictiden er beregnet
til 5 Aar. Helc Befolkniitgen tiied La
keie, Sygeplcierskcr og Funktioncerer
loher op til onitrent 15000 Personer og
tager ftadigt til. Patientetne komme
fra flere Lande i Europa, ja endog fra
de Fotenede Steuer-. Tct oaesenligste
ved Platten for Vehandliiigen, saaledes
som Erfatingen hat udvitlet den, er fal
geude: Befkjceftigelse for Sjæl og Lege
me er af allerstokste Betydnisg, og den i
fisi Luft er at foretraetkr. Nasringen fkal
viere sinipel, ikle svær, og sure Spiser
undgaag. Spirituoie Dritte stulde und
gaas. Kasse og The skulle viere soage
og blandes med megen Melk. Moder-at
Tobatsbrug er tillodt, Meltespiser ere
at ioretrasite for Kjod og Sappe. As
tensmaden skal være tidlig og let. Kol
de Regnbade, sont gradoig gjores mere
langvai«ige, og kolde Svampebade ere
vclgjorende.
As Meditatmtiter anvench mest
Bromkalitini og trykte Aiivisiiinger paa
Tt)dstklle1-Citgelft sendes paa Fortent
gendc til Epilcptitete over hele Vordem
tin sirxlig lille Bygning er indi«ettet
til mildere Tiliaklde af Sindsiygdom,
niesen-p- de aloo:·lige Tilfozlde af epilep
disk Siiidiziygdont sclvfolgelig sendeo til
Siitdgsygc-«.)lnftaltei«ne.
Ligiiende Kolonick ere for nylig grim
dcde paa fleie Siedet i Tydstland samt i
Schwein og Holland.
I EU Rtkvkhistdtie.
Un Engelsknmnd der er bosat i Nord
frnnkrigc og en ivrig Rcevejasger oplevede
en Tag folgende Jagthistorie. Med
sine t30 Hunde speiset-e han omi det u
jevne Terræn, hvor Brette, Tiger, Gra
ve og Gjærder ooeralt frembyder rigelig
med Stnuthuller for den fule Mittel;
men netop herved fowges Spandingen
og Jveren hos de jagende Hunde og
Herren Nn vel, eftcr 40 Minuters
Ontstrejfen havde vor Brittes Hunde
Los paa en gammel Rav, der satte af
sted i Retning If en nærliggende liden
Jetnbancstation. Der for-fonndt deni
bogsmvelig Forsiand fporlpsi. Jægernc
knnde itkc straks komme over Bauen,
thi Toget ftod fætdigt til Afgang. Det
gik og Jægerne benyttcde ethvert optæns
keligt Middel for at faa Hundenetil at
siove Mittel op. Men denne var og
blev væk, og man maatte opgive den.
Ta nmn kotn hjem favnedes dog en
Hund. Hund var der blevet af den?
«Haode den Inaafke snlgt Reven? Javisi,
thi Tagen efter blev Historien opklaret.
Ved Togets Afgang havdeMikkel sprun
get op i en Bagagevogn. Hunden efter.
Og der var nu Jagten fortsat, medens
Toget sufede afsied. Godsct var kastet
Ruck til Butter under de vilde Spring.
en Nerven fandtes iyjelbidt inde i et
ijrm af Bognen. Qg Sejtherren
blev efter sin ejendommelige Jagtndsiugt
sendt hjein til den Adresse, Halsbaandet
opgav.
« mit- nat-m
I
·
(
(
l
1
(
4
i
I
. nmg,
idrt rr hchggsnbc
)
l
I
i
I
i
siedet im et M Ir- Pmn
Klædntngikstosser,
Ktævningsstykker
Garn, Lamm- oft-.
Et Born kan benytte dem !
Te must-. sitt-Mit tm linktiqstr as alle Ferse-.
Ist
stati.
Gunsten-o at fakve disk-treffe II- v
Uefterltgneligk for
emin- I.
let illa Izu-Ian- tu Ijms Uns
give dct de
ist-, pas-d
og al fnutk
Ia Kam
il
Fortuna itva Dem Apotheter Vtsvebog oq Kett,
elleklk
Isl- les· vsscdllsdscs s cc.- III-ists ton. W.
Ju- kathdutm o status If Lan unstet-,
Btug WNI PAGA-mastig
s Mild- Ists-Isra- ss hohl-en Kna 10 sent
Tan.scv1«og skiodudfc1lg.
holder pcm Lager
de sonkzciligc Fluka instit og Halm Juod
Ein-il m. m.
HI« Hi god Atvalmst as »Im-. Moos nahm«
Fund-I Hatt, « ku.
Peterscn G Sehtytcrm
Danticbch
Aofmsamc Marmor ä
Rrpmfcnterer Cunkiwntril i New
York og Ptminix i.HaI-«fo1«d. Besin
ccr den sikrcstc o billinfte Fotsitxång
J S «
Csu god tillc Form titfums
tssn M Ums stor Janu. lusnancndxs 1 upr
durkct «i"-ku:1·irland, as god Votum oq ni im
Zank-. Ga. M Akte-J cgncr im for Lohn-!
USE-jun cr udnmsrtet »Na-stand Lan
U Mit W 501 .?iokt11jsc
»Nun-Jn, t 3k1k«::11k11!t«o.,
Halan uckrhggrudc
Zkolkn Im onltrs tun
der medic-W- I) It. Z!ov·«nnd, 1om hsmcr
vcd Lon: :’u'jocr. ca. lz chu mod- Zud.
swr Grimm-lin- ng nasnxmu
bcdcszi Wsthuucndc hsknucndk
Blads cioxttor cum
J. H.«L’n«1rlfc11,
:)kmfv1ue. Oben-Jan sich
Ztatwnpnall.«19.
:Ii’cb1«aska. Taum
Handeuinmdg oq
Es
tll lIsUr
H
Nebe
Form til Salz-.
Un uelopdurkct Kann tun 53 Mit im Tan
nebrog» Nebr» er til Zalgg paa mcgct time
lige Bill-kund Formen-Z Styx-»Ihr er 120 Ak
tes, lxooras de lä :)1..·es befcaar of naturlxg
Stoy. Forsan er derplantet mangc Stov
krascr ma og omtnng Normen- 70 Axt-es er
1mde1«.sc"ultur, endet godt Wut-Island er ind:
feuch. Wodt ..,’xrame«:Vaanjngshus og
Wraincry findes, ligeledcs søiidc kämmt-vg
ninger.
Naskmere Undckretning meddeless as«·1c1«cxx.
R. ASCIIng Tannewa Nebr» euer zkaa
dctte Blads Komm-.
T Jus-Quinqu
HI- Tlteologisk Studium. »k
I — 7J. 7,. —
Noiske og danskc ungc Mcrnd, sont fo
le sig drei-ne af Gubg Rand til at virkc
i det as Herren anordnede Pi«æste- vg«
Pmdikeilstubcdc, kunne modtagc deii’
sornodne Udannelfc i et trcsaarigt Kur
sus ved »Chicago Theological Semina
ry« (L Tim. 2,-.«.)
Saadannc, sont maatte værc lustigen
de, kunne saa en Understottclse, der kan
naa op til S120,00 oin Aar-et·
P. C. Trandberg,
evangelisI-litthersk Pastor.
Under mit Bessg imit Fædreland i
Sommer vil met-viere Oplygning erhol
des ved i Tit-e at henoende sig til
Pastor F. E. Einrich,
US N. Ada Str» Chicago, Jll.
Miit Adresse i zædcclmidet indtil lste
August er:
Røinersgade, Nt·. Iz, lste Sal,
ijbenhavn, Teninark,
Europe.
—
Kortsatteh og ligc til Sagen.
Mavesvæfkelse er rasdjoni. llpagsclig Le
vet er seloe Elendighedeii. Ufordojclighev
er en Fjende its godt Humor.
Temeimestelige Fordøjelsesorganer ci· no
gct as det mcst iiidviklcde og tunstigc i Lil
vckrelscn; de kommcr let i Hort-ein
Fedtspiicr, sejg Fahl-, daarlig togt Rode
Bekyinringer, Nattevaagen, urcgclmlrssigc
Bauer og meget andet, sont cj but-de virus.
hat omdannet det ameritanske Soll til en
Nation med svage Mauer.
Meneren’dAugusi Floiver hat udi·ettet ct
sorunbekligt Vært ved at rette bette bebt-ove
tige Fothold og ved at gjote det amerikanfke
Folksaasunbe, at de tan nyde sine Multi
det og væke lykkeligr.
Erinbrm —Jngen Lytte uden Helbted.
Meu eren’s August Flower bringet Sund
heb vg Lykte til den mavesvætkede Spsrg
lDeres Apotheker eftek en Flaskr. 75 Muts
r— f
; F I r f t c
Natioitalbank
St PiinL Xphnhk
—fIlH-.«»
.H«I «.... m f.«»" H. . .
IL xiu.u«««11««1x«shUHs »Ho«
t( « n :
.’:"s 119
’«!«.«.« X’(·.’U. .
lZDsJH wwwqu : -
sum-·- l:.!.:l:i«i von Hme
s«.s
XVI-»
Z Usqu IT( kylcl bcmllvxxzk .
us Lsksxcxnis »Du-: Bin-L
F Otto Mer;
. tTcntydskcEcagtkk4
Ihm Inst aubncl Forrcmingi det gw
!Pos««l)u«:s, og tiuadcr sig at brimzci
D c
DU
i·c Z kanditmucrg nclvilliqc Erinde
«
cn vrlfmjyucdc Stagtetvutik
Pan Lager hole en rigelig zwis
ning nf fauucl frrskl sollt faltct M
ozx Ilcsk samt un til Rath henhoscmdk
du ufsusncszi til gangbare Taggpkijjck·«
Varrrnco prima summte
u nur ;’;73Nw, os; tun dyglige Faust
srjassnmss I mit ZlnglerL
Otto Metz.
F. J. Fronwzi
Tansr Lage og (5lsirurg,
Danneslimcz — - — Nebraska.
-.»—:
d s
onio Vcot
HvD yrlæghws
JTxtsaszkx uxtx Loch-minnka Erdmde
M sont nu« Ex» isu Essai-— m-. Kunstsqu
« l;k:;:1».r.". O« s::«::.s. . um«-. Hm Mid
Romor ä Nimm-o Apoll-et
E : P u n l —-——-——-- s N c b l n M
WvVM
Paul sk Tcmplin,
Hxxkxforn c.
St. Paul. - Revr.
, Danskthjgskq
DIE gkz meZeL
J. T. Rolling ä- Co»
skW Milwaukee Avcnuc,
Ghjcaqw Jll«
auvcfatcr sit vcmdeliqc Lager as
haust-c, not-sie oq fvenftk
Von cr iauc Literatur-eng Greue.
—Katalog feudes frit paa For
langcndku Tot storste Udvalg i
Amerika af Bogcr, passendofoc
Bioliothctcr og wakka·«
n i u g c r.
J Panier ljoj Rat-et
J. T. Relling a- 6o.,
, .. » . « x
LIW zlllcliuaiucc Anc» Ohnagry JU«
——
Nordtydskc Blond
T cnne Linie-J lscromtc Zkibc lobe bl
rckic mclch
JZczZZjJszc zzg JZNWM
VI befoer Pc1c»sugcl·c1« til oocrorocnls
Ligc laue Priscr fra
dcj o bcn l)au11, No t cbn 1«g, Mk
stinnia, Malka o.s. V
Til St. Paul, Neb. tun H47s73
Tit Linn-Ia, » tun 4430
Tit Bank-, ,, tun Eis-Z
-.. « is
«d1kk(-1«I«sil uzx BokvennnislUIIIVCl
er stompagnicm DAMpr
:s(0kd!11dskc :«««ondsz Zktbcl)m·chidd91"«m
m W Am Un Inm- end
—1,75»,»(mPasiagctu
niw ciqs-!ts«1·:ouu-Lulannrlnwcl.
Jsastnuc Undcmiuinq Urde W
- « « II s JLX
Z- Win. meinem-arg wi:
(d«l)1cago, Yle
—
lmtnls j (,’c-ntI-al PMk IN«
iTanitevrog, v»
forslr L« o r d a g : Aftcni l)1«si"1"’-’-’«W-sp
Lm god Tilfiulning bedro.
TWCV ’.YIgtcll·(’, ,
VI. U. PUNITIV
l
NO. Summe Pladv n- et qodt Womle
aa tillcic til cnhoct TO mød vilW Em«
-
. --...- --« .-—. ..--—-—-—
C- 11 H at
JJUZ «z·«g.5wz qg KMJW
altid detach hpjcst mntcgc Priser for
Svin og fcde Kreaturcv
kom og se os naat J bar noget OWN
Oemmmm « Komm-«