Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, May 23, 1888, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Lkdjc Aal-gang. Taiukclkrog, Howard Nimm Ich Ortstracht den 23dc Mai 1888. Nr. EI.
m ——MU’7—I
tscrn en
;-—s;skks«:s. lxvcr Lnsxsdag
N cbmikfm
» l. kjhtmxmk llexinsjn
——-.-—-—
.
wenns Lskäfuarx
italir .. , .SI«I«
. ",7s«)
. . ... ««.'-()
j ;-s::.:: N -!-)om « Um
«x«:1xii«zsz«:ssoukudisvtg.
Markcdg-Bc1«etniug.
Im m. Man
U o tu o
go
.««H-"« -- (’:i.—«h. K7j U. : -Innc,
uR »Es «
« -.- Lamm-. Caslh IT CH;
Jvz ·«, ; July. FULL C
"lkl«. -s— Hvitgtslskn LIMI, THI:
«« JPZ (-.: Jule III-s- tx
ebrog.
.;1)I-’« . 53 w» Tu (-,
IS — Li« « IN (-.
uvckg og Svin
ago.
«1«"«(;. — Antnl 111(«1m«.:(:t: LUML
F« s2»«t««5,()« : es)w.-·, 81.7-3(«
Wika BLIWLZJNL drin-keins
1«»«.1«-1---. sZJMeHMH "l’·:xas
tm r-. s2,75(«,3,5u.
". — Flucht-FOR 11()I)0. Pri
Tkstze JlemL N.-,;·)1«)(« 5,75;
.-«.,c;u(--.-W;1ight 85»0.3(«z
ha
..1·’«(·-. —- Miultach Ums. sm
l«1«jtn(- s((-(-I«s. 1»3«0 t» l,5()0
1.—. «4«, 35(«4.s-(): 1.1(j« to
spinnt-J« IMMELZM Cows. 82.00
Tutlls 82 .0-«3(-Y 3.2-).
. —M(«ltn»izk. k: JI)00. Frist-n
Rslls m F s) JUUU h-) . 1j»ht )1.)
: mixekl, A- ) Um- 5. )5.
ebkog.
’ — sx 20 fix 4.«.s0
rodutt Mark cdet
ago«
GR- —— Fugu-re. Crenn1ery, 19
v :i1ni1«y.19(«»21-kc.
"· ——- stixtlig· EINle c.
ha.
Mk. —16(-Z.1-8’ c
.
Sts ern en
THE STAR.
O
I’l,"I’-I.I’I"JI1FYITHI WITHZJHILV
IV PETSH FULL-HON
I!:sljll(l)sts;s. Ntcksyssssxss
»p( » Honor-U cinulntisst nmmsx U ,
, If
O
4kskkkulimwinn public us erisknik-1.hm
’! pnsscmts atmet-mi- usivnntisgcg tn ruhm
HH IN
esssp 1 s KLEMM-MS - ? s-«·Qs.-J’-!-Is:kssgf.s-g
F - — ! ...s-si-«Iul JO- mJHss « H s— H« m »l-» g.
NE-« sm- »m-:r. Apimä »Ih» sp«·(
wwsssstssvsosvsssuqsycizsk wpr sei-;- II
lczk cksng Mut-Hm guts m dump Nole
fis-I i Nwrlxcdui as -.Z-1ihor.1sj Fami,
til-: .m.-dcnsus.· Hannibal, kladukuniug
Nu ist («skjr!«.m·!s:"md, beoqu Urlk Oi
I":«..: it nile- blåsc Naiv-usw« ok( such
sit T"i«1wscsls·nsh:..-,n«kt«stthl us St nu:
M kamsmbrud ; Mi« made-usw«
R«-·i: Mo mai m at Wzks M Wus
s·.«!I--, tun-r de mag «.);i«-»13csi«1 Jbisn at
hu ««.«-Z.1«Js nzx ndvnnuith ut lnsskyklc iig
mcfn Tscsnski Wahqu luzns stniuilligc
Lps pin ui Mut-m og schn, Hcstc og
Sinn usw«-is M hnlm til Wurf i storc
Muster med al Udsigt M inuu at Umir
cts-«. OFU Nin-Why Ki«c«ahtm«, som blev
udzIJ for den noidsosnmc Neut, der
kein snsm girnmsm ?(«-1!)ningeuns, des
vm IOO til IM) Yade bredc, dcnkucdc
i Wut as cn Linn-.
Tct sissccrgcå, nt alle Brocr og O
osrgsmgcs oit skyUOJ bon; ihi Flehen
usstibliucr stadig at nich tmdss de unum
dclige Vundmaoser, som nu gaar igjcus
um« Bruddene pua Leucht, og iafken
staat Bauch durften Zu Fod over alsnins
delig thdst.1nd.
Ved et loseligt Quer-flog our-« Skaden
c de over-summnedeDist.iktci, fanden
lnat swamp M -J« I,"0»,n()0.
Sin) chccn omfatter 2l5,0»0 RUN,
fom howdsugekig » silsmm tin-d Lvoebe
og Maja og Stabe-i du« vi( unxluskcs til
mindstw,un-.),ouo; tyi alt, hmd der
er planm, er toinlt Tab og i Indian
Grovedistriktet vil Zkadcn oaskc Haw
parten fua stor euer mcm
W,
Beliseuptgiorelfa
Lin Gud vis, afhotder sydlige Di
stri« Modc i Immewa Hotoard (ko.,
Jic1»2««se« Mk og sm- Mai fmsstt
chirikkew Pmster og andre Medium
mer as Meniqheden, tilhorcnde Distric
m, brch uenligst at ckiudre sitt Pligtat
give Mode
Audre Vcnner of vor Virksomheb ind
bydes herved neuligst.
Herren velsigne vort Mode for Jer
SFWH
H. Hänsety
Form-nd.
-.-————-.——W
—- Gn Forening as Pengeniænd i
T-nlntl), Minn., harpaabegnndt Mine
drifti Lake Coan paa det Stieg hvor
Saznet vil vide at Ilsnerikasz Ur-Befolk:
ning for g,»»0 Aar sknifedc betydelige
Masser Zoll-. Syndikatet har sitt-et
Isig 1500 Muts af dem Mitteln-nd og
Jhar alle-rede anbnct en leise-obs Llaee as
lrigholdig Saturn-T
—.Henni Krabbe-, en U Aar gam
mel Trengi Ean Clerii-e, bleo i farrige
Uge dann til di Llaw Ophold i Reform
skolcn i kaaukeslja for en illa-M Tyvcrier
begaaede i forsljellige Butiker i V1)·en.
Han er Sen af en af Binan most frem
ragende Kirleinedlennner og en cha af
Han. O. H. Jngrasn, en af de rigeste
kTeinnierhandlere i Verweile-m
i —- Den bckjendte Fabrikhcrkc Andretv
ICarnegie harndsendt et Cirknlæw til
’sine 20,000 Atbejdere haari, han tilby
der sig at aabne en Spalsebanh soin vil
modtage alle Jndslud mindre end SIOOfL
JPengene kan indirecte-z hver Betaliiigs
Jdag og der spare-J 6 Procent Rente.
JAlle Jndsknd kan her-ges paa Betaling-3
Idagen oed blot at anmelde det Tagen i
!Fatvejen.
l —Connnondoke N. W Kittfons Te
lstamente blev aabnet i Onsdags3. Hans
lBo anslaaes til at eje 84,000,000, be
sstaaende af forskjellige Slags, faasom
IAktiey Bands-, safte Ejendomme, Pyg
Jninger og Heste. Ter er elleve Vorn,
syv Sanner og site Dotte, hvoraf hver
farelabig faar 812-5,000 i Negierings
bonds. Resien af Beet skal ikke deles
spr i 1896, da den yngste Sau bliver
niyndig.
I —- Helge J. Kiorstad, son: i tangere
HTid hat-de lidt af Tcering, dpde Sendag
Heu o. Maji Eau Claire. Afdode var
ifadt iNorge og fotn her til Landet for
lni Aar siden. J Forening need Mr. H.
G. Sake overtog han Ledelsen af Bla
sdet ,,Arbejderen«, da del for kort Tid
Isiden stiftede Ejerr. Mr. Kjarstad var
en ung Mand, blot 23 Aar gamncel,
og agtet og afholdt af alle, iom kjendte
han1.
—- Hejoande i Mississippien ved Rock
Jsland og Moline, Jll» hat allerede
sgjott Stabe for over 8100,000. J
Galena er næften alle Gader fejlbate og
»Vandenes Fader« viser sin Foragt for
sde intetsigende Bestrebelser, fom Men
neskene gis-re for at holde ham harte.
J de sidste Dage hat der faldt jevnt
Regn og man frygter for, at Vandet vil
stige hejere end det var paa det højeste i
Flammen 18«80.
— Anaklisien Paul Grotllau i Mil
avaukee blev den 7. Mai 1881 dømt til
let Aars Fangsel i Tvangsarbejdsanstal
Elen. Han appellerede Dommen gjennem
de farsliellige Jastantser, men i f. M.
stadfcestedes den af Overretten. Hans
Sagfører fremkom nu need den subven
ding, ut da Dommen var afsagt for et
Aar siden, var Grottkaus »Straffetid«
nu udlpbet (uagtet han næsten hele Tiden
hat vcetet paa fri Fod). ngaa denne
Jndvending er nn forkastet, og Grott
lau ncaa blive i Fængslet til ö. April
nieste Aar. «
—- For et Aar siden blev Mrs: Wind-·
ler indlagt paa Hospikalet i Lancaster,
Pa» for at redde hende fra Hungers
ded, som hun frivillig giliinade. J den
forste Tid af sit Ophold i Hospitalet
fpisle hun, naar man faa paa hcndez «
men senere begyndtc hun at hungre sig
ogi fem Maaneder har man med en
Maoepumpe bragt Næring ihende effek
al have bundct hendes Hander og Fed
der. J de sidsee 52 Dage har man op
hort med denne Fremgangszmaade og si
den har hun drukketfra en halv til en
hel Pint Band otn Dagen. Flere af
Lager-ne tre, at hun yemmelig har taget
Ncering til sig.
—- George Benfk5n, dcn bekjendte
Svindlcr af Billetter til Pattikonfeeter
iMerico, horirved han bedrog Falk for
over 82J,000 og derpaaflygtede, men
fenere blev arresteret i New York, begik
Selvmord i Onsdagg ved at springe ud
as Vindnet i anden Enge-. Undek Za-!
gen- Gang itnod hant angetaende hatt-J
Udleoering til Met«ieo, erklerrede hatt fle
re Gange, at det oilde viere det fantineI
sont hattet Tadodonk SidenHoiesteretH
linvde bestes-it, at hatt skntde ndleoerees,«
blev itang Fertigt end-tu storre l)vot«iors
han beslutsiede heller at dtabe ftg end
ttdfeette sig for Metikanernes Hanni. i
— De gjenlevende af Quantrells lie:i
rygtede Guerillabande fra Bot-geistigen I
satnledeH forleden Dag i Blne Spr«ittgo, "
Mo. Mes. Earoline Qttnntretl, Mo- i
der tiil den berygtede Aufmer, vat« til- J
stedc. Erindringen ottt de blodigc Mord I
og grttsomtne Forbrydelier, de hande des
gaaet blev gienopfrisket og den ene for- i
sag-te at overgaa den anden i del-cis gute
lige Historier. W. W. Soot, en Re: »
daktor fra Canal Bevor, Ohio, var i
ogsaatilstede og opfatnlede Stof til eni
Fortælling otn Bandens Forbt·ydelfer. i
i
i
Quantrell selv døde i et Hospital i Ken- i
t
i
tueky iJuni Manned Mit-T
—- Søndag Forntiddag gik For-man- !
den, Win. Stnith, for Knor Conntys z
Delegation til Statskonoentionen, i litt-i
keniNashoille, Tenn» og indtog sitt
Plads paa den bagerfie Bank. J de
sidste fire Dage hat-de hatt arbejdet haardt
og var deraf faa ten-t, at han sounede
ind under Prædikenen. Piccjten taltc
ont de store Miend i Tennessee og kotn
deroed til at næone den sorhenocerende
Guvernsr Knor. Men neppe haode han
udtaltdette Navn, spread Sinich spon
drukken rejste sig op og raubte: ,,Fent og
tredive Stemnter for Robert Tat)lot««.
Menigheden forbsusedes over den drein
ntede Politiker, sont nu oaagnede og
hurtigst mutig forlod Kirl·en.
—Hsftndsigter. J de sydlige
Stater hat« Vejrliget isidsie Uge oceret
gnnstigt for den ookszende Grode, skjondt
der tmnges til met-e Regn og de fjolige
Nætter har ogsaa sat Bontulden lidt til
bage, der ellers eri ganske god Bettst.
J Nordvestens Korneszne og Ohiodalen
har den sidste llges kolde Vejtligt for
hindret nogen videre Freingang iGt«
dens Tilstand. En skadelig Frost er
indtruffet fra Michigan og fyd paa til
nordlige Alabama. Beretninger fm
Minnesota indeholde at VeHrliget det
hat« i det Hele taget met-et favorabelt for
Afgrsden tnen dog for koldt til at biinge
nogen rast Viel-in J Kansas Nebraska
og Missouri hier det vceret godt for
Smoll gt«itjn, ttten daarlig for Majs,
stkkenurter og Fragt.
—- Et opsigtsoækkende Selntord er
begaaet i Fountain Green, Illinois.
For 6 Maaneder siden giftede Silas
Wright fig. Da hatt kotn hjetn Tots
dags Aste-S fandt hatt til sitt ftore Raid
sel at hans Kone havde hængt fig i RI
gehuset. Den raedselggrebne Ægtefaelle
styrtede paa sit Attsigt og laa flere Ti
nter i Svitne. Naboerne star Liget ned
og fattdt et Breo tned folgende Jndhold
hos hende: »chet«e Mand: Det er ntig
en Forttsøjelse at fkrioe dir-se Linie-r. Jeg
er saa lykkelig sont tcrnkes kan og haa
ber, at Du et· ligesaa. Jeg agter at
hcenge tnig i Dag, og ieg veed det vil
gleede Dig. Begrav utig i tnine Brude
kleeder. Jeg haaber Du oil happe og
springe af Gliede naar Du ser tnig hien
ge. Jeg har ikke greedtelleis faeldet en
Taare siden Tit tog Din Bei igaar iorx
jeg har vieret for lt)l·telig til at gut-des
Jeg vil do i Troen paa Hemmt Feg
oil blive langt lnkleligete end oed at leoe
samtnen need en Truttenbolt. Din
Huftrtt, Jda M. WtighM Weight var s
flere Gange kommen hie-in i betuset Til: i
stand, og hatt-J brntalc Opforscl hat«
dtsevet Kvinden til det fortttivlede Bleibt-i
Faa Lager heri Landet hats paa fans
Aar oparbejdet saa stor Ptakgio sont Des
Lucas«s Tispensary i Chiquo. Aar
sagen hertil et- at spge i den store Din
hyggelighed og Interesse for Patienten
ne og deres Helbredelse, sotn altid addi
se·3. Dispenfariets Bog »Lioets Hem
meligheder« sendes frit til Alle, sont
blot striver bekom. Se Avertissementet
i en anden Spalte.
Ugenis ithheder fea
Udlandet.
i
P o l e n . -—— En Jngenior iWarschan
liar opfnndet et Gran-r, hvonned man
can fkyde W Stnd i MinutieL
R- ra n krig . — Det franske Senat
liar nedsat en Kommission til at under
ioge Panainakaiial-L«ottei·ilaanet. lssn
Majoritet of stommigsionen er for Lo
ven.
Nræ ten la nd . — Dronningen ven
les- fnart at oille aflcrge et trc Manne
derg Befogi St. Petersbnr9. Hendeo
Dattel-, Prindichfe Aleratidra, stal gif
tc sig med Storhcrtng Paul, Kejseeen
as Ruglandg yngste Brodeiu
D a n in a r l . » J fricoagg online
ch den internationalc lloiniling i Mo
bcnyaon af Kotigen ; alle rtllcdlemmer af
oen kongclige Familiel var tilstcde. Alle
Bngninger i Byen var delorerede siibe
med Flag. Ameritanske og tyske Krisis
laa paa Haonen og saluterede.
J t a l i en. —- Kejseren af Brazilien
er nn konoalefcent, men er meget svag.
— De oatikanske Blade i Rom steinha
ve, atde katholske Blade i Amerika en
stennnig rose det pavelige Dekret. Kar
dinal Gibbong hnr endnn en Gang an
modet Paoen oni at satte Heut-n Geor
geS Skrifter paa Liftrn over fokbndne
Bogen
Australien . — Tampsiibet »Gut
l)iie« ankam i Torsdagsj til Sidney, N.
S. W» med 160 kinesiske tiinigranter
ombord. Raptejnen forfIgte at landsasts
te dem, nien blen heri foi«hindi«et af Po
liliet. —- En Lon, indeholdende strenge
Forholdsregler mod kinesisk Jndvandring,
stal fnart focelkrggeg Parlatnentet i Ny
Syd-Waleg. Flere Silbe, sont ligger
i Havnen ved Sidney, har en Meengde
tinesiike Einigranter ombord, fom Kap
tejnerne gierne vil landsætte, men for
ljindres heri of Poliziet.
R nH land . — Det for-linder- atRns
land har laant 75 Mill. Doll. af fransle
Bankorer og fortsacler dets Küsse-ist
ninger med fornyet Jan-. — Et Tele
gram fra Warschan tneddeler, at Besta
terne of Jernbanerne i Warschan, Gra
nica og spart-Gered har modtaget en
Militcerordre, hvore de pnalægges saa
snart sont snnligt langg hoek Linie at
lægge i Oplag 600,000 Tons Kul. —
Elleoe Personer bleo drabt og 30 haardt
saaret ved et Ulykkestilfaelde forleden paa
Moskotv-Knkstjeknbanen. — anland
har indlmdt Stormogterne til at sende
Delegater tilde stoie militære Man-v
rer, sont skal finde Sted i August Maa
ned.
St orbritannicn. —J England
taleg der om at danne et Kompagni, sokn
oil opfore en Bro over den engelske Ka
nal fra Dotier. —- Det fotlyder, at den
Konnnisfion, sont skal nnderfoge Eng
lands Forsvarsocesen skal bestaa af Lord
Salisbnry, Lord W. H. Smith, Stat
tammertanlsler Goschen, Lordprcesidem
ten for det hcsnmelige Rand, Greo Clem
brook, Krigsministek Stanhope og for-.
stc Lord i Admiralitetet Lord Georgei
Hamilton. — Pape-is Nessript hat sat?
megen Splittelie inelleerlænderne, i-i
det det stiller de nationalsindede og pave-i
ligsindene Katolitsi i itarp Modfcetning
onerior hinkamen Tct hat iden sidsie
llge gioet Anleoning til en Del stojendel
Temonstrationeiu
Ty d s kla n d. — Meget modstridende
etc Telcgrammerne angaaende Kessel-·
Frevel-its Besindenoe. Nogle melde sta
dtg Fremgang og god Udsigt til virkelig
Hclbredelie, andre Meddelelser gaak ud
paa, atttejjeren er saa daarlig at han
ikle vil lunne leve over et Par Uger.
Hoilke af oiose Rogter — thi Rygter er
oet for det meste — man nn stal tro, er
vanskeligt at afgjsrr. — Der er paany
indtraadt et spendt Zorhold mellem Kei
feklnden og Bismokct Denne Gang
strioer det sig fra, it Kantgleren hat af
slaaet Kejserindens Anmodning om, at
hat-re flere hojtstaaende Hössolk Ined Ok
deng-Tckot«ationet·. Fut- Nein-n inn- Ilt
Vistnarcktneget at tnsnke pna i bunte-«
Tib. klinslandg Rustningets et- snrgets
tt«ttettde, og Situationen et« i dtt .t)ele»·
taget sotv ktsitisk til at tillttde drn Wonne-I
nogen Rast. —Den oldenbntgsle Nin-IX (
dag hat« enstetntnig nntnget tct nimmt-«
rede Fot«stag ottt Anlckgget as en ihn-on i I
Notdcttltatm ligeooetsot Vttstncthtttcn
og ont Oprcttelsen as en ni) tttttts:.ttllntt
tisk Dantpskibslittie.
S et« b i en . — Kong Mitmt its Let—
bit-no Reise til Wien i den Hensigt nts
ttæsic sitt (·85rntalinde, Dtsonning Nat-s
halie, og tnuligenss san ett Forsoning t:
stand, et« en Begivcnljcd as langt stotte.
Jpolitist Bett)dning, ettd ntatt hidtil hat«
Jvillet indtsstnntr. Tronningen er Dat- «·
t l
i
i
stet« as den rnssiske Oberst mshlo og
ssittslnnd inldstirndig hettgivctt. Linn l
inndetssloctede alle Rudlando Jntt«iget·, -»
ssotn sotsinrtede Milatts :licgjet«ittg, sont «
likke san Redning, hverken for sig ellct
tht Kottgetige i andet ettd en naje Fort-.
stting tned Østertigr. Det kongelige Pat,
Jstnn ikle lunde ettes, tnnatte detsor stil
cho. Metthonningen blev ttsast ttf sitt
Landslygtighed og hettvendte sig til Hos
iset i Wien otn Beskyttelsr. Hun nun-«
» te gaa ind paa de Vetittgelset«, sont dette
"stillede, hsille blandt andet andet vat- ej
ttt ntodscette sig Ostetigs Jntetessets og
ikke besatte sig meee med russisle Juni
ger. Eiter at Kong Milan havdc sattet
Uttdettetttittg em, at han«- Deo-innig
hat-de undekskrevet disse Betingelser,
gatt han sit Satncykle til at mode hcnde
under det Isterigske Hoss Anspicier pg
dersor kotn han sor at hsjtidelighoide
Gjensoreningen ttted sitt Gcntalitth sont
er bekjendt sor sitt Skjpnhed· Det er (-.t
vigtig Seser for det sstctigske Deplonntti
ligeovetsvk det tuosiskr.
- - -
B o n l a n g e e .
Bottlangerbevægelsen hat« sont bekjettdt
asssdt et Utal as bsulangistisle Myrte
flrister. Flere Bog- og Stenttykkcte
saavel i Paris sont i Provinsekne bestjass
F tiger sig udeluktende med at sabrilere
tBoulangeraktikler. Revanchegeneralen
soehekligez baade paa Vers og Prpsa.
Hans Billede sindeg i hvert eneste as
tFlyveskristerny der see det mesie ogsaa
! bringet en biografisk Sklldring og Aneks
sdoter i massevig otn »Feankrigs Frelscri
iNedetM
s Billedetne seemstilleriNeglen essekti
s sulde og spendende Seener as Boulani
Jgerö Liv. En kolsretet Tegning har
; isar gjort niegen Lykke i Provinseenr.
. See-ten er henlagt til den itslienske Krig
1859, og man set den unge ijtnant
Boulanger segne otn, trusset as en Isl
rigsk Kugle. Heltens Aasyn er blegt og
lidende og Blodet valder stecn i stt«ide
Stumme. Andre Billedee viser Von
langer til Heft i Spidsen soe en Slaie
Ryttere, sdm sorsjlger de flygtendeArm
bete.
En hel Harfktire as Kolportptser spre
der Flyveskeistekne Lattdet t·undt. Ter.
ftndes nceppe en Astrog i Franlctg, Ist-est «
Boulangers Billede itle salbydeg, og
og hvor man ikke satte Lejlighed til ctt
lcese otn Nevanchegeneralens vidnttderligez
Geni og store Fremtidsntissiott. ««
Allevegne taler og diskuterer tnaki t-.t.1
otttBoulattger. J Protttttszknsccct:..- et
er der stadig en eller andcn Heite, det
kjender ellee paastaar at kjende den mask- E
lelige steigen Qtn hatn sktntler Opttt-rt. E
sontlteden sig, og hatt can altid værc fix
ler ptta en spnndt lyttendc Tilhptctktnn
ge, naar han disler op nted dc ginelizitx .
Naverhistorie om den tapre General.
Hojvandei Mississippi. s
Den lee Max le
Ovekfvømtnelsen kultninetede idag pg, s
Elendigheden naaede sit Hdeepnnkt, da I
Sny-Leveen brasi paa to Steder itneti i
lem Quiney, Jll» og Hannibal, Mo
Man hat-de hast Haalt ont at kunnc red
de den lige indtil igaar Astes, men tidi
Jndlandet.
Spredte Ruh-den
re stnaa Bprn og deres gamle
tnoder indebmndte iLørdags i et
(Cleveland, Ohio.
sale Hunde har vakt saadan Op
e i Hot Springs, Arkansas, at
that begyndt en gienuemgaaende
elfeskrig mod disse Udyr.
acWashington emser der Farbe
r til at fejre Aaxsdagen for Ska
Gettyszburg I(d-en lste Juli) paa
din Monde.
« . Buse, 77 Aar gammel og en
rigeste Mænd i Seymour, Ind»
ei Ssndags af en Fejltagelfe en
ortion Kakbolsyce og døde under
merter cfter to Tincers Forlpb.
ohnfon County, Jll» can brysie
thave den yngste gifte Kone her
t. Hnn er blot 13 Aar ganunel
i fvrriSe Uge gift med Samuel
U. fom ers-; Aar gannnel.
e fokendc Spndagsskolcrs Fest
H sidsie Lordagsz pat Udftillinqss
i St. Louis. Det var den
thfamling af Smtdagsskoleele
et har været samlet pas et Sted i
A. Ovcr 20 000 var tilstede; et
MS Oovedtrcek var et Sangkor
WU Bprnestennner.
Olftr,gjc1nien1t1ns.ie af Ztkyb
lev i forrige Uge sprede over alle
ibrumfordgville, Jud» og sotn
demfdodc en Mængde Hunde,
fleic vmcmcgct kostbare. Tcr
cnsror smrbitrelse mod Gier-«
Kannen, fimlditoilgc1aildc, l)Ui-J"
ehe-z. !
fMcnindss, huiiz Nara opqaoch
Ochs illintng, blev fidste Sondag
« 1B««,cm1h) N. , ., paa en;
Hmnuiglnsdizfnld Maadc. Man
nn n önsindcn har vcrrct dcni
V « » C sc kosic Mangfiud, for.
MS (««Lma1dSto«c-S stjod None
IT IXT —
« 11 H naiige Pige, Maggi«
W W Lllger fidcn um« bin: foxtf
Wlm bicv gjenfundet i Tusdagizj
LJ Mb hos en Mafkinist ucd
Olti11). Tet ei oplyst, n: hcn
WL i Birkeligheden haodc spqu
til tjolkins 1 et umoralsk Ljemeb. ·
ssslder tog Barnet med sig hjem !
U
Land for Salg
—iden—
Danfkc Koloni
vcd
Lake BIIIIIIIIL Minn.
GII Tel PrIriIiis IIII npdyrkede Form-,
beliggende frag til 7 Mile im Vyen
Lake Bemon hoch for-Folg paa billige
Vetingelsrr og billige PI«iser, — fra 6
til A Tollars Rhein
Tcr gioes fri chse til cui-ver Kjobetz
IIIITIIIIeIe LplyHIiingeIs vcd at skkioe til
Fiederik III-genier
Nfe PcIItoII, B. Urz,
VIIIolII Co. Minn.
sitt-, II- —
WF isMLiLi
V
IkII17 I- . XI : QIII UND
Ck - .’· « I : IIII II.--1IIIIIIIdI
J« d » .II I: L" Its-i :«sI«. vIImlIIII
f « s ·- VII« ,I-«I L km
k ' III
« ..I is L IIIunlIII L IIlIIIiII
F I«- III. .I,·. kI
. « .-" I II Inst
-:·I-I: ..kI·’.i!sI-1,I:Ik
» · · « KIND
I I- J . I -1.lk"II«.«-«I1«5
.. . A J«
f( ' J V. s »H
I - . . » . »
KÄIJLI . . ( .... ksIn
is Fr-. s . J· I tcllis
« ’ « IIIII » :": « I
II -I.IIIIIIr III«1.—·.. .
"?«ct« !’s’:.·II-JI- N
VI F kadImII « «
k. JIK Erz-I '".-.I1. ’.
V IJIIIvthllIII iII »
II; Ikklvtmed i TI ) . II. wann-:
II Ton-as damit-d IrII- I D.I«I
O! Eint-Ihrr I II .. m sIII tre
«- Tres- sI:otII-r.s. «1.II’.I-II- - »F « I I« sIIILIancd
tIskz IIcIIkIsVIImth · IIIII!II.:—.III ·.I
IIIIIIIIIIIII Isg cmlIx III I- III OIIIIIIIIII Illsr me lcttc
Uhu-nagen Udlei II- IIII stI.
MSM FAMIle 0MI W IL HAW C0.
scsfcss UIW Icssb cUIcAC