Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, February 08, 1888, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    -—
Des yme Färmaz
k?
Zik
?
IF
XI
sen-m est JmumN
Ushltmns Block fmnlmker til bebnzxeligt Nie-Inwiefern dct stockte-ste- oix futIstsTkI
Udtmlg i antmknu H .Is’t«.ss.s1mm", feurige Jenes-seh jximtoLOatee ozx Hin-r
fFlevnialvekret m. m. m. few fousiinch i Hain-nd Monats-, vie til Presse-, derer
laveste sont nogensinde er nomct iscsk for Micssoieriem Korn og faa Viehe-d i
gen.
Hv. A. Jøtgrnfeu et hosz deltc fest-tm og skul det sicdse user-c hmn m
Jompjetse at »Hm-Me- eiue Besinne de fkscdelcgtige
Tilbud, han kcm byde dem.
. -x«,«7·«. - x - «—-..:——-s-.c-.
A T—1 «
— R-« N
..J «-J
J
«PIONI
s ardwarc Forrctningem
R. G. Vollinget, holder endnn Stimmen i Vygningcn
« for Posten-fet- hvot lmn ee satt-kommen befæstet med stetige
jatet og timelige Prifer, og ljvotmcd yan tappert moder cu
-. klj
Eset Kannen-aan
Rom ind og hils paa den gam
Vetemn - F()rretningsmand og
Es etragt hat-IS Jeru- og Bliktæj,
« eh og Fencetraad.
PL- L-—..—.—4» —-.H.
John Dobry er Agmtfot
tinmph Sen-hindert- Mejes og Slmmeafkiuet, samt Empite
Biudcrc Mejes og Stauneafkincr.
Dem et dct bedstc lldvalg af Maskiner i St. Paul.
E
i
Ny Groccri-Forretning!
—- William Huth —
hat and-et en velforsynet Urtekraim og Proviant-Fortetning i
OBntikken veft for Bageriet. am
( Ved Siden as Scotts ganile Oardware-Store. )
Etsristt og ndsegt Lager as Geoeekies, Tanned Baker, Cigarer og Tobak, Mel og
Fenster anbesales til det terede Publikum. »s«
Pein mig; mine Priser et lave. «
God Læsutug for en billig Pris!
Feeåxåyzjeeiwkleeefåyeielw Am »FZJZ-Meez« »F
»Es-J ÄZZF Lø»(Z-«.
»Fra Alle Lande« er et ngentligtillnsireret Fainilieblad ined scerskilt Tillckg tvytt i
Jndbindingssomn Bladets typograsiske lldseende ek net, Billedeene ee sinulke og klare, og
Telsien valges ined stoe Omhn. Vladet indeholdek Asdelingee sor Familien, Husmoderem
Formen og Veteriinervidenstaben· For interessante Skizzee og Biograsloe et der assct kl
gelig Pladd.
»Stsei-nen« et et ugentligt politisl veyhedsblad, beregnet paa almindelig Stehle
;tion, nien as sckkstilt Interesse for Standinavett Vesica. «Stjernea« bringet Nyheder
- sta saavel den gamle som den nye Beiden, og beflittee sig sætlig paa at holde deni Leser-e
nndettettet oin Begivenhcdee as oirseliq Interesse og at srcnistille disse i den rette Mind
-.ning. Bladet indeholder lebende Artitler og Nedaktiansbeincerkningee angaaende sokekom »
- rmende Spprgsmaaipaa Dagsordencm en Asdeling for Nebraska-Nyhedck, samt Nyt ska
ist-ne datiste Kolvniee i Besten.
Udgiverne as de to Blade »Ja-a Alle Lande« og ,Stjeknen« hat assluttet sælleds Kdn
mtt hooeved de set sig istand til at sende begge Vlade til een Adresse soe det ubetydelige
Belsb as 82.50, oin Aaiet.
For 8250
saae man saaledes i rigelig Masngde et godt Udvalg as sokskselligartet Læseftos.
Nye Abonnentm som benyttcr sig as dctte Tilbud, kan erholt-e esternævnte Begee
san-i Ptomie ined »Im Alle Lande«, naae 5 Cents elstka medsplgek til Pol-to
l. Betraqminqet as Tobias Studdennand vaa Pipervikswggen ined II Sen-anhö
sange.
s. De stdsie vom Soles, Fortcelling as Vilhelin Bergs-e, 44 Sidek lsmukt Omslag.
I. Im Studerlylland, Fortællingee as Bendit Hausen. Jndholdz Es Mtkeves.
Fader og Sen. En Asten ved Gen-abseit. di Sidelr i sinnkt Omslaz
f C. Den lckde Mos, historisk Fortcelling ska Rusland og Sibecien as Dennqmi
Ditschseld, 100 Sidet i sinnst Oinslag.
s. Chiqmprdere s Paris en Historie ska Nuiiden as Adolphe Beut, hvotas der
et ndkomneen 216 Sider til nn.
ij nie tkke sorlænge· Pengene kan indsendeit direkte til dette Blau Kontor.
Peter codes-m Mit-. »Meine-en
l «
IJ
nsssmdsv »Ist-se
»». - - --.. sxskssxgsi »
Fug-»J- ... HHHJJJESI
, -,: --s1»1-.ZS— I
f- .«..-.»---L
«
III-? LLg »Fa- hu OF JZIZI
·’-»- » ins-It t» ssnsssilv an m-«
'· m- r·1--r-«.si.s. Lilqu
' ! l · « i s I
- v «, . ,-,"., ZUvsk 's 72 - i» ,«"« « JACZTFLTII
« · ! «i . - ; . ·- «’:s-,.«·-l. Hm-« kkip
«- - ' « « s- KI. v,I"·« Instkwi
« -—- «« :.-· »Ist-Ism
« -- · - «·--« ’-.:-s’-i-s«1uisii)mbe
s-: Iii « .s. ts .«-s«n«-st m Pupsik Of
s k-«-«: : ) s-««, II iir rimu nsmentz
.. ·«i·:—--s!J-ii.ssur j
, nur-: -fc«f .«-!-plc-Of, iwi wo
ssnxs t:- EIN-ex « tin-;sr0voumquet.
· 1-««sz-I VI c« « II(’.-’ W las-ZU
. sen-z ·’-.·- costs-Macht«
· I—s-.. »sp. « ist«-nd
;: ;.·7i i- I thikulk
« ’-I- si- himntpinsyl IsAMIWIUI
.«-s. . .! s.:t-«-1-j:-—klp12teso.
ms -i« :.:i«1iksiHhH-b-tkeas
, ·i ».·L:-·.— »Ja-«- , «i:i1 Hzmdskolegk
Advent-um m Ists-. L
Ic. I. fis-merk sich. IJy Inst-, - - - usi,:;,91t. tssihx QUOI
Ich-. Kot-sobald see-. « x - - - - « Both-. ssmcc
· - - « Womi- 840410
F
Id. s. smsll Desli s’ »«. ·-,
No. 4. Postmastoks s: ui US
No. 4 has Insxdo i!»m. v. . . «
Kiyo list koy-10i:lc5,wit h i.np’. .-.:J J: « e- s « .-- s-. sue-. - of Wem emi! wi
Imn com-m ojthg 1’«—’i"-:-««u«st.7. Isi « .i»—·c wi, »Hm-« ««-,..»«« «- «-«x,· -..--, tax-ZW, selzins
or using sajes crxfriugxin im c-« r is Nest-.
DOMAIN-sc MDMY -(»s'«—«’"« 's !'- « nlss few-is I«-I:’:7·;-«Z. :1.'.:. II IT- i"izn;;-M so M
-’.«"’-T·.«’ - « Umle OSOOO
» · i’;.-k·i.:s.1:i-;.I. Sah-traumh
-.ii»
,
«
,
i)
.
Msdmrianst).ciss9s«»h
vapawnubrisins : - L-."i- « wiss :.:.’. ;«. 1 :-’-’«! t (-«nr.ss-)nni1wit.b
usut one-o, before-n pe cikyi ji --—.:.1,:-,» ist s-: Tis- :X ,...«1-»-i-.ijw uw hanc-He
ol out speciacc ep- in o om -«- .—,«» s-.
Wo want aUs.’««-l««e«J isid J«1««»- .. k) Iiih i x c rksscuO ist-r LMM
'1,«-c·.t:;liln i-0:1:· .ei:ti0n to last
szam Ercleisiise ismstml jxrsccu « ..i;s«2 )
pwbshlklsokaliiotimm «le cis-i fix-. (-.-« .7i im- n spat-u unsl to losem lnll pass
iitjng U- montios
Inst-Moos and testimonials i u. t- « axmjicutium In w
also-stimmt No. 1. Adilkixz —
m Hi» w JE- ) O- l-: Ist III-. cis-ZEIT im c.
———=
..—--——-—...- -. ...« . -.-..--- - --..L ,.-- —-.
-4
FIM gis-Nr- ,«-;Iv« : - -
»He-»Am .«Æ
WITH MARTHE
, IN EVEN ouTor onnm
NEW Mk ZWle MCHENE GUWFCLNASL
HUZCLLSO - II «Lkl’lkciN: Hsllskkskszblfik WILL-As
sr lex-IS »H« «7-"«
.«.«
SIGHTEENTH VERM
NEBMSKl STATE Jounilll
Proaoaucotl by all
» Nihkultks hsliag Ropablieso Nov-spuken
knausuno Ast sum alt-lud
IRS DAIU MWMAL
slklli III-so Ists-, wlth Samt-- supple
mont.
They-s- lslls Illl do oao of almost- links-müssest
hxtnaswmtmulaa Myla· l- llu lt wlll
It stos- ot Ilion-ou must-ils satt sxemas as
mptlfos la wo butoky o the Douai-tin It
willsqu treulos-l meet-u so nu- poop o ot
Nebst-. s- itvonl was-l laue- la nu- usw
Illl Mosmlkumwn tot toll m doch-law
should-nisten sue-von and the saloot on ot- Ualtocl
stu- muok m qustlota tlut svoky tadeln-sent
ls
vom should Inst- tYlsksly and Caolclo tot- hlmselh
Eos I ot M tu lt billva ove oltlma to so
c Ibsly li- sonkoss ok lacormtulon ok the comlns
sitt-. sol- IIO you- lsss Tat sskcks Jomuuh mll do
Mast-items of out-som- ovoots MS so Intelli
Ian ils-tun ou Moral to he viel-out u. no matt-et ok
Illst QW of polltlosl hell-L Oslaos out losl- km
Ioumsst stumle urwmotns list hom- k
W by Ta- Jousssk tot kooslvlvs tml list-o m
Als-II of m tin-. md W pudllslmss m plus-I
to III-endet that tot m su- lsss Tut Iowa-cu- will
M to no paper u llsdskl Ist-l- ot only-so u s
Isvsptæisn lcd Use report- ot th- Asso
Mpksssa Moll-Um M tauml-thus- soc
Ists th. spll Ilse- lcsdlng cllttsot w m edl
hklsl todm- Ia all n o tllo wol-two- dolose-spl
oolatass Illl botan-l mll y repliste wltli the lap
su tonlllsvaor. la malt-lot- w those tsclllnoa Tu
rms-us malum-s Ia hlllc corp- ok III-il out-ke
Ipdsclssb Oliv-shared sll ovsk the state. lllm those
los-M u Wohls-swa. D. C. chlwo mal omuk ut
Ill- pklaolpsl usw« come-s ol« tlis country
PubW U tllc state espltal Tun Inn-nut- wlll al
Es
W vol-Un Un lstost usw« from the san-o demut
IIIUI Ists pmosoclmki ol llio supnsmss cum-c which
m es . U lind-est to Nebraska komder 'l lu
of dsy vl he Clavus-El usrl cummoth
M m s- cdls msnook tu lud Allmer volunqu
Mloles Illl sppesk tmm timo tu tlmo from
IMIMItltskila tlle atmet-y. out- market
M the pklaolpsl cis-Ill- ucnlors ut Mo wuli
di costpr nd man-lex and ltl many ounsk
ft- Iotmux Illl be tout-u w he wo loacllus
et those-t
· tut tun-m tout-»u
Mfs Ist-. Pssossslshtysconk colnmos
Wittwe-mostan onna-o who klo not plus
Isidor-Esau- pspok unt yo- deslre to keep
III-tot ils- tllo publldleks ottesk Tale du«
IIA ers-u« III-l you-tu osoli mseslt ot lasen-s
I All-s Inclvllldolas luwu
CAN-m- « « Name
III IIIIU IOUKNAL
Itsdt Wo Pskokklktyslx cnlumnkh
deulkooo call me muss-u u --l No
» W IMlly to Tin- wsipcsc1.s-«N«H«-H(k «
: Ast-www tot lW thesuslvv :.u·r-.«.««-«s.sus
III-Umsi- tok rlksctlnq tm- puhhs t-. « :
s »gute-sannst c-l-z«wn»wkkkiFIsspTsI .«."2- F
mecle sukf cnrks uny -..-t.««ss.-«. we
M It Illllw found 0mlnslvkliinnst san-l
I
M noli- smlln ensky Wny calcnl m-; · i m
Einst-Illi- ok the komilng mruglk l( unu «» J
wol thesi-eilt can-Cun) lsullcllod ansl « »
Wo mal-Ist komm-. Mklksulluml M . .
kII must-not lau-todt c« sollteska »du-« ul
Mk sWWcla oa llvo Halm-ist« vix-l mo
dolosewltnoous kam-»z. In sl«,-k·. u wi« :-u
Ist tot Un people-» mit U clw law pnoe us mu
st psk Jst-. lt Will do komd-l Wltlull Elle
W- 01 SVBSCKlPTIO N.
Mist-Its l«n busuluy
Ist- «
! s
. « . s
: W :isu Yes-IF k m «
» o oo mitle- okdue ot
» solt- Kunst-M · y
In Ckclsn Und mskr straft-I kmyablv w
IIAII sIOUUNA l« cU M l'«! NIJ
blau-Im seht-Its
1
» — f —
—
P a g c S o u le ,
Restauratör og Kondiwy
ist-Ins Dir voll Ior Umon- Apoll-en
Maaltider og lech ferveres til alle Klot
keilel. Fklsietllpdbeiy 6andy, Sigm-er og
Tobak. St· Paul, Nebr.
City Meat Markct.
Flemingz lcemlitll F- Co., Biere
i Kun sijødet as de bedste Fede-Kreaturet
lspkhkmvtcC An eng-J sckstk og samt sei-d
stadigt paa Lager.
Friste Osterö oq Bildt i dcts
Satan.
chrkknr slagtes paa Bestillmg,
Frist Fist hvcr Judas
Kontant betales for Hudcr og Talg.
Fusan-m Kendall dem-»
st.kau1, - - - Nebr.
1 L
« INDBPBNDENT«'8
B o g b in d e r i
i Grund Island Not-«
udførcr ethoert Slags Bogbiudemrbej
de, indbefatteube Forfcrrdigclsen as
Komm-Bogen
Bestillinger modtages paa dctte Blede
Kontor i St. Paul.
H. W. Campciyl
cxamiuetet Durlæge mcd Diplom
Hat vcrretMilitærdyrlæge i Danmatk
og chjeringsdyrlasgei Oftcrig, og eri
Besiddelse af de bedste Anbcfakinger.
Howard Ein-, - - - - . Nebr.
M
Dr. Wilhelm Icpfon,
ssuosouuvssk
IØjen - Læge og Chirurg.
614 4.Street, Sioux City, Jo.
Hase-Cyle CZZJI
Ledeyyssmåza
briuqeö i Publikums bewillig
Eriudrinq,
S. E. Christensen, H. W.Campen
chfatte Fragttakster
—paa ——,
But-Unsinn G Missouri Ritter
Jettbanctt.
mcllem St. Paul Nebr. og Chicago, Jll.
Gamle Takster: Nye Taksiet:
Klasse l. 81.45 8130
L. 1.25 1.10
s. .95 .85
4. .'75 .66
ö. .65 ·59
a. .62 .59i
b. .51 .46i
c. .41 .88
d. .38 .31j
e .23j .23i
Alt pr. hundrede Pund. Ydetligcre Op
lysuinger mcddeles af S. A. Spulen-, Kom
pagniets Agent i St. Paul, Nebr.
. Es- mskkxssxsw »Ime DOHRN-II
-- IS'-—- ssq »Mo
I WIMIZTM III-s- TI- .
CAN
»siHWk13 Wiss-is WITH-es
s Den LIMITE- PEABS at ggøre
LIMij WITH ers
Os-—-.-W-oi.vys«-Isws »so-»O s« - -.- -.- Jus-.
Wilfma Brod-K Apothek
Naarizsim lich-verMedikamenteu Bis-zer- Tapetet, Per
fumcricr, Sæbe, Cigarcr, Skolcbøgcr, Stole-Rekvisitrr, Tad
ler, Kridt o. f. v. vil man kusmegjokedctbedstlzos Wiiion
Bros.
At blive bisgxuttftiget med
Den danfke Sögniug
herfra Conntict er for os et fiort Form-Tab ng
til at ckspcdcre vote danfke Wunder hat
vi dcrcs Landsmand
N. P. Hånfem
og alt vil blive gjort for at frcmfkyndc vor Affætniug blandt
Daufkernc Ordcntlig Brhandling og rimcligc Prifcr vil altid
blivc vore Kundertildei.
skilderi-Ran1mer laves ekter Be
stillings« I smukkeste Form og til
lave Priser.
Enhver skal kjende, at
det liggeri del-es Interesses, at hcnvende sig til
H. W. PoTTER’s
Tot vcere sig Jcrnvarcr, Kakkelovne, cllck hvadsomhclst lige fra cn Skrue sit en Vogn, faa
er det rette sted
at kjøbe bisse Sager Pottcrs Hardware-Butik, hvok det or til cnhverö FordeI
fig at henvende.
POTTER er sT. PAULS ««Boss«
« (den Lebende) Hardwarehaudler.
Dannebrog
Jernvarc-Mobelog Selctøjbutik
førcr et komplcttcrct Läger af Jscnkram, Kakkclovne, Bliktøj, Vindu-Glas,
Møbler, Motrasscr, Sengc-chdcr oft-.
J Forbindclse hermcd drivcs ct Blikkcnslagcrværksicd, hvör Bestillinger af
txthliktoj, cller Repätatiön af gammelt udførcss päa kort Nötist
Et Udvalg af Ligkister have-s stadigt paa Lager.
Jeg for-handle- oqfmä Selctpi og Etstradele for samme.
Prifcrne garantcret. Theo. J. Sccctis