Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, August 24, 1887, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    — -7rJ
Bau Wink kommu
Tcstr er dct gladr Vndfkab, som Hr.
Paul Andcrson Magre oo i Lordag«3.
Or. Scnatorkn hat« neinng modtagct den
venligc Jndbndclfiy sin Tanncbrogsss
Buch-e gjcnnrm Paul Andcrfon iustit
lebe binn, og har beste-must den Ute
September («-« Uger fra Mandag forstU
somdcn Lag paa youko han vil komme
og holde sit Foredmg. Zom bcbudct
i Bekjendtgjorclscn i cnanden Spalte,
sindcr Moder Ltcd i Parkeu ved Tan
nebrog.« Dct ck at onstc, at ogsaa
mange fra jin-nur beliggcndc Pladfer
vil benytte sig of denne sicldnc Anleh
ning til at hat-e dchc sandc zirdk«elands
ven, anerkjendtc Leder og Kjæmpe paa
Statsvidenskabcno Lmraade i sin glim
tende Belialcnhcd og retfcrkdige Anklage
af Tidens madne politiske Versen. Lad
og betete den crrcfulde Frihedshclt en
tigtig Modtugelse, og vife at vi com-ig
tigt skattek og paafkjonncr hans fett-op
ofrende Kamp for folkelig Frihed.
—
Nebraska.
— Den tydsk-lttthersle Kirte i Deshler
blev indviet i Seitdags.
—- Grand Island hat nn saaet an
bragt Gadcskilt, til Vejledning sor Folk,
der seerdeg paa Gaderne.
—- Under Valget angaaende Connty
scedet i Knor Cottnty er betndelige Balg
bedragerier begaaet i Byen Creighton. «
— Robert Wilson nær Juniata stk
sidste Uge asrevet den ene Haand i Cy
linderen paa en Terrskentaskitte.
—- Prohibitionisterne i Nance Conn
ty hat« holdt dereo Konvention og stillet
et snld Satt Kandidater i Martert.
—- Et Spark as en Heft reonede Hier
neslallen paa Fnrnteren Angttstno Lukas
en Dag sorrige llge. Der er Haab ont
at hatt kan let-e.
—- En vardisnld snldblodss an til
harende Williatn Stolley ned Grand
Island blcv for-leben drtrbt estcr den
havde sagt at stattge Eieren og dennes
Karl.
— En sorlroblet Veteran i zttllerton
ved Navn Crabtrec assyrede sorlcden sirel
Skttd paa C. Cooney, sont han oar
kommet illoenskab nied. To as Kug
lerne gik igiennent Osserets Klædetz
For dette sorsagte Mord blev Crabtree
as Dotnnteren stillet under 85000 stan
tion.
—- Den tnodige Sheriss Doane st·a
Logan Connty arresterede, ester en
haard Brodekantp, sorleden den beeng
tede Desperado, lsharles Parker, sont
matt har tniottenkt sor at viere den Per
son, der i Mart-s Maaned bortrooede
87,000 sra For. Staters Payntaster
Major Bank nde oed Tottglas, Wyo.
—- Repttbliean lsity, ts. Ang. T en
vasrste Entlone, vi hat« opleoet paa denne
Egn, ratntc vor Bn Kl. ti iaften. Ten
store Mnrsteno Clolelnjgning, der nee
sten var strrdig, bleo lselt tnincret.
Syv Tontrere blcv indeklentte i Vraget
og de to bleo tagne nd sont Eig. ist Par
LInndre Hnse blev totalt odelagt, og et
starre Antal beskadigedes tildelo. Den
anrettede Skade anstrtteis til sttt),ut)u.
—- Ten bekiendtc soenste ztjoinnand,
Carl Fried i Otnaha, dode forrige Tiro
dag ved Colsar Springs, Colo. Asde
de var sodt i Soertg, sont til Amerika
i Fenttenaareialderen og var ned sitt Tod
44 Aar gatnntel. J 1874 grundlagde
hatt en Forretning tned fardigsnede che
der i Frentonr. siort ester indgik Hen
ry Lee sont hano Kontpagnoit og i Itssnl
flyttede de til Otnaha hvot stirntaetpam i
l
l
begyndt e en Löyolesale: Jottetning, der
ntt er en as de tnest ansete.
Dattnebrog Anna-en
tjira vor .teorrespondent.t
Atel Carlson har et sennkkL itetttiitg:
hnd under Opfotelse i den ixyoiige -
as Barth
— General C. H. Bart Lönck vil
gjakste Tannebrog d. 12 September ag»
holde en Tale til hans maan Benner
heronttring. En Masse Mennester vils
gjoesie Tannebtog paa denneT ag. s
« ——·Hoet oil blioe dytt herontkritth
nastte Winter. Opkjobere har gjort At-·
kord sor alt Hoet, somsindes paa den
anden siide Lottprivet·. Ontkring ved
1000 Tons- vil asgaa tned Banen hersra
i Esteraaret. (
—-Mr. og Mrs. Christian Zorenson as
har sendt nd «tttoitationer til deteo matt- s
ge Benacr og Bcf endte, til at satnles ii
deres Hjetn idag (Ons:-dag) for at væreJ
narværende ved Uejringen ai deteg Sold-i
bryllttooiest l
l
St. Paul og Omegm
Nu skal der sor Aloor tageg sat paa
Vandveertet.
.»-—2-ls Majs her i Conntiet ventes
mennetnsnitlig knn en han Host.
l— —
— tsonntiets Stolelærere holder Jn
stitnt i chme og naste Uge.
—- Maling og Oijez —- ogsaa Ma
skinikljc —- ,,Costor«, »Gott-cu« ellcr
»Ma( « —- i storste Masse og bedste
Kontitct hoo Wilson Brot«
—- tht Zlngg Fabrik for Tilvirknin
gen as scrrbigmvct Icrcitrnaw og Trek
Fsence er i Begkeb med at begnnde Virt
sotnhed her i Vyctk
—- Ved chningsen og ttcnyons Kre
atur-Auttion iTanncbrog poa Lordag
vil der mir en god Chancc til at erhol
de unge tskscmplorer of fomUet two-g
kam-.
» — En nyankommcu Adookat, som
ihebdcr J. W. Tcinptin, er indtkacidt i
Kompagniskab med J. N. Paul. Han
medbringer gode Anbesalingea sra sin
Hjemstatnn Washington i Iowa.
.—Vi horcr at Mr. S. Sondcrup
har oærct megct syg som Fslge as et
daarligt Ben. — O. J. Jonosen ligger
as Maoes1)ge, og Panl Andekson reimt
Ivalescerer ester et Ansald as samme
ESygc
; —V. G M. læggcr ncd Sidespor i
denne Tib. J Bygningen as denne Ba
lne anvendes sørste Klasse-s Materiale:
s sriske Svcller og ny Stoalstinner. Bro
Ien over Niveren er en saakaldt ,,Truss«,
iuhyre starkbyggxt og stac med Tiden ha
ve komplet Overdækkr.
—- Pkessesoreningens Telegrant, som
meddelt sidste Uge, gaaende nd paa at
Milliard Fillnwte haode Inistet Livcti
Chatsworth-Ulykken oiser sig at have vak
ret salsk. Et privat Telegram til en
Mund heri Byen oplyser at Mr. Fill
more slap med Sirt-Ich
— Mr. F. Frederikseu nf St. Paul
og Miss Martha Dahl fra Valley
County blcv den lobe ds. forencdc i Hy
mens Lasnkctx Viclscn soregik i Bru
dcng Hieni. De Nygiste flyttcr ind i
L. P.Christcnscns Ejendom, hoor F.
agtcr at sortscktte i den as C. tidligcrc
brenne Forketning. Vore bcdste Lnskcr
lcdsager de ungc Folk.
— To as Byens drabcligc Kjæntpcr,
en vig Cornet og bennesz Svoger, kaue
dc sortedcn ind i indbyrdcs Uklarhed og
chndskab, og paa Bonlanger-Vis, ene-»
des de om at duellere dcn ud. Et Mo
de ncde ved Rivcren, resultcrede i et
nicget alvorligt Knivstik for den enes
Vcdkommende, og den anden sit et sor
bomlct og as Slag otnkalfatretJHoved
sont sin Andcl as Pariser-Spillet. Havs
de ikkc de brave Sekundanter strcdet ai
brydcnde ind tned skakpladt Vaaben vit
de Sknespillct, isolge trovaerdigc Lim
vidncrs Udsagn, hvve cndt ined komplet
Tilintctgjørclse as brgge de stridcndc
Partei-.
— J zoisbigaacnde henlcdc vi Op
nnrrksomheden paa Jndbydclsen til dct
politistc Foltcknodc i Nystcd næste Tot-S
dag, sont asttykt i en anden Spalte.
Tit glæder oii at Iarntch der saa tidt
og ostc hat« tnaattet bidc i den bitt-c
singt, der ovchi of Ring-Konocntionct·
ne, hat« beslnttrt at tnge Sagen tidt nic
rc i cgcn Haand og tach ved om hoorlH
des de bcdst san bestytte cgnc Interes
scr hoad Forualtninger as ossentlige
Anliggcndcr og Burgen af Skattcrnc
nngmn·. Og iktc minost glædcr dct vo,
at vorc Landgsmænd viser sig lyooaagnc
og snld bcoidstc om LICodocndiglnsden for
at skridc til imstigc Fort)oldczregter. At
donnnc est-er fnldnc Udtalctsek vil not·
ogsaa nogte Fagpotitikcrc metde sig vcdz
Mode-L Nuoci, ensri Diskussion skaderi
jo slct sitt-.
Baz ar!
Undertrgnedc tilladcr fig herved vaa dec
vcnltgstc at anmode alle vcnligsindcde Kom
de1«om, a( komme os tilhjclp med Navek til
m Ba;a1,somvil blive afholdt i kaftedJ
November d.I«aaned, titswrdel for St. Peter-s
Menigheoo tikteliae vorctageuden N haa
be i Aar at mpdc den samme Esctllighcd iom
fokngc Am og weiter vi at je mamanqe
flinkc dcknvcri Arbcidet som muligc; bog
maa der raubte-T at alle nyktige (s«jeus1aktde
cre oclfot nme og modtages mcd Taf m Un
demgnede ancliq tiuader vi os at brin:
geritt)jc1·ke2ig Tat nl alle-, der fertige Aar
mtte oc- kiiu h kit. at tunnc afholde cn saa
fnmt og jnddungcnde 2«o« ar.
»Aner- anmguZ af undertegncdc I« a ar
Komm-.
Akrbodigfh
Many .«Z««:n.1inqscn, Immewa komm
11e.Ln-1·m.1nicn, Anna Zorenicn cq Axt-verir
kc Ziovgm:rd, «.’i1,«51cd.
i
i
!
mä, ..- -
Her cr, hvad Du spoer
Paa Numd as Zyszdokn onstcr jeg, kn
drrtcgnede, at skrlgc mjn 160 Ame- sior
Fakmhumgst mutigt, da jcg for at gjcnviudc
min Zundhed man tcjse tii de var-me Lande
Formen ek smuk beliggcnde i et fcorc Zkan
dinav.isk chttlcmcnt, tun cn—halv«’s .. W s: a
en drifkig og blomstrende «."v, Howard (-itk),
beliggende vcd cnsxunktion af den storellnion
Pacisic Inaba-m Landct cr af god Boni
tet, ca. ON Akt-es cri Kultur nu, en Tel me
te egner sig godt for Tyrkning; Resten er
ndmærket Ums- og III-land. Vygnjngerne
eke nye og gove, udmcerkct Band findeo paa
Pladsen samt en Tcl sfyggcfnldc Tra-er.
Bemlingsviltaarene san rettes eitck mode
rens Ønskr. Naskmere Undeneming faacs
ved euren steiftlig eller mundtlig at henven- ’
de sig til Undektegucde Eier-· i
Spreu Sprenfem Kommissar A.Ja-j
eobfon G Co» St. Paul, Howard County,
Nebraska, d. Sbe August 1887.
NO. Jeg vil ogiu bytte meb et Lager as
Handels-dam
1
S to r a r tet
Amt-MonopolisTcmonftration!
ved hvjltcn
Geü. C. H.Van Wyck
vil holde ccn af sine mcstcrligc Taler
i
Tannebrog Nebraska,
Maudag- den er September »C
Form. sil. U.
Tidcns brændende Spottges
maal,
som fremkaldtaf
Monopolets thrmmi cou
l tra Folkets Rettigljeder
vil blive grundigt behandledc asden
Store Statsmand og Frihcdsi
heit.
En venlig Jndbydelfe udftedes til alle
»fr« nasr og fjern til at komme og høre
paa den
Navnkundigc Patriot.
Et fdrtrwsseligt Musikkorps vil mod
tage de Fremmede ved Bankstationen og
eskortere jSesterne til
Danncvrog Central Part,
ligesotn flcrr Musik-kunnte gich tilbepste
i Lobct af Dagen.
Hon. Frcd Hei-Im Dommcr
Andcrfom
og andre Tolkerc af anti:monopolistiskc
Grundsæmingcr vil ogiaa have et er
at sigc til zorsamliugem
Stort Bal!
i Central ParkHall om Aftcnch
l
«Det ny Hotcl bliver just anbnct ogT
vil arrangcre til at befpise allc (·Zsjccs1er.
Alle Borgere med Landets Velsærd«
for Lje, uanfet Nationalitet euer Var-!
tifarvc, indbych hjertcligsc.
Jndbydelscgkomiteen: -
s
s
C. L. Schwur-m P. M. HmmibalJ
O. T. :)ca-:inmgscn, Theo. Ex. —.E:cc::,
Peter Jcpsoik
Auktiou
i Danncorogt
l
« llndcrrcgnede vil wrdag den LIlsc Ilixgns1,j
zsokmxddag M. 10, borcrwlgcoed3!:tt1:on,k
Iom oft-solch 1 Tanncbrpg, :Iccvmsta, c: no
knasrtct »Hm dcoasg as Jota-dick :I.’acc, de ;
Itaaeude m: 1
31 godc lecaltcwek,
16 Isaarg sum-r og Zum-c.
2(321a1-«.3t«aloe, i
27 Halm-. .
Auftiongkonditioncr. — »Zum-;
mer under 815. Kontant. 9 Manuskan
Henstand mod ulikedszsjillcndc Ziffer-heb. —
10 p(5t. Nabat for Romank
U. —IJ-emm1gs"cn,
Js. W. Umo. It. T. .-ccnnon,
Auftionckr.
Kvindcrucs Aftwldisforening
afholdcr et wonach :«1fbolds3m;sdc idcn
presbmcnanssc ourfo Zoitdzg den Ade
August. Nimm dil. 4. "«.Tnb«.1:iimindbude
hjcrtcligix til at ovcrværc Modu.
ICOMHULII .
låthr
Demonstratiom
VII
poxitisk Falte-mode
nfhoxch i
Nysted, Nichtt
T org-bogen den like Z Ostern
b c r , IN H T
ot:10««ftc1·11iiddage11 dclokkcn :3.
KornKammcratcr, Lad oc- marssiaasz
mcd hvcrandre ilhe, for de politiskc
Panier holder dense- Kaukumuoder og
modncrderes Planet-, om yimd du« cr
bedstfoross Former-c og Arbckdcrc at
gjotc vcd dct kommende vigtigc Ein-r
aargchlg, saa at vi ikke alter skal sum
skusfcdc ag vorc bcrcuigcdc Kmv tilfidci
irr-steck »
Enhoer Balger bot komme vg give sit
Qrd medi Laugen « I
Venner fra St. Paul vil værc rüste-z
de. !
Flere Farmere. I
l J
Guvstienestcr.
Jst-d »Der d ev. tuth Mkufamfuud. «
(««ndotjlt«ncue t «« nnnebtog hvck Zondag
,’totnt..« .l«j vg« liten ..«tl . Londagsitto
lecstck For-umbaka («ttd5t1eut«nctne.
»J. Hausen
NndotL It. Scham at II Lohns-on Zon
dag den il. LevtctnbttJtL WH
Gudstieucfte ved »d. d..nlrtc«.
Zondctgkndcu ".N. Llug» Hur-u .«tl.l t
Erd.
Zondagcn d. 4. Inmit» Unun. .«tl. t, :
Tanncuntcg vcnrc Zion-.
sit-vagen d. Aj. Ang» Alstm Kl
eng. lntlkersfe octrte t Nraud Island-.
U· J. Zlovgaard.
sy
Lokale Spalte.
-
«
.’;, tden
EIN U. M. Ewnoerson G lson bcronttc
Stpvlek og Zkoe itrlch has :lt’a««.·-nsnglcu i
Tattttcbt«og.
ZZ« For Vuggjetz Vogue og Tcitntg
Selvbindere htsuvcndck man ng til N. Is.
zllones i Scottö gatnlc .L«at«dtvttt«e:s«"nttt.
M Waa til Jacksons Apotl1ek,t.«tntpules
gantle Vutill for gove, ftifke I.Iccdit«antentcr.
:Iteccpter udfnldes nøjagtig og samvtttig:
hedsfuldt. «th«isernetnoderate.
Maskinæ ljeialle Ftvalttcter, lige fra
den —allekbllligste til den tenc. nsorsalstedc so
refinded paa W. H. (j. Chiun ö; Sons- Apo
thei.
—- («««aa til N. Hannibal for Laan tiaa (T«:
vers Land cller ngsurance paa »du-s Nen
dom.
M« chry Malmgrcn sælger Dammsin
billetterfta Stanbtnavien hektil St. Paul
for 845.00. Strrllg Optnaskksonthed than
kes Vengelaan t Landcjcnbonnne.
w-· tft stokt Udvalg af Støvler og Zfoe
sra («. M. chderson G (50. netop arrivctet
hos L. T. Istasntusfeu i Tannebrog.
W· T. N. Brunett, Hrocertszllcattden,
ladet fig itke uudetitrlqe af nogcn af de uye
—«5audlcnt«e, dersinkt-er«th«tjct·1tc«san forth-ast
lcligt neb.
— Nlcnt iltc, naar Te sfal male, at ud
a L:’. Id. («. Islnnn C
IVcPlge Bett-J Aarvcrfr T
Zon sc- fomnlixttss s Plag as blandct oq nbmns
del chalckswlfct t»
IF« Tandlnqc Illeott et slnttct lud l d« «!«
as Tr. « atuvdall ttdlutctc asvcnuttct non l
tor, totsstc Tot- v.-n for Tr. Luna lg «-.c«utot«. I
— Tr. stoss. Danks fortttnltqc «.."lt«d1s:i ntrl
vtrle sitt-tu tnod cnlxucr Hutttont l)l(t« rdt
Zum-Int- ellcr ,k—jtrt«kt«asct. Zerlqc g as LI. «« l
(«" Nnnn C Zon. !
ZEI- stcc sitt-am (Jsflpde), t ·lTartäou-,
Quart ellcr NallouvtT iaaes paa Partei-ich
»Ic: ledn t, sont Zcontagcrptofcdfioneu;
hat« pmstcrct for L out, et« Oendcrsou«3» slcrds
cchool Her tse -ltot««:i« ; ct unt lldvalg nctop
ntodtagct has Jlagtnngscnt konnt-know !
l
Nyt FknkcL — Uudct«tt«gut«d-: lut« ou:
tsrttct lxcr i Zt. Paul en Fabrik for Tilolrf
ningcu af dct saakaldtc ,,. Kombination-Ti
Fsettcc", ogstsrsignn istand ttl at minnt-,
Rat-merk og andre nnd dcttse Blau-CI List-Un tilI
cn Pnz im ösml H Heutö or. Not-. Ernte-H
beslaa at as l——·'- —-—- s« t«lls.t« l« LIcL-3·«.-i:tc:e·;:.1-.«.U
cllct gtthmxu site: Itnalimao nnd lsj Zta:’
lnslnacr tät t.«...««.« choo. « ct et Lulith s:(rt«lt,i
holder ndc s« Hit, Ost er hett tol til at Ach-Si
«ol«—«—.«t««..«. Zu tritt at ntilc O:«, n:::n at?
fli:t:i.«. Jst ujtktcr sig soc si.nd·:-.« «.:-««.«« tth
Lkisjtz ·.’.lI-.«.«.Tt«c. «"««ngs.«, .«J«.1«).:«. »Mit-« setz
.«tt·c«.«luts.«r. ;-t«·s.1!-1.«t!«-,t«c:« tgkchsts t: nun-Its
Srna- ««o.t« dazu-. er ozxsctt «.«t· -·««t·»«.:a«.«l«.q«;
lau-E.
Halss, «««t«s»1«.«t-3c «.1.«-:« «««-«:tt;-u: :i-«««,s.«-:tct· utl
t):- »
fo: tttxiksc Ht Lust «Ts««::n:1.: ««,:nt«t1«:tk « tsp
txt« t tu :T"«7:t«;«l«,::« ttl -:: Haku-.- .-"-:«««« :««
Izu st:«.-.«.«.«i,;«-.1«.
Lcd atl tx: «- ;. «-1,«::.·!;«t.«1t::it·. sitz-er manj
fig tttc ««:I.»n« »u ttsixItxxitic «T··t«ltn«««ttk«-,t«lt"t·,!
mcn crust-syn- :.1»·-.-.t1 «-.: :«·«,-:1 ,«-·n·«t« txt ,Ia-«
l:rt-'.«--.«s.:««c«.«. ..«t«.»::«.:t;·»nl)l1uct«tz dunrcndcsz
LN LI. Ist-trotz s
Et. Linan lctxndig «J«t::-I.«.«:«.:«t km dlutdt«.3
www-a Im,:-fimmI-WWZ E
: i i z- a i g c- ! i
fl——— l
n ....— — » » ·
«.l·.d:.t.-.«,Jt«s.««.l« ...-.«..««·:t ;«.«.«.l«1
Es
-·«
II :;:!tss.«": I .«..« «'-t««.«.« «., l -««—DI;, .·.
Zlaw z «..-(- I.«!.-., .::«. «,«-i«ttut«, cn stco .’«t««llci
ttt «.’ -«J s.-.e- :-.«.«.-1.-.«.n::Mutes-pp :««.nd, .1.)ot« I
tm-.1«t«.«s:s«.s:. .:.1.I««.’-!lc»«:- Hin-« ls lstjozx does
si tkts « «
l ;;«.·.l’«’«il J «.- .t.—.. . Ltll..«z«.3
r-t!!»«..t«.».-:«t «««1« ««·.««!«.d « t
l« « a . .« « .1:t::.«!«:t««, « ..’
bkitez Wcaå Mark et
i«"li.iitjn::·. k( :i-«1;1ll St Um .I«Iit,st«(.«.
s« « Li« L« ’ «- «;«. «.:«i-.·««t
« : . . U «« «in
i
trad;;:««««s l ;
n«·-·j::s — Lsdzdt i Ists
.«.; :·:«« «-:1 -;.;·.«.«1;,
Zitåsz Lili» t«.« s.««» »rechts.
«.. «-..-:«. -- sca- «:«.:-«ct Ost T.«.«.
·-.«.:. «.:.««, .-..cttsttll ex iso»
« ) « . - «
dt Zim! . ( - Ztsbld
m- sw --k—---«-—— --—. q-«--«3sr w» tm
..——-—-——-——- —
flsls cILISKATIDU
VIII PANTALOON OVSIALL
wuimmv Nimm sto tin-.
Uncud sa g fo! CW td Coun m hocs
L. T. Jcasmugscn, Tannebrog Nebr.
J. IX- HEXEN-nah
. unluäuu « nnl OR slmk Ilssokmnml m
Moblcr og HugckoipcriithAkk
Bauer-Money Hammer-Tats, Scuges m
Baum Stole on Sofam t
s«:-;.«r:1I:-1«snm m:I«"1;l:.z:md:m1"nndZum-«
cXHHH Emka Zhlrm um ,?olm;1·(1s1Jdcckasp ;
»arm« kljunrmkxiu1. lchmkk Rot-, r.msmpnsh1. «
H wnq Hmm and 1 tun mu- tnnnnchg thut, hw «
Mkqu m. numlx quktm LlsdkltnxL og holder mqu
mi,
.
VAka
) C
U. J. ( usymam St. Paul
D an n c b risgN
Icrnvarc- Niobcl og Sccewibu
forcr ct fonxplcrterer Lager af Iscufranh dcakkcloune, Bliktoi Vindss «
- u (
IJLoblr1-, Ijkatragpcr, Zeuge-Auster.ow.
I Iorbindclse hermed driucg ct Bliki·cnflagcrowrkstcd, huor Vesij
nut Blikwj, c11c1«;)ccpa1«a:i0n of gammclt udforcii paa fort Notitg. IR
Ut Umsale af Ligkistcr lmch stadigt paa Lager·
Zog forhandler ogsaå SclctJZJ Etstradctc for samme.
Priscrnc gamntcren « Theo. J. Stem«
——. :
- -’·’-· --——---—d
ÄNDBRSEN Fz EBOOK EIBRB.
De bedfic Befordringcr uvlcics for rimclig Betatin·
zkjorchcfee siehes, bnttcs on fange-s.
JTEJI Zweite Ztald i iiqe sicetning syd fra St. Paul National Bank.
Nen. DE Lean. «L’—i«eez. A. Fu Wahn. BieesLTrasst P. sicpsom Llssist Musik-m
International Bank,
Danncbrog Nebr.
Almindetig Baukfdrrctniog Itdfores.
«L en 3e tilimncs paa gimfiige Betingclser pkm fast Wende-m eller personlig th
fe1!)ed. Les-Hier udstedesz paa alle ledendc Stcrdcri Vcrdcn. Tampfkibgbjszzx
iii og im Isinopa seelge«3.
Notary Public tilstede i Wanken.
Dhmqvalla LinieIIs
Erweiter- og Efteranrs excurfionct
mellem New York ng Fchibenhamh Mal link-, .O)e1sinqlmu;, L«ns1ds«k1«:om, No«
b-.1;«q, Zikin.1:ik;e1«, l51n«is1iunikr, (51)1·ivtianc»l·and, Bergenoszln.1dl»,jem.
is«x«rnrfioucrnc afsisiar
Fm (-?izies.;1,o. « Fra Rewskjorix
--De Zeinember ............. Island ............ its-de Heinrich
Jede Fiseie::1l«se1« ............. Thingvalla ........ seide Seinen-L
ijxe Tiroler ............... Heim ............. sde Oktober
sei-de Those-e .............. Geifer ............ Igse Orten-.
.;die Jäemeintsea ............. Island ........... .')Ie Nouesrxtsex
iTTse November ............. Tcpiugvalla ....... Mike Nr;ss.«nik.:
me Teeember ............. Ockta ............. zxdik Tisx.s;«is.x
Ure December ............. Geifer ............ 17de Tecemlsi.
ztsde December ............ Island ............ sxlte Trennt-n
,.i.vh«.xue1 m; diusi sicejsegodszbefoIdleszgmtiHmellem««1111e11111«"k«
Uliieazx o og til Zfibeti Um Wort
Thingimllt Linien i:1«e1«uu were-jede Steuers Inst, ogeni111e1«, iomsNT
Triss Nil en hmtig og lielhtgcllg Mich fii for alle Omskiftninger og nnd-erte
stnertighede1«, Inelger Im desi direkte sknndikmuiske Thingvalla Linien.
Tliingualla T ampsfibgkompagni, Ei Stute Street New Vorf·
Jl Wortenien G Un,NciIcI«I11-»)lqente1«, 1 Its (c« Kin ic St» (s«ljimx1—"—
L aul IleeIson o;.E)e1ny :Udi111ngre11, Agenteri St Paul, Nebraska
JUYJU Dobry cr Agcnt for
Trank sk;:k; Seid »Ein streic- Mciw og SlamnafkiIIer, samt Mle
.«is«-.:·.-ei«e Mejes og SIIIaInafkiner.
) eu: esx der bcdsle lldoalg af Maikmeri Et. «L!a:1:.
Landsmænd.
;,i"c.:·.: cr kommen at
Ist-ji Inn kjove Bart-r s«1"s«"" tii finc cgnc Prisci« i Et. Paul
LTj lnr sotm nd vor shomard Storc og vil fcrcgc nd vor Zwtc iZFOPM
rgsjam tm mua vasre folgt spread den sorstc :!Lovln«., JHDJL
As Jakobva agtcr at reife dort til Milwautce, Widerruf-NOT
lkcm km- ;’lnlconjng til at indtrasdc i cn smrrc Äsorrctuing. Vj UU og mag fwtgk ’II’-’
sinkt-come T:b. Mom mais-! vmt itkc for Mitge
Alt stac Truges tic Indisposer
Jsi tm ogsua Forme, Btmninqcr og andcn Eicndony icmi Hut Ists-O
(1’l'b.,
A. Jacobkon ak· Co«
M
BANK OF DANNBBRUG
Udforcr atmindctig Vaniforrctz
nimy Betalcr Weste Reine paa
dcponcredc Sammet-.
Iz- Jndkasscrer Pcngr.
C. O. Setztytcrtu
H. W. Cantpcn,j
examincrct Dyrlægc ukcd Diploths
Hur vcrrct Militoerdyrlægc i Tannmrks
og Regieringsdytlcegci Osterig, og criI
Besiddelfe af de bebste Anbefalinger. «
Treff-O hoc Apotheter Geister J
. Stand Rund-.
Den bergmte
Entcrprisc Wind-Wolle
strich dg sccttcsis op of
P. Sondcrgaartb
d« hat fiktct fig Eucrct til at MEDIUÄ
dcnnc megct populaw og Wspxgxicz
Vindmollc i dcttc County.
JCS hal· ngaa ct fuldt Udvalg «
Slags Farinermafkincr og chskabs
der Mbefules til Formerne.
faä
P. Søndekgsssz
Dwnebrog,. N e bk