Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, August 24, 1887, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i
Ill.
Fnganmart
» HJH i» W 20 —- Z6.N1lll)
«
»l
mjupmtkkkkscstcn ixllarlsng har
lud-Nr as mntrent l.«-,«««
’i"«
·
mioraad Tietgem der i kqu u
. ...««z is us as bar rnaattel under
;«n«11—.-.ss.suation, er nn i god
mspudvytfct sra Haandmrrter
»Wir amrrrrser iiolgc Burnsz Jl
kxn un fareliggende L strsjorelsc
»Er-«
n Tisfuscpidcmi cr i Folgc
»Mir Apis den Hde Juli ndbrndt
s» Zienenz adskilligc Tilsaelde ere
kpnnre illggerglev, Skainby, Beders
« jin-e Bock-.
Just Kummer i udlanvet.
unsre-n Kund Jnel, Eleo as kgl.
clrnuiilug Koste, har efter et fleraa
7111dicopljoldi Vriigsel sejret oed
Minnen oin Pladsen sont lste Vi
Hist ved det kgl· Lperatheater der .
qstor Appcl i Rodding har rnaat
»der-kirrte sig en alvorlig Operation
oberner ved hoilken storste Tel as
zkz»s«sue1: lrlru snvet af. Tet l)nnl)eg,
«::: ril lnnnne sig og ved erelp as en
W Triertirebe bline istand lmade :il
·.:e rg til at lage Nrering til sig.
.cseinftrnpgaard« folgt. Anls
M »sieinstrnvgnard« intellern Roc»
«?rr·der·ili:istrrrd, U "Td1«. Hart
Fl:.««1l;«.«»7 Thr. Land sornden ins
,-; lLsrslsrrr med Besietning samt
::;Jts-:lrnzslr Dis Julllllge Millrlp httli
Lzsismrr ILsJH IN. VII-L rr snlzst
I«·..».·:r«1-.!·r Irr-Essen til Änrnnlter Ool
s I-:··L)-rx::):1rnr for en Habe-sum ni
« l.
aiauwontcst. Ärsrlnnrsk m.
»: :-.«:n Fnr anin ri ester sin Losln
Hi trcit Ltnlcssasngsel rsendt tillnnse
«.:-.".mi1n. Or »Politil«rn« lsnr lmn
.::lizsz-»jrnk en Artikel, lsuooi l)nn lie
trr re lndskr Binde-H Paaslnnd ein«
an er lnenrn benandet pna Nrnnd af?
lrik;.niiigrr, sont han lzar ginet den
ke sliegjering orn dct frnnste Spion
sie-n.
verflod af Vorigen J Folge
n leo )l1nt«:stid. « ligger de s«torrc Zpal
Hier i Tlsn ester Terminen inde inedi
re Flimmer, end del uistnnl lrrngel
unsrer lje1-:dt. For en enkeltcs Bed
irrende endog op til lUU,»W str. —
lresnsed ligger Jndustric on Spare
len ester Äsorlydende ogsrra inde inrd
leauselselsoldning pan rn. links-»l
-fiaslmesvanger Use-englän
. »«·N::..1nr:n:r ezs Diener Einen Acad-·
wiin zur Iliinnnerzlnnd :l’«k.1rl«, XII-e
··:.) L)s1n,nildei ·K·r-lzse«,,:’keslc Am«
- Als-se rt Tr.r, der sind i Nil-rinnen
!.- Ahn-L Hans Magre sind nie-I de:
lich- Linrn Ha Jlrnien i;!i-.1«:!)r«"rr·-r vgl
:,·.:«Je1:1cx) en Isialmlnnr, der vginas
r-: sit lille Barn lsocs sig Hund en:’
un Trreet i den snerke Blnst er salden
rller Äsaldet hnr taget en anden Ret
kr end sornrodet, not er det: del rinn
ans seone og flog hende ilsjel paa
det. Ten andrn Konc og Bornene
e derimod ingen Stade.
Ist Drama i Pcblingcspcn.
yngre, meget bekjendt Dame koni en
en Kl. lgz kjarende langs nied Ped
esoen i en Droskc samtnen nied en an
Tanie og 2 Herren Plndselig sinnst
« hun Vogndarcn op, sprang ned paa
den og lob hurtig ned til Bredden as
idet. Da den ene as Herrerne løb
kl)cnde, sprang hun nd i Vandet og
cde saa langt ud, at hnn ikkc langer
de bnnde. Mcn nn blev Fruen ban
g skreg om Hjælp. En Opvartcr
en Nestauration i Frederiksborggade,
lUfækdigvis konr sorbi, kastede Frat
vg sprang i Sacn. Tet lykkedes
vgsaa at bjærge Damen, inen ikke
fllakt var hun komncet paa det tot-re,
Lysten til det vaadc Element igjen
gnede. Anden Gang sprang hun
og andcn Gang sprang den gjeevei
varter ester hende. Al den Tat han I
var, at Fruen rev hans Ansigt til
dg. Han blev nu vred og begnndte
PUJSIC hende igjennem, nien de to
ircr der haode meet passive eltage- .
ndtil nn, lagde sig iinellein. Helei
lskabet — de to Tarner og : Herreri
tOpvarteren —- korn nn paa Sta:
ten og Fruen sortalte her, at lsnnr
Tse taln et nieget rsrrrdisnldt Arm- ’
Ub, sormodentlig melden-J lsnn lsnsiniT
e nied varn«ter«en. lfn Ting nar.
eles ojensr)nlig, nernlig at den srlos
rderiskanlagte Tann- var langtsra i’
rmal Tilstand.
CU Hulcbcboctr J sreren Sonn,
Mit Vest for Scanderborg, iindeoj
»J!)llp.« en Hnlebeboer. lHan er nsj
l Ucl W Aar gannnel og en ZierlinrzÄ
1«Ellvg Meising Soin er hang Hieni
7s Og her opslaar han velgelrsiv sn
nlnn. Han er en ualrnindelig dng
Jordarbejdey og det er hans Speis
litet at grave hidtil uopdyrkedc
—:l
Itykket. J det bakkede Termn, Iom
findest de nannte Sogne, er der en
Masse steile Stkænter, IonI EIerne ikte
sgjor sig den UleIlighcd at dyrke, vg die-se
lovetlabes hain detfoI tit fIi Afbenytteh
Pse. .I die-se SkIIrnteI indIetteI Sterlin
igen sin Balig, idet han giauei Iig indi
!Bakken, Itiver Jordcn af ined nogle
TIacItainnIeI og tIængeI eu TnI foI.
iHuIet eI Iaa IaIdig TetAIeal, sont
er tIaIn oveIladt, dyI·tei han tncd Ratte
og Spade, lægger Kartofler clleI saar
Rngi det, Icelger, lIvad han itke hat«
Brug for af Iin Host, og ef Itek et PaI
IAars Forli-b Iorlasgger han Iaa sit Nein
og sin ViItIomhed til en anden Skmnt
hvor han indretter sig ganske paa Iatntne
Maade
Domt til at indqaa Ægtefkab
Overretten hat« paadptnt en Sag, hour
under Dagnmr B. paastod Williatn K.,
deri den første Halvdet aI AaIet 1886,
paa hvilkenTid han var over 25 Aar
gamInel, havde givet heude, deI da var
uberygtet, LEgteIkabslofte og derpaa be
Ivangret hende, IoIpligtet til at ckgte
hende. Jndstævnte paaItod sig ftifuu
den, idet han gonde gjceldende, at han
ikke havde lovct hende Ægteftab, men
knnhavde udtalt, at han Inulig vilde
giftcfzg tned hende, nnar han lIavdc
lceIthcnde nærinere nt kjeude. Ved de
afgivne Vidneforilaringer var det ituid
leItid godthort, at Jndstavnte, da tIan
Iik sinViljc tned hende, IIaI oIIenttigs
forlouet nied heade, idct lIan dekci haudc
pIcrsenteIet hende sont Iin .«Iatlouede, i
del-z af hendc var biet-In pInIentsc Iet sont!
hendm ForlouedU dIIsnLnn totn han;
Insunligi lIendesz Die-m, lIt-«,sI nagte nI
PIIIsIcntationerne IoIegiL Tittigi vaii
det oplust, at lIan fut« eingequ Jlntngi
haude louetnt giIte Iig nied Innin dal
lInni AnleI: ting af BeIunngIIlIen up
Ini«d1edc-3 dertit In nu offentlig JIoI
louelse Inaatte stille-i lige det Ird. site
Mart-J 1733 t- oinhandlcde Aligtestalsestost
, btev Jndstasunte ved Netteus Dom
tilpligtet inden 6 Ugcr efteI Tounneniz
Forkyndelsc nndeI dagtig Tvangstnnlkt
af5 Kr. til Kjobenhavns Fattigvæsens
Hovedkasse at tageCitantinden til:)l«7«gte.
Dcsuden tilpligtedes han at ndredc Sa
gen-II Omtostninger cfter Reglcrne for
bcuefieerede Sagen To af de i Sagen
vatercndc AssessoreI ofgav dissenthem
de Votum, gaaende udpaa, at Sagens
Udfald gjordes afhængigt af, hvorvidt
han edelig tnkde bekreeftc, at han ikke
haude giuet hendc Athcskathofte, inden
han sit Iiu Utlje med l)endc.
l
i
Prof. R. B. Atti-erkenn
Ten i thobenhnun vierende atueritunstc
Minister, holdt Luhdag den Bude Juli
det bebudedc Foredrag ein Atne««it«ai:.
Lpdagctsc af Notdtmerne i FoissamlingLs-J
hnIct paa Nudkitdc Fulleliojsfeslc Faust
draget ouerckIedeci ifolge,,«J-7II-Ing Rotte :
blad« af ca. tut-) IjtcnnesteL I
TateIen begyndte u:ed III Iige, at hanI
foltc sig lidt geneI«et, da det var smstei
Gang, han Itod i noget, IonI lignede cui
PtcedikestoL Han havdc tun Iutgt Op-;
foIdIingen til at talc paa den VetingelZ
se, at Foltethingthnand BojIeu skulde
lese hain af, hviss han tabte Traaden og
faldt i Stamm Tet var dog Ined Jn
teregse, at Taleren, sotn er fodt i Ame
rika, ftod over for en not-disk FoI«Iam
ling ;thi han havde faact Sproget i Bag
gegave. Specielt overfor de lærde i
denne Forsamling vilde han bc1næ1«l«e,
at han prwtenderede ikke at viere land
Han haode gansce vist vceIet Leerer «ooet«
i Amerika i Ikandinavisk Literatur og Hi
stoIie; men naIIr man stod et Par Tu
Iind Mil harte, var det vanskeligt at
folge med, og det var med en vis- Und
IeelIe, han stnlde tale om noget, som
Forsatulingen Iimeligvis kjendte meget
bedre end han. En Ting kunde han Iige
med Sandhed, at i Kjætlighed til de
nordiIke Falk stod han ikte tilbage for
nogen. ·Jttc Iaalcdes at foIItaa, at han
uar blind for det, IouI ilke var godt;
Inen han billige Iin Vcn Tigteren Long
fellotvsz AnIIuelIe, at det ondc Ikulde
man tie ihjel. Hvis der var nogle nn
ge MencIeIker, hvis Vinger ikkc var nd
viklede til den litercere Flugt, Iaa vilde
han lcegge dem paa Sindc, at Lithattn
ten var mark for Ojebliktet. Man Ug
nede Livets Styggcsider og holdt iktc
Jdcalernc l)uit.
TaleIenuilde lykonfkc Monlmerne til
dereg dejligc .Hje1n. Klinten IIaI naget
af det Imutteste, at tIan haude set i IIt
Liv, og han tnnde have den stuIIte Syst
til at tIode en Gaatd og Ilaa sig ned
her.
Ten Tel af Amerika, Iokn TaleIen
reprasfentedth unt de Futencde Statt-I
Ined cn Besalbtng afW Mill. Men
neIkeI·; nIeu Vandct var Iaa stot·t, at
Ielv oin det sit th-« Mill. Jndthgge1«e,
Iaa vilde det itte ImJIe Iaa tcet befolket
Iom Marti. Ten Tel, Iotn taldeg Ter
aH, var Iaa IIJI auitrcnt IoIn Franttige,
LIteIIizte og Tndsktand tilIaninien. Hvis
man gik nd IIa en Itor Statsøkonoms
Beregninger, Iaa vilde Texas vare Itort
—
nol til at ermere hele Jordentt Besolb
gning. Det var io en almindelis Me
i ning at fort-stille sig de atnerikanske For
!hotde store. En Jst-ne tiede i Tydskland
shavde sptttgt Talet«ett, ottt man hattde
stote Ttaseri Amerika. Taletett havde
,da sont-et: »Ja, Tem- Naade. Ter
som Amerikas storste Trw laa paa Jot
den og oar hulet ttd, saa ttilde den stor
Iste Mond i Vater-« naar hatt ted paa
den storstc Heft samme Sted, kttnde t·ide
igjennem det udett at stode Hatten.«
»Ist-nett spnrgte ogsaa, ont oi havde no
gen Part. Taletsen sont-ede: »Ja, De
teg Naade, vi hat« en lille Pakt omtrent
saa stor sont Kongeriget Baiern." Det
var tttt nok ettOverdt·ivelse; nten Pel
lowstone Parkett et· da omtrent som en
Trediedel as Dantttark.
Amerika var knyttet til de ttokdiske
Lande med mange komme Baand. Vi
tilsiriver Skandinaoerne Oprindelsen
til vor Fotssatnittg. Vilingetne havde
btagt de srie Jnstittttioner til Englands
Et andet Baand var, at ett dansk Mand, i
Behting, haode opdaget det vestlige A-!
merika, og endelig havdc Leis Etikson
opdaget det ostlige Amerika for henoed
1000 Aar siden. Norden hat« en ster
slaaet Historie-, hvori der vat« Stos til
mangc Fot·cdt-ag. Vi last hanc ntegcn
Nytte as at granste i diose Fot«hold.
Naat oi ovre i Amerika havdc Sparsa
maal, som oi ikke kttttdc bestmte, saa gilI
oi til ttot Moder England, og knndc hnn
itte sinnt-, saa sptttgte oi not Liebste-mo
der, de ttotsdiske Landr, og hnn gao i
Negten tlate Saat.
Talen-n gik drum-it oocr til muntere
at stitdte Lliotdltoetnco Tagttst til Ante
t«ila. Modet stttttedciz endclig as
zottcthingsspmand Passe-tu Tet· blctt
inkscn Ttaad fut· mig at sttntte. Jeg
oil detsot tun san cJt scnttdc paa Tran
dcn. Minister Andetson bad mig indcn
sit storedtag am at prwscntcrc hatn sot«
Forsatttlingetn mcn det bchoocde jcg
itfe. Hang Natm et« kjcndt not« iblandt
no. Tet« var ikke mange, som ikke
hilste med Gliede Bttdskabet om hatt-J
Ankomst het. Nani- hatt talet· ont de
not-dist’c Fothold og not-disk Literatur,
soa maa oi huske paa, at hatt hat« out
trent den haloe Verden til Tilhøt·et«e;
dersor har dct tioget at bctyde at have
en saädan Tal-Inland, og naar hatt saa
hat« oott cget kscett sont cn as os, saa et·
vi dobbelt tnknetttttteligc. Vi oille der
sor alle vcetc mcd at talkc ham for hang
Birksomhed, og lad og ttdbtsinge et Leuc»
sot ham, saa hatt kan hore det. (Man-"
ge rttngcnde Hut-m vat· Soats paa dennc
Opsot·dt·ittg.)
Udstlllingen IMM.
J den as lldstillittgs.-lomitccttarrange
tedc tionltttrcncc ont Lez;ttittgct« til Ub
stittingcno Mcdaljc oJ Tiplom hat« det
meth sig ialtxist ttottlnttentet med 20
FotslcgtilMcdalsct og U til Entlo
met-.
Tandskabsmaler J· F. Stovgaard et«
tildclt lste Prwmie og Medaljer H. Kon
radsen den Priemie sor Mcdaljcns Bed
komntende, tncdens lste og Zden Præmie
for Diplomets Vedkommendc henholdg
ois er tildelt Arkitekt V. Kock og Kunst
maler H. P. Lindeburg.
Ten tned Iste Præmic belannede Me
daljetegning skal ntt as Kunst-eint sor
anstaltes udsart i Voks, hoorester den
endelige Vedommelse og eventuel Anto
gelse oil finde Stcd.
Da den nted lste Prwtnie belannede
Diplotntegnittg er ornamental, og ingen
asde ovtige indsendte Tegninger tned Fi
guter rigtig hat tilsredsstillet Komiteen,
oilder endntt engang blioe indbudt tilen
Konkurrence for en snaevreke Kreds as
Knnstnere.
De ikke prætnierede Arbejder lau as
hentes paa Udstillingens But-can med
Opgioelfe as Nat-n og Marte.
s- - Hi
Med Hensyn til Deltagelsen i Udstil
lingen spaar Komiteen allerede alt godt.
For Danmatks eget Vedlommende er
der nu anmeldt flere betydelige Behage
ke, Enkelte nted Vcerdier as indtil 200,
000 Kr.
For Not-ges Vedkotntnende tegnet Del
tagelsen ogsaa til at blive attselig.
Zvetig synes ilke ret at knnne saa
dc:·.:ttet en lldstillingslotnite. Tcrintod
et« der kommen sieke Forespørggler sra
soenslc stimmt-r ont Tilladetie ttl at del
tage i Udstillkttgem Tcn l)et"ocrt«ettde
Komite hat« dttg til-e tnnnet gioe dem no
get bestetttt Soar, da den stadig html-et
paa at se en lokal Kontite dannet hooris
gjcnncm al Fokbindelse bctydeltg tcttcte
tan ske.
For Franlrigs Vedkommendc haaber
ntan en ikke singe Deltagelse. For
manden for den stanske Komite, M.
Antonin Prottst, der som beljendt er
Medlent as det stattske Depnteretkann
mer, hat« saaledeg i »Zum-ital des arts
decoratisss" ndtalt sig sækdeles smigrettde,
dels omUdstillingssokholdene, oels otn
»in helle ville de Copenhagtte.
M
Skjsnt Osterig sorbeeeder sig til et
40-aarigt Regjeeingssnbileenm sor Kes
see Frants Joseph den lste til nasste Aar
og i den Aniedning selv saar en tunstim
dnstriel Udstilling, haaber den herum-en
de Udstillingskomite dog ogsaa yet-sen
nogen Deltagelse, ligesom den tydske
Tilslntning sotlpbig tndee paa alt godt,
» teods en samtidig Udstilling i München.
i ngaa sea Jtalien, Russland og Eng
land hat« man sat stg i Foebindelsc tned
Konnte-ein
I- U
I
Pan Udstillingspladsen atbejdes der
nn igjen med suld Keast, og Bygninger
ne begyndee godt at see-ne sig, ester
haemden sotn de unndgaaelige Stilladsek
tages bott. Brandinspektsren hat« nu
attet givet Tilladelse til at sortseette nted
Tagbelladningen, da Vandledningerne
nn tildels lau benyttes.
K
I
J et as de paa Lerngdestibet anbragte
Sideslibe ngres den mod Filososgangen
vendende Gavt scerdig, hvorezter den im
prcegnereö tned den as Hin eand. pharnt.
Schleisner opsnndne brandsei Imme
net-ingewædsle. Sein tidligerc nieddelt,
blev der soe en Tid sidcn as Bewde
net gjoet Forng ined at asbmnde et
Tt«iestttt«, der var paasteøget tned nceonte
Pisa-parat Farsogct gav et sæedeleg til
stedostillende Resultat, men estee at
man nn er bleoen gjart bekjendt nted
set-enigangiztmmtden ved Benyttelsen her
af, syneo Jocren soe at benytte det lal
net en lTel, Tretet sknl nenilig paasttn
ges-J itkc mindre end sein G« ange. Dreil
til konime1«, at den Tasdsle det anueni
deg til de to sidste Pansttygningee, nn
der Bengen skal npnanneo til en tenune
likx bet1)detig Vatmegend, og altsaa stna
i Minder nied Isild nndei«, hoad dei« inn: ;
liguiss knnde unsre den storste Beandsaee
for hele det store, tot-re Tut-stellt
zowvriq hat« ’;ittpt«tegnusingt n as Tra
et beskstestiqet mange opsindsonnneHjtet
net. Saaledeez skal en svensk steiniker
have tilscndt Malcten vcd Udstilling.--J
bygningen, H1«.Melltnnnn, et Purpu
1«at, der lige er til at blanch i Fawens
og at paastrygeg samtnen ntcd denne, og"
sont cftcr Hin Mollmanns Udsagn ved et
as ham gjort Forsøg ogsaa skal have gi-»
vet et glimeende Resultat,
Fotresten venter man, at BraiidvæH-.
net i en ncer vFretntid vil soranstalte et
Konkureence-Foesog, huoriblandt vil
blive anvendt den betsendte engelste Ag
best, He- Schleignetg og det ouenomtali
te soenske Pest-parat
Som tidligeee omtalt hat« Jtotniteen
erhneroet det tnelleni Tonnnergrauen og
Stabe-grauen beliggende Zeit-kein du
strwlter sig ncesten helt nd til denlucbw
bei-ne, til Vlfholdelse as et Tyrslne nogi
te Tage under lldstiliingen. Mutignio
tsil man soge at san Tittadclsen til at be
nytte dette Areal nbstealt for et lienizere
Tidsztnm ,nndei· ildstillingen, da man
paatirnker her nt soranstalte en Tyrnd
stilling, samt Asholdetse af nationale
Lege tilligemed strick-et- og andre SpiL
Opfordring
til
alle ndvandrede Sonderjydet".
I
Undcrtegnede as den hervæeende ,,S-n
de1«jyskForening« nedsatte Udvalg hat
»saaetdet Haares-, at virke for Oprettel
ssen as «Sønderjysl Central- Forening«
sog opsatdrer herved alle udensoe Sen
derjylland boende Sonderjyder til at
indteasde t Foreningen.
Gjensidig Stotte og Bistand, Frem
me as alle voee Jnteresseiz Udbredelse
as Oplysning vm søndersydske Forhold
o·a.m., er Fokeningeng Hovedmaai.
For at skcmnte disse vil der blive udgi
vet et Foreningsoegsn, ,,Sondersyden«
kaldet.
Det aarlige Kontingent er sastsat til
l Kr.
Nærmere angaaende Foreningen vil
ses as dens Love, der saas ved Hektorn
!delse til et Medlem as undertegnede Ub
valg
Kjobenhavn, den 25de Juli 1987.
Fort-etningsndvalgct fot«»Zonderjysk Cen
itral-Farening«:
s K. 62 A. Vennervald, Redaktm«,
’ Formand,
Gyldenlaeeszgade («-, l S» K.
J. Hansen, IorvalteU
Nasitimmand,
H-mn«:gi1de.')st, t. E. o. N» Fi.
M. J. Berti-link Vosxbalder,
Viel-Z Ebbefens Vej 17, l. S» V
P. It. Jenseit, Jitf«1s:t·«itoe,
Kiste-seist,
Blaaaaardsqade txt, l. Z , N.
Guts-o Raum Fabrikant,
i Vadstuestecede15, St·, tt
Dr. Wilhelm Jepfom
V elegantes-visit
sØiem Lage og Chitin-O
l914 4. Street, Sianr City, Ja.
Mærkl Ohrer Merk!
Paul Andcrfon,
Notarv Public, Laan
Asfurauca Jndkasfcrings
Agcnt.
M nltid ucd Haattden tt·l Tit-new nusd at saslgc Villrttct«, Verler, rllrr POst Ok
drcS, til alle Pladsrr i Europa. Villcttrr strlacc mcd den bemle diMlkT
,,"Tltlngva lla«
H a m b o r g cllcr
A m c r i c a n Linie
ULaan paa Landriendommc befargect til lavestc Reute. Alleslaasz Jadladscring
bespracs prompt og beste-at. Aasurcrcr Form og Bichcndannnc mod Brand, Lytt
d, Storm og tkyclonctzs altid til Desgl-no laut-sit- Pristsr i bist urlbckjcndtc
»Ist-man »Verspeise-O samt »Ist-Ia« ok: »das-»oui« of partic-w somi.
Agsumacc lcatnpagniclx
Komm i Mamhall G Rablsinsz Vatik.
W B V kcFAU El b a s
starstc oa fttldsltrndlgtlc ..lfcul«t«am Farretttiag cjw oa dritte-Z af
"T«l)1-1·. Brod rent- Millrtx J drunt- stat«t11«tt-dc lldttilling af
Jus-knarrt sindciz cahucr Njcnstaud lscnlwrndts tntdct drunt- Manche-.
Mnsdc Tanslrtcsi Zaattina anstrsk
Miltrr Bros.
It. »K. Paul, .«t. W stcndalL .Il. ll
. Samt,
thasndtsnt tin-sann
.’«l«.itlttt Halstuch
Samt Paul National Bank
lFItclsUlttst lll
soc-ward Counly Band-»
St. Pant, Revraokm
t«.71111nttii"u·t Kapital ... . .... . .. . XIWJIHHJW
tllblststalt Kapital . .. ....... ..« .... Nahm-ums
Umonst atnnuhslta «."aItltuu«-ttnna. «.«Lt-t«.tls1 tidptttusu paa ultt« Nin-tw- tust-situ
Faastttltlm tTtlltsttrt ttltalasti, til na tta allt- tstnouasttlc l"Iutttu.
Ittat"341ltt1ttt, III Mau- lldlaatnnatst Iantns Famu- HI Hut-kunnt-«
Murr
l«t-1;ats tttitaantsu zsaa gun
EIN-M MMW Nin-Mini- CAN
hat forctagctcii Udvidklic og griiiidiq Omordiiiug af decm
storc Tonnncrplad5, og forfinirr iiii Fortetiiiiiqcii
nicd dct
Störste Lager af Tömmer,
Feneeftolper, Lach,
Eliiiigics, Listen iidftaiirci ug
foisfiiski Timirlicjdc sinnt Pygme
Tsjiiitiiixilcr nf iiitc Zung iom sirlurcs ciidiiii
billigere end for.
E. Enevoldfcm
St. Paul, Rein-. Forretiiingoiorer.
«- I III-s
ufordojctigizcd citcr Dyifpcpiiffm
Bciiiasik Si)gdoiiicitcgiiciic.
Man iølisi isii Virgi, Ilio, Everiiiiisiieljc og i bei Ade-le
tagt-i en iibcliagclig lliidciiiiikkrlisc i Miivvin on digiis Zwii
ioiiiri iomariiigisr Aquin-winden Sinnlich, ':’-oi)iiiglnsd, llvnsniqliev oq
Mail)cd. Pan Nrnnd ai Uioisvmislighrd blivci Bindi-i let iuriiiniri, onliioiisi,
limgt iid as Manning inan biiuisr giiiivcii, Zum-um iii·olig, niimlinnniq oq iiiiignnbig.
llioidøielighed sordreick Zinan Appetit, Nod og sziiisditei og paaipiek nim- illci mindre
Zoiininelhed, .i)1eriebaiikcn, Month iig P isiicslisiiiiiiislic.
Les er, market- Du disfe Symptom-A
Lin de fotsøiiiiiies, vil di- somiidns iig im Weilt iil litt-rie, idci Womin kuiiiinci i Unr
den, og faa iiibtiirdcr .i)ovcdviiiis, Tiipiiiirii in «’xiidiiold(siii-, siadiq uiiiiiiislig «.’liiotiiig,
Hviiisiei og indveiidig Binden .i)nokdiuinmusl, iowgisi net-nos- ,«-.i)niin-irise, b(-iuikklig
Aaiidedisam hyppiHe Sitka Wobei-inne cig nmiiipriisiiskiiiiigkr. L«i-ll)riiiioisiio«s og isii sw
leifeafbeha· elig :ki)deijis kein iiiii finde ai en iiilniisiidig Horden-He cii fis-du«
J Tsrvrtiyg oiiiiiie faai Tiiiigisii, disk liiiidc i Tit-i oq llkineii oiic ki qnuiixi ijnm Il:
fordsjelighed joraarsagrr Orgiinnk öiiaginsd og ei ii.1:iiq-K«oi«i·iilo, du i:.i:i«-·.-.qeiiosi ined
Tot-ein
Briig ("«"ilniure’o Ilioniciii ike Vin. T eii uil iikkcrt hislbi edi"c.
Tit Forhandlinq paa Witten Brod-· Apothek.
St. Paul Nebr. T aiiit Salggiiiaiid ioreiiiides.
sog sosttå
tvets overfor
Nicc ä- Perris
c Lumbcr Yard
faas vNarer til
Kjoberens cgne
PkiieU