Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, August 24, 1887, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Sticrncn.
...- P—
L P. tsststvcson Redaktotu
Itzt Ttxsicz :» Its-ist«- nbctnnmntt Indien
dsiis ., «.L«i ' s.Jt’.. .t’. ’«J1«0.1.1’-.usw«-Wuc
Htiernsiu st. Inn st. Paul- Neben
i’ . s. -s·.» »i» ist-nun i:«-i:-«, Mit
IT i-- . . :« !L-.: ’«i".--»:"«I.«t »Hu-.
is «.. x· «"«.."ni- Lin lik
i ’t’. I«
L!s,«.’stiiii·x«c.
»L?i;i·iyii·n« Inn drinne-» links issters
nsissittis Limcxz Tsksiojiiim cit- linnnndi:
indi t int ins mit lutiitiniiti si Nitsntz
I. k« ’i i.i-- i :t, ..iiiiiitnn i, sitt-c
fix-d : ti. ·.. tnitid »
sittlininn it Atem-» in :.«’-’cinvin, »
’t. Antwan ." t s sinntng HI. snialn1,,
«.’t. Mund-it d: Im» ti. N Weite it. »
.I·«. M. s neitnnkh Plini, »
vtsiint Linn-n, Bin-ill- :t.«.".1nn,ois, «1.ti’iiiiie.
chm M. Ltnnlisn stnt atte« viere
dmbL Jst ei enden Gang i Løbct as
en Mini. Hi » nisiåertid vil ui hande, at
desto niscsss s «i:«nncincdinsbcr den
stngtlnsis in disdic iiit haan
Planet- WILL-«
Mid Lqu on L spiiirw ts( lmiii Lu
tcl Linn, at in isssnictsk Jtnpu hat findt
en iiinsscimnii ,«xth-.-i·snint«fi« isnsnk ndcn
,.
for Nein in :!i«t·- Uns-« Liesividnet
im hanc t- Ist IX-: »so pnn Unitan on
snn dit l--·!i« J t«.in, on nt Linn-ten
sitnl MUD IDTisittss i-: ,7:Jit-.s tut bit sit-dir
W l 1H«:"« IHI tiini.T"n-.s JOHN-sung
tun-« -. « « :..-« -». . -i.:i"; ins-i sinkt-, nt
is( n.-.. ’ «;- »und »unp« Unten
itilt Tit-j, itl i« «’i"!t·«ii1«.« .t,3i:’tlttt’ski’t"
tsni nnuiii T Tin« skinzi fin- tm
not-litt Oxrixrt »I.;::1tnnntctstilntlioli
de Pindus-tun n;«(·t tinis Jiiftistsiniiltcr
ng sinds nd Inn-in de: it· ist« tut-et.
tin jinnineili.i Ii«-,gisi·stnd ist« Nen
:»!«tinl«. Ei-H-.«i;".·c:n-, strrinns i it lkicrtcx
isoiscnixis »Und-» ndqmisi sitt drnne By
og scndeci ist-it h ti Vandih ng »Publi
kninnnrsinliisi ;-.;«i ks t this-thun mn at
bidrnge (s«cii:tss:ntrt« til Nenn-tut Nrnntci
Nkindcstisttc CHin Ctnd der Zins For
dring pim at Instin- Osmntixi Mindc i
Its-re! Im tniisde skjnlc sin Stnni og
lnsggc aniincntct, eilt-i iizisna lndc
nasse-, on holde ixidc incd denn ««’i«innniet«
sung. Visdisc ist den noti- General-s
Mind-: kein-. Hist-»in tniniz qliinrisndc
Bediiitis:«is.:"xin: ins :?.!i’.i-«is««dis Rsnttigskik
tiniirr sinl Inkm -. ins uniltige un tniiigr
Hasndci insd ;!.’si’IT-i.si i !«igiin"d nnd tun,
bei nniiisndcu Hi «.«,".itk·sti«iz«.cic itzt Quirin
KARL
»F IT Yii sti« «.;It« «-1iti’ji T II imt REFUN
MI« « CHMIT I Ts Miit nf iittsiits sjen
te Vt i.s« :-«. Hi- !.!: unt ". «. sitt-nnd »den
Lirieiticzs , .ii.i Hin not-H tizii« suspnlm
ncntnttisisco tst,.ixs:.:sint·»,s, Zitt» lnii gis
vet as sin. Tit tiu jo ists-su- gsnsfis i sin
Orden nt i-«:-.-Z:u;t- vix-, tvid du« ssntde
hinn- oiim skkssit lnsixi sit-inlsnncioinpag:
nict og bist-z Bisijiszitc tninde viltct gjoic
sin Ptigtz incn t) nid iiaoncis sliq Nasid
ncisinz nn. » .t,» Miniioi ikte sigi til og fin
1angc int? Tit u in rrtbctjisndt Om
stændigticd, it de ni Jetnlmncnlytkci nd
of ti skytch qioii og kriiniinsl zorsonnnel
se fra tciiibmnbcstyietseinco Side. Tet
samme var Tilstetdet dennc Gang.
Tant, en stor Korporation, paa den
Aarstid da P1«æii«iebrandc rase meist,
ingttagei itte eiigang dcn niindstezorsig
tighedörcgel til at bestytte dets gamle
Træbwcri Tonik, ctnnrgtigt ,Jei«iibanc
selskab mønter Penge Tag cstcr Dag,
men sorgleinnier Publikums Velscrrd,
og lsber den hpjst ansvnrssnlde Resiko
med nsikre Træbkoer naak en Jem- eller
Stenbro vilde sikre intod en saa mdsels
suld Ulykkesoin den nylig stete. Der
stnn tilbsrlige Sikkerhedsregler vare
blevne fnlgte, kunde det hundrede Men
nesteliv have værct spai«ede. Tolcdo,
Peotia ä- Western Baneng Bestyrelse er
skyldig i svrbrydersk Foissønnnelighed og
den bar strasses derester. Dersom en
stakkels Lokomotivsører, sont slider sine
16 TimeriDøgnct for at tjene Foden
til sig vg Familie, rendcr et Tag as
Skinnerne og bevirker en Banebetjents
Djd, saa anklages han straks i Retten
for Manddrab. Nin-eh stal saa en ho
vedrig Korporation, der er san korrig, at
den spændcr en lille Klsst nied et let an
tandeligMateriale, ikke lide anden Straf
end Pressens Bebt«ejdelser? Meintest
liv bsr holdes-i højere Beerdi end som
sac, og Jernbanemord bot strasfes as
Domstvlene prompt og skyndsömt
.
Inbeyvevsyuwathh
Vi har see ntevnt det, thi, des-verte,
IF set dette Foster as en sygelig Moral
allenegnr. Les Marte til den knn paar
list undettrykte Beundring soc bedec
sivfe Embedsmeend og de meget omtalte
Stettin-h Vetfpætkedc »Boodlets« can
fryde sigi Vevidstheden oxn de Inange
»Die-tm- dcr spler for dein· St den of
»fcnttige Mist-als stotc Staphetn Lg den
lockt-c Klasse cis Forbtyderc -—— Morden-,
Entwur, Jlgjnningznnrnd — hunko
L pntxrttsonihcd rc de iktr Njcnstand for,
ptndsclijz ttrtingc de su chtydcttghcd
fmn ttt Rustcuwsgrnt)t-0, dc spitlc en
ftcmtrckvcndc Noth t Octzwusszsun Br
tsctningcty Hm -tTtst’tt-t!·tct« stgntcxcr i
Yttnustccsc u.is..t«t"iu«u. En Lin-tin
Ult.wtl«et", i.«n um«-ne jttgtksdc sit Lisfn
·nn-D nsotsocn (I«·«1t-«it).·o, stnoer Iixx t,-ntv
ocgmvrt nnocr e( Las-s Btontsterdnmit-t-,
tscr uf Lcstnzenoe Jucken-trittst bit-»ges
hn-n. Un tnttitcnn bete-ins af scntis
incntalc Dann-r, der fortnelig kivc«- om
ct Fotogmft nf on st1)gge Mein-effe.
anndtnd, et nndcnth Hirt-te der tun
begeistreo at zorbtydctjenz et fastfomt
Sind, der ladet stg ttyuckaf Mit-dau
den!
»Hm sorttrnkerhntn ikke i det naar
han ha1«ä'estighcdett,« ere Ord, der ofte
lydek sont tiennnentar over een cllcr an
dcn chcltritth Bedrifter. Saadan Ta
le er kort og gvdt at sætte Anerkjcndcl
send Stempel paa dct som ck fordønnneb
scsvasrdigti hojeste Grad. Dct roher
under enhocr Omstændighed en svag
tttot·alskSac1dH. Ja, alle disfc Sym
pathicr og erlericr over rn gjenstdig
Jndftydclsc Paa Statuts Bot-gete, en
Paavitkning der er sur-nicht fkygtctigctc
og taugt fotdckrvcligctc nctop foidi den
grndoisz stottcc og optoscr den unt-Westen
gc ntcdfudtc starpc Nufirrdigljcdosands,
der u« ern af del-J tnest dyrcb.·.:c Exten
stalsck·, ng nrdhoisz Tab Mcnncsrct n
undgmnstigt tnistcr dcn fonds Adel.
Irr u- sittcrt nogest galt i dctte inn
nns Forlwtd jtncllctn zotbrydclsc og den
nttnindctigc Butsu-. Tet cr iktc sont
drt stnt Mus, og rnaddcnt lngtcr det. At
c11«3-1«istat huor cn sandan Aand mader
tan holde Livec for nogen ontig Periode
cr nansketigt at tcrnte sig. Hvig dcn of
fcnttigc Moral tsnl gan i Fordasructsc,
saa san vi gjernc ndcn uidcrc sigc Faroct
tilstrihed, Lighed og Bt"odc1·skab. Knn
en streng, rcn og nidkjcer offentlig Mo
ral kan fresnbrtnge en retskaffcn Em
bedcsstand, hoor Regjcringen er ,,af Fol
tct«. Sonn Fotkei cr, faatedes vil dctg
chnkscntantrr blive. Saalccnge dct a
ntetikanskc Fock itkc revser dets Tjencres
llttoskab cllcr strasfcr Forbrydetscr før
dck bcgyndcr at svide til den enkctte, vil
dct visictig sinde at det hvcr Gang kom
tncr ntegct sorfildc tncd Sopben. Dct
er ntcnc den ho,e ntomtfkc Bands og Rot
fm·digl,)cosfotclsc, der kan skjclnc dct
Stem- og ttorruptc i dctci forstc Frctnx
totnst.
Den suot«atskc Standatd man hcroccs i
htnndt dtsnnc Nation, hoisz dcn vtl br
hotdc Lettcdtzgtighcdetw Bcljttzclte. Vott
Incd sto:btndctssytnpathi; bot-i into n
»fot«svmtig Operlnvrcnhrd ovrtsot »unp
t te th?ntdcds.intmtd!
)
» L:mo:tia, cialiforuia.
l Im Uhr Lingnix 134J57,
Mr. P. (8"’bl)cst111!
To jcg tvg Afskcd fin TuniSL
Paul, lovcdc jcg at striuc til flcrc i By
cn, hoorlrch Forholdenc var i Etuisar
nim.
Lugonia liggrr i Sau Brrnardino
Noah-ty, sMil fra San Bernardino,
Eber ci« Conntysasdct. Ti Minntters
Gang fm Psstofficet Lugonia, liggcr
Bycn Redland, der cr og bliver Hooed
siedet for Fortetning i Oft Sau Ber
nat-dina-Dalen. Disse Bycr ere kun
5 Manne-der gamle, og Redland hat al
lcrede 12 store Murstenshusefærdige,
indrettede til Forteminger cller Stern-.
Her bliver udgivet en Avis paa ti Sider
kaldet ,,The Citograph«, og naesten en
hoer Slags Fortetning findes represen
teket, med Undtagelfe af Bager, Jota
graf, Vadskeri og Tandlagr. Enhveri
disse Brancher vil gjøre det godt. Her
er et rigtig Eldorado for Tstnrcrez der
cr forgjasves budt 5 Doll. om Dagen ved
Niversiden, hvor der stal bygges et stort
Hotei. En Arbejdsmanb faar her fra
2 tils Doll. oni Dagen. Hele Dalcn
her bliver cfterhaanden til en eneste stor
Have med Ferskener, Aprikoser, Vin
druer, Citroner etc-, og Landet stigeri
Pris hvert Aar. Det koster nu fra 300
op til 1000 Dollars, dog can der end
nufaas Land 5 Mil fra Redland til
100 T-oll. en Akte; men det er natur
ligvis nopdyrket Land. Bylotter i Red
land, der for6 Maaneder siden kunde
kjobcs for 3300 Dol!., kostet nn det
Femdobbeltc. Vandct til Byen bliver
ledet fra en SøiBjetgcneiJetnrøk,
ligesom hver Akte i hele Dalcn faar
Band fra famme Sø igjennem Ccment
wr. Det regnet mesten aldrig om Som
meren og meget lidt öm Binterem og
bog er Vakmen icte stecke end i Nebra
sta. Frost fom nndertiben inbtreesser i
bet nordlige Californien kjendeg itke
her, og man set Solen baade Binter dg
Sommer; wendet markelige et: manl
set aldkig Seien staa op eller gaa net-,
Biergene stinlek den; Talen er netnlig
spinkrandfet of l(s,()00 Fod hole Bier-ge
Hi Nord og Lst. Lin Founiddagm ci
dck altid still-, op pan Tagen Kl. l:
ltil l hcrvcr sig en kaslig Mise, du« las-»z
gcr sig hcnitnod Zolnchang. Nkrttcki
ne crc heilige isoligtn Stanke Elende-,
legI rilct Wule fjendciz tnn nf Mann,
Fug im sunkc Tnngkz d«.1«l«tsu·e1«lungg
Inn-d Pnctsicknstrn, finde itkc ljcr i Lst
Igönn Vcnu11«dixto-Ti.:tctt. Beic- min
Egcn hcr cr 11Dclukk-.·::de Atneriknncte fm
Idcostligc States-, og det vil vcrre ct
Smsyn at trwfse en Skaudincw her.
W Snsrkxende for Egnen er ogsaa Ube
lnkkrtscn of Salooner, der ikke taules
of Bebocrnc. Der-listed var der Oper
fspdighcd nf Sakooncr i Watsonville, en
; By n.e«I HW Jndbyggkre i Saan Cruz
Co» der var ikke mindre end :;.5 Saldo
ne1«. Tcr er cn Del Siegoigere i Byen
og Otnegnen.
Nceste Gang fkal De here noget mer-e
herfra. Dersom De kunde, vildc jeg
gjerne have Nunnnerne af ,,Stjcrncn«
der ere udkomnc i Juli Maaned, da jeg
ikke hat modtagctdetn. Min Adresse
er: Lugonin P. O., Sau Bernardino
Co., Cal.
En venlig Hilsrn fra Tereg snegct
m«bodige,
En Stock-Jagd
«
: en L-kornmgt, hwunn jcg agree a:
steine- cl Pay Linn-Is, dam« Mc u; w
gen uI de s) cn1·oI.msi;t«c L tat-in-.«3!-;«, «-..·.
hat« Mc gjnrt M disk-Inn Nin- dema
IUU vde pna :Ns)i)."e:si.i, nl one-Unzu- in»
nndenxnkte wage-, szaisnntidsknjc Lliado
cr. Tenne- ssunzzt er idctycmcht en
I.’-kads«clning til onualtc SlnrniagxcU
thi Incdcng diessc m- cn Vom for Sini
lisation og 8-1«ctttst«1«idt, idct de ned dem
Unkkcndc Militxrrndgijtck holder Zwi
fct ncdc iNod, Ncndighed ng Max-n
hcd, — san er den andcn en Civilifatiog
neng og zermsktidtctg Basler ng Banc
bi«1)dcr·. dcn har sprcdt ötnndsfad og Ins-«
inmngt ct Hjcnt og nmngt ct Lind,
huor der for herschr- Morke og llviden
l)ed. Lc11"J-’cagt, hvorosn jegtalc1·, ex
Px«ccsscn, og hoia Kongcr og Reife-re sknl
forsvinde frn sondan Ooersladc, og
mcd dctn Krigcnsz Jkædslcr, Nod og E
lcndighcd. ng det storc Fredsarbejdc,
sont er paabegyndt cnkelte Sie-der, skal
fnldfarcsz — da nma det Unsre P r c H -
sen , sont man jage fat paa Sagen ng
fnldkndc den, og dcrtncd skrttc Kronen
pan sit sinke O«iuiliijiun—:-arbcjdc.
Bessean :!.’-cag1 csgsxndsindcise ihm
Tid er nuc1m·"ccmug. Ist engem-.
Vlad »Nun-W ci« dienen kam den «"-1-.·
.,5t171«111i:;31«', ca ntjxnok ish- nzcn
Nrnndz der im« neintig en Ti:s, da
»,,Li1nc-s:s« var Verdeku nnrglizzsic LIMI,
ng endskjnndk den endnn u« i Jene-dem
Iaf swr Jndslndusc, man den dog nu sin
de sig i at delc sin Magt incd slcrc an
dtc Verdensblade.
Wams man tilbagc i Tidcn, da vil
man sindc, at Pier-send Magt tun var
lidcn; der vardcngang ikke Taxc otn,
at ct Blad knnde have nogen Jndflydck
sc paa Tidensj Scnag og Aandsrcming.
Et Blads Opgavc var dcngang udeluk
kcnde at mcddele Nyhedcr — og for Re
lften dolde sin Næse hos sig selv,»og
Inavnltg lade være med at blande Itg i
jRegjcringcns Sagcr. Verdens forste
lApis faa Dagens Lys i Rom, for over
22000 Aar siden. Det var en nnderlig
Fremtoning paa Journalismens Orman
de, i Sammenligning med Nutidens
keempestore Dagblade. Maadcn, hour
paa neevnte Blad sabrikeredes, var da
ogsaa vist forskjellig fta Nutideng Me
chodc og foregikpaa en meget simplere og
inaturligere Mande. Da »Bladet« kun
udkotn en Gang om Aaret, havde man
ikke start »Trouble« med at faa Jndhol
det samlet og arrangeretz det var flet
ikke nadvendig at have Reporters inu
fende omkkingi hver en Krog for at op
snappe alle Slags Nyheder, man kunde
saa ganske gemytlig ta’ den med Ro;
thi man havde jo Tiden for sig—et
helt Aar! Og udbwd der Krig i en el
ler anden Verdensde1, da var det slet
ikke npdvendigt, som nu, fporenftrcgs
at sende en Korrespöndent derover for-,
med stor Fare for Lin og Lemmer, og
udstaacnde alle Slags Strabadscr og
Befoærligheder, at opfange Nyhedcrnc.
Hvad selve Trykningen af Avisen an
gaat, da fungik den ogsaa paa en anden
Munde end nuamstunder. Man havde
hverken Brug for Presse, Typ er eller
lignende Sagen Papir var heller ikke
en npdvendig Faktor, man benyttede
simpelthen hvide Trætavler, hvorpaa
Nyhederne bleve optegnede. Disfe Tad
ler bleve saa öphoengte paa de vigtigstc
Bygningeri Byen. En saadan Avigi
var god not til at ticfredsstille de gatnle
Romere. Nntidens Mennester ere mere
forvendte, og det Problem: hoorledes!
— q
stnl jeg tna Stof, sont oil interessete
ntine Wesen-, hat« itist sat ntnttgen Redak
titrgrnn lHaar i Panden. Tet vniede
itnidtettio itte ret lienge sor Iliontetne
ogsnn begtsttdte nt lslioe ststdtitxgosnloe ;l»
de sandt, nt diszsse ttnrlitte Verrininnetj
nat-e tetntnelin tatttelizse til nt Hist-etw
stille dereo Fittcsxsjerriglted, tm. Regier
ingen, sont kennnng ttttode Llltntopol
ttnct nt t:d«ttu:«.’lnjser, snn stzs naosnzset
til et til-Hätte t«.:te :l«’t’eddelelsetv j:ist-s.:likset-e
og stemtlixtctxu Iw« islnt it« iotteline
steten den Tit-, ozs Pteosen lznr tin ov
stntnet ett Mnkzt ogssnoslndelsey sont Te
gatnle Nontere nist nlotig hattde dtontt
ont. Te stote Betdenoltlnoe hat dereg
IKorrespondcntee nde nllevcgne, sttatt
pan en Opdagelseszetopeditiott, snnrt
pan tttigsskiteplndsett, Korrespondenten
er allettegne, og tned ett overotdentlig
»Jheerdiglsed arbesder lsntt pna ct sknfse
Ucyhedet til sit Blut-, og det gjceloer ont
ttt sna dent san sriske sont tituligt. Korre
spondentetts Liv (navnlig Zugs-Korre
spottdettterne5) er oste snldt as zarer og
tBesvcerligheden Den ettgelske Kring
HKorrespondent Archibnld Forbes ttdtt«t)k
ket: det snnledes: »Kort«espondenten ntnn
viere ett theoretisk og praktistttddnnnct
Militær sor at tnnne folge Tt«oppelteocr
gelset«tte. Hatt man ooet·l)ooedet met-e i
Besiddelse as Egettstaber, sont sitelden
sindes sorettede hokt ett Mund Hatt
tttnn ljende alle tttropceistcs Entoz og
det ttilbeheller itke vttte nf Besen ottt
hatt htntde thetidstab til et httlttt Tttsin
nsinjiste Sprog og til Zitdntttssettteo,
Zttlntnsserneo es anknnendeneg star
gonetx Hatt tttna endoidere ttirte istnnd
til — littiz eet gscstesjt sorttssdent —— nt
ttttine hscelpe sitt i otte Tage not-n J.’slttd,
;n endog ttden Sonn. Hatt ntnn tnitne
siode paa en Hest Nat og Lag ogride
ZU Mit til den tnermeste T.t·legt-nss"tntiott.
Hnn tttnn hat«-e en Engels Tnnlinodighed
og en Mantis (Ettet«gi.««
Ptsecssetto Mngt er sottt sagt tttestett
ttbegt«ttttdset, og danndflydelse, sont et
gtsdt tsedigetset Blttd tan hatte rinn sitt
chesekred5, er overordentlig stor.
Betragterntnn de politiste For-hold
i Europa sor Tiden, ttton der da er no
gen, sont oil bettttsgte, nt det ligger i
Pressetts Hannd at ertltete Krig eller
sitt-e ett ttctsten ont«igFrcd? (Bis3ntnrck
og Vottlanger ttfortnlte). Eller nton der
er nogett, sont tvioler otn, nt den fran
ske Presse (ttnder Ministerkrisen) tttnde
have tottngen Regjetsingen til at optage
General Bonlnnger sottt Kt«igsntittister?
Den t«olige, besindige Holding, dett
fmttskc Presse indtog i den Anledtting,
gjotde tneget ttl nt lterolige Getttytternc
Hat-de Blndette deritnod sor Alt-or nn
.tttzsist sijJ Bottlttngetg Sog, vilde det
hatte mer-et äet for den pnn tort Tid nt
snn reist en Ztornt, sont nilde lsntte oktr
sret istegsetingen for sta-t«t·, og sont vilde
stinrie snnet en stittbnesonnge, Jndfltjdelse
Ipnn de ettt opniste Horn-old
s Ved Onttnlen its den stttnste Pteose er
der en Mand, sont itte bot sotltignaers,
da hatt spiller en stor Rolle i den srnnste
sittatt kan giertte sige den enropteiske)
sBlndverdetL Denne Mund er den be
ltsotnte Pat«iser-Jotttttalist, Albetst Wolfs.
Or. Wolsf hnr ved sitt journalististe
tVirksotnhed opnanet en Popttlaritet,
lMagt og Myndighed, sont er ern-stauen
dc. Albett Wolss er egentlig en ind
vandret Tydsker, og sont en Folge deer
befntter hsn slg ikke nted Politik, nten
sont Kritiker (af Literatur, Kunst osv.)
tiydek han stor Anseelse. Folket aner
« kjender hnnt sont en Autoritet paa dette
Otttraäde, og Knnstnere og Forsattere
-bttjer sig sor hnns Dom og beiler til
hans Gunst. Wolsf er kort sagt en
»Magt, ja en nf Parisernes allermcegtig
lste Jottrnalister, og hnn staat« sont et
s levende Bevis paa den Jndslydelse,Pres
lsen kan have og har.
» T.Hettnnnson.
·Biograsiik Skizzc at
Heury M. Stanley.
Henry Moreton Stanley var født i
Denbigh 1840 eller efter nogle Bei-et
ninger 1844. J en Alder af femten Aar
drog han til de forenede Stank-, hvor
han sik Plads hos en starre Handleude
ved Naon Stanley i New Orleans.
Han vandt hurtig sin Principals Bel
vilje og Tillid, saalcdes at denne inden
lang Tin Forlob befluttedc at adoptere
l)a111.
lldsigternc tilcn sorgfri og lykkelig
Frcmtid foandt dog lige saa pludfelig
og noentct, fom de var konmc. Bcd den
gamle Haudclgmands Dod viste det sigi
nentlig, at han haodc glemt at oprctte
et Testament til Fordel for sin Abt-priv
spn, og Stanley stod der-for atter ene og
uden Hirt-spekude
Ten energiske og foretagsomme unge
Mand tog sig imidlertid ikke dette Uheld
videre ncer. Ta den storc amerikauske
Borgerkrig udbwd, meldte han sig ved
Fanerne og var til Stede ved mangen
blodig Dyst, sprst fom Kombattant og
L «———
ienere lotn ziorreipondent til io.li1eluge
Bleibt
lfitee strikten-) Eintninq onede stan
len sit nielnlkenke i .«—est::ttk1liltiletti:)
Tjeneltih Lan opnnmee Cis-i Tilnsxetteit
se ved»:««iei:s ;’ioti" Herstd ezx Ilnitede sizx
i Leiber ai nteget fort TtI Un for nt tur
t«e en ai dette LIercsenisllndjs denngne
leortelpendenter. Ohne-.- (sie.ns«-, ert njnldt
tun at le1)et·e Ilitdxiiskike im Z.tede1«,
lxtmr det« nat- Fnte tmnikukiy lnldte tnnn
usineiqeliqpnn Zlnnlen on findt intnt
alt-in parat. Hnn haude tine inne Stand
tuntsteter i Frnnlrig on, Spannen nten
sei-geteilt den ene Gang eiter den anden
lange Strejftnre til det ostlige isxntopa
oc- Tlftilkk Han fnlgte det engelfie biss
peditioneskotpg nnder deto tnojjonnnelige
Tog gjennetn Altyssinien og begnv ttg t
thi? til Kreta for at sende »New York
Herold« leorreipondaneer otn Kerlentcn
nec- Kainp tnod thrlerne.
Alt, hvad lian hidtil haude ndrettet,
vat· dog tun for Vorsteleg at regne ntod
det Howev, han i thobee 18569 paatog
sig cftet Anntodning fra Eieren og Ne
dnttoren af »New York Het·ald«, Not
don Bennett. Hand tnan toretlog hu n,
var xetnlig intet mindre end at stille lizt
i Spielen for en (5-ks:s.t)eiiition, huig Sp
qnne sittlke were at txt-enge ind i del nxoei
le Fitninnds nildsestnrne og nljendte PH
ne oq opscszie David l'ivingstm:e, nn
lnsetn ntnn i to Ilnr itle lnmde ljort txt
tnindlte. « .
Lpganen ieetnllsls lnn leieuinle ksg
tnllose Vnnskeliqhsksx ’, ut der ndltnees
des et lsenndiins-,«.--.-n»:«d:;3t Med til n:
ziine snx i dlnlt Inets den-) Unsinn-sh :T.!s.·e:
Statt-ten ltetienlte n,·.; tntet L. ktislilj !
se spinnnr leETl ankam lnzn til sie-:
til-easy ixx liegen lie. est-ex ilcte links-H es-- »
tkiitizxelthe -Kt«st«lser.Z«-xuescPoet Zikti til Li- i
tilnex Juki-re, lelsiikxiet ni it HDHU ’.·sii:t«n.ll
studierte Mnnge tssankxe tun« lxsan ncetss
ned nt lsiille nneer set Den Peixntnel afi
LInnstilizilkeder on .«),i11dsi.iz;ise, fein ntodxz
te lvznm eed ins-set -:l’;1dt, nien han«-, nci
lsetningelige Metd ezi «thl1elt·aitl)oldt
liant eppe og inne hatn otntidet til det
san tienxiselcssntdt attmaede Maul. TetH
:ldie November tsle fandt hnn Beding-!
stone eed Litedderne af Soen Tanganyir
t«n. Te to Opdagere nnderioate derncett
i Firllecsfkab hele den nordlige Tel at
denne valdige TO, heute-im Litanleyl
begau tig paa «Tilbaget«-esett og den Ndej
Nein-. l872 atter satte senden pna ento-.
pæisk bit-nnd. I
Eftertetntngen ont den tned laa glim
rende Togtighed og itorartetHeld til
endebengte istspedition so«t· iotn en Lo
beild lljennetn hele den eitnliiercde Ver
den. Den totholdszvici nbetjendte unge
vJonrnnlitt var tned et Slag blevet en afi
tin Tidci betontte Mernd. Hans Nat-n;
varpaaTIlllest Lieder, og hatt-H Vog:l
»H:1orledei.- jeg fnndt Liningttone«,ltleo i
tott Ttd vereint pnn neelten o. le tituliJH
Ein-Dzi. !
i
ctnnlen leite ixnidleitid itle til dein,
der Uns-i at lnzile pna del-ec- Lautlnetx
Title-rede i loss: siillede hatt sig i Sind-i
set: for en ni) Histnsditieth l,1«.-ortil»:liendi
Flori- .t)eu:td«ozt Londonexblndct ,,«Tnclt);
:Ii«."«.:-:i« pnath sig at Heerde Lintnltnixe !
get-ne i Änslleixsstuin Hnn hat« heitere-il
denne leri;’c—ninzt-..fnll.e Lpdngelseorejse
ndfyrligt i sit bermnte L"-teti«: »Njenne1is
det nun-te Fastland«, og Vi slnl derfoei
ilte dtnele neeunere ved den bot-. Tet
er tilttuelteligt at tninde ent, at han ved
denne Reje spredte Klothed over For
ljoldene i Aftikas eekvatorielle ifgnc dg
gav Siedet til Oprettelsen af öde-th
Itaten.
Eiter sin Tilbagekotnst til Europa var
han Qljenitand for store Æregbehignim
gcr dandc i Frankrig og England, men
han tlog sig itke lcengeee til No. Kon
goptaltenst Grundlceggelse kaldte hant at
ter til Ast-itzt, og tilsidst kunde han ikte
tnodttaa .Lytten til at iværksætte en ny
Opdageltesreltem Hatt begav sig til
Zattztbae, optøgte sin gamle Bekjendt
Ttppo Ttp og hvervede sammen tned ham
800 Mand. !
Hans Hensigt var forst og frcmmestj
at undscette Emin Vey. Hans Vej lag
des opad Kongofloden til Vivi, have
Faldene begynder. Det var pria dettei
Stykke af Vejen, at den ftore Opdagel
sesrejfende, ifolge et Telegram, skulde
have ontkotnmet ved Drukning, en Med
delelse, der til al Lykke, viser sig at
vcere falsk. Cfter de sidste Eintret
ninger fra hont, flnlde hatt nu viere
»paa Landfaeten til Leopoldville, htm
»fra hatt atter vil indskibe sig og feile til
iStanleyfaldenk Der fra vil saa Tu
’ ten paany gaa over Land gjennem nie
stenukjendte Landsteælninqer til Søen
Albert-Nyanza. Eiter Attkomsten der
lil agter Stanley at dragc mod Nord for
at naa Sado og undsoette Encin Bay.
Dannebrog —
Lumbcr Co.
hat« et start Oplag af alle Slags Pyg
ntngdmaterialer samt Fettce-Pofte1«, der
teil blive folgt til Dageng laveste Pri
ter.
chm der agter at opspre nye Bygnin
get vil finde det til deres Fordel at sc os
og erholde vore Qverflag for de kjøbe
andet Steds.
En re-el Behandling ital stedse viere »
vort FormaaL
Med Aglelse,
H. Peterer, ManageL
Il h r m a g et,
anbetalek ti
Udvalg af LMMM vg Sturqu
Inmitme : . ,1
e
«1T.
F o r f t e
Nationalbauk
· Faul. XphpM
Auwriscrct Kapital
Bcholdnmg og Lucrskuli
LIcftyrelsct
A. (C·· (Tady...«..........
N. W. Wrllss ............ "I’"
Geo. si, .ca11. . W»
Udføtcr almindelig Lc111ks31kelmng
Reuter betalcs paa drponercdc «- T
mn Saslgn Bekslcr ,bcmlba1m
lc Buchs- stone L«ye1
Mtskvltant ’l’aj101-.
qutcr tilsfjærcii og forfir1«diqkk»ks,
tcr LEcsininsp
D..imcbrog, . . . . .chraftq
ssks -.-I- nis-Msgso»o-v«s IMW
Fig-. I« Fromxzo
TM ij Lxgdt J Uhi THE-«
I);1nniskns0:x, — - - Jst-I«U«..
Fessan km LF.«:«:"·::
Ä- «—·«;«-t s «V VI P,
XX THE-BUT sy.s 7500 Noth to
zsxåægrtzc M skixsmgsi
Orts-duckt im LI. ;«si).":scc:1.s(5o15«;e. Nun-»
Mund-: out un ,’ ui m .al "1:I.!.
sinkan uliid Pan Moner paa Los-ask
Dis-« »Hast-Ug- ( )1i111i111«1c8()11111(«tlskjæ
lass lix"i!1(i(«-();x Bot-n(-,sygdotnmk
St. Paul, Neb.
ANDcoit
OOD U r l W g c , OF
Behandlcx alle Zygdonnnc og Leskadizsck
scr sont alleI Tyr ms udsattc scr. Unterser
»d«
le ljcllmsdcitgc d-!reamrjygdoxnmc. NHJEJ
lu· mod Zuinckolcm.
Komm-i Sipimss Apoll-et
L t. P anl, ————-— Ssscbrnszkx
»Es-um «- »s- -«-«— -—«kv»-s.-sqn was-»w- sW If
Unqc Mand
use-m lmr fulgc bot-akk- («s«recl(sng sdäncdj
ltcgnndcr Livet i Bei-Inn In trosngu Nie
tote-i for-Links irrt-Idny :kuo-.-l, nam;
Mike-rat ljøbe Zligt tom ind on betrag:
n n c V irrkst c d . mine n ne Vatesi
Inaalmine nne Priscr mcd andre-L ·
ch hat« nylig modtaget 2 Tendrr licb
Sung »Hm-leis Til.« Bring Wes-Hut
te oq faa dem syldte. nun 81 Nation
benyt LichL «
Nlem ikke Stcdct: ccu Tor est for M
nograpl).-« Trykteri.
T etc-I,
Dick But-new
Tit Damerne i Særdcleshsss
Der er ingen Damei vort Land, n
ikke sEMk Pris paa kraftig, got-Hm
bked, kosenfarvede Kinder, liufuldev
ne og klar Ansigtsfarve. Gähnka
Atomatiskc Vin er den bed.
Psalidelige Medicin, hvorved disjeVA
fignelser kan erholdes.
. .1;«
Damer btuge Gilntore’ö Artintatlfke «
128 Dosis for en Dollar. « -».
Aromatift Bin vi! atter gIM T197«"
kommen .·ask. M
Den kurerer Nervøshed og SMUWTUY
Magre Mcend og zwinkkervhlweth
og trivelige vcd Vrugen at Wutores ·
matiske Vin. «
Den hell-redet tilbageholdt Mensixuaw
Netvøsz Trcethcd tnreres med Gclnt
Atomatiske Vin. , » »
Kroniske Sygdonune fordnvey MS
Aromatiske Vin. · , »n. M
Den helbreder Kjønssvaghcd l-«a
Kvinde M
Venyt Atomatiik Bin sont Stnrkcnll
Brug det iom et Værn itikod«:kr1tllg«
Jngen Dame vilde vwre der sorndelb
de tun vidsle hvad den kan udrccth ( M
J Ufordøclighcd helbrech mcd .no
Bin. » .
Baarlig Ryg, Bkyst cllck Sude MEan
ved at indtagc Guitton-H Arcnmlllkt «
Tl)eitc:·Tojig. . r zk
Ostlmoreg Arontatiste Vm cl« VV
støkste .Hjernestm«ke1«. » M zxx
Ofertebankcn helbrcdcs m MOUJA Mk
Humor-es Aronmkiske Bin inne-W «
opholdcude 62 enskaber. . HE
K Tet set det cktfcjlbakligt Mit-del M
vindc y« omme. « - n
Hat vgrct prøvet i over toleM
aldng fcjch . » del bc
Gilmores Atomatiste Lkm cr one-W
jenddte Middel mod snurrtesuldc M
L- . onnne. , - . p
Monmtist Bin modarbesder ANYng
og nnsd Tidcn knrcrcr Wigt ,Vckkt."l.."«k«kn
Tet er dct bednc Styrkennvdel w «
Kvinder og Born.
Fang hos
t· satt
Willen Bros» Sfakst W