Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, August 24, 1887, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    G
l
2dcn Aarg. St. Paul, Howard (5ounty, Neb. Onsdag, 24de August, its-M f . « Nr. M.
Sticrncn
s:::.«::i.::u« lwcr Luxus-H
" PIY -s««v
HAUIL .uJu.«.i«.
Hle ljbhpsolh l·tlg’istsl«.
F I- «
,-«.«».;;1H111-:1:1;i-Vilunk
s si : t. KJL Zwer- .. . .. sisz
H -IhrUK»-«.....·««»«««»Es
.i -:1:-D«·1’ ................ ·«»-,»
; .-;.ni:1 skmmark og Zlcsokg.. . . .. SM
.;,«- -.»-«1!.-.n ;c:1 crtægch sorikudcxma
Focamde Markcds Bcrcmingcr
kkmo tcactttlig oq ere rennst-clng
tcuicago Marter-et
iiis
... . . .. M
U
. 46
81·9·i.».3,»:3
:-.1·««,-x.2»
HHI .........................
.............. LUNI « LUU
.zundcjum....».......
um«
»Jva
I« ............... ........
».«k
«
St. Paul MartedeU
Lock-c cum ..... . . .. 4:3 O .17(91«»;4«» m
. 31 fis 22
II « 16
IF- m TM
Nin-J
Is:1;k1............·......
LE:«1......«..... ............... »
N IT
’«l« .-(I
k:n::ds3ms.1....»... «s«)-.,,1.4»
pokus-Ia ............... ....t«.·-III «· :;..Js1)
mum- «j80-.1i3... » .. .............. m
»z:».«s:-»,U1·...... III-« c- «.’ Ur. sum
oude .s:«;ltu:s.cr.. ....... .... . .. m,
kntxsics unn ...... ............ N
squvssusmswmstxm III-s- s sv s Aas-» Pfg-kn
Zudlandct.
j-!
Sprcdtc anicdcxu
Eiatxzkiizx Mai-; er blcncn owagec Is
Wk im .8:ic:)rui(lc, Tenn.
-—,F—r:nrcn ungc Kuåkssxcr dar ragst
ww: i u Kloster i -7111"lLL"-1;J«:;-, Jud»
.gfzoxt«s11(111d1«c l)in«tach Vom-L
«"—:'c:«-i :)ioscnfci«o, ccn af Uhicngos
Juki-! Pioncucxx dodc « Lord-nags, 72
ar Hain-such og cftcrladcndc m Trosan
Ja L: MUL Toll.
— Un Lwtjcudlc ijixnxsikyzix U Fess
«:·.k:.";—:—t:o-.Ic1«, HkroL L· Z. -K;«:s.s;c.·,
i ne »Juki« ::.u« lemom (-s":-ui:x;:is
E-! l lesiJUsz
-- c-« (s·.-.;.«s:-:-«:LO.«;1 us otcxnstxiicxi
-L.::;7191: i .’."-(’.1-:U;1, sHi., .-...;.s,i
Uh; ARE-, ismnlpxs ui skiz, ..«-.."-.:«:
ikjspsd .-.·.’.’J:-1..i«;:.:::c., »s, Hi ....·.1
U» « J« j!.kl. « RHITLJZJ Huxk
:t;f«t:, A’.-li «’ Its .
Hi« — Lx «si«·. u; .-)« Just-.
« »«.»:«.s.«, L..:s z» «."-·.c-.1,;
.·: us L-.:-:«1-.1«- quLL us s·T«;:.:«-·::,
»t. s«s,i-i«-. «;«k:-.:c1 Qui vix-sc
«-.."..,’.H«l][ U».k’1«.·jn,,s«js·y«
-I«.L«cu-J »«,».-’..«.’.., .U-.L’k1. JL PLJ
"««s »—-«—«·.·s.«». « Just « ««.x.«’.« .«.UJ
- .
I--« « ·x·».« . « , «s. .- . »
xs—«—lzs,-.)I«’««»LIithclhij I.«««.-.. tm
. .:...»,»« » » « .I-... S .
« x«««..«:«’«LL ksk Uns .’-uu.’1 c »U
., w. ).-.-»-.-.-.i.s «1«:.:.1 w. l«««.«
O «
-sp- . . « J« »,
Hthuykkt l x«chH.«
s
" IN ·...·.. »·.· .’.--. ,
—s»1mn)l-»-.k«:ui«( .«..:..«.«.««c »sp. »
skiuckxixsu wr 1 LI::-:az7st.1:iil»t i -’·.’«Al«
FULL-H « cu Um« jxizsc Eos Nil chiixlkkzzs
-·,-- J . .«, . «-s. «. -. »L: »
’. Ullzxudk YUJHLHHUVJT;1...1«,;1
or«:1:u".ii:3s.s.!, Vxxdss Nur lsisi k«
»««ss «.— - ..
LI-L·.:O.Dk«·1JJJIJDWHILQL LUHHU
·«
tu
k« u’i"sk’1.l;’.D;-. L- Nu fJLzIUsp
»s.-..’» »«.( » .-,
—-— NUUJ -.-- L—1J«u.! u-.!.chss.s.
i chxquuIsuxz1-«-1i:-.91
«s-x»- . .-» pr --.’«
» L.1i—J-.k’;i!!’«·!. L:««.n «1.l
Tisch i«
I,·-.- « ...
.1.. :.«d ,su:1s.s;scr;xm:.1:I«·..:x.s..-.::I..«.J
»Du-n, U --L·)-.«.u:.;s.s.::-J
I«’s«»-«« « - « «"1.
s--« A.«J.J IL -« kihhk
c s .
« « un ul . .
"’ s » .
« « Jst »»«.«»«1
— . i .’ « .
« El IU ,·l J L .«, « »
fu« . ; ..» «
I H( « , .,L»U L« -. X-k««.s-.
« v It( -- ». ·
J « .-!, J« ’., s.:1.«-«s «
· .’ « . « Its
L «I» « Hktl « »tuk«v L«
TJJ ’ ) , . -« « . s. »
’I -«-x-. -»««ulk kslUc XMJl
UND- .-... « « . .
«««« ’—’--« ..« »l» s»( 1«.J rch
» . »
« « . » X· , .» « « «
«’ —«’i!- . .xr.’x«i las OJ t«.«’.
s.
ID; Li: sii Dom-i Ich-: tu imt
1·tsp « .. . - « - .
«—- U, u Neun tndcktasuzkt, ckåck
-.-«-«-!1 U z:.-.i.s.«:: ocrino nicd Rsuksam
m. · — » -, -
...«.1nu:«111::s.crcs.1 nun-u nsrrtzzc
«"«««7:1 «Uc«s1:-.ss«:-:k·nc Eos Gninuskk V-;
4.1’,;s»«s x »
« X
T"k:«««1-.«stjbs3fon! Egikkch .«:::·-.s
Jh .« « · «
« «-1- ...’-.-J-.i·-11"k«, zil twuinu u
»O «- » . .
j« ««1"I,·.'I-»s·s-«· ; MUFJUT tho. L
UHIMI
«.«,1Hn.1f-»:x- si .;«.«,( »j; ·x««,z.
s« . s I.·- X. » · . . —' .
«- «1.1u.:ik-n ««:oi-.L:snx!i.-,«-s.-. si
;
U· « «« .
»«, Jx .x!'J-—,»,-(«.; JLHJJL
ex «
« »F s I »
« «"1 s M )( » Hi. « , »
-««" Jchspd JIOH for NLcui-Him- ftp
txt-.
f ( ·t diasuclsk Forqu paa at a::stiiic
» « . «
""«"«’«1!1ru:nkkc blcv Lnizdaqsz Auen
a . . : » · , » . —
. Its l »t. Lomg bettdg til at mum
de sty tel· - « « - s
.k S Igt Mlgetu En Bctjent,
1 - .
s Ud met Sporsttfteapparat paa
Ohio ös- Mississippi Vanen lnn faa Mi
UUMk for Personstoget slulde afgaa,
sit Lje paa to fvcrre Jernbolte, der var
drevet ind i den smalle Aabaing imellem
de to Schirm-. Pan detle Punkt ligger
Banenpaa en hoj Jorddasmning, og en
Ulykce her vilde sikkert foraatfage stort
Tab af Mennefkelio.
—En i·vide Kredse kjendt Farntek
ved Nann Samuel Gaun, som bor en
halv Snes Mil fra St. Joseph Mo.,
blev sorleden Aftcn studt og dodeligl
saaret af Sulgnxordere medcns han stod
iVegreb nted at drage Band af sin
Brand. Forbrydcrne undflap i Mørkct
og er ikke senere blevne paagreb
ne. Tel antages at Motive-l var Nov,
da mnn almändelrg trocdc at Gann (sotn
er Eier af i- Mill. Toll.) havde for Va
ne at have swrre Pengesnnnncr pan fig.
E —- Neppe hat den moralsle Bestand
-del i Ehicagos Befolkning hnot Tid lil
rat tuekkeVejret efterTyflen need »Bosh
lcr«-lj«lemcn:eci Coixxity-Stl)1·else11 for
nmn opdagskr en nn Flotn af Nnaddem
fkalk Tennegang er del blandt Pyrog
dels Medle:ncner, at Bestiklelse og
Mcned blioer for tykt til længere at kun
ne holde sig under Overfladen. Med
Henblikpaa nxsr forcslaaende Afflnrim
get har flere fremmgende Borgere i
Sommer foreiagct en an til Udlandet,
og flere andre hal- i digfe Tage tmvlt
med at packe fine Kaiseran :
— lfn Person vcd Naun Alphonse
Fting gik Unkr- csoer Zslodln ved Nie-ganin
fogsen lige under Suspension-Broen,1;
pan en sunlnlcst ka121L-Velxieixsede. Ten-?
ne beslnar af to cigarfnrnxrde Bakedc el-’
ler retlcre fngt lnfklcetle Bist-r af zähth
o,; c-:1e.:;)s1itkigfc er andcagt nozzex del-l
lignesc en Ekelocipckse eile-r ,,«3»"sicncle«.s
Tel ftp-re .l:?-.s.l er sorsyinx nnd Flolei
sont et TatndIn"L-«3-.Hjnl, og aklnskieti
Ifsandet nie-Linn de lo Sande-, neben-J det;
liäic Lingstnl crindreltet sont e: Einng
Ren-, l»;-.Ii.«-:sine0 kirrte nxje Transzpcirlniidd
del lnn sung-J. Teil fast-es i Ueuagelse
sont en almindelig »Bic1)klc«. .L,-.lc"
Inn-n inednzz five og et halot Männl.
on den litöeuzssttzte Jlfsland ins-r 1,.:U(i
sod.
—- Pna Efnisfinglil at bindeKom nch
er der inne sknr V- angcl, og de Fnt111e1«e,
sotn lnnzze ,, stlolsindere«, ere degamssnz
istnibe, da de ikke til nogen Pris for»
Tit-en kund-e faa kjodl den til Bindingen ;
nodnendigc -L8l15fi!«1g. Grunden til den-:
ne Mangel iknl for en Tel verre, at Fim
brilnncernc, sont ille gjare op dennel
Flugs anssing nden efter L1«d1«c, san(
ikle hanc cum-ist fynderlige errer, og
desanriag Heller ille ljavefabrikeret s:ol-t.
Terlil l«»1:i1-2n-:1«, at Zell-«er verret 033 cr
onnslclizxt n: sag fnl i del .:’cna1na:e1inle,
melilansl .s»a:np, ljvoraf denne Flugs
Hycssing f:«-« ircrciy da de, fnxn ndfore
dm fm Rede-U have holdl den tildnge,
Lorsii de fort-en l2nd1e Prifcr nasse for
laut-, Uns-c da Formndet ni oenne Hakon
inni- iifc er Inn flor so:nf.1»:isan!iz.7«. Erz-s
is l519.p1«..»
PO» fein M var ifjcsr, gnnct op til H
Cum-. e ,F-.-ln«il"l"er, son: formlchdes
denne .l;»:p-;s"E-rz7, nröejdcr nn Tag og
Nul, sna a: u: anosynligväg «::den korlz
Tid uil net-c :;::1ligt at afhjcelpe Wange-i
len. Xristn bliner dog iaar hnjere endz
tidllgc1«e. '
lcn pan den ci« tin soziaa frn
«
l
ss
Regel ,,(Im·ner« i denne Hyg-,
fing sigexs der il«t’e at verre· — Ten storcs
Talrynipeis Tarni i Takola manglede ogj
sakI-Hl)gsi21zx, oxz da Tiden illc tillod atj
fende med Imgltmih nmalle den sendch
pr. lT-l"p1"es«9: men delte kostcde ;J-·J,000j
til lflncago sag fnndsynlignig ligefnn nie-i
qei 1il Tat-mit Man lan hcraf danne;
llzx et Begreb otn denncFarnts og Triflgi
Irr-rarestle nnnr den lan betale 1(,-»
«—-« Toki. i TradeMark-OInkostningcrls
If .s;n-—.g«i.eg til at bindc fine Ich med. :
(,,zolke-s;eimeu«.) l
J ern bn n e u ly k le r. — Chicago
Jltoget paa ljleveland G Pittsbukgh
Banen sprang af Sporet Onsdags Ef
lettniddag nær Alliance, Ohio. Den
ene Sovevogn blev fonderflaaet hvorved
en farvet Opvarler der-bles, og site
Passagerer blev sauret. —- To Kreatur
tog paa VurlingtomBanen stsdte sam
tnen ved Naperville, Illinois, Torsdagc
Morgen. Det ene Lokotnotiv pløjede
igjennent tre Vogne belæssede nied fettel
Stude vg masede dein paa det gnteligste.l
lUlykken tilskrives en tyt Taegen — To
stvre Lokomotioer i Philadelphiti lob
liebst Fredttgs Asten og Maskinisterne
fpaa begge erholdt livsforlige Kveestelset«.
)——En frygtelig Jerttbanettlykke sondt
sSted iWashington, D. C., iOnsdagS
lpaa Valtitttore ek- Ohio Bank-n. Tu;
iJltogeh med en Fort af 45 Mil i Ti
stnen, kontdundrende ittd tnod Stettin-«
stim, hstor Beinen besktiver en statt-;
tisning, opdcgede Lolotnotivsoreren, nts
iLnstvtsetnsen ille vilde lt)stt«e. Forelle-«
JMaskinen knnde sagtnes var nget witet
«.nsSkinnerne og splinttedc en Yitrklc
Bygningcr, der ftod nan- Banen. Lo
kotttotivct fotsvandt tilde-leg i littte
Stktaastuntpcr og slere Vogne sondekslvs
ch. Lolvtnotivfoteten ntisleve klivet og
tti Mennesser etljoldt alvvtlige Bcskndi:.
gclser. — Bed Todge City, Manian
lob et Erpteeitvg ind i et Gkthtvg sidstcl
Onsdag og splisttredc trelszodgvogne
samt ,,.icab:vsett«, hoorpan Kondnctoten
besandt sig; httn blev sltmet tot-bereitet
JndlauersForstrætkeksen
udeinlorado er vtl ille san stent i
Uirkeligheden sont den raser i Presse
foreningens Tevccher. Der fvteligger
Beviser sor, at tnan lige frn Begyndels
seit as hat« evetdrevet Besktixselsertte as
bet rette Enntntenhasxny Ae Colorvtv
og lnncs steige-te sotitletnpet Setlet"tte,s
betete bvsntte itsnellett Flodsrne Visite-H
og Nrnnde vioeiz nol; nten dttte et jo,s
sont sor otntnlt, grutttset ignxnmel Uvilsk
je stittvel over Mordet -.ts en Indien«-t- nil
et tstttusvide sein us den «.-lnrsng, als
Ute-»3ndinnetne bleu svtdtevet im Cis-E
lvcnksv vg i:t":) i lltah. Siden FutthJtsE
telssjn Lin-c de hver Sommer ttden Luan
dclsexszrt en Ztresftnr ned til beim
gmnlc ,«’xngtz;s:bet i livlot-ttdo, cig estttss
htmnden sotn ist-sc Ttukter bliver heb-»H
ge:«e, konnt-er de i Bettltiitg nted Ovi
de, ogdet kktn ikkc nnd-te, at sandnnnt
Zittnntentrles kan lede »I:t«e-itinert:e til at
gjore del sont kalt ligne angribende
Fjendtligljeom
Jtnidlettid hat Statettg Nuvernvr,
Jllva Adams, set Sagen i et meget sor
skselligt Wes-, og hatt syncs at ntrre den
zeygt at den lillc Harmoan Utethtdi
anere vil »Man out« helc vestligc Co
lorado. Ntttnrligviiz et« det enten Pres
seng senstttionclle Berelnittger eller den
Ontstcendighed at hatt (Gttvet«not«en)
blivet Kundidat set· Gsenvalg vcd del
tilstnndente ang — ellcr ntnnske begge
Bcvæggtsttndei erening —- der hat« sitt
hittn detteivaedeL Dct et· itnidlcrlid sik
lett, at Gnvetttor Adam-I hat« bot«tødglct
en Tel kostbar Tid nted at telegmscte til
Wen· lstovk for Ti«oppel;jeklp, nvget hatt
stet ilte sknide ljnve gjvtt, da Gen.
lcxvvk ikke kiziponeter over «J-ot«. Statt-is
Zweite-F kette et« lnn Ptcesidentens Ret
ellet dem sont han besnidnnrgtiger i satt
Henseende. Ta Gnvetnor Adam-Z en
delig siklcett detle, beotdter han over
Han og Hur-ed site Kvtnpctgnier as den
beredneMilitH i selten. Jstcdetfor sor
til dcnnc nted stvr Tidgspilde forbundne
llmctge, kunde han ved sorste Nys otn
Asfasren have ordtel et Kontpagni ud fra
Beadville lil Zyeriss Fäettdallg Undsæt
ning, hvisz den tnodige Flendall virkelig
tttenger til Forstwrkning, og Colorotv
nted sin Bande vilde vist un have vætel
drevettilbage paa dereH Reservation i
Utah. SontSitnntionen nu er blevel
sorkvaklet, kan Folger-te gserne blive
sletnme not. Ter tnattglcr itttidlertid
paalidelige Oplyssttinger om de fjendtli
ge Indiana-es Atttal, Forsvat·sslilling,
oft-. Ved under Skjul at færdeö iblandt
de Biergegne, som Jndianerne er suld
kommen fortrollge med, er det muligt
for nogle satt af dem at give sig Skin as
en betydelig Styrkr. Til Bekrcflelse
as delte vll man sauledeö erindke siq,
hvilket Opstyr de« san Styller Apothe
Jndianere under Geroninto ferner-inge
de ifjoe. Der var ille mange nf dem,
men alligevel bsd del lang Tid Landetg
mest prominente Militcrrtalent Bon
Coloroivs Bande var heller ilke talrige
re end at den let lnnde have neeret dre
oet hie-n, dersom en pwmpt Veslntning
var blevet taget.
Ugens Nyhcder fra
Udlandet.
J n d i e n. — I Landets nordvestlige
Tel er i Wbet af Juni og Juli Manne
der en. 7U,(JW Menneskee bortrevne nf
Kote-men
J to l ien. — Det ee hnluoffieielt
kundgjort, at Koleraeni Sieilien er o
verstnnct, og nt der ilke lernger er nogen
Fett-e i Neapel og Nefinn.
T n r k i e t . —— En odelæggende Jlde
bmnd nisede fortige Tirsdag i Siman
uners- onet« for Konstantinopel pan Bog
porneiztrwdetss ntodsatte Verd. (8«-t
tnsinde ane lagdes i Affe-.
R u s l a n d . — Tet fdrtcklles at
General Tchirnaeiss vil blive nfdodc
Kntloffs Eftersolger sont Rednltor af
»Moseow Gazette.« — Regjet«ingsor
ganet innerer over Ft)t·st Ferdinandg
Lptrwdeni Vulgarien, og formeer at
han blindt ftyrter sig sin cgen Jordan
nelsc inmde.
S to eb r i t a n nien . — Ministerict
ndstedte i Frechgs Forbnd tnod den irfke
Nationalliga. — Er Telegmnt fm Zan
Ziimr inelder at Stnnley er dodz tnen
det onst-»z- for nt itzt-te fnlsf, ligesom den
fnrste ;Us«.-ddelelse. —Pnn Grund ui
anlen her-stu- der stot« Linndnmngel i
Manch-stets — St stcerlt Totdennisjr
ltsxsnlozxte i Onddkizzs London uzx Oniezzn
Zte Person« i Hovedstnden lslev Inn-In
nf Linn-L Pan Lnndct nnrettedesz stoi
Leselnsgzzelfep(i(1(5«je:tdoni og it steil-re
Antnl Menneskelin gif tnbt. —- Mist-de
lelse indlnb til Quecnstomn i Tor-Dage
oni at Lampen-n »Ein) of Montrml«
nf JnnmmLinien var gnnet op i Brand
niidtndei Hauch Z Tatze-Z .;ii«js-r sen
New York. Jlden opsioo out Nutzen,
og spredte en snno Bnnik blandt de 420
ombordoærende Basses-en Te bleu nlle
teddcde af Tantperen »Dort City-« nnd
tngen 175 Person«-, der bcsaxksnt fi·z i en
Redninggbnnd, sont iinoo .nctt):ejneng
Befaling forlod Silbetz de sorsonndt,
og da Beganng var tneget stteek komm
des det at de er gnaet under.
T an ntn r k . — Meyer Anton Nolds
schmidt, den danske Tigtet«, Lliooelist og
Jottrnnlish er ded. Onn um« US Aar
grimme-L slkkoldschniidt one fodt Hm
i Bordingdnrg, udgnv l:-«lU —- 46 Vit
tighedkjblndet ,,(5«ot-snten«, der vatte u
mnadelig Opsigt ved sin deistige Oppo
sition ntod Jlegjeringen, vgl-s tx-( — 49
dct politisk iitercrre Lljiitatied9- (senet«e
Use-) 3k1«ift,,«)loi«d og Zyd«, i hvilket
hnn hievdede bande en detnolrntisk Sam
fundcsndvifling ng en Helstntgordning.
IHZ udkom den interessante Nmnnn
»En Inde« og n. A. et Bind ypperlige
zottirllingerz senere fnlgte Noninnerne
,,·Hjetnlos:-«,« ,,2(1·oingen« og ,,’Jcaonen«,
en Tel mindre Fortællinger, bl. n.
»Maser«, ,,:)lorontche Nattergal«, »Den
Basgelsind de paa Granl)ede« og nogle
Stneipil samt »Lioserindringcr og Ne
sultater«. G. udntcerkede sig ved fik.t
psykologisk Blit, flarp Jagttngelse og
yppetlig Stil. Hat-de Goldgchmidt le
vet til Eftcmaret, kunde hnn have fejret
sit Zusnarige Jubilcennt sont Forsatter
og Journalist. Den Izdie Okt., NU,
udlont netnlig det sprste No. af »Na-st
vcd Ugeblad«, stiftet og redigeret af den
otntrent 18 Aar gatnle Student M.
Goldschtttidt.j
Itte qode Ratsper.
(Eftet «Slandinaven«.)
Det man man sige om Tydfkland og
swamp habet mellem disse w state
iFoll slnlleel ikke; del nat-er sl dybt
ned i Viertel og lot-sinken al ired og
Ro. J ett speciel Korrespondanee fta
Paris skildree dette ttbehagelige Fett-hold
paa en Maade sont giver et klatt Ind
blik i Situationen og oilvisl tiefes nted
Interesse.
Den tydske Neli Leipzig hat« endelig
dsntt M. Klein til leis Aaes haardt
Strafaebejde. Men hvent et- nu detttte
Klein sont behandles san simsngt? Han
var en feanfk Spion i Tydskattd. As
Nat-net vel ntan se at hattet af tndslw
Herkotnsl og hat« sauledeö onst-et bedfl
skikket til sit vielelige zotsltold Hatt stod
i den fransle Regierings Tieneste og op
holdl sig i thdikland fot at ttspionete
alt hnn kttnde af tndske dittlotnntisle og
tnilitasre Sankt og give tuetdifttlde Op
lygninger til Kennst-ig. Ttnislerne vib
I ste efter dett ftansle letig i IHTU at sten
sde af ljttad de haode ndsprt paa dette
xzelt i Franltig; httor naje millim
re Eistreter-, derilnandt felttc General
vonMnltke, nnder Melker af Videni
fkaltgnnetth Naturforskeke eg Wenloger
hattde bereist ag itndersegt enhtter Wovo
ltred af fransk Grund, og hear stud
slcendig de haude sat sig ind i alle Mi
lilærforholde, ljendie enhuer Ferstningo
Stnrke og hele dett transke Arme- Le
ganisation. Teile har Fransktntend iike
gletnt, og ttttvil dehasone sig, tin oil
de folge Ekgentplet og ille lade sig over
rtttnple. Ntt vil de kjende Tyoslland
ligesaa fttldstirndig sont Tydslerne dett
Gang kjendte den franste Joedltnnd og
det franske Forstntwsystenk Men dette
er en Sag sont der ikte ee Palent paa,
og Tydslerne hat· itle tagt sig til at satte.
Jln nanr M. Allein er grelten og datnt
nf Lydsletne hattet den fmnske Presse
hattt til Eli-eine oz gjor hattt til Mitrlyt
sol« sll Fee-dreiund.
Hetpan sttarer den tndsle Presse tned
det Spotgvntnnh »denn ett spielt unsre
en Heils statt en Qttn der lrnbee i
Nin-Esset onst-e en Ijlttrtt)t"?«
Lilien M. Qllein er ille den eneste sont
eitler paa dette «,Felt. Hunde-oder try
bet· futlltedte otnlting i Tyttskland i del
stimme Bis-senkte Pan den anden Siide
af :)cl)inen trkimlee der ligeledes af
Tydskere der gxar suninte chneste for si
ne Meine-. lFt sttlosttrndig ndviklet Sy
stetn af Zpioneti etgisteter paa begge
Stdn-, og jo ntete ntan veo detle og
lasnker naa det, jo tttere tiltager Mig
ttoen og zotltittrelsen part begge Sie-ein
Tet form-lies- at en ft-attskT-atttpbaad,
der slnlde til New York, strandede i ett
Ztottn net-r Hat-re og ved Siedet blev
Passagerernes Tei tastet huliee ttl bnl
ter. Blattdt disse var en Rufst-et sotni
vat« fttld af Tegninger og Bestrittelser
nf frattsle Fasslninger og ntilittere »in
ger. Ten ttlhotte en tndst Listen-, detF
lasnge ljaodc opholdl sig i zsranlrikz vg
ttn var paa Vejen til New Port-. Men
hond sknlde hatt nted slig Litpakning it
New York? Jo ttatutsligvts laa den sti:
lieste Bei til Berlin over New York tot
en det« havde saadant Lnj nted lig. Tit
kotntne over den franske Ntcendse ittd i.
Tydskland nted saadant var jo ikte tnn- -
ligt. Men denne Gang slog :)iegttitt-T
gen feil; l)anvovede ille at vedkjende
tig Jtnffetten efler denS Jndhold var
bletten igendt. Sinlde han konttne paa
;st·attsk Nrttnd igjen san ttilde fortnodetms
»lig hatt ogsna bline en »Muttyr«.
l Mange af de ntest heldige Zpioner
»sta! vertc Kvittder, sottnslles det. Ctt
Taf de tnest frentragende blandt dein vars
en asterrigst Bat-ones:ise det- stod i preneul
»sisl Tjeneste, Hatt bosntte sig i et etc-i
»gant Otto i det mest ittsltionable Stieg«
zaf Paris-« Httn nidste inart tned sit ele-«
sgante og fortryllende Versen saaledeg at
Lfaa ittdtnget den sranslc Krigizntinistee
Eat han i hendeg Nin-verrelse tabte al
! Tigkretion og ikke vidste hvad hatt sagde. ·
lHatt belegte hende daglig, og hnn fik.
det snaktsaa til at hatt fpiste Middagi
hos hende efter ethoert Kabinetsstttede.·
Han kam lige direkte fett Msdet med sin
Portesenille under Armen fuld af offi
eielle Papieer og Doknmentee af sterste
Sticrncn
THE STAR.
Pclkblkilnclj EVERY WEDNXHILV
IV PITII EDITION
SL PUUL anilndkth
lins n txt-nennt rein-Million tittmntx tl
scaniltiinvlnn public of Nebraskazltcns
tt presents sitt-erlitt nett-anwen- to Miso-s
thesi-s.
Eint-il It tlic p. U. ntdt l’niil. Not-. in tncoiiil Uns-.
stumm-. ·
—-—-— MM.—
Belydttiiig, og derililandt Forhaiidlim
gerne ved del Mode hatt just havde for
ladt. Diofe blev finslgttg tagt tilsldc
stimmen incd Hat og Hatidskcr t en For
stne, iiicdeiiö hitn beoiritcdes ptm del be
hageligste i Spiicsalen. Uitdcr Mant
tivet toni den foitiyllcnde Bat-dingte
forftod at forlceitge til sent paa Eiter
niiddagen, bleit Mannen utiderspgt og
alle Dolunienter nfslrevnc as Bat-nies
seiis Oanndlangerr. Juden en Tinte
var alt tilisgisaferct ttl Bismant, der
fanledcti snd i siii Læiieslol og laste »Da
gcno Begiueithedek« i Paris-. Delte sik
bog eitdelig en btsat Ende. Baumeser
iiiiiutte sotslade Parn- iiidcti tre Tinictz
og den tnofcde Krigoniiisitter afskediget.
Saaledco gik dct til for; ikte stort an
derlecht er del nn.
Saal-eben et« bist ginin til iit de diplo
tnntiskc lliidcrhaiidtiiiziisr inne-g afbriidte
iticllcin tic to Mittel-, ogtiiattsøgerat
htnstpe sig incv Spioiitiirscnch Den fran
tkts Ost-sinnst Dritteile hin- fotlitdt Berlin
og Ost-ev Miiiiftrt ist« ktiltnsl hjtiii ftn
Paris-. M. .ttti·iii gilE til Vettendelsc
og fintliiisisbe ltclr sit Jssoiljolo til til-d
fritiiskc :lli-gji-i«iiizt, pinii gtiiidisti lirtdc
Duinnici bis-i liebste Anlediting til iit iidg
osc siii Viseoc over Fuiiiskniasxtdenc og
spisciclt oiici Prassldcnt Gretin Regie
ring.
stottespoiidctitcn tiicnrt«, at del fran
stc Hpioiicri itke ist« tun gsciiiieiiignaende
rllrr tun csicltiiit sollt dct tydsl"e, skjpitdt
tust cl« nim- triisl og sinnuittighcdolosL
Te Fraiistc stoler liiivcdingtslig tiiiu stot
inptioit og Ltistftittislsisix Ce- liebt-i
Tydsten til at fort-nahe fil Firoicland og
firlge Lplysniiigct soc Pciigc. For del
lc Ljeitiisd antiiiiiss del ältc mindre end
B2t)t),tittt.i aiment-tsc- iiititiixcth og niegct
nicic ttiiitt ititcittlis Ltiiltasticiigtiisdtr ty
ites at tin-« bet.
Te tydtlc Lstiitcict dcitniiid stiinct sig
til De formislcor Lpttspiiiiigisi sitt ital-tot
godtiocttdc ,t««ctttt«l"iiuisitd tut-i Butoinsgscn
gjoi«dc. Mut til Liisttittisltc its sittlin
Officcttst t.,t« tit« iiiditzi.
T et iuiii stiigttct irzi instit-ist« diin ft«ii«i
ske- :ict-kHi-itiii«i nittc uiti iiisziist itttDist et
tot-it Utiisitxtliis Li,«.«tic.i«, D.t l,iit lnitiit sitt
t Jst-unin. »i-tti;iitliiigi-it iiitii·, at
tttiIllcttt Ptiiigth Mit tntititt (»5t'i1"ttdsc«
i iic Trnttcr luiii neiin iiitoc tiliitis stel
tct for rii tin Intuition iit nimitisigiz ci
Dkt ist-c fi1’ttt’ ciict til Utliletxil Eltktlkcllc
Its-sc hin- nllcttutinicii Jtttil Ltciirltrt
den tydsic Hirt- oxz tun-tut- ttsz tmt piia
nitlitæic Liliitigztsriitsct til tit titiiitc give
pitiilidcligc läiiociistniitqtr til thoft
tuii:). Lg i Litiiktdi ni niixi iiitcie hist
fault-des unsri- cii Piii iii Lin-steu- itliol
i kfscitocttci Witz Ins-Its tiiksis itlonittic
tilde While sann iiiiit.i-..i: isii iiiits Jlii
tedntiig ng uiloc tltc iisisiic zzzorsk chittsstc
sont Zuldtitci-, nikii iiitsttc tsctiitt hist-kle
dcg og yiioiltcti Ajiiisiisii tiisitic let-iso.
Tettc ci· tsii iti«:tt uiiiiitistsg Logikus for
den niiiiilc:)i.z,,u·iiig, itzt Dcitc cis dct
sont pnti totthstiige Liksisi hin tmlt ist«-.
diin «3-uil"-ittctiis initb Institut-ne Miso
Magt og Vold at ingl- octn itf Lititdist
tol« Wegs-singen iictspe thun-; distrtlhtk
jo blinc ciivdeiijoeiisc iiico iit ist-klare
.ttt·ig.
Tct nil siiiiiistim s«-i-., nt Etitiiitio
ticii et· ligssciit iiiiisktiiizz «i: tlsitc tisiii disit
cl« iitzclnigitizz ist iiT-i,i·tdis. Lii risiiiigtg
nt tsii Kaum til ttii tiii twttiintmi iiiqjittr
Spotgsoiiiaalti oiii tin-c iii ·"i".si·«itt-t-s2- ts
liitioc Stilliiig t titiiistsik Tit denn-.
.ttainp ttil titidts Ztio M dist· tiiii ltltttc
Title mit iiostcsi Positiiiidsfiitis iti de ctt
total-titl- .t;«sa«1«c, im· illi- nt iiitsiiiic i·ii Lili
ttasliniiig, n· tisiitiiisctiq litten. littk
httotior ffttllc iktc cii txtiiiticitiottitl
Littisixlingcthonitttiszttim ttliiitc qjmsk Hm
lig iiicllism dein og spart- Visrdtstt dct ti·
liitggrlig Slogsznmiil fotii tinci Wollt-ne
Zaiiledciz er Mcniicileiics »in-inhib
Irihandet.
chsasttrlfcn vaa Jndlondsskattm, og
Lphcwclim as Zienmclafgxiicn paaPuxcnts
Medikmcr hat utmvlimnthaunu Hort-m
gcrcn paa sammr Tid sont k« kndscn u« blcvcn
letm for Ost-um« ,Kab..fmi.c:k. Tem- u«
jin-r Ttlsasldrk mcd Dreck-. s- 31 ugusc
Flowcr og Vor-chine- Hk umin ZU
rup , da W tsuu pr. T»s«n. soin cr usdn
com pcm Toxdm n- -.".:«.: ::! Ätusmnw
thnclikh innika gn-« H ,.i:ued«: Here
Medic-m iorsatn1m11.mk vc nur-du« Amster
August Flower for Usordswgksed vg
Leveriygdommc hat-umaer den ftpkste Uh
bkedelse as nogetMevicm iVekdcm Det,
Form-i, iom Finsternes sowng Simka
givet, vil de Syge og Abends-thust
og Stab i alle Verdens civitifetede LI« , z
vide at paastjsunr. ijveflasketne til
cum hat endnu den stunk Staatse