Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, August 17, 1887, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Stier-ten. E
W-— . --
P. Chbcson Redaktmu
Itzt II xksz wkslmnrmndrmmom. Juan
Dum. tät-« Jnmumksuuqcr o 1.o. adnomcsz
Stier-Im- Dtu kktm st. Paul, Nebr
’— : !-·.« D-. : "-.«1«11:1u-·1-" lot
u : g qu1.siui«:.«1.:««.
« ! s! k- .- J :.- thin Pius Nu HLI
.Y:t »in I..l’1H1LIlt’k
Ascmliitw
» Euckens-W san drittler lncs tim
mnsntc .I).·1:c:s, Nr uginn ne lussumtisr
chc til at tmslnaiw Buntin im Bluts-st:
s. «’-ca..nsn»s ·ss, sit-unbrka Bist-L
JIUV YUUL Jt"l»1('d, «
Ton-Zion G Indiens-m .Ucntde«n, »
Fl. Andersosh WILL Nuninq It. s umha»
kl. Numbcck G »o» si. G »Im-m- HL »
Js. W. Lin-stund, Blan, »
Paul Vom-n, Mund St. Bangor, Uhu-us
Qg san sank Pnrsidcnt tclcvcland sna
mangc Stegs Jndbydelfer i denur Tid
— i »t·omm«ttiik llordcn« indftrmnmc de
agte med de nagte-.
Butter-, Union Pacisic Bauen-I nur
Bestyrer, cr cn ioriq Tilhasnger af »Re
form I anchockscnet«, at dsmme eftcr
den Grad If Ridkictthed, hvouned han;
kjaerud de gamle Bankmcbedmimnd, ,!
pg befreit-r detcg Phde med nye abe
sudlcde Kraft-L
Ort var tun libet smigrende for Se
nator Cullom, da foklcden Dag rn
Oeputation of Formen fra hanc- Hieni
ftat Ulliuoiy gao ham at forstaa, at
det var dcrcsz Anstuelse, a: Brit-fiebe
ren i Hin Seuatorcng Jver for Gieri
nemfsrclfcn af den nationalc Juni-ane
lov var iktc saa meget Broderkjcrrlighe:
den til sinc Former-e, fom Ocugiocnhcd
or anholdct af Jernbanemeg Benge
wisset-.
Antetsiknncrne nat-ret- cn saa tcvrnde
Jutensgsc sor andre Zenit-J Ilistrtnz at
de tcnt xslcntnns at sejc sor stn essen Tor.
Jstcdetsor i Ferrmtidrn at oft-e saainexsetl
Mttndcwkjt pna de l)innnelranbrnbe;
Urctstrtdighcdct der oucsz hinsidecs At
tantc1«hnvrt, knnde det nu tin-n- tidssvax
tcndc on praktist at rette Opnmrtsomhe::
den lidt paa drt hoide Stank-ri, der so
t«eganr i Pmnsntoanicna .ttnldist1"iktek.
Knlxtdtrcvernc tmngcr i Landtnsd titsz:
:nngclsc.
Forlsoldct Inelletn den norske Etat-J
ministct«, Johan Hut-ebenen og hansz
Venndtscrc et bcgnndt at Hohn-. Man
bcskntdcr lmtn sor at hanc soizstet sinc
ganttc Pt·incipct«, at hnn er bteoen bis-»
scrngt as den ntistoktntiske Rand og mes-l
gct tigttcndc. Her cr et tstacntpctsz
hvoras alle knn ttruu Ztnsrdrnp ntans
sale, nt Folttsgnnst er nstndig sont Lnt
Sen-z Volksth Jst natskc Foltcparli Inn
lage sig til Jndttrgt den Znndhcd, at
Folt«ctrdct«c, nnnr de konttnet til Mag
tru, ikte atttd cvnrr at gjennetnsntisi
Pratsics tsc sticht-may sent de sorhcn a
gitcnslns sor. Hu- nma man ntdrig gtentx
me nt gsotc en tinctig Indwnnnetse sor
de Loct«dri1n"tset«, sont ttcndikaliszntcn
altidnn«dsous1«.
J smer oocrgaar stalisorniensz
Jernbanctonget alte here-J Kollegen
Den blsdtatende, skinhellige Letand
Stansord, sont soger at sksnle sit Stur
keliv Ined Opsorelsen as et start ossent
tig Universitet, optraadte nylig over sor
Kongregfeng Undersogetseskotnmission
med usorlignelig Ttods. lDen Mand,
der er Mehlent af For. Steuers Senat
vg som soeegiver at mere Agtetse sor
Landets Lese, viste den mest uforbehold
ne og kolde Ringeagt for den lot-danne
de Kommission oed seit nd at erklan, at
Central Paciftcs Asserer »vedk·tn in
gen«, og Kommissionen tnnde »passe
sis seh-. Mon Kommissionen virkelig
til sinds sig i, at netzt-eng hormodige
Stratenkspere bidek den as pas denne
Rades " —
w
Den payatlaitse sind-Oh
Lidt Hist-jin
Den feebelige Opstsndz sont uptis
pas Sandwtchsekue hat her-set Zeiss
Lilie-us Stskstepcrten as hsni Mast
is Myudigheb, hat atter heutnget Op
Iterkssntheden til denne setydelise O
famling. Der see tcnkey Ii ateu lille
Dzestriselse as ist-me kan have beni« Jn
teeesse soc neeLcsetr. « · · s« s
Det ee nu ltbt Oder et sonst-ehste
Hdetn at III-tei- Cuk oft-sehe Sand
Iiehserue, sein senere hie, suet Nun
If set Hawaii-Ists Konsettsr. Dtsse
Øet lisge i Stillehaskt pas en Use Li-«
sie set Bancomr til Instralien, II
einseitig 2,500 euselste M fes ijksix
mute Sted;. Gruppen iestuk as ette
fterre Oer —- Hawaii, Mani, Dahn-,
Latini, Moll-kai, l'aim, Miihan, La
hoolawe samt en hel Tel mindre Lee. .
Ten sninlede Befollning udgj si ca tut-,- ;
»W. nun iyo ni de Itpkre.. s er eie be I
sollt-di, Itnlmclnme blev nenilig sorladtll
fernon Am- nden. T et meniianskq
Jtongnige er et konstitniionelt Konguk
ge. Monensz Ännsttiglledcr og Put
unncntcto Minnen-»den l)ct"tetiitiie«:) us en
Nu:nl)lov, sont er et Knpi us (S"nle.tn:x»
-Ks-1intning. Pnilnnusnteh eller den
longiuendc Äorfnncnnw bestnar nftu
Konnt-: et Leu-Unles, kse simlaldtc ,,’.Il
beuge-U du lsnsu inten: »Mir-IMM
«ge'«, somumuupnccs uf Klinge-n, ng ck
littdcihiu, der bewun- af folkevalgte
Tliepukientnnt r.
X mnhoto til Unions Jndbyggekaxu
tat, ci· Zinsrwichocuteg Handel Inst
frcnnncdc Lintionek enestaaendL J Ins-'
ndjoueg Produkter til en Njenncnssnits
von-di us Ist-» pr. Hooed af Landric
Befolkning. New South Wales, en?
australfk Proainds er den netste i Ratte
splgen ined Als-in pr· Hoved. Verdien
afxsjndførglcn beløb sigi lHRZ til ea.
Izu pr Individ. Den fremnicde Han
del diives hooedfagclig med de For.
Statu, begnnstiget saa oel af den ncerc
Beliggenhed sein as en meget heldig
gjensidig Handelstraktgt. Flere Stegs
amerikanste Handelgoarer indladeg kolb
frit i detHawaiianste Näge, og til Gjen
gjceld indlades Sandtvicl)-Oernes Sul
ker til de For. Statee nden Toldafgift
(Dette sidste kommer dog knn en enlelt
Mund tilgode, neinlig Cletus Spreckles,
den tydfke Sukkerlonge, der ejer Ha
waiis ganske Sultekindustri). De for
nesnste Udsprselsartikler ere: Sattel-,
Ris, Uld, grsnne og tyrre Bannnas,
Gede-og Faarestind samt forskiellige
Stags Hader. Den store Hovcdpriu
dukt er dog Sutleret, og iden Hensigt
at bringe denne meget vigtige Nækiiigs
gren til den støtst mulige Udvikling, hat
tltegjckingcn i de sidste faa Aar indsprt
Arbejderc fm Japan, St. Michael og
Madeim.
Trodsz Kong Kalakauas Odselhed gi
vch der intet Land iBerden hvor Be
slatning er san let sont paa Sandwichoe
erne. Ten direkte Skat overstigcr ikkc
sk« pCL
Om Statemtntster Iohan
Sverdnep
shiucr norst »Dagbladet« folgende-:
»Hm-in vcd i dctte Lieblik, hvid drt crl
for cn Johan Sucrdrnp oi har? Er dct’
den oeltnlcndc demokratitkc Leder, Selts
snnctsz og Folkesmretg dcntokmtiskel
Mand, cllcr n- det HH. EtscellcnseI
Stangszs, Sehnt-w og Schweigaardcs 6«f-’
tersolgcr i (8««1nbcdgoi1«ksonthcdcn ? Er
dct den sont pursidettc i Stotthinget dcn
Hdc Wni on vcd nfotlignelig Akt-Wonner- !
nætclskdtco dct til, at ikkc ct ncevncx ;
tnudigt Mindtetal cngang stetnte mod;
Vcslntningeng Ovcrfcndelse til RegicJ
ringen, — ellcr er det en, sont unifor
mem og tckoreret trot« sig at have Ret
til at skrtke sin Villie over Folketg og
Flcrtalcistyretsz sit-an's Tct er Johan
Zvcrdrnp, sont selv hat« lcrrt os at spor
ge flig. Han sorstod isin Tid godt at
stillt-. Pan san —- og han udtalte det
under Forhnndlingerne ont llntonsfor
flach i HTl — hoilken Forstjcl der var
paa at citere »den hpjt begavede Lektor
strebt-it Ztang« og den daværende forfte
Rnndgiuer hoS Kongen, Ftedrik Stuttg.
Hvetn vedi dette Ojeblik, dtn der ikke er
den sammt zotstjel niellent Sitte-things
pmsident Johan Soekdrup fta 1880 og
Mitnfterprcesident fra 1887. Vi ved
det itte. Jngen ved det — endnu.
Verfor siger vi ikte endet, end at det
alt er en betænkelig Kritik, at der tas
der og tun mode vg man made bereut
get Tvivl demn.
Vi ped ikte, hvad vi har, —og vi ved
itte heller, hvorlehei ödes Felkemenins
gen staat ooetfor Statemjnister Zehen
Spekdrup. Vi ves, at den her met
forhubningsfuld, et den enhnu er tak
neannelig for gjoet scheide; It den
og det med Rette —, uhsnhsklts ficht-er,
at et Ord ital veere et Ord; pi seh esse
med sfgjoktSikkeeheh, im Stets-seini
stet Johan See-hete- ikke alt sihher pu
den see lette Ende If het pelitiste Zip
pehret, hatt sele hat lebet sitt-ex sue et
endet Fielhstetieeeppeeetz sen ei seh
hestestt, M It fest-, hvti Ministeri
ets Chef ill- hrhhet seh hen Politik,
han me fyaee et ville spre. ,
Zseeh Sen-heu- er heut, meet hu
et altfek Ihethhelis til, It Den esse-M
ge Matt-g giesse-e engen lanseee tih
tu hestjsftige flg steh hei- —Os et
ksn heller iske ferenda Restes epet
het tu et Christle Mfehe stec
Itslssiheet fest tmsee flshp Wiesen-- «
Juden VI her see-I Zehen W
ducke-fund Cis- heu ist has »He «
Inst, thjfessi W Met
Riß-, huhhthes II Wehe-e- Ist
her stehet. des Uns et Mai
sites-, Use Mee, fes het et Ifltkeet, ’
hvoeledesz Dieblikketg Stilling netvp ntJ
er; thi Sympathten for Johan Sokr
drnp er dsende, httrtigt dsettde«. .
Hundes-sama ;
(t871er,.3nav" t »»1Toltttkett.«t »
Hunde-dokterte lttsgtttnder den Use Jn
ät og tun-it ttl den Utxde AngntL Te
fleth tun-net cttdttn t den gatttlc Fndbth
trinkt, at .O;t:ntk-ekmz;ette tttmr i Aethe
deltc nted Hund«-»O Tet et not nntltgt,
nt en »z; nndett H ittd kan hcttfalde til
tCkthrnvuxxattcee ttetop i de Tage ——
tijottt du Hunde-ne banget samtnen sont
;’li«t"tclmttn, et det tkte let at ttwkkc ttas
gen ettlelt ftent —, tttett det satttttte katt
ogsatt ltttntde psta attdte Tiderz jeg hat«
perfottlig misdk ett Hund, der trat fig
ttlhage km alle ,·3-erlystetser, hver Gang
Httndedttqene ttærtttede fig, vg levede
sont Tvtnlafhotdstnand hete Maaneden
tgjennctn. Nei, Huttdedagette har ikke
noget nted de jardiske Hunde at gjprez
deritnod kan de ikke sige sig fri for et vist
Makkekskab nted to Hunde paa Hintlen,
der taldes den ftore vg den lille Hund,
og af hvilke ttavnlig Siritts er en stvr
Hitnntelhttttd Skthtt satntne Strius
er faa lattgt harte, at det var-er 21 Aar,
for dens Lys naaer tted til Jorden, er
den dog tneget popular. Det et- efter
den, Hundedagene er opkaldte; den ftaae:
i denne Tid vp tned Solen, vg erfarnei
Fle ntener, at dette er Grunden til den
fvrfardelige Varme i Hundedagette;
naar Siritts og Solen lægger deres Jld
samtnen, er de tkke tilat staa for. E
genlig skal vi ikke sprge over-, at vi ikte
kan komme til at klappe Sirinsu tlzi
der vilde blive etc varnt Fot·nøjelse. Sa
gett er den, at Sirittet drander ftre Hun
drede Gange starkere ettd Soten, faa
hvis den var os tige faa ttær sont denne
vilde vi veere blevne Aste for lange si
den. Der vilde ikke have været mittdste
Brttg for Ligbrændingsforeninger og
Ktsentatoriet«: Siritts vtlde have bespr
get det hele uden Vederlag. Bad vss va
re tilfredse ttted at vide Sirtus der, hvor
den er; vi stttlde nvdig Inste den tect
tere ittd paa Livet af os. Det bedste
Forhold ttthent to Personer katt vdelæg
ges, naar de kommeri for nær Bera
ring med hittattden: saadan vilde det
ogsaa gaa med og og Sirittg, vivilde
brænde fantttten lige strecke-. Sotn Hun
dedagene er gjpr de as dct hedt noc; sittl
de den Tid komme, da de begyndte at
slaje af, vilde det altid viere tidsnok at
onske os Sirttts et Par Billionek Mite»
nærtnere. «
M
Cn kvindelig Atome-.
J ,,-Emaalands5poftcn« lasset-« i ,,T ngsx
kronikan«:
For ne eller firc Aar fide-n læste man
i alle Aviscr om en opwrendc Forbindcb
fe, som blev begaaet i Sydsoerige. Der
var en Llfgteskabsforbrydelfe, som endte
med Mord. Hastruen var kommen o-«
verens med sin Elster, en Artillerist, omJ
at han stulde tage Monden afdagc; El- !
steten afskrwktedes i sidste Dieblik fra!
lldaaden og — lejede en Morbroch til»
Udfsreisen af samme. En kjolig Bin
teraftenfad Monden ved Boldet i sin
Stue vg laste; Hnstrnen befandt sigi
samme Værelse. Da klinger et Stud,
Ruden springer istykker, Mandens Blod
farver Bogens Blade, Huftruen styrter
nd, for i vild Lidenstab at omfavne sm
Elster ag Medstyldige, Udaaden er full
byrdet.
Men Forbrydelfen opdages og For
brydecne fængsledes; de to Mænd hol
der endnn paa med den borgerlige Ub
foning af sin Skyld, men Hustruen lag
de i Cellen Haand paa sig selv og sinnt
te sig i Fprvejen inb for den Almægtiges
Domstol, for at undgaa den jokdisie
Dom-um
J Stuen fandtes hin Vinteraften
enbnu en tret-je Person, en tolnckig
Pige, hvii Lio i bizse sidste Aar ikke
habe veret bet bedste, is det er i Unled
ning henbei Skjtebne, stieg tager Iris
den stihed at bringe den seuopukkenbe
Vesisenhed tilisge til mine Leseees Ek
iudking, surfnben findspncigiii pu
set Westen fern-Inst If be muse
Ipe,ssfstpecis Foriqbecfey hier-f sen
eefekereudepreife i tote Dsge et net
hist.
- sue-Use- tts flden siedelte-, at
The Modell-Irrt ur ice-en folgte
Its It Liebessang-un sit sp i mägle Nil
chntr. J ves, It Nestngerue til sen
Tonfecige set-us hunf Schelle-erken
Jue ndsisr sen betybeltsste Del, er fprest
set fece Einset, meb J ved bestem
Me· It en if biss- ninsee er sen an
isten-s lsamse ist, fein pn en
sfu Ieekkeltg Muse in sin Hader dek
ses seh Ist-beten- Inftiftekfr. Dust-Zug
so, 000 keiner aller ftp sendet Les ,
is sauer aller I ttet inst et land
itit, sauget die-, it heade- weic
ftvscbre sitt itse pu either mutig
Its-se It fix-jage smdmmens siege-. «
lige Jtidtryk. Hnn beerer et hverdagsJ
ligt Nat-in »Ochelboarvingerne« er lal
rige, den nnge koindelige Arving er stot
tet langt fra sin Hienidygd, og naar da
kaufte, oin et cller to Aar-, en ellcr an
den forgjætdet Sekondxojtnant eller nbes
tnidlct chnbedsnmnd sprer den nngc rige
Trnne i Kotilloncn ved et af vol-c fasioi
nabie Baden-oben vil han itte tnnde a
, at Oetij-11«-, sont banter mass inne
nf Ninscsc ok; Lichme nndcr »Bitte ozx
Kniptinkzer, enqang Ikatu af Forsasrdclse
og Ruthe ocd Erden of en dodfkudt syn
dek og tnnft Vindnessrnde i en Landftne
i Frosta Herred.
Uc
Cn interessant Jernhane.
Ten nye Tandhnlsjenkbane i Schwur-;
wald er nylig btcven aubnet. Tenne
Jernbane er en af de interessanteste i
Europa, og Jngeniarerne har ved densz
Anlæg havt de sterste Vanskeligheder at
overvinde. Halenthaljernbanen Oel
vedsdalsjernbanen), fom den hedder, er
over 34 Kilometer lang og gaar fra
Freiburg gjennem en Mangde Tunneler
og en Mangde Broer og Afgrunde til
Titispen, der ligqer ca. 2700 zad over
Hat-et Jernbanen er sont sagt en
Tandhjnlsbane, hois ftærkefte Stigning
er 5.5. Anlcegsomkoftningerne har nd
gjort ca. 7,700,000 Reichsmark. De
interessanteste Partier langs Jernbanen
er oed «.Hsllentyal«, hvor man fer them
pestore Klippeblokke, vilde Skovpartier
og Rniner, og ved ,,Ravennatunnelen«.
Text ved det sidstnævnte Sted gaar en
hensed 500 Fod lang Viadnkt over en
dyb Afgrund med et Bandfald. Den
tængfte af de iKlippemasfen ndhuggede
Tunneter er »Finsteranktunnelen«, der
er ca. 700 Fod lang. Ved Jndvielfen
afJetnbanen for nagen Tid siden fneede
det starkt ved Titiseem Ved Anleeggel
sen af Hollanthal-Tandhjulsjernbanen
er der bkevet gjort interessante geologi
ske Opdagelser i Egnen omkring Titisp
en. Vcd Jordarbejderne er man stødt
paa Lenninger af mægtige Moscdannel
ser. Store Blokker af den skjanneste
Granitporfyr tned tydelig indstaarne
Fnrer fra Jsjokeltiden er blevne fundne,
ag adskillige af dem er blevne farte til
Musæet i Karlsruhe.
Hofe-Oversigt fra Washington.
Washington, T. C» den lude Ang.
Folgende Rapport var osscntliggjort i
dng. Udsigtetne for en stor Muth-Jst
var lovende for en Maaned siden og et·
nsorandret endnu. J alle Statu- langs
Lsttysten er Hostndsigterne idet Oele
nie-get gede. Z; Texas og Tennessee der
unod er lldsigten mindre god.
vJMiddelstaterne euer i den centralc
Majsregion i Ohio og Ildissonridalene
yvor to Ttediedete as hele Landetg Mai-;
høst findes, er der en meget betydelig
Reduktion, saa at Gsennemsnitgdldbyv
tet nu næppe bliver mere end W pCt. as
et almindeligt Aar. Dette er paa
Grund as Takt-ein der hat vcerctoi1·k:
somit i Kansas-, JllinoiH, Indiana,
«Ohio og Michigan. Sydlige Nebraska
hat lidt Inegetz niedens Iowa og Mis
sonrihar fluppet socholdsvig heldigt sra
Torkem De Ivrige nordlige States hat
lidt tun ringe as Tørken.
Baarhveden. — Denne Grade
blev rapporteret som meget bestadiget as
Chinchbnggen i sorrige Maaned, og den
har ikke forbedret sig siden den Tib.
Gjennemsnitsudbyttet anslaaes nn til
78,8, lidt lavere end isjor. Dakota
hat gjort lidt Fremskridt og staat hsjest
i Nacken. Gjennemsnitsndbyttet an
slaaes saaledes: for Wisconsin 733
Minnesota 74; Jowa 72; Nebraska 77;
Dakota Os. J Øststateene og paa Pa
eisieOysten er Bau-h reden meget ged.
Hure. — Med Hensyn tik kenne
Seh-et er der ikke stoe Fseandking fes
sidste Raps-sen Udbyttet tuslnes til
85, sein vil sige lidt under et Möbel
aar. Udsigterne for sys er list under-T
et Missetat-h needeni Voghseben et«
omtkent sont isjee as neget over en Mid-l
delhsst
stetosceh Disse er kiselebes le
Iende e Ostern Sydeus es pack Vesisystesy
wen her tait sts nenne-de i set Jahre,
lsue stecken hat hetsteh De sie tobt
sig mindfl 20 pct. then sidße Rauch
» sengt- htsten Ices dutcis. Z
"ny England States-ne es Res- Dieser
Æblehssten ged, inen ncsten ever-It el
leei er den daaelig. qs Ieicht-an neppe
en hakt Dsst J Ohiissksek Ststmte
er Fragte-c omteent suchst-endigt fu«
sejlet. -
Hjet ermeget let i AkkoDislriks
tetne es til : bet heletagettkke Its-e i
see88. .
Keime ldon hie hast sie nieset
Ideen r de sstltse Stets es spendet tm
geee Best« J det delete-set stiller- mflss
tetne sig eintreut suceieu Regina U, «
North carilina Is; Uississippi IS;
—
Lonsianna 94; Texas 87; Arkansas 97;
Tennessee Us.
Tobakken stnl ifolge :)iegiei«ingH
Naporten være god ined Undtagclie nf
Wisconsin. Teite inne-» modsagt ved
Rnporicinc fra Lhio, sein ei« tun Jsz
Indiana Sti; Illinois s-:; Missouri
MI. iii nie-get niindie Arm-. ai Tobak
inni«1)iingrc at Heiter- btiocr nie-get
1idcn.
Honivett Aus-anv.
Lin insnt Officin-, dei- cr bekjendt
Hnied Forholdeiie, tegner i Bladct »Life«,
(L'ondon) et trist Billcdc ai Livet ocd
idet rngsiske Hof. Tit Trods for Poli
tietsz nophorligc Aaisraagenhed hvilten
Czaien tydelig not nylig fkyldie sit Liv,
san er itke en faadan Ting foni alininde
Eilig Rolighed eller Velvæie kjendt ved det
jkejfcrlige Hof. Man stoler ikte paa no
igen, thi Nihilisterne hat sine Tilhængere
ioveralh endogfan i dct kejserlige Kist
Eken , ingen Fode kan spises, for man
forud har sniagt paa den; inan kan ikke
opholde sig i et Berelse en hel Tinie ad
Gangen, med mindre man fokud hat ta
get Forholdgregler niod Eksplosioner og
’andke zum-. Man ved aldrig, hoilket
jSovenærelfe Czaren vælger for Ratten.
»Ofte flytter han fm et Soveveerelse efter
Tat have sovet der en Time til et andet,
sog almindeligvis sover han i en Del as
Palabfet, et Tagkannner eller endog en
chelde1, hdor man inindst tænker paa
at spge hani.
Man knnde tæiite fig, at det, at Kei
fcrcn tjsker pna nahen Gabe, er et Tegn
paa hans Mod; niendet er ikke faule
des. Faren her er ikte ftørre end i hans
Stuf-erweckele skjøndt han saa vel ude
fom inde er bevogtet af en tredobbelt
Rcekke af Bajonetter. Nihilisinen eri
Virkeligheden et Spøgelse, der plager
Kejseren Nat og Dag. En alniindelig
Mennefkefotftnnd knn ncrsten ikke fatte,
at Livet sknldc ockre noget verd, naar
det inaa tjøbes faa dykt. At Czaren
under sciadanne Oinftcendigheder siulde
viere istand til at have cn forstandig
Forstaaelfe af enten Ube- eller Himme
politit er der ikke Tale ein«
(»S(«ndhedeng Tidende«)
Hvad fand Forticneste kaum-rette.
Tc ndnc fcm Aar-H ciscmpclløsc Vlijckunng
ai szTomäch »Ist-man Smnp harforbaujct
Ver-dem In du u der jin-esse og bcdstclllciu
del mod Dom-, Ruh-Wehe og den vasrstc
de m Ynnqmmd0m, n hkroet over Cl
TuioL Tris- Lsuhtmgsprmcui cr aldclsz
guinbsoutjrtligl im ch, pack hoclket Argu
tmicrcr du« ,Konk11!ccr og Anordningcp da
drt Month tm optmrer Dosten og tilbagc
ladrr Hugbonnnexk inm, tou"lunod, bort
lsmer del Zugvomnnsns A a rI a g, lckgcl de
anzutis Iclc og jirncr dem instit Unmut-.
tm Mam- holdt i Dust-! iorpaakommendc
Tklikrlvch vil mau- Toftouexunnger og lang
mtknc Sygdonnnxn tkn Provi- viloverbc
vtjc Tisx om dem-. Tr: mass Ickjøbshos
hoc-r emin- ;«lpo(ln-kr1«ibc »For. Staren Te
«
stouc,?1c11!crkos1c« ) Nut.
TEZOILY Tklls
IRON
Mmpwtdo IL kskult
Ihs LIIII Abs U END-VI st
MII Uhu-M
CK kTOM. V Lm UICHTC
V Es t- u
of Appetit-. hätte-Fe- Lack
IEWMK III TM sollt-c sI
Ich-IDE- AM: Don-. tm
olss M amo- kooctvs ass
fokoi. Mas- mo kam-I
sum supqu Its-m Poe-on
tmootnpltlms
v. S s psoouuskw molk-it Itm Ins
l- DI- Mklls«s lhos
WMC s II M IM ww. cis-s · als-. bocl
U costs-Wo Most-s sxmpls Ob vom-Umn
isssosly M laßt's-opva m Wool. Do
l-« UWW id- osuovtu as ask-.
! o-. ousstsss Uns psr.r.s
» M Its-Vom III- Cossplams Inst Ri- Ot
W. l- Doso satt Dus- Doch
w II Inst-d I II II t- W
TII II. UMII MII Wom
Islh Io.
Z. C. Witdhcck,
Uhrmagen
andeutet sit
lldvalg As LUUUM Og Sillcuhtk
T «111rb1oq, »C»
A
F o r s t c
N t«ot alb k
’ Paul, Nebraska
Auwriscrct Kapital szstknxskw
Bcholdnrng og Locrskub nizkgspsp
BcjiyrclseI
U. (:«. («cId-). LETTER
:se. gis Van ............ Hu- WH«
Gro» ts, Man ................. Rassen
Udføm almmdclkg Bantfmretumg
Reuter detach paa deponerede Zum
mer« Saslgcr Reff-let ,betalbare1a
le Nordens starre Bycn
J.Pederfon,
dlercluutt ’l’ai10k.
Tragter tiäfkjcrresz og forfærdigeg k;
ter Bestilling.
Dann-brog, ..... Nehmt-«
F. I. Imme
Taqu Læge og Chirurg,
Dei-medioqu - - - Nebraska
Kontor: over Posthufek.
Doktor F. R. Horch
Læ e o Kir
. g g ng
Grad-unt sm Rath Ieh.collese, Chitin
lKontor: over Fsikst National Bank.
Finch nltåd paa Kontorct paa Bot-dag.
M »san«le Upmætsksontltedskjæn
lies van(ie— ozx Bomesygdomme
St. Paul, Neh.
A.N.Scott s
doDyrlæghG
Behandlek alle Sygdonnne og Bestaqu
set fom alle Tyr crc udfattc sor. Kurercrm
le hclbkcbcligcJtrcannsygdommr. Haer
lck mod Zvinckolcrm
Kontos-i Chimsö Apothek.
St.Pc1ul, —Ncbraftka
Ungc Mand
MWII
Somhak fulgt Hokace Wreeleys Raad så
bmvnder Livct i Besten, Du tmugcr cilZes
Ietøj for Tine Treiber Nach nam- T
Wskkkklt kjøbc Sligt tom ind og betragt MIT
U l) C V kktkst c d, minc nyc Unter I;
maal mine n y e Priier med andres. «
Leg hat« Ilyltg modkagrt 2 sonder bebst
Zlags ,..I«darness Jil.« Bring Wer-s Tut-«
kc oq faa dem fyldte. sum 81 Osaqu
beut-r zweit.
Mem ikke Stedet: ccn Tor oft for »W
no· rauhs« It klcri.
q y THE
Dick But-mil
—
-
Tit Dom-me i Sind-lesba
Der er ingen Dame i vort LIAB, spc
ikke ferner Pris paa kraftig, gvd H«
bred, rosenfakvede Kinder, livfuldeDl
ne og klar Ansigtsfarve. G ihnka
Aromatiske Vin er den W
paalidelige Medicin, hvokved bist Ves«
signelf er kan erhslbes.
Damek bku e Gilmoke’s Ucomatifkt W
128 Dosis or en Dollsm , u,
Aksmatist Via vit suec gisrevtgk"«
; kommen rast.
; Den kuteker Nervjsbed S LIMka
i Magre Meut- pg Kein et Jst-up M
og Fridolige ved Bangen ei Samt-Im
music Vin. . »
Den hell-redet tilbageholdt WAGNER-.
; New-I chthed kam-es med Gut-M
Its-matt e Vin. M
» Luni e Sude-unt fokdkiiei mtd
Atsmstiste May « » «
) Den den-um muss-Me- im
Winde
Beim Ikomatiik Bin iom Stykkeyudseli
Deus det ihm et Vom imod Tcrtmssb -
agen» Dame pilde Ists set tin-M
de un nd c sub sen ktu udkettr. wi
Insekt-e ighed hell-redet med Its-!
m
i « . «
Dasli , B st ellet Sidq MI« ,
streift IFLSGUZAW Arm-Uf- W
e t- · I. -
»Juki« fthoikmstiike Bin et Ist TM
s etnt k ek. . . ·.
jene auan hell-redeten Ost-MINI
· I-?okde’sC-komatbiste Bin indesan
opo tue eneer. »
et et et Itsqiksskligt Mtddel IM«
bindeiysdsmmr. M
Hat sent fis-et i over tolv Ass
JY Eilet-« A tiike Bin et Ist W
n come «
entst: Mist-l paid isten-inne www
Inn-. - o
. Zetgttgk Vkin msdgpetideääftekäsvgugb
i m nxmt ,I , « · .
« yet me- mm Mithin-; tot-M
Limbe- ss Bin-.
. . « . . R.s
sichs Ins»
Its« «
i· M
soc-IN