Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, December 15, 1886, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ,
FraDaåmarr.
Udttetvuclfk. Theologisk Munzi
dat T. J. Petersen er bestikket til drein.
Kateket i Ætpskjøbing og zustaka
ved Borgerskolen faiiiiiiesteds.
—- Theologisl Kandidat H. Hesljar
er bescitket til ordin. Kateket ped Sk·
Paulss Kirke i Kjøbenliauii.
Mclccfctfulsiuiug. Eu suspen
detel Laster (af Sliolund) er ved en af
Wedelleibotg Birls Ecsstraret afsagt pg
nu af Overretten staofastet Dom buka
idemt Straf as 5 Tages Fængsek ppa
Band og Bis-d ka i et Tidsrum af 3
Maaneder daglig at have forsalstet den
Mælk, hatt levcrede til Udby Falles
iiteiei·i.
Imwet Barnclig· prlgc »Mit
delfaet Dagbl.« ei« der den llte No
vember i Petri-teils Haue i Veibn fundet
Liget af et, soindet skiøiiiies, fnldbaa
ret Bat-n, dei« i en Papæske var henlagt
i en Affuldsbnnte i det ene Hjaene af
Hauen, hvor det inaa have liggct i lang
Tid efter den Opløgningstilstand, livori
det foi·cfandtes:p.
Erkienvtllahedsgavr. J An
ledning af, at det ei« 25 Aar fide-n Baker
Danieljen tiltiaadte ioin älterer ved tin
lnndborg Stole, Mode en Krebs as
Medborgeke Ioreiiet sig am at uise haing
der-es Ettlendelse for den T ygtighed ogg
Nidkjæi·l)ed, llvorined han i den langes
Aaruette yar auet Iin (»ljet«ning, og denj
lgte Nouvix ldlen dei- oed en Tepntaiions
med Overlireeis Mauer sont Ordforeel
ovettntt han en Maue, venaaende af cns
Chaiktlongne, et Lieiucliotd nied Stile
og et theuth
Udvandrlnch til Amerika.
Fra den lite tit silte Oktober d. A. ei·
der isolge »B. L.« i alt afgaaet pi
Dnsnpjkils fea scjnoenyaini 676 Ewigrein
ter til Amt-ritt nenilig: 256 ined
Thingvallaselskabetg Stibe direkte til
New York, Ins-) incd Dasnpflibenc »Mi
lo«, »Beaoo« og ,,(,5ato« til Hnll og
videre Vjth Liverpool til Amerika, 120
med Deiniplkibet ,,.L)alnistad« til Liibeck
ag videre vix-, Brenien til Amerika (Bra:
zilien), 50 ined Danipjkibet ,,T-t·onningi
Lovisa« til Gott-Vorn og Uidcrc til Ante- I
rika, og 46 inco Oainpjkibcne ,,-Ll)otia««
og ,,:)iona« til Leith og piderc via- Glas-l
gow til Ritter-ita. J
uiykicsntsæidc. E« i Heisa-is
født gaininel Fremde-einend der arm-«- I
dede yog Straddeten iKaalghave, til-.
satte fotleden Tag Bioet paa en eini
donnnelig Maul-in For at udrette et
Ærende sm- sin Mester var han gaact
til Bunde-, hoarfm l)an, sont dct fortw
des i en noget lieskkcenlet Tilstand, oni
Aftenen havde begioet 1·ig paa Hinwei
en. Paa dennc Tut- er han faldcn i en
Gt·pft, hoor han den nieste Dag fand
tes dad. Ost-often nat tot-; nicn den
Foi«iili,st«t«ede, der lan nied Ansigtet vendt
nedad, hin-· itle inagiet at reife fig, og
han ei· rinteliguis vlencn walt. Den
Afdødc, der hat« opholdt sig der i Egnen
itnange Aal-, loin her ind i Landet un
der den iarfte ilesuigike Reig, i huilken
han haude gjort Tzenestc iOpi«ot-9l)ir
ren. f
Haakdfokhcd. Ta en Arbedi
mand joeleden lige under en l)aat«d;
Storin skulde feile nogle Tandcr Seinem
fra Magnew Hnon til Vot·dingliorg,
var han fna nl)eldik1 at falde onei«boi·d.
Da ljnn nenilig eile-e isende, hang Ilio
det fast paa Tandeine, ognnder For
søgek paa at llate det flat, faldt han(
overdoi·d. Til alt Held foe l)ani, join
slet itse Inn spontan-, sit l)an fat i Iliass
linaen. lister stere forgjieoeg Forsogl
paa at knnnne ap i Baaden, inaattc han
opgine det. Han gieb nn iialge »Natt.«
tncd den ene Hiiand fat i klkorpindeiHJ
og holder-De sia fast til Banden nied denj
and-en itniede linn ad »LTt-i-dingborg iil.4
Eiter at have leitet ained paa dennel
Munde i en halv Tinieo Tib, sit lian ved
en stot- Volan .l«)ie-:lp det ene Bett op i.
Jollen on den-flei- snnrt den vorige Pet
sonz rigiignal bleo Fallen sanktibig
halo fnld af Band. Trisaad naaede
hatt Beste-Innielfesxistedet. Eiter at have
aflirosel sineVnret«, gitlinn lljcnt, brat«
sig cn .ttaffispiiiiclt, on iiort det endnn
vaade Taj liegan hnn sig nfortraden paa
Tilbagetneeik Badet liar lsckoinneet
Monden audt.
Attcr cn Brattdstlftclse. Tii
,,Lollp« stIioeS Ien ltlde f. M. J Molc
ges du« 5 bleu zliodbn allarmetet ved
den ikke lasnger nsacdvanlige thust-ret
ning, at der betend-te en starre Bande
gaatdx Ten brasndende Naard tilharte
Hans Verm-r ag laa i Lundcszaarde, en
halv Fjeedingvej fra Byetk Zom fad
vanlig nat ingen Redning niitlig.
Gaul-den var gannncl og alle 4 Lasngcr
sannnenbyggedr. Jlden ndbwd i det
ttordvesllige Hjøene, og iet Nu vare
tlle Lernger omspcendte af Liietnc.
Skjønt Alle nat-c oppe, lykkedeci det tun
It kedde Heslenez den evtige Besætning
indebrandte. Fra Ztnehnset, hvok
—
Strantnget var bnndet med Jeentremd,
reddedes en Mængde Mit-let Fra de
vorige Bygninger tebdedeg derimod al
deleg Juckt. Jlden et utoivlsomt paa
sat as en paq Guarden tienende 1«5 Aaks
Dreng, der havde giokt sig skyldig i flm
Smaatyverier og var bleven straffet der
for. Der er i ovrigt temmelig nhtzgge
ligt, as vi saaledess i Lobkt as tidt over
et halot Aar cre nanede til den lskde
Jldebrandz fra l. Mai til l November
have vi havt 12 Jldebrande, to oIn
Maaneden, og nn begynde vi bei nye
Halvaar ineget smukt nied in stor Jldck
vande. Las-m var assnrertt i Wiboliiz
Selskab.
Rot-beiiRikkelvtyggergavr.
Fornylig blev ifølge »Dag. Ryh.« Liget
as den tnyrvede Verrtghngholder Thom
sen obdncetet. Obduktionen gao dct
Resultat, at det Thomsen tilsoiede Saat
var absolut dodeligt, sna at selv oni cn
Lasge i sannne Nu haode vceret tilstide,
vilde Redning have onst-et ninnlig.
Siedet, der rnnite Thmnscni Halsen
under Pech er bleuen fort nie-d stor
Boldsocnhed; Mordvnalnict nai- vix-reif
en svids Knio eUe1·Lolt. Med Inn-if
bkyderen synes der soreipbig intet Uns
komme at met-e, han nægternlt 1ned’
Stundhastighcd som ved det soreløbige
Forlsorz hakt-ten Nonsenntncion Inedi
Liget ellcr Frenisættclse af Beviscr hnri
gsort mindste Virkning pan l)nin; Inen
Ined Hensyn til, hour hnn hat« oplsoldts
sig pnn den Tit-, Mordet bleu begann-H
er hnng Fortlnringer lige snn onklende
sont den sorstc Tag; i det Versentlige
gna de nd paa, at hnn ikke lnsstetnt inn
herste, huok ljnn hnr uæret i Middngsz:
titIIerne, niedens han M Punkt ogP1«it’
te kan give Oplycininger otn alle andre
Tiber Pan Dingen. Zelu otn hnn ogsnn
sretntidig inantte vedislive tned sine Ve
ncrgtclse1«, er der dog ester nl sinnt-Ug
hed allercde nu tilueiebmgt san nmnge
Devise-U nt han san dpiiikiies" pna Jn
dicier. Forndcn der strnkg steinwan
Ineget virgtigc Anklage-winkt iinod hinn,
at you-J Hut sandteg i den Myrdedes
Bemertningslokntc og as Motdercnciz
Slcrgtninge erklceredes for nt være den, s
smn hnn bar den Ing, Morde-! bieo be
ginnt-, Ljnr den im site .ii"i«i-nim·lt·nni:
inei- indrnfkede Vefjendtgjorelse i Bin
dene vist sig Ineget virksom til at knlde
ViDner freun, sann hnvde set ok; kunde
zssentsende Trabannnndetk Dnncr pun
sin Flngi set linkhonedet nf en stor Teli
«3·olt, delH i de til Mikkelbryggerggnde:
stehende Gadc1«, dclsz lebende ester cns
Sport-Un, sont lsnn dog fortnentiig ikke
hat« nnnet, san at hnn sandsnnligvis
ndcn Hut til Fodsz har iilbagclagt yele
Sturkningcn til Atnnger.
Amerikanft Ærllghed.
((0stcr del Engelsfc as Holland-J
Enhver Amerikaner, der har været
paa Reisei Europa, kjendcr vistnok den
dcnncd fotbnndne Fristclse til at ind
kjøbe og hienifpre ined sig allelnmndc
Händel-Joako sont der can erholdeg bil
ligere endi Ritter-ita, i den Forderu
ning, at Toldvnsscnet nok vil lade dcnt
pagscrc tolvsi«it. Det er en KjendS
gscrning, nt Handelsgodcz til cn sninlct
Vchdi as slerc Millioner Tollan nar
ligt indsoreg pan denne Mande, nden
at ydc Told til siegst-ringen Dct er
ligclrdes cn nabcnlnir Sandhcd, at umn
ge as vorc Bot-geli- t«eisc til Unnada sol
nt tsobc tun-day som de tagcr pna nn
Ori·.l)jclni«esscit, sna at de knn bedingt
Tlirgicringcm Bclhnvcndc F-olt’, der
forcr et Lin i Pragt og Littsitce, og sont
nird Iliingcngt uilde tilbagcvisc Tclntrn
mn rn nasrlig Hnndling mod here-J No
lsoc1«, solc ligcstcni cn indliyrdeiz Nlasdc
i dcnsci indbildtc Nrttighed til at bedro
gc Inst-es rgcn Regiering on kan cndoxs
pralc as del-es Held i snchnsischc.
Te nnc nippe den llret, dc derocd gin
t·e. Te indsc ilke, at en saadan Hand
lcnmade cr lnv og ncrrlig. De betragtc
vdcttc forncinme Sinugleroæsen sont et;
snildt, men iøvrigt nskadcligt Pndg, ogs
ined en Art stolt Selosolclsc fremoiscr
de sor dereg Vcnncr Resultatct of derer-«
Znulicd. Blandt dcnnc Klasse Stuttg
lrrc fan Inanskc sindeg tnsindcr , der sci«
paa den korrnpte Politiker med Huldig
nntionz bog lundc ikke en cncstc as dcm
giennemførc sinc Situigliitggsorsog, n
dcn Bistnnd as medskyldigc "Toldcii(beds:
nnrnd, hvig lltroskab de belonnc mrd
»Stil«-ge
Mon ikkc dct var godt sor osz at drage
iMindc, indcn vi ndtale vor Dom over
den i ossentlige Stillingcr raadende
Uærlighed, atPolitikerne og Einheit-z
niccndene etc övcrhooedet san crrlige som
Foltct selts? Begge Klagscr bchpvcr
blot en Fristclse til Uckrlighcd sol- at vi-.
se sig malng Einbedsnmndcn benyt
ter sin Stilling til at bedrage sin Ne
giering, og den sornecnme Sinngler der»
stiaer iland fra et ent«opnitk Fort-i, eller
tmder over (szt«eendsen fra Caitadn.j
gior den fennnte Handling, tilslynden
dertil af sannne Beweggrund Boodei
for Folteto og Etndedostandens Vedtoat
tnende, snttes Ondet at stille sor en stot
Del i den fnlsle Fastnacle at Tyoetst
ntodRegjeringen egentlig itke et« at stinle
— at en Mand hat« Rettiglied til at faa
san-iteget ttd as Regierittgen fonthon
fortnaat·, bat-e ltan lnn slippe for at
bline opdnget. Man hat« ille nlene
dragt Satnoittigheden pna Akkord nted
denne Idee, nten Lande-to Lone bryded
og ooertrnsdes sorsætligt. Kort sagt,
for at opnon en ringt Vindittg i Ind
tjob, er Inan rede til at bedinge, friste
Regieringens Betsente til Edobt«ttd,
bryde Lande-to Lone og betone Nenn-rin
gen en Port nf de Midlet«, lsvoisned dens
Virtsotnhed skal opholdeg og tot-rinnen
Dei er bestt)i-tettde, at der vcd ruht-et
Jetnlntnetttylte finde-I Lonttnetnne til
stede sont laste ftg over de hieelpelose
Reisende on ndplyndrer dein. De er!
ikle alle professionelle Luni-, inen set-its
telsen slnber Forltrnderetk Aldiig ljatf
en Fasgtnntg sttndet Sted paa Krisis
sknenladsen hoor ilke Meitnesker ltat nist
Sind til at plyitdke sine saldne Kamme
kam-. J diose Sind hat« Satan, eller
den dntiste Ronlnst, hant stadigt Ophold,
og tun nentet pnn Lejliglted til nt slipne
nd. Man er Vidne til, at en eller an
den slor By iornnlteo Pan en flainnielig
Mande, — at Botgeitnestetrn, Bat-nn
det og Polititente lieiatte sig nied Tnucri
on ltline tsige pan .ttot·i·nptiost; tneit dis
se Vedtsngere finde injen titsindei paa
etltnett Hold, det« et« redelil ntslntte
btsdmnetske Kontt·itt·ter, at indgioe ialite
on onetsdreone Foisdrinneh ng faiontiit
ltjielne til, nd alle tilonlink Zeit-, at int
de deresz Wintner ined Not-. On de
Mit-nd, ni sende til Statt-nir- longinende
Fotssitiitlittg, systeg natute lsilliae til at
lade sig beuge sont Nedsknlt i tot-knoti
Mcendgl Hikndct on det et· gnnske int-:
nnderlint nt se, ntcd lsnilten Nlasde Be
boei«ite nf httiltensontltelst Enn hilser en
Regjetsingo - Bettilliiiii, ligenieaet nnt
ntan beltoner sandan Uttderstottelse eilt-r
ej. T«et Konntesssitncdlesn, sont sitnsr sin
Kredit en Benilling ns Regjeiingssintidler
fortstiennentforelse ni en eller nnden
,,«K«oi·bt-di«inx·;«, unsre det san lntterligt
nnndtnsndigt sotn net onst-e oil, gior dog
denn-d nteaet til at sitt-e sit eaet Mien
nalg. Det hin-inei- ikle at ville nagte,
at Folket findet- linesan stor Belsagi
Bittte sotn Politileriie.
Vi finde Fejl nedKorpot·ntiotterne;
nten alle vore Korporationer hat« ogsaa
dndige Altiehaoere. Hnornnnk hat« tnnti
hart nt de dydige Aktiehancre lsnrgioet
Afknld paa en eneste ·’F«ot·del, sont tin-r
lig Foronltning hat« foi«skafset dein?
Protestere de noget intod Modtngelien
af Dinidender pna ndnnndet Miit-kapi
tal? Litle de ikke Øinnc dort-for »Hie
geltttcrcssigl)edet««, snnleenge sont de tieraf
hoste Vinding, og deteg Jnteresser knn
slippc for at kontprotntnitteres for Lo
nen? Pan den nnden Side anserBe
solkningensz oneroeiende Del det fot en
Rettinlted at bedrnne Korporationetsne
ttnarsottthelstde1« del-til give-s Anlednitti1.
Ottt en Fiorporntion hat« Visitg fotet
Nrnndstntte, stillt-g dct flink-J til aller
ltoieste Brig-U .lt’ot·pot«atiotier ete Wien
slande for de nederdmsgtigste og mitne
linste Fotslnngender stjn alle Slnnci Men
nesket·. Falk hænger sin pan dein lia
Inter, og snger gsente Hjetsteltlodet af
dem.
Hund pegets nltdctte paa? Einmen
lten til den Silntninn, at tin-t-linlnsd i
not« Negjerittg on lltrtslinlsed i alle note
tat-poret«t-de Ilsfnsret sit-inei« sitt ira stol
tets lose og tnnnaelfnlde Llcsrligliedgbei
txt-eben Pan en eller nnden Mnade hats
ni ncrnnet og til nt drnae en Forstiel
nielletn de Fot«pligtelfe, Mond sknlder
Mond, on de sont sknldecs ilieajeringen
on Kot«pot-atiottente. Tigse Tit-nieder
et« itte en Ovid slwrlere iblandt Winde-do
folt og Tit·ektot-et-, ettd de et«e ntellettt
Vælgere og Attiehnnet«e. l5·n Mand det«
isoreg Einbedcimyndiglted og Mant, nn
detaanr deroed innen nirsentlig stornands
ling; den gtnnderrlige Mond er liges
san tetslig i lsittbedet sont linn er ndeitior
det. Jenrtnpte Mnsnd ete et komtpt
Zantfnnst Askont. Vi tnn alle lieh-one
at bline rettede paa; not-Mot«nlitetg
Bannd tmnge alle til nt stt·itttttetes.
lcsn Mand, hnisz Zamnittighed tilladei·
hant «at sningle, og se Toldembedgtnænd
brydC dcteo Ed, tncdens hatt gjor fan;
det· nil tnge intod den Foi«tjetteste, sottt
Bestytclsen as den Korporation, i holl
ken han hat« Andel, ncd dens tthæderlige
Vandcl skaffer hatnz sont villigt tut-din
ger Regieringgbenillinger for Foretai
gender sont ilke behoveg; sont gjerne
tttodtager en hoj PtiH for Ejendont sont
hatt afhændet til Korporationer eller
Regieringen, er ttskilket til at regte et
Entbede. J disk-se Ord ligger Fortla
ringcn as hele vor offetttlige og tot-pour
rede Kormption, og hnotssok det et san
M
vanskeligt at faa stan- Hoero noligt os«
crrligk formtltcde. Al embedszmwsig
Vehmgeri udflyder fra folkclizk Komm
tion, loic Its-Highcdgliegrcbcr sum
berste i Folkctsz Aund og Sind; og vi
kan ikkc vente Rosen-III, for oi som Falk
grundsasstch bebt-ei righcdcng og Rctfasr
dighcdeno coigc Brüten-un Usn klin
Stwm hoch ists-, udeu dcnsz Udspring
holdes rent
Cis flog Vorgermeften
Fotstalt ai lsaeit tftlaix
(Slnttet.)
ogfyndig, «tnen der bletsinlct Lsftc el:
let— Haandilag givet, san dct hinset- spie
at sige.« Da Maaltidet var endi, anb
nede de alle Vindnerne, innern-net gis Sel
stabet, to og to tned hinanden under Ar
tnen, lidt ned til Ladebtsolioued on ian
pna Vandet. Mester Bigntn inlgte nied
Terkel Skiat, og naar Falk stod stille on
loglsmen af for den ny Bot-get«itleslet«,
tog Bigntn sin Ente af for dent igjen.
Otn Eftetmiddagen kain kliaadniænde
ne ined Nøgleene til Stadenti Kit«ter, til
Segl dg Bogen De blev ogsna bedte
otn at liline, san Hnset til sidft vat« san
fnldt af Gier-stet, at de tnnntte lage Va
oetflen til Hierin Men oniAftenesk da
Vi)stigheden vat« paa del litljesle, kotn det
en Suend fea Oevtnnnllen ind og fande,
at Meslet Bitininsz Beodetfan lntnde v e
eet iSlagtnnanl nede paa Fitglhalin Bin
on slnnet sin IJiodstnndet det enc fclje nd
Den sann-de ltntide de litaal ind til Vin
beten. Handel-en fette nn Falk op til
Sei-let Stioto Dei-.
»Hei hat« vel ikte san start at belade,
sont dn give Versen af, « fagde Mettei
Bignnn »Im sknl gna nd ng hore Zu
gen-J Siiiiiiiieiiliitsiig.«
» Dei et· lllsl bilde W gjot del,« Inn
ide Terkel Stint
i Hatt gis nn nd paa Waden. Derftod
en Miengde Mentiester, hontaf to holt-it
Slagclbroderen, lioee i sitt Ann. VI
anin fnlgte tned on lod dein fol·tllii«is,
html-dein alt vat- gnaet til. ,,«.)ii sknl no(
se at faa den Sag jevnel tned dek gode,·«
sagde han. »Und nn linke tnin Brodet
san gaa sitt Vei.«
,,Bi«ing liant paa liiaadftnen,« iagde
Zettel Eli-It, «og lad Naadslnespendene
flaa Lan-) og Volk for hasti. J Morgen
skal hatt dgnnnes efter Ret og Stiel.«
Mester Bignnt iaa inkbaofet over paa
Teile-L » Det et« ikke dit Windes-« iagdi
han.
»Det blinkt sont jeg hats fagt,« spat-es
»de Tetskel vestentt. Dernied vendte lian
lsig oin og gikind i Sitten igien. Me
ister Bignin vat· rasende, han tttæ-kede,
at han var gnaet i zielt-eit, han satte sig
hen i en Krug af Stuen og oendte Antig
tet oln tnod Bteggen. Naar nagen koin
hen og talte til heim, fast hatt paa dein,
tnen spat-ede- ikke. Terkel Skjøt, lod fotn
lont han ikke lagde Mast-te detstil, han
Italte og spøgede sotn ist-. Gilde otnAii
«tenen, da Selskabet sknlde stilles, blei
der attei· Opløb i Gadett. Da toin
Vergieren trwkkende tned en drittlet
Mand. Han haode faaet en lang Snot
giott fast til Knebelen as Klostetkirtensi
Klotke, og .siden staaet nede paa Gilde-l
loq kitnet nted Klokken, saa Falk ilede
stil, og troede det« var Jldltlos Da Vcea
ltetne oilde lage Stiorcn ft·a hain, gan
shan sig i Zlaastnaal incd dein ogv fioa
to af dein til Stamme-. Terkel Sljm
indspntgte dein note oin alt, den berufe-de
Fskeeg on sloa oin sig nie-ite, at det handl
«intet at sige, farlian vari nirr Slcegt
I ined den ny Weinernte-find
s »Einem sknl ni more detned?« saade
Enedketeth intn nn nat« lilenen god igien.
: »Ist-est uil jeg gaa paa Raad nted tnin
Jgainle Ven Melier Bigntn,« fagde Terlel
i«l)vad han tnener her bot- foretagegz for
ljeg ei« felo Pakt i IIageit.« .
i ,»3eg Inenet·, vi sknl scelte den Stindet
lop paa kiiaadstnen til den anden,« sngde
Vignin, ,,l)an et· ikke vedt«e.«
» Tct ntener ieg ogsaa,« sagde Zettel,
»stet haln ned i Stindehnllet i.?tjtrldet·en,
itnt hatn en Les-nie frn lHaand til sod,
on lad ham ligge paa Sttaa til i Mor
gen, saa fkal han faa jin Tom. Den,
sont bt«i)det· Vyfred ellet lnindler voldelig
«n.ed Zinkens Vogt, ikal lnide firci Mart
ellet strygeg richtigen. Det staat i l'a
ven.«
» Jn, tnen han et· jo af din egen
Simgt,« sagde Bignim
»Ei! Borgertnester hat« ingen Liceng
soarede TerkeL
Neste Morgen blev der holdt Toni,
uden at dog Vigntn blev ipntsgt til
Raube-. Han, foin kiinede paa Klokten
blcv strasfet haardesl. Oin Zormiddm
gen kotn Lehnstnanden op til Ver-deren og
fik halvttcdsindstyve Taler til Lautm,
ined godtPant og Silkerhed, og siden
holdt Terkel Skjot et strengt Negiinente.
Men Falk havde stot« Tillid til hain.
EHan gjorde lige Net og Stiel inod alle.
iHan blev en gantmel Mund og hoftede
« fra den Tag aldrig niere. Naar man
kommer ind i den gantle Klosterkirte,
gäar man paa hasc- Ligstew
Dei Stsrstr Godtsjöb chndti Nebrassoi
SHS Tl.0,000.00
Bindi i swrdigsncdc.s(l«1sde1·, COFIIiinnkamisten-, Ham- og Hart-, Eis-vier og
Eko fkal absolut udjcklqriz iudm Num.n, udm Hensnn til THE-nd
N Besog i min Butik vit mingc Dein i Mr Uomkr Forbnnfelsc oswr de Ichykt
lin Brich-, sont tm main-.
Korn tidlig iudcn tust insdm-n’!k.1n-isnc uksjokw oq spnr Halndeleu as Edtts
Prngr vcd at Unm- Judhou Uni
P. G. Ilmusztom
·- .W
OSHKOSH
anbcr You-d
A. W. (il1)l.-Us)li«(s(’0.,
Our H sinkt L plag Ah
Hast-nimm
Timspaaih
Las g ! c r,
mitk
·s·'.·scm:- km «s’-! ·; fk
Mk PAU l«. · - - s N Mik.
.--«·-(r-vvvm us- was- I
-»«.-- »s- , · » . - .. A
— «-- - ,-«i .- «
Mpundrevc mik- : «- .« -.:« . umc- us 00 Dage hoc
sc
-, OW;
Ovid Du aqtcr NR . ot- » »s-: «- «.·-- , - w »Fui. r Ist-»so » ssi Defect
TM Wsottcprs
D«
ilpi Imnvil sirlgk No en :; one hungert- md now-ri- nnt-en s
Cculiuch EIN-»- Oui« N »s! THI- M N« «."c«nc11"- i.!1n«k:«(1«·« del,
St. Paul, - - Nov-« Ma.
IRS-« Im lmtv 4 » Ihsm munan Lmnullnnr nl Lalzp til molk- -I«-1nsi«:i.
----« ,- - --.-w-·s-»s s M
Iolm Dobry
Handlcude mcd Aulis tscrdsfalscr og alt til Rnrmcrirt lpcnlzorrndc Mnfkineri
samt Je rn- og T rk1spuntpr, » Jd c nl « »Ja-sinnst list-, etc.
SI. Paul, Nest-.
»Ist-wer Wiss-im- Cum-stetem
W
W. H. C. Chiusi 85 Son,
De gamlc paaljdcligc Diiggistrc,
St. Pant, Nebraska
1 Siedet hvor man nimmst-, til law-m- 111·Ij(-r, onu- nudmmkc Wien Medikamenteh
Mnling Ig Jlity Wlnsz okx MI, .’.sL(1st1uoln-, lkrtsolrunh Vantpu·, ann«1·,ktc.
chcml Lpnnrrkjomhcdans.1««1mc·xsvna lldfylbnniq m ,?am1m Iktsmstrr og Wgeks As
ot-dning.
N udnmstkct lldvalq us Umonst- m ans-«- oq tusme .’lsmsqois-«!1ksoq,
:«(I«1-bodjgik
W. ab. (c. Chimmzom
Niillcr Bros. i Ell-a
lmr dct fuldftwndikxstc Lager aj Firnkmcn i OOMHD «C0. N fuldt Udvalg of
Zenit-M Matiim, Ist-o, Zittern-irr, Zagt oa Historikers-täten m. im
Un f01"jlis.ttlk1(:sics;» P! it te- n j l nq U I’1idc·linu» i sxoiksinlsclhk «ka otl ttke lade
ocp usw«-ricng Mom ti! ok- mj spru- Bruch
Wolbach Bros.
Bykus lebende Handels-sum Goditiovialle Dcparäcmcnlcu
Jngcu Lokkcmad brngcs.
Vi saslgr Baker billigen-, end dr san ljobcsk undu- Enden stil oH paa en
rimclig Braue vq H fin« for T sum selts.
Støstc Lager. Lavcstc Prisc.
Vingde ums Judlkob bin-m im Ralnilnntm oq lnn spare Dem Middlman
dem Profit.
Icomog belegt-k- og blio ovc1·l)cvist.
Alle Vom spare til lnmd vi saslgcr dem for; i modfnt Kalb betales Venqene
Allmng
Kun ern Prie.
Chao. O. South Manna-.