Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, April 14, 1886, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    DIE-wiss-« -
z a k l l s e l l e !
VII Nebelflor
Tillnd mlg at give en lille Ellldunit
If det lllteld sank ovelait nth, og at nd
Itnlle min Tal ttl dem tom lnalv mit
III-den- Tln
Vart Ema tiedlnwndte den lssde Maus-»
kllee R Manneder röter ai ven- fluttet deil
(det blen lanart ssdtte sann-let s-. intel»
sat« aasnmeh saa der var lldllqt til ats
Its siltlde ltde et ltinl Tal-; nsen lskerlixei
Raben aq Land-Inland ttaadte til knedi
In hfælvende Inland Tet nat tlle Ha I
Iet alene« men ölgkftedelen as vort Jnd .
so oq alle Fadevarer and-mitne; der
siad siea ca icone med ei Bat-n ncefte Max
sen blatlet for Alt, saa man vil naks
stre llg et Veareb ant var StillingY
Den ladet-halte Entsinnst-they flulder jen,
Itlne Rache-r , tln de bar alle lpjnlpet
Illig Ined Arbesde eller med sllenge, nagte
paa beqae Mandel-. -
Farlt ag stellt-nett maa leg fremden-a
mln Tal M so Mand, Z. Llndloift on
Thomas Andekfen Te var her ved
standen« aq beage tilbsd de ag baade
Ouelln an Fade. Vi valgte at lallte med
Indessen an oi talle llant ag antru for
sen Venliabed sont blev as bevift l den
Tid vi var der. Te gav oc- Fadem oa
Indskjtndt vl var H i Familien, afllag de
Cl modtaqe noqet del-lat, « ja gav as
standen lidt til at deqnnde med, da ri
Ihttede ind l det nn opferte Hug·
S. Lindloist reiste lannne Nat, Bran
sen lndteas, til Nuckalls lsannttk i laa
saakdt Vesk ag Bei sont ilte Mange- dil
de have glatt, og lndlamledc der Penae
ldlandl Landmnænd til va. Lindloist er
Tenno-, ag. han var mig behjælpelig
med at lsade Tannneh og hsalp ntla med
at dygge Haset indtll det var saa nar, pl
kunde flytte dekl, ag han stad inig bi med
Ilaad ag Daad at ydekste lfonr. Peter
Joendsen dar llgeledes mln Tal; han
Lag sat paa TItnmeeaedeidet den leiste
Dag ag blcv ved lndtll det var sæedigt.
Lad ntig endvldere selbe t«eiligl)eden til
at ndtrnkle inin Talnemlighed mad Jena
Indeser oa Paslak Naomnssen aa stut
telig, Inen llle mindst, de licere Glpere
Ialn tundt malt-in med Penge aver bar
Ilst as adeltnodlg Beltagelsr. Gedensar
ansskea alle madtagne Pengegaver, sam
serped sasntldigt solltet-es soe:
Fea Wedster Co.
Jena Andeklen.. . .. ·... . . .. . . säoll
Nieli Peter Hausen ............... s.00
. Vlndlolsl ....................... l.50
asinna Steint- . . .. . . » . . s.00
Edeln-an Hausen ............ s ...... 1.00
Naatlndeclen....."............... holt
P. I. Hausen .................... Tod
Fra« St. Paul Haward C a.
Eddeson C Jobnsan .............. Im
Mal-nnd dannldaL .. . . .. . . .. . . .. . l.00
Wlela M. hausen ................. 0.d0
Paul Andeksan ................... 2.00
I. Jamenlen , ................... TM
Sol-en Ost-knien .................. LM
E. ltneooldlen .................... Loh
Feant J. staats - - - 0·dt)
heumnglen a- Hennanlen - Un)
Undene-i ä- Feedeeilsen - i TM
Fra Nnckolls Ca.
Wilhelm Nldek s - s TO
N. C· vlndetsen ·- - lom
Anders Andetlon 0.27
L. Jespetsen - - d.l)0
J. U. lIdclslenlen - «- : l.00.
O. Juki-u » - - Mai
I. C. Andeesen : ik l.0l)
ca Udetxendt - - 1.09
« » - I.(I)
Jadn West - 2.00
C. Jaladsen 2.l')0
J. Indekion « - Um
P. Jensen . - Ihm
Otto Jensen um
N. Jetperscn 10.00
I. Heulen : Und
Jahn Nietsx n Im
Hsn Osa. 27
Fokbindtligft
Christen Jesperse n.
Reh Mond, Nebe» den 4de April 1W.
Samtldlgt nted at min Mund kalter
sar Gavernc til Entset, laler jcg Tmng
til asscntligt at ndtale min Hier-trust»
tll ntine Naboloner for det af dem sam
Iebe Veløb for Tilvejebrlnaelsen nf ct nnt
Seel Jndbo samt den liaerlichcltagelse,
Iaade Kolndcr og Born hat« beoilt va.
Dermed items-les hvad hver lMinde- ag
Born hat given
Maria Nlels en -. - s2.00
Line Petetsen - - 1.00
Mal-en Lindlolsl - 2.lt0
Sorte Ruder-sen - - , 2.00
T llom tlndeksen - - l.00
Mal-en Steuer - - - Un)
lshkistlalle Hausen . - - L.00
Slne Andeksen - - «- 1.50
Ellen Sirensen — : : Mo
Gnlberg Andeksen —- - l.00
— cve Andeclen - 1.00
Theodor Andeesen 0.50
Dem tlladmnssen - 0.50
s Chakles Hausen - - —- l.00
Emma Lindlvlsl — - 1.00
D. S. Hausen : - - : 0.50
P. Hausen —- - - 0.25
Shrlstlue Haufen : —- » 0.25
·. Jullua Panllen « : s- 0.10
VIan Wegman - - s 0.50
stille Lindtols - s Lan
- Inhalt Indessen : s 0.25
H L sathllde Nelfitl -· s- - Will
H« Jan m. ss
-·;«Z « Hne Dorthea Jes per sen .
sec Damiette-, sei.
ists on speeselle tiefes-Indem «
Adfkillige zorqndringer er fotegsaet
»hei- fjien mit sidfte Beet-.
To Unee fiden ioulmedeg «c5ge-Aaest«'
elf en magtig Vanoffonk der havde til
Islge at Milledamnsngen dennH Idelags
veg. Meuer IRaanugfen feme stecke en
bekndeliq Arbekdgstyrke i Wirtin-adeli, og
sit den ogsao liuctigt minnen Gent-;
den hat bog mit-tot vier-et gjennemblsdt
og les-; tlsi da Vandet after var ffeget
oq begynste at ubIoc dets Zenk, bkast
ver Hen- Okk Wut-des tned Strom-new
Nu in Auen felofstgehgt noget nsgen
nd, on en nor Jfknvine snld af Msdder
inoex nq lcqe nndc cgjennem Bom. Cis
ter Jorlndende agteg des ne gienspfske
Dank-ringen den kommende Sommer.
H H. Leu-te ladet- opfsre en gab zor
reunnngygning, sont fkal afdenyuesz
tu Apothek, og fannne vil blioe tageki
Vesiddelfe san hurtig den er finde-edi
Begtundee paa det usiadige Vejeligt,
bar Bygningsaebeibe tun giokt tidet
Reinigung Pflete Bygnings : zerna
gender er under Vei, wen hat Zusamt
oppetne et meke gunstigt Vejrligt.
V. C. Mndsenh Leiestrld er nu fak
di·q, zum libt mer« og Cjeeen agree at
ndsnne den paa ftcste Klasseg Mande.
Andejagten ital veere god for Tiden;
dette paqstaqr islfald Eier-ne af kam-ne
Ænder her i Byen. En- ung Nimrod,
hvio Nat-n vi farbigen enbskjsndt vi not
heut-erben kunbe embeanke en moricm
Epiiove c zorbindelse med denne Idee-,
om han var san rufend-.
Vi bsr have en Stagtee her, san at
vi ikke siql reife til St· Paul hver Gang
vi Iner en Bei-h vi hat not en Stegs
Stagtet her nu, men han er freveerende
den sttkske Port sf Tit-en.
En ny Bot-get er ankommet til M. C.
Peter-sen og Hustruz det er en Dreng.
Den lykketige Feder rykkede nd med Ci
gar-ene
It e l- r a I s a .
Peoylbilionistekne i Burttetl »Von
cott«et· Bæktghttjette og de Fortetttitth
ntænd sont understetle disse. Folgen hat
ocerel at en Slagterbod og et Hotel hat
tnaatlet lutke af Mangel paa Setz-sing.
—- Vindmslle - Soindleke hjemstge
Faemern: i Richardfon County. Deres
Fremgangantaade er folgende: De af
flulle Handel ottt en Mille og Poste til
altttindelig Pris, ttten benytler dentte
Attledttittg til al tndprenle Lieben-« at
det- tttedfslger tttallige Elsteadele, fau
fsm et ParOHundkede Fod Rot-, en stok
Vanddeholdek og lignende. Hert liggcr
Vedeagetielz for naar saa Fartnerne
stal detale derea Mauer, finde de at nll
del attdet Litbehot et« sit-edel pno Neg
ttingen til doddell af hvad del lostee oed
de lokale Handlendr.
—- Otnaha’s ,,Kttt.«zltls of Labet-« hat
tiliagt Powderly dereg Aglelfe og lit
flemmor hanc forslattdige Hattdletttaade.
Om Sydvestetts Arbeiten-e havde ndlydt
Stolmestcteno Befalinger san Uger ft
deu, havde Ittsinder at At"bt«jdet«e, sont
ntt gaar og foger Befkicrftigelse, vaslset i
ldem-; tidltgete Stillinger dctt Tag tdng.
i Temperaaee contra Veasttdeviit
; zottige Tit-Mag afholdles altnittde
lligt Balg i allc ittkotpotetedc Byer i
statt-tu Temperatur cvttlm ande
! ottt nat owsetttligsl Valgfamuetts Jud
Iltold. Resttllntel tttaa figes nl onst-e
tneget optnttttltcttde for Temperatur
«Folket, da del inar bar seit-et tttta mang
; Stehn-, hvot del tidligetse hatI stanel sont
Yettfotagtet Minotllet. Tett Tel iottt
ltoittdetne lag i Valglatttpett flete Ste
det", sttttes at ltaoe ooet ett afgjorettde
Jttdflttdelse pan lldfnldel. Tag hat« Tent
petattce libl Nebel-lag et Pat· Stcdet
laut-, ltvotdel lidligete ltaode Elllttgtett
It Blatt ttnlgtc Licettteckkatstiet Wy
rnndet; tttett Tctttpet·attce-F·olfet seit-ehe
ved LIOleraadszvalgeL Dantcttte tnodle
tut-d ’lkalgstcdet·tte i sttld Stocke-, og log
» Tel i .,ls«lcctiotteting« med littestta me
get ,,0i)eet« sotn dctt profesziiottelle Po
ltltlet«. Tetnpetattcezttltet valgte detsz
, Mttsttd i Mitwelt El stotl Attlal mün
·det- ntltejdede tted Valgslcdettte ltele Ta
gen. Null-License Trtttheesz vttlgtess i
Ellltlsotd Prnhiltltiottistettte gil« nf tned
' Ltttett t Jttninlu tlled ett Stetttntefletlted
as LI. lldfaldet ttf Valgct i Fretttottt vat
lil Gunst for Pwhibitiott og vatte altttin
delig Qoettnsielse. thut-License Tie
kctlett gik hel og ttbesknaren igjcttttetn i
Asltlattd Salooneletnentct i Bibel-m
tildeltes Nebel-lag. J Neliglt seit-M
Saloottfolket nted 105 Stetnnteta Majo
t«itet. Benttcll valgtc et License Voard
of Tt-ttfteeg. People’g Tickel nted Tin
kerfor Mattot·, blev del vindende iRed
Claud; ogittn en Zeit for License. El
blattdet Uraad dlev udkaateti Fair
bttt«y; Majoriteten skal not vcetse fot
License; T. M. Ballen blev Mundt
,,Slraigl)tdetnoekatic Ticlet« ftk de fle
steStemmer iMcCook. Licenfepattiel
-—
pandt i iCentral City, seelgende C. Ho
z steuer Mayot ag 4 nd as 0 Kldernnend.
;Iempekaneefalket i Kenefaw valgte it
HImfteezZ Saldo-lerne er umulige der.
Anti::«tcense-Fallet naaede Maaleti
Butten eftek m Haan Kaina med
Ealaonelementet. Saracuse gik Tem
perance. J eftcrmeonte Vyek tndeha:
ver Zolaonerne Magten for kommende
Aar. Wakefteld, Lkleasts. Lakland,
Edeln-m Will-eh Strom-barg Clun n
kMaZarttetk Tekamah llentperance Var
tiet valgte Meyer og l IldennandL
Falls l51ta, Arltngton (knn 13 Rtajarii
«ritet), Aurora og All-lan.
W
St. Paul es codes-.
— Vyvalget fokeige Tirsdag led tem
melig roligt af, uagtetdet var begge Pak
tier meget am at giere at erhplde Seit-eng
Krone. Udfaldet dlev at License-Zwet
ten seitede med Undtagetie as Kagferer,
hoilten lkmbedgmand valgtes paa Tem
perance:Ticketten, og PolitisTemnter,
have-til en af degge Ticketter uafhkngig
Kandidat valgtes.
Te valgte Eity:6mbedgmand eske fel
gende: Monat-, Z. T. Leim-ich; Kagi
fern-, A. E. Cada; Cleri, VII-Mer
kill; Paliti - Darunter-, J. B. Packard;
Cioil Jnginsr, I. Mc. Nabd; Allm
mcknd ferste Ward, E. Enevoldsen ag
H. W. Patterz Aldeknnend andet Ward,
st. C. Philips og st. P. Goedan. Kan
didatetne var alle udkaakne fta Vyens
bedfte Mand; vi lan del-for gieke Neg
ning paa at denne vor ferste »Eint«
Beftyrelfe bestaar af dygtige Falk. Fre
dags Aften medte »Willst-ge Board of
TkufteeeW for sidste Gang, revidekede
Kasseeerens Begey modtog Balgberet
ningerne ag adiournerede derpaa »sine
die«. Umiddelbart efter det gamle
Rande Oplesning, aflagde de nyvalgte
Embedstneend Embedsslfden for Dis
striktstettens Cleri. Der vil, iden fee-sie
Tid, blive rlg Anledning for det nye By
taads Medlemmer at udville deteg Lav
givnings-Talent.
— Nye Vater modtagee daglig i Rad-ents
fens Bat-M l Dannedkog og iclges til de al
letdllligste Peilen
— Jena Andersen har nu be gyndt
Mittarbejdet paa den m) dobbelte Sten
bygning, Ist for Vennett’g State. J
Begyndelsen ftedte han paa alvarlige
Banskeligheder, begrnndet paa det lese
Underlag; men han hat nn Kjældev
muten saa hei, at videke Fake for Sam
menstyttning forebygges.
—- 20 Bund gade töeke Adler for il,00 ved
T. N. BennetN ,,Uktekeamhandel paa Hjök
net.
IT Faa Overilag paa lfders Lumbek Bills
ved The North Platte Lumlset Ci. banden
ten J agte at fiel-e af dem eller Me.
TM Dr. E. R. Fletchm vraktisekende Lasae
og tin-neg, iljcenlet alle til datn anbettoede
Patienter pronwt meterkiombed
St. Paul. Mehl-.
—- Ziden L. T. Nasnntsjen nedfatte lig i
Dannedkog fælges alle Vater detydelig billi
gere end nagensinde fer.
—- Fsirst National Bank tllbydek Penge til
laans paa Bycksjendom paa lang Tid og
paa rinielige Vetingeliec
— Man bpk henvende sig til seiest Nano
nal Bank og gisre fig beljendt need deres Vil
kam-, inden man optaget Laan paa sin
s Faun eller Byejendan1.
s II- Iannereå Verletan onflc godt Feed
eller Nrpr for Ebers Koch og Sam, kan dct
te saaes ved Metatle Valtiekvtelle ist.
Paul. Te ftklge god Shokts for s7.00 pr.
Läg Ptav JembaneFotogmiatelieret, iom
staat paa Sporct nede vcd Ztationen
Detlan tnan ekltolde de bllligite ag bedsle
Portmstee sont nogennnde et iorfasrdkgedc paa
denne Han.
—- L. D Rasmnssen i Dannebrog iaslgek
tkte Vater fka en Grund Island Jxadcbonnkz
heller ille laslgcr han Vater iom bar ligget i
andre Bonttller til de eke nde af Moden vg;
raadne. Rasmnatsen liebeksinekkarerdirek 4
te lra Lfthn «
M- sldtngenuaanss paa opdtnstrdc nat
me og Isöklig Nicndotn ved Raben-new
FI- Man gjok gadt i at benvendc sig til.
Vavra G Ammon. nam« man agter at fjobe
Maiwlklanterh Zaainafkinetx stummer
Hokus-, Plongr og Beginn Je holde ct inldl
stasndigt Llsionement as Majltnetj. ;
Uly- 9l. B. Veeder set-last Illedtkadct til
fslgende Prisen Larve-NOT tsnlttoatota
822.00. thck Nower mcd 80 Radsj Fern-I
l
tkaadkjæde 818.00, Muts-Planken 814.001»
og H Tom. Staat-Aas slklongc LIZML (
Kam og nnde1«sog: start spann »
III »Er H. (T«ttcxtoldietti11dkstt J maler l( «
dem Zlnnglc - og Tin Tage-. ;
— Fokaltm itkc naar J ville habe billige»
Waren at Rasmngsen l Palmede habet- si «
ne Baker i Iften og ikle 1 Grund Island.
W« ts-. lsneooldien iaslger »Ehe Z. X. L«
Slate« Tag Maling.
Its-« »J. X L. Slate« TagsMaling vil
vare ljgesaa lange sont lsderss Hase, iaa ved
Brugen af dette dehøve It ikle at male Ebers
Tage hver Ldet cllek sdie Aar. St tsncvoldsen
salgek det.
M The North Platte Luntber («o., vilftn
de "t·«lædeiat give lcder Priser og vtfe lsder
de fokfljellige «8«raderaft«11ntder. entcn I liebe
ved dem ellck Me.
D- Sse The North Platte Minder Co»
spt J kjpbe lfdeks Tom-neu
—- T. N. Vennett ,,paa Hishi-new tilbyder
at sälge Urtetram. Glas og Porcelain Vater
til Jndljöbspkis for de näste 30 Dage.
II- Det tsejiende Ateliee i Banevagnen te
vee 2 eller s Uger i St. Paul. Betlyt Lejligs
heden wedens den darein
O
! sinds-»so
E Faktor H. Danlen at· Hamtlten l5a., prek
bitek t Baptisiktrken der tkoen ben Eben Mat,
; Einn. Il. s, oa laut-ne Tag t Skalebuiett
· Tistrtlt No. l?, veb Neste-b Form. Kl. l0.
Ilsetft J. Tantelsett Immer t Stolehttiet
Et kannebrpg den lsbe ApetL Kl. lle For
mtbbaa. sanftemattott sammt Tat-.
: C- I«t-. Mtnntclt der neblat ftq t Jan
E net-sog og vtl tage lig at lsattetttet Tag ellet
; Rat. Doktoren taler engem, todt-l og statt
- bittavttl.
T- Mnetn ettbeltg ikke at gaa til Jerttba
tte Zotogriaoognett iok sattrittltge Fotsqrask
er til lttve Peller
— c. D. Rastatt-teilt Dannebtog er tkie
etableret lot- at ieelge ttb anbres qamle So
geritten be ikte ielo kan folge; hakt kjsber it
ne egne Vater i be liebste Maekeber og steiget
lata-te til alleelatsesle Weilen
II- Tættber ubtræfkes imertefrit veb Zit
Abltott lanblage, Ze. Paul, Nebr.
II- the C Pease bat-e bet fttlbftänbtgite
cpletg af Bagtttngstötttmer, sagten Tag
spaan, Töte. Vinbner, Jaloustek og Kalt
iCetttkal:Rel-ralka. og vil hetttteb mdbe al
Aancuerancr.
—Rasmttåien i Tattnelirog bringet ikle
gaatle Vater ira Stand Jslanb tot at icelge
til hsie Priier. Hatt lieber ttne Baker og
steiget- til alleelaveste Polen
s—l·tt venltg anbobelie ttbftedesi til alle
til at komme pg tage i cjesttn vort stokartebt
Lager ai tty Jsenkmnivarer. naar bet ankam
mer. Tet et- pna Veiett bertil ira bet leben
be Hanbmhuii St. Leut-L og vi satt garan
me Eber gobe Baker og lave Weiser.
J. L. Behan.
—- Bygge Lobber til Salg veb Peter Iett
ton, Dannebrog Nebe.
II- Den thttlebe Sully Plattg sont for
hanbles af Zahn Tabrtt libere lettere end no
gen ·Haattbplottg.
Ihanek Dattel ntpe Hattet alle mo
berne Fornte og Fettnet- nrtligt mobtaget vrd
Dertee G Sbattftrsm
—- Holb i lsrinbriItCtI at ioeste Klasies
fristt Havefrj tnaa matt sage bog st.L.Vrttan.
Kttn bet liebste fothattbles.
U»Tbe lkattton Glis-tm'« Plange eke
be liebste i Evanbelen Iilfalgs veb Johtt
Dabei-.
——— Bygge Lobbee til Salg vev Peter Jep
spn, Tannebrog Nebr.
III Paar-oft Sontmertklckder i ftprt og
gebt Ubvalg til Priier ira 05 og oval-, veb
Dertee G Shattstrpnt.
U ,,.ltevftotte« og »Er-ans« Maisplatt:
tere tillalgs veb Jolm Delikts
I Gaa ikte iotbi sahn Todte-, ttaak
Du Inangler en Plattg, Harve eller muti
vatotc
sc « r t !
tft overotbetttlig gttttstigt Tilbub i Bygge
Lodbek til faabanne sont agte at opspre For
retninggbygninger i Vyen Dannebrog. Be
ttttt Leilighebett niedetts ben vater. Matt
henvenbe ftg til Rasnttts Hannibal, St.
Paul, eller Peter Jepfom Dannebkog,
Howarb lia. Nebe.
UT Stanbittaverl Haotfor ikke forttnbe
Landstrtasnb Ebers Sogning, naar J blive
behattblet ligesaa tilfrebsitillettbe af dem lom
hoc andre? Tertek ör- Shanftkpm trvr at be
katt behattble Kuttber saa re-elt sont nagen
Kollege Rom og lipr bei-es Priier vaa fasri
digfoebe Mit-bet- og Heere likvittertnttsar
tilletn
Is- Vygge Lobdek til Salg vev Peter Zeit
lon, Jkattttebeog Nein-.
FA« Miss. Merrill borticrlger stt ttlntkc
Lplag as Mobepynt og Dattteliskviperittgs
gjettslattde til Inwieweit-is
THE-?- li. N. Lende-rieth vor Rote-grau hat«
i bit-se Tage ttttberkttstet fitthrliet en gtsitttbig
Restaoratiott. og cr i Stand til at nbipre
ettbtttt bebt-e Tit-beide cnb ttogettsittbe set-.
L —- ,,ljattton« lonthitterct Maisplatttcts og
Plattg iinbes hosz Johtt Todtn.
— Iler Glas-z Mmssikm laaiont, Bitte
Grads, Timotltittm, Millct. Ned Top, Rads
og Ovid Kletter, o. s. o. tma Jplag veb Jl.
L. Vrtian
—Med ben vatme Aarsztibs Jttbsittdelic
splger staten for Lyttnebilag, Torbenitortttc
og lsyklottctx Asjttkance tnob Tab ved alt
! Zaabatth ist-holdes httrttgt og billigt Ued
F Nasmttsz Hannibal
i W
- Assgtcviedr.
——:)lf komme-r Hannibal, Nitsch-I
den Utc April, Mr» Sol-est Mai-trafen
og Mitcs Jctiiinc kohanscty bchtc af;
adeard Nimm, Revi.
f
M
Dodsf ald. i
. . -- 1
Tct lirkjindtgjmics tmoed ioi fmvir I
rindc Slcmt og cis-um« at dct ci« fatss
den i vor timge Lod, at skjitsnkc til lmnif
sont er alle godc Namer Nimr, vor tjas I
reclskedis Zim, Johannes Niclst Christian
Nicticm It Aar og l-« Tage ginnnict.·»
Niet- ln Tage-J Zitgelcic git lian blidts
og toliq ind i (I««vigt)rdi-ii, lmor oi lmalch
at iucnic liam paa den store Tag. i
Til alle kirrte Jenncr og Nation-, ionts
lediagcdr Stovct til sit sidfte .vailefted, :
irritibritigc vi herved um« inderlige Tak. ;
» Laurits Martinug Christian NielserL ,
i Kaki-n Maric Nielicn (fodt Nielfcn.)
Tanncvitke, Nebr. den llte April 1886. - i
,,Vendinsfelg—-Tidende« bedetz optagc.)
I
i C. O-. Schlyteru
i
uvlaaner Penge paa Fast og
Los Cieudonyvg paa qodeplavnr.
M« M til ntig anbctroct stldkasikT
ring ivættsættcg skmtdsottist.
Palmeme - - Nebraska-.
sssPAREDE PENGE ER TJENFE
PENGEK
Zom sehe-. Luusqq Hm
Ys H sum
ksxd Acht and-J szssz
I . — ’
-.:-.s - cr. Hu.
Schrie-«- !-»--:s: ;-:s
Is: .:: leis litten-asi- ,
9, ,
Zum-any Gtaova
ker, Travatch o f v
.:- I W. Nitmsekkuso -
L IT HEXEN Olls ’f
. Qui «.»-«;»I·Y-»xq· »Ler on sah Ikvk,«
.»...
Komind og fe op.
? F. W. Ninckcr G Co.
1 I
» «-—-... . ...- - - » , » A
«s.’ J hu«!, it G musaiL Il. 11 Tann,
lu—-·Ici:: .7(a—.2ser:x« Astix c Osmia-«
SaintPanl National Bank
Usiterfolkkcr ki:
Howard Countn Bank.
! St. Pant, Revtastm
; ( :’lutox«is«c1«ct Kapital .................. 82W»mm,00
i - Udbch stammt ..................... 8.«,«««m1«00
Abs-Im atrnindciszz Neukonstme LTcMcr udftcdckspnaulzc«1:-.opas:ilcdk.mc Fort,
« « irr-Ostka Fthletkrr Wams-, nl og fra alle eurovcktjfe Ums-Hi ":«ian«: udlacmcizp(1ctgs»-»v
fthe Vslkaak ist more lldlaannmcr thode Farme en Zins-staunt
’ --, jg
F. W. SCOTT
j fastger Kogcs os, Var-me- Stovc under Jndtiovoprio
Etmdvxdnss Itn qutIIfc «.«Tmcbcholdninq m« Gkthcr oq Ammuuitiou Tet bedms qg
Essai-ein to Ocstco Seit-of for 8326,00. En Oefto Zeic, III-kaII Ior 816,00
P»Boos« staat IiprnikuIIc Im Mienth Sumde Ior I :I tIrmrIstc »Bak«Barh
EWirc«. ·."1 tordaktchdc og ssicparakson m Blikwi Musik sinkst-Jud Wem Im Steden
Jud isoku as Jolw’ Zum-l - Basis.
«- . Panl, Nebraska.
C. A. MarshallåNobbch
f o 1 h a n d l c r
Manufaftnr ogllrtck1·a11marcr,
Stovlcr og Sko, Hatte og Hart-,
Niswkxjssnstundo o.s5.s.s.
·’« n III-. iI Iua LIIUII Iom de bithnc TIIIIHDIJIZ Tuns IOrsxttrei
,;c1u·11ptodukkc1 mqu I Bekannkx f«0:· Gan-L
Durste Bnkxsxinq VIII- Ior Vofttsufet
(s. su. Rat-hell Iso
IJW
f
Nasmus Hannibal,
Countn Judgc og Notarius Publikus.
udfærdiger Doch-, Mortgagcs og andre rcksligc Tot-unten
tcri lovformig Orden, beim-get- Asfuransci vclticndtc, paa
lidclige siompagnier.
« Nin en Z«1IujI..I:«.1-.1 i:1.I-.1I:"s.« :"’k1"11I.-s:n.rnd1!i Eis-ST- :.E:J- Und-Juckan og
Hkifmndi L1-d11iu,xmai den-es’.3(:I.1j.:zI»-sndk«1" Ung Hoxtnxiktcx ! sk!"!:ruia-s (5-II-:lch-3I1urilb,
o(»1 nmn du- onif32 II: tutIIutrcrr Titus chaids Udcozx I:.I« II sxdiI III-d.s:-.Imcm Regi
TMva
Kontor i Gouv-Hufen
.«-:1;nto:·timcr: Form. Kl. II ei! II. (s««ftm. Nu til fö.
Andcrson E Fsrcdasikscit’s
» Lcjcfww
«. ..«.-. .-II« .».. . ’.I-.
CI I!-.UII«(I»«:.I!. ;Us.I1--.«.I;I! I EIN-.
SZFIIWIU scigcr on bmter »Beste.
JTIIUIIJ ci: T- I: « · s-I;I! I.
Ystk III-' EIN-: I -. HIHFHE Hullch
- , » ·..,,-..,.».»..,·»...»» . ·.....--... »...»..,......». » . M- «.
EIN-reich Brod
M
HESIKWZIOLHHHU
M vctalc lmjcstc to nta 111 Iris im Hader,
Tala, ämrtmn o.s.v.
l—l
saqug «mvst. IT !
;iin«.;:1·mnx gn-1«. sit-« »O «
T
s
-—
F. M. waclh
Almindeläg Lande-grub
Si ..11:I,X(b.
Harctkomplct Satt its-tag
Bogcr over Were af Landri
cndommc i XII-ward Countm
Udlaamr Psan iniod Zizicrucdi nn- »
lig cllcr faste (5«jc111.)ontnkc. Gar lsi
Aar-J Erim-ing; i Landnmaii 151 051 bit-!
del mcd Jordcr iNcbragka
S « »
« I cMIcU
sp- I -
hefomcrindvimdnsx gamle o
nnc Bogen Tidcsfiwsxct og Av
set-; for-. sagt, as: m Bogbk
berief Mundrande
Arm-Eber Indmrx .s ionb L Hm Mc at Ung
meløoc1«3««sqvinds.·r. J. Lplllluth
Pan holdrr sannst-. -,--.:.-ds.n1o1eB081
bindeki i :Uknntmputic«. :I.7s’u-,n J kan fault
des iaa Kler Inbcxdi as okn Elagg gjort bi
ligcrc her Taiömmxn xd s work-s Iscomkosimnskk
spares.
Bring md de gamlc Messe-IX Aufgange C
Ebers Bladc.