Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, March 03, 1886, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tit .,stiet-nen«i retteeet
Er tkaelierer Iackion hat befoæket sig
Wer den as inig tidligere fkrevne Artikel
L»Stjernen« angaaende Opxtiiiretien af
Tdnntietn finaiitrielle Antiggeiider, og
Ia tiautiiig forsanuidt sont titiii Artikel
Oenoiste til Reuisionen af list-to egtie titegn
kalter sont Knattern-, og da lian tut liai
Ieelo detatt tkoiitant, dcelsz iremiagt ior
Tattntn iionimigitrretne sttiittertugei,
fain af diese er blevne godkiendt, time
Oett hele Undervailaneen, deder hatt at
Iette inaa blioe bragt forfoeiitlighedeno
Quidikalk faa alle inaa vide at hang
Sagt-r nn ei- i Orden. Tette er ganste
Qfm tltigtighedz ineii ioin vil ieesz ai iid
He Nummer as ,,Stjeisiikit" bar Nedat
Italien alle-rede gierinein L« fientliggjnrel
ten af Conntn Coinniigstkrcineg Initiatid
Untier-, bragt dette til Alinenljedeiio
Mindskalz til Dr. Jackfono Titetfastdigz
Hist-elfe. Zeg oil tun tilfsie, at ieg
paaer ved Inine tidtigere Udtatelier nied
Herrin-i til Sagen i Alniindetighed, der
Otlhar jeg hverten at tagt- ira eller lag
ktil, ttirner oillig at ouerladetit »Ein-r
Cen«a Miete Bedainnielsen af niinei
Mmeldte Artikel freiiisattc Tantesirtnings
Ok. Dei er niisi oprigtige Mening,
Landgntasnd og Vcnner, at ndcn Hciisnn
til Politik eller Perseus ’tlitjeeisis, bnr
Oi stotte hinanden i B«I«trtrbelsrti efter at
schneide den fnlde Nntte as vorc bot-ger
lige diiettigheder under Vorweis Vom-,
latnt nied al Magt inodarbeide Bedinge
ki ag»:liatiddeitfkalt, hvorionihelst, eller
stdensor ljuilketianihelst Parties Rattek
set viiet·sii·;. Ligeledes t«ands.iintend, la
set os ikte tabe af Sorte de state Jeru
Cane, Telegrafag andre Monopolcr sont
fsge at otniavne vg, -oni nntligt, ksiiife
Iore finantcielle og borgerlige dltettighc:
der nied sine kjasinpeincegsige Polyparinc.
De store Paeisie Jernbaner er netop for
Tit-en isidoiklede ien haardnatket Kainp
Ited hinaiideit otn deren Rettiglieder til
Motivpolet over-for Befoltningeni vor-e
sestlige Stater og Territorier, bunt-nn
ser de hat nedsat Prisen paa Paosageri
Cilletter til 825 ira Oinaha til Satt
stanciscoz fadvtinligoia endcr disse- ind
Cyrdect Sittaakrige med, at de tonknrrex
kende Bauers Priesidenter og andre hole
Einbedatnand fanilea ag, efter at have
citat nogle Flaster Chanipagne tilfain-«
Men, rcrkket hinandeii Haanden til For
cig og tk·itighed, otn for isftertiden at
bin-ne nd af det sont gode Vrødre. Der
sted stillen Selskabct, for hvcr iiær efter
sedste Erme, ved nye Opstrnelfer af
stagtiog Paifager·:Tai«if at oprette det
Ited Kainpentabte og derved faa Land
mand og Kijbinand til at betale Gilde-L
Meu, tin-te Landatiiænd, lader oci anoen
se at vor Styrte faaoet ved Tale og
Skriit sont licer ved Stetnntekasien, til
at faa iat en Stopper paa denne Uretfærs
Ughi-denn Ttasik og Behandlingatnaade;
set gatir ikke vedblivende at give sigtil
freds tned Lauten, ,,Det konnner ikte as
sed; vi tan dog intet gis-re derfor«, jo
Lands-unad, oi baade kan og inaa unsre
Cehjaslpeligr.
Sidstc Legialatttr oprettede en Lov
soorved Paajagerprisen paa Nebraskaa
Zerndaner blev fastlat til ikke at oocrgaa
ZEents pr. Mil. Dei var godt not tax-l
Hidh tnen tned Heniyii III Fragtprifer er
«e:idnn iuganrrendse fat og deraf beant
te Vanekonipagnierne fig, til vcdbtivende
at holde zragtpriserne i Heide-, og det
U lide iotn i Sardeleohed piner Land
mandeiu Farniere iHoivard Cattiitr),
Landsniændl lader os hpre fra Even Er «
set itke saa ijeldetit at J gjor lange Nei
ser paa Birnen og derived faner Nntte as
sen nedfatte Paasagertarif; ineti Eber-J
Hinde, Mant, Svin og andre Udiprielg
artitter maa alle traneportcreg over Ba
uer-ne, og her kanintcr J, i taugt liøierc
Grad, tii at fsle Byrden af de opstruedk
seagtprifcr. stberne matt for at de
staa absolut tmtte fra Prisett, de betate
Eber-, i zorhsid til fam Feagtprifen sti
Her for iclv at kunne bestem Knn eet
Middet tiender jeg for at nie-darber det
te Onde, ag det er vcd nieste Balg at
kjore att inuligt for at vertge til Legiezlai
tur og Senat, kim jaadanne Mand, som
med Haand ag Mund vil arbeide for at(
Zernlianernes Fragttarifier kontrolleregz
ved Vor-, ligesaavel iotn Passagerprisee
m. Dcrved fetten en Nmndie for dis
se Herr-ers Bestatning ai Foltet efter
sorgodtbeftndendez thi det inaa stoppes,
Cg selvislgellgt et den re:te Maade at be
Ijampc Ondet, ad Lovgivningens Bei.
Ærbadigft,
Paul Anderfeii.
Uebratttk
s-— En tydst Fattner Øsi for St· Yibory
fgaede allerede Hvede i fertige Uge.
« —- Sttqttingå Landpriser foroenteg o
ser hele Staten iaar.
— Kette-en stal have et start, elegant
spiel, s Etager hsjt og 100 x 130 Fod
infqnp Dei spat koste a too,ooo·
« i- B. « M ophober nhyre Oplag af
f - samttlihlu Grund Island.
— Tisd
F —.-- -.-x-—’- .
—— :t Mond soksjgte at t see over Js
en paa en lsteekl Nettheben as Ort-. Zs
en brast, Hestenr dkatnede, men Man
dene stsp nie-d en Lytkcet.
— Fouetnlngsmckndene i Oatdale, An
telope (ko., soger at bevaege V. eh M. til
at lnIgge en Ltdebane heran
—- lfn Bildlah hoig Vagt var 21
Punkt, sangele as en Jager ved Nor
solt sidste llgc.
-- lkalutnbno oIslnIteHoev eletlrist Los
sor sprste Nang den wide klebt-.
— J Btsgningen as den nyc Nmnd
Island ö- Wya lken. Vom- anvendeo
udelnttende ntIe Staalstlsmet, WHAT-all
let og Siebeln-no lsnluertsz indlasggesz
saa denne Bank blivek lige straks san god
sam nagen .i Statut«
--— lksn sknnnnel Plan om at plyndre
Postsøreren imctlein Ainswarth og Breta
ster blea bewing opdaget sldste llge tids
nok til at sorethgge det. Ien ene as de
Stnmle hat for tort Tit- stdcn tjent sont
Politimand i Ahn-wollte Post-standen
lIaade just Iaaet sln Ast-nunm
-—,,State Fa1«nte1«o’ Allinnce« haldt
Aarasnode i Hastings den Ade Febr.
Tet« blev soretaget Stridt til at organi
scrc Von Wyck «3«arettiitget« over hcle Sta
ten, og der vil blioe gjart alt l den kom
mende Kampagne sak at scnde Mænd til
Legislatnren, sosn vil viel-ge Falk imod
Monapalsllvæsenet ag vlrte for Von
Wyckg Gjenoalg.
M
Nebraska - Statistik
Efler den Census, sann optages i sidste
Sommer, hidsættrs folgende.
Skalen Nebraska hat« llle snldtsaa
tttange«’;stdvaaitere, at der gjennemsnit
lig eanaegnes 10 Mennesker for hvcr
KnardratmiL Afde nat-« Millioner
Asces, sont deng Ovetflade optager, et
endnu tun 11 Millioner Atres lagt un
der Dyknlng.
En stor iFarIgelse iVakdier af Forme,
Kot-g og Jakdbrngspradutter hat fundct
Stedide sivste öAa1«, ligesom ogsaa
Falkemangden . opviscr en steerk Frem
oækHL Nebenstaacnde Tabel viser bette:
——————..—T———
l 1885. 1880. »
Besaltnlng, iatt ....... 740,645 452,402
BeIaltnmg pr. Noah-n. s 9.9 6
Antal aI wol-get ...... 144,M 85,848
Antat as Fannltek ..... l 150,553 sthltö
Untat as Many ....... MAX-As SMALL-U
Antal af number ...... s UNDER LUZJM
«x1«ccnsnevspdte»....... 167,0t)9 97,414
oakvede .............. 0 [2« 2 385
muntere .............. ltlt tu
Byet tned 4000 Jndvaanere ag dero
oer ere: Omaha, Lineoln, Hastingg,
Plattsinauth, Nebraska City, Beatrice,
Grund Island ag Fresnonn Fsrst i
Rækketter Omaha tned henved 62,000
Jndvaankrr.
FIlgende Jordbrugs : Statistik tan
nteddeles:
Statistik 1885. 1880.
Antalaf Forme, ialt 99,857 68,387
Untat Amt ttt hort
Farin, Gtennemsntt 109 87
satmedkeoet aftdjere 81, 049 »l, 963
Bett-tat Hunne, satt M, 9462 00 105982 )41
Produkternes Veto 852 039922 317089 4
streatnkernes Viert-i 883I76720 Is,440265
Untat af Sinn B, 241, 848 l, »4l ,724
Butvels a Muts 127 BIL, BM 62 450135
anhels a Haarc.. 20, 674, 260 6, 555, 875
Bttwets as Zwedg
Fabrikdriit og indtt ,
ttml Waffe-scheu l l
lLntat at staunten 2,861 1,403
naht-am statt-can I 812,722:324 4,881,1.s30
Untat Ltstcmthkcr bc
Inn-such ....... l 14,91« 4,464
Lonntngrk vetatte. 88,70t4,766
1,'74:3,311
Utatmatets Bækvi MEDIUM 8,208,467
Provntternestsdi OBERON ILMZTRS
Antatlet at Lfteog
Stnprfndntek. 70 21
Antaurt of Met- og
stolzer Motten ..« 239 170
Anmlatstagtcrhnse I I
ogziwd Patttnghnjc i 86 I 12
W
Der hlcv beoilget for Optagetsc as
Censng i Nebraska d 50,000, Iotn for
brngtcs mcd Undtagclie as nogct mindre
end D ö,000.
W
It. dont oq Dunst-.
— En If Byens fremragende Sas
lnnhotdskc, Mk. W. Nod-re, btto forle
den tittIendegivkt of Dommer Hannibal
at han fknlde betete 825 i Muttt og
sc im. 75 i Otnkoftninger for at have
folgt Whiity til cn nnn)ndigD teng ved
Navn Mut Cvattg. Mk Satoonholdet
vilde itte tjench ved dcnnc Bot-; tnen
appclcrebc Sagen til Distritt ciontt
—- Vor Ven og Landsmand Niels M.
Haner hat« modtaget Bestjæftigelfe paa
Donnncr Hannibals Kontok sont Stri
ver. Niets ck en Stolctttrekspn fra
.Danmark og forstaar tentmelig godt at
; haandtere en Pen.
— Haglskade - Foreningen afholdcr
dee i Nysted Lordag den ltide Max-ts,
Okt. L Einn· for Batgetaf Hooedbesty
kelfe, da det ifslge Organisationens Reg
ler tilfaldet denne Afdeling at ndkaake
Styx-elfen innr. Et andet vigtigt Emne
— et bet- har sarskitt Interesse for man
ge —- vil med det Iatntne Ioteltegges
MIdet; navnligt, Stiftelsenaf en gjen:
sidig Brand Asfurance-Fokening. J
dette Øjetned er der indhentet Love og
i Veretninger sra flere gjensidige Stifter-«
der as denne Art, og dlgie vil blioe srem
lagt sor Foriamlingeik
Heldlg stuppkb ---- Saint Paul
kam meget neer til at lide under Jldi
tongenstllaseri igjen sidfte Litgdag, idet
det Kl. mellem 5 og 6 opdagedeo at en
liden sildflainme banede sigVej igjenitem
Iaget paa Or. lik. lsiievoldseno TtlFtages
Hotel sont for Tiden er leset nd til S.
»F. (5olling; vedbnrtig tililende Hierlp
bleo man Hei-re over seiden. Ved nar
mere lcstersnn viste det sig klart at Jl-;
den maa have verret paasat da den oar
opftaaet imellem Lostet og Taget paa et
Sted book ingen Menaester feel-deg, især
paa en saadan Tid; lnmd der endvidere
taler sor, at Jlden var paasat er den
Osnsteendighed, at book seiden oar nd
brndt sandtes en del Smaabrcknde sam
let som itte alt var form-ret. Det var-n
skeligt om digse Slyngler iMetitieskeskik
kelse, somudenHensyn til Medmenneskers
Lin og lsjendony more sig ved at odeleeg
ge Nekstens Weiser-ro tnnde blive paagreb
ne, og erhotde dens saa velsortjeriteStrai.
Det er :t eller 4 Gange i Lobet as
sidste Aar at Jldslyngler har for-sagt de
reg Lylte her i St. Panl.
— Hoivard 6onnty’g setterede Kieele
del-kle, C. C. Nobinson, som i de sidste
It Uger bar detoreret Fangslet med sin
Narocerelse, er nu slnppet ud as detstyg
ge Bur. Dei satte-z navnligt at nogle
enkelte Jndioider med ndprcegede philan
thropiske Anlag, brede Vierter og ømme
Sanwittigbeder, ndsineltede og oplostes
til et eneste Hav as Sympathi ved de uud
sigeligc Klager og centnertnnge Sittder
opftege sra den ensommc Fange i den
morle Celle, lian der dog saa hoit elskede
Lioet, han hois Tilbailigheder oare frie
»og lsigede efter den tthndne Frihed.
Jllnder Paavirkning as al den Elendighed,
areb de omtalte Menneskevenner til Hand
lingen ved at stille de 87,000 Kaution.
Hin Robinson var heller ikke nolende
med at gribe sin»Grip« og gjore sigusym
lig i den Stad boor han er oederfaret
saa liaard en Behandling; intet sinne
polisk Smil spillede paa Lasberne; der
var ittemegen Tid til Haandtryt, rnen
assted bar det med snlde Seil til Jernbaiie
«stationen. Han er senere tonnnet tilde
ge og tan seg paa Gaderne.
—- T. N. Vennett ,,paa .L8iörnet« tillmder
at sälge llktetram, Mas- og PoreelainsVarer
til Jndtsöbspris for de näsie 30 Dage
III-kacken ikke, at Meer Mereill hol
der der fineste Modepynt, og de sortrittligste
musikalste Instrumenter vest for Omahtr
—-Alle Slags Middeler for syge Dyr
lamt Middeler ntod Svinekolera ved Jackson
ed Deinriei.
ts- Rieeæ lllease have det fnldstiindigste
Oplag at Vygningstömmer, Lägter, Tag
spann, Tore, Vindner, Jalousier og Kalt
i6entral:Nel-rafka, og vil her-med möde al
Kontnrraner.
U il’siiigestillaaiiszt paa updyktkdk Mk-,
me og rötlig is·jeitdoni ved R..tharven.
M Vyens mest ndmiirkede Rätle as To
battcr ved Litton Bros.
M Hovedtvarter sor Fragt ved Lum»
Bros.
MM not Oplag ai Strioematerialier
ved Litton Bros.
MNeparation as danste llbre gjores en
Specialitetuf L«.E.Jolls, Uhrmager i Post
hnsets Voghandel.
Taksigelfe.
For den mig gjennem en llnæont sendte
Gave sra danske Mcend ek- Koinder i—?
bringer jeg berved de tiasre Givere niin
hiertelige Taksigelsr.
En kieerlig Hilsen, Ebers
A. J e n se n , (Missionær.)
Omaha Febr. 22de. 1886.
Auwkldklfet ,,.it·irtebladet« Nr. 3 er nd
kommet med folgende Jndliold: En aaben
Vrevvetsling — Folg Jesus i din llngdom
—·«I’en Vasrtbrndne — Jnlefeitensz Sprin
delie —- Snnnnarist Statistik over den lnlh
erste Kirke IRS — Anineldelie. — Kvittei
ringer —- Strotanter —- Elledaktionsbemert
ninger. m. ni.
Rmclfb J »Stjernen«s Nr.7. iStyltet
om ,,«?lpostolif! Kristendom« soressndes en
Kopi Zeil. sont Jndienderen ansier at saa
rettet: Terstaar ,,«Oostsolkene«; lass: Fol
kene.
IT Man gjor godt i at henvende sig til.
Vavra ä- Aimnon, naar man agter at kjobe
Mais:«lklaiitere, Saatnastiner, (snltioators,
Hat-on Vlonge og Vogne. Te holde et snld
standigt Assortement af Mastineri.
Eil nimmt-set Form
paa 180 Atres, 2Mil sra Tannebrog og
N Mil sra stted er tilsali Z oaa godesUetin
gelser. eKarmen gjennemskjeeres as OakCreek
; og er en as de smnkkeste i Howard Co» navn
lig egner den sig sortrinligsor Kreatnrhold.
Endel Skoo findes langs med Creetem 40 A
tres er indhegnede. Gode Vygiiiitgerhaoes.
—- Man henvender sig til T. Hermansen,
Dannebrog, Neb.
—- H. Petersen Sichr, Dannebrogs Tom
merhandler, oariVyen i Maiidags. Hart
harnyligtashændet sin oed Dannedrog be
liggende Form til KristosierPonlsen soren»
Kjtdesum as81,100. He. Petersen agier.3
i en neek Fremtid, at opspre en privat Vopekl
og en starre Forretningsdygning oaa det mest
stemtrasdende Sted i Vom. Andre Bog
ningssoretagender ere paatasntte, og der er
sitter Grund sor den Formening. at Donne:
brog oil oedersares en god og substaatiel
Fremveekit iden kommende Sommer
Is- Dass Tuns-rom- A
ts· Ist-Ins -S
I Pregbyteriani Kirken Iorgbag Af
ten den Ede Maus Kl. H, agter Or. S
ken Haufen frq Linn-tm Ne·bk., at holde
et Foredrag over Temperance Sagen.
Alle Standinqvcr etc hjektelig vol
kommenz hEm ansin- fuldt Hug.
Or. Haner agter sen-re at besøge Dan
nebrog og Nysted.
Gudötienene.
Pastor H. Hausen af hatnillon Ro» prä
dilek i Vnmtslltrlen her i Vycn den 7de Mis
Eftnn Kl. Z, og innnne Tag i Elolehufeti
Bislkilt No. l«-’, ved Nyfted Rot-In. .lll. 10.
Post J. Tanielsen prcediker i Stolehnsel
Nr· 28, Spitdag Marte- lckdh sil. 10z Form.
—- J Tannevirke Stolehns Sonng den
7de Mal-ts, .lll. ll Äsonnidng.
—- Samme Tags lssftmniddag Kl. Z. i del
öflre Stolehns ved Munion lkkeet
— Janted Skolebus Sonng den 21de
Maul-, Kl. Z. Eint.
—s I Dannebrog Stole-has den Olde Form.
Kl. 10j.
S. Johnlon prädikck i St. Liboty den Lsde
Maus Kl. ll Form» og i den skandinavlfke
Nil-le ved Dry lkreet den 21de Marts
W
Form for Galg.
En god og billig Form for Salg idet
danske Settlcment, Tannevirke, Neb.
160 Art-es, 90 ncres opdm«let, udmärkcd
Gräs -og Höland, närtil Stole og danst
Kiefe. For nännere Underretning hen- J
vender man sig til ,,Stjernen«s Kontor, .
i St. Paul, Neb. !
i
M Dr. Minnich hat nedsat sig i Tan:’
nebtog og vil tnge sig as Patienter Tag eller
Nat. Doktoren talek engelsk, tydfk og stan
dlnavisi. H
— 20 Pnnd gode törre Adler for 81,00 ved’
T. N. Vennett’s ,,llrtekramhandel paa Hjöt
net
——J lan laa lkdets dann-e Recepter og For
fkkiflct af enhver Art, enten det er Medici
net ellek Solvet-, ndfyldt hurtigt og bestemt !
ved Jackion ö- Heinrici, de tydfke Apothelekesl
M Tr. E. R. Welche-, vraktiserende Läqe
og Kirurg, stiänker alle til ham anbetroede
Pallenler prompt Opmärksomhed
St. Paul, Nebr.
For uforfalllede Mediciner og Kemilallek
henvende man sig til Jackfon äs- Heinrici.
—- Tänder udträlkes fmertefrit ved N. Ab
bott, Tandläge, St. Paul, Nebr.
—- Raåmns Nielsen fra Nysted og Niels C.
Meler fra Tannebrog gnv os en Passiari
IJlandags. Te var ende med Hvede·
—- Dr. Minnich af Tannebrog, anspgtei
Mandags Dommcc Hannibal om at faa Lov
til at lage fig en Medhjælper.
y. . « Ini. -
Nasmus Hannibal,
County Juvge og Notarius Publicus.
not-ewiger Dcevs, Mortgages øg andre reislige Dokumcnteri lovformig Orden, besät-get
Asfuranie i vctkicndtc, paalidelige Contpagnietu
Gjör ckc Specialitct af at väre Landgmänd til chncfte med Underretning og Bistandi Ordningen af drres Anliggender
hoc- (501111ticts forskjellizc (7«mbcds:«ussind, oxk naar der önskes at funfultcrk eller erholde Udtog fra Ejcndonksdokument:Regi:
sinnt-. «
Kontor i Conttksznfeh Kontortimen Form. Ol. Z til 12. Cftm. Kl. t til C.
. I I - Es
ESH EIH Es ED
Henningssen 81 Heismansons
Staatcrforret
ning anbefalcs.
Vi beratet höjeste Ptjser for fedt LIMI
duder oq Tats.
N. s. Paul, A. G. RendalL A« U· Du
Pkandent Lasset-er Assistse Zugs-em
Saint Paul National Bank
Citerföger til
Howard Couuty Bau k.
St. Paul, Nebraska.
F Autoriseret Kapital ...... . ............ J200,000
s Udbetalt Kapital ..................... 850,000.
lldförct almindklig Vankf01·r·etning. Veksler udstedes paa alle Europas lcchsde V.
TaIUPIIibssVillener tilsala«, til og fra alle europäiske Punkten Pcuge udlaancs MS
ftige Vilkamu Vi gjöri Udlaaninger i godc Farme en Specialitct.
F. W. SCOTT
tät-su- Koges og Var-me- Stove undu- Judtkötisprts
tsndvideke sin gantte Varebeholdniug etf Gksvåkct og Ammltuttivtt. Det bede »
llveikeste to Heiles Scletöj for 8M,00. Eli Hals Selt, elegnnt for Hul
»Boss« staat Kornstnffe for Mich. Enendsalg fOt den beröinte »Buch- säh
Wirt-O Altordarbeide og ktteparation af Blickiöj ndföres prompte. tklletn itke Stettin
ved Siden af Jesus Juvec - Blum
St. Paul,
C. A. Marshall G Co.
forhandler
Mannfaktnr: og Urtekrantvarer,
Stövlcr og Sko, Hatte og Hun,
Nipsgjenstanäeo.6.v.
Prijerne lau billig sont de billigstr. Tilfredsstilelse forsilMC
Fartnprodntter tach i Beteiling for Varer.
Förste Bygning Vest for Postbufet.
c. »u. wie-you « I-.
man bor forsitre sig i Liosforsikringgselskabet, Western Mumal
Bencvoleut Association
af Beatrice Nebraska.
Er Medlcingeertifikati denne Forening sikkrer en Fordele til mindstc Udgifs
ter, ilke overstigende folgende Beølb·
83,000 til 86,000 til et Medtem i Tilfælde af Dad.
st,500 til 8:Z,000 til Person« ved 15 Aar-s Udlob.
Erstatningen er begrnndet til Anmut pnn et enkelt Liv.
Det tilladeo Medlem at rejfe hvor de anste.
Sande Mänd og Koinder fra 18 til 65Aars Alderen optages fom Medlemme
Vi give herenListe ooer ttontingent:Ligninge-npaa et ät53,()()0 Certifitat ; nemliz
Fra 18 til 25 Anr, 40 erntes. Jst-a 45 til 52. Aar 85 cento
» 25 » :t.-") » ««')5 kenn-. » 55 » 60 » sum
» 535 » ts) ,, 70 centg. ,, tit) » 65 » OZJS
Pan et 86,000 tscrtiiitat, jom fölge:
Frei 18 til 25 Aar 80 cents. Fra 45 til 55 Aar GLTO
» 25 » :35 » 81.1t) « 55 » 60 » 82»()0
« :;5 » 45 » 81.50 » 60 » 65 » Otto
,
Diszfe Li« ninger tun aldri« forö es, men vil snarere aftage.
.(snliinar7ige Jndstnd paa II lkertifikaten O3.50; pan V6,000, V7,00l).
Vi indladek tun snnde Personen selvfölgeligt ere Ligningerne law-.
l(siil)ver’l1erjon böri sine raste Aar, berede sig pnn St)gdommeng, Udygtighedens
Dödeng «Tid. -
Tlltedlennnerfaa det fnldc Vrlöb, de tatseres sor.
Vor Hiennnebefoltning anbefqler os.
Teile er et lebende Eeltknb.
Jendslrivntrittst-entity sxzjwt «1iolise, 812.0(); tit6,000 Polijkz Wollt
Det eneste Selstabi Besten, der har et Reservefond pna thtt,(stl), bvilket er
tjendt as Statenci Assnrancedepartentent — ja det eneste gjeniidth Livoiorsitrinns St
veft for New York, imn er godtjendt of Nebraglakt Ilnditdix « ·
. »Ja det hat« tin lldltredelie i det store Besten. hvor Stindhed almindeliq moder, bil
oer Vestnttelien billigere end i noget endet Selslab. ·
tsertintatet gnrnnterer Tilbagebetalingen ai enbver Dollar der indbetategaf Medlttt
tnerne. -
Be holde ingen »Er-gesund ingen Fond forlllyttestilfälde, nien indstriinker vorFlk
retning til ,’torioi·gelie nf Medleinmet paa detH gamle Dage, euer tinteng og VötnclltSW
hold efter Medlennnetg Töd.
Reservefondet paa 8100 000 gjör Selssaiet absolut sittert og giver en Nat-nun for
liditet sont der itte tilbndeg as noget endet Konstpagni.
Tatsntioner ere mindre-, Polier mere liberal on Zchenmet niere sitkert end i nott
andet Selilab i de stor. Statetx
Tet er en god Anbringelseaf Penge, baade for smtttige og splitte.
.tto——operative Ftorsitringsselfkaber etsifterede ilSngland 200 Aar inden man opfll
.«2lttieselslabet«, og de lelvsannne Selstabcr nyder Tilviirelse idag, og noglc af dem liarttåfl
en Million Medletnmer. Naar de sinke-J fornnftigt kan de ikte gna ,?nllit. Vi gnmntett
lwert af oo gioet Löite nied 8100,000, hvilket er niere liberalt end noget andet Bemüh
?lgsitreridt1g; den Tag i Morgen tomnier innafte nldrigx
For fnld Utidet«reti.ing skriv til
Jplm F. Dtrks
General ASCII
s’l’. 1)Alil«. - - . Njgsli
«
.N.Hawey, !
!
R c t s la r d T
ogs Notaky Public.
Penge tillaans paa epdyrkede Forme, ?
Byejendom og paa Lösöre,
san-t- 2dm Ial i costs-ums Iris-Ins
C. O. Schcytcrn
udlaaner Pcnge paa IM
Lös Einwiqu wasche-«
Wo Al til mig anbetroct Juw
ring ivärksätteg skmtdsotnst.
Damewa - — Nebr