Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, February 24, 1886, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    histc Aärxjs , St. Päuh Howarquounty Neb. Onsdag, 24dc Febr. 1886. Nr. IF
Sticrnen
udkommer hvet Onsdag
Bbbesmi ö- .10hnson.
ll d gi v c r e
tot-tor; öyd for St. Paul Narr Bank,
St. Paul, Nebraska.
—
"«""— i
leounomentg2Vitkaar:
Aar i de For. Steuer ............ 81,50
Manne-der .0,75
Martin-der- ..... .. . .. .0, 50
Um til Damnark og Slesvig ...... 2,00
« Ritalingen erlaggcs forssubsvis.
Folgende Marter-I Beretuinqer
us nanntin ou ere sum ideuse.
Chieaqo Markedet
ede ............................... IOI
vre 295
cndeSvin.................83.50(ed4.40
ckg ......................... 4.00(Jt)5.65
ak ........................ 2.50(-o4.75
Indien«-......-......».......50((«DS.«')
Mr. 15
q 17619
St. Paul Mark-den
k60frdm
met 30
ende Som. ... ..83 WOR. 40
chrg— P hundred ......... 2 06300
agtrdccdpnsksb» 7
ende » ,, ................. 05
agtedc——Kalk1mer.»..............
Prövmmmmre blivcr fonds
ttil ciihvetc Te fom vedblivende
dtaqc disse Provmummete og ikke ovsige
adel, vil eftek en Maanedslldlob bliveind
net af os fom ftaaende Abonnenter.
«ke-F · ,
w s 1 W n en
I»lllll.lsllch BVIMY FVIOII«NIMAY
i
, IY ZIISION GZIOUNICI
has n koste-rat ein-nimmst among Es
schntiinuvlan pas-Ho of Nehmt-III such
U pro-»Nun sum-nor ausnimmt-o w tut-ok
Use-m
Use-m sen-ti- ok st. ksnl Rast Ists
st. Paul. Ncslnnslm
F. M. Crowcll,
Almiudelig Lande-geat.
St. Paul, Neb
Oar etkomptei Seel Udtoss
Roger over Were as Landes
envomme i powow Commi.
Udlaaner Pcngc imod Siikkcrbcdiröv
lig eller fasie (I«icudonnnr. Om- 15
Aurg Erim-ian i Yandmauling og Han
del mcd Lords-r iNcb1·a-zka.
,S» .... -.«-. »,- . »
» tiernen
besät-get iubunviie gamle os
mpe Bemer- Tivosirmer og Art
set-; fort sann alt m Bockka
ver-set heruntean
Arbeit-et mifpecö iolidt oq smukt at engem
mcl ovet Vogt-indes, H. AUMUL
Hast holder jamnns Prio sont der siore Bog
bindcri i Minucapolw Minn. Man male
beo san Ebers Akbeidc ai den Staats gjokt bil
ligeke hu- l)jcmmc, ich Msprcooomkostniaget
waret
Bring ind de gamlr uhcitkdc Aufgange ei
Udeko Plain-.
s - - -T—-Le
Veteeinäksdoöpital
ved
A. N. Scott G Co»
vil modmge for-Bel)andlingaltsygiKoäg
og Hrftc i vor der-til indrctltcde Staldfyb
Beedc1«’5 Storc. Alle hrlbusdclige Kre
aturthmnmc fordrich Midbcler mod
Soinccholcra have-C
Doktor Ess. R. Horch
L « K
agc og trurg,
send-sent Im sith Ied.C-olleqe, ist-seist
Kontor: 2den Vygning öst im Jacke-on G
Heinricfs tydske Apothek.
Finch altid paa Kontorei paa Lördag.
W««smrlig Opmærkanlwiskjmu
MS Kvin(le- og lkötsn(ssyg(lomme.
St. Paul, N ev .
Peter Je
Won
Justico oktlm Pein-« G Norm-f
s- · kamst-,
Mannes og Assurame Agnu, Handan
med l·andcjendonnne.
Sälgcr Villettcr og Vcksler m allt- rot-usi
iskc Punkten «
— Särlig meäkkjomhed jkiijnkesz Indus-ie
rmg af Itskngr.
Dunst-wo- morasti
' .
J.G— .Morrtfon,
, S a g f o r e r ,
ndwket alt m Rette-! hcnlmrcuds ,’xonsetning.
Morrifon C- Man-tells
Land ov Laan Amt-Leb
M tun skafjc Penge paa Rat-nu- huitigt vg
paa dedite Vilkaatx »Im wish-H, kan Wanst
tilbagebetach ord hotlkksniomhkftl Mars-Uti
lpb. Oenocndthrr til n-.·-, nam« J otl kiobe
en »Form« saslge en fu«-ni, eilt-( lanns Zeuge
I en Karm.
Komon over-Just Rom-not Bank-«
st-, Paul, ist-Urash
paa en Tettnin at have forrettet fotn Uti
cas Major, blev han attcr Mehlem af
Statens Legislatur og gjenvalgtes fleke
lGange til denne Stilliug.
Seytnour var en vorm Ven af Syden
og bencegtede Nationalregieringeng Ret
til at blande sig i en Stats indre Anlig
sendet-. J 1862 valgtes hatt til Gover
nør Ined 10,000 Stennners PiajonteL
Seytnour var Pmsident for den demo
kratiske Nationnltonvention i Chieago
1864, fotn notninerede Mc. Clellan for
For. Statens Præsident og erklcrrede at
Krisen mied Syden var et stort Misgkeb,
men ved Valget seit-ehe Modkandidaten
tned en overvceldende Majoritet. Den
demokratier Nationallonvcntion, sont i
1868 blev holdt i New York, tut-minne
de Seytnonr for Præsident, men bleo
ynkelig slagcn vcd Valget dct folgende
Aar af General Gram. Tcrmrd for
«svandt Seymvur nogct san nasr fm den
politiske Sknephth tun leilighedsvig
hat han ladet ltorc fra sig; man hans
Meninger og Rand hat nltib vcetset højt
skattet af dct dentokmtiske Parti. Hatt
hats i dc sidfte 15 Aar stadig bot-L paa fin
store og oktdnrkede Faun nær Utica og
otntalcg as Naboer sont en mävillig og
hicrlpfotn Nahm
Wis.; digse arbeider sm 5 oin Morge
nen til 7 om Astnen incd en Lan, sont
varieter mellem 818 og III-to oni Manne
den. Falk, sont kjøre et sit-e Hestes
Spand, saa Mo am Maaneden.
——J Davenport Ja. er der nn for
Tiden ikte mindre end 212 Saloonek og
Steder, hvorpaa det er tilladt at sælge
Øl og Bi«cendevin·
——Byt«aadet i Dubnqne, Ja. vedtog
enstennnig i sorrige Ugc et Forsslag oni
at det stulde tillades Chicago, Burlings
ton ö- Northcrn Bauen at lægge Spot
ind til Byen.
—- Flcre solidc Forretningsincknd i
Yantton, Dakota, vil paabegynde en
gross Handel til Foraarct.
-—— Ho kostet- 816 pr. Ton i Ehe-nenne,
Wyoming.
——J Longmant, Evl., liar Farina
ne plejet i over 14 Dage, og paa slere
Steder hat man saaet Hade.
—- Dct soreslaas at opføre en Regie
ringsskole i Carson, Nev. sor at ander
vise de 2,000 indianske Bern, sont sinch
i Statut
-—Man harvede sog saaede Hvedei
Edmnnds Co., Dakota, sidste Uge.
—- Den 4de Bro over Mississippi-Flo
den i Miiiiieaplis, Minn. snldendtesi
FredageL Den spret sra Washington
Ape.
— Hvorledes kam Brighcnn Young i
Besiddelse af den stjønne Cache-Dal?
Dcrved, at han byggede et Hus med 4
Hle under og 4 Rum; det stilledes paa
en Sektian Land san at hoert Runi kam
til at staa over en Knart Sektian; 4
Karle sov der een Nat, og folgende Dag
gik de til Land-Kontoret ag tog »Pr«eetn:
tion« paa hvek en Ksoart Section Estet
folgende Nat sover 4 andre Karle iVog
nen efter at den er slyttet til en anden
Section. Gn Tid der ester kam-net
Inan til LandsKontaret, betaler Regier
ingpris for Landet III-»F pr Atvr ag
averskriuer Landct til Brigham Banng,
sotn saaledeg hat« intaget Haderspladsen
sont Stortyn.
— En Former i Pite Co., Pa. hat
Idelagt 58 Reve, ved at sætte Gift i en
død Heft , ban havde slæbt ud i Statut«
Farineren erholdt ais Conntiet Ast for
hver Reto, ag 82 sor hvert Stind.; en
net Snnt as 8174.
—- Jspataidset i St. Paul, Minn.
staat frekndetrz trods det milde Vejrssom
hat« vcrrct i den senere Tib, og Kame
valgsoreningen anstrænger sig as yderste
«Evne for at Jndtccgteme ved de formel
-lige Festligheder kan dæfte alle Udg-if-ter.
Pan Washingtons Fødfelsdag skulde der
spare en stor Fest. Der har, beklageligt
not, ikke sald1 det mindeste Sne i de fid
ste Par Uger, saa Jorden cr aldeles bat-.
Man hat« ikte vierethcldig nied Karnevalet
i sinantsiel chscende, ..og det erineget
tvivlsomt, hvoswidt det hat« vieret Uma:
gen vckrd at have gjort et saadant For
søgz tlii al lvkal zorretning blev aldelegv
lamslaaet under den state Bcgcistring,
sont l)crskedc, og det ernanskcligt at kont
me tilbage i sine gantle Felde-tu
—Den store transcantinemale Jeru
bane «Pool« er dristet. Fsrste Klasse
(unlimited) Billetter sra Missouri Nive
til Kalifornien salges nu tor 8 60 ;
anden Klasse V BL.
Jolm B. Gough er dop.
Atter ex et: as de For. Statut-U for
itte at sige Werden-L bexøtnte Max-d bort
revet as Dsden, idet Asholdssagenä For
tjaeinper, John B Goagh, hensov sidste
Torsdag i Philadelphia. Som Taler ind
s tog Gangh Rang som en as Amerika·g 4
niest veltalende Mand. Han blev ssdt
1817, udvandrede til New Yorki 1829,
blev Vagbinder ag drikfældig. J Okto
ber 1842 over-var han et Tetnperanee-Mp
de, aslagde Lastet og bcgyndtc snart es
ter at advare imod Drittcondet. Hans
Bewmmelse somAsholdsprcedikant spred
te sig hurtigt gjennem de For. States og
Kanada og naaede endog England. Han
bessgte England s Gange. Forste Gang
blev han madtaget tned Spot. Anden
Gang derimod blev han hædretmed en
Veltomsthilsen undertegnet as 100,000
Aslzoldsmcend
l
Fra andre Lande. (
London. — Lord Reichen-n, den
nyc lldem«igoininistei·, hat« attei« forsiks
tret den graste Regieising oIn at Ging-!
land staat fast i sin Beslutning, at mod-!
satte fig cn Krig niellein Gartenland og l
l
l
l
Tyrkiet.
L o n d o n. — En Depesche fra Veli
grad start-, at der cr bleoct opdaget en
jSanintensoargelsh hois Forntaal det
var at dethronifcre Kong Milan og satte
Finst Alex-ander Kareageorgevitch paa
Thronen. Flere mistcrnkte Personer er
blevne arreftet«ede. Fnrft Kareagcorgess
vitch hat lange varet Prastendent til den
ferbiske Trone.
Pari s. — Statuen af Alex-ander Du
may den ældre her i Bycn blev Nat til
Mandag oversinukt tned en tyk fort Sub
stants af en ellek anden ubekjendt Per
son. Derhaabes dog, at Statuen nnd
gaat Bestadigelsr.
-—-Der meldes, at M. De Frencinct
foreslaar at udsastte den internationale
Udstilling til Aaret 1890.
L o n d o n . — Agitationen til Fordel
for nbeskiæftigede Arbeidere paagaar
fretiideles. Talrige Moder holdes af
de fotsijellige barmhiertige Foreninget
i London og Provindserne for at fokstasse
Midlek til Hialp for de Nødlidendr.
Hicelpe-Foitdet n- nn naaet op til ANY
000., af hvillet Velob ZW,000 indfam
ledes paa Stock-Erchange. Lord-Ma
oonn sagde Ied et Mode af Die-loc
Fond-Koniiteon afholdet den 19de, at
ban troede wt Fondets hurtige Bett var
-mikaknløst.
—- Den ioeiol-deinokkatilke Fokknings
Manifest, angaacndesen Demonstration
paa Sondag, næonet Hyde Pack sont
Modestedet.
—- Svest igg Fiolkenicrngde be
nanedes ved sidste Aarskifte til 4,700,
Wu.
—- 3 0 , it 0 9 Btsendeoinabrænderiet
sindeo i Tndskland
Berlin , 17de Febr. -— Grev von
Moltke, ChiefMatsshall for det tydste
Kleiserrige og Anfsrcr for Generalstaben,
er betcrntelig sag
London , 17de Febr. —- Sagen
niod de socialistiskc Ledere, Hyndnmn«
Burits3, Chanipion og Williamdz, del
er anklagedk for at have ophidset til
Opfer, for Foragt for Loven, etc« 1
Forbindelfe nied de nnlig stedfundne De
Inonstrationer i London, blev paabegyndt
idag for Boiv Strset Politiret. D(
Arresterede El Tilladelse til at stille
Kaution.
— L o ndo n , lsdss Feb1«.—— Portio
nicntet samledes igjen toag.
—-K ristina Nile-sons- Nettoinc
tægt ass hendes Concertionrnci Standii
naoien skal hell-be sig til 90,()00K1·.
— V i ce- KO ng c n af Indien, Lord
Ditfferin, l)a1«.bcsluttet.sat besætte Birma
med 16,000 Soldater under Befeling as
Wen. P:cndergsst.
Et vmttqt Mut.
Ei gtædeltgt Ttvens Tegm
l
Denne Tanke flog og ved at gjemmeufe
VII Ande1·sosi’g velbekettigede Kritik af
voee engelfke Sanktidigcc Fast-d. ivort
sibsie Nummer. J diese Demut-aufstie
nens, Partiskhcdens og Hyllerietci Tiber
er del en glædeligt og lieu-kommen Om
strendighed, at der endnu findes Mir-id,
sont, trodg Politikcng utallige Saat-er
og F1·istelser, hat« beoaret den intui
tive Hædeklighed eller Grundærlighedz
Mir-id, der hartilstmskkelig Respekt for
Sandheden og Nidkjrrrhed for deres Par
tis Besinne-m til at siaa freut og blotsiil
le Randbenheden og del itrogede der sin
des indeu Partiet. Dei er ret. Niv
nd det spedalske og usunde, selv om det
kmoer Brydninger og foraaiager Saat.
Og de Mænd sont udfsrer denne Gier
ning ere Partietg virkelige Velgjørere,
Nationens fande Patrioterz men de, som
sage at overkalke Forbrydclfe og skjule
«Misgreb i Forvaltningen of de offentlige
Anliggcnder er Republikeng værste Men
der, om man skal dmnme cftek en fqadan
Fremfærdg praktier Udfald.
Naar Hin Andcrfon opfordrer Lands
mcend til Sammenflutning uden Hensyn
til Partifawe, trot· vi at hatt berører en
meget vigtig Sag, og det er vort index
lige Ønfke at dette Oprnab maatte auslaa
en sympathetisk Streng i hvek Landg
111a11d’s Sind. Thi det er hvad vi tecta
ge til: en mere kraftig og inderlig Sam
menslutning. Vi tjene hverkcn vort
Land eller os selv ved vedblivende at ist
ge Parti gjennem Tykt og Tyndt; sSligt
tjener alene til at forblinde og indskmm
ke den personlige Synsmaadr. Derfom
vi kau arbejdc i mere Enighed paa alle
Feuer-, uden at vcere san aldeles under
Partiaandeus «Baarvirknittg, vil det bi
drage til at hasnde vor Sclvstcendighed og
Retfækdighedcs olelse, og bedre tjene det
republikattske«lsatti, eller hviiken Retning
man end tilhoxrh end at sløot og lige
gyldigt folge m Bei fordig de Fleste be
trædet den.
am san Weis men give fu«
Uhre
Landets nationale lovgivende Forsams
g, Kongregsen, bar nu vasret i Simi
d over to Maaneder. Stridighedei
personlige Kjekvlcrier indcn de to le
de Partiei·, der udgjør Forsanilingens
Inniensietning, har, uden at søre til
«et Resultat, bortødslet den kostbare
Senatets republikanske Flettal
«undcrboldt sig nied at aabnedens
ttcrier iinod Præsident Clevelnnd;
n ikke mindre ossensive hat de Anialk
et, sont hang egne Partifæller iHusel
rettet iniod heim, noget der visit-rund
rste Klarhed, den selviske Partisihek
a den ene Side og paa den anden Sidt
mbndcr et Billede as en Hob sknsssedt
ebrodszpolitikers Ondskab. Hvadsani
end offensiv Partiskhed hindrer Dako
iat indtage den-z suld bercttigede Plads
m sedemle Saniling?s Og saadanne
kikle Sporgsniaal soni Hennepin-Ka
len, Jernbanelovgivning og Omsorg
det offentligc Landomraade trængeg i
ggrnnden den ene Gang ester den an
Hvilke Reforme tiltrcenges der ikke
rangportvassenet, Pengesysteinet, Land
n Arbejdersagen o. s. v. — men,
- man hat »en Lkse at slibe«, ellei
n ftligter for at skade en cller anan
Vl!0polist, hnis Jndfiydelse ninn skUldeI
Balg; andre hat nmnskc personlige
te1·e«)ser knnttet til diHse Spøi«g·3niaal,
det falder tnere i der-es Lnst at ben
UAV Tiden need Trivialiteter end at
e vcd de Ting, der san nerr vcdrøre
W ,-i01·diskk Salighed«. De virkelige
kiolifkk og dygtige Kræstcr —- sor san
W finde-s dog ogsna i Kongresscn,
end i Mindretnllet —- anvender Tal
« 99 vEncrgi til ingcn Nym, da Uvil
eden og Haarnnkketheden holder Bal
een. At domnie ein-r fotegaaende
UIHUAM vil dette Forhold vediigehols
indlil den like Tiincz da nmn san
k Et houedtuls Jndsald oni i al Hast
Vedkage nagte faa Vesluniinger, for
at knnne oploch sont en Forsamling
hat »gjvtt Noget«. Andre Reflektion
ver den hojc Kongres hat vi ikke
MS — vel ere de ikkc smigrendc, og
andet end smigrendc sor en Nation,
taaler slig en Krckiikelse as Pligtcn
dem Innere-.
— —
N— ,
H
Sdrevte Ruhe-Oh
Beiden-Z Handelsflaade Keller 44,00C
Sejlskibc og 8500 Dampere. De 5,000
Dampere kommer paa England og at
Sejlskibene l5,000. »Penge tegjererVei
den« siges dei« ofte, og det ihar ogfaa ei«
Slags Sandhed med sig; men paa S
en niaa det not siges: iat England es
med at regiere.
—- Ved en Jldebmnd ·-i Fort Custei
indebrcendte 58 Heile, der tilhørte deti
Fortet stationerede KavcklIri-chimeni.
De sknlde være vceed en 89,000. En
Ting var godt, uagtet Jlden visterpaa
sat af onde Mennesker, at det traf en
Mand der kunde taate det; han smilet
bare og ijl ved given Lejckighed straffe den
Skyldige.
— Dei engelske Redningsselfkab —
et privat Foretagende — hat« i Labet at
1884 reddet 371 Menneskeliv. Det hat
ikkemindte end 290 Baade anvendte i
nannte Ojemed Det skal iktc nægtes,
at Selskabet hat for sig et cedelt Oper-m
Mennesker til Hjelp og Gliede!
— Hele 18,000 Kudske dg Konduit
rer ved 4de Sporvognslinie i New Yort
N. Y. gjordenylig Strike for ordnet
Arbejdstid uden Nedsættelse i-Aflmining.
Deres Forlaiigende blev inwbckommet
samine Dag, Striko giordes, saa Ar
bejdet stod tun-J stille i 6 Timerl
— Det set ikke bedst ud i Australien.
J de sidstc Maaneder er der ingen Regn
falden, —- det gieclder især det .indre aj
Bandet — Gras-set brcendes sont bort ai
den hede Solstraalc, Kvæget dar i Tu
sindtal og mangeu sin for kort siden gjaldt
for rig er nu i Arniod. Deraf erdet let
at skiønne hvordav Handel og Kredit stil
let fig
— Arbejdsnøden i England hat nu
grcbet faaledes am sig, at Regieringen
har set sig nadsaget til at tage Stridtfor
at aflyirlpe den. De Arbejdsløse hat i
langere Tid fra Foreningen erholdt fea
38 til «42 cis. om Ugen pr. Mand, hope
af de umuligt kunde leve.
—- Wisconsin Eentral Baums Bro i
Oshiosh vil blive det folidefte Byggear
beide, sont uogensinde er udsprti den
Del af Staten. Der stal være tre store
Brofpand i en Længde af tk75 Fad, vg
naar Brer bliverfcerdig, vil den have
en Lcengde af 800 Fad.
— J Omegnen af Nib Lake, Wis. lig
ger 3 Farmerfainilier farlig syg af Tri
tiner.
— Der figeg at den beramte tydske
Sangforening »Wienergefang-Verein«
vil komme til Milwaukce i Sommer for
at deltagei den store tydske Sangerfest
dersteds.
—- Dek er omtrent 3500 Tsmmerhug
gere i Arbeide omlring Marinette,
Kisten osg Ricstonsmarkem
J G r ø n l a n d ere 7,()()0 omvendtt
Wsiinocr, fin alle staat under det dar
fke Missivnsfelskabö Varetægt.
—- »Kongo bar-letters Vennct«
hebder en lille Foreningi Gøtebørg, son«
hat eksifteret siden 5"te Juli 1885 og hat
til Formaal at underholde Vorn vet
Missiongskolernc iKougo, Afrika.
—- Fyrretyvr S tudcn tet ved
Universitetet i Dublin, Jrland, hat« ucjligi
ftivilligen tilbudt at udgaa som Missio
tkrer. .
—- Gaakdmisfwn eni Eli-benimmt
hat Iæret rigeligt velsignct i det tilbage
tagte Aal-. J Lobet af Sammet-en hold
tes omkring 800 Moder paa forfkjelligc
Stedcr iByeIL Missioneu hak virkei
strstilt iblandt det stsrre Antal i Lasten
santne Mennesketu Cn Gabe - Ratte :
Mis·siongvirksfsomhed hat været drevet fra
Kl. WE- til Es om Natten. Der uddes
les Traktater og Kort med Bibelsprop
« til alle lsm lot-mei- paa Missionæremek
Vei. Det er ikte alene Arbeidere
Gaardmiszsionem sont deltage i Midnats
missionen, men der erogsaa Medlemmei
af hsjere Standsklasser, fom fuld al
Tw og Kjærlighed til Jesu Sag, pun
drer omkring paa Gaderne og vidne im
be forvildede Skala —- Der behøveå
baade Ydmyghed og Tro i denne Birk
iomhed; thi der bliver man ikke alene
spottet og udskiældt; men ofte overfalden
og flogen. Dog hedder det: ,,vitakker
Herren for hatt-J Rande; thi Vidnesbyn
det, at Jer Blod renser fra al Synd,
bliver under Nattens Msrke bragt til
mange fine og fernem-ne Pers-mer fom
manfke aldrig hat tænkt paa at de hat
en udsdelig SjæL Og mangc unge
Personer er igjennem alvorlige Bib
nesbyrd holdt tilbage fka at kaste sig i
Lastenö Garn.
oratio Seymour, af Utica, N.
dvdk Fredagen den 12te Februar,
Aar SWUMØL Han var fpdt i Sta
NW York, blcv i en ung Alder fix-im
Akademiet i Geneva, N·Y., og sahen
eilitærskolen iMiddleton, Conn. Si
studeredc hatt Lov og bosatte sig i Uti
MU- J 1841 betkaadte han Offent
kdms Lobebanc ved at blivc salgt som
oktat til Assemblymand. Efter dct
Mayor Harrispn of Ehicago var for«
nylig Mvdtageren af et Brev fr(
enssnonym Kot«ress5)ondent, indehodendt
folgende ,,u«feilbare« Reccpt for Hetbre
delse af Mayorens fiennne Verkesingen
«Tag to gilts« (ca. H- Pint) encnneskelig
Godheds-Melk fra Bxystet pas Redakws
ren as Chicago »Tribune«; en hats
Pennyvgsgt Nyhed (hvig det kan blive
fundet) fra ,,Evening Journs1«; et
Hundrededels Gran Sandhed fra India
nnpolis »Journal« ; en Tiendedels Gran
Mavesaft pna Redaktsrcn of ,,Evening
News«; samt en Deaabe Blod fra Pe
gefmgeien paa hver af Dan Nays 2,000
falske Vom-e. og kog dette i en Gryde.
Brng fom Bkænde Sagfører Greens
Bill og Anssgning i Eonteft-Sngen, og
fand paa med en forhenværende Dom
mers Vkede. Kog indtil A. C. Story
bliver færdig med sin sidfte Spsg. Lag
dct paa i vorm Ticstand og hvis bet ikte
kurerer Fkngeeem faa skjæk den af«.
Pfr
- »Z
A2 .
WITH-c HJRPQXP
W v ..- « i-·
«k
SEEDSWER
THE sSsT- cssspksf am- AUFLFSY
ins- a« m-11-.,ek--s its-i usi. sum-. si. lt -—dos.s um
s o« suk vioknhtnk nsqh mir-r N antun-tm- any
«.4:1 u) pat »Hast-. tut-or chmj lustig-, tus- Ls) Jn) oth
xsuss it san-a wl b) um«-II- Nrcsktl usw-L
d m- ich-k- -.;i sl ) thlo - Ist-. ZU un tsjklu r m- Lso ed
us a -:k«m. Mit ask-— unt b wjnizpn me« kmd is CI
ihm-m u usw e n im Hoff-DURCH Ho. W
IM« dml - st. ) stumm Anat ji« tu m F
m- 1 u dahin-r y. u Un u um kuniksvsn lutmf
m se stum- du« « kn« Hi unt-U .- J: ·,o
lu. - than wng .nlle(l. sc c- -« --- jok
I« ·t Islklllsc DUU ««’ts«.1:110!li s
R. Guts-m «- suh Aparts-.
It. Inst, m
Endvidere tokefinbt ek- tompcet US
valg af Fullek cl- Ins-spie i foxtrinasc
Avlsrebstsbet.