Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, February 17, 1886, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    lstc Aarg. , St. Peinh Howard County Neb. Onsdag, I7de Febr. IMM. Nr. 7.
Sticrnen
udkommer hver Ostsdag
Eblxsson G Jotmsoth
U d gi v c r e
Kontor; szyd for St. Paul NaH Bank,
iEL Paul, Nebraska
Abonnoments:Vilt"aar:
1 Aar i de For-. Statt-r ............ JUZU
6 Maancdcr ....................... 0,75
Z Manne-der ....................... 0,50
1 Aar til Tanmark og Slcsvig ...... 2,00
II« Vetalingen erlægges forfkudgsois.
Folgende Markeds Vereininger
teure ugenuig og ere paa The-link
Chimgo Maske-set
hocbr 79
Corn 37
bavre MS
Run. JRI
Levutdc Lvin ............... »N. 00m4 »O
Zwka........................4.00t(7.).65
Fanr ........... .............2.50(-M.73
Km"toflc1«......................«...50(-?-55
Smm 15
Asg ............................. Wem
St. Paul Marter-en
Docde .............................. 55
Rom .............................. Hm 157
pavrc lb
Nna M
qu -5(
bot .60«d7k
Pkilltt.. M
Levisndc Zum. . . .-k3.25(»'5. 45
seht Vorm-— P hundred ......... 2 0m R m
Stagtcbesypnspjbww 0"
Deman » » 05
Stamme-Kammer ................. 0I
Moan ,, ................. 0'
.smrtoflcr.«........................ 35
EmørgodL».....................1()(ii1-I
Ma 12
Et:;-»«—-.— ---.».--.-..
R Prövcmtmmerk blivcr fctrw
Iris sit »Unser-. Te iom uedblinrnd
.«
modmac disk-sc «l!røvcnummcrc oa ikkc ovsia
w.
Mndrh vil rftcr m MaanrdgUdløbbliocim
tmnct of os som stauendc Almnncntcix
Lidt om losale Forhow.
To antageliq ntange af »Stiernen«·.
Leesere ilke er Abonnenter af vore ameri
kanske Hiennneblade, »Free Press« oq
»Pbonoqrnph«, knnde det maaske intere
iere saadanne aterfare lidtom vort Co.’s
Affkrrer, fea et upartist Standpunkt, oc»
det er bvad ieq i de folgende Linier ska
forsoqe at belyse.
Som mange af »Stjci«nen«s ckred
Leser-e bekiendt, et ieg og bar altid viere
Repitblikaner, og delek isaa Genie-nd
politisk Ansknelse med den asrede Redak
tion; nien Tom ,,Stjernen« ogsaa i sit
Jndledningserklæring udtalte sin, erSkr
veren en afgiort Modfiander af monopo
listiske saaoelfom politiske Undertrykkel
ser, llnderflceb og Sinrkestreger, og boo
faadanne komme filsnne, bør de aaben
btlnses og fisenilirggesz for Offei«t!ighedei
uden Densin til politisk Farve af de
Parti indenfor hvis Skranker Vedkom
mende monne beim-ge fig, for at bringe-:
til Retfekrdighed efter Land-J Lov ox
HRØL
Nu er det, og bar for flere Mannedei
oceret en bekjendt Sag, at afgiott Rand
dklchcd og Vedkageri bar gaaet Aar fm
Aar i Evang, ide respektive Kontom
Cf WI· N- (8«onntn:3kriver on Minnen-r
under lioilte Vefolkntngen af Howarl
Wonntneller Herred, lmk fnkket og lid
for Aal-einst- og blevet snydtellee besijan
let fox mangetusinde Dollach dette i
en ditendsgsernimg sont tlmi er koniniei
kllflllle, ved Opgiørelfen as digse Her
rersJ (5·inbed«3fm«elfe og Reoidation af Be
Justiz sont i de sidste Pai«·9kaaiiede1- heu
cnndet Sied
At diese-Herrn var kliepnblitanere foi
cindrer efter mit Syngpnnit ikle imind:
lte Munde Zagen, tvektitnod bnede del
ankäme vor repnblikanste »Phonograpb«
til at aimende ql sin Jndflndelse for Vlot
Msen og Afstraffelsen af iijreltringmie,
uden Hensnn til Politik, eller oni Bed
lonnnende bevæger sig i fine importekedc
Nin-der Ined Silkehat og Stof, sein en
We Spi·adebagse, eller i grov Lerrredszi
EVka on Panmna Sti«anl)nt, og derved
Uife at :)iepnblikanerne sont Parti betrog
tet ikke alene wisset-, men strwber hen til
at Ufstmffe og ndrydde Raaddenbed,
thrsomhelft det stikkei·.l;3estefode11 frem.
Vetmgtende Sagen fm dette Syst-Is
pnnlt, bar det derfor i hoi Grad nndret
Illig At lckse den alt andet end pri- -
Mkdilk Mande, hvorpan betneldtc ,,P’so"
UVLIWUO« i den sidste Tid hat gjenne1n
hkgM vg overfnfet vore Conntn lioinx
missioiueeerideres, sont jeg trot, erkli
Se VII Opkigtige Bestmbelser for at brin
Ak LIJS i ovenomtalte Entbedsmcknds Mis
ligheder; vel kan jeg enes ined »Pl)vna
graph« iat Prisen 812,50 oin Dagen
soin betales Revisaren seer nd som inegets
stiv, isaer da lkommissionærerne tog dem :
for at betale hanc Ined Connty Ordres
estct 75 Gent paa Dollaren, istedetsor
sam andre Creditorek at nøjes med Or
dres ester paalndende Vasrdi. Jeg trar
nok at endeel kunde met-et sparet i den
Retning idetinindste de 25 et.pr. Dollar,
betalt ekgtra; men seet sra det store hele
Resultat opnaaet, kan man ikke andet
end heilig prise pg rose vore Conunissi
onasrer for den Energi og Raskhed, hvor
ined de tog sat pra Viel-ket, ester Skrivcr
Robinsong Resignation, da det blev dem
klai«t, at en skammelig Raaddcnheds Til
s stand ekcisterede, hnotved Landmanden og
s Skalteyderne i Alinindelighed var blevet
systeniatisk plyndrede. Og saasnart Un
s derspgelsen var tilstmfkelia sremsti«eden
indgav Commissioncrr Jrvine kriininel
Anklage inod Hin Robinson sor Tuve1«i,
, Bedrageri og Falskhed, og nasvnte Heere
' siddernu bag Vastilleng saste Sten og
; Jermnure asoentende suldstcendig Asslo
, ting ogDoin forhans Sturkestreger over
» sm· sinc Medborgei«e, hviH Interesse han
s var sat til at nat-klage, men saa skam
meligt hat« soc-get. Hans Bedragerier
: vil nappe falde aneget under 810,000.
Jeg beklager Hin Robitisoii’g Familie,
s men sor hant yar seg ingen Sympathi;
han sortjener den ksetscrrdige Straf som
rimeligvis ikle vil udeblive.
I Afgaaende Connty Kasserer Jackson
- besandtesi Undekballance omtrent IS'-,
000, hvoraf han alt hat« indbetalt i Conn
tietå Kasse 83,200; fokResten inener
Hin Jackson at lnnde anskasse Krittel-in
ger sor Betaling; i inodsat Fald vil han
og hans Bondsmcrnd, komme at staa
til Regnskab ogfaa for denne Sum.
k Hvem betvivler at nden dcnnc Underso
t gelse var ovcnmcldte 38,:300 aldrig kom
e met tilsyne, saavelsom de Summer svm
- afvindes (5· C. Robinsons Gitter-bedä
- niaendi Tidens Længde. VarBeksliik
i gen as disse Herr-ers Einbede sotegaaet
: nden noaensomhelst Undersagelse, hav
: de vi sparct de Blpzso betalt Hi«.
.- White, Nevisoren; men vi var ogsqa
r sluppet for at erholde de 83,200 sea
i Jackson og de Snnnncr soni oil erlioldes
: endnn sra Jacksan og Siklerhedsniaad,
sa111t6. lik. Robinson’H Siikerhedsnicend,
naar dette tilsidstbliser tilfnlde klarer
, Jeg vil der-for spat-ge cnhver asrekjeer
Mand, am oi som ,,Plzonograpl)e»n« bar
« hjcelpe at isthnme Raniaskriget, cller om
ikke snarcrc prise vol-e Cotnnissionærer
« sor del-es resolnte og bestenite Optmsden,
« sont unasgtelig hat« bragt adskilliae Tnsin
der tilbage til den licdragnc og sorurettec
» de Eonnty Kasse, uden Densyn til Po
litik, (as vore Commigsioiscerer soin bes
ordrede Undersogelsen var to Demokra:
" terog l Republilaner,) traer jeg Lands
masnd, at vi retterc niaa istennnc need
det gawle Ordsptog « G od-: gjor t, d n
troe og lydige Tjenet«,
Naar »Ist-re Press« i sit Nummer af
lude ds» ncdlader sig til at betitle
,,Phonog(aphen«s Redattorer sain elen
dige Hoalpe, og med ligiieiid1« Gade:
drenggndtryh da kan saadant traun-lia
viH langtsra approberes cller reisterdigc
gjm«es, nten er karakteriftisk as delljæles
nasne, soin vvre 2 Byaviser de sidste
Aar hat« sundet sorgodt at npoarte hinan:
den med. »
Til Stutning vil icg endnu blot l)en:’
pege paa den hensynslase og uretsærdige
Maade l,v rpaa ligtlcdes ,,Phonograpl)
en« i sorrigc Uae soger paa Ære, gode
Navn, og Nygte at standalisere Mr.
lHutchinson, en nnlig til Byen ankom
men Advokat sea Statcn Joiva, som vo
re CountyConnnissionærer hat hytet for
l Aar sont del-cisv Raadgiver. Personlig
vilde seg i derets Sted have soretrukket at
engagere en as vore oelbeksendte Advolai
tet her ska Bisen, sont stod til Tjeneste,
og lsvis Duelighed ingen kan betvivle,
men Commissionærerne kan maaske have
deres specielle Grunde sor Valget as
Mr. Hutchinson; (ogjeg vil haabe sau
datttte ikke hats vcrret politiske) de hat
vist sig istattd til at trasssc et godt Valg
sor Revisot«, vg vi ntaa haabe, at dereg
Valg sotAdvolat tnaa vise sig ligesaa
heldig for not-e scelleds Jttttctessetr
Mett scltt om matt tnttatte malt-, at
Cotttntissioncrrerttes Valg var ttedsasttem
dc for not-e .Hsctttttteadvokater, havde søl
gelig Mr. Hutchinson dett fttldcste Ret
til at tnodtage Tilbttdet i sitt lovligc Pro
fessiott sont Advokat. Og ,,Pl,tono
graphett«·3 Angreb paa den-te Mand, sp
gettdc at stetnstille ltattt for Publikum
sont en aldclcg ttvidettdc Jgttoramtts,
jsont itkc ltavde tttindste Kjettdskab til
Wand-z Loo og Ret, ttaar i Birlelighed
bemeldte Advokat sor Aar hat« vtrret ett
as Hojestetsetsadvolatet-ne iStatcn Jo
wa, og »Pbonogt-apl)ett«g Reduktion
beljcttdt tned dettc, var selvfalgelig uret
stetdig og skatttmclig, hvad enten det var
gsort for Politik ene, for den sitnple Aar
sag ath-. Htttchittson nat-Demokrat, cl
ler sor at slade Monden i hans private
Liv og Stillittg i Satttsttttdet, da fortjei
tter det under alle Otnstcendigheder retfæt
dig Hat-me og Assky fm etthoer sandhcdsz
litt-r Botger ndrn Hensttn til Politik.
Lader oH Land-zitternd, ttdenHensyn til
politisl Pat«tisane, sltttte oct samtnen og
atsbejdci Jlællesstab for at stemhjaslpe
Ærlighed og Netfcerdighed, saavel i so
ciale sottt politiske Fot«ltoldc, saavcl i lo
kale sont States-vix Natiottalsorhold
Ærbodigst,
Paul Attdersott ,
St. Paul, Nebr» den 10de Febr. 1886.
Spredte thedetu
—- Onsdag Morgen udbrød en pdelæg
gende Jldebrand i Prineeton, Jud» og
der bleo tclegraferet til Evansville efter
Hierw. Staden er bctndelig.
—Der er blevet opslaaet Plakater i
Vomnldezspinderiernc i Ner Bedford,
Concvkd, Manchester ag Lamell, otn at
fra og ined den lste Marts vil Ackede
lonnen blive forhøjet med 10 pCt.
—- Mr. vg Mes. Dethlass i Detroit,
Mich., hat« sendt en Ansegning til Prak
sidcnten, gjennem Kotigresnmnd May
bnrg, om han vil stna Fadder til del-es
tolvte Son, sont de vil opkalde efter
P1«æsideiiteii. Pan-et er btevet velsignet
ined bare Stumm og alle leneiu
— MkåMarie Branchu, Hnstru af
en vclkiendt Tekorntionsmaler i New
York, begik Selvinord Lørdag ved at
hoppe ned fra High Beiden-, 120 Fad.
—- Vriggen »Er-arge W. Wl)itford«
outog nylig i Golfftrmnmen fetnten
Mond fm det fort-ists norfke Barkskib
,,Catl)erine«·
—- En Asgteskabs : Stilsinigfe efter
Dakota-J Love godkjendeg ikke i Massa
chusetts. Bette fremgaar of en nylig
i illkassachnsettg afgivet .K"jendelse. En
Stilsniicise i Massachusetts anseeH for at
vcere lovfonnelig gyldig i Dakota. Der
bnrde were lssjensidighed ogsaa i dette
iAnliggendt
« —- MI«H. Stater, Bin-n og Amme
drukncde Lordag i Mill Ereels nckr Gen
heim Stamm, Ky.
—- En mnfkeret Mob mengte Nat til
Sendag int) i en Kirke i Grange Hall,
Montana, og tog W. Ulm, et Medlem
af Kom, og hængtc hmn i et Tur, nien
en af hans Venner teil-bebe Offerct, for
Livet var udslukket.
— Utsth Hofesteret hats dønIt Mor
Inon:Apostclen Snow for Flerksneri til
18 Maaneders Tngthusstraf og til at
betale en ftor Pengebøde. Han hat nu
8 Huftruer og 3 sitt-e er beide-· Skjønt
nn 72 Aar gannnel, giftede han sig for
rige Sommer med en nng Pige, og med
denne hat« han nn et 3 Maanedek gam
melt Bam. «
—- Den atnerikanste Daniper »Nicpll«
herum-, at dct paa sin sidsteTur fra Apia
paa Sanwa til San Francisco blev over
rastet ved at finde en hidtil ubekiendt Ø.
Damperen kam den ncer paa en Mils Af
stanb, fandt der 200 Favne Band, men
Rev hindrede Scjlads lige op til Den
Den var otntrent 250 Fod hof, og med
et Krat paa Midten. Øens Vetiggesr
hed var 505 sydlig Breddc og 175 Gr.
Lamng Den ligger inden Duera-Grup
pen; incn Jndvaanerne der har ikkei
den senerc Tid iagttaget nogen Jorder
stelfe.
—- Endel af Grand Rapidg og India
na Carshops iGrand Rapids, Mich.
nedbmsndte Nat til fertige Lordag. Ska
den anslaaes til ca. O80,000 ined 870,000
Assnraner.
-— Ved en Banekrydgningi Edgerlmh
Ohio, blev Tor-Mag Affen en Stadt-,
hvori fad 14 Person«-, paaliørt afet Lo
komotiu Seks Personer lvlev saure-des,
hvoraf en dødeligt.
! —To Passagermrn stodtc sammen
paa kron Mountain Vancn nan Pied
mont, Mo., i FredageL Trc Funktio
naerer drasbteo og flere Reisende blev flemt
sum-ede. Begge Lokoinotiver og otte
Vogne odelagdeg.
—- En nbeliendt Person heldteKnlolie
ned giennein et Doner i en liden Hntte
i Øst St. Louig Torsdag Afterr, saa at
Stoven ekøploderede. Tlinndt Stoven
sad 7 Person«-, dcr blev frygtelig for
brcrndte. Den-en til Hiittenoarftcrngt
ndcfra, vg for Ohre-ne blev befriedc,
var de ilde tilredte· De Saaredeg Nav
ne er: Mord-is Mc Glynn, Janus-Do
nohne, Williani Oilkie, Pat Voyen,
Scott Anderson, Joseph McGec og Fre
deril (7rikfon·
—Georgc Koch, en rig Former il
Town of Wilbur, ncer Sheboygan WiSJ
fandteg dødi Sitten, 100 Fod fra sit
Hjem, Thorsdag Morgen. Koch var
63 Aar gammel.
— General W. H. Taylor dade i sin
Boligi Wanpun, Plis. Fredag Mor
gen, 65 Aar gammel. Han var Med
lem af Fontl (ln Leu- Gonminnder ,
K· ’l’.
—.Hon. John Hackith en ledende
Vol-get i Beloit, Wiss-. dødei Los An
geloi3, Cal., Nat til Fi·edag, 85 Aar
gannnel.
FraandreLandh
—- Ta nu Slaveliandelen ikke leengere
faar Lan at eksistere, saa har man fundet
paa at drive Handel Ined Menneskehaar.
Den mest efterspnrgte Vare af Haar, er
den røde Forde, da den er sjcldnest. —
Det egentlige Honcdmarked for Menne:
skehaar er Marsfejlles, hvortil der aarlig
komme-r 50,000 Pund fra Italien, Spa
nien og de franskc Bei-winseln J Fran:
krig sælger Bondcpigernc der-es Haar
for en Vergl-tel, da de bcrrcr et Hovefnn)k:
le fsptn Haaret i Grunden er i Vrjen for.
J Can er et Torv hvor Pigcrne staat i
Flotte og oenter Time efter Time paa
Kjøbere, sein gaar longs Rcrkkerne og
praoer zarnerne, Vrrksten, Jevni)eden,
og andre Egenskaber. J Russland beta
ler man l4(ke,15 Kroner for Pundck. J
England vekiler Prisen Incllem 4 og 30
Kroner Pundet; wen for Adtncrrkede
Baker can der opnaaksz indtil »O Kroner
Bunde-L
leigheveme paa beuge
Sider af Hohei
J forrige Uge har baabc den Gamle
og Nye Vetden vastct Sturpladfe for Ar
beidcr-Opløb i ikke ringt Omfang. Des
fortsrettede og mishandlede ungamske
Mincarbejdete i Qmegnen af Pittgburg,
»Wenn. samledes 300 Mund stærk om
Mandagen og stak Jld paa chry Clayg
Venko bvor nogle faa Mand, sum
hat-de indtaget Strikernesz Plads, arbei
dede. Det kom ogsaa til Kamp imelletn
de to Partei-, med det Resultat at ccn
Mund blev drwa paa hvcr Side. Stri
ferne fortange kun human Behandling
og en regnlerct Arbejdstid. Den him
melraabende Urct sin disfc Mcnnefker
iAareviH har lidt, hat vasktct Medfølelsc
for dem hos Egnens Veboere, som un
derstøtte chtrikende san godt de evner
med Fodevater og Pengc.
Summe Tag bei-stieg oin et storartet
Podelopløbi London, England. Soin
bekjendt bar der i Vinter berstet alinindc
lig Arbeidsloghed i London, og i den fe
nei·e Tid hnr Lmandvcriskenie og Elle-beider
ne formeligt lidt Mangel pna notwen
digt Brod. Hitndrcder as ewige-, dygti
geArbeidere lim- nied nedflanet lldfecnde,
i lang Tid dreoet oinkring pem Gadernr.
Paa ncrvntc Mandagsaniledeo diose brod
lese i Anteil l5,000 omkring Nclfon Pio
ninnenteti Trafnlger Sqnai·e. lDenne
Hob var liovcdsageligt under Raum-l af
Sorialistei«. Politieto Jndblnnding for
anklagt-de stor Ophidielfe, der slnltclig
ndnrtede til Fredgforstyrrclfc og Opr
Ncrstc Tag forlsatteg dei« inedPlyndring (
as Vittikeis og Veri«tgl)1ise. Honstaaende
Person« bleo over-honte-! ined Sie-ne og
noglc niishnndlede ynteligt. Politict
wies for Besindighcd og Munde-hold
Majoritetcn as dette nhyre Oplob syntes
denne Dng al bestem af Pak og Lonferg
af det owrsie Slagsx Heniinod Aften
lylledes del Politiet, dei« var blevet
nmngedobbell forstirrkct at spredc Meng
den. Men Onsdngs Morgen indlob dei
Meddelelse oni, at en Mob, der havde
sinnlct fig nde i Tepifoid um« paa chen
til Vyen og styrede iinod Trafalgar
Sqnare. Dette nne Oplob forøgedes
nhyre paa dem Vei indovei· Bin-n- Ved
Hop Etchange, fein Mile fm lldganggg
punktct, hat« Massen antaget overvasls
dcnde Diinensioner og sen-et frem, rasen
de soin en 6yllone, laufende Vinduer,
ødelerggende Hase og plyndrcnde Ferkel
ningei«. Alle Fortenringcr i helc Vyen
lukiedes og ba1«ikadcredes· Merngden op
leiste-z oinAftenen uden noget Summen
stiid ined Poliliet. Jfølge Efterretninr
gcr fra den 12te, hat« Strikc - Urolighe«
del-ne forplantei fig ointrcnt til alle Lan
dets siore Vyer Modfiand iinod Poliliet
vises, og meins-e ere sum-ede. Antoritei
lerne ere yderst alarniercde og fokftærker
Politisty1«l«en. Paa inange Siedet ud:
deles Rationer :il den ndhungrede Merng
»de.
i Der var lizicledeg Rørc i Arbejderc
fpørgginaalet nde ved Stillehavglysten,
fatnmc Mandaxi og den foregaaendc Soll
dag. Dei antikincfiske Parti i Seattle,
Wash. Ter. inarchercdc i stort Ante-l nd
til dct udenfor Bycnbcliggcnde, »China
Town«, lcesfcdc seine-ferne nicd Pik og
Pak paa Vogne og aiskibedc nogle af
dein pan en i Hunnen liggcnde Dainpei
Tildragelsen loin foin en Buan og
Politict tog incns cllct mindre Parti
med Fallen saa der ven- intctnt stille op»
Governorcn og Autoritcterne hat dog
senkte sainlct Militieu, og Fsoix Shimcm
Troppcr holde-h i Beredskab. De seine
sen-, soin iktc blcv afskibede holdes nn
;«e.« Vetejring af Mit-neidete der er sie-ritt
iopl)idiet., inen del haach at Blodsjngys
delic lau .nndgaas.
zra Washington.
Komitecn for Skoler og Arbeidc izion
gressens Senat, indstiller til Vedtagcls
lfe Billen om at bemyndige Prassidcnten
til at udncrvne Medlcmmer til cn Kom
mission, sont overkkages dct chrv at
anftille llndcrsøgelfer angaaende Trost
ken nicd berufende Dritte-.
Pmsidcnten hat oversendt en Skrivel:
se til Seiiatet over Emnct, Land-Rave
ri i Nebraska, og der er nu Udsigt til at
dette Uvæfen vil fnart forbydcg.
Prassident Clcvrland hat udsitdt en
Proklanmtion iniod Seuttle Antikinese1
Optoreme, og beordret Gen. Gibbon
med sin Troppestyrkc til Skuepladsen.
E. Rose-unter af »Omaha Bee« paa
anker for Huscts Komite at Jcrnbane
tommissioner ere kun ret og sletetSkjam
brasdt ; men at direkte Lovgioning erlangt
at formelle- Gid Held man kkone Hin
Rosewater’å Bestrebelfer.
—- Landeoinmisfcrr Sparts vil affke
vige de Land-Agenter, som ikke hat pas
fet dem-i Ting oed at opdagc falstc En
tries.
(
o
-.-,-.-..-k--.-»-.».—.«»- -- -- -»- .-- ·..—-·
Löchmcn
l’l«lsl«lslllcl) EVEN-T Wsks"-kk«RDAY
IY sssksoll GUOHNICI
Inn u Lenkt-us rinsultmun among Ihs
scmmäiIiMnsn public us N(sbms’..s; hohes
It presst-an sum-nur mismntugcss m schel
list-diss.
0s100. amtl- os st. Psul N-t’l Ists
sL Paul. N(-l)l«m·lcu.
.-..- - . . Ia
F. M. Crowclh
Alminvclig Lande-grub
Was-um · I
St. Paul, Neb
Varctkomplct Satt thoss
Bogens over Muse af Landes
envommc i Howarv (C.oumy.
Udlamusr Pcngc imod Likkcrbrd i röt
lig rllrr fastr (S·«jcndomnus· Dur 15
Aar-J Erfaring i Landmannan og Han
dcl mrd Jordcr i Nein-which
« »
» tjcrucn
besät-get iuhunvuc qamle og
nye Boger,-Avsstrmcr oq Avs
fer; tot-i sann alt M Bogbiu
verict heuhorenvc.
cis-beides usw-ed spukt » Imukt as russ
mtl svei syst-laden d. Illlsruth
you holder stumm Prifer fo
vet store« Bogviuveri i Mitmens
lis Minn. J tun fanledcs san s
Icrb Arbeide as den Stand qiori
billigere her hin-sum idet Entkei
pmkofminqer spare-.
Hei-m ins de Jan-le um«-se Warst-.
tsI Chors Utah-.
L- «
Vcterinårspoopital
vcd
A. N; Scott E Co»
vil Iuodtagc fo1· Vclmnvling nufygtscväg
og Heftc i vor den-til indmtcde Ztaldfyd
Verdeer Storc. ’)lllcl)clb1cdcligc Kreis
atursthdonune fordrives:». «!JLidd(-lts1«mod
Esvinccholcra hävch
Doktor F; R. Horch
Läge ogKirurg,»
Grads-tret Um skth Om- Coukss e« .»««..«
Icontott Lden Ugmnq ou Ha Jakkzou G
EIN-Ulrich kl;«,’kk Number
Kindes anid part Komm-et paa Lördsg.
FH Wir-list Upmæt lismnlnstlskjwn
ksks Rvintlm og liötsmesygstlomcna
St. Pant, » Neb.
·Pctcr Jcpfon,
Rhka- (-t«kht« l’(«:11«ts X NOMIT
Damit-,
Wams- cx sue-syka leknh Handleud
mcd Lande-zumximmu I
Hälqu Wurm-r og sLLklsshsx ul alten-kapi
ijtc PunktcL
— Särltq memkmmhrd Ifkänhso sahst-Ilse
ting aHTcngic
Daumen-O Ostkhmotp
sfsllwsfllllck
» ·- sehst-II
THE scsf. cHSAPSsT ans slMPLLsf.
« knu- « irr-unu. »Im-s stwln i:-nu. un. Instit-. ’ sch
und wt U( nn- Aquin-ne n y m- dass
metiy sitt-a- n- ist-. nor um tanupth u I) Im) other
».u»1. san-« samt h) sonn- kskts send even
x m- sum-i- m- Juni-les Ost sll on i k- k sit both sjcvs
st mumi- Nnt acht-nd til-) wjm m- Un Mai is bot
minnt-n u Inn-is this sit. ist-for »in- I ls RNM
sum-lud · Iny warm-. man s lmstnm Os- do
usaluhtwwksnmmmuhegt-inn- 1kssninx
ntns m liswmi konk serv-ins who-c- ( kOp Ums-l
Ists-« mu- whgu tin-leid soc-il ,- kxv p tot
sink- tot-m- md N- Ittl
R. Chorion G Jn, Agemeh
It. Paul, . Ich
sindvidctc sotcfindes er komplet Ub
alg af kmllci G- Fohttsot;«ss" Misrinltgc
lvlszsredfkadcr. ·