Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, February 10, 1886, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    St«P««' HowardlCowiqm NkbstMZdaw 10dd Febr. »Im-; f Nr.«"6. .
Stiern en
udkommer hoer Onsdag
Eiche-sen d- .10hnson.
U d g i v e I« e
Ironie-U end for St. Paul Na« Bank.
St. Paul, Nebraska.
AbonnomentsziVilkaar:
lAar i de For-. Staren . . .. . . .. 81,50
6 Maaneber ....................... 0,'75
Z Maanebek ....................... 0,50
I Aar til Danmatk og Slesvig ...... 2,00
Vetaiingen crlägges fotjkttdsvid.
Ists-fide Mark-ds- Berti-einget
remc usentlsg oq use vaalideliqe.
Shicago Marter-et
VvedeMi
Col-usw
Danke Mk
Aug osz
Levcnde Som. . · .. . . ... JIL IIWM 30
icoäg».. ...................... sie-JEAN
Faak ........... .............2.50(i94.75
Kartoflcst............-..............K0(ä55
Smor 15
Läg..-............................TIng
—
St. Pam Viert-even
lkom Hmm
Danke ........... . ................ . 18
Ruq M
Wg .......................... .. .. M
Ost-.60(1Ø7F
«Millet.. II
wende Svin .. 73 10(·-3..» «
Fedt .skväg—7 hundred ......... 2 50cco A M
Stagtede Höns V I- .. . .. CI
Levende » » ................. 05
Stagtede—siattuner ................. W
Levende » ................. M
Kartoflek ........................... ’i·'1
Smörgodt»... . . ...10(-kl.’1
Äg ........................... ....124(.i «
Fsedt........» . 07
W M
M Prövenummere bitt-er Verm
frit til entwer. Te som vedblioentw
modtagc disse Prövenummere og ikfe emsig
Blut-eh vil efter en Maancdslldlöb blioe ins
regnet as os sont staaenve Aboaithntcr
s.kpfordriug
Naarjeg Häng atter befmter migsspzmel
at nedskrive nogle Liniet for ,,Stjemen«
da vil jeg ailcrförst bebe den äredeerak
tion am Undskylnning um Farbe-und
naar jegi"Emnet, sont .jeg agterxn be
handle med oftm Ord, ikke i tfet og Al
famstennner med de äredetIzcrrer Wink
teurer. Jeg önsker af Vanske Hierte
»»thernen«.--al mutig Hei-d og Velfegnel
se samt Udbeedelfe, itte alenc i vo«
blomstrende Stat Nebwtfkm nten iialli
De övrige 37S.öste1«statey, 510 Terristokier
og ikke at soqglemine voke skandinoviskc
Moderlande. Og dct er netop i Akte-d
uing af bette Jnit oprigtige Onste .fo1
,.Stjernen«g SUdbredelfeIt den-s skys
tma stinne, itkk alene for en kort Tit
set vore standtnuviske Landsmänd hevesv
tekivort kjäre sAdoptiv fädxeland, met
at den ret for JAlvor nma fifte Rod, me
blive en Nyhcbens Lysbäretx, faaiidt sen
den skandinaviste Tungextales näryx
fjärei.
M jeg idag bravender Inig Ined nogte
Ord.til Redaktimen, og gjörendc dette,
kaniegnced Snnthd sige at detikke alent
er ptm egne, knen en Mängde Lands
tnändeBegne, at jeg bederjltedaktionenvil
betänte on! det ikke var passe-tm og heu
sigtsmägsigerc fra »m« Nyhcdsstandpunkt
benutzt-eh at anvende en Dcel If «Stic1·
nen«g Spottet-, sum nn bemjttccz til
Fremhämäsen af religiöse Anltggendetz
til indeeiag ndenlandtste Nybedcr nf me
. te Altneeninteressc foer Läsernr. Her
med er ikte meent i nogknsotnhetst Hen
fcende at koste Skygge pna hverkes den
me cller anden Religiongsekt cller Sam
fund; cnen Meningen er flct og ret, at
du »Stjeknen« i sit förstc Nummer inve
de sine Läsete at blive et almecnt Nobeds
blad, dröftcnde politiske, socialc, lite
raire, enden-sog udenlandske Nytteder, da
hat deng Läfere i Henhold hcttil Ret til
at vente vg fordre, at den i san Fald
vilde rette sig efter Majoritetens Styls
PUUkt paa hvad almindelige Nyhedek, be
dre pas-set for dens vel niestendeels stan
dinaviste Läsek1·edg, og jeg tror i saa
Henseende at kunne forsiktec den ärede
Redattion at de fleste af note danske
Landsmänd her (og vel i sannne zorhold
paa andre Steder) helft önsker Religi
IJnsartikler fjernet fra dereg Nyhedsavi
set, cller idetmindstc ovcrlade faadanne
Juni-J indstränket Pladg, altid oiknssc
tot virkelige ind-og udenlandfke Tttnlndck
Of Almeeninteeesse.
Svm sagt ieg mencr ingenlnnde at
saure den äkede Reduktion, men om jeg
Vg mange andre hat« foestaaet »Stjer
um«-c- zndledningsaetikel rigtig, da love
—
de De as del-i at adelnkke Behandtingen
as teligiöse Eins-er eller Stridsspökgs
inaakl«), derved hat« vi ganske natnrlig
met-it at »Stjetaen« ikke swm visse an
dre dansk »- norpe Blade sknlde blive en
Mästneller Redigioitø-Vlvi8., Oejheller be
sttie sig nied Guddonnneu nedsättende
aller bespoiteade Jiiseratek; dette sidfte
hat« den holdtz nien inig synes dekiinod ik
ke at den söafie Part er bdsiet saa traktig
svverholdt, idet lige sidendet sörste Num
mer dar »Scjernen« ovecbadtnästenHalv
dclen as sit-Spaltunin fm religiöse An
liggender, lag saadannclmrde lang have
Plads i religiöse Tidssdrister, eller Bla
de som udelnkkende beiattets sig nied den
; Steig-Z Atrliggendei«; deriniod iiqsenlum
de i en alniindelig :1?pi)edsavig; det et
min opthiige Meiiiiig,«og jeg trat det
store Fleck-tat as Daufke i Nebraska, og
oel ogsu i andre Stater dele saunineAin
sknelse. Hvad viYsönfke er et ägee i dansk
Aand es Tanle ndgivet danst«-Blad, af
gode meralske idkistinttsiitninger som snil
bringe-H hver Onddag Ugens Nyheder,
, samt Correspondancersm Landsmänd, i
- de sarstsllige Lande, ikke aleise i Ameri
ka men hele Jardtlideth til- almindelig
Beläaigg og Tauiavdoeksling. Dermcd
«) Æligiöse Ein-» og relikiöse Strids
spörgömaal er, isölge var Opsatning, to sak
sksellige Wege-eben tdsnisods sor det Faktuin sit
de pas-Ia kan sindesssarenede icn ag sammt
Tasmgdvikling. Menvi gjöt denne Fest-.
sksel: Dei sötste ewiger viisun almennyts
tig Mitwian detstdste om dktsoiser sig, Ali
ver smgivet tilsliapiirstnrvem Las sölgeuds
: as ..S1iernen«s Pakt-stam
»Stjtrnen« sägt-nat holdes-es langt dast
fra Usmdkagelighedspog Partisthed i religiöse
Eint-at Tet Blend-sann desotdosst Sligt, ums
set hvad dets Ratt-set ellerset adsplittex.i.
siedetsat at small-, udskaar (i«ge»aadighed gis
tsgetsizns for Oplnaniisa Saat iolkelig Pceä
sc et det Vladets sit-Oe cpgaur at ndbkede
; tkristmidonnnens Grundsätningek, disse eue
ste Betingelser sor Mciiiieskemtiiiielige sae
velsochandclige Mitte-; der-ist stilles das
Spalt-er aabne for Dcöstelse ag Behandling
as dibelste Winter-der can time-til at deläcc,
ophösespg opdygge Nisetne ag steinme det
Ådle og -(.«ode. Alle sektäriske Udgydelseit,
intoleraiste Debattet oa Nudissornegteude
Dogmatikkan isokvesesn betragtse sont baut-)
ste sm note (5«nemätkek» da disse sete det fragt
bare Qpltavtil en Beginn as Qsävleriek og
Penuesesden
Vi betragte soeiale, politiskc ag ökonomiste
« Muneksrassannne liberale Standpunkt og .i
selvsammeuhildede Lnssam vi her tildele de
religiöse, sein der klart tig ntvetydigt items
gaar ai de ömige Stein-i den Grundvald, m·
stillede os paa den Tag vi sendte det sötsie
Nummer as ,«»Ztsei«nen« nd idlandt Lands
mänd. Pan denne thnd staa vi idag
ined lsele var Rodsaaled Brcddr. ITaa dette
Grundlag indbyde vi alle til at arbejde
Haandi Haand nnd os. Lad Flenallet as
dein sotn stiller efig ved var Sidc raade for
Xasestofscts Art, sum Or. Andetson soneslaan
Hidindtil hat dette Flerial ,s»ialsald ais dem,
deriagec activ Tel) sandet forgodt ctydc
Wdrag as en teligiög Nimm Lad deite
Mel-lal, ellet lad dein entelte Person indsende
Korrespondaneer aver andre Gauner as almin
delig Interesse s.onmoensor antydet, as vi
vil.tildele disse den samme -tZensyliss1-ldhed,
som di hat« skjäntet de religiöse Ushandlinger.
J das-ne swrbindelse wäre det es tilladtsat
gsöke Or. ?liidet«soii·s Menmgssället apinatt
somine paa, at vihar stillet Opshtdring til
dein ow at dröfte Landnisenets Julekegseki
,,Stsernen«s Immer-— itfc heran-d ment
at dette sktilde väie en Bestände-ums as den
sönimelige Tröstelse —- tverliinod freinhäve vi
her Farnicriet sont det sörste og stötste as alle
öfonoiniske ifmnee Hvoksor clage naat man
inteigjör? Naar man vil behandlc andre
limiier i Bladet end der nn sindesz hvorsok
ikke gribe Pennen og gjöt Alvot as Sagen?
Vor Jndbydclse löd sörsle Tag aabent og u
forbel)oldeiit; »We can’t help it« am den ig
noretes. Naar den oprigtige Läser vil have
et interessant Vlad, niaa han tage Teli
Bärten Lad ham ogsaa gjöre dette ved at
vikke for ,,Stjernen«s Udbredelse, saa at vi
i en när Fremtid kan ndvide dens Spal
ternm enten ved at ndtage Avektissenicn
terne ellet ogsaa soröge Papirets Ditnen
sioncr. Men saalänge Circulationen er lille
«·-i· vi nödsaget til at oveklade et vis givet
Zpalternm til Aveetissemeiiter. At akbesdc
uden Lön can vi taale, men vi maa klare de
«ödeade Udgistek. Sonn sagt, vi kaste as paa
dette gsökes paa Basis as vort Program, sra
hvilket oi ikke viger under nogensamhelft
Paavirkning.
Red.
Falket lig det engelske Ministerium; mens
oil jeg jusiikke absolut sige, at Religion
albelei ikke stillde nävnes i ,,Stiernen« ;
men, isethvert Tilfälde, nöjes med en
undeisotdnet Platte-L Naak vi om Sän
» öllerændre Helligdage dertil sindes opng
. te, vil vi befögc Kitternc, som vijoingen
Mangel hat« paa, og höre Ordets For
t1)u·ptlfe, samt om vi sas fnnks holde eet
elf-T flere religiöse Tiwstriftcr (ieg hat
sclv sk) paa eugelsk ellek dansk, men las
ossväre friri »Sticrnen«. Landgmiind
hM og her, send edel-C Gorrespondanost
fis Landcts forskjelligste Egnc, med fut
ianne Nyhech som ktm väre af Hinter-es
fc for os Stank-innen ogsz Wuer t Seit
Ikleshcd. Lg nu i Haab om, at dette
If dcn ärebe Redaktdm vil blive optoget
sont ct ocnligt Vink og Inske af mange
Tanskc her i St. Paul og andt·eStide1-,
vg at stimme man Ujive tiltiendt tilsrlig
Omtanke, og lede til ,,Stjernen«s Alta
sgendc störte og stäre Udsbredelfc, ngner
Deresz ärbödigr.
EP a ul A n de fes-tm,
St. Paul, Nei» den Zdie Febc 1886.
FramvdrcLauwe.
—- J et Telsgram af 27. Januar heb
der det fm Versin, at hvis Mgsdngen
nägter at vedstagc Forslaget Inn Regie
ringens Euer-L til Fothandliny af spiri
inösc D1·ikke., -«vil den blive iendt hiem.
—- J Rasse-nd begynder Nihilisterne
igicn atröke·fig. Keiseren hat« modtaget
Adverslek om Mordpcaner., " der er i
Gjäre mod has-J Liv,
— .Keiser-«Wilhelm as Tydffmnb er nu
88 Aar gnmme1. Den franfkeMepublikg
Präsident, Gsevy, er 78 Anc,·«Gladftone
76, den italienfke Stntgminfster Depre
tig 74, Bismakk 70, og Stufszminister
Sverdrup over 69 Aar. Den russifke
Udenrigcmiskiistch Gier-, see 05 Aar
gmnmel. —
Kj ö benhav n . —- Höiseftetet hat for
kastet den msiig afsagte Dorn, lydende
paa fet Manneders Fängsseh mod He.
Hörup, Folketbingefs Bieepfäsident og
Medaktör af «Politiken«, fvt at have
Eint-et offcntfiggjörc en Artikel indehols
dendc Fomämnelfer mod Kongen as
TImnnark
Berlin. —- Fyrft Bis-muss Politik
med Densin ti·l«Udvisningen q"f Polakkek
im Tndfkland bar vakt ahnte OpsiqL
Reaierinqen indkiöber alle Landqodser
on«-(7iendomme der tilbörer pollk Adel og
andre af volkaerkomst og vilsntterfiilge
dem til tydske Unberfnatter.
Pa r is . — Alle Arbeiderne ved;
Knie-sinns-, Silke- oq Kleides-Worein
ne i St Quentin bar qiort Stfike on
Striken nntaner störte oa ftönse Dimen
sinnen Strikerne qiör Demmsftratim
nee, on der fryqtes for at de vil aribe
til boldfoinbed, bstsis Arbeidsberrerne
nfslaar at gaa ind paa Strikeknes For
latmendes.
—- Som foi«betvdet'i fort-irre Nummer,
er Gladfttme ntter ved Reaierisins-eret
iCsimlnnd idct ban ben· efferkommetd c
til bmn stillede Opfordfnm om at danne
etnvtKabinet. Jfökae Meddelelle af
4de ds· ei· det nve Ministeriuins lebende
Medieinmcrt Gladsione, -Premiermin«1
stei-. Si«k7eakkkk.isekschea, Lord Ni
Knnäflen Geev Rofeberrn, Uhren-ins
Minisier. Grev Gmnville, Kskoni
Minister. H. CampbellsVannermnm
.8n«ia-3-Minifter. erv Kimberley, Mi
nister for Indien. Sie N.V..Bareourt,
Skafkannnechanstch G.O.Trevelyan
Minister for Skotlanb. Jno. Morley,
Hovechekretär for Island. Denne
Sammenfätning fynes at betegne et
Kompromis. Den nye Negiering vic
ubentvivl strakg tage det irfke Lanbfpörgc
maal under Behandling.
Freunden-sehen
? —- Cochtnon cis-Lad« fiore Hövletii
xCleoeland, Ohio, nedbriindte fort-ige
Mandng Skade II70,000, med MO,
J000 Asfumncr.
— J fertige Uge blev der i Besten pnk
let 275,000 Svin ntod 950,000 samm
Uge forrige Anr.
—- Ankon W. Paintm der siföd Brö
drene Anderfoni Teicnniseh, Mich for
to Mnanrder siden, er biet-et arrefteret i
Eisen-, Nebenstu.
— Sitten ligget i Kentucky og Ten
nessee frn 0 Toininer til to Fod dyb.
— Sölvlvarte er blevet fnndet paa en
Farni nät Lnttnville, Rofs Co» Ohio.
— Dom-ver J. D. Cotons Sommer
villa i Otmwa, Jll» nedbriindte Tots
dag Morgen. Sinde 840,«000
—- Moses Jnkei faldt ind pna en Sav
i et Sawiiri i «Cnmello, Ga» Tor-dag,
og blev sinnt-et Ho Styktek fka Hovedet
nedad.
— En Syninfkine, der holdes i Han
den og beviiges fvm en alinindelig Sat,
böker binndt Tidens fidste prindelfer.
Appareetet forfiirdigeg i Bridgeport,
Conti..,«hvori en Fabrik 75 Mund et be
ftfäftiget ined at imödekoinme Folts On
fke oinsot faa denslille Tingeft af en Sy
maskian i- Handelen.
— En Statistikee fortiiller, at Syden
sidenMAl har fotstörret sit Jernbnnes
net need 10,400 Mil. Den fkntlngte
Forntnc i Sydstatetne, fortällek han vi
dere, m siden 1880 foröget Ined 1600
Mill. Tioll.
-·—.,J Devil H«Lnke Landdistriktest Vier-;
lssöTinlt optaget af Settlere 438»000
AtresILand Der cr tilbage i dettr Di:»
stiiitt«2,788,000 Abtes, iotn er opinnalt
Luni-. Af de öz Mill. Ame-, fom Di
Istrittet omfatth er tun lidt inere end H
Mill.- optngct forSettling Mndresend
sen hat-in Million bleo fettled iffor, og ef
sterdette Forholdssinl det vare over 10
Anr, ijör alt detteWand blioek Privat-es
Ejeeedom
--J«-Mrs· Vayevd, Ud.enri"gs1n·itiiste
sreitSFHiiftng dödes forrige Sönt Mor
-g-rn. ..Hendes Datni r Kat h arinesdiide s or
Itmtt Tod siden, ogssdettc Dödsferld sing
hun fig faa när, atsihnn blevfcngeliggtw
de i ec- Dage. Heut fyntcs derpan at
kommt Ilidt til Kräfte-. igjen, inen tagt-es
satter spna Sygeleiet for en Ugestid fidrn
og henfov ioligt i Diden den Ilde Jan.
Mts Bnyaid var en Kvinde as grnn i
dig Dannelfe, en öde-L Inenneflesjärhig
Eint-einande, og indtii for7 OR Aar
sidensindtog hun en lodcnde Stilling «i
Hsvedstadens selftnbcliige Kredit-.
— Etscntal nnge statedinahifkc Deine-r
ai iokfkfellige ReligionsiSamfund i Min
neapolis hat dannet cn,Fot-ening under
Nosnet ,;Unge Kvindersiikistelige Man
dehotldsfotming«.
— Former-ne i Sorge-m iso» Dakota
har dannet est »Es-armes Mutual Infa
ranee Co.«,, foni allekedeiek i god Gang
og i hvilken de agter at «asfurere sine
Bygninge1:, Vösöte og Avlsing
—- JssPalIdsct i St. Ver-l Miit-reso
ta onittleg fast ct imponeccrcnde Bygi
vö1«k. Kornevnlet blev aabnet i Man
dngs efter Progtaniet, og den hele Asfii
re stildres af Rennidner foin en färdeles
vellykket Affiirr. Til den enden Tags
Progrmn hörte Aabning af nogle Bauer
for Släde-Agnin-g, Afflöeing af en Js
Statue og Knpkjsefel paa Mississippietn
Tit den fölgende Onsdag protlameredeg
Antonisten of Kong Boreas og hon- höf
tidclige Modtngelfe ved Union Depot,
hvorfra han under de forfljellige Kom
pagnierg Ledfngelfe togede til Byen.
Derpaa flulde fölge ftor Parnde nicd fle
ke Tusinde i Linie og san ftor Modtagelfc
has hans Majestät.
—- Jetn-Markedet er frenideleo faft
med god Efterfpörgfel. Gammelt Jern
er meget essen-spung og er bleoet ,,cab:
led« Ordres for gainle Stinnee, Sinnl
Skrab, etc.
.-..--.-.—.-..- ..-—--- --f..-..
Messen as Rissiansmaekem «
Anmelvelfe. «
,,Kiikebladet« Organ for det
deinste evangelisks lntherske Kitlesamfnnd
iAmerila, iedigeietaf Past. H P. Ver-i
telsen ag M.C.H.Rahe, og ndgivet i·
Blair, Nein-. er ndlommet for lödes
Januar med fölgende Jndhald: Dens
nye Himmel og den nye Joid —- O, at
jeg vel vai kammet Hi em —- Hans Navn
blev kaldet Jesus —- Vor Stoles Betndxl
ning —— Jnleiesiena Opiindelfe-—Tii
Sainfnndet ag detlt Venner — Meddel
elser -·- Faeilag til Menighedsordning —
Kirkelige Cftcrretninger ——— Kvitteringeis
— Redaltioneibeinärlninger m. m.
- Crete Nut«ietiea, (5rete, Neb., hat-til
sendt os deres Foraarslatalog, der an
giver Peifer paa, Träer i am tan triaes her
i Staten; fra deres Plantestole, lige
ledes er der wenige nyttige Vink for Plant
ninsg og fremtidig Vehandiing. Selska:
bete gode Navn ag kimelige Peiier giör
Katalogen viirdig til Gjemmeniyn for
alle, fam agter at plante Zeugin-net
Snpt.(F.F.Stephens vil give alle far
önskede Oplygiiiiiger, eller man henvens
der sig tfl Hin P.M.Hannibal, Past
mester as Handlende i Dannebrag; han
er Comnsgnietö antariierede Lalalagent.
— Menlqhedsmöve aihotdes i
»Den standinaniske, ev. lutl). St. Li
bory Menighed »den 31de Jan. Wenig
heden iögte at forhandle med den noksle
Naba-Menigl)ed vm Sammenilutning
til en Menighed, og nöjes med e n Präsi.
Efter at en Dei hat-de ndtalt sig for dette
(nesten ingen fra nagen af Siderne syn
tes at väre imad, beiluttede man atholde
et andet Möde, senere hen inod Fotaaeet,
ag da iöge at komme til en Beilutning.
Den asnerita iske Lutherer Jndkemis
sian vieler ibln.1dtJödei-ne, Mai-mann
ne.i11tah, Nein-me og Jndianernr.
—- J Kjöbenlmvn er ftiftet en Kvindei
fortning med Inst Formoal at understötte
tröngendc dankte Präsier iAmetilm
— Pastoe Cz oärd i Nasa, Minn. mod
tog«form)ligt in Gave af J125 af sin
Midnight-d iom Tcgn paa der-es Agtelsr.
—- Ny iocnskic leitccr er under Opr
reif-e i Manchester, N. .tZ-,T'owe.ll, Mass.
Mariae, Minn» osg isalt Lake lkitm
Utah.
Nye te ii tei se Aaict 1884 bogqu
des dar i Ameiita .«- « lntherske Knie-L
Det antagesz, at dei i 187 5biev bygget
ave 800, og man giätter paa 365 iaar,
eller en am Tagen. Störfteparten ei« en
gelste, tydfle, svcnstc, norste og dansle;
men blandt de lntherste Kirtcr, sont ind
vies i MAX-, var ogsaa for Slovater,
Serdier, Fincier og Jsländere.
En rig Missionsven iLeeds
har tiltmdt det presbyteriansle Selskab i
Amerika 90,0()0 Kroner, hvis det vil
Stunde en ny Mission slandt Namasai og
Natuafü Stammeene iOstafrita Hvis
Selstabet antager dette Tilbud, vil han
desnden paa egen Bekvftning anlägge en
Bei ira Zaniibaraiiyften tilVietotia Ny
ansa.
J B e t h le hcm sindes en liden prote
ftantisk Menighed med omtrent 200 Med
lenimei-, men de er san iattige, at de ikke
eier nagen Kirsc. Detesjs Siälesörger,
Paftoe Schiller, hoc- hvem de samleg til
Gudstienesie, hat nylig vendt sig til
Prof. Godet iNenchatel for igiemcnen
ham at foesöge paa at anstaffe Midlek til
at opbygge en Kiele paa Frelsekens Fö
bested.
En Kittekl alte paa lidflugt·
J den iydske Landsby Wildenan hang
Kittetlolken i et af Taarnets Lydhuller.
Qm Morgenen den Mde Decier-» da Sa
len blcv ,,1«inget op«, kam den 120 Pnnd «
tunge Klokke pluselig lös og svang sig nd
af Lydhullet ned gjenneni Taget paa et
Has, der laa ved Siden af Kitten ag
tilhörte en Mater. Mureren og hang
Familie blco ilte lidt farskräktede, da
Kittetlaktem sont de netop havde hört
einge, med ftort Rabalder dumpede ind
i Stuen til dem.
— ts» «
Is----»-s-----s
« III «
Stirn-en
PUlZUslllcli BVERY WEBER-THAT
IT VIII-ON IIOUIICI
tm s »vor-l ciroulstmo samt-« III
Scsmilasvisa public of Nebst-II holst
It pro-som- nuponok Mut-taxes to missi
tlsokr.
Oslos. mth ok st. VII-l Ist's Ists
st. Paul. Nebraska-.
F. M. Crowea,
Almindelig Laut-agent
St. Paul, Neb. .
par ettomplet Sei Mit-s
Boget over Ein-c as Landes
cnvomme i Dowarv Caurus-.
Udlaaner Pengc imde Sikkcrhcdi röt
lig eller faste tsjkndommr. Hat 15
Aaw Erfaring i Laudnmaling og Om
dcl med Jorda- iNcbmskcL
· »
»St1ernen
bewequ inbundne gamle n
nye Log-V Nummer oq Abt
Ierz fort saqtz alt m Bosbis
vers-i heut-treulos
III-beides udsörev folivt III-mit use-Is
Iuet drei Instinkt-, O. III-nnd »
you lieu-er sammt Prim- sp
det state poqviuperi i Amme-do
Ui Umn. J um faateves fu« s
peri Urheb- af den Stasi gis-c
himqu Im- hienmm idet Expuss
omtosiuiuoer spare-.
srlus sub se samle scheue-e Ins-Ost
as sitt-s stude
t» ,.«.--» ..»..--- » -M:P
Beterinärsooöpiial
ved
A. R. Scott E Co»
vil modtage for’chha11dlingalt sygtcvös
og Heste i vor dtsrtil indrettede Stald fps
Verdek’g Storc. Alle helbredelige Kn
atutsygdommc ford1"ivcg. Middelek nnd
Svinecholera have-s.
Doktor F. R. Horch
Läge ogKirnrg
Indus-et II- stnsh Discours-, Ohms-.
Kontor: 2den Vygning öst fca Jacksou «
Heiicktc1’s tudske Apothek.
Findes altid paa Kontoret paa Löwe-g.
cssæklig Opmmklisothtlskius
kes Kvinche- »k: Börnegygclommy
St. Paul, Neb.
Peter Icpfoiy
Justiess akute Pause ö- Not-»
l«ul)li(«,
Laune- og Aöfttranfe: Ase-m Hausk.
med Landejendommr. D
Sälgek Villetter og Beicht til alle even-b
ijke Punkten
— Sätlig meätfsomhed ikxänkeg Jndksssp
fing af Fuge
Damm-tos- Rest-atta.
Fsmwamoce
DREI
sEED ZOWER
THE scsfs chAPEST ans III-LUST
Nov-III nthnbu III-ti- hun- ist-It Isde
zors so cwutlvnäo wqumme Iir(axdcwt1ac-—muy
quumy Iwksknybo t- Hut Its-vorm- n w Fika
method. hun- secil h) Imm- it liest-see
sow- eaaslo or ckoudlo euc. tue-n either cskbo M
of Inton- Not ssuuod b Mutt. u the t- lsvot
Ihm-u mNäh-no Uns sit. riecup «iu-1)1e.My
smcsh my ww- ssts s Woran-o
use-I usuakvoksvstonwadcätivou jaan OF
ons- mjlso now-san them-ok- s nip und-i
r u- m Ida- Cum-it Segel its-of «
II tut-terms and Wahl-.
P. Erd-spit- Hint.
si. Its-. « Iebt
s,