Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, February 03, 1886, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ists Axikgk f St. Paul, Howsird Commp fNeb(»Ou-Iidkig, Zvikk chr; Wird « Nr; 5.
Sticrnen
udkommer hvek Otisdag
Ebbeson ö- Jolmsoth
U d g i v e r e
»Nuka kzyd for St. Paul Na« Vani,
St. Paul, Nebraska.
Abounomenthilkaar:
1 Aar i de HonStakekspzspvzzYz ,. 81,50
:0Maancdct« - .,075
3 Maanedck ....................... 0,50
1 Aar M Tanmakt og Slesvig ...... 2,00
M Bemlingen etläggeis fotshtdszvig.
Iölqeuve Myrteds Here-immer
ums usemlig oa etc paalldelsqr.
Chieago Mai-redet
Hvede sOI
Born 36
Dame Jst
-«LevendeSvin ................. 84.10
Kväg.....» .................... 3.250d4.80
Fam- ........................ «2.50(cd4.75
» Kartoslek ....................... ...-.-k10(eix35
»Hm 176819
Sk· PZUU Wild
tmer Zsi
Dame .......................... 18
Bna 30
55k.M75
MEML 30
Dem-take SMIII . . . W 23
,xedtKn-ia— —lP-lwndced ......... L Was-Im
Slnntedebönsyss 07
Levendr « » ................. 05
Staatcde——.nalknner. . . .. . . .. . . .. . . .. 09
chmdc » .................. 07
Kniwflct.. 15
Einst godt ..................... ...10«615
Fln ............................ .. 15
stkdt .............. ............. 07
E- III-- —- :-.:t:.:: i——- III-« THIS .:;.
w- Priscian-immer Ich-us Wi
Fif fll OWNER-Ti- som vesvlslivende
nmhlaao bis-in- «l!rönnnsm1nnsre na ilkr ovliac
Pher oll tim- cn Mannedslldlöbblivdind
tegnelsaf og Wn sinnen-de Abonncnter
W Xæö befiel »Stiernen«« be
gyndetsaasaa at finde III-i til gamle Dim
Mark; sflrre Landsmänd hermnkring hat«
allerrdtsbesttlt Sen tilscnbt Släaniaqc og
Venner kerbjsmmen En fanden Vndbäx
rer er ct f:.1diat opfrisket Mindc om de kfä
rc—n1cnmnaskc kndcrtidcn lmlvforglngttck
Paarörcndc i drtffiernc Vcstcrlchm; idc ’
förfle Aar-Wen snnn slillinfslzinandkn til-: i
mrn Lioctä Stumm-El on »Rnsincss« het
ovrcliar manch Fiel-f Brei-me til Hiern
met sjeldnere., osg Mr man san cndtligt
shivkr ssal Man so bringe Undskyldning
seiden lange Tät-en, fortälle lldt om Oel
drei-ein bring-e ern Mangfoldigbkd ainlfe
Wut-g —imidle-1stid er Arket nästrn fyldt,
esg man lotn ifltle tilm for-fällt noget oin
Amerika Keimes-via Og man vtlde dog
san ajemc have Qt de dcrhiemme sskulde
vidcslidst B'esked;. at de ikke sinllesgaa i
den falske Formeniäng at Amerika hsiler
aldeleg yaa Hnmbnggcng Grundlag, —
bog heller ilke atdet labclogtige Elimin
do er realiseret her. Her eis det, som sagt,
at flcre hat« fundet «Stjerncn« skifktt
til at supplerc dennc Maulle ved de al
mindelige Vtcve, og for dem, som ikkc
bat tänkt hart-ver give vj del-c lille ven- «
lge Wink.
K"iöbenhqvn, Södc Jan. —- Typograf
Julius Nasmnsfen, sont forövedextMord
attentat paa Konscjlpräsident (Hti«up, er
idömt 14 Aar-I TugckhuHstmi.
—- Folkethingsmand Berg, hviå Dom
er stadfästet af .H31esteret, tiltraadte den
Ade sin Straf. Hans Dom lyder spaa
6 Mannebch FängseL
Ovcrsiqt over de politisie
For-holde i Europa.
zolkethingsmand Berg hat med Mar
tytro begyndt Afsoningcn afdm ham i
dömte Stauf, vel videndc at saadanne U
reWkdighedcr vil tilskynde den individ
uelle Afgjörelse inden Folket og fotkorte
den pinlige Spänding, som er den mind
gaaelige Stokms Forlöber. Sejgpine
politiken drives endnu med betcgnende
Taalinodighed; Folkethinget hat begra
vet Forflaget om Bcsiyttelsestold paa
Sukker og Korn. Dei lille Gräkmland
bränder af Kamplyst og har Flimden i
Bevägelse. Det er dog virkeligt abfukd
at antage, at Gräkenlandmed en Arme,
der i Väldighed neppe overgaar Londong
Politistyrke vil med Overläg trodse Euro
PCS forenede Stormagter. Naar Gräken
land ignorercr Bismakcks Mishag og
Stirn-neu
PUBLISUMD BVBRY WBDNESDÄY
sY Busch « JOUIICI
tm- n »Hu-rat isirrnlnlmn among Un
schnitinuvikm public of Ncsbmstkmlisucs
It prcsksmm sum-noc- mlsnmmkksss to seist
Use-ist«
Otto-. tout-II disk. Paul Null VIII·
st. Paul» Nehmt-leih
at der er en heinmelig Forstaaelse imellem
Negjekinigen i Athen og idetmindste en
af de store Fastlandsniagter· Hois det vi
sek sig at Rusland, medcns det Minne
ladende sanivirker med de andre Magter
for Opretholdelfen of Berliner - Trakta
ten, i a·l Hemnielighed ägger Grill-en
land og saaledes giver Impulsen til en
almindelig Kämp, kan M. de Gieks med
Sandhed giölkc Fordring paa at have häv
det det gainle ninåkovitiste Diplomatis
Navn forrävliiknende Listighed. Guid
stone’gslxiploiitatiske Spur paa den Depa
tation, der overgav den ,,.Hellen-iske Sag«
til hans Vat-etägt, betinger non-Z mindre
venligc Fölclscr oocrfor den »sygeMand, «
lom lan gierne for länge siden hat-de ja-;
get nd af Europa tned Aug-ge og detl
Hele. Naar nmn dri«til tageri Bett-CAN
Hing Gladstsssi ,,rnififsc Symphathi«!
ktn man neppe vetvinlc, under Feind-l
siitning af lmng Overtagclse af Storchs
atlpn vil for-trage faadannc Modifika-!
timer der vil frcnislynde den ,,sygl
Mast-»s- unndgaaelige Sammenfald. i
Salisbutys Ttudfel er det tydeligt not,
Irre-te Indes-tu
III-ex Storegi Opetika,"Ala. Gelag
des ocd Jldebrand Tit-das Morgen.
Stadi- 550,000.
— Langvarigt Regn hat bragt Flo
dcrnci California til at gna over sine
Bi«edder, og wegen Ulytte er der-ed for
Latrlasch
—- Sncstred i Nat-heben af Crested
Blutes-, Col» dräbtr i Såndagg fest
Mand.
—- En Tclsaf Ztockton,«ls;c)l., blen
versvömmct as St. Joaqnin Floden i
Söndagts, og Stabe for 84J5.000 anrei
jede-H
——— .’Lng·qe Hufr af Tlliisstssppis Le
ajiglatnr hin- bcfluttet at tilstillc Kot-grei
lcn en Erind1·ing.sp:’-skriFelsc i Fast-ist nf End-S
Scibrskansni.
— Forsvarcrne uf Forbnhsslovcne i
Kanfaci og Jowa er.i Favörnf Stsgivcdenn
eiszröve; nien die-sie Luni-s Maässtaciderci
iinikcr itlcsdcttc, ag förgcr derjor at drnk
ne demi Processer.
—- En Dianiant:;f5niportör his: nylig
flossen et Halssniykke til cn Kvindez sont
Hahn-tun til en hö,sta.aendc Regicxingg:
Eislxcdsöniändi Washington. Tet Erste-de
4(),000 Dollavs og bestsiar as 41 Steue.
Ellene den i Centret toslpde S2,500. Det
te sotn Brövc paa Jcsseesoniansk Sinspel
Yed.
—- Kongreginanden Joseph Rantinnf
Diaiiitowor,, Wiss-, döde i Washington
Den 25de dcnnc Maaned 5:s:)lai· gannnel
sftcrladcnde «fig est-Enke, en Dotter paa
l7 og en Stint paa 10 Anst. Han var
-ödt i States New York og kam til Wiss
;ansin 1838 tkentc i Nordstattzanneenun »
sei- Krigcn itre Aar, har altid värct De
nakxat, var i 5 Tenminer Medlem af .
Jiåmnsins Asjeinbly og i 6 af Sena
et og blev valgtt.il den 48de Kongreg
ned en Majoritet af over 6,(«-00 Stem
net.
— Eiter Forlydendebercder et start
lntal Fattnere og andrei Osten fig paa
it llytte til Arkansas. Mange af disse
ommer baadc nied lang Erfaring i Lord
rugets Tjeneste og med betydlige Pen
eniidler.
— Bestyrellen for den nationale Hain .
elHiorening hat med 19 mod 12 Stein
ier beslnttet at tilraade Vedtagelsen af
en nn Kongressen foreliggende Bill om i
Indföeelse af Poftal Telegraf-Systemt. «
— Fattighnseti Jackson CountyMich., 1
edbränbte i Lördags til Grunden og 5 ]
sienneskeliv gil« dermed tabt i Flammen l
e; Thetnwmeret viste paa 10 Grader ]
ndet Zero, og mange af dem, fom und ;
am fea det brändende Has, blev laa for 1
tosne, at de er Döden när. .
FraandreLande.
----
—- Den russiste General Tfcheknajess,
oin anförte den set-biste Hat-i Krigen
iod Tyrkeene i 1876, hartendt Kong
Milan den Orden, han da fik, tilbage
med et Brei-, hvori han erklärede, at
han ilkc längere kan bäte en Orden, gi
vet af en Konse, sont har bcgyndi en
Brodcrkkig.
—- J England er deri Läbet af de för
ste 9 Maancder of forrige Aar bygget og
indregiftrcret: 95 Staal-Danipstibe med
en Tonnage af tilsannnen103,715Ton6
og IA StaalcSeilslibe ined 21,188 Tons.
Endvidere Jeru-Dninpstibe 146 med til
sainmcn 114,705 Tons og Jcrn-Seilski
be 117 Ined 129,031 Tons-.
—- En Koresprondent flciver otn Sm
getved Pirat: De sei-bisteKolonner hav
de iniidlertid pna Biergskriinten aabnet
en myrdcnde Jld inod vore Soldaier,
focn foksögte at klattrc op. Da sprang
Isyrst Alexander af Besten og vilde sied
Värge i Hunden stille fig i Spidscn sti
Slomkplonnen. En Officer sprang
frem, stjnlisesham met sit Lege-ne, ig
trängte hsen med Mast tilbage—men
Fyrsten band-c vnndet sin Henfiglc Unser
Hurrarsab sit-mehr vor Batalisn op
plu- Höjdeskne og angreb sit-als Seil-erni.
Ei Usdigt Hinan opfes, sont
onisedenogle Minnttcr, og slnttede med
at Serberne drigc fis tilbage si- Dir-L
— FslkeIIHUgbeI i Paris er fide
1882 fornrinth imtrcnt 150,-000. De
dyrr Tiber steil viire Aussage-m
— J London benyttts Dividende-, til
at sbiftan Politiet. Det wahre-, de
giör nnd chnesie Tot mosikke bäte
behageligt for Thus at tänie ein«-, mit
Spor vil Blodhnndtu kunne lagten
Z- Dcn afdöde fange i Spanien hu
dc sit Lin forsifkret ined 5·IO.000, og
gnmtte bog dö.
« —- . Fra Not-ge W Honig indes det nn:
nt den Danfke Regiering her fah-by
.nej! hvad sknlde vi sigc2 as Posideper
trnienict i Daumen-s er bei-, ndftcdi For
knd mod Rorsle cg Soenskr Vensterblase,
san de hat .pent at listige Hier-tm hoi si
nr ForäldrH Hand nein der bliner as
wert FoliH Frihed til at läuft-, teile og
fäive om siae indrc Anliggends; Ei her
des at gis-Fre: at höre sin Kot-II og hanc
Minister, ng denned värc forgäjetk
-—— 100 Dödsfald of Koleraenforefak
der daglig i det sydlige Spanier-.
—- England hnr Indtagetet Forflag
fra Ausland-, der ganr ud paa, at Mag
terne sknl for-langeAfväbningaiGräkem
land, Sei-biet: og Bulgarien.
—- l l,25s.). Prrsoner erifölge »Moskow
Tid.« fra April til September isjor ble
vet bactvist fm Moskow til Sibirien.
En wicndommelis Munde
at ftrasse Drancerc paa
Storhertng Frederik af Brandenburg
ved fin Thwnbeftigrlse for emtrent 200
Aar sicht, fnndt Religiong : og Mande
holdsprincipeme hoc- sit Folk paa ct tem
melig usnllthmnnent Standpunkt Da
beeneldte Hentug (idtt1nindste cftcr —-det
udvortes Stin) sclo var streng orthodox
rclägiös og nmadeholdfm beordrcdc hnn
strakH eftcr sjn Iorfrenstnclse til Regie
kingen, sit zole til hver Söndag at be
söge Wir-ferne ti1.b.cstc1nt Tit-, med min
Der de knndc frcmltöggc gyckdig Grund for
Udebsljsclse.
Nu txaf det sig hvetken vänsc cllet bedre
end at tät vcd Berlin, Heringan Nest-J
denks, fandtes en störte Landey, beboet
If endeel, hvad man vil benäpne haar- !
se Krabotey foin sitt ikke kunde indi
e det hensigtstnägsige i et saadant Baand
maderes Lyster og Tilböjcligheder til
tbikidret at nybe Livets Gover, og i Q
1erensstennnelfe med denne Tankegang
nwdc for Skik am Söndagen naar Lands
)y-Kirkeklokken ringedc, da istedetfok at
pesöge Gnds Hns3, og nyde aandclig Fö
)e, da at samles has deres fälles Ven og
Broder,- Kromanden ,,»,,« og da at til
Iringe de Par Timer sont deres mere
landeligsindede Medborgcre benyttcde til
Sang og Herren-J Pris, til et ret lystigt
Zug Ined Brändevin, Ol, o. s. v. Dette
mdgik ikke at komme forHertugens Ore,
Ig besluttede hauda fölgende einst-othe
lige Mande, at asstrasse disse Moeskalwl
brödre paa. Miste Söndag begao »Hei-: j
tngen sig ene frei sit Slot nicget tidlig,’
forklädt soin snnpel Vondeinnnd nted en
ganintel lnvslidt Kappe og Hat over sin
hertngclige Deagt og Sabel, til benteld
te Landsby. Da Kirlellokkcn ringede
til Sang og Gndstieneste, slnttede Hei-tu
gen sig tilden muntre Stare, soin under
Sng og Later begav sig til Kroniand
«Z«; vel öjnede adskillige as disse nied
betänlsomme Gine, den nye Kaininerat i
· Fölget, tnen da denne syntes at mit-e af
et oprömt og spögefnldt Temperament,
sont gjärne nied Liv og Lyst deeltog ide
kes muntre Saantnle forsvandt deres Be
tänkeliglyeder, ag den nye Kammerat
fulgte dein til et Tinnmeligt Mit-eise, bng
ped Stiiinken, htm« en stor isödniiset Fyi«,
need en tildis Mase, og Uhu-sc sein
tetsätsiggjsedy i en sit Grad, hing
Nettizhes sen selvulgt Präsident i Sel
Psbet, med est Stön ig vettilfreds Mino
ist-te fig sei-Enden as det stire tödtet-lese
Bord, auffing hpilket Restes as Gjäg
stets-e place-rede sig pas Visite-. Herin
gen need al Anständighed satte fis ved
Side- 1l Präsidenten-, sont die-was za
et Steg i Bis-set sg en gesiäftix Oper
m«, su- syntei paq Firhusd at fide
lynd Selbst-r ungewisse indiandt sig
sinkt ig nnd etRit satte en Aldig can
de med Stände-is pas Biedet ssottan Bei
fide-te-, fanden-e geeh, dg need et sssei
rot Ori- föete til Adern-, ig eftsse st«
but Inn-nistet en alrwclix Ein-eh kal
te til fis Sismund, Hatt-Dem Mk de
Ord, »Und gaa vidct·e.« Inmidningen
efteifslgtei og fanden passen-de siedet
rundt til sit- Ven Präsidenten, sont It
tn indtdg en väldis Stint, ig del-pas
su- sör lud gas videre sinkt-ins Verdet.
Mut da In Landen sknlde til at pas-re
leucht tredie Gan-g, staat Heringen op
ist-«- Vardeh hvarpta hat af alle Kräfter
ign- Präisidenten i Dritteloget en Irr-si
gen need de Ord, »Ah gis vide1·e«;
men da denn-e nöler med at esterkosnce
es fas- siilsoiet Besaling, knapsper Hei-tus
gen sin gantle Fisakke op, og lod alle see
den vclbetjendte Unisorin, traf sin Sa
bel, pg med Tokdenröst kowttaiideredss:
»Ich gaa videre, ag den as Eber, sain
nu ikke slnaer til as alIe Kräftee, hant
slnljeg 1«ensesealedes, at han ifke sIal
glrmine det i eu .Hast.« Strnkg koin ni
le Händer i Bevägelse, og der vankede
nu Lnsfinger im den ene Ende as Bordet
til den nnden en 5 — 6 Gange i Rad,
indtil endelig Hertngen tilfreds ined den
Revselse, han nn havde givet Dennterne,
lod dein mit-e i No, og begao sig both
Men cstet denTid farsamlede de sig als
drig ostere has Niemand »Z« nnd-er
Githtjenesten.
i
i
i
i
i Statistian udträder — Glads
inne invträder.
Den Ost-de Jan. ,Aa1«sdagen sor Gene
ral Gotdoit’g Död, besegledes Ministe
riet Salisbut«y’s Skju .:e ved Widerha
set’s Stetnmeasfgivning over det af Jesse
Collingg anbeselede Tilläg til Denn-tin
gens Tale. Dette Amendement var as
Kabinettcts Tatsmand a« llnderhuset,
Sie Michael Vieles-Brach antaget sotn
en Pröve paa hansz Partig Styrke, og
da lldfaldet viste 329 Stennner sor
Amendementet ver-fu« 250 i dct Negative,
var dettc Tegnet til Ministetiet at resi
gnere, hoilket det heller ikke nölede med
at e.ftet·konime. Det afträdende Ministeri
um kan vel neppe kritiseres, men for-tie
nee heller Ros; thi ingen as var Tids
Negiekinger har, isaa kort en Periode,
ndfaldet en saa fortjenstsuld Wirksam
lied. Salisbury’g Udenrigspolitik hat«
väret särdeles vellykket.
Naturligvig vil Mr. Gladstone blive
antnodet oin at danne et nyt Kabinet; at
hnn vil fölge Opfokdringen er neppe ntän
keligt. Hans Ophöjelse til Förstentinistek
nu for tredie Gang er en Begivenhed,
der i og for sig er enestaaende i Englands
nyere Historie, imedens hanä Gienind
sättelsei Magtens Säde skyldes deselv
fammr Mänd, sont spat-ledi- l)nm nd for
san Maancder siden, frembydcr et inter
ressiant Villcdc af politisk «’foi«l«rättkelig:
heb. Mr. liiladsloneV Löliclmne ligc fra
hanc politistr Links förstc Dage, hat« vätet
höjest märkelig og i niangc Mauder ndm
Sidcfti)kkc. Siden Wut-i, da hatt sont
Oppositionslcdcri Undcrhufct clcktrises
rede Lanbels Beil-listing vcd at ki-kliii«c,
at ifölgc hanc Forsncning, var Licht
kommen til at ophäoc den irslc Stadt-kir
kc, og lige ned til tiäroärcndc Dicblik
hoc det irske Problem, der i nmngc Ge
neratio-iet- har ftanct sont Budscntand
fot·cttgclske Statsmänd, stcdsc tröngt sig
ind pan l)am. J Kraft af den Stemning,
sont Gladslone da opnnncdc at fkabr, stin·
tede hani del Diskmstiskc Ministerium;
blco Digmetivlifterfölgcr og gienncnn
förte sitt Beflutning It nfskassc den irske
Stute-litten J dettc Spur fortsatte
hin mcd cn Lon, der stirbt-stehe del irstc
Landsyftcm og soin der fastslog den
Grundsåtning at Fässer-en ci· betettigct
til en sie Astdcli Udbyttct If det Land,
hast dyklcr — en (831«ttstdsätning, sotn
Mr. Glsdstrne senkte nnbcn sin andcn
Periode sitt Förftcminiftcr fik Anleininq
til It Mäuse en bebt-c Fs1«t0lfnisg. J
Gott«-heb vil del väte isn posan Af
slntting pas htni politisic Böses-ne m
del lymt hu- ssm Presiersinlfkr for
msic III-g, atotda det lidendc »Fr
lsndsz Kulisse-der pu ct per-nackt
Grundlag ogi Opercnbflemsulfc ntcs
Nasid-rate Sind-tust brede Prisci:
per. Dei ist« ikkc nsandfysligt It han
mild set Förka Iil frcsnlägge Forstag for
,H·mc Mitle« iJrland og en Omorgtp
this-lieu af Lindsyftctnet Bcd Ning
Itminscligc Valg til lfftsrmarct blivcr
den jin-e anp fägtet sIeisigjcn, og Ub
sigttriic cri- stärkt til Gunst for Glut-sto
ne.
wirket-. og Rivflwrkem
— Lunis-»s, den vestlige Pakt af ll.P.
Handelns si· der 150 Byrr fm 200 til
2,50t)Jn bygerc, fom ikke bar Guds
Ord forlcsndt ililandt sin, fm nogen sont
helft Ki1·«.cinnifnnd. Die-sc But-r er
nicr’ cllrr mindre bis-holst as Z t"nndinaock.
Den lnthc1«skc.ttirtis bitt-di-gjörc att, som
stam- i dcns Mngt im at icndc dem Mig
tioniircr.
Langs; den ocftlige Kost nf Nrönland
er der LI- Danskc tsolonirr 7, i Närrc
Grönland ti i Sydslsirönland med cn
Vefoltning of tit,»0(), ai hoillen der er
omtrcnt two Tstsanfkcix
Rot-by am Skotlanlk
Den bekjendte Opväklelsegprädikant,
D· L. Moody, gav nylig i en lldtalelse
Skotland et höjt SkudmnaaL »chtrok
ikke,« sagdc hnn ,,at der er noget Stedi
Verden, hvor Anledning til Vildfakelfers
Jndfnigelse er saa lillc sont i Skol
land. Storternc cr et märkeligt Fall.
Man man oäre varsom med at prädikei
for dem, eller indcn man tänkcr paa l
det, can en eller andcn gammcl Kolnde
komme frem med Bibrlen under Shim
lct, sigendc, ,Dc sagdc saalech ; men Bi
belen siger saa:'. Hoig man gjör en falsk
Anförelfe, er Skotten ftrakg rede, til at
rette en; i en amerikaan Kirke kan man
godt fremföre fyrretyve falske Anförel
set uden at nagen kjender Forstjellen. Vi
vilde fa« en bedre Forkyndelse dersom
Falk ville aabne dercs Bibler og se om
Prästen prädikerGuds Ord. J Scot
land tänkek en Präst icke paa at begynde
sin Prädiken förend enhvek hat fundet
Tekgten· Träd ind i Dr. Bonnar’g
Kirke i Glasgom El meke höjtideligt
Syn kan neppe tänkes end atfe lLGlsool
Mennefker, og Mc en Själ der ej hark
den aabne Bibel. Den gamle Doktor-.
ventek indtil alle har fundet Skkiftsiedet;
han ndtyder da Ordene, og faa frent til
nüsie Vers.« —- ,,The Luther-n Objek
oer. «
F. M. Crowell,
Almindclig Landogcnt.
St. Paul, N(-b.
Hat et komplci Satt thoss
Voqcr over Were as Landes
cnvommc i Hawaii-d Commi.
Udlauncr Peng inmd Gitter-lich i kör
lig cllrr faste- erndomnm Hur 15
Aal-s Erfmsing i Wudnmnling og Han
dcl mrd For-du« iNrbmschL
»Sticrnen"
lustiger inhtmdm gamlc og
sup- Boqiy Ade mum- og Art
setz tut sagt- alt til Vogt-is
hast«-onde
Mit-i uhsösi sollt-i pas-auflas »Ist-II
met du« qubhwey d· Alma-L
Dem howe- famme Prüf-r cost
M stor- Mndcri l Minncapo
mi Amt-« J san stmtedep san c
diw Asbsivo as tm Staqs nickt
Ums-re her Mem-m um Erwei
Wwiimu want-.
M ins- de Note um«-de Otto-saus
cs Edit- M.
Dass-»F » . , ,... »
Fam- smaqu
»Hu Und »Kann pcm W) Werks-, beliggens
de ( » as von- bchns ,«-m-mdmntmsr n« tslfalgs
paa stirbt-leg gunstigc «LI-tin(·usljisr. sonnen
liggrr 15 Miit iNokb im St. Paul. Nrka
W Arn-H m- nndrr T«1)1kuuig, cn Primitiave
nch 25 Iräct er sit-lagst m H Nonn- Hus
sinds-J Pan (Cit-ndommcn.
Wert-n hat itms smunr og dsuhsr at redu
cms Im Wudmängdi. Man heim-Inder sig
mundtlig cllcr strinlw sil,
Jenes Jl. (5!)1«sski(1nis«n,
ist. Wut, Neb.
Vetorinäwxwøvital
A. N. Seott G Co»
vil modtagc for-Vehmtdlinantsi)«xt.8koäg
og Oeffe- i vor drrlil indrcttcdc Itnldspd
Vccdrrb Zion-. Alle ljcllmsdrliqc Kre
atursugdommc ford1«ioc«:-. IULiddrlcr mod
Zsoinccholera have-H.
Doktor Is. R. Horch
fLägc ogKirurg
Gras-neue Im sum seh-Gottese, Chiusi-.
Kontor: Ldm Nimm-Ia dst Im Pack-Hort O
beintths tydske Apothek.
vWindes altid pcm ökontorct pao Bärin-H
IWsmrlig Optmisstsksmnlnsck skjllsl
kos Kvimtm og Börmssymiomma
St. Paul, Neb.
Peter Icpfow
Justioe okthe Peaco ö- Notaky
Public,
Laune- og Assukansc- Agent, Hanf-leid
m ed Landejendommr.
Sälgek Villettek og Vekslek malle wran
1ske Punkten
— Säklig cpmäkksomhed fkjänkes Jndkssp
king af Benge.
Dass-thus- sehr-Cis
: E Wiss-sc .