Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, January 13, 1886, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Stiernen
O
udfommcr hon« - nssdag
- litmson öz Josmsmk
Udgiocsk
scpi Lnd M 31.«L2anltssacl Bunt,
LInuL IIIVbrncihr
—
21 « -1110111c:111s:s - V i l t" n n r :
1 . idc For-. Stark-r ............ ist«-m
os» «.1ncdc1"....................... »Es
:;’ .::-.!1cdns. . . .. . . .. . . .. . . .. . . »Du
! »mu- 1il Lanmmst og Lchsow . . . .. 2,00
« Hstalingcn crliiggcs forstudcimci.
i
1
flffftc Aarg.
St. Paul, Howard Counm Neb. Ousdaky IZte Jan. »Wi.
Sticrnen
PU BLISHIJ l) lOVlFRY WBDNESDAY
, sY DIIZSON s- EVEN-ON
lms u gtscusml tsirmlatmn muong Use
smmlhmviun sit-Mc ochbruslrm benet
lt Wesent- Supenur mtvuntnsxcs m Schef
tiscrst
Ochs-. south nist. Psnl N-t’l VIII
st. Paul. Nebst-»Im
Fsölgende Marter-v Bereitung-D
rot-es ugemlig og erc vaalideligc.
Chicago Max-redet
»Ob«ka
kcvcndc »Zum ......
Kmäzx ............
Fam
Karloslcr».........................
803
mik»
AK
554 "
............... Jst SM«
.3.9()(«I.7-3
um«-i Jst-T
your-D
Her-w 38 -
............... ch» 20
St. Paul Max-feder.
Uum
Hux
.H«11nc...
Ihm
Lllq
Ni.
.vtlllc1.
zuomdc Zum.
J)()
15
lR
Fl)
Ile
.(f(If-I t- ·
. . . . . . -)C)
..-82.8 mcxs W
sudt Koth-P hundl d ......... 2 Sw- xk 00
samtcdc von-Z P Xb ................ 06
Wocndc
ZUmriss-Ahit«next . . .. . ( .. . .. ....
Bedenk-c
Knrmich...»......».............
Einörgodt»...........«......«.
Im
,M’dk...........«
................. U4
»F
CICZ
IT)
lItht 15
LU
UT
l
l
4
Mcdfdsläde hilfe vi »StjeIIIeII« som
c,t Blnd til den journalistiske SuIIIliIIg i
kflandt SkaIIdiIIaverne i Arnei·ika, velfofn
men· Vi kIIIInc ikkc anbet, end IIokfonI
IIbtale vor Sympathi Ined det af Redak
tionen opftillede PIogIaIII i Bladetiz för- «
Ite Nummer, og det er vor iIIderligfteH
Lve1«bI«·Isis.«-IIIIIg, at deI dIIbe Zaun, soIII
Länge lIIIIs uäret fölt i Mangelen af et
DMIk zvlkeorgth IIII er afbjulpeII.
VI haabeI«, at deIIIIe vor IIdtalte Aner
kjenfselse as og Sympathi med ,,StIeI«
um«-z Program oil finde TilslIItIIiIIII
blaIIdI InaIIge as vore LaIIdHIIIäIId i :)lIIIe"
I«ika. Men faalede9, sont Vladet IIIed
III Program nII ftilleg iblaudt vort Noth
san det, IIIed Frcmtiden for Ofe, ikke an
deI end IIokfom klargjöresz for Vladets
Jenaer-, at det, foIII ethvert ZIIIIdlIengI
organ, isärdeleshedi BegIIIIdelfcII, IIIeIal
kampe lIaardt for sin Titvärelse
Ist IIaIIIIIIelt Leb figeI«, at »den bedstei
III-isten er den bedste BoI«gI-r.« Og PMJ
Grundlaa heraf IIdstede IIIsoIII .KI«iI«IIIe na
IIIIIerIkansfe BoraerefölaeLIIde praab IIII
Nu !'IIIIds:-IIIäIId iAIIIeritm «BIödIe
IIa LöItIek Ton LsoIgerstab er i Hirn-;
len; det IIIaa III .IIIIIII:e aldrig gleIIIIIII-.
YOU- Rsödder skIIlle väre paa Horden I
IIIeII voIe Hierteri HiIIIleII. Zom Imrel
.8III3dlIII-I«te1« ere bredc soroveII Inen spide
IIedad, saaledcsz IIIaa vort aandlige Hier «: »
kc Dgiaa brede sig IIIod HiIIIleII. Der »
IIIaa Troen have siII Stat, Haabet sin:
AIIkeIIIrIIIId IIII LäIIkIseleII efter sit HjeIIL !
Tet lIiIIIIIIelske Borch«skab Inaa havel
Nrstc Pladg hosz oc-, saa alle vore EoIIersl
OII Diräfter konseutrere Iig oIII bette: atll
vi ere kaldede til at värc ,,Guds Arnin
gsr Da miin :Vceda1«vir1ger.« Vorgeril
breoet IIi have paa deIIIIe Stad, lIar den-»
M Paokaift, den retfardiqe ved TroeIL
fkal leoe —- og III lIaIIe l,eI iIIIet blivende
Steh, IIIeII söge et IilkonIIIIeIIde. VII-II
den yinIIIIeIske .KoIIge,deI« bar Itdstch dets
It BoIkIcI«lII«eII, vil ogsaa, at hang Hirn-L
Ulkiboraere skulle väre VIII og Salt i;
Vlerdery aI de ItIIllc a ive A at Ima
lIvad deI eI elffeliat og lIaI aodr Lon,
Inhch Tod og eIIlIIIer Hader. TsA lftt ;
Diänd og KviIIdeI! Hi have eI Fädm
land, det tjäre anIIIe D«aIIIIIaIf, lIoisriI
Minde eI os dIJIebaI«t, og aldIig ville III «'
kllcmme deII Iille Plet IIIed fiIIe Vögeska .
W Og frugtbare Ag1«e; IIIeII oorc kräfterl
fom Borgerei eII Etat lIar det ikke lange
« MCW Uml Hvad III IIII IkIIlde Tau
Inaak er at bebe Herren onI at velIigIIe
del vg bevare det for Udslettelsenckz Tom
Men de ,,FoIeIIede Stam« have Krav
Pan voI «e mästet foIII BoIgere Ameri
kA hm taget IIIod oc- IIIed aabne Arme; iII
TM behandlez af Amerika Iom Stedböth
DER Lendct stäuker alle Folkesiag, Ismi
. -- I
Tit »Stiernen. « i
i
I
f
I
ville nnderkaste sig dcts Love, samme
Rettigheder, som sine cgne Vöin
Da nu ,,Stjernen··« aabnee sine Spal
ter for saadanne Afhandlinger, der ven
der Landsmändsz Djne ind ad i dem lelu
og op ad mod ,,de tilliges Arvedel i Ly
set;« og hellige deiner paa Jagttagelse
af vore Vorgerpligter« saa lnk Ebers
Hjem op for ,,Stjerncn« og arbejd for
at den kan faa Abgang til andre Hieth
saa dens Lns lan skinne saa vidt fom mu
lig.
Vi önske ina, at ,,Stiernen« maa
blivc sit Prograni tro; at den maa Ilive
en fast Stjerne, der lnser stadig, stille
og klart, og ikle en Komet, sont er til
Sune en liden Tib, menfnart forloinder.
El ere i Omaha.
Spkcdtchhcdck.
MilliottärcSenatoren Lelnnd Stan
ford har ndstedtet Trut«t-T.eed, ved hvil
ket Grundeiendotnme og Penge til en
samlet Värdiaf Feindin-Don offreg til
Oprettelsen af et stort llniversitet i Palo
Alto ,Cal. Tette er den störfteGave nogcn
finde modtaget af en Läreanstalt, og gi:
vcr det nye Universitct en större Grnndka
pital end nogen anden ai Landets Sko
lcr-l)at« havt. Senatoren hat« i flereAar
arbejdet paa at satte en Plan, vcd holl
ken hans Insker knnde nöjagtigt ndföres
i Tiliäldc af hanS Töd, og han har nnj
endeliat kommen hertil vrd ’.)lnvcndell·enl
af et ,,Board af Trnfteei3«. Han bar
forheholdt sig Ret til at nnllifieere Tru
steererneg Handlinaer, deriom disse ikke
famiteinme ined deni Truft Teeden ma
dende Aand og .l·s1ensigt, og har trnifet’
enhoer lovlia Forsigtighedszregel for at io
rebygge Aroingernegzlllellelntolnst tusde
rettelfenai LegateL Tet nne Universi
tet skal värc et inrsteligt Minde om Sei
natorens afdöde Zön
-— En Mand, der iagoe iig at oäre
paa Vej til Washington ioi at drahe Prä
sidenten, blev for fort siden fängslet i
Conneil Musik-, Iowa Han haudc man
ge Penge og gode B aaben paasig. Lan
det hnrde frelies ira en delnokratiikPrn
sidcni, inente han; ja det hli’r nok nan
ifeliatfor en dnglia Präsident at bo i
det .,hvide .Hits.« l
—- Chieago oil om en Tid hlive »Hei-i
det« ior en Kardinal. Ten Mand, foms
l
l
l
skal ha« dette linlhediz oil sandihnligvio
hline den naste’ aoe iNonL Hatt er nein
lig Kardinal Patrick Feehank
—- Mormonhiikopen John Ihm-it oars
nylig for Reiten i Utah ior Flerloneri ;«
han tilftod sin Brüde. looede BedrinavedT
at advare andre oa hlev dömt til elt dem-s
lc 8300 i Mnllt. lHan hetalte stinkt-J
Blot et Greb i Wmmen afniorde det heil
le, og han nat fri. I
— Je (s«hieaao er man iiärd med at ith
stille paa Börshngningrnci 240 send höjei
Taatsn «.-«-) dobbelte elektriste WH, der ina!
rer til en Lusstraale af ZOflOalniindeligI
L'y-J. :
— City Bank i Honfton, Teras ers
gaactfsallie Trugosjiildcr 81,000,000.j
Mkin iknlde tro, at faadant aldrig vilde
ffe nden et grneliat Bed1«an. da der oite
taaes M Procent Renterl
—- Pcter B. Zwecney, en iresntriiditn
de Perionlighed under Ttneed Tllegimetr
tet, er fornnlig oendt tilbage til New;
York.
—- Brighntn .l»smlllptoli i Salt Lake lin «
ty er inndet iknldig i Zatnmenioärgelie«
og er dömt til Lunens haardeste Straf-etl
Aar i ConntyfiingileL s
—-—- Finansminister Mnnning hak ind!
taldt å!ll(l,uuu,00« :l Procent Amtde
at hetales lstc Februar-. ;
—— Stead Cz Co.’ Lliemdllci Gasen-F
oille, Miss. nedhrändte iornyligt. Tit
lidtc Tab er s:.s3ii,»»(- hooraf S117,00(r,
däkkes oed Aginrange -
s— Je Närheden eii Nicholsville, zeit.
händte en Aften den lllnkke, at Jamesz
Handels, hans Kont- og tre Binn, der
forfögte at krndse Kantuckyfloden i en
Baad, koste-des i Vandct, idet Bau
den känticde. Sande-is svönnncde ilnn:
dr, nicn knnde paa Grund af Mörket ikkc
gjöre noget for Familien, dei« saalcch
maatte oinkonnnc i Strönnncn.
— Ct Tclcgranl fra Glonccsstel«,
Mass. melden Skonncntcn, Nellie G.
Ihm-sten, fra Grund Bank-Jl, beretter
at 2 Matt-vier par- Skonncntcn, Liizic
Griffin er skyllcdc overbord. Den-g
Navne varez Williain Ciiiiiiniiigs5, Geo.
Atlmld og Lonici BalncH
——Mls. Anna Gaskincs lille 10 Maa
ncder gamle Vain i 142 W. Yoik Gabe,
Philadclphia Pa. blevsöndrrevct forlcdcn
Nat, af cn glnbsk Kat. Da Mi«·3. Na
skins vaagnedc om Morgencn fnndt hnn
Vaisnct liggcnde död i Vnggcn ocd Siden
af hcndes egen Selig. Kutten haode vä
ret lnkket inde i den Henfigt at den still
dc fange Mitg.
— Det rygtcg i Wail)inton, at Pkijsi
dcnlen hal· beslnttet at fratagc General
CrookKommandoen i Misoan og over:
förc den paa General MileT
» J. W. Mc. lcat«thy, Höjcrstrrets5:
seki«etäi· i Californicn afscilcdr fornyligt
fra Sau Frankigco incd Tampercn St.
Paul, til Salnvicliömns, ndcn forcgaw
cnde Variet. Coinptrollör Dran, der
hat« undcrfögt ljans Regnslabcr sindcr Ist
Undcrfknd paa Olgxnnu
—- Smaakoppcrnc nai- nist sig i til-n
cago.
—- Tet bei«cttcs:s, at »Ihr Tolpliin«,l
dct nyc Fa1·töi, sont Flaadelninistcnsn
foiskastedc sont söudygligt,, hat« sent-re
foretuget cn längere Udflugt til Bei-mu
daöernc. Bau Hjcmturcn lnödte deti
den Sturm, det fügte-. Tct mi- en fnld1
hastig trovisk Brot-ni, der narcdc i 24
Ihnen-, Incn Ztilnst liestod Pröven til
frcdszslillcndlx Jlllc snn nlcd vorr Ma:
rincosfircrer, soln m- incre nante til
Wafhiligtoii’g Balsale end Havcts Völ
grr; de linggede alle nndck for Eisingen;
Et märkeligt Lyiiuedftag.
,,(!51·anite Falle Journal,« Minnefos
ta. givcr en Beretning fra Former-te N.
C. Carli- og Christian Olsen, begge as
Granite Felle-, om de Inärtvärdige Fin
ger af et Lynnedslag der rcnnmede Prairi
en en lmloanden Mic fra OlfenUJ Hieni.
Tset sketc i Juni Manne-d sidste Sommer
under et heftigt Tordenvei1«.
Te fortälle at det flog et Hut i Jor
den, iOmfang set-:- Fod og onitrent sets
Fod dybt, og fra dette Hut som Rudr
pnnkt ndspmng der 6 Gröfter 2 Fod dy
bc,fo1«grenede fig i forskjellige Neininger
indtil 6 G 8 Nods Wunde-. Og det sät
ligt For-nnd1·ende var,at itte et Nmn
at den Jord soin var udkastet af Fordnbg
ningen fundc findes, Ined Undtagelfe as
nogle Stint-er Tönt Zum 30 Rods fra
Stein-L H1«.- Olsen figer, at ifölqe nöj
agtig Lpn1aaling,nar de nfL'n11etplöjede
Gröfter alle paa lige indbyrdeci Af
ftand; de 4 var en og samme Längde, og
de andre Z, 6 Fod kosten-. Skmldet
havde smnme frngtelige Kraft fom det
der ledsager en Efsplofion Usn Tenne,
sont sad ued et Vindu iet Husz en Mit der
fra. fölte et ret traftigt Stöd;2 Mänd,
der sad ndenfor ct Han i smnnte Afstand
fta Siedet, sölte Virkningen saa eitel-:
trnkteligt at de Inekanifk sprangop og gif
ind iHnset nden at sige ct Ord. »Jena
nul«’6 Rcdqttör indestnnr for denne Be
retningcz Sandfärdtgyed.
Fra andre Lande.
——C«nt«cd1«onningKristina nfLagde den
gute December Ed for Spanien-Z langj
vende Forsamling (Corteg) sont Regeln
inde, indtil hendes femaarige Dotter
blir gammel not til at-bestige Thron-en.
—— Englands Vefolkning ndgjör MA,
nein flcre Kvinder end Mänd.
—- Nn da den spanite Kottge er död,
jüges der gjcnnem Zammenfväkgclfe
blandt Befalingg Mänd ved Hären, at
gibt-e Speian m Repnbuk.
-—Det koster den tmkiske Koffer 12
Millioner om Aar-et at teue; men han
hat ogsaa 250 Koner. Ak, hvilkm
Kirkefyrste!
—- Kolem gjäsicr Frankrigc i Bretag
ne. — J Venedig drivcr den ogsaa sin
Ddelägellh
— Jndbygerne pkm Kreta bönfaldcr
Stormagterne oni at briri dem fm dct
turkiikc Aug. .
—-—- Frankriges lovgivenc Forsmnling
hat« med stor Majoritrt bifaldt, at Re:
gieringen har ophäoet Lönmsn for 400
Priister, fokdi de under Valgrnr oirkcde
for at faa valgt Mänd, der aabcnbart
tragtcr eiter at omstyrtc Republikcn.
— Gräkenlauds Risgjering imr scndi
en Protest tilStormagtcrne mod Bittga
riens og Ostkumäniens Fort-umgi. Den
siger, at Gräkenland ved drtme Fore
ning vilde tabe Titsinder as gräske Jud:
byggci«c, og kräver Opretholdclscn as
den Grändse. fom Berlinerkosifcrenim
fxtftsattr. Ten erklärt-r mdclig, at
Gräkrnland sortsätter fine Nustninger
for at väre bercdt til at .fotsva1«c fine In
tc1«csfc1'.
»Nimm Sejer i Sudmi. Ti
britifke twppcr stogi forige Ugr 7000
Sudancsere i m trc Tintch Komp i När
heben af Katz-hehr Onkekgypteik 600
Sudmicfekc faldt, fde andre fliggtcdci
Neuling af Dongoin. Tenno cngclske
Seit-r ci· viftnokzaf stor Betydiiiiig, da
den rimeligvis oil lägge ist-i Fcimpcr paa
Sitkaiic7e111rö Triftigbcd.
—-Visinark tänker paa at giörc Til
virkningcn af al Brändeoin i Tnsfland
til et ZinkwMonopoL bonI-Ich hqn inc
ncr at kumie bringe Viiindeointzafgiftfn
fm 12 Miit. op til 25 Mill. Tollaråk
——t71--.chicrinde Engknicsz Heißt-ev
iigcg at väi«c nie-get sieht-ruhn Sorg oxi
Simdom lim« tagct lmnrdt paa benden
Lägcrnc have tilmadet hendc at tilbrinc
ge Vintercn i Sydeu.
— Stcplmn (Siuion, Eier aF den be
kjcndte Tanipskibslinir, der bät-er hans
Raum döde forledcn Tag pluselig i Li
verpool, England, af et Ziagtilfiilde,
65 Aar grimme-L
Ligeledeg er Cliefen for (5u11(11«d Lini
m, Mc Joch afgaaet ncd T ödcni Li
ocrpooL
——.ik1«igen mellcm Mann-ja og Ma
dagnskar er cndt. Frankrig vcdbliver
at itdövc ist Prottsktomt over Jen, men
trink-freier iövrigt send llaibängigbed.
En Seid-staunt im Osterföen til
Oeeanet.
Allen-de iAaret 1885 blev Projektet onn;
at forbinde therlöetnlslbenog Nordsöen
vcd en.tkanal, dröftet nf den pröjsifle Re
aie1«inzx. Nrev von Moltkcvar tidligc
re en Modstander of dennc Plan, dahan
wenn-, at den uln)re Kapital ct saadant
Värk nilde kriwc knnde finde en bed1«e An
ocndklfc i at opbygge den kejsnslige Flan
de.
To nn dcnnc hans Yndlingsplan et
gjcnncmfört, og en mägtiq Flandc af
Pantfetslibe liggcr rede til at plöje Von
dene of den nne Kanal saa hnrttg den et
fuldföt«t, hat Keilcrdönunetg Ermunt
fkall brgnndt at sc Sagen fm en andeni
Side, og erklärer sig nu i Favör as FoJ
retagendtst Ved et nyligt afholdt Mö
de af Folbnndsraadet, blev etFotflag otnl
Icanalcnd Bygning enstennnigt oedtaget. «
T et fastholdes af Projettetsz Bewer, at;
I
Tydsklands Kystfotsvat et en usammen
)ängende Opgave saalänge der savneiz en.
Bands-ej fta Nvtdsöen til : sterföen ogs
sydske Kkiggskibe er tvunget til at passe
re fra det ene Hav til det andet ad den
Route der udsätter dem stärkt for at falde
i Fjendens Händen sArbejdettz musique-l
se Lmkistniuger er 156,000,0oo Mart,
kller cui es39,000,000. Tcn ftal stärkt
befäftes, oa fraregnet deng militärc Be
tydning, vil den vätc Handel og Trank
til nvurderlig Nytte.
H-—
Den danlke Manna.
—-- Rigddagena Möder gjenoptogeo
den lisIde Decbt·.
J Folkethinget nieddelte Fortiiaiideii,
at Konseilpräsidenten havde tilstrenet
ham, athan forelödig udsatte Intellig
gelse af de paa Dagsoedenen ansörte va
forslag (Finantsloven for 1885-86, den
farelöbige Finantglov samt Loven otn
Tilliith Vevilling for 1885—86) og när
ntete stiilde ineddele, naae hatt önskede
at feeniläggc dem. Formanden beniiie
fede, at han opfattede dette saaledes,
at Ministercn tog sit Tilsagn am at freni
fiitte digse Lovfotsslag tilbage.
twnsejlpräsidenten hae indbisagt et
Lovfotslag oni et »Tilläg til Grundto
veii«. Det gaaeud paa, at saaftenit
Folkethinget og Landsthinget ved Falles-:
Udvalgets Jndstillitig ikte ei« Inmitten til
Enighcd ont Finantsloven, da viilges et
»Afgjörelsea Udvalg,« -bestaaende as li)
Misdletiitnet fra hveet Thing. lItfette
skal shifttig afftenitne otn hver cnlelt Pa
t«agi«af,-der er vedtaget af det ene nieii
forkastet af del andel Thiiig.
Ved Afstesnniiqjen kein der kiin stein
nieS enten for Folkethingets eller for
Lasdthiiigets Afgjörelse af zälleiudvali
gets Jitdstillitsiget«. Tilföjnittgen til Fi
aitntglaven, Bevillinger ellct« Nägtelfei«,
som gxta nd paa at ophiive ellee foritndte
bestaaende Love eller Statsindrctiiiageis,
udelnkkes fra Affteinningeti, naae dctte
forlaiigeg af Regjeiiingeih og Fsölgen
heraf blivet da, «at den paa den sidst ded
twe Finantslop givne Bevilling betrag
tes sont gjentagetz ligeledes udeliilkes,
naar Regierkingen toilanger det, nne
Beotllinger fra Afsteinaingen og anfes
for bot«tfaldiie.
Finantgniinisteten freinfatte Fortlag
til Lov om Athejslööhedenö Afl)jiilpeliis.
Tet gaar nd paa dels at beinyiidige Fi
naiitdniinisteeen til at hde Roiiiiinetne
tenlesri Latin, dels at beniyndige Regie
riiigen til flink-:- iit lade fot·etagc Arbei
dei·, det« elleiss först seiiere skiitdeväte sat
i Bart Hi indeoäiende Aar foreslaas
anvendt Z Millioiieis til flige Fotetagein
del-.
J Laitdothiiiget ei« indbragi Geiidais
niei«i-Loven lanit Tilliig til Ztiaffeloven
og Lotsen iiin i·ls)ti·aoi«deni·ii«e Politi Udgif
leid
Folkethingcts Tilhötetpladg var tiit
fi)ldt af Tilhöiwene nieti ingeii einon !
strationei fandt Ztid hvetkeii din ZagtI
ellei itid di folgende Mödet
Tet siiiiisrs at iiiingaa af digje lfftei
ietningetz at Ztagnationen i Lovgiv :
tiinsarbeidet endnii ssal vediiai«e. Kon-?
fejlgpräiidenten hat« fat Foiseliiiigelfen aiJ
den forelcslsiae siiiiantcslovi t«iiiigdiag,
og Udsigten til, at Foltethinget vil
vedtage nogensonihelstaf de iiiie ForstaiL
ei· i)dei«ft sorsvindende
Meer og Missiondmaekem
»Te!datille.Iiii·l«eiainiisnd«H Zeiniiiaiinni
iBlaiL Red. vil blive intdig idi näite Rot
aat hvis ilke Froste-n blioei altiok haaid.»
Tet tlal vaie en as de otiigiiaite Vngningeef
man hat ieet liiiigis for 6,()00 Douai-A og til .
lige tager deii sig godt iid paa deiis innilke
Beliggenhed thle iaa iaa Zindentet ei« alle
rede oed Stolen da ileie venteg naai disii bli
ver fiildt färdig.
— Past. H. Oaiiien»kctd..t?"it«ketantiniid« I
fisormand hat« nylig vöret paa en Reise oppe
i Miknesota for at otdne lirkeligt Tli«dejde.
— Past. tiliisistiaiisen fta lkonncil Music-,
italiil »Kommet iiatiiide sit diald i lsannei
Musik-. og niodtage Kaldi Lllbert Lea, Miit I
ieiota Last. Nasiniigien ira Haftings Jieb
nootaaer hanH llads
——last. Bodholt ai T en danite tin-le ,l)art
Höitiden beiögt Pan Madsens gamle Menig
ied ved :Iii)i"ted, Llieb. det- beilnitede at kalde «
lIisäii tta Modekkitslen i konnten-L sont vil
Iäte her til tiiifte Forum-.
— »B. Hannibal hak tänlipaa at grund: «
lägge en Höjslole i Einen Dantiebrog, Neb. «
—- «l!aft. Taiiielieii ai Tannedeog. hat "
iPriidikepladic og lieu-Liederboi«dei-danfle,
sont Tiden ikle tilladir at räkke nied Gudsl
L rdg Fortyiideliez haii öititet at iaa fleteKröt
III-spi
ics «Jvk. Hm leih
— Ten eiigcljlci.«eiieral Syiiode hat« ljödt
Zirkelot i St.Vaiil oq vil i en niir Fremtidk
bygge Kirtin l
F. M. Crowell,
Almindclig Lande-sent
St· Paul, Neb.
Vor otkomplot Sirt Uprogs
Bogrr ovcr Were of Landes
cnvommc i Howorv Commp.
lldhmnns Bis-tm imnd Liflcrlicd i rös
lig rllcr fnite (8««j-«ndomsnc. Hm· 15
Lli11«s..(s«i«nn«ikcg i Wndnumling og Han
del mcd Endrme Hei-dumm«
»Stjernen"
beförqcr inhunvnr garnic- on
mu- Bogkr, stidofkrifirr oq Avi
Irr; kort fogiz alt til Boqbiu
vorm hrnhorrnve.
Ins-dritter udsorrs sollst oq haust as m sum
met du« qubmdrn d. Immu
Oau holder sammt Prifer com
oct Iorc Bogbindreü i Mitmequ
tio Minn. J san fortseer fort O
drro Arbeit-c as den Slaqs giort
trillion-e her hienmm fort Exprecs
unt-frommer spare-.
Bring ins de qumlr als-siehe Ists-III
aI tsdrro Blum-.
Form sinnig-.
On and jun-m Wo W) Arms, briiggeu
br t H us Unu- lusdur Ämstndmultcr er tiljalgs
Zum unveer grinstng Munququ »Formen
lczwst lko Wuli Jinrb nn It. Paul. Nrka
W Flutst- ms nndrt Furtan en ,K1·ugthave
ins-d 2·’i sichv n Itdlngt oq ist Manto Hub
nndcss Zum (-1cndonnnm.
Wurst lnn »m- ,’munr ng Lin-Ja at redu
sm- nn Wilbtiicntgbc. Man limvcndck ssg
mundtqu rlln Ihnth til,
Jena -.I(. Nutntannsm
it Faul, Neb.
. « - « ""«"«·»IT
Vctcriuär-Hoopital
ucd
A. R. Scott or Co.,
nil moan forBehandlunkasugtzwäg
oq beste i vor der-til iudrcttcdc Ztaldfyd
Vorschg Zion-. ««Illlel)clb1«cdcligc Kre:
aturiugdimunc stumme-J- Middelcr nmd
Zninsdmlcra lmvcsss.
Doktor Fu R. Horch
Läge ogKirurgp
Grovurrrt sra plus-I Meh.6olleqr. Mit-iso
sinntm Ihm L«1m11ntq M fm smskson E
Disumchi mbstr Llnolhct
Rindw nltid nun Konto-Jst pan L«d!«dag.
Is-;«J«s' Susislig Upmiusksomhetl skjckn
links Mincio »z: litstqtpszwlomme
St. Paul, Neh.
Peter erfon,
Justickp »Alte- l’(-m:0 G Jota-U
Public,
main oq Jusnuansc Agan Handlende
m ed Hund«kcndmnnnx
Satan Nimm oq Bergm- ulallecvrupä
ntc Puutm
— Zaum Tonnjrkmmbcd Manch subtile-ir
uug as sengt
tanurvtoq. Wehr-ist«