Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, January 06, 1886, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Sticrncm
P. Cbbefon Redaktör.
sp« Ums-IN at the- l«. 0. m st.
Psal. Not-. tu san-und cslmm main-Is
Wt Haku-I net-Immunit«muwm. smbim
sehen Ewnsmmonanan o.i.v. amech-us
Stier-um Vor O. It. Gaul, Rest-D
stkmar san Fonds-o i »Mit-um ARE-, Posi;
Note, Bank Note etlri I Regtimet Neue
Rot Drum M wilde-C I We Neue Ion .Ikc -
bestimmt tm nim- osnoenhg. :
Fra Demanten
- Koninl O. .t). Nenn, en at Kot
singt-l niest beliendte Vorgeee, er pludse
lig sinnt-let oed Toben i en Alder ni 70
Ane.
- Inn lsrnn Jnel Haufen er äoeints
teeinden til et nntPeoveebe som i den
niinnrlle Perrnllid stnl opföeeo pnn Wolke
thentiset
-- Mnrsoinginglen ved Middelfnkt sy
nen Hine nt give et unlinindelin godt
lldhhtte. se Plöer «Middelfnrt Av.«
dseinhmgte Jägerne nolig 75 St. og
Pagen ester llg St. Mai-sont.
lin lilnsrnl Villgersorening iAnehuo
er diese Dinge i Fried Ined nt dlioe opreti
Iet. Den kan, ester alt hvnd der sore:
Hagel-, asiire Ren-links paa gnd Tilslntc
ning, ilte inindst srn Rachdee hidtil hne
holdt sig iitlsnge srn Politikele
-——’2llter Moiesliitoiorniirtnelse. lfn
onlreiiendellldhnndlerlan»i Folge ,,:lidgk
Dngbl.·f ester sorsnodet Angioelse sen
en Brhggerlnrl oiieet silsngt til Möde i
Politiretten i dlioslildr ior at asgioezor
llnring over nogle ns hnin brngte sor
nientlig inniestiitoiornarmende Yttrim
ger.
—-- Landliimholdningoselstnbet. Der
hnr i den scnere Tid viieet en Del Strid
i Lnndhnciholdninnøselsknbet onl hoem,
der sknlde oiilgeo til Selstnbeto Präsi
dent, nnar lstngrnnd Teodorph sont be
bndet srntrnndte Posten. Selskndetd Be
flheelse hnvde enstennnigt oiistilletlitntet
rnnd Valentini-r, frortnnnd for de sam
virkende Landboforeninger til Posten,
tnen en Kredo ns Nodgeiere önskede
Nodoejerlcnstenskjold til Präsident-Blei
denn Asxsiiirelse er nn sorelöbig ndsnt,i:
del Eintcsrnnd Treidorph har lovet endnn
i Aar nt nlodtngeltlsenvnlg til Präsident
posten.
»Gendnrtnvirksotnhed.—JFöl
ge Holdlit A. D ngblad stnne de der sta-·
tionerede Nendnrnier tidlig op og liggee
flittig han Landeuesene. Oneldng Mor
gen tidlig den 2den Dec. nndersögte de
Nytro ved Holbisk og fandt nogle Res
sende, der lnn on sov. Gendaenlerne vät
lede dem og sorlnngte nt se deren Papi:
ter. ——- «Vi er blot nde nt handle og
pleser itte nl före Legitiinationspnpirer
ined on.«—s- »VilDe snn kliide lDein
pnn on sölge med til .tsmllsiit.« s Trodss
Modsoreslillinger Innntte de .t)nndlende
stnn op og sölge nred Gendnenlerne til
tstolhiik Metatho. Pan Besen del-til
mödte Gendnrtnerne en oeltlädt Herre,
sont dog sit Lov til nt passet·e, dn hnn
hnvde rneddelt, hvein hnn var, og hoor
hnn vilde hen.
En iildre Mnnd blev ligeleden sorleden
anholdt paa Besen til Rolande ;hnn«:t
Papirer vnr i Orden, inen der vnr ester
Gendnrnieenes Mening noget niisztänle
ligt ved hnns lldseende, hvorsor de tog
dann ined sin, idet de looede hain Erstat
kling, dersoin how Anholdelse oiste sig
ugrnndeL — Der bleo inlt anholdt 5
Personer den Dag.
— Overfald i Odense. J »sehnc»
Stislstid.« meddeles sölgende: Da tven
de herdoende Heere-r nylig en Aste-n iföl
ge rned hinnnden passerede Nangstien
paa Besen sen Fenens Vde lang-I Heden
bienrester, blev den ene ns dein plndselig
da de var i Närheden af Byen ooersnldet
ns en Sergent as Fodsoltet, sont tillige
tned en nnden Sergent gik inniddelbart
sornn dein. Sei-nennen slog hanc sörst
et voldsoint Slng i oenstre Die, kastede
hatn derpnn to Gange til Jorden og til
deltc san den nnden Heere-, soin vilde
i
l
komme den nngeebne til Hinw, slere
Slng pna Brhstet. Demanten meint-,
at Herreene havde sigtct til hnln under«
deren Samtaten Senere paa Aftencn el E
lek reltere Ratten passen-de sannne Her
gent Kotigendgade zher vi.ltede hansig li i
geledes ind pnn et Poe Herren-, sont pnsi
serede Gndenz den ene nf dein flog han«
.til Juden, og da han attek var kommen
op, flog han henn Ined sin Sabel i Nat
ten. Heldigvis nsbödedeo Slagct as
Frakkekenven og et Oaleztörklade.
—Nogle SioutiJndinnere iokeviseo i
Kiöbenhamn
· —Foeeningen for Ligdeånding har for
22,000 Keonek indkjlidt Grund til en
Ligbrändingsanftnlt og oil nu snnrtstrig
de til Dpsdrelle af Anstalten. Flere
GeistligeetMedleamee as Fort-ringen.
I — Sognksoged S. P. Bett-sen i Vesi
This-! hat begjsrtt Assked for ikke at bli
ve nödt til at nvföre Provisorieto Rom-r
ninger. Sognefogkb Bomben Ander
ien i Lystrnp hat iögt mn Afsked of sam
me Grund.
—Fra Ungdomomöbek i Cflitdskknn
Jene C. Sind im Nöm Algley og Lin-s
R. Stryg im Nundglöv er blevne tilfags
te nl at inöde ved Falsterg vestre Her
reds Net i Anlcdning af dereg Uhr-M- H
irr pqq Ungdomsinödet.
-——- Stattenögtelsr. — J Vor-( afholdi
tes der smnnlig et Möbe, du« var befögt F
af 50 Månd fra Voel og Smingk, forl
at eneg mn en fälledocpträden over for,
hvad der sont Föle as Provisorikrne kun l
de ike i Fremtidein Tit Silntning sicut-l
te fna gebt fom alle for Skamnägtelsr.
MJ Nykjöbing paa Falster indkvarte
fes 0 ridende oq 12 gaaende Gent-armer
og 90 Vesic.
—«"Flere Udpnnnnnch —- J Stan
bekborgegncn n· Udpaniningernes Tid
enbnn ikke farbi. Irr ek i de sivfte Uger
foretaget siere ved Nne Station og i
Miesing. —- Eftek Nntaar vil man kun
ne unte et meng stort Antal Stamm-g
telser i Standekborg Atntstuedistriktet,
sotn vntfatter omerent 12,0W Sinnen
beke, hvomf de 10,000 er Modstandcre
af Provisoriu.
Höjrebladet ,,L«dde1-Aois« Ineddeler,
at du« i«·Hadch1-rcd alene fiel värc ikke
mindre end 700 Statteydere, fotn dcnnc
Gang vil nägte at betale Stat.
»Borge.
——Studentekianifnndet hat« den »de«
Nov. valgt Tr. Yngvms Nielsen til For
nmnd. Prefesfor Tietrichfon havde fra
bedt sig Nienvalzp
—J »Dami- Mining Eli-'s Grube
paa Bönnnelöen steil anddriften väre
onitrenl stnndfet nn.
—6lnldet paa .Hovdasiäs. —- feor en
Tid siden indsendte ,,T«et vestlandfte Gen
be Co.« 50 Ton-) Kinn-les fisa »Mu
Bcrgo Neube« til »Dami« Gold Mi
ning lio.« til llnderfögelse. Resnlth
foreligger nn, idel der oed Knugning og
Vafkning af Stenen er ndonndet usw-i
Gr. pr. 1000 seilo.,l)vill«et lldbytte uil
give et godt Oveissknd, nnar der deines
nied egne Maskiner·
«»Zitnvangeren« hat« haot Anledning
til at se den ndvnndne Goldklump, der
har en Störeelse sont et alinindeligt
Lonnneuhr og Brit-di nf innian luoo
Kr.
—- Den frifindede Studenterforeningo
förste Möde den Sude Nov. i Tcknikens
store Sol i.lk’i«isliania besögtcg af antage
lig over LW Studenten
Man vedtog ifl. ,,Dagbl.« ikke at
binde sig oed egentlige Woc, inen sattede
hin Beflntning onl, at Foreningen fkul
de ledesj af en Fonnnnd og 5 Vestnrelsesx
niedletnnici«, at Möderne sknlde holdes
hoer fiortende Tag — fol«clöbig Man
dag, on at Kontisnienten flnlde näre l
.ll’i·. muri-leitet -— forstndsoio befall.
———3fölge det statistislc lcentkalbnrean,
et« Antallet ni de fiennnede Reisende,
der iAaket 1884 liesögte Norge iölgende,
Svenfke Zinn, Dunste TM, Englän,
bei-e Leut, Tnsfeise Its-M Holläitdei«e
Ut, Franfltnänd »Hu-, Osteriigere og
Ungarn-e Ist-, Rimsin- ll7, Feinliinde
re M, Ameriknnere Uti, andre LU.
Med Heiisnn til Antistiden viste det fig,
at den egentlige anistsäson alene falder
i 4 Manneder fm Juli til September,
sont tilsannnen opti«iidei« ined 8040 Reis
fende eller ineie end -t og en Fetntedel af
det hcle ’.’lntnl. Denreinsnedm dei« nden
for disse Maaneder heftiger nort Land,
böser Uistnok for den allerstiirfte Del til
Klassen Hundel«:it-ejsendc.( ,, TaxibP '.)
—
En Lotterihistorkr.
Da vi anic idlgcudr Forcijumg iom en klar
Illustration as EpillcsngcnsDankskab, give
vi den en Nat-s i Nach Red.
Undcr Trätningm af femtc Clagsci
det fachsiikc Bonn-i drömmcr en velhavm
de Privatmand i N, fom allcrcdc havde
faact en We Geoinst, ganske klart vg w
deligt et Nummer, som i Drömmcn til
ligc bctcgncsz lmm fom drtstoke Lod. U.
dcn at mirs ovenroisk bcgioer han sig vog
paa Nrmtdaf Drönnncno Bestmdcrlig
bed, uästc Morgen til sin tcollcctcmz
vg, udcn at omtalc Dkömmcn, fpörgcrs
han, om bemeldtc Nummer endnn faul
faacs3. Eollcctcurcn sigcr, at Numme
rct allen-de er tagct, men tilsöicr, at det
rigtignok ikkc er udtruktet, altsaa er dct
cndnu i Lykkchjuch »Skaf mig i dctl
Mindste cn Fjetdepatt afdettc Nummer, .
jcg vil betoleT Dem dobbclt Pris, « siger
Dtömmcrcn. Nu gjök tkollecteuren sig
Cl Umage forat opfpörgc, i hois Hän
der det fügte Nummer cr, vg, om det er
mutigt ot faae det Höhn Eiter mcgen
Eftekfpörgscl faqkr hanat vide, at Lod
det er delt s en Fickdkqut og set Otten
departer. Ottendepartekncs Ejekmänd
ere san taugt dorte, nt det oil blive nmn
ligt at taae dem inden Trätniugeuz Mei
depnkten et deritnod tjövt ni e.t Mund-«
Beten Z«!, fein Miit bot-te. Hund et«
lterved at gjöre«.- Tee et innen Tid nt
wilde, ltoee Tun tun muu uer.te, Num
meeet bliver teuttet ud as t«nttel«ulet.
Trömmeken fatter en rast Beflutning.
»Send strakg et tidende Vnd til SU«
siger han til Colleeteuren. »Er der Mu
lighed for at fnae denne Fjerdepart, stal
det itte tomme nn pna nogle Taler fm
ellce til. Jeg er just itke oveetroist, men
hvert Menneste hats dog sine Lunen«
Golleeteureu hvem fandauue Nriller hogY
Lotterifpilleee just itte foretom sna sieh
deut, leer i sit Hierte nf hnnt,· der ellersl
unsres for en siudig og foenuftig Matth
Tag bemäetee lmu, at naar man dog
sendte et ridende Bud faa langt, var det ·
itte vätd at lade Loddet gnae fea sig for
et Pae Tale-es Styld og faatedeg lade
den formeentlige Lytle stippe sig nd nfs
Hönderne. ,,Velan, det ital iktc kom
me an paa 50 Taler!« sont-et- den An:
den. »Og, hvig tsjeren endnu betäu
ter sig'.-« spötgee Evllectueen »Nu,
smid henn fttals 100 da!« raubte den
Andeu. »Men, hvis han alligevel ikke
fälger Lodiedlen?« —- «Sna itte en
Stilliug mete; jeg hetr da gjoet Mit til
at faae Nnmmeeet.« — ,,Velem!« fon
rede tsolleeteuren »Ja-g vil ftmtet fett: «
de en Staffet til S» og endun föe Trät«
ningen i Morgen skal Te have llndet«:
eetniug.«
Den der nogenfinde hat« levet i en lille
Vet, oil let tuude begribe den Bevägelse, I
der blev udenfor Positurer bnade Ungei
og Namle strömmede bag efter; Alle
ventcde at höre Vudskabet om, at den
stoee (steviust, eller i det Mindste een af
de store, oatsptilfaldeu en lyttelig Person
idereel forteässelige By. Poftmesteren
sad justi god No ved sit velsmagcnde
Maaltid, da Stuffetten standsedeudenfor
Töten; hau blev saa ryftet ved denne u
oeutede Begivenhed; thi ogfan hmu faldt
stents Tanterind, om den store tstevinst i
Vetter-iet, athnn när var bleveu kvalt af
den Bid, heut just hnvde i Munden.
Staffetten beugte imidlertid kuu det out
talte Brev til Colleeteureu angetaende
Lodfedletn :,,Min Collega i G. mna vä
re forrykt,« fngdel)an, ,,siden han for
Fjeedeparteu af en Lodfeddel, hvis Nnm
mer er tilbage mellem 20,000 Ritter-, by
der 100 Duler!« Dog, han var fnu
not til itte at benntte sig af Omftändig
l)edet·ne. Hatt ilede nn ved Hnabet om
en lille Profit foe sin lllejligl)ed, hen til
Lodfedleus Ejeemaud, en uns Kjöbmand
B» og fnlgtes af mauge Nysgiceeige.
Da han der böd 20 Dnlee for Erdleu,
teoede V« föt«ft, nt hau hnvde tntndet
en betydelig Sum, men at Colleeteuren
vilde nat-re baut til at sälge siu Locke;
da hnn derpaa faae efter i den sidste Triiti
niugsliste, faudt han, at tman Nummer
endnn itte one tommet ud. Alligevel
unt ltnn stet itke tilböielig til at sälge
t«odsedlen for L(I’Daler, okt, io lyöieec
den Anden lsöd, desto mere ltanrdnntket
vägrede lmu sin. Den foetviolede Col
leeteut« biid endelig RO, saalm og tilfidft,
for at opsnlde siu Kollegan daste, 100
Taler; mendet sidste Bud gioede lmn
uiisteu tiseude out-e, nt han nu selo in:
gen seen-del uilde have. VI vatlede ved
Tilbndet om 100 Taler og var stärkt til:
böjelig til at sälge; men flere nf haust
Veuner og Verirrung dee allen-de i Tun
ten seine lJam i Befidelse af Lu,e)00 Da
let«, besvorehnm paa det Jndftändigftc
dog itle at ftöde sin Lykke sen sig for
lutnpue lu0 Talen tcolleeteuteu mnnt
te nna bort med uforeettet Sag. Men
uu uiste sig den egentlige Helt i um« His
stoeie,· som vi oille talde tkypeimh en
Nnietx Aagerkarl, ltouedeig og del-til en
meget fletPorsou. Denne lumde ueppe
hört .t·s8istot·ieu, sont unturligvig gik fm
Mund til Mund, för lmn fattede en stoe
Veslutuiug. Halt foresatte sig nemlig
at feme Leidsedlen i sin Must, det koste
lwnd det vilde. To Grunde dt«ev hmn
yet-til. Fordetiörfte foemodede hau, nt
Lodsedlen umntte mit-e nf stot· Vigtiglted,
elleesj vilde umu uel itke ltave seudt en
Staffet derefter og budt lW Taler der- F
for. Hnu nutog det for iandf1)utigt, at.
der, uden at Foltlier pna Ztedet tiidstU
det, «nllerede unl- faldet en Neuiuft nfl
LWU til WW Taler derpnn, om ilte
met-e. sem- det Ruder lmvde lntn drömt
den foregnaende Not out lltöi, og det«
betvdede jo umuge Penns. essen dingte
Lodseddelhisturien i Forbiudelse med sin«
Tröm Nigtig, det tuude ikte feile-H
tkkeviusten unt af Stiäbnen lnnn tiltänft, i
derive umntte ltnn fane fnt nun t*t8dsed
leu. Da tkyprian allerede lzavde lpöt-t,3
at Kjöbmand V« itte vildc sälge sin Ged;
del for 100 Taler, tog lmn Ins i siuj
Lonune og begav sig paa Vcien efter sin !
Lykke. B« var endnn ontt«iuget af sines
Vennee, der ipanede ham det ftoee Lodk
og betingede sig nllerede Smaapweenterz
af Gevinsten, da den almindelig fertigteI
de Cyptian traadte ind i Bär-elfen Nep
pe havde han budt 105 Dnlee for Lodsed
lett, sök man loe hattt nd og lastede hant
ttden oidere paa Töten. ,»’teg seer nat,
jeg ntaa bide i det snre Äbte,« sagde
ban, stat löst Taler til sig, tant ttedie
Nazta til B« og blev tredie Gang tastet
nd. At blitte tastet nd, var bant min
dre nbehageligt, end de Std, ltvortned
denne Hattdlittg ledsagedes. ,,Og, otn
hatt saa byder tuao Taler, iälger ieg it
ke Sedlen !« ltavde ttetttlig V« t·aabt es
ter hant. Meget bedrövet git lepkian
hieni, satte sig og raadslog nted sig selv.
»Den nsorstattttnede Kett-l, den B«,«
sagde han; ,,l)an et endogsaa istand til
at staae ved sit Ord! Han tan itle lide
ntig, ellerei nilde hatt itte handle saa n:
kristeligt itttod tttig. Og de Starke,
sont ere has hant, bestyrke hant ogsaa
deri. Vent tnn, J Karlel kontnter Een
as lsder i ntine .Klöer,saa stal J katnttte
til at httste paa mig! Men ttaatjeg tän
ter paa tnin Tt·önt,« vedblevlsan efter
en Pause; »tan ieg ifke finde ntig i at
lade Sagen falde. Over iOouDalcr din
der Loddet bestetnt ellers havde V0 ikke
raabt ester ntig2 »Hm han end byder
1000, iaaer hatt den dog ikkel Saadatt
tte Krätntnere tan io dog itke undviire
Nagen Jeg vil strive til hatn; de nfar:
ftatnntedc Karle laste mig ellergndigien,
hvia feg selv tottttner der.« Hatt itrev
vietelig til B« vg böd 300 Taler. Bre
vet tatn strats eftee tilbage, nedettnttdet
ltavde V« strevetz »Im for 1000!« —
lctiprian böd Rött. Satttttte Svan Den
ne Brevverlittg varede nogle Tittter.
Cypeiatt böd tttere og tttere, bestattdigt
satnnte Stint-. Ettdelig, efter en lseel
Tittteø Betitnttting, og nted sitt Trötn i
Taute, skrev hatt igjett og böd — 1000
Daten Kiöbntanden vaklede ttn stärkt,
dog gav hatt endnn engang efter for sitte
Vettners Grunde ag sttsev til Cypriatn
»Nam« Te betaler 1500 Date-e, ftaaer
Lodsedlen til Tjeneste.« »Nei, det gjöts
jeg ikte!« sagde lcnprian og git tils
Settgs3, sont det stsntes rolig ag bestetnti
paa at finde sig i sitt Stiäbtte. Mett so
ve tnnde hatt itle. Tet store llod sonne
de bestandigt for bang Lauten Hatt a
verlagde, hooeledea Gevinstett fot«deel
agtigst tnnde ltrnges, hatt bereanede
Renterne; först hcnintod Ptorgenen sov
hatt ind; da lod en ond Aand hant iajett
dröntnte ont lltöj, ltatt ttaagttede, lsan
havde fattet en fast Bestntttittg, hatt
sprang nd as Zeitgen, »Stjiilmett vil
bestentt, at jeg skal ltave den store Ge
ttittst!« saade lian, foer i sitte Klädet·,
stat 1500 Taler til sig og ilede til Pf
Detttte hat-de iövrigt ogsaa tilbragt en
sövnlös Nat. Hatt angrede stärkt, at
hatt havde givet efter for sitte Ventters
Bönner og ikte folgt Lodsedlen for de
1000 Daler. Migtnodig stod hatt op og
gik ind i sit lille lsotttptoirz da bankede
tnan paa T ören, ag lsypriatt traate ind.
»NnHlle Vett,« fpnegte hatt, ,,l)at« Te
ttn overlagt Sagen bedec? Te finster
den vel for nun-? Betättk, det et- en
anständig Snnk sie-g betaler ttden Ils
tot·tttittg, straks og eatttattt!« --- Der
faldt en tnna Stett fra B«’sz Vierte.
Ved den fötsste Oveerastelse lsavde ltatt
när sagt: »Don det ktttt!« Pken Dinger
t’arletth Tone, httoei hatt ndtalte Orde
ne, gav hatn Vesittdighedett tilbage, ag
hatt beslnttede at staa fast ved sitt For
dt·ittg. ,,.the under 1500 Talet«,« sag
de hatt tned saa fast en Stutan sont
tnnligt; ,,jcg ved, at jeg giver tnitt Lttt
ke bortl« — ,,Saa, kottt nted Sedlen!«
btöd lsyptsian nd i fitt lltaalttto"digl)ed.
»Di- er en trodsia Person! Her ere de
Mom« — V,k var sont falden fra Sktt
erne. For at skittlc sitt glnde Overrax
skelse, ilede lian ind iet Sideviirelse.
»Httor vil De lieu? raabte 6npriatt,
der allerede sit Angst soe, at den Andett
forttöd Salget, og vilde löbe fra l)ant.
»Jet; hat« Sort paa Hnidt for, at De
vil ooerlade tnitt Loddet for den tilbndte
Stint !« —- ».ltnn nted tnngt Hierte kan
ietzt beslntte tnig til .Lntttdelett,« fagde
VW idet ltatt oettdte tilltnge. »Dan, til
Sitterlsed for oes Venge, bar jeg sendt
Bttd efter en Notaring ! « lsnptian var
ttel tilsredsz dettned. Jttdett et Qvar
teersri Forliils tont Notaeen. Hatt förtc
.ttjiiltet til Pt«ototolcs. B« tnodtog de
läut) Taler og lsnptinn LodiedletL
».thti·:- Hatt sknlde vinde 1(nt,m)0 eller
det«ottet«,« ltetniirtede V» »tnna Hatt
dozt ilte gletntne mitt, lsnpriatk ttit antn
11el«c"· —- »Bitt! jeg onsaa söre NottetH
lteeont til «i31«otttlols:-?« spnrgte Notatett.
»Nei, for lsittdcs Ztnld; nei!" raubte
littprian og gjetnte iittgstelig sitt ZeddeL »
,.Jt·te en Stilling tttere betaler jeg!« —
Lliotaren koste B» at lntn linvde fort-tru
tet det Bisse for det lloiszfe; tnett as si:
ne Vettner tnnatte lian ddje tttnttge bittre T
Belit"eidelset-, ettdelig blev det lsattt for
galt, og ltan lod sig nn slet itte ntere !
se ai Rogett, tnedenes lsyprintt, Nieren as
de ttelstgnede Ntnnntete, tttisnttdt as Un
ge og Neunte, gravitetist gik igjettnetn
Nadertte inld ns det saligste HaalL Ten
ne Tilstand varede aeettrat i 24 Tinter.
Näste Dag tottt Nntntnertte nd ttted ett
Nevinst af —- 20 Dalerl
Märk! Märk! Mär
Paul Anderfon,
Notary Public, Laan
og
Asfurance, Indkasfcring
Agcnt.
M« altid ocd Dannan til Tiencstr mcd at sälgc Rittern-U Verlet, cllcr Po
der, til alle Pladfrr i (c«uropa, Billcttcr fälchi med den berömtes direkte:
»Thingwalla«
H a m b o r g cllcr
A m c r i c a n Linie.
Lann paa Tandejendonnne besörgcs til lancstr Rente. Alleslagsz Jndtass
lnssörgcg promk og bestemL Assukerrr Faun og Bycjcndommc mod Brand,
i1d, Brot-m og (chloiic1·, nltid til Tagcns laut-sie Priser i det vclbckjcndfct
German pl Ireepvrt Jll» eller Hat-Und of Hin-Noth Gaja-.
AcssumIlcci(70111pagnier.
Kontor i si. A. Marcslmll äs- (50,’s3 Vatik.
O. M. KNIPPLJ
vil sälgc läge-san billig com de der fälge billigst,
alte Ting i
Manufaktur- g- ColomakVar
K lädcr, Oberst-after
niolctöjn«, ziemt-m
Kusscrth Bausch
Ziövlcr, Sko,
Haus, »Zum-,
etc. etc.
J mm Bank tot-findet auw et full-Mindest Udvalg, of de bedste Va
kalt til cvtmsåvme Ins heimste-the Artltlcy iom umschle- ill Tage-us billiqfu Prif
0000000000000000000000
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ä§
Form-me- Pwdutuk hole-m II os Smör medium-i oq til-sales amd mev Imqu
Mc Pris
0. M. Knjpple.
J chhold til chnstaaendc tilladcr jcg Undcrtrgnch sont er Commig f»
l), M· Knjpp10. at anbefale mig til minc äredc Laubgmändz mit Formaal
ch rcel Vchaudling at vindc et ärrt Publikums Sögning, jeg haabcr nt F
jcnvcnde lfdcr til mig for haad J bel)öoe1·, da dct vil oäre mig en Fornöjells
Toreoifc Ech· vort Lager. Mine äredc Kundcr bringet jcg herved min Tnk
den Velvilic de hat bevist imod mig i del gamle Aar, og önsker jeg det samme
)livc ovcrfört paa det nye.
Ärb.
Zömt Sörenlom