Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, August 10, 1900, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    6
aPřÓKRÓk 'ZÁPADU
POKROKU - ZÁPADU
aťérA ws ve z ní mé
lékárně glm fiermdka
v Hile i 266 již ij ul
biíie WilUam
Adež lze veákeré naše záležitosti
vyřizovati
TISKÁRNA POKROKU ZÁPADU
nalézá se t l 509-511 již 13 ul
Jsai- MASNY KRAM
na Již etraní města vlastní krajan
'V F Kunci
číslo 1344 jilnl IJ ul
Největší zásoby masa všeho druhu
uzenek salámu šunek a v&bec ?5ebo co
o or tento spadá
Ceny levnější než kdekoliv jinde
Z NAŠEHO MĚSTA
~ Městský komptrolor West
'berg odmíiQul zachovati sedle na
' řízeni rady městské v ohledu ode
psáni dlužných dani na majetek
prvého baptistského kostela na
15 a Davenport ulici a prohlásil
že neučiní tak dokud soudem tak
nařízeno mu nebude Majetek do
tyčný nebyl v posledním čase uží
ván k účelům církevním a proto
-prý nemá rada žádného práva dan
odpouštěti
— Chris Tautkus kterýž jak
minule jsme oznámili při lovení
xyb do sítě na úpatí Woolworth
ave dopaden byl pokutován byl
ve středu smírčím soudcem J50 a
útratami mimo čehož mu nová
300 stop dlouhá síť zabavena
Tautkus odvolal se z rozsudku to
hoto ku krajskému soudu
-— Stavební inšpektor nařídil
stržení staré chajdy číslo 131 4 na
Farnam ulici kteráž již po řadu
let obchodní ulici této ostudu jen
-tropila
— Konduktér pouliční dráhy
Julius Nichols přišel ve středu
: na 24 a Vinton ulici k vážnému
-úrazu Při vybírání jízdného byl
totiž hromadou kamení při trati
-za účelem předlažďování ulice na--rovnaného
k zemi sražen a znač
ně potlučen Vzdor krvácení a
-potlučení svému setrval Nichols
: ca místí svéra : dokud kára jízdu
na konec tratě nedokončila
r— Výbor kterýž vzal si na
starost pořádání řady koncertů v
týdnech slavnosti Ak-Sar-Ben
cvy předcházejících ohlašuje že
výlohy s tím spojené obnášeti bu
dou na 1 16000 a Že dosud značný
' počet vstupenek na celou sésonu
k rozprodání zbývá má li krytí
výloh předem zajištěno býti
— V úterý odpoledne přišel k
- vážnému úrazu brzdař Joseph
Groves zaměstnaný na okružní
dráze Při přibírání dalších vozů
nákladních na stanici Walnut Hill
opomenutím zůstaly totiž vozy
nespojeny což mělo ten následek
' ze prj jizae ao svánu zaaat vozy
zpět se rozejely a konečně z kole
" jí se vyšinuly Na vozech těcflto
nalézal se Groves kterýž při tom
- hlavně na hlavě těžce potlučen
byl
v pondéh odpoledne odbý
' vána zvláštní schůze rady měst
- ské v níž dána příležitost zástup
cům obou sporných společností
železničních objasniti stanovisko
jakéž vzhledem k položení tratí na
8 ulici mezi Capitol ave a Ho-
-ward plící zaujímají V téže scha-
xl podány petice občanů kteří
jsou proti položení tratě druhé
i jakož i petice těch kteří s usne
sením rady městské souhlasí a vý
sledkem tříhodinového rokování
bylo Ze konečné projednání o tý-
den odloženo v té naději že do
bon nějak urovnají
nif — yj _ r__i
— rocaiaeu - lyunc louči 3
města aafcebo kapitán "dobrovol-
nika amerických" orgonizace na
vlas podobné oné armády spásy
J ' McLaughlin a s ním zárověS
~ zmizelo x pokladny "posádky''
i a&jSÍ přes f 100 na hotovostí
IDuDO XUU IBMHE IKHIIHW
Bylo prý no v Omaze přilil horko
a proto vyhledali si iel podnebí
chladnější do Kanady kdež prý
t rodíSe jého bydlí Zároveň s sin
i naoielka jeho a dví
— V pondělí splašili se na 19
a Farnam koně' zapřažeuí ve vůz
Golden 'Gater mlékárny" daleko
však nedoběhli neboť na 18 a
Harney ul narazili vozem na te
legrafní tyč a to tak důkladné že
týž úplně rozbit Nehoda zavině
na byla nezbedou jakýms kterýž
koně do krku gumou štípnul a
kterýž když výsledek "špásu"
svého viděl rychle zmizel
— Nikdy připálený nikdy ne
dokysaný nikdy tvrdý není ale
vždy čerstvý a chutný jest chléb
svatojanský u Čermáka v lékárně
13c libra 45?
— V pondělní schůzi městské
rady jmenován bl výbor kterýž
prozkoumati má pozemek na 48
a Center ulici zda týž by ku stav
bě budovy Školní se hodil Místo
ono vyhlédnuto jest pro školu v
kteréž by dosavadní tři menší
školy Ambler Eckermann a West
Side sloučeny byly a výboru dá
no právo zvláštní schůzi ku podí
ní zprávy své svolati — Dle usne
šení rady započne vyučování ve
veřejných školách našich 17 září
a rok školní potrvá do 21 červen
ce Vánoční prázdniny počnou
22 prosince a skončí 30 prosin
ce jarní pak prázdniny budou od
23 do 31 března Návrh aby v
listopadové volbě předloženo bylo
voličstvu k ohlašování za 150000
dollarů dluhopisů nástavbu škol
Monmouth Park Vinton a West
Side a na dokončení High School
odkázán výboru finančnímu V
téže schůzi zadán Ant Kmentovi
kontrakt na odstěhování dřevěné
školy při Comenius Škole na po
zemek při Vinton Škole za £140 j
— Příjmy školního fondu v úřad
ním roce' 30 červnem ukonče- '
ném obnášely celkem $497345-!
30
— V pondělí odpoledne utonul
při koupání se v řece Missouri po
blíže mostu U P dráhy gtiletý
James Gilligan Týž koupal se
ve společnosti několika soudruhů
a při tom dostal se do hloubky
kdež proudem stržen byli utonul
dříve než ku pomoci přispěno býti
mu mchío Vzdor tomu že po
mrtvole jeho ihned pátráno nepo
dařilo se jí dosud naleznouti —
Otec jeho jest výhybkářem na U
P dráze a bydlí na 7 a Hickory
ulici r
— V úterý oznámeno policii
zmizení Ambrose Marteia na 14
a ieavenworth ulici bydlícího a
jelikož týž již po delší dobu cho
rým byl a následkem toho malb-
myslným se stal obávají se pří
buzní jeho že samovraždu spá
chal — Kťrá mouka íe jest nejlepíít
Nu Wilber ská Zwoníčka a Aksami
ta To se mis'
— V nemocnici sv Josefa ze
mřela v úterý po operaci paní
Slámová z Wilber kteráž sem v
průvodu paní Janouchové švagro
vé své přijela by pomoci lékařské
tu vyhledávala Trpělať již delší
dobu rakem ledvin a stav její byl
tou měrou vážným že operace
uznána nezbytnou a že táž pouze
jen na výslovné přání zesnulé pro
vedena Operována byla dr Ho
lovčinerem za assistence dra
Emersona nebohá žena byla však
již tou měrou nemocí vysílena že
krátce po zdařilé operaci ducha
vypustila — Zanechává tu man
žela a šest dítek z nichž nejmlad
ší pouze 22 měsíce staré —
Mrtvola - odvezena ve středu do
Wilber kdež k věčnému odpočin
ku uložena bude
— Od neděle za týden pořádán
bude loží Jan Hus číslo 5 Kyrií a
Pythia pro členy jich rodiny a
přátele soukromý výlet do Syndi
cate parku a netřeba zajisté do
kládati že každý účastník téhož
příjemné odpoledne zažije Vy
znamenávají? se všechny zábavy
lože této nejenom svou ušlechtilo
stí ale 1 srdečnosti a ten kdo
jednou zábavu spolku onoho
navštíví zajistí neopomene i po
druhé tak očiniti t -
— V půlnoci na úterý vešlí dva
lupiči se zakrytými obličeji do
Cummingova salonň na Sherman
ave a rozkázali nalévači Wardo
vi aby zvedl ruce vzhoru " Byl
tam ještě jeden host mezi tím
vstoupila paní Cumingová do sa
lonu a pak leití jeden pozdní
host ale všem rozkázat jeden c
lupičů aby si stoupli do řady a
zdvihli ruce mezi Čímž drahý vy
prazdňoval zásuvku Bylo lam
prý asi 1 25 jež bandité sebrali a
v okamžení zmizeli
— Nil slavný soudce Gordon
ukládá sice málo pokut za pře
stupky městských ustanovení ale
jeití i to málo chce odstranili
línobdykráte žádal písaře policej
ního soudu aby pokutu přestup-j
niku ulořeriou vrátil ' coŽ on ale
odmitnul '" Městský kontrolor se
přidal na stranu písaře Griera
aby Žádné pokuty nevracel neboť
jakmile za složenou pokutu dá
kvitapci jest sám za peníze ty
zodpověděn Nyní tedy nebude
moci již soudce Gordon pokuty
odpouštěti a tak snad Školní fond
něco získá
— Populistícká okresní kon
vence odbývána bude z usnešení
okresního výboru dne 28 srpna v
místnosti Peter Cooper klubu na
15 a Howard ulici za účelem no
minovaní trt státních senátorů 9
poslanců komisaře druhého di
striktu návladního a odhadčích
pro Omahu a Sputh Omahu
— Karel Rendla studující ob
chodní koleje bytem 1241 již 14
ul' tipíval přj svých studiích ne
smírnými bolestmi hlavy až se
mu oči bolestmi stočily "Zkusil
jsem mnoho léků'' praví i od
všech českých vyrabitelů ale ne
nacházel jsem úlevy až přítel po
radil mi zkusit Davidovy prášky
vyráběné p St A Beránkem v
Omaze Neb poštou 26c — Jak
mile jsem jich užil dvě dávky bo
lesti ihned pominuly a oči se mi
nikdy od té doby nestočily Proto
odporučuji Davidovy ýrdííy všem
trpitelftm jakožto nejlepši a jistý
lék proti všem bolestem hlavy v
— Na přístavku zdejší pošty
započala práce minulé úterý a sice
započato s vyvážením země pro
základy Vezme prý to 6 týdnů
než se ku kladení základů bude
moci přikročiti Mezi tím co se
stavba bude prováděti bude zadní
část pošty zcela zavřena tak že
veškerá dodávka pošty se bude
díti na straně jižní kdežto strana
východní ponechána bude pro
obecenstvo
— Pro vojsko na Filipíny bylo
odtud zasláno 3000000 lib ovsa
Pytle pro tuto zásilku byly zhoto
veny zde a vážily 41140 liber
oves pak vážil ód 32 4 do 34}
lib buši ( Všechen pocházel z
farem nebraských a odvežen byl v
76 železničních vozech do San
Franďska odkui bude dopraven
do Manily Jest vypočítáno že
oves ten vystačí jen na 60 dní pro
koně a mezky vojska Spcj Států
na Fiiipinecb
— Dr A P johnston zubní
"' 4U4 "''" unie Opati u
svou pracovnu těmi nejnovějštóů
a nejdokonalejšítňi nástroji a zaří
zením Zuby trhá ÚDlňě bez
bolesti' ' ' tf
— Oblehací baterie O z Fort
Riley odeslána byla do San Fran
ciska aby oďtud byla dopravena
do Číny Tři z vojáků této bate
rie jejichž Čas služebný brzy má
vypršeli přeloženi byli k jiné ba
terii Ve Fort Crook byli vojínové
ve středu vypláceni a celá výplata
obnášela 1 10 000 kdežto ještě v
minulém měsíci tam $50000 vy
placeno — Ve schůzi městské rady mi
nulé úterý navrhl radní Hascall
aby byl povolán John A Cole z
Chicaga ku odhadnutí ceny zdejší
ho vodovodu Tomuto návrhu
odporovali někteří radní z toho
ohledu že by povolání vodního
inženýra z Chicaga stálo peníze
a pak prý odhad jediného Člověka
by nedostačil Po dlouhém há
dání byl návrh Hascallav odkázán
výboru pro policii a hasičstvo
- školní budova Saratoga na
rohu Ames ave 24 ulice jest ob
klopena mnoha kolejemi železnič
ními tak že panuje obava aby
ucti zde přejity nebyly Aby to
mu bylo aspoi částečně od pomo
ženo žádá se na školní raďí za
koupení kousku p&dy u školy té
čímž by byl dvůr zvětšen a dětem
více prostoru poskytnuto
— Značná část obchodníků
zdejších chystá se k organizování
se za účelem vystoupení proti tak
zvané Trading Stana p Co kteráž
nimi o výdělek se dělí Společ
nost tato jak známo dodává ob
chodníkům tak ' zvané ' obchodní
známky ovšem Že za jistou cenu
kteréž pak zdarma obchodníky
zákazníkům při každé koupi
éviem v poměru k obuosu place
nému dáváay jsou a za něž pak
tito v obchodí společnosti zboží
vybrali si mohou Obchodníci
phili konečně k poznání Že se
společností onou o výdělek děli ti
se aasí a že téže dvojnásobného
výd£k doptá fa jí a proto svoíati
hodlají schází za účelem os nele
ní že na dále známky od společV
notti této bráti nebudou
— O sssBovraždu otráveoím se
pokusila v sterý večer paní Sbor
tie Growesová vdova po saloníka
téboi jména kterýž minolébo pro
since v hostinci svém ks 'tj a!
Vjr n4nscKVii ZjÍkokv
T pMpravcr JmC rýtoen pnU
BOLESTI V KYCL GI
bolení f zádech rh8omsttsaso atrl
HRA RICHTERA -vétoinámy
"KOTVOVÝ"
PAIM EXPELLER
Jedno t Dortiftlnýcb lékařských Tyvédčuj
t AVOITOIIIUMHOTU
f Chle906dubns 1899
VZŽH
jk u-vnmvvIMntKllER co hul
1-1: ::uiu:JHáMBMMMiviwniW
mauru
7SC SOc a vech lékárnikd nofc plitc Krmi
V Ad Klr ht#r I o Slo r™ri uifiew ior
nit tt a-runil li lU-JUtlirí-JÍ i
Odpornfen vjfnikajipmi Irkaři
Douglas ulici opilcem jedním za
střelen byl Požila značnou dáv
ku morfia a pouze jen rychlému
zakročení lékařskému co děkovati
má Že při životu zachována Co
k pokusu samovraŽednému ji do
hnalo známo není
— Policii oznámeno v úterý
zmizení Nelson Gillespie ho kte
rýž před několika měsíci guverné
rem z káznice propuštěn byl na
slib že do zbytku lhůty kterouž
jinak ve vězení ztráviti by musel
v obchodě jednom zdejším pilně
pracovati bude Týž odsouzen byl
před dvěma lety na šest roků pro
vloupání se a patrně práce pocti
vá se mu znechutila '
-— Chcete-li si pochutnali na
výtečném moku navštivte p Fr
Semeráda na rohu 16 a Williams
ulici a poručte si sklenku pravého
plzeňského Lepší nenajdete v ce
lém městě 74tí
— Za měsíc červenec skolekto
váno bylo zdejší úřadovnou pro
vybírání vnitrozemní daně Í361
55538 proti i35956056097 v
témže měsíci roku minulého Z
obnosu tobo připadalo {54425 15
na da5 pivní $15519858 na da3
z kořalky $851031 na daH z
doutníků $7533650 na zvláštní
A ~2L _ - „ l_U
usu a j4wV'JJ u kuituiuu
daň válečnou
— C L Chafíee člen komise
na úpravu toku řeky Missouri
odejel v úterý do St Louis aby
poradil se tam s před-edou komi
se vzhledem k tomu zda nově
utvořená písČina v řece Missouri
pod mostem east-omažským ná
kladem komise odstraněna by býti
nemohla tak aby plavbě proti
proudu žádná překážka v cestě
nestála
— Omaha CoalCoke and Lime
Co požádala krajský soud o vy
dání soudního zákazu kterýmž
dráze Burlingtonské zakázáno býti
má položení tratě cd Dodge jižně
po 8 ul Společnost výše zmí
něná vlastní na 8 a Dodge ul
majetek s průčelím 150 stop oa
kterémž ku stavbě velkého skladi
ště se chystá a v žádosti o vydání
zákazu onoho uvádí že by polo
žením tratě dotyčné majetek její
na ceně poškozen byl Na ulici
oné nalézá se totiž nyní již jedna
trať a položením tratě druhé za
mezen byl by téměř úplně přístup
k budově oné povozům jež spo
lečnost k provádění obchodu toho
potřebuje Žádost projednávána
bude v sobotu
— Ve schůzi pozemkové bursy
ve středu večer měl John Knbx
přednášku o vlastnictví domovů
V přednášce té dovozoval že ta
kové město by bylo ideálním
v němž by každý vlastnil svůj do
mov Uokazoval ze vlastnici do
movů jsou nejlepšími občany a
tudíž má býti povinností majitelů
pozemků i časopisů napomáhati
k tomu aby co možno nejvíce
obyvatelů města bylo zárovefi ma
jetniky vlastních obydlí Předná
ška ona se líbila Členům bursy po
zemkové a bylo ujednáno v každé
schůzi nějakou přednášku uspořá
dati Pro příští schůzi se nabídl
p Seely přednášet! o majetku ob
cbodníin a p Frenzer o zákonu
ohlední komisnčbo
Ozxiéimexii
Pěvecký odbor T J Sokol v
Omaha hodlá dávati operu "Pro
daná nevěsta" a tudíž tímto jsou
žádání všichni ti kteří by cbtíli v
opeře té spoluúčinkovati by se
přihlásili buďto v pondělí aneb ve
čtvrtek večer v Sokolovně u cviči
tele Pě v odboru -'
l Za Piv odbor T J Sokol
V X- Fila tajemník
Pfiílflte se o rotiííeoí ifoapjdšře
Um více bode mfU odbitatelů tím
vfes bode idokoealován
r Kb
Každé chuti se vyhoví
Každá forma se uspokojí
Každé peněžence se uspoří
▼ Haleni olkm routo ucSra
0:!delení
oděvním
Jest miílo toho ku zvřdční oa co bychom již nebyli přiMi
Není to proto že bychom insd bli chytřejšími le íe jsme
zkiiSenfjaíml
tOO koupi mužský rolovlnřny
kostkovaný s dobrou podšívkou dolfe tff'
stoji WUu
S500 koupi mužský cclovlnřn? olilek hnhíý neb svt
tlých barev Až prohlednete sl jiné Í5(K)ové obleky mřstř
přijďte k nám a porovnejte je ííaSe nebyly nikdy sníženy a
Jiuf oznamuji ju v cenfi poloviřní Cena Jejich neobmíSela $10
u) urz jen fiou
M7ift knniil mn7sktf
zavluřtě dobrý nejuovejštho střihu pf knft hotovený stiíl tlO
8S75 koupí mužský worsted obl-k z Oxford neb kafi
míro pruhovaný kostkovaný neb Jednobarevný a jedno neb
dvouřadovou vestou stál $13
Kočáry poliřTo-ain
( obdržíte vždy nejlepši a nejlevnější
UtlM Ui] i gnniDTfml rtflr opatfené iMntiy pro noby ? zimě
Telefon 257 Paláce
Otevření hostince B
Nížepodepsaný dovoluje si všem svým ct příznivcům
a krajanům vůbec oznámiti že převzal do správy své
NÁRODNÍ sin
na jihovýcfa robu 13 a Williams nl
k a že hotov jest pány hosty výtečným budějovickým
[ dobrými lihovinami a jemnými doutníky obsloužili
w Snahou mojí bude postarati se nejenom o uspoko
jí jení všech žíznivýchale též i o řádnou obsluhu a náleží
r té pobavení všech páal hostů
O hojnou přízeň žádá — 1
► m: kreůmer
The Limited" eveninř tratil and "Tlie Eípreti
aooa train (roní Ouutlia :ut Chicago
DNEXCELLED SERVICE
I)ay trala and evening trnln írom Oinnhi fu
UiuneapollteiMl St PatJ
Tlcke'sof aentaoícoi)ec'InT line
W II En:! hh raas'r AKL Oiaaha
h iuns- o:
JF MERKY AQP
jHlhlMlIMK
Ulili! Uhlí!
Nabízím ct svým krajanim nejieplf
tvrrtí a niěké oh!f za cenr nejnlííí
tiit přesáté 200lib Dováikii rychlá
~" I IEVÍ 715 8 18th 8U
Títeros 1918
UNION PACIFIC
ac Omahy do Silt Lake City
o 10 hodin dříve -as
Omalty do ' San Iriaiíciiska
o 15 hodin dřfre
z Omahy do Portlad
o 15 hodin dříve -
' '
než po jiných drahách
Vozy pro kuřáky knihovna holičská dílna a čít árna
Palácové spací vozy Vozy jídelní dle evropského apůnobu
Pinttchovo osvitlenL -
r±tOÁ thZvnti řís 1324 ftrtsa d" Td US
Pokrok Aoijuit 18
oblek haMf neb
laný a novomódní—
rcluvliiřn v( hlilr svtlch liurno
Stables 1623 Davenport St
THERB NEVĚR WAS BUT ONI
ELDREDGE
It waa placed at the Highest Standard
years ago and it is right there yet
ROT HOW CHEAP BUT HOW G00Ď
BOT HOW TRASHY BUT HOW RELIABU
THE OLD RELIABLE ELDREDOE
The Wheel that bas for years held lha
Endurance Records of the World
The Wheel that Runs Eaaier than any
otber
The Wheel that is alwaya Up-To-Date
and Abead with Improvementa
A WHEEL TO BE PROUD OP
Eldkedck Riders ars Respbctbd
Bldrbdob Ridkks Gkt Satisfactiou
arr earaioauc -
ANO SCC WKV
National Sewing Machlne Co
3f BELVIĎ£RE 1LL
JaekaMlML
CHICAGO
n Keaát Itratt
BTWTOU
í®0 +11 &
VLAKY