Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, August 10, 1900, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    6
POKROK ZÁPADU
RŮZNÉ ZPRÁVY
Alofiký poklad lílíže ostrova
Paxo objevili potápiči množství
starožitností na dně jnnického
moře Jsou to předměty nesmírně
cenné dosahující stáří asi 200 let
a jak se všeobecně za to má tvo
řily obsah nákladního korábu jenž
tudy plul v oné době do Benátek
Řecká vláda zanáší se úmyslem
dáti veškeré tyto předměty potá
pěči vynésti a obohatiti tím sbírky
musejní Aby pak předčasným
a neoprávněným hledáním nepo
volaných činiteli z hloubi mořské
ho nitra se ničeho neztratilo ro
zestaveny u dotyčných míst vojen
ské stráže jež přísně nad tím bdí
aby se sem nikdo podezřelý ne
přiblížil Attentát na sochu Z Paříže se
oznamuje: Onehdy v noci spáchán
byl tajemný attentát v sadech
světové výstavy Několik osob
jež však nebylo moŽDO zadržet
ale o nichž je domněnka že to
byli španělští anarchisté pokusilo
se zničiti ohněm sochu španělské
ho prlitika Canovasa del Castillo
jenž jak známo byl před několi
ka roky zavražděn Socha sád
rová 1 pomalovaná je dílem špa
nělského sochaře Joaquima Bilbea
Jest postavena ve stromořadí jež
vede od monumentální brány na
pláce dela Concorde k novému mo
stu Alexandra III Útočníci po
lili již podstavec petrolejem a chtě
li jej zapáliti pomocí doutnáku V
tom v?ak byli překvapeni policej
ní hlídkou a dali se na útěk
Sultán a literatura Vlidiz kio
sku jenže má 12000 obyvatel a
jejž střeží 15000 vojáků nalézá
se mimo četné úřady sultánského
dvora též překladatelská kancelář
Zástup úřadníků znalých všech
orientálských a evropských jazy
ků pracuje zde nepřetržitě Vše
chny značnější politické a illustro-
vané časopisy jsou tu předplaceny
a překládají se ve výtahu pro sul
tána Kancelář čítá 15 vyšších
úřadníků nazvaných tajemníky-
dragomany kteří mají měsíčné
služné 10 až 40 tureckých liber
Mimo politické články překládají
se pro sultána romány a ncvelly
ze všech řečí až dosud dodáno z
této kanceláře do sultánské kniho
vny 5500 povídek Vše píše se na
bílém papíře velké osmerky a pře
kladatel sám sváže své dílo zelený
nu a Černými stuhami Rukopisy
putují celým harémem a uloží se
pak do knihovny Sultán miluje
zvláště kriminální romány a
tomto oboru není autora jenž by
nebyl pro sultána přeložen
Návrat dotnllého nebožtíka vzbu
zuje značnou sensaci v okresu
Mauriac ve Francii Obchodník
s plátnem z obce Sainte Eulalie
pan Robert as před 15 lety opu
stil tamní krajinu a od té doby ne
dul o sobě vědět Když" onehdy
na své cestě přibyl na blízko své
ho rodiště použil příležitosti na
vštívit svoje příbuzné Nejprve
došel si ke své sestřence bydlící
v Saint Cirques de Malbert Na
místě radostného přivítání dostalo
se mu však podivného přijetí Se
střenka medeia na neno jako na
zjevení z onoho světa Vždyť
před několika lety četla černé na
bílém zpráva o jeho smrti a osob
ne Dyia přítomna zaausni mži za
něho Jen s neivětším namáhá
ním podařilo se přesvědčit ji h
tná před sebou člověka z masa
krve Nejsa nikterak spokojen
tím ze tak bez okolků byl vyškrt
nut ze seznamu živých odebral
se pas Robert do Sainte Eulalie
kdež bydlela jeho stará matka
Také ona spatřivši jej poděšeně
ucouvia Když však se přesvěd
čila že to není přízrak dala po
bnutlivým způsobem na jevo svoji
radost že ten o němž se domní
vala že je nebožtíkem žije Vy
pravovala mu pak že starosta
obce Cbatre zaslal jí jeho úmrtní
list a že k ní přišla žena jež tvrdi
la že byla několik let za něho
provdána Vdova nechala jí dvě
dítky jež prý jsou její vnoučata
Všecek překvapen svým úmrtím v
Cbatre v obci již zná jedva dle
jména a nemálo zaražen svým
otcovstvím o němž neměl potu
chy podal Robert žalobu Tu
vyšlo na jevo že jakýs neznámý
člověk nalezl vojenský průvodní
list jejž byl Robert před 10 lety
ztratil Žil v Cbatre pod jménem
Robert oženil se tam a konečně
tam í zemřel aniž kdy vznikla
nejmenší pochybnost o jeho osobě
Růdinj poUhnmně na členstvo ne
jsou ve Franci práv! řídkým zje
vem Ve Vendée lije rodina Guer
ryú jejíž člena jest na živa 98
Pra&id René GoerrjT měl 10 dětí
x niebi jeiti & lije olepily se a
měly celkem 69 potomků Z těch
to znovu jich vešlo v manželství 7
a dalo život 20 dětem Francouz
ský list jenž zprávu tuto přináší
připomíná skromně: "To je sice
všechno velmi hezké ale zároveň
dlužno uvážiti že se touto metho
dou nápadně zkracují dědičné po
díly" Časopis ve verílch V Athénách
vychází satirický list "Rotnios"
jejž vydává jediný redaktor básník
Souris ve verších od počáteční
do poslední písmeny "Romios'
zahajuje právě 17 svůj ročník
při kteréž příležitosti uveřejňují
místní časopisy zajímavé podrob
nosti a data o nevyčerpatelné po
etické žíle redaktorově Neoby
čejně plodný básník uveřejnil ve
svém listě již neméně než 257000
veršů nepočítaje do toho básně
jichž řadu nespočetných svazků
vydal básník v samostatných od
dílech Také v různých jiných
časopisech jichž jest redaktor
"Romia ' spolupracovníkem vy
tištěno bylo za uplynuvších 17
roků celkem 30 — 4000 veršů
Práce zajisté velice cnvály hodná
záslužná Jenom že by také
stálo za zjištění zdali se i čtenáři
obírají plody bohaté básníkovy
rausy a čte-li také skutečně někdo
co zrodilo se v hlavě bohy pože -
hnané
Podvrlené dicko — V anglických
románech hraje podvržené děcko
za účelem nabytí dědického jmění
úlohu velmi častou Před několi
ka dny však zabýval se porotní
soud kentského hrabství takovým
romantickým případem ze skuteč
ného žití a žalované paní Amálii
Guilfordové vyneslo to osm měsí
ců vězení Zesnulý Tomáš Guil-
ford jenž před necelým rokem
složil účty se světem zanechal
svým třem synům po 10000 lib
rách sterlingů s podmínkou Že
podíl jednoho každého kdož by
zemřel bezdětek připadá bratrům
druhým nebo jejich potomkům
Žalovaná provdala se roku 1897
za lednono z bratři manželství
však zůstalo bezdětným Ku konci
minulého roku zaopatřila si paní
Guilfordová prostřednictvím novi
nářského insertu děcko právě zro
zené a odcestovavši na delší dobu
vydávala je všude za své Nepro
zřetelná Žena jež i vůči úřadům
vystupovala s tvrzením že děcko
jest jejím vlastním zapomněla při
tom že už je čo roků stará Pro
toz Duaiio její tvrzeni jakoby se
byla ve věku tak pokročilém stala
matkou všeobecnou nedůvěru a
trestní šetření o něž zakročili pří
buzní se strany nebožtíka muže
mělo za následek že objeven byl
v jednání její zločin podvodu pro
kterýž odsouzena byla konečně do
osmimčsíčního vězení Paní Guil
fordová jak se zdá nasbírala již
na poli manželské lásky hojně
klasů praktické zkušenosti Je
tomu právě deset let kdy opět
imým mužem zahánla proces o
zrušení manželského slibu a zů
stala na celé čáře vítězkou
Výsíavnl ruch v tropické Africe
— Pařížská světová výstava má z
nenadáni konkurentku o niž se
dosud ještě neví do jaké míry k
sobě obrátí pozornost ostatních
dílů světa Výstava africká ote
vřena jest od 1 května v Dakaru
hlavním přístavním městě fran
couzské Senegambie v bezpro
střední blízkosti Zeleného mysu
Je to asi prvá výstava v oné ko
lonii Byla jako všechny podniky
toho druhu zahájena slavnostními
ceremoniemi a zejména velkolepý
mi řečmi a jevila do té doby uspo
kojivou návštěvu Mimo jiné
předměty vystaveny byly v prvé
řadě výrobky zemské sbírky míst
ní zvířeny ozdobné předměty do
morodců atd atd Výstavní před
měty byly vesměs umělecky pro
vedeny a v úpravném dakarském
parku seřaděny takže skytaly
návštěvníkům pohled velmi vábný
a poutavý Zejména však vyzna
menávala se výstava vlastností
jíž postrádaly veškeré ostatní její
předchůdkyně dosavadní že totiž
neplatilo se do ní žádného vstup
ného aby ji domorodci když ne
všichni alespoň jich největší po
čet mohli navštíviti Vláda kolo
nie podnikla v tom směru vše co
bv sloužilo ku zdaru výstavy ze
jména pak zavedla ve zvláštním
oddělení výstavním pěstování uži-
tečníbo stromoví jez až dosud
Africe bylo naprosto neznámým
a jež zdaří-li se jeho pěstování
mezí domorodce zdarma rozdá
ienom abv se rostlina místní
půdě až posud cizí v tropickém
pismo bojně rozmnožila '
Pověrčiví lidi — Téměř neuvi
řitelnoa zdá se býti zpráva o při
padá jenž udál se za poslední do
bjr v maďarských Ujhelácb a jen
smutným jeví se býti dokladem
toho jak uherský lid venkovský
pověře je oddán Za časů nedáv
ných bouří vichřic a dešťů stíže-
na byla malá obec strašnými Ži
velními pohromami takže v Šírém
okolí skoro všechna nadčie na
polní úrodu byla zničena Pověr
čiví lidé marně pátrali do příči-
as
nách jež trudný stav zavinily až
konečně je objevila stařena kteráž
počala rozhlašovati že věci přišla
na kloub Nikdo prý není pů
vodcem zlolajných poměrů nežli
nedávno zemřelý obecní přísluš
ník Josef Žurka kterýž prý tolik
špatných věcí za svého žití natro
pil že i nyní jeho duch nedá po
koje a v noční době prý stiaší v
příbytcích pořádných lidí jež po
važuje za své nepřátele Brzy na
to našla se celá řada pověrců
kteří stařeně dali za pravdu a kte
ří s ní v tom směru souhlasili že
prý skutečně ducha nebožtíkova
ve svých bytech za noční doby
zahlédli Všeobecná hrůza i zdě
ní zmocnily se vznětlivého ob
čanstva A výsledek všeho bvl
že mladší generace usnesla se na
rázném vystoupení proti dotěrné
mu "duchu' nebožtíkovu aby mu
dalších roupech učinila přítrž
Za bouřlivé noci vyrukovali na
hřbitov a vykopavše z hrobu ra
kev domnělého škůdce rozbili
její víko a vidlemi probodali
mrtvolu znetvořivše ji způsobem
nejohyzdnějším A jeden z nich
probodl levou stranu zetlelého tě
la prý na znamení že prokláním
Žurkova srdce bude učiněna přítrž
všem příštím nešvárám strašícího
ducha — "Více nás nepostrašíš''
volala při tom většina mužů a roz
rytý hrob opěttě zaházeli prstí
A ve vsi zavládlo všeobecné pře
svědčení jež tam až do dneška
platí že se tam žádná Živelní po
hroma více nepřihodí
Nleo o finském novindřstvi —
Jednou z nejnadanějších a nejči-
pernějších osobností žurnalisticky
činných jest ČíBanka M Smitho-
vá vydavatelka "Peking and
Tjencin Times" rodem Angličan
ka sídlem z Tjencinu List jejž
vydává vychází jakožto týdenník
spolehlivostí zpráv jež v listu
svém otiskuje dobyla si neobsáh-
uúvčry auKiického obyvatelstva
Číně a Japonsku Také bývala
Činnou jakožto korrespondentka
londýnského "Standardu" a také
zde se prý dobře osvědčila Ve
článcích' ke konci minulého roku
psaných osvědčila prý mrs Smith
ová neobyčejnou routiuu novinář
skou í politickou neboť porovná
vala tam politický stav věcí s osu
dem příštích dob Číny a proroko
vala prý vše do posledního výjevu
co dnes bouři novou ieií vlastí
Mrs Smithovou velebí anglický
tisk jakožto politickou znameni
tou sílu což ještě nevyvrací fa
ktum že i synové Albionu bývají
vůči dámám někdy přespříliš ga
lantními
Porotci
Sapaal J L PřeloJd L Kradai
Je večer Na stole osvětleném
lampou syčí do zlatová vyleštěný
samovar a vypouští z pod vička
proudy páry Za stolem sedí Žen
ština a vedle ní mladá dívka vyší
vá cosi na pohovce Z vedlejšího
pokoje jest slyšet silné chrápání
jež pěkně doprovází syčení samo-
r s
"Mám vzbudit tatínka )' táže se
dívka ''lest čas aby vstal Spí
už tři hodiny"
"Můžeš ho vzbudit K vůli
němu tu nebude samovar stát de
set hodin" odpovídá starší Ženšti
na "Ale sotva ti vstane - Bude
to zase práce než ho zvedném
Poslouchej jak spustili"
"lest unaven Však to není
maličkost sedět od jedenácti ho
din dopoledne až do sedmi večer
v 60udní síni jako porotce To musí
zmořit každého"
"To sedění? Je to nějaká prá
ce aby se tím unavil ? — Ano
kdyby po celý čas ten štípal dříví
to by bylo něco jiného Ale on
seděl pěkně na měkké pohovce a
naslouchal Ne to bo nezmohlo
ale vodka bo zmořila Vždyť
když se vrátil od soudu vypil půl
láhve nakládané březové 1 A byl
by snad vypil ještě více kdybych
mu nebyla láhev vzala Mitrofane
Samsoniči! Vstávej budeme pít
čaj Samovar je na stole ''volala
žena
unrapani sticnio a ozvalo se
vrzání divanu
pravila dívka
"Tak ho nevzbudíme: musíme
jím zahýbat jinak za nic na sviti
se neprobudí — Vstávej tatínku I
Bude brzy deset hodin ť' volala
"Ano jest vinen ale zasluhuje
ohledů' hučel spáč na divaně
"Co to brebtá?" tázala se žena
"I myslí Že jest ještě u soudu
Na mou věru jemu se o tom sou
dě i zdá! Tatínku samovar je na
stole Jest na čase aby se pil
čaj'' třásla dcera otcovým rame
nem "Tak a kde jsou věcné dokla
dy?'' neslo se z divanu
"Jaké věcné doklady? Vzpa
matujte se tatínku nejste u sou
du nýbrž doma''
"Vím vím— počkej trochu
povýšeným hlasem a vešla do sou
sedního pokoje
Nech mne vyslechnouti řeč proku
rátorovu" "Zde nikdo neteční Samo'
var už hodinu kypí"
"A kde se vzal samovar?''
"Kdo vzal samovar? Náš sa
movar kypí Nikdo samovar ne
vzal'' "V obžalobě o tom nic nesto
jí Nech mne povídám tií"
"Ach pane bože! Tohle je
spaní! Maminko abych snad při
nesla mokrý ručník? Otřeme ta
tínka snad se pak vzpamatuje
Mluví ze spaní tak jakoby byl o
soudu "
'Mám vám přinést mokrý ruč
ník?" "A komu vzal ručník?"
"Ale nikdo nikomu ručník ne
vzal Náš ručnÍK Ručník
abyste se jím otřel a osvěžil" na
máhala se dcera "Mám ho při
nést?" "Taž se předsedy'
"Jakého předsedy? Vždyťjste
doma Což mne nemůžete po
znat?" "Jak pak nemohu Poznal
Ale kterak ty sem přicházíš do
síně porotní? Vždyť stojí u dveří
četník"
"Co je to s vámi? Přinesu hned
ručník''
"Nenos ho sama nenos ho sa
ma Ať ho přinese seudní sluha"
Dcera Šla pro ručník V oka
mžiku na to otec zase chrápal
"Zde je ručník otřete se'' pra
vila dcera když se vrátila
"Co to? Už zase chrápete?"
"Nuže nepovídala jsem to?"
ozvala se matka
"Nyní ho budeš musit budit
celou hodinu Usne li po tako-
vétn napití je zle Mohou vedle
něho z kanónu střílet anebo zvo
nit mu nad hlavou velkým zvo
nem je to jedno — ňeyzbudí bo!'
'Tatoušku tu máte mokrý ruč
dik '" i
'Co jest mu pláten osvobozující
rozsudek když jest redicivistou '
blábolil otec
"Co to pravíte?" tázala se dce
ra
"Redicivista a Sečky usvědču
jící okolnosti jsou jasny '
"Nerozumím varn Mluvím o
ručníku a vy odpovídáte bůh ví
co
"Ale k čemu tolik řeči? Když
jsi přinesla ručník přilož mu ho
na obličej!' volala matka z dru
hého pokoje
Dívka rozvinula ručník a polo
žila otci na obličej
Otec šermoval rukama a volal:
"Počkej postůj Nech vy
slechnouti svědky!'
"Maminko' na tatínka už nepů
sobí ani mokrý ručník" volala
dcera
"Počkej přijdu ti na pomoc s
láhví vody
"Tatínku přijde-li maminka
bude to horší poleje vás!"
"Je-li tomu tak tož ji zbavuju
všech občanských práv''
"Maminku? Co to mluvíte?
Vzpamatujte se povídám vám"
"Chceš přijít mezi arestanty za
to že jsi se sem vloupala?"
"Co to tam blábolí?" tázala se
matka
"Přiřkl vám odnětí všech ob
čanských práv a mne poslal mezi
arestanty'' odpověděla dcera
"A tak počkej já bo sama zba
vím všech občanských práv!" vo
lala matka a objevila se před di
vanem s láhví vody v rukou
"Vstaneš hnědl" křikla na mu
že "Četník tě nepustí!"
"Vstaň sice tě polejů!"
"Bez předchozího vyšetřování?"
"Tu máš předchozí vyšetřová
ní!" a žena Dii vychrstla trochu
vody z láhve
"Pane předsedol Tohle jest
porušení ústavy" křičel mní se
skočiv z divanu "Pane komisaři
pane prokurátore! "
"Podej mi ručník Anuško"
přikazovala matka
Otec stál uprostřed pokoje' a
protahoval se
"Proč jste tohle všecko neu
vedly v předběžném vyšetřování?"
tázal se zívaje na celé kolo
Letni
Blhem horkého potaši nemtli bychom te
přlif namáhali Přemolenl rpůsobuje
potíže žaludeční
Žaludek pak seslábne a má
Dr August Koenig's
Hamburger :: Tropfen
tnpolhbl ony léH a pomiluji
Jest to ten nejlepíí letní lék
"Pojď piti čaj my ti všecko vy
světlíme' "Pod přísahou?"
"I třebas pod přísahou! — Anič
ko vezmi ho za ruku a já za dru
hou No tak
"Fi!"' odlehčil si otec vzpama
tovav se konečně "A mně při
padalo že byl jsem u soudu''
"My tebe samotného musily se
násilím zmocniti Jdiy proč se
tak vzpíráš? Vždyť tě nevedeme
do žaláře!" pravila matka
U samovaru stál syn-gymnasista
a spatřiv matku a sestru jak otce
vedou zvolal:
"Soud přichází!"
ADRESÁŘ SPOLKŮ
Ířsko-Slov Dělnické Podpor Jednot
pro soverojápadni státy:
Minnesota Iowa Wisconsin Hebra
ska a obč Dakoty
Hlaruí Jeduota v Montfromery Miin
odbývá svá wh&ze každou 4 aolwrtu v niÍJN-1 v
slul Ant Váíyo b veřer Vikopredda
J NcMtával Velkotalemolk Jakuh Vondra
PO Box 21 MontKomeryiMlrin Velkoáfrtník
Jos E rokol Velkopokladník J Maruíka
C I v SfdntRomerri Miniu
odbývá tvé schňze každou ítvrtou nedéll
niisíci Předseda Fr K Htant-k Tajeinnk
Fr Mixa Úíetnik Joa E Sokol Pokladník
Torná! Havel
{' II Mladočech r Le Suour Crater
Minnesota
odbývá tvá nrhhte kařdou S nedíll t mřsicl
síni IUOP Pftdseda Jakub Koiiík t4etnik
řr barta LStH-ur Center Mino čřefc i Bl
cek pokladník Vác Kráva
Č III t St Pani Minii
rxlhfvi vhAn IíMo!! řdu ▼ HÍÍÍe!
pfoiíscda Frank Skok tajemník F J Pavlfcť
kaf7 Canton St úí-tník Frant Břlka 57]
W Ttb au st Paul Mluri
Karel Havlíček Borovský ř IT v
Minneapolis Minn
odtiývá avéacbftze kaftdou I nedřít v nuislcl v
síni t ÍN1 corner oř Washington & Oedar ave
Ho Předseda Petr Straka 016 43 Av
Fr Stodola 428 14 Ave S pokl Fmi An
brecht áfetnik Adoit Iloubitzek HirWasla
Ave 8
Č Y V Jiové Praze Mina
odbf vá sví ach(ire katdoo 4 ned&ll v mřsicl
PredHeda Vojta Cbalnpskf taj V li Novot
ný Atetntk Václav Posel pokladník Jakub
Svoboda New Praxue Minn
Komenský ě TI t Harward
MlnnoKola
odbývá svá schůze I uelSli v misích Pfed
Fr Sístekdoiorce Ant Čeehtal Vólfc Paeov
skf HoxMOIenvIlle
tc poklad Jas Neraď Cáklaui] Mina
íftak Juév
Karel Veliký í Til r Noré Třobonl
Minuettota
odbývá svá schftze kaídou 4 nedíll v mWrl
předseda Jan Klein poaiadnia Jann Mela
ocetnia Jan nosxi tajemnic Jan jinara
Kllkeney LeSueurCo Minn
Č VIII IloTnottt OwatowkB Minn
odbývá své schhze každou 1 nedáli v mHtel v
tni Č B P S Předseda Frant Horás tajem
ník Jo F Martinek áíetnlk Karel Klnír
bofer poklad Alola Hykora Oiratunna Mína
Spolek ě IX t 11 ne City Minnesota
rvlhf vá avá iu-li ti i A V míAtWk Hmhnn hmIAU v
wlmirl Předseda Jan gtocbl místopředseda
Tomáš Hizlltajem Jo HartotBox ia Beroun
níetuik Jan Hejda Pl ne City Míno poklad
Jan ŠaiLbavr Plne City Minn
Č X Čechotdoran v Olivín Minn
Předseda Karel Kohn místopředseda M
Petřitka tajemník Krant Halndl Mník K
Koiek pokladník Václav G Pioyliart
ÍVťhle í XI So Omaha eb
Odbývá vr-h&ie kaidý druh# 'tvrtek v mřsi
el o om hodin ve£er v aínl J Kouukybo Před
tedajobn Kubát tajemník Adolf Zeinlákn
au a U nl UCetnik Jan HJnf pokl JVocásek
číslo XII Chrudim t Raci Wi
odbývá své achllie kaMou třetí sobota v mí
síc! v 7 hodin ve£er Předseda Jos Důtek 101
HairererHt taj Jos fkchlik luz Mílvaukee
st acetnik J l Bys iuez hiku st
ČIlo XIII Česli Uf r Worik Bed
wood ( Mino
odbývá tchftxe kaido druhou nedáli v m&stcl
Předseda Fr Šlstek tajemník Jan Posekaný
pokladník Vác PlaáaUa Helvlew HedwooJ
Ok MianeautúamoiaíŤ sen Marortn tted-
wooa uo Mina
ÍíhIo XI T Ladlmli KláceU
v Haor h Wt
odbývá schna haldou druhou neděli v mřslcl
předseda rrant Koxlik tajemník Vác Kin
sfetník Joa Mendlík Uanen Wls poklad
nik V i Koukl
Ju Hh ě XT Hopklna Minn
odbývá svá aehOEO kaldiia druhou soboto
měsirt Předs Václav Tyta taj Jos Hromád
ko Uupklna Minn
5ebraka ě XTI v Omaha Xeb
odbývá svá schtso kaádá první áterý V misfcl
BiístopřMls Josef ťtak
1310 s# I2tb tté A
% pokl V Mysllvac
valní p i w urocna rreas
Chas Ifarel
tal Frank Houknu
Hnlllf ka IV so U
Nesčetnými jsou různé ony for
my bolesti není však 2ádnékterlž
by nemohla vyléčena býti včasným
použitím St Jacob'a Oel Působí
jistě a rychle
Předplácejte na
Pokrok Západu
pouze C2 60 rodně
lélc
TTlety! "Výlety!
Poloviční cena do
Philadelphie
Cliicapi
Cliarlcston S C
Cinciímati
a
mnoha jiných míst
The North-Westcrn Line
Městská úfadoYna: 1401-3 Farnam nl
GA s jotovbitii w
DO TEXAS
Pulimanory BnífetoTé spací tqzt a Ttlne
DoiioToru Tozy na Tra Tlaiácn
Ncjiepší dráha do všech uiíít
Kansas Indiánském území Texaan
Mexiku a na ťacittekém pofereti
Jde přímo do
2 alias
Ft Worti Eillsboro
WaxafeachieWaoo Templ
Sélton Taylor Gainsv2l8
Lockkart Erarietta Sanlíarco
La&rangs Eestcs Alrarado
USTOH GMVESTON AIKTIB
Ij%clh)llý
účinek při všech chorobách
krevních a kožních činí
SEVERŮV
[1RVEČISTITEL
nejhledanějším lékem Čisti krev
úplně a oíli celé tělo
Cent $100
Dámy
trpící různými nepravidelnostmi
SEVERĎY
REGULÁTOR
Ženských Nemocí
vídyv7léM EBfžéíVy o těchto
nemocech a každá láhve
$100
=ššššTl Stroje na ploty
TU rlaná druh v 90 vel-
tnstt Ona Vim 11000
a llfton a dodávkou na
ne)bllzf stan Iři ťiiteal
pro obrátkový oennlk
Eareta Fence MDc Co
PAD BT
HICHMOND IND
KIOQN FEKCC
jCC 6Tali
cATrrn ? mtHNQku
9m — —
s ss s
vrtáky der klo
vých 1'racull
kaldá pdt a ne
mají aoM rovna
VvvrU ae dira t
stopy hluboká ve
1 mlnatácb Z
á'lm tavedrni
nlltttfnia ceno
pro pliálíťh řřleet
Plát aloceanlk
Eswtka rK Mf( Co Ps4 ft
— Předplácejte ae na Pokrok
Západu pouze la 50 ročnt
MM
p2 3 C
ajsruiirc
'J ll ! ffl
6
- 9