Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, August 03, 1900, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i 4 H % k - i JS4v-M t í
' mni iliínr T -~l Mi in' "— éibtr: t J iň ' í
6
Pokrok ZApadu
POKROKU ZÁPADU
ťézá to ve známé
lékárně Jilm ffermáka
v čisU I2ÓÓ již ij
bUU WilUamt
kdež lze veškeré naše záležitostí
vyřizovati
TISKÁRNA POKROKU ZÁPADU
aléiá se t ř S09-511 Jlí 12 !
m MASNY KRÁM
Bt již straDÍ mřsta vlnstnf krajan
"V F Kunci
íífo I244jilni IJ ul
KeJvětSÍ zásoby masa všebo druhu
aseDek lalámu šunek a vůbec všeho co
ot or tento spadá
Čety levnější než kdekoliv jinde
Z NAŠEHO MĚSTA
— Cyklista V F Beuck z
Chicaga který účastnil se minulé
neděle odpoledne velocipédových
závodů na Midway Cycle track
byl bolestně při závodech poraněn
při čemž byla mu ruka v rameni
zlomena Pořadatelé závodu tvrdf
ie nehody této vinen není nikdo
jiný než Beuck sám
— Výkonný výbor pro září-ové
slavnosti rytířů Ak-Sar-Ben-ových
konal v těchto dnech schůzi v
níž mimo jiné pojednával W S
Wright o vydáníjež bude spojeno
s oznamováním v různých časopi
sech Dle jeho odhadu bude státi
oznamování ve venkovských časo
pisech kolem $400 v Časopisech
cnsažských $700 mimo to tisk
hlavně plakáty odhadován jest
na $100 a dalších $100 na různé
práce drobné Elektrické osvět
lení stanů na Capitol ave a 14uK
bude oslňující
— - Pr?ní Teřejaé CTiěení t
Hové Síni Sokolské uspořádá
eviěíeí odbor Těl Jeď Sokol v
neděli odpoledne dne 5 srpna
1900 Jelikož je to právě rok
kdj norá sin tato otevřena by
la očekávat! lze velkou návště
va - Ystapné na odpoledne a
reéer osoba 25c
— Soudce Crawford pokutoval
st-paulskou společnost s hospo
dářskými stroji $ 150 které spo-
lečnost tato dluhovala jako povin
nou dafi Firma tato obchodovala
pfed časem v Omaze avšak pozdě
ji 'se odstěhovala do St Paulaoiž
by povinnostem svým vůči městu
byla vyhověla
— Republikánská volební kam
pa5 byla v těchto dnech zahájena
po celém našem státě a sice s ta
kovým nadšením ve spravedlivou
věc této strany že agitace se zda
rem minouti se nemůže Tak praví
Ernest M Pollard z Nehawka
předseda státní republikánské ligy
Pollard hodlá založiti politické
klnby v každé osadě ve stáru a
jest jist že občané všude budou
nadšeně hlásiti se za členy Kepu
blikáné tentokráte nejdou do boje
- aby ostali na poloviční cstě a to
zajistí jim vítězství ve státu
Uoiforma drsných jezdců ~ byla
schválena pro paradující kluby
jízdní Jsou to tytéž uniformy
jimiž byli oděni drsní jezdci ve
válečné kampani na Kubě a repu
blikáné iowští a minnesotští budou
Uch používati také: Mladí muži
po celé Nebrasce zaujímají se o
I tato uniformu a hodlaií šmahem
přistupovat! k jízdním republikán
ským klubům drsných jezdců —
Kompetentní cvičitelé byli již
zjednáni kteří je dokonale vycvičí
w pochodech
— Cirkusová firma bratří Sellů
a Forepaugha zaplatila městu da&
w obnosu $300 za dovolení otevře
ni obchodu Dafi tato je největší
která za mnoho roků městem byla
přijata a požadována byla na zá
' kládě městské ordinance která
praví že cirkusová společnost
mající 30 železničních vozů atrak
cí zaplatiti musí daně $300
— Během čtrnácti dnů bude
vyplaceno rolníky okresním komi
sařům za 500 akrů cenné půdy v
okresu Douglas mezi Waterloo a
VaLey se nalézajících Již několik
dní na půd této pracují stroje
aby pozemky byly ku dalšíma opo
třebeni způsobilé Je to známka
Uabobyto jemni se tamní rolníci
těší Upraveaá pozemky budou
míti cenu $2500 akr čili celkem
$35000 a používáno jich bude
hlavně ku pěstování semeu pro
východní firmy semenářské jež
posud kupovaly své potřeby ve
svém sousedství Půda jest k tomu
velice způsobilá čímž stávají se
pozemky tyto cennějšími než
ostatní v okolí se nalézající
— Nikdy připálený nikdy ne
dokysaný nikdy -tvrdý není ale
vždy čerstvý a chutný jest chléb
svatojanský u Čermáka v lékárně
13c libra 45?
— Spolek pro zvelebení severo
západní části města odbýval v
těchto dnech schůzi v níž mimo
jiné byio jednáno také o tom aby
zahájena byla agitace ve prospěch
upravení západního konce Ames
ave od hranic městských Na
konci této avenue v hranicích mě
sta nalézá se prostora asi 500 stop
v jihozápadním rohu Fontanelle
parku která mábýti srovnánatak
aby jízda mohla tam býti veskrzní
Když toho bylo by docíleno byla
by Ames ave čtvrtou nejdelší ve
skrznou cestou skrz město Výbor
parkovní a boulevardů bude nalé
hati na městskou radu aby povo
lena byla potřebná částka ku zve
lebení této avenue což vyžádá si
nákladu asi $200 — Ohledně otáz
ky vodárenské bylo v této' schůzi
usneseno protestovati proti zamě
stnání hydraulického inženýra při
odhadování ceny vodárny jež
městem má býti vykoupena Jme
nování tohoto inženýra jest prý
bezcenné a protizákonné Tajem
ník klubu protest tento předloží
městské radě
— Minulou středu byly nabíze
ny do prodeje městské bondy
splatné v 20 letech jež jarní volbou
byly povoleny v obnosu $75000
ku dokončení kanahsace v severní
části města Při prodeji tom shle
dalo se že úvěr města našeho jest
uspojivý neboť přihlásilo se ně
kolik výhodných nabídek Jedna
třetina jmenovaného kapitálu byla
žaoúícena uz před nekoiiKa měsíci
chicagskými peněžníky Season
good & Meyer s nabídkou 107788
percent a ostatek $50000 koupen
byl toledskou firmou Spitzer & Co
s prémií $4000 Bondy ponesou
čtyřprocentní úroky
_ VrxifTn f Lr T _ fnnm Kvllírf
M V ~ ' ~ -J —
v č 716 se v 16 ul zažaloval u
policejního soudu minulou středu
AI Ogle-ho poněvadž tento učinil
útok na Coomovu ženu Ogle
bydlí v jednom domě s Coomem a
minulou středu přišel domů ve
stavu podnapilém při čemž vyvo
lal hádku s jmenovanou ženou
Během hádky šla Coomová do
ložnice pro džbán na vodu a jdouc
kolem Ogle-ho byla jím udeřena
a k zemi sražena Odměnu za své
hrdinství uslyší Ogle z úst soudce
policejního
— KUrá mouka ie jest nejlepíii
Nu Wilberski Zwontčka aAksami
ta To se vaitt
— Tajní policisté Savage a Dunn
zatkli počátkem týdne čtyři rafi
novaoé zloděje kapesní kteří ce
stovali s cirkusem a těší se "pově
stí" mezinárodní Zloději tito na
lézali se v městě pouze asi hodinu
a již pohybovali se v davu lidstva
na 15 a Douglas ul kde hodlali
lovití majíce přehozenou přes
pravou ruku plandu která měla
zakrýti pohyb ruky do kapsy se
nořící Čtverlístek tento byl za
tčen právě ve chvíli kdy jeden z
nich hodlal ukradnouti jednomu z
diváků cirkusových diamantovou
jehlici a druhý zlaté hodinky
Titíž detektivové zatkli v neděli
jiného kapesního zloděje jakéhosi
"Jimmie" Ryana Všichni zatčení
jsou zdejší policii dobře známí z r
1898 kdy odbývána zde byla za
míssiasíppská výstava na ní£ ře
meslo své provozovali Kapsáři
tito byli podrženi ve vězeiíí t— k
dlouho dokuH cirkus dlel v městě
načež byli propuštěni Příležitost
ku okradení zevlujícího obecen
stva tentokráte jim ušla
— Veselá vojna poskytnuta byla
na úpatí Douglas ulice minulou
sobotu odpoledne obecenstvu jež
vracelo se z výletu na lodi do
Florence jezdící Příčinu k tomu
zavdala pí Minnie Inmanová by
dlící na 3 a William ul která
náhodou dozvěděla se že mužíček
její ve společnosti ještě s jinou
ženštinou podnikl na lodi výlet do
Florence Nemeškala tudíž a spě
chala k přístavišti kde očekávala
příchodu svého muže 'majíc malé
děcko na ruce Když parník za
kotvil a výletníci hrnuli se z pa
luby požádala jednu okolostojící
žena aby jí podržela děcko načež
očekávala příchodu zamilovaného
párku Jakmile je) zočila vrhla
se mezí ni jako fúrie mlátíc a
bušíc do obou jako by ani z masa
a krve nebyli což ovšem překva
peným okolostojícím působilo ne
malou švandu Výsledek této pa
talie byl že nevěrný muž odešel
domů s natlučenýma očima a ne-
zákonitý miláček jeho s rozcucha
nými vlasy jako americká vlajka
nad Santiagem ve vzduchu vlají
cími — Školní rada zplnomocni!
H J Bankera superintendenta
staveb aby zaměstnával uniové
plumbaře na stavbách Školních a
sice za plat jaký plumbafská unie
předpisuje S tím však není spo
kojena plumbařská unie která
požaduje nyní aby jejím členům
bylo placeno za hodinu 70 centů
na místě 50 c které dosud unií
byly požadovány a mimo to poža
duje aby veškeré potřeby plum
bařské kupovány byly od zaměst
navatele jehož dělníci pro super
intendenta stavebního pracují To
ovšem je cena vysoká a dle náhle
du superintedenta Bankera staveb
ní rada nežádala by tesaře natě
rače a jiné dělníky na školních bu
dovách pracující aby počali stáv-
kovati kdyby Školní radou zamě
stnáni byli plumbaři neuniovt
— Dr A P Johnston zubní
lékař 1404 Farnam ulice opatřil
svou pracovnu těmi nejnovějŠími
a nejdokonalejšími nástroji a zaří
zením Zuby trhá úplně bez
bolesti tf
— Ve středeční schůzi hudeb
ního výboru pro slavnosti rytířů
Ak-sar-ben ových bylo
usneseno
zřídili 1000
reservních sedadel a
600 stolic z nichž v každé může
zaujmouti místo 5 osob Ve schůzi
této bylo oznámeno že během
slavností uspořádáno bude 28 ve
černích koncertů a ke každému z
nich bude státi příplatek za vy
dražené sedadlo 10 c Mimo to
byl rozdělen výbor pro Council
Bluff a South Omahu jenž má
horlivě pracovali k tomu aby v
těchto místech byl vzbuzen živý
zájem pro jmenované koncerty
— Úřady spolkovými nařízeno
bylo ve středu prozkoumání jezera
Manawa na straně council-bluíf-ské
za účelem zjištění zda jezero
ono pokud plavby na něm se tý
če pod dozor úřadů spolkových
spadati má Rozhodnutí toto zá
viseli bude hlavně na zjištčaí zda
prokopáním hráze jezera od řeky
dělící voda z jezera do řeky a
opáčně z řeky do jezera svésti se
dá
— Charles Borner zámožný
farmer bydlící jiho-západně od
města v Sarpy County dostal se v
minulých dnech do trublu a to za
to Že dvěma na chcípnutí jsoucím
herkám ve stáji své místa a Žrádla
dopřál Borner tvrdí že oba koně
byli zaběhlí a že učinil vše co v
moci jeho bylo aby pravého ma
jitele vypátral a Že také za příči
nou tou ohlášku do časopisu dal
Koně byli majetkem farmera Lie-
derse kterýž tvrdí že koně se
nezaběhli nýbrž že z pastviště
odvedeni byli a domněnku tuto
opodstatňoval tím že ohrada byla
prořezána a že tudíž o iahodilém
uniknutí z pastviště řeči býti ne
může
— V úterý podepsána byla
předsedou rady městské Karrem
kterýž v nepřítomnosti mayora
tohoto zastává resoluce městské
rady kterouž požaduje se zjedná
ní inženýra-odborníka kterýž by
cenu vodárny zdejší odhadnul
tak aby rada městská věděla
kdyby na zakoupení vodárny se
rozhodla jakou cenu společnosti
vodárenské nabídnouti může
— C C Foot až do nedávná
vojín 22 pluku pěchoty oznámil
ve středu policii že předchozí noci
tóo na hotovosti revoiver a důle
žité profi listiny černošským
sklepníkem v hostinci na 16 a
Capitol ave oloupen by! - Rooí
tvrdí že dával si věci ony do po
kladny v hostinci onom ku scho
vání a že sklepník s nimi uprchnul
dříve ještě než stvrzenku na věci
ony mu vystavil Černoch byl
zatčen a popírá co nejrozhodněji
že by co pravdy na tvrzení onom
bylo
— Přeplav z Čech neb do Čech
objedná neb zásilky peněz vyřídí
spolehlivě a svědomitě J Rosický
v písárně Pokroku Západu tf
— V úterý uzavřena byla vrch
ními úřadníky organisace W O
W smlouva kterouž budova zná
má co bheely clock na severo
východním 'rohu 15 a Howard
ulice v kteréž přítomně hlavní
úřadovny se nalézají majetkem
organisace oné se stala Kupní
cena obnášela $80000 a koupí
tou jsou nyní hlavní úřadovny
spolku tohoto pro město naše zajištěny
i-
r irr r~-~+r4
připraven frt výtoCný pjfU
NKTI Kf H W 11 1
ilnlFNI ZUBU
hlavy suchému lámání atd
"KOTVOVÝ"
DAIM FVPFLLER
Pnri Ji-n ochrannou Biiámkoa " Kotili
I cuuu t niaunfťa auttveuceai anmmjLn ww
i i i iai
n fk4_KnTUmV
daim F IPFI I FR at wýfíí-
r nni at -- -
PÝM prostřtdktm proti
MM irminn w nmir:vi
11 ltiie -
29c 50c a íech Ukímlkfl im plU flrmt
ét c Uul 1 %mm Ynrfc i
ZUmH „VUYZHMOAHI
VIÍ- t m„lJfltňrntkll
(i w hovili ml
— V úterním zasedání městské
rady dáno rytířům Ak-Sar-Ben-ových
dovolení k ohraničení Dou
glas od záp strany 17 k západní
straně 19 18 ulice od jižní stra
ny Dodge k severní straně Far
nam a 10 ulice od jižní strany
Dodge k severní straně Farnam
Ulic těchto použito bude pro ori
entální karneval a průmyslovou
výstavu kteréž ve spojení se
slavnostmi Ak-Sar-Benovými od
20 září do 1 října odbývány
budou Z dalšího jednání rady
městské dlužno uvésti že pro
zbytek léta nařízeno dodání ledu
do všech stanic hasičských a Že
dráze Chicago St Paul Minnea-
poliš & Omaha dáno právo k pro
dloužení tratě od 8 a Capitol ave
aŽ na Howard ulici
— Minulého týdne zmizel z
města našeho E B Ferris za
městnaný v papírnickém obchodě
Carpenterově a z počátku soudilo
se že snad z pomatenosti mysle
na Život si sáhnul Teprve v úte
rý zjištěno že následkem nesnází
finančních uznal za radno prach
omažský z obuvi své setřásti a že
přítomně v Chicagu se nalézá
— Hostinský Jacob Hoffmaister
ztratil v úterý na cestě do pivova
ru Omaba Bretving Co knížku s
$110 kteréž na zaplacení týden
ního účtu za pivo připraveny měl
Soudí že knížka nejspíše na káře
nějakým dlouhoprsťákem vytaže
na mu byla
— Dle náhledu radního Karra
buie nutno jmenovati hydrauli
ckého inženýra jenž vyšetřil by
mnoho-li asi má ceny vodárna
která městem naším má býti vy
koupena Jmenování tohoto in
ženýra bude se muset státi hlavně
ýteto že Žádný z radních nechce
si vzíti odhad vodárny na svědomí
Ovšem páni radní mohli by se
spokojiti s udáním ceny vodáren
ské společnosti avšak to městské
radě nedostačí neboť jisto jest
Že cena ta byla by přehnaná —
Ohledně času který vyžádá si po
dr&Lný odhad csny vodárny vy
jádřil se Karr že nejméně dva
měsíce bude muset hydraulický
inženýr pracovati na podrobném
odhadu jejž pak městské" radě
předloží Jmenování jeho prove
deno bude nepochybně v příští
schůzi městské rady
— Deputy kollektor vnitrozem
ní daně Ed Hoare z Fremontdlel
v těchto dnech v Omaze za svými
povinnostmi při kteréžto příleži
testi vyjádřil se že mnozí úřadní
ci vestátu dosud Činí mýlky ohled
ně kolkování úřadních listin jako
ku př pří vystavování "deedů'' a
margičú Také agept vnitrozem
ních daní A H Wheelock jenž
právě vrátil se z Colorada dí že
působí úřadům dotyčným nesnáze
hlavně dodavatelé rudy kteří buď
z nezualostí nebo z nevědomosti
nekolkují preneScné listiny -
— — Chcetc-li si pochutnali aa
výtečném moku navštivte p Fr
Semeráda na rohu ió a Wiiiiams
ulici a poručte si sklenku pravého
plteňského Lepší nenajdete v ce
lém městě 74 tí
— Město Omaha platí plných
devět desetin veškerých daní ulo
žených v oWesu Douglas a Dou
glas Co platí letos do pokladny
státní $163094 státní daně Jiný
mi slovy Omaha musí letos oď
vésti do pokladny státní kolem
$150000 nebo-li as jednu osminu
veškery daně státní což ovšem je
při porovnání majetku v ostatním
státu více než nepoměrným Před
deseti lety platila Omaha sotva
jednu desetinu veškery daně státní
a nikdo přec nyní tvrdili nemůže
že by bývala Omaha rostla mno
hem rychleji pokud dani podlé
hajícího majetku se to týčé než
ostatek státu
— Z Cape NomedošladoOma-
hy zpráva že tam zemřel starý
osadník omažský kapitán Chastí
Mužské šatstvo
Když jdete kupovati šatstvo chcete dostatí za své peníze
zboží co nejlepší Všude nejsou ceny stejný a všude ne
jsou také i výhody stejně velkými Abyste pochodilí co
nejlépe musíte kupovati v obchodě kterýž sám nejvýhod
něji kupuj kterýž má ceny přiměřené kdež s vámi poctivě
se zachází a kdei dostanete peníze zpět kdybyste si to
později rozmyslili
Našo výkladní frkni
na Farnam ulici právě opatřena byla naším šatstvem Pro
hlédněte si náš výklad porovnejte jej s jiným porovnejte
látku střih zhotovení a konečně i ceny a přijďte k nám
šaty opy zkusit Nepřesvědčíme li vás že Nebraska šat
stvo jest tím nejlepším bude to naší chybou a půjdete-li ji
nam a zaplatíte-li více než u nás bude to chybou vaší
$4 $5 $550 $575 $7 $775 $875 a $900
Neušetříme-li vám na těchto oblekách od $i do $5
nechceme váš obchod
KoóéLry polir"b"ům
obdržíte vždy nejlepší a nejlevnčjší
%tM Uáry EMMími ráfy opatřené zanříyadly pro noby t zime
Telefon 257 si-ir Paláce
Ruštin 15 července Z Omahy
odejel 15 května aby se v alaš
ských nalezištích zlata poohlédl
po svých obchodních zájmech
neboť byl podílníkem v některých
Zatím však jej stíhla jmrt a mrtvo
la jeho se v několika dnech zde
očekává Kapitán Ruštin přišel
do Omahy v roce 1863 a zařídil
první parní loď na řece v níž se
převáželo z Council Bluffs do
Omahy Takto se stala Omaha
na místě Council Bluffs středištěm
obchodním a Rustinovi od té doby
zůstal titul kapitána Podílel se
ve všech podnicích obchodních na
západě a největší zásluhu má o
zřizení zdejší tavlrny jejíž před
sedou byl r 1878-80 Kapitán
Ruštin byl 64 roky stár narozen
v Rutlandu Vt a zanechává zde
vdovu dva syny a dceru vesměs
zaopatřené r ~
— Jesse C Root a Falconer
Gifíorď jsou švakři a k tomu sou
sedi ale stále se soudí Bydlejí
asi 6 mil od Omahý a Root na
svém pozemku udělal strouhu aby
ní mohla voda odpadati Gifford
však jej zažaloval že mu svedl
vodu na jeho pozemek a spůsobil
tam bahniště Aby je mohl soudce
Keysor řádně rozsouditi odhodlal
se tam dojeti a vše důkladně pro
hlédnnuti Již prý vyházeli na
soudy tisíce dolarů a ještě nemají
souzení dosti
— Práce nu stavbě budovy
Kingmanovy již započala na rohu
10 a Farman ul Kontraktor
započal klásti cementové základy
a budova má býti do 1 prosince
hotova Stavba ona měla býti již
na jaře započata ale následkem
sporu stavebních dělníků s koa
traktory byla odložena Má býti
pětipatrová s podzemím 66x133
stopách prostory a bude státi
$00000 Nyní je na stavbě té
zaměstnáno 50 dělníků
— Před soudcem Vinsonhaler
em hodlá podrobili zkoušce Žalobu
Wiiiiam Van Dohreo obchodník
v Miliard 'proti paní Rosině Dae
monové jež má značný majetek
oa východní Leavenworth uiici
Věc má se asi takto: Van Dohren
prodal svého času farmáři Alten
ďorfovi kultivátor a nějaká semena
za něž dosud nedostal zaplaceno
Paní Daemonová v době kdy Al
tendorf koupí učinil byla manžel
kou tohoto a zároye5 spolumaji
telkou farmy byla však od muže
svého v r 1897 rozvedena Jelikož
Altendorí zdráhá se dluh který
zní na $200 vyplatili z důvodu
Že prý účet byl podán jeho ženě
zažalovat nyní Van Dohren paní
Daemonovou vzdor tomu že tato
již tři leta od muže svého jest roz
vedena Naproti tomu ohražuje
se obžalovaná že dřívější muž
její Altendorí nepřipustil ji nikdy
k slovu ohledně porady neb koupě
čehokoliv na farmě následkem
Čehož ona také nevěděla nic o
koupi kultivátoru ani semen a
proto také není povinna za věci
které nekupovala nic platiti —
Soudce Vinsonhaler má nní celou
tu záležitost vyšetřit! a skonco
ván — V úterý v noci kolem 11
hodiny došlo k zajímavé srážce
mezi dráhou Chicago St Paul
Minneapolis & Omaha a dráhou
Burlingtonskou Jednalo se tu o
1
Pokrok Augotl a
TI
Stables 1623 Davenport St
rozšíření tratí železničních dráhy
omaŽské od DeerengoVa skladiště
na hospodářské stroje k osmé
ulici a Capitol avenue podél osmé
ulice jižně k Howard Za tou
příčinou zjednala si dráha omaž
ská asi 250 dělníků kteří by práci
tuto v době nejkratší mohli doho
toviti a jeden oddíl začal praco
vati na jednom konci kdežto od
díl druhý zahájil práci oa konci
druhém Když se o tom dozvědělo
řiditelstvo dráhy Burlingtonské
které si činí nároky na výsadu
ohledně položení kolejí v těchto
místech poslalo tam také tlupu
dělníků kteří měli zabránit! další
práci a mezi obě místa kde zapo
čato bylo s kladením kolejí zave
zen byl parostroj s několika vago
ny naloženými uhlím tak aby
práce dokončena býti nemohla
Kolem třetí hodiny ráno dostavil
se na místo boje gen Manderson
zastupující "dráhu Burlington s
listinou od soudce Slabaugha v
níž zapovídána je další práce na
započatém díle V zastavovacím
prozatímním rozkaze praví soudce
SlabaugL že jmenovaná společ
nost nemá žádné právo koleje
klásti a nařizuje se jí uvésti roz
rouchanou ulici do takového po
řádku v jakém se nalézala před
x__
twwl
je —
V X _
sledtk této roztržky bude urovnán
před soudcem
stoupí naši Sokolíci před veřejnost
našíaby účty z činnosti své složili
aby ukázali jaký pokrok od po
sledního veřejného cvičení u cvi
čení těla učinili Veřejné cvičení
odbýváno bude odpoledne v Soko
lovně večer pak zakončeno bude
plesem a jelikož čistý výtěžek
určen jest na krytí vydání spoje
ného s vysláním] Čety na hlavní
závody sokolské v Clevelandu po
řádané zajistí že účastenství bude
co největší
lotovíme
BREJLE
Přlspůsobujeme
RRFIlF
Prodáváme
BREJLE
Zkoulíme irak bezplatní
IJIHX
Lékařiki potřeby m po
třeby pro nemocni
"Hvl a
1408 Farnam" ol
UM1UA NFB
1 Noyý fezcíctř obctiofl!
ZAfdDIL
' na C a Pierce ni
Nejlepší druhy masa vieho
druhu uzeniny a vůbec vie v
obor tento spadající za ceny ve
lice mírné Přesvědčte se
Ltaieite místo: 6 a Piercs
ffttfTTmíitTTftyTTfffra
OffKMtttOS'
VKMUlAiatMM
tnlt—incl