Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, August 03, 1900, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    NEMOC 2ALTJDEDaví:l:y':!:
portu' ky je
má za následek jako zácpu nadýmáni kyse
lost žaludku obtížné trávení bolení hlavy
atd odstraní DRA PETRA H0B0X0
Ve většině případů jedna dávka přinese
úlevu Dopište na:
Dis Petee EAj3j&2xzrsr
112-114 So Hoyne Ave Chicago III
Lee-Glass-Andreesen Hardware Co
— -prodávají ve velkém i — -Tlačené
vyráZcnd a lakované plechové náčiní--Cínovaný plech
Zt n 1lech a kovov zboží'— Ostnatý drát hřebíky nožířské
zboží bicykly střelné zbranS náboje a sportovké Zboží
12l9-'223 Harney Klice -
OMAHA NEBRASRA
South Omaha Brewing Co
B IETTEB E&aJItel
' vnH
výtečné pivo obyčejné jakož i zvláštní druh Pale Export"
Telefon v South Umaže 8 '
český zástupce KI SIJSTKULE
Jediný pivovar v Nebrasce který zaměstnává českého cestu
jícího zástupce — —
METZUV e PIVOVAR
cyrábí vyhlášený a po celdm 1U A+Air íiAir Objednávkám věnuje se
západS za nejlepší uznaný
zvlá&tní pozornost
Omaha Brewing
virfíhl v sudech i lahvích a po
e Y JlttWI
celém západu rozesílá
iss'n Pivovar
výtečný ležák
POZEMKY! POZEMKY!
Hlcdáte-li pozemky s vysokým tvrdým stromovím místy louky a krásné
mýtiny! Jestli ano tedy si prohlédnete krajinu kolemmesta Cadottaosacly Drywood
v okresu Chippewa ve Wisconsinu
s saiísté ssldete co hledáte V kr
noví osadnici stále přicházejí ze všech konči
O další podrobnosti a popisy piSte na majitele pozemků
Cypreansen Bros - Eau Claire Wis
whim6 " V BENEŠ v "českém oddělení ' " 1
ojí tyiu jubi ji% uiuuuu cesayuu luuui usazeno a
n Ameriky
FRANKE BLI88 proaavaí i JOS BLI8S prod ovcí a tren mni
W O ULI8S prodavač hovíi dobytka 1 J H ULIStí prodávat dob vepř
Kterákoliv z nich pracuje v líjniu svycb zákazníka
JOSEPH BLISS
komisionář se živým dobytkem
íjo New Exchange Building South Omaha Nebraska
e vHern tásylkám 1 1 Franc Welmaon vJeobecní v Golfax Co:
žádán I snám co fádní a svědomitý mní sochntnu
I ODSmusi H rfclany v rri eSE9
Vlemozná véte vinulo
ttmýntnihm ťřiutB Vaie lest uotlvé
Tnul cenr na Dožádáni
Požir v Mýté
4 — — — —
Stručná zpráva telegrafická asi
před 14 dny oznámila že nŽsto
Mýto v Čechách lehlo popelem
Nyní z časopisu nás z Čech do
šlých shledáváme že neštěstí to
sumo ave ooce sousední a sice
nejprve vesnici Kařez a pak te
prve město Mýto
Dne ta července o 2)4 hod za
největšího odpoledního vedra
vypukl oheň v Kařeze Vznikl
neznámým spůsebem ve stodole
hostinského ' pana Čermáka sou
sedící s obytnými 6taveními chlé
vy a stodolami vesměs pod do
Škovými střechami Ve chvíli
stodola byla jeden plamen a v
okamžiku následujícím proskako
valy ohnivé plamínky i po okol
ních střechách oheň rostl neoče
kávanou rychlostí při náhle se
strhnuvším větru se šířil až za
chvátil celou stranu vsi přileha
jící k silnici kromě několika sta
vení zděných pp Černého Opa
trného a učitele KuŠky
Lid zaměstnaný v poli suiením
sen neb jinak za hlasitého bědo
vání a zvonění na poplach sbíhal
se k místu hrůzy Vytaženy dvě
stříkačky dobytek vyváděn z ho
řících stavení a peřiny a nábytek
vyhazovány okny na dvůr neb na
unici — za příšerného praskotu
syčení rozkaceného živlu
Ale při vší okamžité pomoci
hasičského sboru domácího požár
se vzmáhal a lačný plenu přenesl
se přes cestu na druhou stranu
vsi chytil dřeyěný štít stodoly
dále celá střecha — a již byl po
žár po obou stranách silnice
Z 57 obytných stavení 17 lehlo
jich popelem Prací zachraňova-
se s nesmírnou rychlostí Dětí
spatřivše to uprchly Bezděčný
palič z počátku zapíral ale když
dostayil se četnický závodčí při
znal se že si se sirkami hrál a
ohníček za stodolou rozdělal
Požár šířil se úžasně Ze sto
doly rozšířil se na hospodářské
stavení a rychlostí netušenou za
chvátil po obou stranách silnice
jedno stavení po druhém Celkem
37 hospodářských stavení a dom
ků ponejvíce cvočkářům náleže
jících lehlo popelem Zděšení
v obyvatelstvu bylo Devylíčitelné
tím větší že hasičský sbor ne
dlouho před tím odjel k požáru
do Kařezu
Jakmile hasiči přijeli k městu
a spatřili celou jeho část v plame
nech rozprchli se aby zachránili
ohrožený svůj majetek Velitel
hasičů pan Baley se zbytkem muž
stva vypřáhl koně načež srdnatí
hasiči projeli se stříkačkou po sil
nici mezi hořícími budovami kde
panoval Žár nesnesitelný Stří
kačka dotlačena k rybníku z ně
hož záhy proudy vody vrhány do
plamenů Na utlumení požáru
přijely tyto hasičské sbory: z Ho
loubkova Volduch Těžkova Ko
váně Volešné Radnic Plískova
Lhoty Cekova Drozdova Bořku
Strošic Hůrky Kamenného a
Medového Újezda z Dobřívi Ro
kycan a Zaječova Spojenému
úsilí hasičů podařilo se konečně
po několikahodinném namáhání
požár utlumiti
Škoda požárem spůsobená ob
náší 20000-300000 korun a
jest jen částečně kryta pojištěním
Sto šest rodin octlo se požárem
bez přístřeší K okamžitému
zmírnění bídy učiněna vhodná opa-
m
40000000000
Diky
SFVFftfív
ŽIVOTNI BALSÁM $
vždy vyléčí
O
t
z&epa
Nechuť
k jídlu
Bolesti hlavy
Závrať -
VJi f
ONjJlUlMAÍ
Klábosí
Vétrv
75ct I
SEVEROVA
MAST
PROTI SVRABU A
VYRAŽENINÁM
Jest výtečná proti 1
vm vyrážkám na'
těle
80 ct poiton BSctt
Severúv
Krvečistitel
Bílí tfilo
Čistí krev
Boji vředy
Zahání cidumcivosf
$100
O
Severova
Masť
Ra rámy boláky
iSEVERUVi'
! BALSAu
Pro
PLÍCE
Vyléíí
Kašel
i Chřipko
{Nastuzení
Severuv
Regulátor
ženských
nemoci v
Vyléčí rychle ženy V
dívky trpící sějs-
kou nepravidelností A
Léčte se v čas X
$100
iChracot
F "
vředy ipileniny atd ♦ r ♦
o ž8ctpeitoa8ct dušek
Na prode veís žl sil cr
všech lékárnách
a obchodech s
léky
Severův
Nervotott
Léčí vysíleni
Třosení
Negpavosf
Nervósnosf
$100
-
uaDorDcnje se umám
po poroJp X
V
Za 1 den
Každé aastozeniA
vyženou T
Severovy v
Tabletky Y
proti nastHzenlntfnT
28 ct poiton 27ctT
Pošlete popis Ý
nemoci a $3-Y
2 na zvláštní
léky
KWANG-SU ČÍN8KÝ CÍSAŘ
Jed nou z důležitých otázek čínských jest kdo tat vlnntnS skuteční ns v! ad
zeme Usařovna vdova Jak se praví drží otěže vlády snad jest skutečnou
vladkyuí ttuad jí také neni Mladý císař zmizel asi před mfisícem pravilo se
že jest mrtev nyní se vsak oznamuje že jest živ a vykonává všecky vládní
[uiuuunii unjuu uo o cerveuce se las o nem ivrulio
CCl ti
Severovy
Pilulky
pro játra
upraví Zažívání
Btolicl
Chuff k jídlo
2Sct poitOM 27ct
cích velmi výdatně zúčastnili se
také hasiči ze sousedního města
Mýta Pojednou přinesli lidé
zprávu že ohefi vypukl i v Mýtě
Požár v Mýtě vypukl na straně
ke Zbirovu a poněvadž vál vítr
směrem severozápadním šířil se
rychle po ebou stranách ulice k
náměstí Do 9 hodin večer bylo
zničeno 47 Čísel
Obyvatelstvo v Mýtě živí se z
velké části cvočkářstvím jež v
posledních letech jen málo vyná
ší Pohořelí přišli většinou také
o nábytek a vůbec vše co měli
ano 1 o hotové těžce nastřádané
peníze protože požár šířil se tak
rychle že nikdo nemohl se do
hořících budov odvážiti a prch
nouti musel před dravým živlem
jen s holým Životem
S počátku sc myslelo že oliea
silným vichrem zanešen byl z Ka
řezu do Mýta později však bylo
zjištěno že jej spflsobil šestiletý
hošík Alois Chochola syn cvočká
ře Bezděčný tento mladistvý
žhář navštěvoval obecnou školu
Poněvadž panovalo nesnesitelné
vedro bylo vyučování přerušeno
a děti měly prázdniny Hošík
doma o samotě neměl žádného
stání a touha po zábavě vypudila
jej ven do přírody Vyhlédl si
proto stinné zákoutí za stodolou
pana Pražského kde hrál si s pě
tiletou dceruškou cvočkáře Růže
nou Svobodovou
Hošík přinesl s sebou z domo
va několik obyčejných sirek po
mocí nichž rozdělal ohníček v
bezprostřední blízkosti stodoly
Děti jevily radostné potěšení
když hromádka slámy vzplanula
Snášely přehrštli slámy za stodo
lou -roztroušené jednu po druhé
nemajíce tušení jaké pohromě
dávají podklad Pojednou vy
šlehl plamen který zachvátil
dřevěné součástky stodolv a Sířil
tření Okresní hejtman z Roky
can nařídil aby školní rok byl
ihned ukončen a pohořelým aby
dány byly školní místnosti k obý
vání Pan Emil Gruber majitel
sladovny poskytl ve sladovně mí
sta pro 30 rodin
Hospodáři Em Klečkovi shořel
domek a v něm i skříH v níž měl
na hotovosti přes 200 zl Krejčí
mu Lukšovi který šil zboží na
iřh shořely všechnv zásobv i
stroje Členu hasičského sboru
Bedřichu Kurzovi který běžel do
Kařezu hasit shořel domek a vše
bylo mu zničeno co v domku se
nalézalo Zvláštní odhodlanost
osvědčil četnický závodčí p Zach
který vnikl do hořícího stavení a
vynesl z něho tři-dítky cvočkáře j
Nováka ve stáří 1 2 a 4 roků
Dítky byly schouleny v koutku
světnice kdež očekávala
zihuba
Velikým vzrušením čerpáním
vody a zachra&ovacími pracemi
byly k 5 hodině odpol síly všech
pomocných rukou vyčerpány
Proto telegrafováno do Rokycan
o pomoc vojenskou Tato byla
ochotně Vyslána
OD NAŠÍCH DOPISOVATELŮ
NEW PRAGUE Minn -
cesKycn casopisecn vyskytly se
zprávy o tom že při jednom z ne
dávných pohřbů svobodomyslného
zdejšího krajana řeči nebyly právě
svobodomyslné nýbrž spíše na
opik Dovolte abych k vysvětlení
toho podotknul že onen zemřelý
krajan byl členem podpůrného
spolku AOUW a pohřeb odbýval
se pod dozorem a s obřady spolku
toho Každý kdo o onom spolku
co ví bude asi vědět dobře že
pohřební obřady onoho spolku jsou
více méně náboženské a ač rodina
zemřelého je úplně svobodomysl
ná a otec jeho byl by sobě přál
pohřbu úplně prostého nábožen
ského nátěru nemohl toho docíliti
Co se týkalo českého svobodo
myslného řečnila o tom dlužno
říci že se úplně přidržel své zá
sady a mluvil slova útěchy ve
smyslu svobodomyslném S po
těšením mohu vám sděliti že v
městě našem bylo odhlasováno
povolení úpisů v obnosu $18000
na stavbu nové školy Výsledek
volby byl skutečně překvapující
neboť vydání úpisů povoleno dvě
ma proti jednomu hlasu Pováží-me-li
že 'školství obecné má tu
mocného nepřítele a neúnavného
agitátora dlužno se tomu jenom
podiviti a z toho se radovati —
Myslím že k výsledku přispěla
značně agitace těch našich malých
V den volby mezi zástupy kolem
školy dítky a zvláště dívky usilov
ně za novou budovu se přimlouva
ly: "Strýčku volte pro novou
školu a pěknou velikou" Kdož
by mohl odepříti snažné prosbě
nevinných dítek radosti rodičů?
Očekávali jsme sice odhlasování
úpisů avšak nikoliv takovou vět
šinou Nyní máme nový pozemek
pro školu celý čtverec v krásném
místě a ku stavbě se již chystáme
Naše město neustále zrůstá a jde
ku předu To se rozumí že letos
jak Vám již známo nebude zde
taková úroda na jakou jsme zvyk
lí což bude mít snad na obchod a
průmysl tísnivý účinek Však cel
kem zde vše dosti dobře pokračuje
Zdejší strojírna "New Prague
Mníg Co'' obdržela zakázku na
železnou práci při stavbách škol
ve Waterloo a Cedar Falls Iowa
V strojírně této hotoví se všeliké
a rozmanité stroje i železo staveb
ní To se rozumí že tak jako
skoro všechny až na malé výminky
závody našeho města jest i tato
strojírna českou a těší se velmi
dobré pověsti Po druhé více
S pozdravem Váš čtenář
ku již si nepochybně rozdělali na
onuce neboť špinavé hadry v
kapli nechali
Krásni stará Ua v Nekoři u
Kyšperka která dle zaručených
zpráv a dle pověstí stála mohutná
již 400 — 500 let padla minulou
bouří zkácená a na tři kusy roz
drcená Kmen lípy té byl tak
silný že osm lidí jej sotva objala
a po zkácení ležela na zemi spou
sta hmoty z níž se narovnalo 31
metrů dříví Při podívané na
klesnutí této ctihodné živitelky
tisíců včel 1 milého a vonného ú
tulku za parných dnů a chlouby
celé obce zaslzelo mnohé oko
latcfc
Střelte se masti proti katarrhn obsa
hujících rtuť
poněvadl rtuť tulií řlch a dplni poikodi celř
vatem vniknuvši do něj allioatf m povrchem
Takovíto pFedmíty nemají bytí nikdy poulí -
▼sny lei na předpis Ekuieného Wkafe Jeli kol
ikoda Jimi ip&sobená Jest desetkráte vitii
neill dobro Jel vám anad inlch vinlknontl
mohla Hll'i Catarrh Cure vyriMni F J
Cheney 4 Oj v Toledo O neobsahuje Ud
noa rtuť a byvll braná vnltFné úílnkuje pK
mooa krev a aevntjiek celého systému Kdys
kupujete Hall s Catarrh Cure pFesvidite ae
abyste dostali ten pravf Utírá se vnitřně a
hotoven Jest v Toledo Ohio s poleť ností ř J
Cheney £ Uo - Odporučen! sdarma
Na prodej u viech lékarniki TSo labv
t9~ Oall'a Family Pilulky jsoa nejlepff
— Průjem letní nemoc dětí í
dospělých koliku křeče trvale
odstraní Severův lék proti choleře
a průjmu Úspěch rozhodný při
včasném užívání Cena 25 a 50c
Z ČESKÝCH VLAST
Ornithologický kongres konaný
po b letech v červnu t r v Paříži
zvolil p Václava Čapka učitele v
Oslavanech na Moravě řádným
členem mezinárodního permanent
ního ornitologického komitétu
Byla to jediná volba z účastníků
cislajtánské poloviny rakouské
říše
Neuvřřitelní případ bezcitnosti
stal se v Hošticích u Karlina
Tamní obuvník Jan Potluka roz
zlobil se na svého 81etého synka
který prý mu vzal několik krejca
rů jež promlsal i potrestal jej za
to hrozným spůspbem Uvázal
mu totiž kolem krku provázek
jehož druhý konec upevnil ku kli
ce dveří a to tak zkrátka že chla
pec vlastně na klice visel Chlapci
podařilo se oprátku přetrhnouti
načež běžel k obecnímu strážníku
jemuž svoji útrapu sdělil Na to
byl případ oznámen četnictvu
které Potluku zatklo
Srbský exkrál Milan přijel dne
13 července do Plzně a zvláštním
vlakem odjel z nádraží do Škodo
vy zbrojovky O 1 hodině od
poledne byla jemu na počest do
řádána v rodině ryt Škody hosti
na Přepychovým vlakem odjel
odpoledne opět do Karlových
Varů
Z Podmokel se oznamuje že
zvláště okolní průmysl knoflíkový
a jehelný jest uveden bouřemi
čínskými do nesnází protože uči
něné zakázky byly odvolány a
zásilky pro Cínu vráceny Bude
proto výroba značně obmezena
V Kelfi u Slaného se vloupali
neznámí zlosynové do umrlčí ka
ple na hřbitově kdež se pokusili
dostatí se do hrobky svobodných
pánů Bohušů což se jim ale ne
zdařilo Z omrzelosti nad tímto
nezdarem rozřezali pak veškeré
provazy jež si tam hrobník uscho
vával dále rozpíchalí a dílem roz
trhali obrazy svatých a mimo to
otloukli dřevěnou sochu světce a
strhli s oltáře soukennou přikrvV
Okolt Frýdku znepokojují v po
slední době nemálo divocí kanci
kteří přitoulali se bezpochyby z
výšin karpatských Zvláště na
bramborových polích v okolí na
dělali velkých škod Minulých
dnů podařilo se nadlesnímu Karlu
Markerovi zastřeliti krásný exem
plář divokého kance
Před mtslcem souzena byla a
okresního soudu v Jindřichově
Hradci 3oletá Aloisie Budilová a
když pak jí soudce adjunkt pas
Pech předčítal rozsudek uchopi
la žalovaná litý krucifix a mrštila
jím po hlavě soudce Náhodou
spůsobila mu jen lehké zranění
za čin tento odsouzena byla kraj
ským soudem v Českých Budějo
vicích k 8měsíčnímu těžkému ža
láři Odsouzená dopravena byla
v průvodu četnictva do ženské
trestnice v Řepích kdež si trest
přisouzený odpyká
V obecni ihole v Hodoníně udal
se vzrušující případ Učitel Jan
Mikulík mezi vyučováním ranéa
byl mrtvicí a mrtev padl k zemi
Ustrašené školní dítky draly se
ku dveřím křičely a naříkaly Ve
zmatku zraněno bylo několik ško
láků Dítky se utišily teprve až
přikvapilo do školy několik do
spělých osob Učitel Mikulík byl
40 roků stár a zanechal vdovu se
čtyřmi dětmi
B Váika virtuos na violon
cello chvalně známý člen českého
tria poslední dobou úspěšně pů
sobivší na pražské konservatoři
získán byl jako sólista pro or
chestr zpěvohry lvovské Jak
známo pověřen byl mladistvý
nadaný skladatel český pan Laď
Čelanský k nemalé cti a uznání
svých uměleckých schopností ve
dením zpěvohry ve Lvově a sesta
vuje právě ve funkci kapelníka
ve které se za posledních dnů bý
valé správy Národního divadla
znamenitě osvědčil potřebný umě
lecký personál Akvisice p Vá
šky pro Lvov je velmi šťastni
"Zádruha" družstvo pro po
vznesení lidového průmyslu zvlá-'
stě uměleckého zahájila již svoji
činnost Členové výboru rozje- "
dou se nyní za účelem získání
vhodných uměleckých výrobků po
vlastech českých aby tržnice hned
po prázdninách ke sv Václava
mohla býti otevřena Pro začá
tek vzaty budou do prodeje mo
ravské a slovácké výšivky české
krajky moravské tkaniny morav
ské slovácké a huculské výrobky
keramické perletí vykládané vý
robky dřevěné ze Slovácka velí
konoční kraslice a jiné předměty
uměleckého průmyslu lidového
Místnost pro krám a výklad jest
získána vzácnou ochotou hraběte
Sylvy-Tarouccy v Nosticově palá
ci na Příkopě
As i před festi lety provdalo se v
Místku mladé hezká děvče za ře
meslníka o němž všeobecně byla
známo že jest hodným práčovi- -tým
a poctivým mužem Druhého
dne po sňatku manžel však zmi
zel zanechav mladou žínku v no
vé domácnosti bez rady a pomoci
Byl po něm ovšem veliký shon v
celé vsi a prohledány tůně i poto
ky v okolí a všude pátráno — i
četnictvem — až konečně za ně
koiik dní obdržela mladá žena
dopis z Hamburku ve kterém
sděloval s ní roztomilý manžel
In touha po cizině vypudila jej z
domova pojede prý do Ameriky
a bude jí posýlati peníze ZároveS
žádal ji aby mu byla věrnou V
dopise byl přiložen též větší ob
nos peněz Svému slibu mladý
manžel dostál neboť v šesti le
tech které strávil za mořem za
slal ženě přes 2000 korun Letos
počala však dobrodružného man
žela trápiti touha do domově a
mladé Žínce až v těchto dnech
objevil se pojednou v její domác
nosti
— Malarii choroby jater a žlou
tenku větry nadýmání a bolestí
hlavy jakož i choroby žaludeční
vyléčí jistě Severovy Pilulky pro
játra Jistý a příjemný proti zácpě-
Cena 35c