Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, August 03, 1900, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    6
Pokrok Západu
Manážurle
Podnebí Mandžurie kterou Čí
lané nazývají obyčejně Bao-di
{drahocenná semě) je více stálé
mírné a vlažné než v ruském
Ussurském kraji kde temperatura
v zimní době je vůbec značně niž
ší a léto mnohem kratší než v
provinciích Cbei-lun-czajanské a
Girinské které leží na těcbže stup
ních íířky Tento klimatický rozdíl
objasňuje se s jedné strany značně
větší v porovnání s Mandžurií
střední prostou výškou Ussurské
ho kraje a s druhé— tímže Mand
žurie ochráněna na severu od
chladných a na západě od suchých
větrů vanoucích z Mongolie do
pouští více volného přístupu jižním
a východním větrům mořským V
jižní části Mandžurie v zimě tem
peratura dosahuje do 18 st R a v
severní do 32 st O dlouho trva
jícím letě v této části možno' již
soudili z toho že v okolí Cicikara
na příklad Číňané sejí pohanku v
prvních dnech července spoléha
jíce se na její dozrání
Z hospodářských rostlin v Mand
lurii zašívá s© pšenice ječmen
pohanka rozličné druhy prosa
zvláště indijské nazvané po čín
sku gaojan (žlutého bílého čer
aého a červeného květu) oves
kukuřice konopí mák výhradně
k přípravě opia tabák který pro
své výtečné vlastnosti vysoko se
cení v celé Číně a konečně četné
druhy luštěnin Z těchto nejvíce
rozšířen je olejnatý hrách z něhož
na pokrm dobývá se olej a mláto
je pící skotu a vyváží se kromě
toho ve velkém množství jako li
sované pokrutiny do jižních pro
vincií císařství kde jich u potřebují
jako hnojiva hlavně při pěstování
cukrové třtiny Různé jsou taktéž
zvláště v střední a jižní Mandžurii
zahradní zeliny a ovocné stromy
Lepší druhy mandžurských hrušek
dodávají se i dvoru v Pekingu Na
Ljadunskéni poloostrově roste ba-
vlník rýže indigo vinná reva (na
zimu přikrývá se v brázdách)
moruše a duby jejichž listím krmí
se hedvábní bourci kteří dávají
hmotu ku značnému zhotovování
zvláštního druhu hedvábných lá
tek Bývalé ve velkých rozměrech
dobývání divoce rostoucího kořene
žefi-še5a hojícího po přesvědčení
Číňanů všecky neduhy a ceněného
jimi vahou zlata nynt zalidněním
Mandžurie patrně klesá a vláda
hledí na to nepříznivě jako na roz
šiřující se v národě tuláctví Po
slední dobou začali kořen pěstovat
již uměle avšak pěstovaný kořen
cení se mnohem níže nežli divoký
žeS-šeň
Z domácích zvířat nejvíce roz
sířen jest zde vepř který je vůbec
▼ Cíně hlavním pokrmem obyva
felstva Mandžurský vepř vyzná
menává se svou dobrou jakostí (
a je předmětem značného vývozu
do vnitřních provincií císařství
Hory Mandžurské jsou bonaty
stavebným dřívím nerosty a vše
možnými druhy srstnaté zvěře —
Škáry (kůže) mandžurských tigrů
mající dlouhou hedvábnou srsť
jsou krásnější indijských Z ptáků
Iřěba vzpomenouti sokolů a jestřá
bů kterými Mandžurie vyzname
nává se z dávných dob Vodní
nádrže její mají hojnost různých
ryb při čemž zvláště velikostí ro
zeznává se losos a vyza V Sun
gaře a nčkterých jiných řekách
dobývají se i mezi jiným perly
Důležitější nerostné bohatství
léto země tvoří zlato stříbro že
Jezo olovo a kamenné uhlí Sou
kromé dobývání zlata provozuje
se zde teprve krátký čas
První pokusy Rusů zavésti ob
chodní spojení v MandžuriijZačaly
▼ r 1853 když Muravěv vymíniv
Rusům při sjednání ajgunské
miouvy právo voiné plavby po
Sungaře vypravil po této řece
první obchodní výpravu On osob
aě dovezl ji na parníku "Amur"
io ústí Sungary a vyžádal na čín
ské vládě že prokázala ruským
kupcům na této řece první povin
nou ochranu Výprava ta ač i
dojela s velkými překážkami na
lodi do Safi-sina neměla nejmen
iího úspěchu Účastníky jejími
byli kupci čebotarev a Bogdanov
Ku konci r 1859 Čebotarev po
druhé vydal se na lodi po Sungaře
a byl zabit loupežníky ▼ Safi-sině
Následující výprava podniknuta r
1860 kupci Rafajlovým a spol„ ke
konci sedmdesátých let kupcem
Pljusniným kterému podařilo se
dojeti na svém parníku do Bajan
susu Obě tyto výpravy okázaly
se taktéž bezúspěšnými Násle
dující podnikatelé a cestovatelé s
fmysljr natiínými pro krátkost
přebývání v zemí omezili se sotva
zběžným zkoumáním navštívených
sníst zavésti obchod se jim nepo
dařilo následkem zákazu se strany
čínské vlády která se vyhýbala
mezinárodním povinnostem Více
čili méně zdařeným možno poklá
dat! jen obchodní výpravy po Sun
gaře vypravené v posledních le
tech
Z měst severní Mandžurie v
jejichž nejbHžší vzdálenosti bude
provedena vládou ruskou co neví
dět Železná dráha následující mo
hou slouŽiti bohatšími trhy kup
cům středního Ruska:
Girin (hlavní město provincie
téhož jména mající více než 4
miliony obyvatelstva) se 120000
obyvateli zaujímajíc střed krajiny
jest nejlidnatéjšim a- nejvíce
průmyslovým bodem ve dvou se
verních mandžurských provin
ciích Hlavní předmět obchodu
jeho je tabák pěstovaný v obšír
ných rozměrech po všem gmnském
okolí U velkém množství dováží
se na vnitřní trhy Číny kde sluje
dun-E-Či (listy Mandžurie) a po
kládá seza nejlepŠí druh císařství
Ke Girinu sbíhají se všecky hlavní
cesty vedoucí do severní Mand
žurie jak z oblastí ruských tak i
se strany zástepné Číny Leží ve
vzdálenosti 405 verst od ruského
přístavu Posjeta 1000 verst od
Blaeověšcenska a 112 verst od
Pekingu
Cicikar hlavní město provincie
Chej lun čjan jejíž obyvatelstvo
tá přibližně 1 milion hlav obého
pohlaví se 30000 obyvateli Nej
kratší vzdálenost jeho od Pekingu
přímou dráhou přes Mongolii činí
1200 verst od Blagověščenska
16 í verst V letě okolo města
koná se veliký trh na kterém
scházejí se ze zalidněného cicikar
ského okolí lovecká plemena při
nášející v letních měsících jasak
(poplatek ze zvířecích koží) Na
trhu jest živý obebod s předměty
skotného chovu a z lovu jež za
měSují se Čínskými rukodělnými
výrobky a plody hospodářskými
Město Saň sin při stoku řeky
Mu daň čjana se Sungarou s oby
vatelstvem 15000 slouží v červen
ci každého roku za shromaždiště
všem sousedním kočovným pleme
núm mongolským která u velkém
počtu přicházejí sem za výměnou
svých loveckých tovarů za země
dělské plodiny V Saň sině sbíhají
se cesty vedoucí se strany ruských
oblastí přiléhajících k severový
chodní části Mandžurie
Ninguta značně obchodní mě
sto na levém břehu řeky Mu-dafi-čjany
od Girina vzdáleno je 270
verst a téměř tatáž vzdálenost od
přístavu Posjeta Počet obyva
telstva páčí se přes 10000 hlav
Alčuka při ústí řeky A-že-che
do Sungary 300 verst k severu od
Girina s obyvatelstvem 40000
Nedaleko ad ústí řeky A-Že-che
na
protilehlém břehu Suíigarjy
prostírá se bývalá pevnost Chu
laS-čen jejíž okolí hustě je zalid
něno a vyznamenává se polním
hospodářstvím
Bodune 263 verst k severozá
padu od Girina a 30 verst k jihu
od stoku řeky Nonni se Sungarou
s obyvatelstvem 30000
Ajgun prostírá se jako veliká
ves podél pravého břehu Amura
má na 10000 obyvatelů a vede
čilý obchod se skotem a obilnými
plodinami jež u velikém množstv
vyvážejí se z Mandžurie do ru
ských zlatých dolů
Z ruského B Romanovský
Neodvažujete se žádného rísifca
když koupíte Cbamberlain' Culíc
Cholera & Diarrboea Řemeny Vši
chni lékárnici vrátí vám pěníte nebu
dete li po použití jeho spokojeni Viu
de uznáván jest ca nejúspěšnějšl lék
proti nemocím střevním a jest jedi
ným kterýž nikíly nechybí Jest pří
jemným bezpečným a spolehlivým
uiuuiwm
V severním Wisconsinu Chica
go st faul Minneapous st uma-
ha dráha má na prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách
platebních as 400000 akrů vybra
ných pozemkt rolnických Ti
kdož koupí záhy mohou vybrati
si pozemky při krásných řekách a
jezerech v nichž jest hojnost ryb
a jež poskytují nevyčerpatelný
zdroj vody jak pro rodinu tak
dobytek
Pozemky po většině jsou zales
něny půda jest úrodnou a snadno
zpracovatelnou Chicago Milwau
kee St Paul Minneapolis
Duluth Superior Ashland a četná
jiná prospívající města na dráze
C St P M & O a na dráhách
jiných poskytují dobrých trhů pro
plodiny farmerské
O bližší podrobnosti pište na
Geo W Bell
posemkový kovleař Hodaoo Wto
"eb " G II McRar
lf pra A O P A- St Pmí Mina
Ješté jsou dobří lidé na svétí
2 irského tákonti sdSluJe Bohdan Krajinek
"Majánka Cískojc" či vlastně
ak se jmenuje Mariánka Čížkovic
nechala hrabání sena a opřevši se
hrábě zadívala se kamsi "do
kraje" )
"Mariánko dělej dělej Slávek
se tamhle kouká za keřem za
volal na blízku zvučný hlas
Trhla sebou Na zvětralých
ících proskočilo cosi jako červán
ky růměnce rty se široce rozevře-
y k bezvýznamnému úsměvu A
zchromlé ruce s novou chutí cho
pily se díla
Slávek se koukátož ať vidí jak
je pilná! A phblblě padesátileté
děvče pohybovalo se tak rychle
jak mu možno — ty zamračené údy
jakoby pocítily novou sílu a svě
žest Chasa Navrátilova se mohla
smíchy ukuckat Pozorovali' jaký
dojem učinila na"Majánku" zvěst
že se "Slávek kouká" a měli "le
graci" zdarma A v tom šel
'Slávek skutečně okolo Upo
zornili ho jak se Mariánka přiči-
nuje k vůli němu Ohledl se po
ní usmál se a šel svou cestou dál
Slávek — jinak Jinouš Mlyná
říkův — není zlý chlapec Neublí
žil by kuřeti natož takové nebohé
lidské bytosti jakou je "Majánka
Cískojc" Ví to že si ho ubohá
oblíbila — a baví ho že ji chasa
jeho jménem zlobí Ale při tom
zůstalo a zůstane leť příliš do
brosrdečný a nezkažené rrysliaby
si z ní tropil smích nebo ji jinak
pokořoval
Ostatně Slávek není ani první
ani poslední "láskou'' Mariánči-
nou Milovalať už více Švarných
jinochů "ze vsi než by kdo řekl
A taky si vždycky vybírala ty
"onačejší" — hezké jenom a mla
dé hochy nejvíc osmnáctileté
Starší se jí tolik nelíbili
Když si zamanula tenkrát na
leníka Čimerovic který se potom
stal hajným — chlapík to je jako
jedle — brala tu lásku také do
opravdy Nešlechetná chasa pod
večer ťukávala schválně na okno
velké sednice kde Mariánka mezi
ženskými "drávala" a někdo
vnitř odpovídal pak hlasitě:
"Dneska nechoď! Mariánka
nemá kdy až zejtra
A ona už se všecka tetelila ra
dostnými rozpaky až se ženské
pošťuchovaly a tod návalem smí
chu nejedné z nich se i přihodilo
že íoukla do své "hromádky'' aŽ
se peří na všecky strany rozletě
lo '
Ale láska Mariánčina za všech
případů zůstala čistá Ona milo
vala jen "pozdálečí" Pohled
úsměv zardění — na tyto projevy
omezila se vždy její náklonnost
Spokojovala se jen když svého
"milence" vídala a o uěm slý
chala A nikdy se nenašlo černé duše
jež by Majánčiny prostoty zneu
žiti chtěla
Ubohá ba ubohá bytost
Od dětství byla považována za
obecní "břímě"— nemilé břímě
' Pochází z "baráčku'' Rodiče
byli dosti hospodární: prostinci ti
chuďasové navzdor vší bídě a nu
zotě uspořili pro svého mrzáčka
celých sto zlatých I nějakou tu
peřinu a něco šatstva jí zanechali
— Nejdřív zemřel otec — po něm
asi Mariánka zdědila chybnou vý
řečnost Matka brzy oslepla Ži
vila pak sebe i dítě tím že chodila
po vsi ženy "mazat' Dávaly jí
za to jíst '
Po její smrti potloukalo se děv
če od domu k domu Špatně
mluvilo bídně chodilo ani ruka
ma nemohlo hýbat jak náleží a
proto bylo málokteré práce schop
no Musilo však dělat' byť si
s bolestí A tak nebohá pásala
selkám krávy "tahala hnůj'' peří
drala a podobně si vydělávala na
kus toho chleba zaČasté pernými
nadávkami kořeněného
Dosti dobře se mívala u Nováč
ků Aby se Mariánka nepřejedla
postarala se sice šetrná panímá
ma ale celkem byla strava dobrá
a práce nepříliš těžká Nox áček
za příčinou různých kšeftů správ
ných i nesprávných uznával za
dobré okázale stavět na odiv jak
se stará o osiřelého obecního mrzá
ka Když se ale nestalo po jeho přá
ní a nebyl zvolen podruhé za sta
rostu 'dopálil se a dobročinnost
bo přešla Přišel z "nepodařené'
schůze domů nespokojen ba roze
zlen tu se mu nešťastnou náhodou
vpletla do cesty Majánka
"A co ji mám obci prokazovat
dobrodiní když si mne neváží'
rozkřikl se a zaklel A že vyhodí
Mariánku z domu Chtěl to hned
provést sle nešlo to jak si my
slil
Majánka je sice chromá ale
když se opřela zády o stěnu vy
daly její silné páže přece něco
Nedala se pantátovi a nedala A
proč by také Šla tak najednou
pryč?
Tahali se tedy tahali až na
jednou bác! Porazili panímámin
"sklenník
Když ona se Majánka chytla to
lik pevně pantáty že se naň zavě
sila "jako klíště" až spolu upadli!
Panímáma s nářkem přiběhla k
té "spoušti '
Ó těch krásných 'šlejfovaných
sklenic na "kafe" -- těch slič
ných "Štamprlátek" — těch malo
vaných a zlacených "šálků a ko-
flíčků a což mísy a talíře! Ze vší
té nádhery zbyla hromada pustých
střepů Nerozbily se leda jen ty
obrázky z pouti a ty dvě omalova-
né plechové "piksly" od cichorie:
a což to je za náhradu!
D( smrti panímáma té škody
nezapomene ťantata ale zatím
ochladí
Nebylo na tom dost že se mu
"obec"' postavila ua odpor — i ve
vlastním domě vzdoruje mu —
chromá Majánka K tomu ten
rozbitý sklenník a panímámicy
výčitky
Toť příliš mnoho ran osudu
najednou Pomaten a nadobro
odzbrojen upustil Nováček od dal
šího "vyhazování"
Druhý den teprve Mariánku ve
vší "formě a slušnosti" propustili
aby si našla jinde přístřeší
Po mnohém strádání a různých
trpkostech jichž zakusila ujal se
jí pantáta Navrátilů u něhož od té
doby zůstala
Ví lí Matánka ně:o o tom co
znamená pojem "ráj" rozumí to
mu tak Že pozemský ráj je u Na
vrátilů
Pracuje jim ovšem taky ale do
díla ji nehoní nikdo aniž se poža
duje od ní tuze těžká práce
Ona se nají do syta — někdy
víc — vyspí se v suchu a teple A
panímáma toho dbá aby Majánka
netrpěla nečistou — čehož na ji
nýcb místech si nehrubě všímali
V letě ukradl kdosi zlý Majánce
z "boudy'' peřinu Panímáma se
jí brzy postarala o jinou — Zlého
slova neslyší od hospodáře ani od
hosnodvně za celý čas A ne
zbedných dětí u Navrátilových
není aby Majánku "soužily Je
nom děvečka Jrrantina leckdy se
na ni utrhne a nevidí-li to někdo
z domácích do chuděry strčí a jí
ošklivě spílá
Ale Majánka rychle zapomíná
Brzy ona osouší slzy jež jí příkoří
vynucuje — nebe její nálady má
stále nádech jara a mysl její příliš
svěží
A dobrá vůle dobrých lidí 1 přes
ty těžké chvilky pomáhá
Majánka lpí ce'ou duší na Na
vrátilových Pantáta si 6Íce rád
začtveračí a z Majánky si dělá
"dobrý den'' — ale ona cítí nicmé
ně že je "honej'' — Že to s ní ne
myslí zle
Jak upřímně je Majánka oddá
na těm kdo jí tolik dobrého pro
kazují osvědčila ondyno skutkem
Přišel na dvůr k Navrátilovým
opilý drotar Povykoval Chtěl
něco k jídlu ale takovým způso
bem to žádal že hospodář musil
jej napomenout aby se choval
slušněji
Drotar se rozzuřil a nadával
Pantátovi došla trpělivost Vzal
dráteníka za límec a vyvedl ze
vrátek Tu se ale opiiý najednou
otočil popadl hospodáře za rame
no a smýkl jím až upadl do bláta
Strhl se pokřik a odevšad při-
spěchali lidé Navrátilovi na po
moc Majánka náhodou se nalézala
výjevu nejblíž takže byla první
jež se — ovšem dobelhala — k mí
stu "neštěstí" Chytla se drotara
který zmožen "hrdinskýmčinem
a kořalkou beztoho se silně potá
cel a cloumala jím sem tam co
síly měla A z plna hrdla křičela:
"Jídyčky pte sem von nám za
bije pantátu pote sem!"
Když se příhoda šťastně — ač
pro dráteníka nikoli šťastně —
skončila a poplach ustal ulevila
si Majánka upřímným oddechnu
tím
Obrátila se k Frantině a s bla
ženou pýchou jí vykládala: "Jidýsl
já bjánijal Ty ne a já bjánija
pantátu!'
Majánka přišla z posvícení By
la se podívat kdesi v P- icích u
přátel
"Jak pak se's tam měla" ptal
se pantáta Navrátil
Ze dobře
"Copak's tam všecko jedla"
TT"T
Trwrirr!r!TT
ii
KDYŽ
následkem těžké práce aneb průvanu
jsme na celém těle jako ztrnutí neza-
pomfftrne že proti
rztiiilosti lid-čK
není ničeho lepšího než
St Jacob's Oel
s
rs
v zví Jal dál znaje Majánčin ohro
mný "apetýt"
"I daji mne půj bonita chjeba
miju pjánat" (i dali mi půl boch-
nika chleba a míru pláňat — hru
šek) "VŠecko's to snědla?''
"Jo"
A nebylo jí zle po tom posvíce
ní!
— Nemáte-li chuť k jídlu motá-
li se vám hlava trpíte-li závratí
neb nezáživností užívejte Severo-
vu Žaludeční Hořkou a uchraňte
se mnohých nemocí Odporučuje
se zvlášť starým a slabým oso
bám Cena 50c a $100
Yýlety pro hledající sobft
domovy
V první a třetí úterý v květnu
Červnu červenci a srpnu Missouri
Pacific dráha prodávati bude list
ky železniční na cestu tam i zpět
za ceny velmi nízké do Kansas
Arkansas Oklahoma Indián Ter-
ritory a do některých míst na jihu
a na jiho-východě O podrobnosti
pište neb hlaste se v úřadovně
společnosti jiho-východní roh 14
a Douglas uL Omaha 70tí
J 0 Phllllppl T F Godfrey'
A G F P A P A
ADRESÁŘ SPOLKŮ
ČeHko-SloT Dělnické Podpor Jednoty
pro severozápadní atíty:
Minnesota Iowa Wisconsin Nebr
bka a obě Dakoty
Hlavní Jednota v Montiromerr 311 ak
odbývi své dchftie k&ftdou 4 sobotu r mřflcl i
int Ant VáSyoS h večer Vel Icoufedsedi
J NeHtival Velkotitjemnik Jakub Vondra
PO Box 21 MontBomery Mlnn Velkoííetnlk
Jos E rokol Velkopokladnik J Marulka
Č I t Montffomerj Mlnn
odbfvá tvé schize kaMou řtvrtnu nedřll
mftsu! PFedMXla Fr K Smnřk Tajem n'k
KrXIxa Úíetník Jos E Sokol Pokladník
Tomái Havel
Č II Mladořech t Le Snenr Center
Minnesota
odbývá své scbfize k a Jdou 2 nedSH v mfímci
síni íuuh rreaseaa JHKun nrenm tajemni
r r Bárta jsiit-ur center Mino ocet j ni
cek pokladník vac Hravá
Č III r St Pani Mlnn
odbývá své sch5í kaídoii 9 ntflu v mMd
uledsuda Frank Skok tajemník F J Pavlbí
ku oaí On n Kin nt ncetmk frant MGlKa OY I
w 7tb st 6t Paul Mínu
Karel Havlíček Borovtiký t IY r
Minneapolis Minn
odbývá své schůze kaftdon 1 nedcll v mínící v
síni í 231 oorner oř Wanhlngton (t Odar ave
Po preujMída Ketr simka uiosb A v o utj
Kr Htodola 428 14 Ave pnkl Kmtl Au
brecht oíetnik Adolf Itoubluek 1417 Wasln
Ave 8
Č Y v líoré Praze Mlnn
odbývá své schfize kadon 4 nedSII r mf-sícl
rrwJHoaa vojia inaiuKj taj r j novot
ný ofetnik Václav Posel pokladník Jakub
Svoboda New Prán ue Minn
Komenský L YI v lUyward
Minnesota
odbývá své scbdze 1 nelili v mesicl Preds
Fr Sístokdozorce Ant Cuchtaj Volt Paonv
ský Box M Olenvlile Mino účetník Jostjva
tos poklad JoiNuradOiUIaudMlun
Karel Veliký L YII v Koré Třeboni
Minnesota
onbývi své schůze každou 4 neděli v mesicl
PreOseaa Jan hlctn poki-iun-ic Jan M Klem
fetnlk Jan Nosko tajemník Jan Jindra
Klikeney LeBueur Co_ Minn
i' Y III BovnoHt Owatonna Mlnn
odbfvá své schůze každou L neaěíi t milici t
síni Č B P 8 Předseda Frant Horáa tajem
ník Jos F Martinek níetník Karel Kin
bofer poklad Alois Bvkora Owatonna Mlnn
Spolek ě IX r Piae City Minnesota
odbývá své sch&ze každou druhou ned&ll v
Uíím:1 riHÍ la Jan řu'bt aiiiTMÍM]a
eíetnik Jan Hjda PlneOity Minn poklad
Jan Saubavr Plna Cit v Minn
Č X ČechosIoTtn v Oliria Mlnn
Předseda Karel Koho místopředseda M
Petflíkm tajemník Frant Ktlndl břetuík B
Kotek pokladník Václav O Ploybart
Čeehle ř XI v 80 Omaha Seb
Odbývá rch&ze kaídý druhý Čtvrtek v mesi -cl
o osm bod In vater v siní J Koutskýho Před
sedsJohn Kubát tajemník Adolf Zeiulák na
mu ul ocelní Jan Uajný pokl Jvocasek
čísla XII Chradím v Raciae Wls
odbývssvé sebnze ksidou třetí sobota v mř
eícl v T bodla veíer Předseda Jos fhjlek 101
Mágem Ht taj Jos Hiehlík Wít MUwaukee
Bu adetník J h Sy luSt Hlgh St
Číslo XIII Český Lerv Searorth Red
wood Co Mlan
odbývá sch&se kaidou druhou nedéll v mesicl
Předseda Fr Blstek tajemník Jan Posekaný
pokladník Váe Ptetolaa Belview Hedwoo i
Co Minnesota áfatnik V BeB Beafortb Bed-
wooa (Jo Mina
číslo XIY Ladiaiír Klácel
v Hanr n Wls
odbývá r:h &ze kaldoa druhou nedfll v bWcI
Předseda Frant Kozlík tajemník Vác Kin
ořetník Jos Meodlik Hance n Wls poklad
nik F i Koukl
Jaa Has i XY Hopklas Mina
odbfvt sve achaze ksMoa drahou anbota v
ývá
nfcrf-i Preds Václav Trra taj Jo Hromaď
nfcrfri Předs Vsel
ko Hopkloa Vina
Hebraska ř XYL v Oataha Jeb
odbývá svá sehtze ksidá první áterý v nMd
v síni p J W Hrot-h
mltopředs Josef Klek
I3KIM 12tB8t f't A
St pokU V Myslivec
rreas js a area
Hnilif ka UBt so
H
li
M
Výlety! "Vzlety!
Poloviční cena do
Philadelphie
Chicaga
Charlestoii S C
Cinciiiiiati
a
mnoha jiných míst
The North-Western Line
MCstská úřadovna: 1401-3 Farnaiii ni
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
účinek při všech eborobách
krevních kožních čini
SEVERŮV
KRVEČISTITEL
nejhledanějíím lékem čisti krev
úplně a sílí celé tělo
Cena $100
Tíimy
trpící různými nepravidelnostmi
SEVERŮV
REGULÁTOR
Ženských Nemocí
vidy vyléčí Knížečky o těchto
neroocech n každé láhve
$100
Stroje na ploty
TH rfizné druhv 20 vcb
losti Cena !) 11000
a IISOO s dodávkou na
ne!l Uí stanici 1'líiesl
pro obrázkový cennik
Eifreta Fence MfgCo
PAU ST
řTlblMtMÍMBl
t(llHMONU
IND
KOBINSON fEHCE MAi
fC CAT4L0CUT™
6ATEC0L St R10HNQN0J
S SC B
vrtáky der knio-f
vích Pracují v
kaídé pode a ne
mátl Holi rovna
Vyvrtá se díra i
stopy hluboká ve
t minutách Z
áCelem saveden!'
snižujeme cenu
pro príítícntrU-eť
Piite st o cennik
Eurekt Fence MU C% P4 St luhmoel i od
Driki s pWiiííii rar
DO TEXAS
PQllmanoTj BnHetoTč spací 1027 a nlie
Míw rozy n necti TlaiácH
Nejlep&í dráha do viech uiítt
Kaasat Indiánském éseatí Teiais
Mexika a na ťaclflckém pobteii
Jde pfímo do
jťLcx Stizmio 8rHttrilV
Calloa Tt 'Worth Elliiborfl
r7aiahachioVaco Templ
SaltcB Tajbr tHJflKville
leeldiaztb Esarietta SaaKarcM
íiiOraagtj Daiics Alrarado
IQdSTQ G5LVEST0N HOTS
1 m
řáníln uradníkDn spolků
Cřetní (obchodní) knihy Jako Ledir
era Journal denní knihy a i'viri
lái rahont t °oktku ZApío
aKnsiUil
r-ii n
st-_B i i nrr ísbbb
SAELTY
n
II
II
U
n jn ri u r!