Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, August 03, 1900, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I
Pokrok západu
ZPRÁVY ZAHRANIČNĚ
Telegrafické
' ffikousko- Uhersko — Emerich
princ Thurn-Taxis rakouský ge
nerál jízdy a majetník 3 husar
ského pluku zemřel na svém pan
ství Gleichenburku ve stáří 80
let Byl Členem rakouské panské
sněmovny Senát 8 hraběnkou Lu
cií z Wickenburku a bezdětek —
Rakouský tisk vyjadřuje jednomy
slně svou sympatii s Itálií za pří
činou zavraždění krále Humberta
však při tom také hned vyslovuje
obavu že není jisto zachová li
nástupce krále Humberta přátel
ství vůči Itálii a trojspolku Vše
obecně se má za to že byl italský
korunní princ nyní král Viktor
Emanuel III v čele agitace v
Albánii
Francie — Zprávy došlé fran
couzské policii oznamují že bylo
zavraždění italského krále Hum
berta částí praviJelně organisova
ného spiknutí k zavraždění čtyř
korunovaných hlav: ruského cara
německého císaře italského krále
a prince Waleského To byl hlav
ní cil onoho spiknutí kromě ně
kolika menších — Během návště
vy perského šacha na výstavě byl
učiněn pokus k jeho zavraždění
Peršan s vytasenou dýkou přiblí
žil se k šachoví Policie ho chtěla
zatknouti ale Peršan se dal na
útěk výstavní třídou pronásledo
ván množstvím lidu Konečně byl
přece zatčen Pravil že chtěl pou
ze viděti šacha Policie nyní věc
vyšetřuje Byla učiněna mimo
řádná opatření k ochraně presi
denta Loubeta — O atentátu na
perského šacha v Paříži se sdělu
je dále že útočník není Perša
nem nýbrž je to cizinec mluvící
francouzsky cizím přízvukem a
zdá se býti Španělem- Jest to
mladý Člověk ve věku asi 26 let
na kladené mu otázky nechce dáti
žádné odpovědi Byl oděn v oblek
obyčejného dělníka a skočiv ku
kočáru šachovu namířil na něj
veliký revolver jejž však velkove
zír odrazil a v tom již se strážníci
útočníka zmocnili
talie — Veškeré pozemní i
námořní vojsko v celé zemi složi
lo přísahu věrnosti novému králi
Všichni poslanci % nejkrajnější le
vice meškající v Římě přijali re
soluci vyjadřující ošklivost nad
spáchaným zločinem Došlo pro
volání královny vladařky ozna
mující nastoupení na trůn nového
krále a ohlašující Že bude svolán
po pohřbu sněm Několik váleč
ných lodí vyjelo vstříc králi Vi
ktorovi Socialisté a anarchisté
vydali formální odsouzení zločinu
Nový král italský Viktor Ema
qíičI III přibyt do Říma dne 1
srpna záhy z rána a hned se vydal
na další cestu do Monzy Mini
sterstvo jej na nádraží uvítalo
Mezi lidem který se k uvítání
krále dostavil ozvaly se také dva
výkřiky: "Ať žije anarchie'' muži
ti však již tak provolali byli
thned zatčeni a s těží prý ušli lyn
čování V Porto Ferrajo byl za
tčen%carchista Quintavelli co po
dezřelýAe spiknutí proti králi
Humberto%a lid by jej byl má
lem také lyp" pval — Pohřeb za
vražděného kráXbude odbýván v
Římě k čemuž blo komandová
no 15000 mužů vojska aby
mrtvému králi vzdalo čest —
Při vyšetřováni vraha tiresciho
tento nepopřel že byl k zavrdě
nf krále ustanoven a má se za?
že spiknutí ono bylo v PatersonuSzinc v Pekingu ochránila nebo
N J umluveno S Brescim při-iTVi jakkoliv nápomocnou byla
jel ze Spojených Států též Quin
tavelli a oba byli prý přítomni v
Paříži "chozi anarchista Též ja
kýsi Anton Lauder přijel s Bres
cim ze Spojených Států a byl též
zatčen V různých městech ital
ských byli anarchisté pozatýkáni
nejvíce v Miláně kdež panovalo
veík4 rozčilení mezi lidem tak Se
tam bylo vysláno vojsko aby
možnou vzpouru hned v zárodku
potlačilo
Anglie — Výbor parlamentu
započal vyšetřovati stížnosti ná
sledkem spatného zřízení zdravot
ního v jižní Africe Rudyard Kipl
ing se přihlásil co svědek a vypo
vídal že bylo všude o nemocné
dobře postaráno' ale zdlouhavé
jednání úřední dodalo potřeby na
patřični místa příliš pozdě O
hoipitálu v Bloemfonteinu vypra
voval že tam byl takový zápach
již v okolí že to nebylo k snešení
a on město opustil v obavě že
tam musí vypuknouti nákaza Ne
mocným vojínům nebyla od léka
řů vojenských věnována velká
péče za to ale o raněné bylo
pečováno dle možnosti dobře
Srbtkt — Vídeňský dopisova
tel do anglického Daily Chroniclu
telegrafoval ie bylo v Bělehradě
na srbského krále Alexandra stře
leno avšak nic bo mu nestalo
Poněvač &e zpráva ta s jiné strany
nepotvrzuje nevěří se jí
Nicaragua — Sněm republiky
Nicaragua-iskě se sešel 1 srpna a
hlavním jednáním jeho bude é
průplavu mezi Atlantickým a Ti
chým oceánem Dnem 1 srpna
vypršela také koncese která dána
byla společnosti new-yor6ké ku
postavení průplavu a poněvač
společnost ona svému závazku
nedostála očekává se že majetek
její bude od kongresu nicaragua
iského prohlášen za propadlý V
kongresu bude také jednáno o
tom má-li se ponechali Spojeným
Státům území 10 — 15 mil Široké
ku provedení stavby průplavu a
má-li býti dovoleno opevnění prů
plavu toho Pakliže prý vláda
Spojených Států požádá sněm ni
caraguaiský o koncesi k vystavení
průplavu není prý žádné pochyb
nosti že to bude povoleno
Z Číny
Není již žádné pochybnosti více
že vyslanci v Pekingu jsou na
živu První zpráva úplně spo
lehlivá zaslána byla z Pekingu od
novinářského zpravodaje ameri
ckého dra Roberta Coltinanasa
hající do si července Ve zprá
vě té stojí:
Baron z Kettelerů byl zavraž
děn od čínského vojska 2očervna
a jeho tajemník byl poraněn Ci
zinci jsou obleháni v domě angli
ckého vyslanectva byli pak vy
staveni stálé palbě z děl a ručnic
Jen zbabělost Číňanů zabránila
že nebyli pobiti Na straně naší
jest 60 'zabitých a 70 raněných
kdežto Číňanů padlo přes 1000
O zevním světě nic nevíme Po
travin máme dosti ale jen rýže a
koňského masa Včera pod bílou
vlajkou poslal Jung Su vzkaz an
glickému vyslanci aby příměří
bylo uzavřeno což se také stalo
s podmínkou aby se Číňané k vy
slanectví nepřibližovali Na to
byla veškerá střelba zastavena a
od té doby panuje klid
Očekáváme nyní vysvobození
Jsme všichni vysíleni od stálého
bojování střežení opevňování a
-vyhazování příkopů Všecky ostat
ní budovy vyslanecké až na angli
ckou jsou úplně rozbořeny od
střel rakouská italská belgická
a holandská byly spáleny úplně
Budova anglického vyslanectva
jest od střel také velice poškoze
na Námořníci Spoj Států drží
důležitou posici na hradbách měst
ských která ovládá domy legací
V noci 3 července kapitán
Myers učinil prudký výpad na
jízdu čínskou již zahnai jsa pří
tom raněn Tajemník amerického
vyslanectva Squires prokázal ob
leženým neocenitelné služby svý
mi vojenskými zkušenostmi Kap
Myers se při svém výpadu zmocnil
mnoho praporů čínských a ručnic
Obáváme se zrady až poražené
vojsko čínské se vrátí do města
Žijeme v samých úzkostech a oče
káváme osvobození toužebně (
Mimo této zprávy novinářské
došla též úřední zpráva anglického
vyslance McDonalda do Taku
která byla datována v Pekingu
dne 25 července Tím jest tedy
na jisto postaveno že vyslanci i
ostatní cizinci v Pekingu Žijí až
na ty kteří v boji padli Ve zprá
vách těch se však neudává zcela
ničeho Že by vláda čínská byla
Ta
aa(Lse nepraví nic o tom že by
chtěl
něláVzince do Tientsinu vypra-
viti
Z Tientsi u došla zpráva že se
první oddíly vojsk spojenců již
hnuly směrem k Pekingu a po
stoupily 18 mil dne 1 srpna V
této 'přední koloně se nalézají
Američané Angličané a Japanci
Všeho vojska se nalézá v tahu a
Tientsinu jen 60000 mužů z nichž
však asi polovice musí býti pone
chána zpět ku chránění spojovací
čáry městy těmi Oznamuje se
dále z Tientsinu že velitel ameri
cký obdržel přímý rozkaz z Wash
ingtonu aby postoupil k Pekingu
že jsou vojSKa pomocná již na ce
stě v dostatečné síle
Vláda čínská se prostřednictvím
vlády washingtonské domáhá toho
aby postup vojsk spojených na
Peking byl zastaven Čínský vy
slanec předložil tajemníku zahra
ničních záležitostí ' telegram Li
Hung čanga v němž slibuje bez
pečné dopravení všech cizinců
x Pekingu do Tientsinu aby od
padla záminka postupu spojených
vojsk na Peking Vláda Spoj
Států jest sice ochotna k vyjedná
vání mezi Čínou a ostatními moc
nostmi nechce však přivoliti k to
mu aby vláda čínská zbavena byla
zodpovědnosti za vše to co bylo
od boxerů neb jiných Číňanů na
cizincích spácháno
Ruské zprávy oznamují že do
Mandžurska jest vysíláno dosti
vojska aby tam pořádek zjednán
býti mohl Vojsko ruské se cyní
zabývá odzbrojováním čínských
vojáků kteří se nalézají na území
za nestranné smlouvou prohláše
né Na poloostrově Liao Tung
bylo svedeno několik bitek mezi
čínským a ruským vojskem Čínští
vojáci převlečení do civilních oble
ků se vrhli na několika místech
z nenanání na ruské vojíny byli
však vždy s velkými ztrátami od
raženi ' Jedna zpráva japonská
udává Že u Nu Čuangu stojí 10
000 Číňanů ozbrojených proti 4000
Rusů
Americký generál Chaffee přibyl
do Tientsinu a jak zprávy angli
cké oznamují přejal vrchní veli
telství nad vojskem spojeným kte
ré postupuje k Pekingu Pod
jeho velení se postavilo však zatím
mimo vojska amerického jen an
glické a japonské zdaž ostatní
tam se nalézající vojsko uzná též
vrchní velitelství genChaffeenení
dosud známo Jak se z Německa
oznamuje nenamítá prý ani vláda
německá nic proti tomu aby byl
Chaffee uznán vrchním velitelem
celé výpravy do Pekingu Zatím
prý se dohodly vlády americká
anglická a čínská že vojska jejich
budou postupovati k Pekingu bez
ohledu na ostatní půjdouli s nimi
či nic
Válka jiho-africká
Boerové oranžští jsouce příliš
tísněni Angličany vzdali se a slo
žili zbraně Nejprve velitel Prin
sloo který měl pod svým koman
dem asi 1000 mužů pocházejících
z Kapské kolonie se vzdal s 1432
koňmi 955 ručnicemi a Kruppo
vým dělem Tohoto příkladu dále
následovali velitelové Rouse Pot
gieter Foutenel a Joubert složiv
še 1 200 ručnic Armstrongovo dělo
a odevzdajíce Angličanům 650
koní Velitel Oliver s 5 děly a
silným oddílem svého věrného
lidu se vymknul z obětí Angličanů
a uchýlil se do okresu Harrismith
Dopisovatel anglický ze Sta
pranzuJ 'sděluje že boerská ko
manda Winburské a Senekalské
se 600 muži se také vzdala Též
velitel komanda Weneperského
jest prý na cestě aby se vzdal
Angličanům Celé údolí jest prý
plno povozů na 7 mil do vzdále
nosti Mezi vojíny boerskými jest
mnoho cizinců hlavně u dělostře
lectva Angličtí velitelsvé ozna
mují že počet Boerfi kteří zbraně
složili obnáší asi 40JO mužů Jsou
to obyvatelé státu Oranže a Kap
ské osady
Z Pretorie dochází zpráva že
Boerové transvaalští jsou také ne
spokojení a že by se raději vzdali
Nespokojenost jejich má prý pů
vod v papírových penězích jež
president Kruger vydal tvrdě že
mají cenu tak trvalou jako ban
kovky anglické třeba i Transvaal
samostatnost svoji pozbyl Nyní
však peněz těch nikde bráti nechtí
a lid transvaalský jest uvržen v
bídu nemaje peněz jimiž by si
životní potřeby zaopatřili mohl
Na dráze mezi Krugersdorpem
a Potchetstromem se událo želez
niční neštěstí Boerové vytrhali
koleje a zásobovací vlak byl vyši
nut při Čemž zahynulo 13 vojínů
vlak střežících a 39 jiných bylo
poraněno Zvláštní patrola byla
vyslána aby vlaky tudy jedoucí
varovala ale přece se neštěstí při
hodilo a velitel anglický nařídil
zvláštní vyšetřování kterak se to
mohlo státi že patrola blížící se
vlak v čas nezastavila
Oznamuje se z pramenů angli
ckých Že generál Botha udržuje
své vojsko pohromadě šířením fa
lešných zpráv že generál Roberts
byl donucen k ústupu za Vaal a
jeho manželka ušla zajetf jen tím
že odletěla v balonu do bezpečí
Boerové opustili Machodorp a
soustřeďují se u Lydenburgu kte
réž město spojili telegrafem s
ostatní částí Transvaalu
Anglický vojín
Prsví se ie angličtí vojíni nosí tak
tísný oděv ie vnitrní orgány jejich často
Tážně poškozovány jsou když na po
chodu se nalézají tu prsa itlačována
jsou torbou lahvi pasem patronami
Z pravidla jet žaludek prvým orgánem
kterýž pocítí jakéholiv preDracovánfnfe
jedeni zanedbání neb nepatřičná strava
mott pHvoditi nezáživnost a provázející
ji ne moce Pro jakékoliv n emoce zaživa
cicn organa uostetter s Btomaeh Bittert
míla by se uiivati Pověstný tento lék
vyléčí viecbny nemoee žaludeční Zkuste
Íí proti zácpě nezáživnosti spatnému za
iváni aervosnotti neb bezsennosti 81a
bé činí silnými a občasná dávka ndrií
pravidelnou stolici
NEBRASKA
— Nejlepší doutníky jsou Porto
Rico jež vyrábí V Pospíšil ve
Wilber Neb — Zkuste je 79tí
— U Loup City spáchal ve
středu samovraždu otrávením far
mer John Camp Dohnán prý byl
k tomu chatrným zdravím
— Nejvyššísoud státní rozhod
nul v pondělí odbývati v září
zvláštní zasedání za účelem ko
nečného projednání ústavnosti zá
konu jímž státní komise železnič
ní zřizována byla
— U Albion zemřel v úterý na
poli náhle farmer W A Fleming
Týž jel se podívali na mlátiče
sotva že však z povozu skočil za
sažen byl ochrnutím srdce a kles
nul mrtev k zemi
— V Hastings přišla v úterý k
úrazu slečna Kennedy-ova TáŽ
projížděla se na bicyklu a při
prudkém zahýbání se do příční
ulice srazila se z protivné sírany
přijíždějícím povozem a vážně ra
něna — Ve Virginia Neb uváděn
bude panem Ant Odvárkou nový
řád do Z Č B I v neděli dne
12 srpna 1900 Za tou příčinou
jsou laskavě žádáni bratři z Table
Rock a z Odell by se k uvádění
nového řádu určitě do Virginia
dostavili
— Jestli potřebujete dobrý va-
zač aneb sekací stroje na seno
obraťte se na p V J Uřídila v
Abie Neb jenž zastupuje jednu
z nejlepších firem výrobou strojů
takových se zabývající a sice spo
lečnost Deering Harvester Co tf
— U York přišel v úterý o ži
vot vážený farmer Samuel T
Shirley Týž zaměstnán byl sto
hováním a při sjíždění ze stohu
nabodnul ?e na podávky kteréž
nešťastnou náhodou jeden z děl
níků jeho státi tam nechal Smrt
rychle následovala
— Guvernér Poynter požádán
byl počátkem týdne o omilostnění
George W Davise kterýž před
několika roky pro vyšinutí osob
ního vlaku dráhy Rock Island u
Lincoln na doživotí odsouzen byl
V žádosti tvrdí se že Davis jest
nevinným a že odsouzen byl na
základě chabého svědectví okol
ňtoštního -
— T Dudav Liňwood Neb
má na skladě vozy boxnynavozy
kočáry všeho druhu drtiče šroto
váky větrníky pumpy kádě po
stroje na koně a všeho druhn
řemení Krajané učiní dobře
když si u něho prohlédnou zásobu
a zeptají se na ceny než půjdou
jinam koupit (4tí
— V 0'Neill odbývána v pon
dělí okresní republikánská kon
vence okresu Holt v níž navrženi
Thomas Simonson z Agee a E S
Gilmour z Eurug za poslance do
sněmu státního a L C Chapman
za okresního návladního Též
zvoleno it delegátů do senátor
ské konvence kteráž v 0'Neill 8
září odbývána bude
— U David City přišel v pon
dělí k vážnému úrazu farmer Will
Long Týž projížděl se s rodinou
když tu pojednou koně se mu
splašili a kočárek překocen při
čemž on na zem vyhozen tak prud
ce že v bezvědomí ležeti zůstal
Porouchal si páteř a lékaři o jeho
uzdravení pochybují
— Guvernérem svolán ve stře
du sjezd státnf milice na 20 srp
na kde však týž odbýván bude
dosud nerozhodnuto a oznámeno
to bude později Tábor jmenován
bude na počest kapitána Lee
Forby-ho z Omahy kterýž na Fi
lipínách padnul "Camp Forby''
a milice zůstane v ležení po pět
dnů
— Ve Wahoo odbývána v úte
rý republikánská konvence okres
ní okresu Saunders a následovní
lístek postaven: Do sněmu stát
ního mayor R A Heaton z Wa
hoo a Albert Šafránek z Prague
za návladního okresního E E
Good z Wahoo za koronera dr
Kirkpaťrick z Ashland a za komi
saře prvého distriktu Joseph
Mays
— V Niobraře podán ve středu
protest proti přeložení okresního
sídla Žádost o přeložení okres
ního sídla z Niobrary do místa
ústředněji ležícího podepsána byla
2260 občany a protest proti vy
psání zvláštní volby podepsán býti
musí nejméně 400 občany Roz
hodnutí okresními komisary uči
něno bude v sobotu
— U Hastings stížen byl v pon
dělí vážnou nehodou farmer J O
Johnson Týž jel si k sousedovi
pro slámu a když nakládáním
hotov byl potah sebou hnal dříve
než on na fůru vylézt! mohl ná
sledkem čehož k zemi stržen byl a
nešťastnou náhodou pod koně
přišel Jedna noha byla mu zlá
mána několik žeber mu přeraženo
a jelikož jedno kolo přes tělo jeho
přešlo jsou obavy že též 1 pora
nění vnitřních utrpěl
— Podobně jako proti kandi
dátům populistickým podán v
pondělí tajemníku státnímu pro
test proti kandidátům stříbrařsko-
republikánským a sice protestuje
se proti použití slova "republi
kánský" čímž mnohý prý volič
kterýž pro kandidáty republikán
ské hlasovati zamýšlel sveden
býti by mohl Též uvádí 3e že
stříbrařští republikáné při posled
ní volbě jedno procento všech hla
sů jak zákon vyžaduje neobdr
želi a že tudíž k umístění kandi
dátů svých na lístku volebním
oprávněni nejsou
SOUTH OMAHA
— V úterý udála se na 24 a Q
ul výbuch gasolinových kamínek
škoda byla však jen nepatrnou
— Městský antoušek podal si
radě městské účet na $323 zachy
cení a zabití 323 psů v měsíci čer
venci a to zdá se býti radě přec
jen příliš mnoho tak že vyšetření
účtu nařízeno
— Chcete-li si jak se patří na
pečivu pochutnali — musíte ku
povat Kašparovu mouku K do
stání v malém i velkém u Antona
Pivoňky na 21 a Q ul obchod
níka v mouce a krmivu všeho
druhu Ceny vždy levné a poctivá
váha 7gx2m
— V poslední schůzi rady měst
ské povoleno bylo k výplatě cel
kem $3042689 a sice rozvržen
obnos onen mezi jednotlivé fondy
následovně: Fond rozsudkový
$1750838 požární $162951
osvětlovací $526865 vodárenský
$149133 měřičský $36 na opra
vu ulic $184950 policejní $1-
34980 a všeobecný $329727
— Jak se podobá sejde z kou
pě parní stříkačky a sice násled
kem toho že úřadníci městští ne
mohou dohodnouti se na tom co
vlastně opatřeno býti by mělozda
stříkačka parní či stříkačka che
mická Z některých stran tvrdí
se že poslednější byla by pro mě
sto daleko výhodnější hlavně pak
pro resideční část města kde hy
drantů jest málo a kdež následkem
toho stříkačka parní téměř ničeho
platnou by nebyla
— Mayor Kelly následuje pří
kladu omažského a pilně hledí
k tomu aby žádosti o svážení neb
dlažbu ulic podepsány byly i man
želkami majitelů přiléhajících po
zemků když totiž majetek dotyč
ný domovinou — homesteadem —
podepsaného jest Soudně roz
hodnuto totiž že ve všech přípa
dech podobných i souhlas manžel
ky kteráž v domovině podílu má
získán býti musí a že bez podpisu
toho žádost příslušná zákonitou
není
— Městská rada chystá se ku
přijetí nové ordinance regulující
obchod pouliční a sice navrhuje se
pro vozy párem tažené license
$100 ročně $60 půlletně neb $5
denně a pro vozy jednokofiské neb
ruční vozíky $75 ročně $50 půl
letně neb $4 denně Dosud ob
náší license pouličních obchodní
ků $25 ročně a výše uvedené zvý
šení požadováno jest nedávno za
loženým cpolkem obchodníků kte
ří tím pouliční prodavače ze So
Omahy vypuditi chtí
— V pondělní schůzi rady měst
ské přijata ordinance zřizující
úřad městského žalobce a plat
jeho ustanoven na $75 měsíčně a
v zápětí na to pro úřad onen Hen
ry C Murphy mayorem jmenován
a jmenování jeho radou městskou
schváleno 7 dalšího jednání
dlužno uvésti že přijat rozpočet
městský pro rok letošní a sice po
voleny pro jednotlivé fondy polož
ky následovní: Pro fond úrokový
$20530 rozsudkový $31270 po
licejní $9770 požární $5860
osvětlovací $9770 vodárenský
$9770 služební $7770 měřičský
$1460 parkovní $980 všeobecný
$5310 a na opravu nlic $5000 —
Na žádost policejního soudce jme
nován Charles Allen sluhou poli
cejního soudce s platem $50 mě
síčně a podobně vyhověno žádosti
maršála policejního o zakoupení
nového povozu '
— Bolesti hlavy přejdou okam
žitě vezmete-li si Severovy prášky
proti bolestem hlavy Proti ne-
uralgickým bolestem není lepšího
lékm nad ně Cena 25c
(PERKY DAVIS)
Jistý a bezpečný prostředek v
každém případu nemocí
střevních Jest
Jest to tvrzení pravdivé a nem&ie
vyjádřeno býti ani dost silně
neb dnrazuě
Jest jednoduchým jistým a rych
lým prostředkem pro
Křeče Kašel Revmatisia
Kolu Nastuzení Neuralgii
Prfljem Záškrt Boleni zubí
Dvé velkosti 25c a 50c
Mějte ho doma Chraňte ne paděl
ků Kupujte jedině pravý —
Perry Davis'
NA PEODEJ VŠUDE
rTTTVTTVTVVf VTTTTTVTVTTf
pozor!
ňfuipfici J
Již diívno každý ví že F Laitner v
South Omaha vyrábí nejlepšf druhy
doutníků ve státu a což teď až okusí
te jeho nový výrobek pode jménem
"SOIECOL"
tedy každý řekne je to "No One"
Kuřte uniové doutníky SOKOL a druh
JiljUJNlJJliii!i to je ziato-a viržinkiv
které se zvláštní oblibě těší a což 10c
Sumatra to je teprvé pokouření —
Až každý okusíš řekneš je pravda
FR LAITNER
20 a Q St So Omaha
Dobré lesní pozemky
8 tvrdým dřívím v okresu Willelacs v
Minnesotě za $635 akr Jedna pětina
kupní ceny hotově zbytek na 6 procent
úroku Pozemky tyto právě dány do
prodeje Další vysvětleni podá náš jed
natel F J HAYŇY 1403 Emerson ave
North Minneapolib Minn w-69 3uu
Okrášlíte si domov
koupíte-li barvy nástěnný
papír a pod u
GOD Paint & Wall Paper Sfáre
v Murphy bločku
431 sev 24 ulice
Zboží jest co do jakkosti prvé třídy a
ceny o něco nižší než kdekoliv jinde
Přijďte a prohlédněte si naše nové záso
by Jsme hlavním stanem pro tabulové
sklo
A W BABCOCK
felDITEL
THERB NEVĚR WAS BUT OHI
ELDBED6E
It was placed at the Highest Standarc
years ago and it is right there jet
IWT HUW CHEAP BUT BOW GOOD
ROT HUW TRASHY BUT BOW RELIABLI
THE OLD REL1ABLE ELDREDOE
The Wheel that has for years held tfat
ijnaurance Kecords ol the World
The Wheel that Runs Easier thaa srny
other
The Wheel that is always Up-To-Dste
and Ahcad with Iinprovemenia
A WHEEL TO BE PROUD OP
Eldrbdgb Riders Get Satisfactiow
OCT CATALOGUE
ANO SCC WKV
National Sewing Machlne Co
BELVIDERE ILL
JicimbImL
CHICAG
93 Xea4 StmtV
IXWTQ1K
W G SLOANE & CO
obchodnici
v tíale 407 409 411 sev 85 uUoe
bouui um a na
M___Telefoa t
7boí se Drodává dle libosti bnď la hotov
neb na splátky- Ut
C- H Brewer & Co
pohrobníci a půjtaratolé korní
4SMa nt St aL Ho Omaha Heď
tf- aa Telefon Ctaáe Bf
PftélBte m o rotiírení HospotUfe
lim více bode mí ti odbětatelo tíai
více bude idokonalovin
ismem