Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, August 03, 1900, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    - % v - ' -n - : '
_ „ „„ — jun ---~t — ~~— -"- ' "l ' "
Pokrok Západu
2
Význam Husa
Letoi se v Čechách i na Mora
vě oslavoval zvláště okázale týden
Husův do nějž spadá výroční den
upálení jeho Jakého účinku slav
nosti tyto na národ český míti
budou o tom čteme v ♦'Samostat
nosti'': "Využfvá-li se některými řeční
ky nebo stranami politickými
památky k účelům strannickým
není to chvalitebné a podle toho
jak se to provádí mohlo by to
býti nazváno někdy i hloupým
nebo nestydatým a urážlivým ale
v naší době stále ještě svým rá
zem politické a politisující jest
to konečně pochopitelné
Valně různým jest od tohoto
strannického využívání památky
Husovy ve prospěch určitých stran
používání jí k tomu aby se určité
myšlénky a zásady jejich progra
mů jaksi stvrdily a podepřely
autoritou Husovou To může býti
duch a způsob vlastenectví Huso
va to může býti jeho lidovost a
sociálnost to může býti jeho re
klamování práva rozumu a zkuše
ností u výkladu Písma a z toho v
nejširším významu reklamování té
svobody v uvažování o věcech
božských a lidských vůbec —
slovem reklamování práva svobo
dy svědomí a myšlení to může
býti Husova pokrokovost naproti
strnulému stavu tehdejší církve
A předkládání a vykládání těch
to ' a jiných ještě myšlének a
vlastností Husových chtěj nechtěj
bude míti své účinky i na poli
politickém Hus nechtěl býti
theologem nechtěl hýbati a dotý-
kati se článků víry ale byl stržen
svým úsilím mravním a vkročil i
na toto pole jeho úsilí mravní
doteklo se i půdy dogmatické
Tak rozšiřování myšlének a duch
Husova samo sebou přinese své
ovoce i v naší politice
"To byla jistě velká nesrovna
lost býti národem husitským ale
při tom provozovali ve Vídni po
litiku v úzkém spojení s římskými
klerikály a trpěti aby spojenectví
toto vrhalo své stíny i do našich
luhů domácích Něco takového
příčí se základu ducha minulosji
naší a ovoce z toho vyrostlé
opravdu ukázalo smrtící záhub-
nost takovéto zvrácenosti Ničeho
positivního se tím nezískalo ale
za to veškeren náš vnitřní život
národní proměnil se v jeden veli
ký úhor na kterém podléhala
zkáze každá volnější myšlénka
každý lepší úmysl každá snaha
poctivější A na: konec svědčilo
to spojenectví o opaku toho že
bvchom bvh národem husitským
Přestali isme býti svým národem
- naše politika stala r vlastně po
litikou spojencův zapsali jsme se
ve služby cizí bili isme se za tře
tího To byl následek toho že
mvšlénkv svobody a pokroku h
dovosti a pokrokovosti které tvoří
ducha husitismu ztratily v národě
dočasně na své síle
Teď bohudík památka Husova
rok co rok víc a více oživuje a s
tím i poroste síla těch myšlének
A to všecko se na konec ukáže
obrozuiící silou i na poli politi
ckém Chtěj nechtěj brafí tomu
jak chceš Osvětluj Husa s nábo
ženského stanoviska mluv o něm
s hlediska národního rozebírej
ieho význam se zřetele světového
— všecky cesty povedou do Říma
a tu tnhn nebudeš ani Dozorovali
Jen že ten "Řím" nebude tento
kráte Římem papežským nýbtž
- orávé naopak užili isme jen ob
vyklého přísloví Neboť cesty ty
budou odváděti ve skutečnosti spi
še od Říma a tím samým i od
Vídně
Národ pojmuvší do sebe dueba
husitského bude míti na konec i
takovoutéž politiku Pak bude na
vždy Lonec krčení se doprošování
se smlouvání a spojencování se
zásadními odpůrci Husovými Pak
bude kolovati v národě i zcela ji
naká krev šíje bude vztyčena pá
teř pevná a silná politika Seská
bude míti nezdolný karakter Bez
bázně ba vesele vykročí národ v
boj s Vídni za svá práva jako vy
rukoval v zápas s Evropou v XV
století — buďto sám nebo jen
rovný s duševní sobě rovnými
aby stal se rozhodujícím činitelem
v této říši a vydobyl sobě samo
statnosti duchovní i politické
Obojí té samostatnosti: Neboř
nravv Husita vztyčme národu sé
mn tnto cíl: Nebuf ani duchovní
Říma ani politicky Vídní Vydo-
tiitď si té duchovní svobody abys
mohl svobodní hlásiti se k tvému
bohu její ti tvůj rozum a srdce
tvé svobodné zbudovaly a nema
tli wznivati boba kýmkoli jiným
předepsaného A politicky získej
tu samostatnost abys otěže svých
osudů vzal sám zcela a nerušeně
sám do rukou a nemusil spravo
vali sebe ien v mezích milostivého
svolení někoho třetího stojícího
mimo tebe a někdy t proti tooe
A to ie konečný smvsl to "bude
konečné ovoce oživené památky
Husovy v "Husově týdnu
Slet sokolské župy Havlíčkovy a
otevření tělocvičny sokoia
y Humpolci
Svátek iež v neděli dne 8 čer
vence uchystala městu Humpolci
a okolí sokolská župa Havlíčko
va stal se slavností všeho občan
stva i všech bratrských jednot
sokolských v župě "Havlíčkově"
sdružených
V předvečer sletu konána slav
nostní akademie v Sokolovně po
jejímž zahájení sborem recitovala
slečna Andulka Bečvářova báseň
Mužíkovu "Tři věky" při čemž
sklidila bouři potlesku Ku konci
akademie sehrána ochotnickým
spolkem aktovka "Vzletem soko
lími" od Jar Borolínského
Tiž v sobotu oděl se Humpo
lec ve slavnostní háv Z domů i
samosprávných úřadů vyvěšeny
prapory v barvách českých a slo
vanských a na četných místech
byla okna opatřena sokolskými
hesly a květinovou výzdobou
V neděli iiž v časných hodi
nách ranních procházel hudební
sbor městem nesčíslné davy ob
čanstva proudily hlavními ulicemi
Po 7 hodině dostavovaly se již
i přespolní jednoty sokolské
Hlavní proud jejich dospěl však
do Humpolce po 9 hodině dopo
lední Nadšeně uvítán byl ze
jména starostou C O S panem
dr Podlioným
Po dopolední zkoušce nastou
pen pochod do města v čele s hu
Hphním shorem a 6 praoorv ied
— - -
nnt Humnnlce Žďáru í Morava)
— - 1 ' '
Čáslavi Německého Krodu ťn-
byslavi a Kutné Hory na náměstí
a stanul u radnice která byla
ozdobena prapory a chvojí Před
radnicí očekával Sokolstvo staro
sta města bratr Bečvář (v kroji
sokolském) s městskou radou a
členy obecního i okresního zastu
pitelstva Uvítav Sokolstvo jmé
nem města jménem jednoty hum-
nnWké i žnnv Havlíčkovv ze-
— --w — r "
jména pak starostu "České obce
sokolské br dra Podhpného
jemuž -uspořádána ph tom bouřil
vá ovace pravil že jest třeba
abv lid náš byl statečným a bo
kolstvoaby slučovala láska neboť
ien v bratrství tak jako v dobách
minulých zvítězíme (Na zdar!"
Humpolecké dámy a dívky po
daly starostovi "Č O S" br
dru-- Podlinnému — starostům
jednot sokolských kytice růží a
ověnčily prapory sokolské kvítím
Hohutný průvod v jehož čele
kráčeli dr Podhpný starosta so
kolské Župy Havlíčkovy a námě
stek jeho MUDr K Tesař ná
městek náčelníka -České obce
sokolské" O Klenka odebral se
k Spkolovně
Za předsednictvem šla městská
rada obecní i okresní zastupitel
stvo a za nimi dlouhá řada So-
kolstva župy Havlíčkovy v níž
sdruženy jsou jednoty: Brod Ně
mecký Čáslav Hora Kutná Je-
níkov Golčúv Humpolec Cnote-
bcř Ledeč Poloá Potěhy Při
byslav Světlá n L Vrby Zleby
Krásně dekorovaná tribuna ob
stoupena byla pěveckým krouž
kem který po příchodu Sokolstva
zapěl sboř Před tělocvičnou v
sousedních ulicích shromáždily se
velké zástupy občanstva které
obsadilo i okna a střechy vůkol-
ních domů
Když se průvod rozestavil vy
stoupil na tribunu starosta Č O
S dr Jan Podlipný a srdečné po- j
zdraven poukázal k účelu slavno
sti načež přešel k úkolu Sokol-
stva a k otázce zda-li jej pint
Vzpomenul stručně politického
zápasu od roku 1848 ďo let Sede-
sátých v nichž konečné spacua
pouta svírající občanská práva a
probudí se nový život
Na všech stranách hlásili se
čilí pracovníci plní nadšení kteří
začali ihned novými myšlenkami
působiti v národě
Tehda platila mnoho hesla
Jedno z prvních které rozplame
fiovalo a všude znělo bylo: Svfii
ke svému a vždy dle pravdy 1''
Líd rozuměl mu a ihned zakládá
ny spolky V první řadě pak vo
láno: "Zpěvem k srdci a srdcem
k vlasti" A v místech našich
zaDočal hlaholiti český hlas a
český zpiv Zakládány besedy
občanské literární a umělecké dle
hesla: "ve práci a vidění jest naše
oasení Koneční ač ne posled
ní v fadí byly spolky Sokolské
které měly význam kromobyčejný
a poslání jejich bylo hlubšího vý
znamu neboť nejednalo se jen o
pouhý tělocvik Sokolem měl tě-
ocvik býti uveden v soustavu na
rozdíl od sportu kterou mělo býti
působeno na ladné a souměrné
vyvíjení sil tělesných i duševních
V jednotách sokolských měl býti
buzen a tužen duch národní {Vý
borně! Výborně! Tak jest!} jed
noty maií tedv vvchovávati junáky
nejen pevných a silných svalů
křepkých a stepilých postav ný
brž také bystrého ducha pevné
mysli mužné odvahy ušlechtilé
ho nadšení a vlasteneckého pře
svědčení (Na zdar!)
To vše vystiženo v krátkém
hesle "V mvsli vlast v srdci
smělost v páži sílu' (Výborně!)
Zakladatelům Sokolstva nezapo
menutelnému Tyršovi a fruegne
rovi (Bouřlivé "Sláva!") jednalo
se o to by národ náš po 200 let
v porobě se nalézající opět vlast
ní silou (Tak jest!) a svým přiči
něním se uplatnil aby hřivnu do
duše lidu vloženou přivedl k ná
ležitému ocenění: nejednalo se
tedy o prostou sílu hmotnou
nýbrž o sílu mravní o sílu ethi-
ckou (Souhlas)
Vědělť Tvrš že ien národ zdat
ných lidí vyspělých na zásadách
mravních že jen národ uvédome
lv znalý svých práv ale také i
svých povinností že jen národ
taký může nabyti toho co mu
náleží že jen národ vyzbrojený
všemi nejkrásnějšími vlastnostmi
ducha může opět domoci se toho
co mu bylo odňato (Pochvala)
A národu našemu bylo mnoho
toho odňato — možno říci všech
no (Hlasy: Vždycky!) j
Děiiny učí co dovedli malí
kmenové malého řeckého národa
na Helladě a kam vyspěl zejména
nepatrný stát Athénský dokud o
sebe dbal a také vlastní naše
dějiny poskytují nám obraz velice
poučný Malý náš národ opírá-
jící se o právo proniknut mrav
ní ideou dovedl čehti celému
tehdejšímu světu Havlíček napsal
"Kdvbv nebylo doby husitské
zhasla by sláva českého národa"
[Výborně!] Jíez doby husitské
nebylo by doby Poděbradovy ani
zlatého věku literatury naší [Vše
obecná pochvala a souhlasy
Zásady hlásané v době husit
ské "rovnost a bratrství" byly
by dříve přišly ku platnosti
kdyby nebylo bratrovražedného
boje panstva s lidem na který
řečník šířeji poukázal a pokračo:
val pak: Paic-li nám přidělen okoi
abychom vypili hořkost kalicha až
na dno jest nám dáno poslání
abychom byli apoštoly lidstva K
tomu třeba abychom byli obrně
ni krásnými vlastnostmi husitský
mi '
Máme si však býti vědomi že
jsme na sebe odkázáni a že jen
rozíafností uvědomělostí praco
vitostí pevností a vytrvalostí pře
konáme odpůrce Jest třeba by
chom byli tím ostražitějšími a
vždy hleděli zákonů totiž jich
využitkovati ve prospěch národa
Aby tak sd díti mohlo třeba mužů
celých vyzbrojených vědomostmi
ale také nepolovičatých muza
prodchnutých láskou ku vlasti a
svému národu mužů rázných ale
především láskou prodchnutých
ku jazyku českoslovanskému [vo
láni: Výborně!]
Veliký krok jsme učinili na
poli osvětovém také ve hmotném
směru zlepšují se poměry naše a
proto ten - hněv našich nepřátel
To vše ie dobré ale namanu
je se otázka co s tím má činiti
Sokol který je spolek nepolitický?
Pravda Sokol ie však školou
která vysílá junáky do života
vychovává muže v neohroženosti
a jmýcn viastnostecn jez v nvoic
veřejném míti třeba [Výborně!]
Sokolstvo od let šedesátých roz
množilo se do tisíců a dnes má po
vlastech českoslovanských ve sva
zu českoslovanského Sokolstva a
obce če-ikou Obec Sokolskou pro
Čechy a moravsko-slezskou Obec
Sokolskou pro Moravu a Slezsko
a župu dolnorakouskou celkem
na ío žup s 50000 Sokoly a na
60 tělocvičen V dobách nadšení
konal Sokol svou povinnost ko
ná ii ▼ dobách drobné práce i
prohlubuje nyní činnost ve smíru
poučném
Te-li nedostatků nechť se k
nim ukáže neschází vůle k ná
oraví' Leč Sokolstvo nemůže
m
ustoupiti vzmáhajícímu se sportu
[Tak jest! Pochvala] který v2dy
a vždy zůstává buď jen hrou nebo
ničím jednostranným
V sokolství jest soustava sou
mírnost vyloučeno jest t něb
vSe jednostranné v přičiní vývinu
tělesného Mimo to přihližeti mu
síme ku stránce duševní a zejména
národní Má li Sokolstvo plniti
úkol svůj musí právl v těchto
těžkých dobách vysílati nazápasi-
ště muže pevné nezlomnycn po
vah junáky celé A v tom ohledu
nelze mu činiti výčitek
Nuž nechť také Sokolovna
zdejší chová vždy ve svých zdech
nezdolné pracovníky povahy pev
né hrdé a neústupné pri tou aie
sdílí svornost bratrskou pravou
shovívavost proti nepřátelům však
nepoddajnost a třeba-li bez
ohlednost i dravou [Výborně'
Výborně!]
Silnější duchem zvítězí! [Tak
jest! Na zdar!]
Hudba zahrála hymnu národní
a občanstvo s obnaženými hlavami
spolu ji zpívalo
Budovatel pan Martin předává
tělocvičnu starostovi panu Bečvá
řovi a přeje si aby mezi Sokolstvo
vstupovali mužové a junáci prod
chnutí láskou k vlasti a národu
Starosta pan Bečvář odpověděl
Že tato hesla jsou napsána nejen
na štítu sokolském ale i v srdcích
Sokolů a že stan tento bude ba
štou hrdosti a nezdolnosti ale
také lásky a bratrství
Tím dopolední slavnost skon
čena
Odpoledne konalo se po průvo
du městem v ohiaděpana Martina
veřejné cvičení župní za velikého
návalu obecenstva Provedení jed
notlivých cvičení svědčilo o píli a
dobrém výcviku a některé výkony
byly velice pěkné Celkový dojem
byl velmi příznivý Všechna cvi
čení sledována byla se zájmem
Vkusná a 'zevnějškem svým
imoonuiící budova tělocvičny So
kola v humpolci tvoří nároží
ulice Sokolské a Barvířské Vedle
nutných místnost pro cvičení sáli
hlavní a šatny jest v ní ještě
místnost pro lidovou čítárnu a
výborovna V pozadí sálu je ga
lerie pro obecenstvo na protější
straně pak prostorné pěkné jeví
ště Sál tělocvičny je 1715 m
dlouhý io'i2 m široký a 8 m
vysoký Uspořádáním nářadí roz
dělen sál pro 7 družstev osmi
členných Rozebírací a snadno
odstranitelná trámová konstrukce
ji
V 1 it Ir
U3l(ltlUVCUd IC Lívř lil oou 1
Šplhadla atd Sál vnitřní zdobí
poprsí Fuegnera Tyrše Havlíčka
Husa a Žižky pak různá hesla
Plány vyhotovil pan Čížek a stav
bu s částečnými změnami" provedl
pan Martin
Sokolská jednota v Humpolci
založena byla již roku 186S
hlavně zásluhou a přičiněním po
slance pana Filipa Bečváře ny
nějšího starosty města a starosty
sokolské župy Havlíčkovy který
získal si velkých zásluh 1 o stavbu
tělocvičny
Památná slavnost v Niobraře
Dokončení
Po skončení slavnostního pro
gramu rozešlo se obecenstvo k
obědu a po obědě pořádány byly
nak rozmanité zábavy Milovníci
sportu míčového bavili se hrou
klubu z Creighton s klubem Indi
ánským mimo to byly tu všeliké
hty a dostihy Starší osadníci čeští
ovšem se takovýchto sportů ne
zúčastnili nýbrž oživovali vzpo
mínkami při sklence piva zkuše
nosti v dobách minulých zažité
Před pátou hodinou dostavil se
konečně na místo očekávaný řeč
ník anelický pan Edward Kose-
water Jelikož obecenstvo bylo
iak isme 112 sdělili rozběhlým po
různvch zábavách nedostavilo se
k vyslechnutí výborné řeči jeho
tolik posluchačů jak zasluhoval
již vzhledem k jeho postavení
kteréž zaujímá jakož i vzhledem
k tomu že sem cestu vážil Psa
Rosewater vyslovil své- potěšení
že múze poaueh c ut teto Slav
nosti kteráž jest slavností hlavně
českou a tedy lidu k němuž on se
vždy s hrdostí hlásil Připomínal
kterak vlast svou opouštěl a bylo
patrným že to'vŠe uvázlo mu živě
v paměti Líčil loučeni se o pra
tely a krajany líčil cestu v mezi
palubí plachetní lodě pak příjezd
do přístavu a usazeni se v Cleve
landě kterýž byl cílem jejich cesty
a kamž dospěli takroěř úplni bez
prostředků Porovnával cestováni
ořistěhovalcfl té doby s cestováním
nynějším shledávaje právi tak
mnoho rozdílu mezi obojím jako
nalézá se rozdílu mezi poměry
prvních osadníků pionérů tehdej
ží dobv a ieiich poměry nyniiŠÍ-
mL Připomenul pak že on sám
r roce 1863 a tedy sedm let dříve
nežli založena byla osada niobrar
ski usadil se v Omaze Tehdy
ještí nebyla Omaha spojena drá
hou s ostatním svitem nýbrž jel
po lodi ze Saint Louis do Nebra
ska City odkudž teprve dostal se
do Omahv kteráZ tehdv byla mí
steQkem čítajícím as 4000 obyva
telů Líčil poměry tehdeisf doby
porovnávaje s nynějšími a upozor
ňuje na ten ohromný pokrok na
ten rozvoj jaký nastal na západě
a o ten měli češttosadníci svůj
díl zásluhy Jest mnoho těch
okresů v kterých čeští pionéři dali
podnět k osazování se a k nyněj
Ším uspokojivým poměrům Uvá
děl že přijeli isme do této zemi
abychom zde hledali polepšení
svého postavení a všichni můžeme
právem říci že jsme též skutečné
je nalezli Toho si máme vážiti
a oceňován Nalezli isme nejen
lepší hmotné poměry zde jichž
jsme účastni nýbrž nalezli jsme
též i svobodu politickou kterouž
jsme tam postrádali a v této svo
bodě zakotven jest též 1 všeobecný
blahobyt země Nepotřebujeme
míti obavy že tyto svobody budou
kdy zmařeny aneb porušeny ne
boť lid americký nikdy k tomu
—
nedopustí a proto země tato zů
stane vždy bezpečDou republikou
bvť se pouštěly strašáky že nalé
zají se svobody země této v nebez
pečí Dovozoval pak že ne snad
jen některý lid může si osobovati
zásluhu o rozvoj této země nýbrž
k tomu přispívali obyvatelé všech
národností každý poskytl co nej-
lepšího a společnou snahou všech
Hnrflpnn nvnřiších úžasných vý-
— — — —j — j — j
sledků Čechové se na tomto zá
vodění podíleli činně a brali úča
stenství ve veškerém konání náro
da země této Na národním
pohřebišti z minulé občanské vál
ky u Chickamauga a jiných nalé
zají se mezi jmény na náhrobcích
1 jména česká Ve válce se špa
nělskem stálo více Čechů pod
praporem hvězdnatým nežli po
měrně vojínů kterékoliv jiné ná
rodnosti Na poli obchodu prú
myslu i umění proslula jména
česká' Každý Čech každý český
mladík každá česká dívka zroze
ná v této zemi mohou s hrdostí
hlásiti se k svému původu a k své
národnosti Kdo by jinak jednal
jednal by nerozumně Kdo by
styděl sé za svůj původ podceíío
val by nejen rod svůj nýbrž i sám
sebe Řečník vždy s pýchou hlá
sil se k původu svému a ještě se
nikdy nesetkal s nikým kdo by
projevil nějakou nevážnost k ně
mu pouze jen z té jediné příčiny
že kolébka ieho stálena půdě Če
ské Kdo je úcty hoden jest téže
hoden právě tak dobře co Cech
jakoby ji byl hoden co Němec
Švéd aneb Američan — Keč pana
Rosewatera nalézala ohlasu v po
sluchačích jak bylo patrným z
toho že přerušována častým po
tleskem
Bylo úmyslem pisatele i pana
Paldy zdržeti se několik dnů mezi
bodrým osadnictvem nioDrarsitym
však jednak potřeba lékařského
ošetření a jednak i jiné příčiny
nutilv k bezodkladnému odjezdu
po slavnosti a tak vraceli jsme se
k domovu aniž bychom užili
návštěvy v Niobraře tou měrou
jak jsem hodlali J K
ku Mih Cíflan kupec takový'
praporeček na svém voze bez
bázní veze s sebou všecko drahé
zboží a ilitky stříbra a jest úplní
bezpečen ze jej chunchuzove ne-přepadnou
Voienské oosádkv ruské podél
- - t ¥
východočínské trati mají ráz čisti
policejuí
Podle mého mínění není možno
představiti si pokojnějšího a míru
milovnějšíhs národa nad čífiany
Pobyl jsem v Pekině déle tří rokúv '
a iscm leden z posledních Kusů
kteří se z Číny vrátili Nejednou
jsem konal z Pekina delší nebo
kratší cesty Měl jsem příležitost
projeti také celé území jež nám
Cína ustoupila byl jsem 1 ve mno
hých čínských přístavech a výsle- -
dek mého poznání je ten že Cí-
říané jsou míru nejmilovnějšíklid
ný a lemný lid neschopný druhé
mu ublížiti pokud nebyl druhou
stranou provokován
Známo jaké rozčilení panovalo
v jekinu v zari ibob kayz uaai
se palácový převrat a když někteří
Evropané pro své zlobné a drzé
chování byli od CÍBanů ínsultová
ni Mezitím já jsem svobodně
jezdil rozčilenými davy a nestalo
se mi nic nemilého ačkoli jsem
nikdy nebyl ozbrojen
Zaiel jsem si také do dolů ve
vzdálených divokých horách Spu
stil jsem se i do šachty ale nikdo
mi neubliul ani slovem Velmi
často ze zvědavosti potuloval jsem
se po Pekinu za dne i za noci bý
val jsem i v nejpochybnějších čá
stech města kde bydlí luza ale
nikdy mi nikdo neublížil ani slo
vem ani skutkem Tak mírumi
lovno bylo obyvatelstvo pekinské
naproti cizincům
Ve vsechkde je lid ještě prostší
a prvopytnejsi Evropan je jesie
bezpečnější Konečně všichni ce-
stopisci kteří skutečně v Cíně byli
a ji pohnali povděčně vychvalují
mírumlovnost Číňanův ano není
příkladu že by v Číně byl ubit
býval cizinec který měl pokojné
úmysly a nebyl na př politickým
aoontem Mannalr isou nřínadv
že celou Čínou projeli lidé ani slo
va čínsky neumějící a nemající
tlumočníka Nikdo mi neukáže
na Evropana který prožil v Činí
několik let a tvrdil by o povaze
Čínského lidu něco opáčnébo
Na severu a zvláště v Pekinu
jméno ruské je vejmi populárné I
prostí Pekinci vědí že Cinane a
Rusové žijou v přátelství
Jací jsou Číňané
Čffíanft níSe do Petro-
v —
hradských Vědomostí Cetev na
sledovně:
Noviny většinou líčí Čífiany jako
národ bojovný ano krvežíznivý
chtějíce tím vysvětlili události
které se nyní v Cíne oaehravaji
VAn nřm takového o Číňanech
IVŮV - — —
tvrdí tvrdí opak pravdy V Číně
bývaií povstání občanské války a
převraty ale ty se dějí také všude
jinde Mírumilovnost Číňanů je
zajisté větší než Angličanů Něm
cův a í národův evropských
V Evropě všechen mužský dorost
wrhnvává se v duchu boiovném
V čn nannak náboženství vede
lid k pokoji a vypěstilo v něm po
vahu tak mírumilovnou že ČÍSa
né což je zajisti pádným důka
zem nevytvořili žádné hrdinské
poesie ani národní ani umělé
kdežto u národů evropskýcn pra
vě opěvování bojů je ve vysoké
vážnosti
Ukazují na chunchuzy čínské
lounežníkv Ale chunchuzové jsou
jen loupežníci jest jich málo a
vyskytují se pouze v wanazurii
A což v Evropě není loupežníků?
rhunchuzové nikterak nemají zá
libu v prolévání krve a obyčejní
přestávají na pouhém oloupeni
nií ohrožuií Život své oběti Ano
obyčejně spokojují se výkupným
kdo zaplatil výkupné dá
vají malý praporeček jenž je pak
patentem bezpečnosti jeho majet-
Délfe sirota ie sedmdesát let To
In rkork fádně íltáho iivota Nemů
íeire se všickni dožít tak vysokého
víku alfl můžeme žít déle zdravěji a
šťastněji dobře a rozumně pozorujeme
gvé zdraví Zanedbáni prvnlcn pří
znaků choroby přlnáfií při svém pro
buzení dloupou řadu nesnází Když
nastane vbsofcj vek znamenali duus
me nepravidelnosti v tělesných výko
nech Tyto nepravidelnosti vyžadují
pozornost Ve výběru pravého léku
pro unavená a vysílená ústroji mamě
vybírati mírný ale áčloDý lék který
působí přímo ua životní tekutinu
krev Dra Petra Hoboko je pravé
takovým lékem Je jak jméno oka
zuje ožlvovatelem krve Nikoliv lé
kárnickým lékem prodáví se lidem
Dřímo vmnítelem iehuž adresa ]e:
Dr Peter Fahrney 112-114 8 Hoyne
ave Chichgo III
ÍTe31erši ze věecW i
Po oadefiáte let Mm Wlnlov' Bootbing i
Byrupmatkwiil podáván Jich tfitkim tOoD
hiúni nhň níúMrlm ditkeni? Jestli ano
calet ni Ihned pro láhev "Mrs Wlnslow'
Cena jebo Jest neodhadnutelná Ifleyi uboh
mu trpícímu dítku Ihned Hpolehnértae naB
rontky Vyléíí prfijom iregulule taludek a
střeví vyfel koliku imíkne dtoně imirni i
lipal a dodi tvéiestl celému ftatrojl Mr
WlnSlOW 9 PÍHI1HIUK onu " -í —-~~-f
dot4J(n lest pKlemní CbuU a JeM phwpi- f
něm jMÍná t BeJtar8íchaDGj!cpich icnskteS
lťkařek a opatrovnic ve Spoi Státech Jeat
na prodej u vleen ienniipociit
Cena Sc Uher Buďte Jisti a poiádejta o J
Čeako-anřllckf íbjopIí Aflljlcké Lljty Tf -cfaáii
nyní ve toela norf pHnl bol
not rimanllých PO(dk ílánWi a tpráv
veno omnu anKiiciiy i "„T
PHnáii tak cetna vyooraiem ™ -—"r—
pro kaidáho Čecha af ni w ohee uíltl anRU-
ae pHbláaí doatane cennou premll Pllte nym
awry nyní v - -
Jelte Ite dostat i ílaTa od
- n[ wmlrnái ájH)ha BtaCI
URU niww w nj"H —
VvufuJI taká anglicky poiwu a monuT -
ueiu n tn měníce aniiiuKr
iikouiku kari mi
ÍÍ li I
" ' 'ri - 7! i t„ „„iiífn- rtále 'Prak-
llckou ikolu anrllckébo Jaiyka' a pak "Čtenář
novin aniriirnycn i-du J-VS-kntb
pllte ml Adrew: At Souká
nhnmnl ramena leat hlavní pří
V" vm~~- " 1
íloon revmatism ve svalu Jenž vyléct
iimiikerém Douiitlm "Cbamber-
Uin's Pain Balm" Na prodej iecb
lékárníka
dloubá a e liroki
ti
V
ilohu na ikoulku
Ladné výletní ceny do Colorado
wm dnech 19 a řerrna 19 a 1T íervence a
IT a 11 trpná pro Urtky vhlcaita a mla
vycbodnt od reky MKwpori a v dnech 19
9f Června í7 IU i? is červeno a
7 a 81 arpna od řeky Mlmwurl do Denver
Colorado Bpnnn vimmiou rutinu ™
Lake City Onden t uh a Pt prodáván
budou
cenu jUňr Jndni f pHrilkoa 92 30 i centy
x i Kiint htifLn dn II Kina —
Htte al pro blIU podrobnoatJ pro apiaek
-Colorado Tbe Maalftctenť — (darmá
ta
JUni DBníir wan
O P A-CHICAGO