Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, August 03, 1900, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
f
'I
f
I
}
Založen 1871--lťoéitó
U pozor néní cténým
odbératelfltn
pánfim
Na základě dohodnutí kteréž
mezí podepsanými učiněno bylo
přešel dnem i srpna Pokrok Zá
padu v majetnictvf a správu vyda
vatelské společnosti Pokroku
Všichni páni odběratelé kteříž
mají na list předplaceno budou
týž dostávat nadále od vydavatel
ské společnosti Pokrok n do času
do kteréhož předplacení sahá
Naproti tomu všichni odběratelé
kteří předplaceno nemají aneb
dluhují budou povinni dluh svňj
aŽ do i srpna zapraviti Národní
Tiskárně
Za Vydavatelskou Společnost
Pokroku
R V MUkovský předseda
Za Společnost Nár Tiskárny
Jan Rosický předseda-
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
POLITICKÉ
Přijali omažskoo platformu
V Kentucky odbývána byla mi
( nulou středu státní kon věnce po
pulistů v níž jmenován byl kan
didátem guvernérství A H Car-bin-
V konvenci této bylo přijato
prohlášení konvence omažské a
cincinnatské Barker t Donnelly
přijati byli jako kandidáti nejvyš
ších úřadů republikánská strana
označena byla jako kapitalistický
žralok a demokratická jako slu
žebná napodobitelka republikani
smu za minulých třicet roků vy
volání otázky imperialistické jest
prý zastírání pravých věcí a důle
žitých otázek jichž provedení je
ku blahu lidu nutné Konvenci
byló přítomno 125 delegátů ze
všech částí státu
Republikánská tlcketa iowská
Státní republikánská konvence
státu lowa zahájena byla v Des
Moines minulou středu za ohrom-
ého íJastensfvJ občanstva- Kon
vence odbývána byla v novém
auditoriu které postaveno bylo
na těchže místech kde stálo ono
staré dne 17 června do základů
shořelé Auditorium" toto pojalo
více než 5000 osob a ještě mnoho
set zůstalo jich státi venku ne
mohouce se do vnitř vtěstnati
Mezi jinými řečníky nalézal se
také Hon W L Koach z Musea
tine jenž pravil že stát lowa dá
v příštím listopadu republikánské
straně většinu 100000 hlasů
Kdykoliv některý z řečnífcft vy
slovil jméno McKinlcy ho neb
Roosevelta propuklo shromáždě
ní v burácející jásot V konvenci
této byli jmenováni kandidáti pro
různé státní úřady a sice: státní
sekretář auditor pokladník stát
ní zástupce člen nej vyššího sou
du železniční komisař a presi
dentŠÍ elektoři at large
Z Washingtonu
t President hodlá nabídnouti
bývalému guvernérovi massacbu
settskému Rogerovi Wolcottovi
vyslanectví v Itálii Za tím úče
lem byly již učiněny kroky u ital
ské vlády zdali byl by Wolcott
"peraoaa grata'V Dosud odpo
věď nedošla soudí se však že od
pověď bude příznivá Wolcott
nalézá se přítomně někde ve Fran
cii a president telegraficky jej již
uvědomil o této záležitosti Od
pověď jeho očekává příznivá
DOBMÉ ZPRÁVY
V Yankton Co S D od-
hadnut veškerý majetek daní pod
léhající na $7406765 což jest
téměř o dva miliony více nežli
obnášel odhad loBský
V Chicagu podniknut v úterý
policií lov na pokoutní herny bur
sovní a na čtyři sta osob zatčeno
a z karbanění obviněno
#V Oceán City N ] utonula
v úterý při koupání se na břehu
mořském Čtyři děvčata as 20 roků
stará Zanesena byla totiž vlnou
a utonula dříve než ku pomoci
přispět! se jim mohlo
Nejvyšší soud minnesotský
rozhodl rrínulou středu jedno
hlasně ve prospěch nového cbar
téru města St Paulu v Minnesotě
Spor jednal ohledně moci policej
ní komise a znovu ustanovení dří
vějšího policejního chefa I
x
"KA UDÁLOSTÍ
v PrfitrŽI mraien
navštíveno bylo v úterý jak
1 noenix Arizona se oznamuje
údolí řeky Verde Spousta vody
Dyia taic velkou ze utonulo v n
několik dobytkářů kteří na břehu
řeky utábořeni byli
TŽžké obvinění
vznešeno v úterý ve Fort Dodge
la paní Mary Faiferlíkovou proti
manželi jejímu Matěji Panička
žádá rozvod a Žádost svou odů
vodnuje tím že manžel její sou
ložil s dvanáctiletou sestrou její
která s nimi bydlela Faiferlík
jest zámožný a dobře známý far-
mer v okresu Webster a dosud se
těšil dobré pověsti
Nezdařený pokus
na vyloupení banky učiněn v úte
rý v noci v Armstrong III K
vypáčení pokladny použili lupiči
příliš mnoho dynamitu tak že
pokladna nejenom roztržena ale
zároveň 1 budova uničena Vý
buchem probuzeno téměř veškeré
obyvatelstvo městečka a lupičům
podařilo se teprve po dlouhém
zápase uniknouti v kočárku kte
rýž za městem připravený měli
Dle krvavé stopy se soudí že je
den z lupičů byl těžce raněn
Ze zbabilstvi
obžalováni byli v New Orleans
policejní seržant desátník a tři
policisté a tajný jeden policista
obžalován ze sběhnutí s místa mu
vykázaného Policisté tito byli
vysláni na pomoc kapitánu Ďay-
ovi když tento o zatčení černocha
Charlese se pokoušel a zbabělým
jednáním svým útěk černochu
usnadnili Jak známo měl pokus
na zatčení Charlese za následek
vážné výtržnosti protičernošské
při nichž t2 osob usmrceno a
značně jiných zraněno a vina
toho nyní na zbabělé policisty
vrhána jest
Anarchisté
Patterson N I odkudž jak
minule jsmé oznámili vrah ital
ského krále Bressy Oríél pochá
zel odbývali v úterý valnou veřej
nou schůzi v kteréž vraždu onu
schvalovali a oslavovali Hlavní
řečník při příležitosti té mezi ji
ným pravil: "Jsme členy téže
skupiny ku kteréž Bressy patřil
TýŽ jest mučedníkem Učinil to
có jsme na něm žádali Ptáte
se zdaž schvalujeme zabití krále
Humbertař Ovšem že ano Bres-„
sytnu nedali jsme rozkaz zabíjeti
cn však učinil co za spravedlivé
považoval a my Sin jeho schvalu
jeme a s ním sympathizujeme Byl
Ilumbert kdy k nám laskav? Ni
koliv Byl dobrým vůči chudině?
Nikoliv Byl vládcem a všichni
vládcové dle našich přísah musí
zemříti Nechť Mikuláš ruský se
třese a nechť nový vládce italský
na smrt se připravuje Oba jsou
nelidskými a nelidskými jsou
poněvadž jsou vládci a nikdy na
trůn by nevstoupli kdyby nelid
skými nebyli Chceme republiku
a republiku anarchisté každé země
musí dosáhnouti" Pánům anar
chistům patrně ani poměry ve
Spojených Státech se nelíbí ne-
boť v řečícb jejich vyhrožováno i
úřadníkům zdejším a sice praveno
o tom následovně: ťoměrv zde
nejsou o mnoho lepší V dílnách
zachází se s námi jako se psy
Američané nepovažují nás za by
tosti lidské ' Nezmíráme sice hla
dem jest však ještě horší smrt
než smrt hladem jest to zane
dbávání Kdo zodpověděn jest
za vládu naši? Pokusíme se zlep
šit ty poměry zdejší prostředky
mírnými a nepodaří-li se nám to
sáhnem k prostředkům jiným
český sklepník přepaden a oloupen
V New Yorku oslepen byl pa
prikou 1 7letý Louis Lefler sklep
ník v hostinci své matky v čísle
1021 2 ave Týž pospíšil la po
licejní stanici kdež oznámil Že
byl oloupen o peníze jež sttžil
během večera Mladík vyprávěl
že e právě chystal zavřít hosti
nec v noci a spočítal příjem jenž
obnášel $2070 a peníze ty dal do
bedničky od doutníků V tom
vešel do hostince nějaký muž a
hodil mu hrst papriky do očí
Mladý Leíler byl oslepen a bolestí
celý šílený Neznámý muž vyrval
mu ptníae z bedničky kteroul
držel v ruce a uprchl Lefler
byl tak náhle přepaden že nemůže
lupiče ani popsat
OMAHA NEBR V CTERÝ DNE 3 SRL'NAJ 1900
Óroda
Úřadní list
na zápall
Burlingtonské drá-
hy uveřejnil v těchto dnech násle
dující bulletin ohledně stavu úro
dy na západě: Kukuřice v Neb
rasce nalézá se ve stavu uspoko
jivém jakož i drobné obilí ná
sledkem nedávnýeh dešťů — V
Iowě jest stav obilí skvělý jak
kukuřice tak i drobného obilí —
V severní části Missouri jest stav
kukuřice neuspokojivý avšak
ostatní obili jest pěkné — V
Kansasu jest úroda kukuřice také
výtečná téměř ve všech částech
státu laké drobné obilí jest
velmi pěkné
Oddavky slepých
Zajímavá svatba odbývána byla
v těchto dnech ve ort Atkinson
Wis kde ženil se John H Cumm
ings z Janesville s Carrie M An-
dersonovou z Fort Atkinson Oba
snoubenci jak ženich tak i nevě
sta jsou totiž slepí Kněz jenž
je oddával jest též slepý jakož 1
družičky nevěstiny Nevěsta na
rozena byla ve Fort Dodge la a
ženich vydobývá si své živobvtí
vyprašováním karpetů
Odsouzen k zastřelení
Soudce Rulepp z Farmington
Utah odsoudil Jacka Hawartha
ku smrti zastřelením které má
býti provedeno dne 14 září
Hawarth zastřelil minulého roku
nočního hlídače Sandalla načež
prchl byl však v Oregonu zatčen
zpět přivezen
Poptávka po dělnících
Na severozápadě jest letošního
roku velká úroda pšenice avšak
tamním farmářům nedostává se
pracovních sil k nimž nemohou
si nikterak pomoci Za tím úče-
em požádali železniční společno
sti aby byly jim nápomocny v zí
skání dělníků po dobu žní Spo
lečnosti tyto uvědomily již své
chicagské agenty aby bude-li
možno získali ' 2000 dělníků pro
práci farmářkou na severozápadě
Uvítání pro Bryana
Demokratickému kandidátu pre
sidentství W J Bryanovi chystá
še v Indianapolis skvělé uvítání
rt ♦
na den 7 srpna kdy má býti
úřadně uvědoměn o jeho jméno
vání pro výše jmenovaný úřad
Pan Bryan odjede z Chicaga do
Indianapolis v průvodu chicag
ského mayora Harrisona a as
300 členů demokratického klubu
okresu Cook nepočítaje v to
mnoho vynikajících demokratů ze
severní Indiány a Illinoisu Bryan
po svém příjezdu do Indianapolis
ubytuje se v Grand Hotelu kde
jsou pro něho objednáuy tři po
koje Uvědomovací řeč pronese
kongresník Richardson z Tennes-
see Na nádraží bude očekávati
Bryana klub Cleveland demokra
cie okresu Marion a okresní Ma
rion Tammany jež ve vší slávě
uvede ho do Grand Hotelu Pří
pravy ku všeobecnému uvítání
které bude odbýváno v Military
parku jsou již dokončeny
Olejní půda prodána
Velká renč známá pod jménem
Temescal mající v rozloze 14000
akrů půdy a nalézající se Částeč
ně v okresu Ventura a částečně v
okresu Los Ang-eles jež náležela
Davidu Cookovi byla prodána
počátkem týdne syndikátu v Los
Angeles jenž bude těžiti z darů
přírody Cena prodejní obnáší
$1500000 Společnost jež pra
meny oleje bude zužitkovávali
založena byla s kapitálem $3
000000 Záhadná smrt
V residenci M C Kingsbury
ho jedaoho z nejprominentněj
Ších občanů města Waco Texas
udála se počátkem týdne dvojná
sobná záhadná vražda a obětmi
vrahů stal se Myron C Kingsbury
a jeho švakr Duncan G McLen
nan Dle výroku manželky King
sbury ho kolem dvou hodin z rána
slyšela šramot z pokoje svého
manžela a proto odebrala se tam
neprodleně Když otevřela dvéře
pokoje uzřela před sebou mrtvolu
svého manžele a klesajícího-bra-bra
neviděla však nikoho z poko
je prchati Die všech známek ne
udála %e mezi zavražděnými dyema
muži žádná hádka která by byla
vedla k vraždě a proto tamní poli
cie horečně pracuje na rozluštění
této záhadné tragedie
Vládni vydání
Zpráva washingtonská za mi
nulý měsíc ohledně příjmů a vy
dání jeví se následovně: Přijato
bylo $49955160 a vydáno $53
979i653 takže jeví se schodek 1
obnosu $4024493 Před rokem
obnášel schodek $8506832 Pří
jem jeví se býti v jednótlivých od
borech tento: Clo $19082271
což jest o $3000000 více než v
témž měsíci v roce předcházejí
cím vnitrozemní daň $27560-
688 čili méně o $762000 než
před rokem různé $2592199
čili schodek o $268000 Celkem
převyšuje letošní červencový pří
jem o $1900902 proti červenci
loňskému Vydání byla násle
dovní: Civilní a různé $12203
509 čili schodek o $1700000
proti červenci loňskému válečné
$18845124 čili schodek o $846
000 námořní $5318673 čili
vzrůst o $228000 indiánské
$956444 čili vzrůst o $384646
pensijní $11916344 čili scho
dek o $1000000 úrokové $4
739556 cíli schodek o $440000
Celkem vydání za letošní červe
nec jsou menší než za loňský c
$2581437
Nový japanský vyslanec
Do Washingtonu přibyl nový
japanský vyslanec jménem Kogo-
ro Takahira Byv tázán na zále
žitosti číuské pravil že vláda ja-
panská má armádu 140000 mužů
jejíž polovici může vyslati do Čí
ny bude li toho třeba Zatím
však připravuje 22000 neb 25-
000 mužů k vyslání do Cíny ne
odkladně Vojsko japanské může
býti v každý čas vysazeno na kte
rémkoliv místě Číny k čemuž má
vláda dosti lodí a zásob
Manželka útočníkova
Bresci který jel z Ameriky do
Itálie zavražditi krále Humberta
má manželku v Hoboken kteráž
byla velice překvapena zprávou
tou Neměla ani nejmenŠÍ potu
chy o tom za jakým účelem její
manžel jel do Evropy a nechtěla
tomu ani věřiti že by on spáchal
čin ten Byla zprávou tou velice
zdrcena a pověděla vše co jí bylo
známo' MnŽ ieií bvl mírný člo-
věk přičinlivý a každé neděle od
cházel do schůze o nichž ale man
želka nevěděla ničeho
Zabiti na vlaku
Nedaleko Dakota City la byli
zabiti ve středu nákladním vlakem
Omažské dráhy Garrett Osborn
assessor z Homer a polokrevný
Indián W S Cyr z Winnabago
reservace Uba jmenovaní muži
vraceli se ze Sioux City kde byli
přítomni cirkusu Nalézali se v
řadě asi 300 povozů přes trať je
doučí a když výstražná znamení
pískáním byla jim z vlaku dána
nemohli se z kolejí dostati ani ku
předu ani do zadu majíce zabrá
něný ústup povozy jinými ná
sledkem čehož neštěstí bylo ne
odvratné
Chtějí chránitl své jméno
New-yorští Italové odbývali po
čátkem týdne velkou schůzi v níž
jednalo se hlavně o tom aby za
chráněno bylo italské jméno od
poskvrny která hrozí mu zavraž
iěnim italského krále Humberta
new-yorským anarchistou Dle
mínění předsedy italských spolků
v této zemi F P Cambria jenž
schůzi této předsedal není pochy
by o tom že spiknutí bylo sosno
váno v okolí New Yorku kde
nalézá se množství Italů - z nichž
mnozí jsou čilí anarchisté sesku
pení v pevnou organisaci Cambria
mimo jiné pravil že anarchisté
rozšiřovali v tisících výtiscích cir
kulaře podvratného obsahu mezi
italským lidem které byly tištěny
Hoboken v tiskárně adarchisti-
ckého listu jehož redaktor jest
prý důvěrným přítelem útočníka
Bresciho V cirkuláři tom byly
napadeny také italské časopisy
které odsoudily zavraždění ital
ského krále Dalším usnesením
této schůze bylo aby zasloužené
odplatě neušel nikdo z těch kteří
jakýmkoliv způsobem byli súčast-
něm při tomto spiknutí
Armour kupuje
Jateční král Armour z Chicaga
hodlá zříditi odbočku svéoo ohro
mného závodu v Louisville Ky
jejíž zařízení bude státi asi čtvrt
milionu dolarů Později bude
odbočka tato zvětšena přístavba
mi tak Že celkem věnováno bude
Dvojtýdcnníku:
na zřízení louisvillských jatek
$1000000
Michigan odškodněn
Pokladní odbor zaslal minulé
úterý soukromému sekretáři mi
chiganského guvernéra kvitanci na
$247475 jako náhradu za vyzbro
jení mužstva v době Španělsko
americké války jež jmenovaný
stát do pole vyslal
Roosevelt o poradě s Rannou
Prvním návštěvníkem v repu
blikánském hlavním stanu v New
Yorku byl minulé úterý kandidát
místopresidentství Theo Roose
velt Při příležitosti té vyslovil
se že odbýval s Markem Hannou
několika vynikajícími "politiky
ohledně příštíkampaně poradu Po
běžící měsíc bude Roosevelt jako
kterýkoliv soukromý občan neboť
vyhne se všem politickým řečem
Byv tázán ohledně své řeči v St
Paul odpověděl Roosevelt že
otázka ta byla přetřásána nebyla
však kritisována on však se do
mnívá že jednotlivé body řeči té
budou některými z argumentů o
nichž bude ve svých řečech pojed
návati Téhož dne měl důležitou
poradu s Markem Hannou senátor
Platt jenž sešel se s ním poprvé
od doby konvence filadelfickéByv
tázán byla-li porada jeho s Han
nou důležitou pro veřejnost od
pověděl že ano avšak na neštěstí
nemůže prý ani slova o tom pro
jeviti Ohledně odstoupení Plat
tova z výboru vyjádřil se Hanna
následovně: Platt má přeražené
žebro (což stalo se mu na filadel
fické konvenci) avšak v poli on
zůstane neboť má hlavu ramena
a obě nohy
Z KUBY
Estez G Rathbone ředitel poš
tovního odboru na Kubě jenž
před nedávnem byl uvězněn pro
různé partiky které ve svém úřa
dě páchal dostal se v těchto dnech
na svobodu poněvadž záruku za
něho složil seňor Bopaz Mimo
Bopaze nabízelo se ještě několik
Španělů tamních ž& složí za něho
záruku
Zase již pracuje
Zaměstnání horníka jest zajisté
jedním z nejvíce namáhavých a
vyžaduje plného zdraví a síly
Běda zde nemocnému! Občan
Frant Holub z Bellaire Ohio
píše o tom Jos Trinerovi 437 W
i8th St Chicago lil následov
ně: Dne 16 ledna t r jsem se
roznemohl na horkou nemoc
která mne po 3 nedělích opustila
ale zanechala rm zlé následky
Nemohl jsem nic ztráviti a proto
jsem stále slábl a chřadl- Doktor
léčil mne ovšem také na žaludek
ale marně pročež mi doporučil
abych pil to nejlepší víno jaké
jen dostati mohu' Tu jsem si
objednal Trinerovo Léčivé hořké
víno o němž jsem v časopisech
již tolik pochvalného četl v Lékař
můj dr Welz ochutnal je a hned
s plným uznáním prohlásil že
jest to nejznatrenitěiŠÍ pro mne
lék vlastností vůbec výborných
Po využití 12 láhví jsem nyní
zdráv jako kdy dříve ač před
tím sami doktoři o mně pochybo
vali a jmenovitě nikdo nevěřil že
bych byl s to kdy ještě zabývati
se hornictvím Já však pracuji
v i
anes opec v aoie peze vsi únavy a
mohu směle tvrditi že jediné Tri
nerovo léčivé hořké víno které
mám teď stále doma dodává mi
mé svěžesti a síly Myslím že
mi mnohý chorobný srdečně po
děkuje za upozornění na tuto vý
bornou a chutnou medicinu která
jej jistě vyléčí z každé netnoce
žaludku nebo jater a ledvin a pro
to právě dávám toto do veřejnosti
Zprávy spolkové
Tábor Sebrasská Lípa £183 WOW
odbývá schůzi ve čtvrtek dne 9
srpna ve spolkové místnosti v 8
hodin večer Přítomnost všech
Členů jest nutná -an předléhá vel
mi důležité jednání skrze soukro
mý výlet
Anton F Novák klerk
Ve Waco Teiť nalezeni v
úterý' z rána J Kingsbury a D
McLennan v ložnici prvnějšího s
podříznutým krkem a vyšetřová
ním zjištěno že dvojnásobná
vražda spáchána tchánem Kines-
buryhopotahmo otcem McLenna-
na kteryz s oběma k vůli Finanč
ním záležitostem se pohádal
Ročník VIII éí§lo í)3
TRŽNÍ 2PRÁVY
Cblcaifo i urpna imJO
flnnlea ift ceny ponřkod nížil n prodá
á e i i za WiUanSí pro áři t 7'i9í@i8tf
Kukuřice v cené poiičkud ztiorSlií neboť
íboži hn!oT prodávalo e za 8N nro M
z 37@38
Oven cení kleínul neboť prodává e zboží
botová za 21 ii a bílý íMo 2 zh 2í
Žito Je T ceni nízká prodáváno 2a SOlSM
Ječmen Joetvceni nezméníce prodával re za
4&42c
Lníné semeno akletdo znaínou mřrou prodá
valo re $1411
Kemcno bojínku (tlmotby) prodává ee za $310
©3 25 a Jetelová za $800
Cena bovíziho dobytka Jeet proU min tydno
vySSI a tento prodává se za ceny nánledn
llci: Pekni aZ ueJlepSi voli prodávají se za 1556
©800 hubeni až prostřední za l4a5ŽO jnWnt
a k žíru za 13 0n@4 75krávy za t3 00@4 W a Jalo
vice za $3IK@5(J0: tcxasltl bícl nrodávaií ee za
I2a@34l)
Vepřový dobytek v ceně ee zleplll Pro
střední prodával se za $510@545 zvláíiS pčkní
a težký za $5 10@545 lebky' za $52 ®S50 Vět
šina prodejů byla po 5I@540
Omaha i srpna 1900
Cena hovězího dobytka proti týdni minulému
ee mnoho nezměnila takže dobytek hovězí pro
dává ee za cenu poměrně dosti nízkou
Voli prodávali ee za U 2S@555 krávy za ti%
©4-15 jalovice za $35@48j a voli k žíru za 1300
@405
Vepřový dobytek v ceně etonpml NeJ
lepíí kusy prodávaly ee po $507'&@512tf
Vejce jeou velmi laciná a sice čerstvá za
10c tucet
Mářlo drží ee v etejnť ceně Obyčejné
prodává ae za 13c etolní za l&aiíc a z máslo
ven za 17@18c
Drůbež živá prodává ee za tyto ceny: eleplce
7®8c kachny 4@5c husy 4@5c krocani 8c Ih
8eno v ceně značně stouplo nejlepií z
rýiih $760 proetředni $860 z nížin t6 50
Kůže jeou ceny nezměněné Cis 1 syrová za 7
{ 2 6ciísl solená 7c ltt telec!8c
St Louis 2 erpna 1900
Pšenice byla v zdejíim trhu dnes ceny nižíl
ozimka červená ěislo t prodávala se v elevatora
ze 72% na trati 7SJ@74J a pro září 72
Korná stoj! v ceně o něco niže Prodává
iís 2 veievatoru za 37K na trati za U% a prs
záři 89%
Bavlna zase v ceně stoupá Prodávala a
proetředni za 9 11 lSc
— Spánek klid chuť k práci
vše to mizí tak rychle před démo
nem bolesti Ať jest to ve Svalech
nebo v nervech jest to mukou a
můžeš klnouti jak chceš nic ne
pomůže však užij rychle světo
známý Anker Pain Expeller a
uvidíš jak budeš pekelných muk
zbaven Láhev 25 a 50c
Mimi i-M-M l V I iH""M-M"l'
DÍKŮVZDÁNÍ
Jménem sboru Olivová Ratolest
číslo 35 J Č D vzdáváme naše
upřímné díky pánům kteří nám
při zábavě dne 29 července pořá
dané laskavě byli nápomocni Pa
nu F Laitnerovi a p Ant Košťá
lovi za výpomoc za nálevnou a p
T Msříkovi za roznášeni nápojá
Dále p J Burešovi za prodej líst
ků Páni hudebníci Mafcba Mu
lač Nepodal Kubát Šefr Špaček
a Stehno nechť přijmou díky za
velmi pěknou hudbu a ct obecen
stvu za četnou návštěvu
Znamenáme se v úctě za sbor '
"VTeor
So Omaha 2 července 1900
I-M-M I I I THil MI n I n n 1 11
Ulili! XJlllí!
Nabízím ct svým krajanům neilepSÍ
tvrdé a měké uhlí za ceny nejnlžsí
Jisté přesáté a 2000 lib Dovážka rychlá
I LEVÍ 715 So I3th St
Telefon 1918
The Limited" eveiiinn: train nnd Tlie ExDre&s
noon traln (rom Omaha tor Cliicago
UNEXGELLED SERVICE
T)ay train and řvening tniln from Omaha íoř
Minnespolis and 8t rauL
Tickets iif agenta of cpuneoUng linea
VT 11 BVILL Dkt TaíssT Apt Omaha
4HHANSHSOPV
J F MERRY IOP %
%
ochotníkům a mnovníkOm
divadla
V knihkupectví Pok Záp jsou k at
stání všechny divadelní spisy jež vy
ily tiskem v Čechách a nejsou rozebrá
ny Úplň seznam všech spisů zaSIe
"e všem na požádání zdarma V oetna
mn jsou uvedeny všechny knsy ůlt
svých rázvů a při každém je uvedeno
ahy kus je kolik jedeáni a kolik oso
vyžaduje Piíte o seznam pod adro
wu: Pokrek Zájmdn
Oswha Neb
í '
a
? V
'V c
i -
f :
V:
c
6r '-i i
- -±
1 '
í
li
t
i
i