Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, July 31, 1900, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
Pokrok Západu
Sezzl-WeeUy Edlttea
PublUhed by National Printinř Co
509-11 So 12th St — Tel WA
Zubterlptloa ly mU - $2S0 per yer
! I "
Vychází fcaidé úterý patek
Vydává Národní Tiskárna
509-SlIjlznf 12 Bl - Teltíoa 1008
fcidícl redaktor :
j RosicAý
Předplatí t
V niiulí dodávkou do domu bez přílohy fU
g přílohou
PoMou pro Spojení Stály a Kanadu bel
Knihovny Americká
KnlooVnou Americkou
Po Čech bezpMlohy
přílohou
Každí predpUtiteloprávnénJekpremtl
OaláSky
Hrohní a r&zne ohláiky uvereJTlulem pouze
n kdyi penize k ohjřdrívce přiloženy Jaou
Za drobné ohláiky ooyicjué velkosti nepře-huji'-i
palec oitáme 75 centD za třikrát ít
frfíí ohlenl blahopřáni nmr'í a j'n íit
Bia uu ' Iři palce za kiiaiá uvehjnti
Nnť k 'f proiu přlli2 olijuduuvd tuliu
eniz jak volUo i ohlá?u míil si plojo Ceny
ehlářek na delží dubu oznámí i-j ochotní na
xjáádáui
řáaliay pee
lou nejbezpeínéjái kdy se koupt na polt
fb expressu "Money Order" a tyi nám ze
zaile Tíi v registrovaném dopise aneb po
ibAoknii hunUnvní lest zásilka jista Kdo
ebc-e platili checkem" na bank nechť zale
oancentu více proto zw iwi iuudiuio
knii LiUUH sneb ať koum směnku
fc1r ri i na Otnabu ChioaKO neb New Vork Na
Biizti drobných peníz přijmeme tei i 1- a
-entové kolky Váechny zásilky nechť Jsou
zaslány pod jednoduchou adresou pouze tak
to :
" Pokrok Západu
Omaha Pieb
Owaha Nabr 31 čerťce 1900
Přijetí zlaté měny v Peru kte
rážto republička po staletí byla
zemí stříbrařskou známo bude v
historii našich stříbrařů nejspíše
co "zločin z roku 1900"
Prohibiční kandidáti president
ství a místopresidentství byli již
uvědomění úřadně o svém navr
žení — Jinak nebývali by vůbec
ani věděli že také běželi!
Vepřový dobytek prodáván v mi
nulých dnech v ohradách south
omažských za Í515 sto liber
kdežto před čtyřmi roky přinášel
pouze jen $283 za sto A přec
ještě jsou lidé kteří tvrdí že
farmer na nynějším blahobytu se
nepodílí! '
V New Orleans konečně prý
potlačeny protičernošské výtržno
sti po několik dnd tam panující
Páni jihané mohou si nyní od
dechnouti tak aby nabrali nových
sil pro případ že by se při nastá-
-1 1 it 1 1 1? _v:
vajicicn voiDacn naiezu nějací
černoši kteří by u osudí hlaso
vaciho voličského práva svého
domáhat! se odvážili
S vítězným Robertsem to y jižní
Africe zase fiáko podivně vyhlíží
když se musel skoncentrovati na
zad aby si od pronásledování
Boerú trochu odpočinul Musí
se stále honiti za prchajícími Boe
' ry a tu není divu že se uběhl a
teď si jde do Pretorie odpočinout
Jen aby jej tam nechali Boerové
na pokoji a ten odpočinek mu ne-
ztrpčovali
A st p6 mr dvěma měsíci tak
ukrutně zamordovaný anglický
misionář Wilde najednou pošle
telegrafickou zprávu že byl až v
Pekingu vrátil se zpět a že celá
ta krajina jest klidná Tedy zase
1 f i!'! t_i:i_
' jeaen zmasaJtrovany uuzivi nuua
li rlntcftnre tisíc te£t£ hnde
těch kteří jsouce povražděni od
angllCKycn uuviuaiu uuuuu uu
Číňanů vzkříšeni
Král italský byl tedy zavražděn
a jak se samo sebou rozumí musí
býtí : vrah anarchistou Zdá se
že těch anarchistů mi Itálie příliš
mnoho neboť četné vystěhovale-
" ctvo ze země té poukazuje na to
že veliká část národa není s tam-
nimi vtnmZrv annlrnípni a nrnfn
Opouští vlasť Za takových okol
ností není divu když se nalezne
muž který krále svede se světa
pOsěv&dŽ ílO pOYSŽU ZS illSYSt
příčino bídy svého národa K
tomu se snadno může odhodlati i
dobrý vlastenec nemusí býti ani
anarchistou
Německý Vilímek se zask notně
bo řezal se svým "spíčem" k voi
sku do Číny táhnoucímu Má prý
všecko na potkání mordovati a
tak ukázati těm barbarským Cífia
nům výsledky křesťanské cívilisa
ce I svatému otci v Římě byla
ta řeč Vilémova přilil nekřesťan
kon tak že ji odsoudil což pak
teprve asi říkají němečtí sociali
sté kteří -jsou se svým pánem
atáie na Štíru! Teď to bude vy
žádovati celé fůry vládního mýdla
aby ten počerněný štít císaře Vilé
ma byl zase trochu vypucován
Inu ' je to holt německý mluvka
který li nevidí do huby'
Jíž zase fresidut Krcgcx jest
připraven k odejetí do Evropy
Tak ovietn tvrdí Angličané ve
rprívich tvých poněvadž by rádi]
viděli kdyby starý ten nepřítel
jejich opustil vlasť svou a zane
chal jim zem celou v moci Jen
že ten starý tvrdohlavec se nechce
dát k tomu pohnouti aby odtáhl
z vlasti své a bude asi Angličany
ještě hezky dlouho zlobili než je
za vítěze uzná A takových tvr
dohlavců jakým jest strýc Pavel
bude asi v jižní Africe ještě hez
kých pár tisíc a než se podaří je
vyhubiti ještě to lakotnou Anglii
bude státi několik milionů peněz
a několik tisíc lidských životů
V Rakousku a Německu zase
propukla ta stará zášť a nenávisť
ku Spojeným Státům již vlády a
jim oddané časopisy dávaly na
jevo při započetí války Španelsko-
americké Nelíbí se jim že by
nejmocnějšf republika měla dělati
smírce mezi zeměmi monarchický
mi Není divu že nejmonarchi
čtějším zemím těm leží republika
severo-americká v Žaludku neboť
odtud se i do jejich zemí šíří zá
sady republikánské které broží
srrésti s povrchu zemského všecky
hlavy korunované Teď naposle
dv má ta nenáviděná vláda repu
bíikánská vzíti monarchickou Čínu
v ochranu před ostatními monar
chickými vládami a zabrániti její
rozdělení Kde tu pak zůstane
titul: "Z boží milosti císař
král" když president z milosti
národa se postaví za soudce mezi
těmi panovníky "z boží milosti"?
Na obhajobu České národnosti
sl Papežové z Albion Nebr
proti misionářce Moorové psal do
Časopisu Argus z téhož města ja
kýsi neznámý dopisovatel následovně-
"Sl Moorova a její stou
penci považují Čechy za špatný
lid jen proto že jsou dobrými ka
tolíky a nedají se obrátiti takovými
lidmi nízkými Čechové jsou ve
lice dobrý a mravný lid čehož
důkazem jest Že jsou skoro všich
ni katolíky aniž by mohli býti od
víry své odvráceni spůsobem jejž
sl Papežova naznačila Z toho
následuje mravní naučení: Pomni
na den poslední kde všichni sou
zeni budeme dle skutků svých'' —
Ona sl Moorova haněla Čechy
proto že se nedají obrátiti z kato
lictví ku protestantství kdežto
onen dopisovatel je zase za to
chválí České Bratrstvo nás také
ostouzí před Američany 3 ta to
vypadá jako by nám protestanti
smus sloužil více k ostudě než
ku cti
Mnozí naSincí kteří vidí člově
ka který pořád neheká myslí si
o něm že je náramně zdravý a o
tom který pořád nestýská a na
těle má slušný hadr Že je náram
ně bohatý A jelikož zdraví s ním
sdílet nemohou pokouší se bdílet
s ním domnělé bohatství jeho jak
mohou: jedni se od něho dluží
druzí na něm peníze a cenné věci
loudí třetí mu zůstanou dlužni za
jeho výrobek a nic mu nedají a
když se hlásí o zaplacení vyvalí
naS nevinně oči otevřou krásnou
hubu a když se vzpamatovali z
překvapení zvolají: "Cože? Já
myslel Že to mám darmo vždyť
já se s ním dobře znám'' A celá
známost záleží v tom Že se jed
nou dvakrát spolu viděli a něja
kou chvíli spolu hovořili A na
konto takové známosti — - máte
jim odpustit dluh jednomu $17
za ohlášku druhému $Z5 za novi
ny třetímu tu za tiskové práce
čtvrtému pár dollarů jež si byl vy
dlužil pátému — ale dosti toho
My vždy mysleli že komunismus
čistý a pouhý nemá mnoho ryzích
stoupenců mezi našimi krajany
ale mýlili jsme se V jednom mě
stě na východě rozdělilo se s námi
několik jen odběratelů o $300 v
jednom městě na západě asi o
$400 jeden západní stát fie chce
s námi rozdělit o $700 a jeden ji-ho-západní
o itoo — a to není
konec dělení Jen že takové dě
lení jest příliš jednostranné Po
dobá se aavlas nestoudnému obrá
ní zadržení mzdy vyděračství
nebo sprostému mamičství — tedy
různým apůsobům zlodějství A
v jednom spůsobu jest horší a
zbabělejší než zlodějství Neb zlo
děj dává v šanc nejméně tvé lý
tko které mu potrhali může bií
dací pes a lupič dává v Sanc ne-li
život jistě svobodu kdežto oni
výSe zmínění zloději nedávají v
sanc než svou čest a ta jest tak
bídná jako tulákova onuce DN
V parných dnech te-li krev ne
čistá povstanou často otutiny
avšak ti kteří používají dra Aug
Koeniga Hamburské kaokv oře-
dejdou těmto osutinám a podob
ným nemocem poněvadž Hambur
ským! kapkami pročistí se krev
éplně
Předplácejte na Kaihovau Ame
rickou pouze I100 ročně
Lid rozhodne
Guvernér Roosevelt republi
kánský kandidát mlsto-president-ství
prohlásil v jedné z nedáv
ných svých řečí že demokraté
dosud sami rozhodnouti mezi
sebou nemohou která z otázek v
národní platformě jejich zahrnu
tých za tu nejhlavnější považo
vána býti by měla a mezi jiným
pravil o tom následovní: "Roz
hodnutí toho spočívá v rukou lidu
samého a ti kdož na prvém místě
zájmu mají ve finanční naší po
ctivosti a v průmyslovém blaho
bytu nemohou doznati a nedo
znají že by v tom jaký rozdíl
činěn byl když by stříbrařský
článek na kterékoliv jiné místo v
platformě oné dán byl Prchlá-sí-li
člověk že věří v zásadu zba
bělého vzdání se a zároveň i v
zásadu neplacení dluhů nedělá
to Žádného rozdílu ku které z
obou zásad těch dříve se hlásí
A podobně nečiní rozdílu na kte
rou ze zásad popo-demokracie větší
váhy klade zda na rozhodnutí
své o znehodnocení měny či na
rozhodnutí o ponížení vlajky"
Občanstvo naše věnuje letos
více pozornosti zásadám obou
stran než v letech jiných a vše
zdá se nasvědčovati tomu že pře
vážná většina voličstva hlavní po
zornost soustřeďuje na otázky
týkající se finančních jeho zájmů
a jež na blahobyt jeho většího
vlivu mají než kterékoliv otázky
jiné Zdá se tak aspoň vysvítati
z toho že otázce finanční věnová
na jest hlavní pozornost všemi
předními časopisy v zemi Mezi
listy těmito nalézají se i časopisy
kteréž s tak zvanou imperialisti -ckou
politikou administrace ny
nější souhlasiti nemohou a jež s
upřímností doznávají že hlavní
otázkou v nastávající volbě jest
zda měna naše udržena býti má
na podkladě zlatém a zda nynější
zkvétající stav obchodu a průmy
slu nadále udržen býti má či žda
měna naše znehodnocena býtí má
Zvláštní pozornost uvažování
otázky této věnována jest ovšem
se strany časopisů zastupujících
velké zájmy peněžní a průmyslové
Jeden z časopisů podobných pro
zrazuje převládající v kruzích těch
smýšlení sdělením že při uvažová
ní vlivu zvolení Bryana na zájmy
průmyslové nesmí se zapomínat!
že jakékoliv poměryjimiž vyvolán
byl byl by postrach vzhledem
k stálosti naší měny přivésti by
nezbytně musely novou éru všeo
becné nedůvěry a obchodních ú
padků a poukazují dále co vše
očekáváno býti by mohlo v přípa
dě Bryanova zvolení Učiněn prý
by byl pokus za prosazení svo
bodné a neobmezené ražby stříbra
a když by pokus prvý se nezdařil
bylo by to opakováno dokud by
buď Žádoucího cíle dosaženo ne
bylo neb dokud by administrace
Bryanova jinou vystřídána nebyla
Agitací kteráž by pokusy podobné
provázela zadržen byl by veškerý
rozvoj zájmů obchodních kruhy
finanční nezbytně zasaženy býti
by musely postrachem a nejistotou
a nastaly by v zemí naší tytéž po
měry jakýmiž v letech 1893 94 a
95 jsme trpěli
Podobně jako zástupci zájmů
peněžních a průmyslových i dčlni
ctvo věnuje uvažování otázky oné
pozornost náležitou a to proto
poněvadž právě na ně má otázka
ona většího vlivu než na kterou
koliv třídu jinou a žádná jiná
otázka proB také důležitosti jnemá
Po uplyalé tři roky těší se dčl
nictvo naše blahobytu Práce je
a důstatek a při dobré mzdě všeo
becný stav dělnictva po celé zemi
zsačaoo měrou se zlepíil stojí
si nyní lépe než kdy dříve Proto
L --- ~ hfJI—X :=íí-
váno jest zda bylo by záhodno
učiniti změnu hlasováním pro
stranu jejížto zásady nepřátelský
mi jsou oněm jimiž dán zemi naší
blahobyt všeobecný a jež by ohro
žovaly obchod a průmysl náš nyní
právě tak jako tomu před čtyřmi
roky bylo
Otázkou hlavní jest otázka ta
kteráž nejvyšší měrou dotýká se
zájmů největšího počtu lidu a v
kampani letošní nemůže býti nej
menší pochybnosti o tom že právě
tak jako před čtyřmi roky nej
hlavnější otázkou jest udržení
zdravé měny a obchodního i prů
myslového blahobytu
Zidmty trvale rjUtmmr- Záchvaty a aer
tmsaost po jeanoaeaBiB oiiváai Dr
K1Ib'z Graat Nerv ItMtnr Zllt ml m
t20airv sa ikiraika Obdržíte ji zdarma
Dr k ÍUIbb LUL tei Are Sk PhlIadHohla
Pa HmrnktM
í Vtrr "ioadobrylat BlaMew
Karet Křapala Waat Point Neb mni
Hledá ea Las
Plat éaŘjrf at4iá príoa Hlact m
mu Mra w H B— aataa mt M
NEBRASKA
— V okolí Tobias jsou Žní v
plném proudu a pšenice sype od
35 do 30 bušlů po akru
— - V Grand Island pořádán
bude v dnech 37 srpna až 1 září
pouliční "fair" k němuž již nyní
pilné přípravy Činěny jsou
--Ve Wisner zatčen byl Er
nest Gibson pro znásilnění man
želky farmera u něhož zaměstnán
byl Odvezen byl do vězení ve
West Point
— V Lawrence spáchal v sobo
tu samovraidu zastřelením Arthur
Smith z Marquette Kan kterýž
tam návštěvou u příbuzných dlel
— Příčina samovraždy jest ne
zcámou — V McCook zničen byl ve
čtvrtek odpoledne požárem elevá
tor P H Easterday & Co a ško
da as I3500 obnášející spůsobena
Ohefi zaviněn byl jiskrou z kolem
jedoucího parostroje
— Charles Johnson dopaden
byl minulého týdne při okradení
příbytku farmera K J Kociny u
Verdigre i s kořistí $2665 obná
šející Byl odkázán pod zárukou
£500 krajskému soudu
— Ve Wilber přišel k vážnému
úrazu krajan Adolf Zajíček Při
kolotoči zachycena mu totiž byla
noha lanem a značně pochroumá
na lékař však doufá že vážněj
ších následků míti to nebude
— Nedaleko Milford usmrceno
bylo minulého týdne na farmě E
Courtrighta bleskem dvacet jeden
kusů dobytka Dobytek stlačen
byl při drátovém plotu a tím také
hromadná tato porážka se vy
světluje — U North Platte kousnut byl
v pátek chřestýšem železniční
dělník Frank Dubois hotovením
plotu podél tratě zaměstnaný
Jelikož se mu dostalo rychlé po
moci lékařské bude as při životě
zachován
— V Columbus zažalován byl
v sobotu jeden z nejzámožnějŠích
farmerů okolních Patrick Murray
na I1500 co náhradu za 36 kusů
dobytka loni S W Allertonovi
u Albion ukradeného a Murraymu
prodaného
— V Hebron zničena byla v
pátek z rána požárem tamní rad
nice zápisky všech úřadoven však
na štěstí téměř všechny zachráně
ny — Byla to stará budova po
stavená již v roce 1876 a pojiště
na byla na £5000
— Jestli potřebujete dobrý va
zač aneb sekací stroje na seno
obraťte se na p V J Uřídila v
Abie Neb jenž zastupuje jednu
z nejlepších firem výrobou strojů
takových se zabývající a sice spo
lečnost Deering Harvester Co tf-
— V Lyons okradena minulé
ho týdne 'tamní máslovna a sice
odneseno neznámými darebáky
kteří oknem do vnitř se dostali
deset škopů másla celkem asi
600 lb v ceně $100 — Jest to
letos již po druhé co máslovna
tato vykradena byla
— V Ainsley vyloupena byla
ve Čtvrtek v noci pokladna v lé
kárně Tierney-ově lupiči však
dlouho svobodě se netěšili neboť
již druhého dne nalézali se za
mřížemi U lupičů nalezeno $220
na hotovosti a dokonalá sbírka
různých nástrojů lupičských
— T Duda v Linwood Neb
má na skladě vozy boxny na vozy
kočáry všeho druhu drtiče šroto
váky větrníky pumpy kádě po
stroje na koně a všeho druhn
řemení Krajané očiaí dobře
když si u něho prohlédnou zásobu
a zeptají se na ceny než půjdou
jinam koupit (4tí
— V Cortland zasáhnul v pá
tek rychlovlak U P dráhy far
merský vůz kterýž poděšenými
koBmi na křižovatku zatlačen byl
právě když vlak tuto přejížděl
Vůz byl roztříštěn a vozka vyvázl
se zlomenou rukou Ostatním
ve voze se nalézajícím nestalo se
ničeho
— Ve Fremont nalezen v ne
děli kolem t hodiny ranní u
Weichova hotelu jeden ze stráv-
níků John Anderson a přeraže
nou páteří spadnul totiž okna
druhého poschodí a výtky as 15
stop Sedncl si na fimsu aby se
vychladil- při čemž usnul a ve
tDaní spadnul Na zachování
jeho při životě jest pramalá na
děje
— Do Crete zavítal r minu
lých dnech na návštěvu Jan Pro
cháska kterýž před několika lety
do Honduras do Střední Ameri
ky se vystihoval a kávovou pian-
táží tam si založil Tuto vypro
dal a zabývá se nyní dobytkář
itvím V Honduras mají svobod
nou ražbu stříbra a denní mzda
obnáší od 18 do 30 ctů V Crete
zdrží se do podzimka kdy zase
do nového domova se vrátí
— Z Norfolk se oznamuje že
cukrovar v Grand Island letos
nejspíše zavřen zůstane a to pro
to poněvadž letos nebylo pěsto
váno dosti řepy aby práce v obou
cukrovarech v norfolkském a v
grand-islandském se vyplatila
Cukrovar norfolkský byl značně
rozšířen řepy však prý i v okolí
tamním pěstováno méně než loni
a není prý vyloučena možnost že
i cukrovar tento na přes rok za
vřen zůstane
— Proti správě káznice státní
podána v minulých dnech stížnost
Že s vězni nelidsky se nakládá a
že několik vězňů tam již násled
kem nedostatečného ošetřování
lékařského zemřelo Lékařem je
tam jistý Edwards politikář ze
řemesla a ten prý pomoc lékař
skou poskytne výhradně jen prý
tomu kdo za ni zaplatit! může
Též i na stravu vězňové si stěžují
a tvrdí že dostává se jim pouhých
jen odpadků se stolů pánů úřad
níků — Samovraždu otrávením spá
chal v neděli u Arcadia zámožný
farmer John Camp Týž již po
delší dobu byl stísněné mysle a
často vyhrožoval že Život si ve
zme jelikož však příliš zhusta to
opakoval nepřikládala rodina to
mu žádné váhy V sobotu byl po
celou noc vzhůru a k ránu svolal
rodinu by se s ní rozloučil an
prý již dlouho živ nebude a k
ránu nalezen v ložnici své ve sta
vu umírajícím — Zanechal man
želku a šest dítek
— Dle výkazů státní statistické
úřadovny vyveŽeno za minulý rok
ze státu našeho více jak o 10000
000 bušlů korný než v roce před
chozím za to však při ostatních
obilinách jeví se ve vývozu malé
klesnutí kteréž vysvětlováno jest
zvýšenou spotřebou domácí- Zvý
šenou spotřebu dokazuje hlavně
vzrůstající vývoz mouky kteréž
loni vyveŽeno ze státu našeho o
10000000 lb více než před ro
kem Jednotlivých plodin vý
robků a dobytka vyveŽeno loni ze
státu následovně:
Korný bušlů 81958110
Pšenice " 20800170
Ovsa " 18375701
Ječmene " 47839
Muoky lb 85862753
Ostatních mouč výr 69456780
Sena tun 108250
Hovězího kusů 714731
Vepřového " 2477243
Koní a mul 50370
Ovcí 1716514
— Státní výbor ' equalisační
skončil ve čtvrtek odhad veškeré
ho majetku ve státu našem za
účelem uložení daně státní a sice
obnáší týž nepočítaje v to maje
tek společností železničních tele
grafních a telefonních 1 17 1747 -59275
a daň určena na $1208
98494 což jest o $7770764
méně než loni Při rozvrhování
daně uložena táž v okresích zá
padních o něco níže než v okre
sích východních V okresích
značnějším počtem krajanů oby
dlených jsou odhad a daS násle
dovními: Odhad Dafi
BoxButte1 84180020 6}i
Boyd 46129400 6j4
Buffalo 376393237 7%
Butler 225106210 7}i
Coiíax " iQ66ai20 bVi
Dodge 313667881 7%
Douglas 2174597264 7#
Fillmore 226719682 7
Furnas 184005065 b%
Gage 531378357 7XÁ
Holt '238496195 6
Howard 133018660 7
Keya Pana 41103000 6J4
Knox 180150120 7
Lancaster 927085847 7%
Madison 225184653 7%
Otoe 467003020 7%
Pawneeř 250117601 7%
Red Willow 121924699 bx%
Salině 246821430 7%
Saunder 3443745-25 7
Sheridan 132838025 6J4
Valley 975-479-8o 7
V Denver Colo zahájena v
sobotu konvence křesťanské orga
nizace "Young People'a Christian
Union'' a v přijatých resolucích
požaduje se svěcení neděle potla
čení užívání tabáku a lihovin a
odstranění hostinců z kasáren
— Bolesti hlavy přejdou okam
žitě vezmete-li si Severovy prášky
proti bolestem hlavy Proti ne
uralgickým bolestem není lepšího
lékn nad ně Cena 25c
HOYORNA
Pouze dotazy plnf m Jménem tazatele npntrent
dojdou imivíI mnuli aodpov6dl Ikipbf
liepodVpxnná a anonymní naleznou
poťoUluáho mlkta v koti
BRUNO Nebr— Prosím sděl
te v Hovorně kdy byl přijat zá
kon ktervž zapovídá kandidátům
častování a která strana politická
ma o to zásluhu zdali republika
né neb demokraté Piják
Odp — Zákon tento přijat byl
minulým sněmem v kterémžto
měli republikáné většinu Navr
žen byl R H Olmsteadem z
Omahy republikánem Nemáme
při ruce sněmovní zápisky a to z
té příčiny že posud nejsou tiště
ny ač zákon ustanovuje že mají
býti hotovy do devadesáti dnů po
skončení zasedání Byly již sko
ro Jiotovy všaK přišly na zmar
shořením tiskárny v kteréž se
tiskly v Liucoln Proto nemůže
me dnes zcela určitě říci jak bylo
o přijetí zákona toho hlasováno
však zdali se dobře pamatujeme
nebyl proti němu skoro žádný od-
nnv a nftn v a ion n & Lr r 1 tr Yi 1 -e A
Železniční fcájky — V
Stydlavý novopečený párek jel
jedné krásné noci v obyčejné spa
cí káře a když myslel Že nikdo je
neposlouchá jmenoval ji holubič
kou a ptal se ji Čí že kachničkou
jest načež potměšilý cestující je
den notně se jim vysmál a zamilo
vaný párek hanbou nevěděl ani
kudy kam atd
Morálka — Mohli si řikat ho
loubku a holubičko a mohli cukro
vat třebas celou noc bez nejmenší
ho vyrušení kdyby si bývali vzali
jedno ze spacích oddělení ve spa
cích vožích North Western Limit
ed vlaku North-Western dráhy
Jest mnoho věcí v letě jež jíme
a jež nezáživnými jsou Doktora
Aug Koeniga Hamburger Tropfen
odstraní nezáživnost a přivedou
žaludek zase do zdravého stavu
Podnebí v Hot Springs
Podnebí v Hot Springs jest
zcela jiným než v ostatních čá
stech South Dakoty a docela i ji
ných než v ostatních Částech Čer
ných Vrchů kdež přec mělo by
býti podnebí stejným Dny jsou
z pravidla jasnými noci studený
mi a rychlé změny řídkými a
vlhkost vzduchu jest tak nepatr
nou že téměř ani za řeč to ne
stojí - " "
Vzduch jest zvláště Čistým a
vábí vás k venkovnímu pobytu po
celý den Jdete si lehnout unaven
a ospalý avšak a pokojem Ráno
vstáváte občerstven posilen a k
denní práci připraven Krev ry
chleji žilami vám proudí cítíte
hlad máte' chuť ku vstoupení do
hor k chození i koupání k tanče
ní a vůbec do všeho co posloužiti
vám může S výjimkou léčivé vo
dy neprospěje nic jiného k sesíle
ní slabých a k učinění silných sil
nějšími V srpnu dráha Burlingtonská
vypraví několik levných výletních
vlaků do Hot Springs
Jízdné obnáší jednu cenu a při
rážkou $200 za obě cesty Lístky
platný _ jsou na slušnou dobu a
obsluha na cestě do Černých Vr
chů jest nevyrovnatelnou
Dcjdčjc k místnímu jednateli v
čísle 1502 Farním ulici a ten
nechť vám řekne co vás cesta
bude státi a kdy levná jízda bude
v platnosti
Krásné obrázkové cirkuláře o
Černých Vrších pošlou se na po
žádání [92x2
l J FRANCIS
Gen Passanger Agent
Omaha Nebraska
— Malarii choroby jater a žlou
tenku větry nadýmání a bolesti
hlavy jakož i choroby žaludeční
vyléčí jistě Severovy Pilulky pro
játra Jistý a příjemný proti zác-pě-
m- Cena 35c
Oznámeni úmrtí a ilk&Tzdání
OznamnJI tftnto vleta přitel&ia a
zaamyu le nale virná dcara
LILLIE ZRAMENÁČEK
zemřela dne M íerveore v Mali M ro
k a W nud v námíl tvé matky r
Perry ' Hyla pochována po vykona
ných alafbácb v koeteh pojaaýcb
Hrám na hřbitov d v miteod donova
a mlll východní od Qleneoo za vel
kého 'aatntvi apolulatek a viech
zaáaýco Za£e vlna tm dtkajem
Ílt Ji Jakýmkoliv tptaobeia aie note
iil ZvliH p Danielovi za výpomoc
a rtř M Bkolllov v Creta Hen- za
Ml mnoho nedli otetrovánl co bod
váCni upomínka Bia
Jan m R—atU Znamtntídt
rodica
Mduard Anton bratří
GtergU íSlátrn LudmiU Kouři
acatry