Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, July 31, 1900, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
X
ZaUžon 1871--lloéníkXX
OMAHA NEBR V CTERÍ DNE 31 ČERVINCE
Drjtýdjwíki Rtfciík TUL čísl 92
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
POLITICKÉ
Ú řádní uvédomíní Bryana
o navrženi jeho stranou demokra
tickou za presidenta odbyto býti
má dne 8 srpna v Indianapolis
k učeli tomu sníženo dráhám
jízdné z všech míst v lodiané
Ohio Michiganu a Illinost na jed
nu cenu za obě cesty Snížení
toto docíleno bylo teprvé po vel
kém nátlaku se strany demokrati
ckého výboru národního a když
vyhrožováno že notifikační slav
nost do jiného města přeložena
bude
♦
Towne prý odstoupí
Z Minneapolis oznámeno v so
botu že prý populistický kandidát
mfstopresidentstvi Ch A Towne
podá dne 15 srpna národnímu vý
boru strany lidu své odstoupení
z lístku načež místo jeho Adlai
E Stevensonem vyplněno bude
Rozhodnutí Towneovo z lístku
odstoupiti jest prý nezvratným
neboť prý dospěl k poznání že
tím měrou nemalou Bryanovi po
moci může V kampani president-
ské bráti bude Čilého podílu a od
měnou za to bude prý místo v ka
binetu Bryanově kdyby totiž ten
to zvolen byl
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Tunel do vezení
v rittsourgu oznámen dví ve
čtvrtek smělý pokus na vysvobo
zení vězně neb vězňů ze státní
káznice v Allegheny a sice objeven
byl tunel kterýž z prázdného do
mu jednoho na Sterling ul do
vzdálenosti téměř 200 stop veden
byl z Čehož plných 100 stop již
▼ ohradě vezniČní se nalézalo Tu
nel opatřen byl elektrickým nvř
tlem a systémem provetravacím a
vyžádal nejenom značně práce ale
t nákladu Úřady soudí že jed
nalo sé tu buď o osvobození anar
chisty Alexandra Berkmana kterýž
r 1893 během stávky homestead-
ské milionáře Pricka postřelil
aneb o osvobození J C ttoyda
pověstného švindlera pozemkové
ho — Po osobách jež tunel vy
kopaly nenalezena dosud nejmenší
stopa
Olejné pozemky -
jak jsme již oznámili objeveny
byly v Californii a následkem toho
bylo celých padesát tawnŠipů v po
zemkových distriktech Los Ange
les San Francisco a Visolia vy
jmuto z působnosti zákona home
steadního a to na tak dlouho
dokud zjištěno nebude zdaž též
na nich prameny petrolejové se
nenalézají
Nejvltil vor
jaký kdy po Mississippi plul na
lézá se přítomně na cestě do St
Louis Sestaven byl ve Stilwater
a jest 256 stop širokým a 768 stop
muiinym oosanuje 9000000 stop
dříví a na "palubě" má 60 želez
ničních nákladů šindele latčk Po
nor jeho obnáší i1 stopy
Vzbouření na lodi
Ze St Johns N F oznámeno
ve Čtvrtek že parník "Monteforť'
z Liverpoolu do Montrealu s tioo
tnezipalubními cestujícími plující
musel běh svůj změnit! a tam při
stát! následkem vzbouření na lodi
Většina Cestujících sestáv! totiž
z Islanďanů na ryby navyklých
- když osm dnů ryb se jim nedosta
lo vzbouřili se tak že kapitán
konečně uznal za nutno v St Johns
přistáti a zamilovaný pokrm jejich
jyn opatřiti
Naše unií do Ruska
Z Philadelphie oznámeno v pá
tek Že anglický parník "Hotasu'
zjednán byl k dopravě 4000 tun
pennsylvanského měkkého uhlí do
jednoho z hlavních přístavů ru
ských a další podobné zásylky bu
dou prý následovali V Rusku
mají prý nedostatek uhlí a jelikož
r Anglii a Německu o mnoho lépe
oa tom nejsou musí proS až do
Soustátí posílati
Loupežný pokas
na oloupení pokladny expresní uči
něn byl v pátek po 11 hodině
noční když osobní vlak Missouri
Pacific dráhy z Atchison Kan
vyjel Sotva že vlak stanici opu
stil vstoupil do vozu expresního
maskovaný lupič kterýž zřízence
expresního s revolverem v ruce
k otevření pokladny nutil Tomuto
podařilo se lupiče přesvědčili
o tom že učiniti tak nemůže an
kombinaci jedině jednatel v Oma
ze zná a proto spokojil se lupič
s uzmutím stříbrných hodinek na
čež po dání znamení k zastavení
vlaku seskočil a v temnotě nočn
zmizel — Dle udání zřízence by
prý to černoch a dosti dobrý popis
jeho policii byl dán
Pašují Číňany
lil ťaso lex oznamuje se
že dosavadní pohraniční stráže ni
kterak nepostačují k zamezení sou
stavného pašování z Mexika neie
nom Číňanů ale i italských dělní
ků kontraktních a jiné nežádoucí
nace kteráž hlavně v Juarez Du
rango a Lhihuahua shromážděna
ject a na příležitost k dostání se
přes hranice Čeká
Poštovní sazba
do nových držav neb kolonií na
šich oznámena byla nejvyšším
poštmistrem v pátek a sice platiti
bude za zásylky na Porto Ričo
Hawaiské ostrovy na Guam Fi
lipíny neb ostrovy samoanské táž
sazba co ve Spoj Státech pro
Kubu však platná jest sazba cizo
zemská s výjimkou dopisů jež by
adresovány byly osobám ve službě
Spojených Států v kterémžto pří
padě též sazba domácí postačí
Nové ostrovy koupeny
Z Washingtonu oznámeno kon
cem týdne ze vládou španělskou
schválena as bude nabídka vlády
naší kterouž nabízí se $100000
za ostrovy Libitu a Cagayen je
dinké to ostrovy ze souostroví fi
lipínského kteréž omylem ve
smlouvě pařížské v državě španěl
ské ponechány byly — Oba ostro
vy čítají sotva 8000 obyvatelů a
nemají žádného zvláštního význa
mu a pěstuje se na nich hlavně ta
bák třtina cukrová a podobné
plodiny podnebí tropického a bo
baty jsou hlavně na perleť a od
koupeni jejich stalo se nutným
hlavně k~ vůli tomu aby na nich
velmoci evropské stanice námořní
zříditi si nemohly
Nepokoje proti-černošské
New Orleans skončeny konečně
pátek zastřelením černocha Ro
bert Charles kterýž původcem
jejich by! a poraněním neb zastře-
ením řady dalších osob Celkem
vyžádaly si nepokoje za oběť 12
životů lidských mimo Čehož 28
osob lehce neb těžce poraněno
pátek zjištěno policiíže Charles
ukryt jest v černošském obydlí
jednom a pokus na zatčení jeho
vyžádal si za oběť další čtyry
životy Jidskédvou policistů a dvou
občanů a z doupěte svého z něhož
vražednou palbu udržoval vypuzen
byl mnohonásobný vrah teprvé
pak když budova petrolejem po
lita a zapálena Bídák daleko
nedoběhlneboť byl dobře mířenou
ulí zastžen načež tělo eho ku
lenu v pravém slova smyslu pro
vrtáno — Během dne došlo na
různých místech k vážným výtrž
nostem protičernošským při nichž
několik černochů k smrti utlučeno
a též i černošská škola jedna vy
pálena Národní občanská federace
odbývati bude národní svůj sjezd
v dnech 24 až 27 září v Central
Music Hall v Chicagu Ve sjezdu
tomto projednáváno bude o impe
ralismu otázce peněžní a o tru
stech bez ohled'? na otázky politi
cké a ve sjezdu lednovém jednáno
zase bude o odafiování smírném
vyrovnávání stávek a o vyvlastfio
vání obcemi— Mezi Členy výboru
výkonného nalézá též redaktor
Bee E Rosewater
Krupobitím
navštíveny v sobotu North Dakota
a západní Minnesota při čemž
provázeno též i tornádem jímž
značné škody spůsobeny Tornádo
vzniklo v okresu Traill a dráha
dravého živlu byla 37 mil dlouhou
a 4 míle Širokou V Caledonii
byla radnice a kostel rozmeteny a
téměř ani jedinká budova bez
pohromy nezůstala Qkolí James
town N D navštíveno též prud
kým krupobitím jímž velké lnoúy
na osení spůsobeny Totéž platí
i o okolí Mayville a Fonger ND
— Fertille Minn navštíveno té
hož dne průtrží mračen kteráž
prudkou vichřicí provázena Z
Lake Parku Minn oznámeno že
celá východní část okresu Brookjprý jakýsi kluk
byla krupobitím navšívena a že na
více jak 8000 akrech veškeia úroda
zničena
Kolik vlastní dal?
Montanský milionář a stříbrař
ský král Wm A Clark odjížděl
v sobotu parníkem "Lucania" z
New Yorku do Evropy na krátký
výlet a při tom tázán byl co prav
dy jest na tom že na kampaň
Bryauovu jeden milion dolarů
obětoval Odpověď jeho byla ná
sledovní "Ano možná Že dal
jsem poukázku na $100000 de
mokratickému volebnímu fondu
Možná že bylo to na více než to
lik Poslal jsem svůj příspěvek"
Odvolal se
V Pittsburgu zatčen a odsouzen
minulého týdne socialistický kan
didát místopresidentství Val Rem-
mel pro přestoupení ordinance
kterouž odbývání pouličních schů
zí bez zvláštního dovolení Re za
povídá a v sobotu odvolal se k sou
du vyššímu pod tou záminkou že
prý ordinanci onou ústavní práva
jeho porušována jsou
Nové násilnosti
páchány jsou v St Louis stávku
jícími zřízenci pouliční dráhy :
sice kladen jest na koleje dynamit
V pátek učiněno celkem pět po1
dobných atentátů na štěstí však
při tom nikdo k úrazu nepřišel ač
káry aspo8 pokud předku se týče
upine zničeny ) olicie dava na
bídáky dobrý pozor a kdyby ná
silnosti tyto množiti se měly po
volána byla by do služby opětně
hlídka občanská
Drahé vyspáni
měl v Marshalltown la omaž
ský krajan M Novák as 60 roků
starý Týž nechtěl po příjezdu
svém věnovati peníze za noclech
v hotelu a proto přespal v náklad
mm jeanom voze húyz rano se
probudil nalezl se vé společnosti
několika tuláků kteří peníze na
něm žádali a když po dobrém jim
je nedal ►kamenem- do hlavy jej
unoaui znacne těžkou ranu mu
spůsobili a o $35 na hotovosti jej
obrali
Komisař do Číny
Presidentem ustanovený komi
sar Spoj Států pro Čínu WmH
Rockhill vydal se již na cestu
Odjel do San Franciska kdež 3
srpna má vsednouti na japonský
parník který jej dopraví do San
gaje Jede 9 ním i jeho manželka
a komisar se vyslovil že v Šangaji
započne činnost svou která bude
sestávati v tom zpravovati vládu
washingtonskou se vším co děje
se v Číně jak dalece se řoho bude
moci dopátrat!
Neštěstí v mexickém dolu
V dolích Metehuala jižně od
Moaterey v Mexiku vypukl oheň
a než mohli horuíci z důlu vylézti
byli buď zadušeni nebo ohněm
zachváceni Vytaženo bylo n
mrtvol z Šachty ale myslí se že
tam zahynulo asi 30 lidí Při vy
puknutí ohně se spustil dílovedou-
cí Ramon Gomez do důlu abv
pomáhal při zachraňování horní
ků zatím však přemožen otrav
nými plyny sám zahynul
" Vražda ze žárlivosti
V městečku Owasa v Iowě se
Oto Pennington nemohl porovnati
se ženou neb byl na ní velice Žár-
l!v až konečně cd ní odešel Mi
nulé neděle se náhle objevil v do-
ě své manželky kdež u přítom
nosti dvou dítek a několika pří
buzných počal na pí Penningto
novou stříleti Zastřeliv ji mířil
též na ostatní přitomné a byl by
snad celou rodinu postřílel kdyby
mu druzí přítomní nebyli zbraft
z rukou nevyrvali % Vrah po té
zmizel a nebyl dostihnut
Něštístí v táboře
Ve vojenském táboře ve Spring
fieldu 111 přihodilo se neštěstí
které bude míti smrt a těžké zmr
začení několika lidí za následek
Když měl býti vypalován večerní
salut z děla staromodního rozsy
palo se na zem něco prachu z ná
boje do nějž kdosi vhodil hořící
cigaretu Vojáci dělo nabíjející
byli popáleni a roztrháni výbu
chem který následoval z nichž
nejméně dva to zaplatí Životem
některý ztrátou zraku a mnoho
jiných ponese dlouhé památky na
obličejích a rukou na tuto událost
Hořící cigaretu do oracbu vhodil
Rytíři Pythlovl
V Detroit Mich se sjedou 25
srpna Rytíři Pythioviku 21 dvoj
ročnímu sjezdu při čemž bude
odbývána zároveň přehlídka a
cvičení uniformovaných sborů to
ho řádu Přípravy k tomu dějí
se rozsáhlé nsb se očekává přes
16000 členů toho řádu kteří se
k tomu sjedou aby brali podílu
na cvičení o závod
Volby v sev Karollní
Všeobecné volby odbývány bu
dou v sev Karolíně již příštího
čtvrtka při nichž nejen že bude
volen celý státní úřad a legislatu
ra ale bude i hlasováno o dodat
ku ku státní ústavě jímž má býti
asi 80000 nevědomých nigrů vo
lebního práva zbaveno Demo
kraté jsou si jisti výsledku přízni
vého pro svoji stranu a pepubliká
né se spojili s populisty chtíce si
pojistiti legislaturu Dodatek
ústavě bude asi přijat jakož
státní úřad demokratický zvolen
ale spojená strana republikánsko
populistická chce zvoliti většinu
zástupců do legislatury aby bylo
zajištěno opět zvolení Butlera za
senátora spolkového
! Číňané se hašteří
Z čínské osady v San Francisku
se sděluje že tam vypukly velké
třenice mezi Číňany Generální
konsul Hojou obvinil Tongšonga
redaktora časopisu čínského že
sbírá lid čínský ku vpádu do Čí
ny aby svrhnul císařovnu vdovu
a pomohl císaři Kuangsu na trůn
Tongšong zase obviSuje Hojoua
že dělá své vládě špicla v Americe
a svým udavačstvím spůsobil za
tčení příbuzných Tongšongových
v Číně Tongšong jest ve spojeni
s revolucionáři čínskými jejichž
plánem prý jest sebrati v pobřež
nich městech čínských asi 40000
mužů vojska a s ním táhnouti k
Pekingu kdež by převrat byl do
vršen Na Stanfordově universitě
vystudovaný Čífian Homer Lee se
lz odebral za tímjičelem do Číny
a přívrženci plánu toho sbírají
zde pro účel ten peníze Kdo by
složil k účeli tomu $100 tomu se
slibuje důstojnictví jenerála kdo
by daroval řiooo má slíbeno mí
sto místokrále a za $10000 se má
státi dárce princem rodu králov
ského
Nehoda Buffalo Billa
Zvláštní vlak divadelní společ
nosti Buffalo Billa se srazil neda
leko Detroit Mich s jiným via-
kem nákladním při čemž jeden
člen společnosti divadelní byl za
bit a 9 raněno Vlak divadelní
byl přeŠinován na jiné koleje na
křižovatce dráh když tu nákladní
vlak vrazil do spacího vozu Buf
falo Billa a rozbil jej Ve voze se
nalézalo asi 40 spících z nichž 10
bylo poraněno jeden brzy na to
zemřel a ještě další tři jsou zraně
ni těžce ostatní pak lehčeji
Podivná příhoda
V Toledo O bylo 10 lidi po
raněno v pouliční káře od elektři
ny káru ženoucí V prostřed jízdě
vyšlehl náhle blesk ze stroje káry
hned na to pak vůz počal hořeti
Lidé byli elektrickou jiskrou na
zem sraženi a poraněni někteří se
potloukli pádem někteří byli opá-
eni Má se za to že elektrický
proud byl nějak přerušen tím se
ve stroji nahromadilo mnoho elek
třiny tak že tato konečně vyrazila
tak jako když blesk sjede z mrač
na elektřinou naplněného
DROBNÉ ZPRÁVY
Stávka stavebních řemesl v
Chicagu trvá dosud a není naděje
na brzké její skončení an obě
strany neústupně na zaujmutých
stanoviskách stojí
Ve Fort Scott Kan stlučen
byl ve Čtvrtek Černochem jedním
známý populistický politikář Jerry
Simpson když na tamním závodi
šti řečniti chtěl Následkem toho
byla všeobecná pranice
V Iowa jest letos odhad ma
jetku osobního o 156306221 vět
ším než loni
V New Yorku zreorganisován
koncem týdne moučný trust s ka
pitálem $17250000 —
V Dunlap la splašili se
v pátek koně R R Cadwella při
čemž tento a přítel jeho John Mc
Dowell z Omahy z povozu vyho
zeni a poslednější smrtelně pora
něn
Populisté v Arkansasu navrhli
v pátek AW Filese za guvernéra
a ostatní místa nechali neobsaze
na Lístek elektorální navržen
pro Barkera a Dannellyho
Z KUBY
Z Havany oznámeno v pátek
odboru válečnému že žlutá zimni
ce v Pinar del Rio značně se
vzmáhá a že od poslední zprávy
11 úmrtí nákazou touto mezi tamní
posádkou naší se událo Přítomně
jest osm osob nákazou touto stí
ženo a 11 případů nalézá se na
stanici pozorovací Veškerá za
vazadla podrobena desinfekci V
Havaně též nařízena přísná desin
fekce všech kdož do Soustátí od
jíždí
V sobotu oznámeno z Havany
že zatčen tam byl na čtyry různé
obžaloby bývalý řiditel kubán
ských pošt Estes G Rathbone a
že záruka v obnosu $25000 zafi
ustanovena Rathbone zapleten
jest prý ve známé švindle páchané
auditorem pošt kubánských Nee
leym a obvinován jest z nezákoni
tého vystavení dvou poukázek po
$500 na vlastní své jméno z pla
cení mzdy svého kočího a zahrad
nika z íonďi poštovních a z vyplá
cení si denní podpodry $5 bez
jakéhokoliv oprávnění — Zatčený
tvrdí že jest nevinnen a že před
soudem nevinu svou dokáže
Provolání v němž se vyzývá
národ kubský ku zvolení zástupců
do konvence ústavodárné přijato
bylo od časopisů všech politických
stran s velkým uspokojením Ca
sopisy v tom spatřují nový krok
k toužebnému cíli samostatnosti
Kuby a radí lidu1 aby si zvolil do
ústavodárného sboru nejlepší :
nejvzdčlanější své občany Ně
kterým časopisům se zdá však že
sbor ten aiěl sestávati z více
členů než jak jest v provolání
ustanoveno některým zase čas 5
dnů k registraci voličů zdá se býti
nedostatečným — Bývalý řiditel
pošty v Havaně E G Rathbone
byl formálně soudci předveden
aby byl souzen za zpronevěřeni
peněz poštovních Byl odkázán
do žaláře avšak náměstek eren
guvernéra jej nezavřel řka že se
mu dostane dostatečné záruky tak
že může býti souzen na svobodě
Rathbonovi byly vysloveny v Ha
vaně sympatie od mnohých vyni
kajících osob mezi nimiž i od gen
Lee
Z FILIPÍN
Z Manily oznámeno ve čtvrtek
že v Oroquieta napadeni byli dva
vojíni když do domorodého krám
ku jednoho za účelem koupě vstou
pili při čemž jeden z nich usmr
cen a hlava od těla mu oddělena
Vražda tato popudila soudruhy
zavražděného tou měrou že při
napadení osady 89 domorodců po
vraždili Mimo toho byla osada
dělovou lodicí Csllao bombardo-
vána a skladiště tamní rozstřílena
Seňor Paterno se svými politi
ckými přáteli uspořádal dvoudenní
slavnost na památku prohlášení
amnestie povstalcům Slavnost
se však setkala s nezdarem neboť
id se k ní choval lhostejně poně
vadž prý neví co by oslavoval
ozvání k banketu bylo komisaři
americkými odmítnuto poněvač
se dověděli že se na banketu má
mluvili o filipínské neodvislosti
pod americkým protektorátem —
Během minulého týdne bylo 10
hlídek amerických zabito a 14 po
raněno kdežto 180 Filipínců bylo
zabito a 60 zajato z nichž 40 bylo
ozbrojeno ručnicemi
Anglický Yojín
Praví se že angličtí vojíni nos!
tak( těsný oděv že vniterní orgány
jejich často vážně poškozovány
jsou a když na pochodu se nalé
jí tu prsa stlačována jsou torbou
lahví a pasem s patronami Z
pravidla jest žaludek prvým orgá
nem 1 kterýž pocítí jakékoliv pře
pracování přejedění zanedbáni
neb nepatřičná strava musí přivo
diti nezáživnost a provázející ji
neraoče Pro jakékoliv nenioce
zažívacích orgánů Hostetter's Sto
mach Bitters měla by se užívati
Pověstný tento lék vyléčí všechny
nemoce žaludeční Zkuste ji proti
zácpě nezáživnosti špatnému za
žíváni nervósnosti neb bezsenno
stí Slabé činí silnými a občasná
dávka udrží pravidelnou stolicí
Válka jiho-africká
Válečné operace v jižní Africe
byly zase zastaveny od generála
Robertse Panuje prý tam zlá
povětrnost bouře deště a zimy
prý činí pochody nemožnými
vojsko i zvířata hynou následkem
přílišné námahy Oznamuje se že
poručík anglický a tři vojíni zahy
nuli na pochodu vysílením doby
tek pak hyne po stech Boerové
pak postupují s místa na' místo
nikde se nechtějí Angličanům po-
staviti na odpor tak že nekoneč
nými pochody jest armáda Ro
bertsova velice seslabena Tu
uznal velící generál za nejlepší
další pronásledování Boerů zasta-
viti a vrátiti se se svtfm celvm
štábem do Pretorie
Před nedávnem bylo oznamo
váno že boérští vojevůdcové De
Wet i Botha se svými vojsky jsou
od Angličanů obklíčeni tak že se
nemohou hnouti Ano bylo již
také telegrafováno že se DeWet
chce vzdáti a že vyjednává o pod
mínky ku vzdání se generál Ro
berts pak že žádal aby se vzdal
beze všech podmínek Nyní však
následkem ustoupeni generála Ro
bertse do Pretorie jsou oba velite
lově uvolněoi a mohou se pohy
bovati opět kam jim libo
V západním Transvaalu se na
lézá anglický gen Baden-Powell
obležen od Boerů v Rustenburgu
Byla mu poslána posila z Pretorie
pod velitelstvím plukovníka Hick
mana ale ta se osvědčila býti
příliš slabou tak že musela ustou
piti aby nepadla do zajetí boer
ského Depeše z Lourenzo Marquez
oznamuje že se president Kruger
nalézá ve Watervolonderu kdež
se chystá k veliké bitvy mezi Boe
ry a Angličany Jestliže prý zde
budou Boerové poraženi jest prý
Kruger připraven vstoupiti na pů
du národa Swaziů skrze kteréž
území by se dostal k zálivu Dela
goa a odtud jest prý připraven k
odplutí do Evropy - - -"
Z Londýna se oznamuje že
Angličané obsadili Middleburg
Brugspruit a Fourů sburg před
tímto posledním mí stem se však
trhl krutý boj v nnž generál
Hunter ztratil asi 100 mužů Po
dvoudenním boji bylo prý asi šest
tisíc Boerů s množstvím zavaza
del a s velikými stády zahnáno do
hor odkud se prý nemohou hnou
ti poněvač jsou prý se všech stran
obklíčeni
Generál Roberts dále oznámil
do Londýna že ztratil jen jeden
zásobní vlak a ne dva při čemž
mu bylo asi 100 welšských střelců
zajato a pobito
Zemč puká
Badatelé v oboru zeměvědy tvr
dí že naše zeměkoule stále více
praská buď vnitřním žárem nebo
snad stářím svým až prý časem
jaito již více planet rozpadne se v
prach Stopy ničivého procesu
jsou dosud na povrchu málo jen
patrny ale objeví se svým časem
náhle a bude zle! Jest to podobně
jako s mnohým Člověkem který
také na oko nejeví tak příliš patr
né známky brzkého konce ale
zatím uvnitř hlodá již zhoubná
choroba Proti rozpadání se země
nemáme ovšem prostředků avšak
11 člověka dá se vhodnými opatře
ními přece do jisté míry tomu
za-
brániti aspcS sa čas a
tu puaiua-
nými léky uvevňujícími tělo a
povzbuzujícími ducha a hlavně
působícími na přesné zažívání od
něhož závisí při nejmenším tři
čtvrtě zdrávi NejlepŠího doporu
čení hodným lékem takovým jest
Trinerovo Léčivé hořké víno kte
ré odstraňuje rychle a přímo neo
mylně všecky choroby žaludku
jater a ledvin upravuje stolici
čistí krev a jasní mysl jsouc záro
veň velmi příjemné chuti Vyrábí
je již po léta s úspěchem Jos Tri
ner 437 W i8th St Chicago
111 a obdržeti je možno i v lékár
nách Zvláště v parných dnech
kdy i sám povrch půdy se trhá a
vedro musí tedy tím více účinko
vati na tělo lidské nutno podobně
mocným lékem klásti ničivé té síle
vysoké teploty výdatnou hráz již
předem a nečekati teprve na přimé
příznaky nebezpečenství
Letní zábavy přináší sebou
vymknutiny a otlačeniny Ty nej
horší případy obou lehce se vyléčí
použitím St Jakobs OeL '