Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, July 24, 1900, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    r' v řijili-na ÍíMSÍSefr ajťÉSpJ '''44fe4lMř'$rlÉftklQKvrffilfe$ lÍĚm4 "řfcíŠfcíjJ-ft ííiKířSPWÉjáíí ínljřJĚ-jWíiijjjj Sifr'Í(íÍtř'#''''ei''SM ''''JjS5ljp~
gOKROK ZÁPADU
Založen 1871--Koéník XXX
OMAHA IÍEBK V ÚTERÝ DNE 21 CEItVEXCE 1900
DrojtýdeníkH: Ročník VIIL číslo 90
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
POLITICKÉ
Demokraté ke nt učti
nominovali aklamačně za guveroé
ra státu Kentucky guvernéra Beck
hama pro tentýž úřad ve státn
konvenci která odbývána byla
koncem minulého týdne v Lexing
ton Ky
Z Washingtonu
t První příručí nejvyššfho pošt-
mistra generál Perry S Heath
který byl zvolen tajemníkem ná
rodního výboru republikánského
pro příští kampaň zadal již svou
resignaci jako příručí a v několika
dnech zaujme nové své postavení
v němž prý straně své může pro
kázati důležité služby Kdo bude
jeho nástupcem v úřadě poštov
ním dosud se neví
X Řiditel mincoven oznámil 1
těchto dnech že z Aljašky došlo
v minulých jedenácti dnech do
našich mincoven za $4000000
zlata a za mnoho milionů jest ho
ještě na cestě
' % Válečným úřadem bylo naří
zeno aby vojenské departmenty v
Havaně Pinar del Rio Matanzas
a Santa Clara spojeny byly v de
partment jeden s hlavním stanerr
v Quemados a departmenty Sant-
jago Puerto Principo s hlavním
stanem v Saotjago Komandan
tem prvního departmentu bude
gen Fítzhugh Lee druhého plu
kovník Whiteside
_ í Brigádnl generál Charles F
Humphrey vrchní vojenský za
sobovatel v Havaně jmenován
byl vrchním zasobovatelem naše
ho vojska v Číně pod generálem
Chaffee-m C F Humphrey bý
' t
vat vrcnnim zasooovatetem voj
ska při gen Shafterovi během
kampaně Santjagské
KROKiKA UDÁLOSTÍ
Wllllam Grosvenor zemřel
Vrchní redaktor new-yorské
Tribuny William Grosvenor ze
mřel minulý pátek ve své residen
cí v Englewood N J Grosvenor
sloužil svého Času v občanské vál
ce po jejíž ukončení věnoval se
Žurnalismu obdržev místo reda
ktorské u st-louisského časopisu
Democrat kterýžto časopis byl
nejrozšířenějším listem na západě
Když časopis tento spojit se s ča
sopisem Globe odjel Grosvenor
na východ kde počal vydávati
íínanční žurnál jejž redigoval asi
2 neb 3 roky Po té stal se reda
ktorem new-yorské Tribuny kde
setrval až do své smrti
Vlak se vyšinul
Expressnf vlak dráhy Chicago
Northwestern vyšinul se v pátek
s kolejí na polovičn j cestě mezi
Red Heights a Highmore v South
Dakotě následkem toho že na
trati po níž vlak jel nalézalo se
u! noho dobytka Topič na vlaku
byl zabit a strojvedoucí těžce po-
úrazu nikdo
řolir
V Bostonu vypukl minulý týden
požár v loděnici _ který způsobil
škodu téměř za $200000 Požá
rem bylo zničeno 100 loděk v ce
ně $20000 budovy v ceně $40
000 materiál a 'stroje v ceně
$40000 ~ :
Po letech
S D Dahlman z Burlington
la přiznal se v těchto dnech že
zabil svou manželku před třemi
roky t St Louisů Vydal se v
ruce Šerifa a učinil dobrovolné
přiznání neb nemohl svědomí své
utiSiti Žena měla souchotiny a
on ji udusit polštářem Dostal
$500 pojištěni Byl obuvníkem
a přištipkoval pro sousedy Ro
dině se vedlo dosti dobře t měli
dvě dítky kdyi manželka byla
zachvácena souchotinami Byla
poslána do nemocníce avšak ko
nečně ji vzal Dahlman domů
Jelikož vlak poměry jeho se
zhoršily byl odkázán na podporu
sousedů Jednou ráno oznámil
Dahlman spolunájemíka svému J
Bergmanovi žé Žena zemřela a
jelikož smrt její byla očekávána
každým dnem nebylo při tom nic
nápadného Kdyi Dahlman do
aul pojištění odstěhoval ae do
Burlington Dítky jsou a přítel
t Texas a
Chtíjl váldltl v Číně
Plukovník Mellen Grigsby ze
bioux Falls S D jenž byl velí
tělem pluku cowboyů během špa
nčlsko-americké války zaslal pře
sídentu McKinleymu telegram
f ti a
Kieremz naDizi se znovu zre
organisovati tento pluk během
dvaceti dnů pro vojenskou službu
do Cíny Téměř Všichni důstoj
níci dřívější nabízejí služeb svých
v tomto pluku jsouce odhodláni
jiti opět do bitevního pole
Černoši zastřeleni šerifem
Z Knoxville v Teonessee do
chá7Í zpráva že výpomocným še
rifem Pembertonem byli blíže
Harriman zastřeleni dva černoši a
dva výpomecní šerifové byli po
raněni z nichž jeden nepochybně
zemře Příčina srážky spočívala
v tom že šerif Pemberton chtě
zatknouti černocha Walkera pro
prodej kořalky avšak tomuto při
šli na pomoc jiní černoši a tak
strhla se rvačka s výsledkem výše
udaným
Z Federace práce
Minulý týden odbývána byla
schůze výkonného výboru Federa
ce práce v Denver Colo Ve
schůzi této bylo pojednáváno
některých důležitých otázkách
jako na příklad o výhostu chicag-
kých stavebních řemeslníků
pro beti u a výsledku stávky st-
louisských zřízenců pouličních
kar o stávce new-yorských dout
níkářů o osmihodinné době pra
covní a mimo to vyšetřována byla
záležitost idažských výtržností—
resident Federace Samuel Gom
pers vyjádřil se že v době pří
tomné jest hojně práce
Odvolání vojska z Kuby
Generál Wood guvernér ostro
va Kuby který v minulých dnech
přibyl do Spojených Států měl
sobotu dlouhou poradu se sekre
tářem Rootem a výsledek porady
byl že z Kuby bude odvoláno
5000 mužů naSeho vojska které
ho prý tam není zapotřebí jelikož
tam panuje úplný klid a spokoje
nost 8 výkonnou správou Gen
Wood odjede v sobotu opět do
Havany aby se ujal úřadních
svých povinností
Přijal pozvání
Španělský vyslanec ve Wash
ingtonu vévoda Arcos přijal po
zvání ku zúčastnění se sjezdu
Armády republiky který odbýván
bude v Chicagu příští měsíc Vé
vodu bude doprovázeti jeho man
želka a tajemník Mino něho
přijalo pozvání mnoho guvernérů
a vysokých důstojníků spolkových
Proti Číňanům
Z Cheyenne Wyo dochází
zpráva že v Rock Springs Wyo
uhelném městě asi 200 mil západ
ně od Cheyenne vzdáleného jest
mezi tamními horníky velké hnutí
proti ČÍSanům jichž Žije tam asi
500 Hnutí toto vyvoláno bylo
nýnějšími událostmi v Číně a na
bývá takových rozměrů že oče
kává se tam každou chvílí několik
setnín milice která má ČíSany
před rozčilenými horníky chráaiti
Dle výroku státních autorit budou
učiněny všemožné kroky aby Čí
ňanům v ničem ublíženo nebylo
Zkušební plavba
Ruský křižák Variag který byl
nedávno dohotoven v Crampově
loděnici ve Filadelfii podnikl mi
nulou neděli zkušební cestu podél
břehů atlantických směrem sever
ním Včera přistál v Bostonu
odkud odpluje k ostrovu Bocn
při březích New Hampshire se
nalézajícímu Na palubě křižáku
nalézá ae mnoho vynikajících Ru
sů jakož i ruských důstojníků
námořních
Mrtvola ve vako
Zaměstnanci v lékárně Špiege-
lovi na W Water ulici v Milwau-
kee marně hleděli po dva dny
vypátrat nepříjemný zápach jehož
byla místnost stále plna Koneč
ně se shledalo že skládací vak
zanechaný pod pultem nějakým
neznámým jest toho příčinou
Vak odnesen na policejní stanici
a zde když otevřen nalezena v
něm mrtvola tříměsíčního děcka
které bylo nejméně dva týdny již
mrtvé Na tělíčku nebylo znám
ky násilí Lékárna jest na nej
obchodnějSím rohu města bývá
plna zákazníka a lidí Čekajících
na káru a prodavači neví kdo vak
lam zaaechaL
Boykotují Číňany
Antipatie chicagského lidu proti
Číňanům vzmáhá se každým dnem
a Číňané tamní pociťují to již
značně a mnozí z nich následkem
toho museli své prádelny zavřití
Wu Sing Lee bankéř v čínské
čtvrti chicagské který považován
jest za nejbohatšího Mongola v
Chicagu vyjádřil se že obchod
čínský -v Chicagu během minulého
týdne klesl o 50 procent Bankéř
tento vyjádřil se zpravodajovi ná
sledovně: "Veřejné mínění chi
cagské domnívá se že Číňané
zdejší sympatísují s boxery avšak
tomu není tak Přáním každého
Číňana v tomto městě iest abv
neosvědčilo se býti pravdou že
legace evropské byly v Pekingu
zavražděny Mnoho z nás uvědo
mílo čínského konsula v San
Fráncisku že jsme ochotni na
bídnouti své služby jakož i jmění
vládě čínské aby přičinila se o
brzké ukončení nynějších nepoko
jů a o zachránění cizinců tam dlí
cích hlavně pak Američanů
Z Mexika
ueneral Louis lorres guver
nér provincie Sonora a vrchní
velitel mexického vládního vojska
proti Indiánům kmene Yaquisů
oznámil v těchto dnech presiden
tu Diazovi že povstání indiánské
chýlí se již ku konci poněvadž
tito isou roztrženi a pouze v ma-
ých tlupách mohou znepokojovat!
krajinu a vládní vojsko Ohledně
jejich povahy praví že jsou to
lidé velice chápaví dobří pracov
níci avšak ducha velice vznětli
vého a naskytne-li se sebe menší
příležitost kdy mohou pustiti se
boj učiní tak bezodkladně
Yaquisové jsou výborní bojovníci
jelikož mají mezi sebou čety
dobře vycvičených mužů a znají
krajinu v níž válčí dopodrobna
mohou působiti vládnímu vojsku
nepříjemnosti značné Nyní však
když jsou roztrženi hlavní nebez
pečí již minulo "
Zabynul v poušti
Zástupce Smitbsoniova ústavu
M Meneck byl vyslán před
několika týdny do jižního Utahu
aby tam vyhledal měděný dol
ehož bohatství panují různé po
věsti Meneck vydal se na cestu
ještě se čtyřmi společníky které
však zanechal v táboře a pustil se
sám do pouště hledati důl Když
dlouho se nevracel společníci
jeho jali se jej hledati avšak ve
škeré úsilí jejich bylo dosud mar
né ' takže panuje všeobecná do
mněnka Že zahynul v poušti
Meneck byl 50 roků stár a gradu
oval na Hopkinsově universitě
Vyslanci prý žijí
sr _
minuiou soootu oniasil ve
Washingtonu čínský vyslanec Wu
nové dvě zvěsti z Číny došlé
První jest od Šenga řiditele po
šty a telegrafů v Šanghai a zní:
Na štěstí došla zvěsť vyslance
Congera Císařské nařízení ze
dne 18 července tvrdilo že všich
ni vyslanci jsou v bezpečí Po
vstalci rvou a vraždí se vespolek
Li Hung Čang postupuje k seve
ru aby potlačil vzbouřenu Bude
mu to asi obtížné dostati se tam''
— Druhá zvěsť pochází od Li
Kui Yiho místokrále y Nankingu
ze dne 17 července a zní: "Dle
ohlášení 18 července vvima ně
meckého vyslance jenž byl za
vražděn anarchisty za kterouž
příčinou byly učiněny přísné kro
ky aby se vyšetřili a potrestali
vinníci všichni ostatní vyslanci
pro jichž ochranu se činí všemož
né snahy jsou na štěstí bez úho
ny ' -— Námořní odbor obdržel z
Taku zvěsť od admirála Remeyho
ze dne ao července tohoto znění:
"Tientsin je klidný Poslední
zpráva z ruských pramenů 13
Července dí že vyslanectva ae ještě
drží Zyráva není spolehlivá
Očekávám asi 30 raněných jež
pošlu do nemocnice v Yokohama''
Malezené psáni po 7 letech
Roku 1893 19 července práv
ník Karet L Aaron z Milwaukee
Wis- psal do Chicaga do hotelu
Wiodsor by si zajistil pokoj bě
hem pobytu svého na výstavě Ač
adre byla čitelná a správná od
pověď nedostal Teprve nyní
přišlo psaní nazpátky Bylo ve
Windsor Kanada a skrze úřa
dovnu mrtvých dopisů přišlo zpět
beze všeho vysvětlení
Vývoz uhlí
Vývoz amerického uhlí v po
sledních letech vzrůstá Během
právě uplynulého desetiletí vývoz
se ztrojnásobil Roku 1890 méně
než 2000000 tun bylo posláno
odtud: v 11 měsících končících
30 květnem roku 1900 skoro 6
500000 tun bylo vyveženo Vět
šina ho jde do britické severní
Ameriky kteráž roku 1899 spo
třebovala našeho uhlí 3220251
tun Mexiko koupilo 110760
tun Kuba 326509 do Evropy
vyveženo pouze 40101 tuna
Obchod s Filipínami
Z taxovního oddělení při váleč
ném departmentu byla vydána v
těchto dnech do veřejnosti zpráva
měsíční ohledně obchodu kterýž
vedou Spoj Státy s Filipínskými
ostrovy Ve zprávě této uvádí se
veškeren obchod za 6 měsíců kon
čících 31 pros 1899 Celkem
bylo dovezeno na bstrovy za tu
dobu za $11456670 zboží
čehož bylo za $512346 zboží
osvobozeno od daní Daní bylo
přijato celkem $2071706 Celko
vý vývoz z archipelagu obnáše
ř7645 626 a daní bylo zkolekto-
váno $237856 Dovoz stříbra
zlata obnášel $1251357 a vývoz
$1297416 Obchod mezi jednot
livými zeměmi jeví se býti násle
dovním: Dovoz z Číny $5595495
ze Spojeného království $200
620 ze Španělska $1326620 z
britické východní Indie $1021
488 ze Spoj-Států $768507 —
Vývoz byl tento: Do Cíny $2377
629 do Spoj království $2232
943do SpojStátů $2137205 do
Japanska $822766 a do Španěl
$676536
Vražda
Asi 30 mil od St Joseph Mo
nalezeny byly v Maple Leaf dvě
mrtvoly mužů jež jevily četné
známky ran z čehož se soudí že
byl: zavražděni Policie není
vrahům dosud na stopě avšak jeví
horečnou činnost na vypátrání jich
Přirozený plyn objeven
V townšipu Shelby 111 asi 30
mil od Pana 111 objeven bvl
pramen přírodního plynu kterého
nyní užívají okolní farmáři zave
dením rour ve svých domovech
Jistý olejní operátor v Columbus
O pronajal si již 5000 akrů po
zemku v okolí Pana odkud chce
zavésti plynové roury do St Louis
a bezprostředních míst
ChtŽH ho natřít! dehtem
Cyrus Fockler kazatel kostela
katolického v Mansfield O za
městnával se mimo kazatelstvítaké
léčením věrou a 'sice s takovým
výsledkem že musil konečně opu
stiti místo svého působení a uchý-
iti se do bezpečnějšího místa V
těchto dnech vrátil se Fockler do
Mansfieldu o čemž když se dově
dělo tamní obyvatelstvo shluklo
se kolem jeho bytu chtíc ho na
třít: dehtem Jen s velkým úsilím
podařilo se policii aby božského
uzdravovatele dostala ze spárů
rozbouřeného lidu Po dovezení
kazatele na policejní stanici byl
tajně z města odklizen aby bylo
zabráněno dalšímu jej trýznění
r Spojené Státy a Čína
President McKinley jest ocho
ten převzíti na se prostřednictví
ku vyjednáváni mezi vládou čín
skou a ostatními vládami avšak
vyslanci čínskému ulpžil aby mu
podal nepopiratelné důkazy o
tom že vyslanec americký a jeho
lidé jsou živi a v bezpečnosti i
akmile bude míti presideat o tom
jistoty uváže se ihned u vyjedná
vání a vládami ostatními v záleži
tosti Čínského sporu Vyslanec
Wu slíbil zaopatřiti důkazy aě
prohlásil že je to úkol velice ob
tížný Zaslal již do Číny depeši
tobo smyslu a žádal o rychlé vy
řízení této záležitosti Pakliže
vláda čínská si přeje prostředni
ctví vlády americké kn vyjednává
ní a vládami ostatními zajisté
podá rychle důkazy o Životě vy
slance Congera
Vražda spáchána byla minu-
ou neděli v Owensboro v Ky ná
sledkem hádky která povstala
mezi švakry S Kellym a Robertem
Bryantem při níž o život přišel
Bryant 7oletý zámožný farmář
střelen byv svým soepeřem dva
krát z pušky Kelly byl již za
tčea a uvězněn
Z FILIPÍN
Tajemník války obdržel v mi
nulých dnech zajímavé kopie li
stin jež nalezeny byly v jednom
domě nedaleko Manily Z listin
těchto vysvítá že nalézal se tam
před nedávnem ještě hlavní stan
povstalců filipínských odkud vy
dávány byly rozkazy Mimo jiné
jest též zajímavý list v němž se
dotvrzuje 2e Manila měla býti v
červnu znovu vyrvána Američa
nům při čemž šlo povstalcům
hlavně o to aby zmocnili se stře
liva a pušek To mělo se státi 7
června Mezi jinými listinami
nalezeno bylo také provolání
Aguinaldovo ku lidu filipínskému
v němž nadšeně vyzývá všechny
domorodce ku dalšímu odporu
proti americkému uchvatitelství
Uřadní zpráva za minulý týden
ohledně událostí na Filipínách
oznamuje že v min týdnu bylo
zabito 200 povstalců a 130 bylo
jich zajato Mimo to zmocnili se
Američané 100 povstaleckých pu
šek Na straně americké bylo
zabito 12 mužů a 11 bylo jich po
raněno
Kapitán Charles D Roberts
od 35 pluku pěchoty dobrovolní
ků jenž byl v minulém květnu
zajat propuštěn byl na čestný
slib že nebude proti povstalcům
bojovati vrátil se do tábora ame
rického
Minulý čtvrtek byla zaslána
prostřednictvím matky Aguinaldo
vy tomuto prohlášení MacArthu-
rovo ohledně amnestie Filipíncům
vzdajl-li se dalšího boje proti
Američanům kteréžto prohlášení
bylo vydáno 21 června V ame
rických vojenských kruzích tam
ních se soudí že odpověď' Agui
naldova dojde nejdéle v měsíci
Někteří Filipínci : uspořádají
příští sobotu velký banket na
oslavu McKinleyova prohlášení
amnestie
DROBNÉ ZPRÁVY
Hovězího dobytka na celém
světě jest odhadováno na 190000
000 z čehož připadá na Spojené
btáty 44000000
V coloradských uhelných do
lech bylo zmařeno loSského roku
41 životů lidských jinými slovy
každý 174tý havíř tam pracující
byl zabit
Vojenští lékaři byli ku konci
minulého týdne povolání do San
Franciska pro službu filipínskou
neb čínskou Z Omahy odjel do
jmenovaného města dr S M
Loffre
Senátor Hanna měl minulou
sobotu před svým odjezdem do
New Yorku několikahadinnou po
radu s pres McKinley-em v Can-
ton Ohio Dle Marka Hanny
politická kampaň nebude zahájena
před 1 zářím "
V těchto dnech utvořila se
společnost z anglických a ameri
ckých kapitaiistú sestávající kte
rá postaví v Grand Falls N B
ohromnou papírnu která má býti
největšf na světě Zřízení této
papírny vyžádá si nákladu r
400000 liber Šterlinků a po svém
dokončení bude tam moci být
zpracováno denně 5500 tun bílé
ho papíru
rodního výboru senátor Jones
opustil v neděli večer Minnetonka
Beach a odjel do Chicaga za úče-
em zřízení hlavního stanu demo
kratického v podzimní kampani
Jones měl v posledních několika
dnech důležité porady s Adlai
Stevensonem a jinými vůdci de
mokratické strany Dle výroku
Jonesova zahájen bude demokra
tický boj již t nejbližších dnech
Předpis ku ryrábění leda
Každá hogpodynS m&2 st doma v?ro-
biti led zcela pohodlně dle následujícího
předpisu Tento led lest laciný lze Jej
rychle připravili smíseninou amoniako
vou Tímto zpfisobem možno docíliti
mraženého během několika minut Mnoho
podivuhodných zkoušek bylo takto uči
něno jež osvědčily se velice užitečnými
TakovýtěipHklad pofkvtujenám Hostet
terova žaludeční norka chval ne snámý
lék proti slabostem itludku Po padesát
roka nebyla změněna Ačkoliv mnoho
nápodoben in vzrostlo a v eápěti kleslo
tento výtečný lék xbstává nezměněn a v
léčení nezáiivnosti zácpy a dyspepsií Jest
nevyrovnatelný Přihlédněte k tomu aby
naie seukromi ochranná známka kryla
krk láhve
Předplaťte si Knihovna
říčkou pouze #100 na rok
Ame-
Válka Jiho-afrlcká
Z Lourenzo Marquez bylo ozná
meno že dva Irčané Tossel a
Gillingham vůdcové irsko-ameri-ckého
sboru jenž bojoval pro
Boery byli odsouzeni britským
vojenským soudem k smrti poně-
vac prý chtěli vyhodit prachárnu
v Pretorii do povětří
Onen sbor odjel uprostřed úno
ra t r z New Yorku do jižní Afri
ky jako organisace Červeného kří
že pod vedením dra Johna K
McNamary jako vrchního lékaře
Vypraven byl spojenými irskými
spolky v Chicagu
Generál Roberts podnikl útok
na Middlesburg v jehož okolí se
nalézal značný počet Boerů Strh
la se tu bitva v níž prý sám Kru
ger velel ale jaký měla výsledek
o tom se nic neoznamuje Také
z Lourenzo Marquez se oznamu
je že bylo z okolí Middlesburgu
slyšeti prudkou palbu dělovou
ale též nebyl oznámen výsledek
boje Boerové byli prý připrave
ni k ústupu Dle všeho neskončil
boj ten příznivě pro Angličany
jinak by to byli do světa jako ve
liké vítězství vytroubili
U Lindley také bojoval nějaký
boerský sbor gen DeWeta s voj
skem gen Huntera jehož kordon
byl proražen Pak přišla Angliča
nům posila která Boery zatlačila
ale sbor boerský se prý rozdělil na
dvé Asi 13 mil od Heidelbergu
podnikli Boerové útok na hlídku
anglickou kteráž ale útok odrazi
la dříve než jí posila došla
Do Lourenzo Marquezu přijeli
němečtí důstojníci kteří byli
válečnými rádci presidenta Kru-
gera Na rozkaz vlády berlínské
se odebírají z Transvaaln do Čí
ny kdež mají vstoupiti zase do
služeb německých
Do Londýna došla 23 července
zpráva z jižní Afriky že generálu
DeWetovi se podařilo přerušit spo
jení generála Robertse na jih" při
čemž Boerové zajali asi 100 Angli
čanů a zmocnili se vlaku vezoucí
ho zásoby vojsku anglickému
Zpráva jest velice stručná ale dá
se z ní souditi že vítězství to po
silní Boery a na Angličany bude
míti účinek velice nepříjemný
TBŽNÍ ZPRÁVY
Chicago 83 íerrence iM
PSenlce jtet ceny poníkid vjíií a prodá-
ii ee J i za 76Ká7Mí pro srpen za 78fc&T8m
Knkuřke t cení pončkud 63 ilcpSila neboť
zboží botové prodáralo Be za S9®39 pro trpěn
Oves v ceně klesnul neboť prodává m zbeží
hotové za 22%@2t a bily Cielo 2 za 2t@S7H
Žito je v ceně nízké prodáváno za
Ječmen jeet t cene nezmíněné prodával se za
4a4Sc
Lněné semeno klerio znaCnou niřrou prodá
valo ee $170
Semeno bojinko (timotby) prodává se za 1329
a jetelové za $800
Cena hovězího dobytka Jest proU min tfdnn
vyMi a tento prodává se za ceny následu
jící: Pěkní až nejhpíi voli prodávají se za $515
@5S0 bnbenl i prostředni za I485a510 jateíiií
a i íirs za i 40&47ákrávy za fooiMíS 16 a jalo
vice za I300Q5O0 texaeStí byci prodávají se sa
$850©350
Vepřoví dobytek v cení w zlepIIL Pře
střední prodával te sa f515i3S45t jsvláité fikof
ittikf za $52iS545 lehký za t515®342H Vít
lína prodejů byla po t5gC@540 -
Omaha 23 Července 1800
Cena hovězího dobytka proti tdnl minulém
se maoho nezměnila takže dobytek hovězí pro
dává se za cenu poměrně doeti nízkou
Přívoz Q porovnání s týdny předcházejícími
jevil M být náaledomim:
Hov Vepř gkop
Za minulý týden 1055 4051 lleír
Za týden koně 14 čerrenoe 16547 MN4 ltM7
Za týden koní 1 Července 11270 35184 109N
Za týden koně SO června 16 Udí 631S4 10101
Za týden koní 33 června 14528 61578 18647
Volt prodávali se za $18fi@S4Stf krávy za $1
O430 jalovice za f3250425 s voU k íSru zat280
C4CS
Vepřový dobytek v ceně zlepíiL Kaj-
lepíí kosy prodávaly se po $ lftasnH-
Vejce jsou velmi laciné a itce Čerstvá sa lts
tunel
Máslo dril te V stejná ceně Obyiejná
prodává Se za 13c Stolní za 15® 18c s z mátlo
ven sa l~Q18c
Drůbei tivá prodává ee sa tyto ceny: slepic
r%c kachny 4®5c hnty 4Q5c krocani 8c 1K
Seno v ceaě značně stoaplo nejlepil a
výlib 87-50 prostředni $6 SO a nížin to 50
K51e jsou ceny nezměněná Cis 1 syrová ss T
1 1- 5c íítL solená 7c í í 8 telecí 8c
St Louis 21 Července 1800
Plenice byla v zdejlim trhu dnes ceny vyli! t
ozimka {mřená Cislo 1 prodávala se v clevators
14 aa tnti T4k@75 pro trpěn 7474 a pro
sáří74X
Koma stoj! ceně o něco níže Prodává s
fis- í- v aievstora sa 38 na trati za s pto
zH
Bavlaa sasa v osně stoupá Prodávala ss
prostředni sa t lí lSc
— Malarii choroby jater a ilou
tenku větry nadýmáni a bolesti
hlavy jakož i choroby řaludeíní
vylétl jistí Severovy Pilulky pro
játra Jistý a příjemný proti zác
P Cena 35c