Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, July 20, 1900, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    8
Pokrok Západu
Filiálka
POKROKU ZÁPADU
oVézA se ve známé
lékdrni $m fiérmdka
v tisle 1266 již IJ ul
bUit WiUiam
kdež lze veškeré naše záležitosti
vyřizovat!
TISKÁRNA POKROKU ZÁPADU
ftléiáseTČ 509511 Jlil2nl
MASNY KRAM
na již itraDÍ místa vlastni krajan
"V F Kunol
itsio 1244 jizm ij uí
Hejvětší zásoby masa všeho druhu
sesek salámu šunek a vůbec všeho co
oror tento spadá
Ceny levnější než kdekoliv jinde
Z NAŠEHO MĚSTA
— Počátkem týdne byl v Mil
iardové hotelu zatčen Aug Muhler
Šerifem A Melchingam z Fort
Wayne Id odkud tento si pro
Muhlera do Omahy zajel Zatče
ný byl zaměstnán u tamni jateční
vi v i A _ 1
společnosti avsaK pocaiicem iono
to měsíce z Fort Wayne zmizel
vzav sebou $1300 náležejících jeho
zaměstnavatelům a aby se mu ne
stýskalo přijal za společnici mla
dou dámičku s kterou se v Chica
ga dal oddati Této se však brzy
nabažil a proto jí upláchl do mě
sta našeho kde se usídlil ve výše
zmíněném hotelu a od té doby žil
na velké noze o čemž svědčí také
velký účet za1 vypitá vína - jiné
loxuriosní lahůdky Když šerif
podvodníka zatýkal neměl tento
jil docela žádných peněz avšak
Mnhlerovy budou nu zaplaceny
i ~w EČbeoi minulých čtrnácti
inu událo se v městě našem
množství krádeží bicyklů takže
policejní šéf Donahue viděl se
nucena ustanovit! dva tajné zří
zence jichž účelem jest pátrati po
zlodějích Ukradené bicykle jsou
zasýlány za hranice města tak že
jest obtíino zloděje lapiti Policie
soudí že zloděj jede na ukrade
ném bicyklu asi 10 neb 15 mil za
město kde bicykl prodá za čtvrti
na nominélní ceny některému far-
1 -~~ Dr JuU Sieverling zvěrolé
kař 2844 Binney St Heslo: Bez
vyléčení žádný plat 8omi
f 4 TnJtí ťlí-ům tóin řivl rmrt
psán kontrakt s řiditelem Bell
stedtovy kapely která zde loni na
výstavě koncertovala ku řadě
koncertů jež odbývány budou na
14 ulici a Capitol ave na straně
staré výstavní budovy V před-
prodeji nalézá se 1000 knížek po
#500 jedna jejíž majitel jest
oprávněn ku všem koncertům
kapelou touto pořádaným Jed
notlivá vstupenka ku koncertu
bude za 35 centů a 10 ctů budou
píipiáceti ti kteří budou chtíti
vít vyhražená sedadla
— Městskému pokladníku bude
epochybně přidělen právník za
čelem kolektování zvláštních da-
af které u mnohých osob jsou
obtížné k vymáhání Ti kteří
nebudou chtíti zmíněné daně pla
titi budou soudem k zaplacení
donucováni
— Superintendent omažských
ikol Carroll G- Pearce jenž před
aěkolika týdny odjel do Charle
stonu ve Virginii ku národnímu
sjezdu učitelskému zvolen byl ři
ditelem associace učitelské pro
Nebrasku a mimo to byl zvolen
do rady výkonné která sestává
pooze ze 60 členů Dle dopisu
který v těchto dnech svým píáte
lata zaslal z Norfolku súčastnilo
se sjezdu pouze asi 3000 učitel
ských sil takže tento nesetkal se
následkem toho s náležitým zda
ftm - — Obydel ní stavení na 11 a
Kavan ulici v němž bydlel W
Wilde se svou rodinou bylo zni
čeno požárem minulé úterý a
předpokládá se že požár vznikl
d gasolinových kamen Škoda
a domku způsobená odhaduje se
a $35° ° nbytku J400 Do
saek i nábytek byl částečně po-
' — KUri mouka u jest nejupstt
Brn Wilberski Zwonička m Aksami
as To ie vatf
-- - m m _# _ - trf m
— Lacinou reklamu domníval
se učiniti Čech Frank Novák
bydlící v č 14 ti Howard ul své
ženě která takto zabývá se věště
ním Minulé úterý oznámil totiž
policii Že byly mu neznámým zlo
dějem ukradeny hodinky kapesní
řetízkem jakož i vesta O několik
hodin později dostavili se do jeho
bytu dva tajní policisté aby záleži
tost onu prozkoumali avšak když
vcházeli do dveří vyšel jim vstříc
Novák s usměvavou tváří řka že
již ztracené věci našel pomocí své
dobré ženy která prorockým du
chem jsouc osvícena naznačila
mu místo kde ukradené věci se
nalézají Tomu ovšem policisté
nechtěli rozuměti a proto následo
valo zatčení Novákovo Jak jeden
tajný později zjistil Novák sku
tečně nalezl ztracené věci na mí
stě jeho ženou naznačeném avšak
to stalo se tím způsobem Že No
vák věci ty uschoval tam až když
žena místo ono mu naznačila
Inu chytrost nejsou žádné čáry
ale Novákovi se nevyplatí zahrá
vali si s omažskými modrokabát-
níky
— Dr A P Johnston zubní
lékař 1404 Farnam ulice opatřil
svou pracovnu těmi nejnovějšími
a nejdokonalejŠími nástroji a zari
zením Zubv trhá úplně bez
bolesti tf
— Tajemník klubu obchodníků
Utt oznamuje přítomně výletní
vlak do York na den 26 červen
ce kde budou odbývána státní
cvičení hasičů- Pan Utt doufá
že výletu účastní se nejméně 500
osob z našeho města
— Při prohlídce ulic počátkem
týdne bylo zjištěno že dešť minu
lou neděli způsobil na různých mí
stech městu škody za {4000
— Hlavní úřadovna Woodmen
of the World zůstane dle posled
nfho rozhodnutí v Omaze a se
stavbou budovy na níž bylo povo
leno i 60000 započato bude ihned
jakmile vyhlédnuto bude staveni
ště které nalézati se bude někde
ve středu města Jakmile došla
zpráva že úřadovna zůstane v
Omaze nabízelo se okamžitě asi
tucet majitelů pozemků ku zakou
pení staveniště avšak dosud nic
11 rř í rÁ h n tiptiÍ n fA m i r r v jřtervch
místech pozemek bude zakoupen
— Přeplav z Čech neb do Čech
objedná neb zásilky peněz vyřídí
spolehlivě a svědomitě J Rosický
v písárně Pokroku Západu ti
— Osmiletý hošík Williama
Danneckera utonul minulé úterý
v potoce na 36 ulici Hošík byl
poslán zda-ii nedošly nějaká do
pisy na cestě však potkal několik
hošíků kteří jej vyzvali aby šel š
nimi se vykoupati Malý William
uposlechl avšak za krátko dostal
se do větší hlubiny než jeho výška
těla obnášela takže utonul dříve
než bylo mu možno ku pomoci
přispěti
— Nový stroj jehož používáno
bude ku zametání ulic byl minu
lou středu poprvé použit a výsle
dek jeho práce jest zcela uspoko
jivý neboť koná práci právě tak
dobře jako jest ona vykonaná
dělníky ručně zvláště tam kde
jsou velice hladce dlážděné neb
asfaltované Velká výhoda pozů
stává také v tom že zametání
tímto strojem nepůsobí téměř
žádný hluk ani kouř poněvadž
používá se tvrdého uhlí První
zkouška se strojem provedena
byla na Farnam ulici jež nebyla
po delší dobu již čištěna a byla
téměř překvapující
— Yelkolepou zábava uspo
řádá nedávno založený spolek
Český Hrad éís 77 Imperiál
Mystic Leaeion zítra t sobota
dce 21 iéřveuce v síni p Jana
Hrocha počínaje t 8 hod večer
Vstupné pán 25c dáma 15c
— Zpráva o poranění majora
Lee u Tientsinu v Číně vyvolala
v Četných kruzích omažských
upřímnou soustrast jelikož tento
jest zde znám z doby kdy nalézal
se jako poručík u devátého pluku
pěchoty ve Fort Omaze v letech
osmdesátých Kapitán Eruvín jenž
byl s devátým plukem na Filipí
nách praví Že Lee byl jedním z
nejlepších důstojníků pluku byv
milován svými kamarády i muž
stvem — Ve schůzí okresních komi
sařů odbývané minulou středu
bylo usneseno aby komise okresní
odebrala se aa východ hlavně do
New Yorku ku prozkoumání sy
stému pouličních kar jichž tratě
prodlouženy jsou do okolních mě
steček od hlavního města Jak
známo jest zde vyvolána agitace
vzhledem ku zřízení tramwayo
vých tratí po celém téměř okresu
a komisaři chtí zajistiti zda li
osvědčilo by se podobné zřízení
užitečným Okolní farmáři jsou
plánem tímto nadšeni poněvadž
nalézali by se ve stálém spojení s
Omahou avšak obchodníkům ven
kovským jakož i Železničním spo
lečnostem není to vhod poněvadž
prý by to poškozovalo jejich ob
chod O zřízení tramwayových
kolejí z Omahy uchází te hlavně
města Valley Elk City Miliard
Bennington a Florence — V téže
schůzi na odporučení mostního vý
boru zadány byly na rok kontrakty
Robertu Drake-ovi — Žádost vý
stavní společnosti o poskytnutí
fondu ku zřízení okresní výstavky
byla odmítnuta
— Ctěné spolky jakož i jedno-
tlivcí kteří dosud s bazárním vý
borem Těl Jed Sokol se nevypo
řádali jsou Žádáni by laskavě
tak v brzku učinili aby knihy
uzavříti se mohly a aby zpráva
sboru podána býti mohla
E Čermák před B V
— Neopomeňte se zítra v so
botu dne 21 Července súčastniti
plesu který pořádá spolek "Če
ský Hrad" č 77 Imperiál Mystic
Leagion v síni pJ Hrocha Lépe
nežli tam nepobavíte se nikde
— V úterý večer organizován
byl v prvé wardě republikánský
klub McKinley a Roosevelt a
zvoleni byli následující úřadníci:
R K Paxton předseda C C
Sunblad tajemník Jan Fiala
druhý tajemník J Cathroe po
kladník jos Žežulák stráž a z
každého precinktu zvolen byl je
den místopředseda Mezi těmi
nalézají se dva Čechové a sice J
M VomáČka a Fr Swoboda
— Ve středu utonul v rybníce
na prázdných staveništích mezi
6 8 Center a Cedar ulicemi
gletý hošík J A ReeJera bydlí
cího v čísle 11 16 jižní 8 ulice
Nedávnými dešti byl rybník napl
něn vodou kam malý Reeder ješté
s dvěma svými kamarády stejného
asi stáří šel se vykoupati Jakmi
le však vstoupil do vody spadl do
prohlubně a již bylo marné na
máhání aby se z ní dostal Oba
jeho společníci běželi ihned domů
aby učinili poplach avšak dříve
než přišla hošíkovi pomoc tento
již utonul
— Kandidát presidentstvl na
straně samostatných populistů
Wharton Barker jel minulou stře
du s Iga Donnellym Omahou ku
státní konvenci této strany v
Grand Island odbývané Při této
příležitosti byl novinářskými zpra
vodaji interviewováa ohledně 'po
litické situace Dle náhledu Bar
kerova bude v Pensylvánii obná
Seti pluralita republikánská nejvý
še 75000 kdežto před čtyřmi lety
většina republikánská ve státu tom
obnášela 300000 poněvadž mno
zí z republikánů tamních jsou ne
spokojeni s nynější administrací
McKinley-ovou Ohledně měny
vyjádřil se Barker že McKinley i
Bryan jsou bullionisty avšak Mc
Kinley věří že množství peněz v
oběhu má se zakládati pouze na
zlatě vydobytém z půdy kdežto
Bryan věří že množství peněz v
ůběhu má se zakládati na zlatě i
stříbře vydobytém z půdy Oba
věří v peníze jichž množství závi
sí na nahodilém stavu Strana po
pi!istická jest dle Barkera věrna
íásaJám Thadea Stevense Abra
hama Lincolna a jiných republi
kánských vůdců Na otázku jak
6ffiý£lí ohledně nynější situace v
Číně odvětil Barker že Američa
né zaujali správné stanovisko On
nevěří Že tak zvaní spojenci jsou
vinni nynější vzpourou nýbrž jsou
prý to ČÍBané kteří krveprolití vy
volali O podrobných událostech
tamních svět dosud tone v neji
stotě - Pozor! Nejlepší nedělní o
běd nelze si aai představiti bez
křehounké drůbeže an lze ji snad
ně zažiti Každý však ví 2 tako
váto pochoutka jest poměrně dra
há pro toho kdo neví kde by la
cino nakoupil Jestli někdo jest
dosud v pochybnostech kde nej
levnější drůbež nakoupiti lze po
víme mu to — Vejděte rítra v
sobotu do řeznického krámu p
Josefa Nejepínského na rohu 16
a William ulici a dostanete tam
nejpěknější kuřata po 14c libru
Vše ostatní za ceny mírnější než
li kdekoliv jinde
— Železniční komise jinak též
výborem pro dopravu zvaná byla
prohlášena za neústavníod soudce
Muogera Asi před měsícem byla
projednávána před zdejším spol
kovým soudem žaloba dráhy Burl
ington naproti železniční komisi
v níž bylo Žádáno o soudní zápo
věď aby komise nesměla cenníky
za doprava na drahách regulovali
KiAiiBrMi v lunu v
pMpravMi t—t MWpM pratl
nilEUMATISMU
neuralgii nastuzenlnám atd
DRA RICnTcKA VKOimniy
"KOTVOVÝ"
PAin EXPELLER
Jlno t nesčíslných MkFascb ysvédčWi
Užíval jsem OiaRicmn
KOTVOVtlWN EXPCILER vm
BMksi Svédemité mohu ha
J a u _£ J rh ÚsImuáIm Kaj li
matismadni ě nturalgiinotf-
rini' tfmta DfomsařanTÍiocíllf tiA
CIINTQK WH
25c 50c a všech mimiků neb pMte flnní
Ad Blrhter f o í 16 Prsrl ! Nsw Ion
36 ZLATÝCH 'A VYZNAMENÁNI
Odporum vynikajícími Ifkart
duchovni n
ni atd
Soudce Munger si nechal celý mě
síc času na rozmyšlenou a koneč
ně vynesl ve středu rozsudek jímž
zapovídá prozatímně komisi do zá
ležitostí železničních a vůbec do
pravních společností zasahovati
Jeho nález soudní se opírá o pou
hou chybu technickou při přijmutí
zákona dotyčného spáchaného
Roku 1887 byl legislatuře předle
žen nynější zákon upravující ko
misi železniční byl však nadepsán
co předloha odvolávající Část zá
kona z roku 1883 o téže komisi
Předloha ta byla pod tím názvem
přijata v senátu když ale přišla
před sněm byl název její změ
něn Tím tedy se přestoupily ú
stavní předpisy dle jejichž šablo
ny mají zákony pečeny býti a ná
sledovně prohlašuje soudce Mun
ger železniční komisi za těleso ne
zákonité které nemá práva před
pisovati železnicím jaké poplatky
smějí za dovoz vybírati Zápověď
ta jest dočasná a bude o ní ještě
jednou před tím Se soudcem roz
hodováno v říjnovém období soud
ním ale nelze očekávati že by
příští rozhodnutí soudce vypadlo
jinak než nynější Pak ještě může
o té záležitosti býti pojednáno
před soudem apelačním ale znal
ci našeho soudního zřízení se vzdá
vají vší naděje že by nynější roz
hodnutí soudce Mungera bylozvr
ženo Výbor prostředků doprav
ních čili železniční komise jest
pohřben a má-li býti zuovu vzkří
šen musí zákon dotyčný projiti
znovu celou proceduru sněmovní
— Chcete-li si pochutnati na
výtečném moku navštivte p Fr
Semeráda na rohu 16 a Williams
ulici a poručte si sklenku pravého
plzeňského Lepší nenajdete v ce
lém městě 74tí
— v městském vězení nalézá
se přítomně Henry Krebbs bý
valý obchodník v dobytku bydlící
v č 2610 jižní 13 ulice na udání
svého syna že jest choromyslným
Starý Krebbs odpovídá na dané
mu otázky velice zdlouha avšak
odpovědi jsou jasné a souhlasící s
otázkami Krebbs jest vdovcem
a má 2 syny a 2 dcery z nichž
nejstarší syn 22letý udal na otce
že jest choromyslným následkem
Čehož tento bude nepochybně dán
v ošetřování do útulny
— Městský pokladník Henn
ings zabavil šicí stroj Q L Pre
glerovi krejčímu bydlícímu v č
305 jižní 12 ulice poněvadž
tento zdráhal se zaplatili osobní
daS za minulých pět roiců V roce
1895 obnášela jeho daS 72 centů
avšak Aa dnešní doby vyrosila na
28o
— Nikdy připálený nikdy ne
dokysaný nikdy tvrdý není ale
vždy Čerstvý a chutný jest chléb
svatojanský u Čermáka v lékárně
13c libra 45?
— Dnes večer bude odbývána
schůze zdejší Central Labor unie
v níž bude provedena volba úřed
ník 1 Schůze tato bude nepo
chybně velmi zajímavou poněvadž
vésti v ní bude boj o nadvládu
přísných unionistů se socialisty
Poslednější sice v minulé volbě
zvítězili zvolivše ze svého středu
předsedu Asu Taylora: kterého i
tentokráte chtějí navrhnouti Na
druhé straně jsou kandidáti dva
Fred Young a W A Bell Kan
didátem tajemnictv) jest C E
Sparks jenž v obou frakcích má
i Notí řeznickf oťclioll ! i
3 ZAftÍDIL -
3 F KUNOL
na 6 aTIercé nl
NíjlepSI druhjr ~ttnwa víeho
druhu utenlny vůbec vie v
obor tento spadající za cent ve
Itce mírné Ifeéděte se
EezapsieMe místo: 6aPúm
vy
T
f
'a
fffffff MftffMMMMMr
rlUŽSKĚ KALHOTY
Nyní Jest ian kdy muíeta dostati dva páry kalhot z cenu páru
jednoho Sebrali jsme přebylé kalhoty od obleků n dali Jsme na ni
cenu H kteréž prodatl bychom měli každičký pár v krámu
1125 za šedé kařrolrovó kalhoty mající ceny tl 75
1 60 im iedó pruhované kažmfrové kalhoty stojící $250
$225 za celovlněné pruhované kalhoty stojící $3 00
2 G3 za celovlněné worsted stojící 13 50
Í3 00 za krásná worstíd a velkým výběrem Stály $4 00
13 75 za nejlepší worsted všeho druhu jež stály $5 00
Též máme velkou zásobu modrých kalhot pro teplé počasí po
$150 $2 00 (2 50 13 00 a $3 50
Pro osoby zvláSté vysoké a tlusté máme velký výběr při ceně od
$160 ai $500
Pro zvláště vysoké a silné lidi máme kuliioty 44 ai 60 v pasu od
$200 do $450
Přijďte všichni krátcí dlouzí hubení I tlustí a koupíte u nás
Kalhoty za levnější peníz než kdekoliv Jinde
Koóáry k poliřTo-ů-in
obdržíte vždy nejlepší a nejlevnějŠÍ
KejpSliiEjSl tfičárn gpmoTými ráfy
Telefon 257 si-ir Paláce
Zvlňňtní ceny!
Z Omahy do Denver a zpět $1900
Z Umahy do Colorado Springs a zpět 1900
Z Omahy do Glenwood Springs a zpět 3100
Z Omáhy do Pueblo a zpět 1900
Z Omahy do Ogden a zpět- - 3200
Z Omahy do Salt La ke City a zpět 3200
Lístky na prodej 17 a 18
až do 31
MBstská Mína 1302 Farnam
hojně přátel avšak nejsou mu
nakloněni zástupci tesařské unie
ohledně poslední jejich stávky s
nimiž měl jakési nedorozumění
jsa též Cleném tesařské unie
— Dva domy na Howard ulici
byly navštíveny v úterý v noci
zloději a policie domnívá se že
loupež provedena byla jednou a
toutéž osobou Okradenými jsou
J F Hommel z C 2207 Howard
ul jemuž bylo ukradeno $27 v
hotovosti a J J Deright který
pohřešuje zlaté hodinky a $16
hotových
— Obí křídla demokratů zdej
Sích se vynasnažují o jakési do
bodnutí aby v příští volbě veške
rá domácí ' demokracie šla za
společným cílem Ve čtvrtek se
o tom radili předáci obou stran
ale nedohodli se na ničem jiném
než na tom aby výbor křídla
Howellova a Fanningova odbývat
společnou Bckůzi v níž by byla
dohoda učiněna Spor by měl
býti ponechán k rozhodnutí pri
márním volbám a okresním kon
vencím o čemž má býti ve spo
lečné schůzi obou výborů rozhod
nuto Předplaťte si Knihovnu Ame
rickou pouze Jlioo na rok
ďUHiuiituiiiiiuiiMiiiiiiniinniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiuiniiiiiiiHiiiiuttiiHiuiniiiuiiiiig
I 2Tédcla4©aaa §
Národní Tiskárny v Omaha Neb
I VYDANÁ BYLA: '
Sbírka písni národních a vlasteneckých
§ Jest to sbírka náplvů upravena tdsteínl v slohu lehkém tá- f
5 steíni tllSltn pro piano neb organ na dvl ruce s
= Sbírka tato Je o Matracích velkosti 10-4 plc dťlky při 7 palcích §
= líFky a obbo)e ÍW pfaní oamdntch a vlasteneckých a bude dojata g
š velevítanou v kaidé rrdiné kdecetk spév m přtue -
I Cta Sfcírky iáplvi iot) I se ZpěvsíČkea ífcxtea) §
' r n tól Sl-50 rísylkoa vypUwsos
f5 Objednat! lz pod Jednoduchou adresou: g
I Národní Tiskánu Ooaba Nebraskt
1
I
Pokrok July ft
opattené zahMyaflly pro nony y zime
fctables 1623 Davenport St
RYCHLE VLAKY
NA ZÁPAD '
PO DRÁZE
UNION PACIFIC
července 2 7 21 srpna
října 1900
al
Telefon 316
TJíili! Uhli!
Nabízím ct trfm krajanftm nnJIrpK
tvrdé a Djtká uhli ta ceny nejnlii
člté prenáté a XM) lib Doviíku rychli
I LEVÍ JlSfco ISthSt
2'KIErnN N1H
Hotovíme
BREJLE
řispfisobujeme
BREJlE
Prodáváme
BREJLE
Ekoultma trak beeplatnt
rjizrg
Liknřiké potřeby a po
třebypro nemocní
1408 Farnam Dl
UMAHá
iiiniiiiiiimimiiiHH
Pšn&ra úrcdniKUin sjcikq"
Úíítnf (oSohodnf) knihv Liií
-ra lourttal- denní kniny a jiue 'x
Tjc aiuru u Pokroku "áodu
ll'IHIIIIlHllllllllllrt
I
ÉÉI
OpnuLOMor
Swraa nlftiftiwa
taGuMota