Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, July 20, 1900, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok západu
1
Zdroj
zdraví
Dra Petra
Hoboko
Lee-GIass-Andreesen Hardware Co
)ruUv!ilí vb velkém —
Tlačené vyrážená a lakované plechové náčiní--Cínovaný plech
Eelezn' plech a kovuv sibož'— Ostnatý tlrát hřeníky nožířské
Zboží bicykly střelné zbrauč náboje a portovBké zboíí
!2l9-'223 Harney ulice OMAHA NEBRASKA
South Omaha Brewing Co
B JETTEE majitel
v'í
výtečné pivo obyčejné jakož I zvláštní druh "Pale Export"
Telefon v South Onmze 8
Český zástupce: SINKIJLjEi
Jediný pivovar v Nebrasce který zaměstnává Českého cestu
jícího zástupce — 1— — bm
METZLV e PIVOVAR
vyrábí vyhlášený a po celém rll v~Tiiir ianir Objednávkám věnuje se
ápadj za nejlepií uznaný
Omaiia Brewing Ass'n Pivovar
vyrábí celém západu rozesýlá výtečný ležák
FRANK E BLISH proaavat I JOS BLISS prod ovet a gen mni
F O BLI8S prodávat hovíz dobytka 1 J H BLIStí prodavaí dobvepf
Kterýkoliv x nich pracuje v zájmu svýcb zákaznikft
JOSEPH BLISS
komisionář se živým dobytkem
2J0 New Exchange Building South Omaha Nebraska
Víemoiná péfe vénuje se víem záHylkáro 1 1 Franc Welmann vSeobecně v Colfax Co'
laqylatelbm 1'Kzi-H Vaíe Jest uctivě žádánu znáni y ro rádn? a svědomitý muž a ochotou
Tríni ceny na požádáni ___MsBaBViaa' I obaiouii krajany v roíi české
POZEMKY!
Hledáte-li pozemky s vysokým tvrdým stromovím rcísty louky a krásné
mýtiny? Jestli ano tedy si prohlédněte krajinu kolem mřsta Cadottaosady Drywood
y okresu Chíppcwa vc Wisconsinn
a zajisté nsidete co hledáte V kraji tom jest již mnoho českých rodin usazeno a
noví osadnici stále přicházejí ze všech končin Ameriky
O další podrobnosti a popisy pište na majitele pozemka
Cypreansen Bros - Eau Claire Wis
whimó V BENEŠ v českém oddělení
5 fiík
S©TOPOVJf Léky
DETI
maji léků právé tak za
potřebí Jako dospěli
Severův TiSitel Dětí
usnadní zoubkování zmenši hor
kost vyléčí bolení koliku psot
nik utiší a uspi déčko 25ct
Severův Laxoton
příjemný a jistý lék proti záepí
vétrflm nepokoji dfití Účinkuje
vidy jisté I u dospělých ' 2 5ct
MOČ
Musí býtl čisté a
průhledné ueii-ll
nejste zdrávi
SEVERŮV SILITEL
LEDVIN A JATER
Vyléčí všechny cho
roby ledvin bolesti
v židech řezavku
obtíže močení
78ct $125
KAŠEL
rn&že bvtl
POSLEM '
SOUCHOTIN
nebo Jiných těž
kých chorob plic
nich
Severův
SEVERŮV
Lék proti choleře
a průjmu
vyléčí laksír letní ne
moc duti I dospělých
rychle a trvale
28 80 Ct
Balsám
pro Plíce
Vyléčí každý kašel
hra pot
énl krup
v inu
25 a
SEVEROVY Prášky
proti Bolestem
Hlavy a Neuralgii
zmíral horkost' odstraaf
bolesti hlavy ▼ každém
případ
28ct posto 27t
rÉaaaÉaaaanaaaaaaÉaaM
Ha sklad ve všech lékárnách
Zvláštní léky za $300 poilete-ll popis nemoci
0
dává zdravou krev a svaly posi
luje mozek a tvoři silu a ráznost
SesMuJ© nervy zjasfiuje mozek a
zaručuje blažený vžk
I
Není o prodej v lé
kJrnách :: Zvláital
místní Jednatelé J
prodívájl o podrob
nojtlpléte o
DR PETER FAHRNEY
112-114 8 HOYNB AVENUE
CHICAGO ILU
pozornost
POZEMKY!
BOLESTI
Revmatické a
Neuralffické
v Kloubech i Svalech
Namoženiny
Otekliny Kýchlo zažene
5everuv
Olej Sv Gotharda 50ct j&
Máte -11 taostec suché lámáni
StuhlOSť údu SEVERŮV LÉK
írotl REYMAT1SMU Vás vy
léíf
$100
SUDCE
podléhá mnohem
chorobám často ne
bezpečným
SEVERŮV SILITEL
SRDCE
povzbuzuje avaly srdefr
ní sílí trvale i srdce i W
nervy jest nejlepším lé- řt
kem pro srdeční vady 7
Sioo
&
Jsott-ll bolesti nsa- fy
kdekoli M
SEVEROVA W
zaalento -
Hojivá Náplast jj
čili flastr lis té leKV
bolesti!
taženo n
%m 1 r
50 ct
ÍL1VT A
tila závisí na dobrem za- 2
žíváni Qb
SEVEROVA &
žaludeční horká &
podporuje trávení udríuje zdraví
taháni malarii sílí télo
80 ct f 100 N
obchodech s léky
Stav osení v Nebrasce
V týdnu končícím 16 července
byla teplota ve východních okre
sích asi i stupeň nad průměr v
západních až 4 stupně Nejvyšší
teplota obnášela přes too stupfiú
na mnoha místech Až do neděle
spadlo po státu málo vláhy jen tu
a tam trochu sprchlo ale v neděli
a v pondělí spadl hojný dešť ve
všech východních a středních okre
sích Na některých místech spadlo
3 až 6 palců deště ve východní a
střední části státu kdežto v zá
padních okresích kolísal dešť cd
lt palce do il2
Teplá a suchá povětrnost v
prvních dnech týdne posloužila
velice ku sklízení a mlácení obilí
kdežto na vzrůst kukuřice účinko
vala zhoubně V severních a vý
chodních okresích měla půda dosti
vláhy aby zabránila poškození
kukuřice avšak v okresích střed
ních jižních a západních suchá a
horká povětrnost rannou kornu
značně poškodila Pozdní však
neutrpěla dosud zkázy Ranná
koma právě vymetala kdežto
pozdní zakládala teprve na květ
Senoseč také započala která bude
v okresích středních a jižních sla
bá Řádný dešť poslední ještě
značně vyhlídky na dobrou úrodu
zvýšil
V jednotlivých okresích Čechy
nejvíce obydlených jest stav úrody
letošní následující:
V Butler okresu pšenice pěkně
sype ba 1 oves vydává více než se
očekávalo Ranná korná seno a
zemčata byly suchem poškozeny
V Gage ok jest obilí sklizeno
oves však je rzí poškozen Ovoce
opadává
V Lancaster vše rázem doschlo
a korná byla též poškozena su
chem Žně obilné jsou skončeny
více admirál seymour
Anglický více admirál sir Edward Hobart
zapietuacn ue sian sveno a na zaklade obyčeje panujícího ítal se velitelem
spojené moci námořní při vypuknutí vzpoury a byl ustanoven za vůdce vý
pravy která mčla osvoboditi vyslanectva z Pekingu
V okrRichardson je pšenice již
vymlácena a sype 25 až 42 bušlů
Ovsa bude málo za to sena bude
hojnost
v balme Dyiy pozdní oves a
ranná koma poškozeny suchem
V Saunders je pšenice o oves
výnosnější než se očekávalo za to
korná utrpěla suchem a zemáků
uuuw i 1 111 aiU
V Colfax je pšenice a ranný
oves sklizen málo sype oves za
to ozimní pšenice sype hojně
Sucho poškodilo rannou kornu
značně
V Cuming je obilí sklizenopše
nice vydává prostřední úrodu oves
špatnou! seno je bídné ale korná
pěkná
V Dodge jest úroda pšenice
dobrá ovsa slabá a sena jest též
málo Koma zakládá na klasy a
počala suchem již značně trpČti
avšak poslední dešť jí pomohl
V Douglas je pšenice i oves
dobrý koma počaja již bráti zká
zu suchem pastviny uschly a jabl
ka zůstala malá
V Holt žně započaly ale obilí
je bídné na vyšších polohách
kdežto na dolinách je dobré Ku
kuřice je též dobrá
V Pierce koma pěkně rostežeB
Žitná a ječná je skončena a je vy
datná Pšenice a oves dozrávají
též pěkně
V Buffalo je po žních obilí
však vydá sotva čtvrtinu obyčejné
úrody Také sena a zemáků mnoho
nebude a korná je suchem též po
škozena V Howard jest úroda obilní
menší než se očekávalo také úro
da brambora a sena bude slabší
kdežto kornu sucho již poškodilo
Ve Valley je pšenice i oves po
lát a vykazují slabou sklizeS —
Korná však slibuje až posud
hojnou úrodu
V BoxButte úroda doschla a
vše je suchem sprahlé
V Keya Paha jsou žito a ječmen
požaty senoseč začala obdělávání
korný jest dokončeno a vše slibuje
úrodu nejlepší jaká zde v mnoha
letech byla
V Sheridan okr bylo vše jak
obilí tak pastviny vyschlé úplně !
nedělní dešt však půdu dobře
svlažil
ČEŠI V AMERICE
II Clarence J Novotný z Yank
ton S D složil z 8 uchazečů o
přijmutí do kadetky west-pointské
nejlepší zkoušku a má vyhlídku
že bude přijat do tohoto ameri
ckého ústavu vojenského No
votný jest rozen v Yankton z ro
dičů Českých tam také vystudoval
vyšší Školu a bude snad prvním
Čechem který se kdy do kadetky
Spoj Států dostane
1 Na konci 118 ulice v New
Yorku se koupali chlapci když se
tu s přístaviště do východní řeky
vrhla jakási ženština Dva z ho
chů se pokusili o zachránění její
což se jim také podařilo Zoufalá
žena byla dopravena do nemocni
ce kdež udala že se jmenuje
Barbora Bednářová v Americe se
nalézá nedávno a poněvadž si ne
mohla zaopatřiti obživu odhodla
la se k samovraždě
Krajan M Zika vyrabitel
kufrů v Racine Wis odmítnul
již po několikáté vstoupiti do
trustu kufrářského
1 Čech Jan Vojík pracoval v
dřevařském skladišti v Chicagu
kdež jest práce velmi namihavá
Minulého týdne si stěžoval na
vnitřní bolesti při navrácení se z
Seymour jest přední osobností v čínských
práce a než mu byla lékařská po
moc poskytnutá skonal Lékař
ským vyšetřováním seznáno že
Vojík zemřel na vnitřní vykrváce
ní Pocházel z Chalup u Ždáru
v Americe byl 12 roků a zanechá
vá manželku se dvěma dítkami
U spolku nebyl u žádného
1 SI Klára Čermákova dcera
p Jos Čermáka z Chicaga slo
žila' na pražské konservatoři zá
věrečnou zkoušku a stala se ab
solventkou pianistského kursu
konservatoře pražské Během
příštího měsíce se vrátí sl Čer
mákova zpět do Ameriky kam si
sebou přinese též odporučení dra
A Dvořáka jež jí mistr po slože
ní zkoušky doručil
11 U College Station v Texasu
sjel blesk do domku krajana
Hrdličky kdež zasáhl a usmrtil
černocha který se sem před de
štěm uchýlil Pan Hrdlička byl
bleskem odhozen aniž se mu co
stalo a stavení bylo zapáleno
brzy však oheS uhašen
H Ku sjezdu sokolskému v Cle
velandu připravovaly některé tam
ní spolky allegorické vozy do
průvodu avšak na vypravení vozů
těch bylo povoleno jednotlivými
spolky $t$ až $50 což jest obnos
velice nedostatečný To počínají
někteří tamní rodáci thápati že
by byla Českému jménu spůsobe
na spíše ostuda než cosi jiného a
radí aby se od toho upustilo Je
to plýtvání penězi jichž možno s
lepším výsledkem upotřebit! na
věcí užitečnější Ku závodům
sokolským v Clevelandu budou
pozvány i tamní německé spolky
tělocvičné tak jako ku sletu tur
nerů do Filadelfie byli pozváni
Sokolové Aspoň ukážeme našim
lidem ve staré vlasti že si Čecho
vé s Němci nejsou v této zemi
nepřátely
II Z Nome City na Alašce píše
N Y Listům krajan Jan Kotovic
že loď po níž do místa onoho
připlout byla již 52 která vezla
dobrodruhy do zlatých polí Ala
šky Těchto 53 lodí odvezlo asi
15000 lidí do nalezišť zlata a
zajisté jich tam ještě více odplou
lo Na lodi po níž sa kraian
Kotovic do Nome City plavil na
lézal se ještě jeden Čech A Ba
loun a na jiné lodi zároveň tam
plující byli dva Růžičkové z Port
landu
™ V parku před radnicí města
New Yorku zastřelil se neznámý
muž jehož mrtvola byla dopravě
na na policejní stanici V kap
šách zastřeleného nalezeny byly
různé listiny které dosvědčovaly
že samovrahem tím byl Emil Láz
nička z Newarku
1 V Clevelandu se otrávil kyse
linou karbolovou Josef Poupě a
dovežen do nemocnice tamní brzy
skonal Byl delší dobu bez prá
ce z čehož asi vznikaly časté do
mácí sváry které dohnaly Poupěte
k samovraždě Byl 55 let stár
ženat otcem 5 dítek a náležel ku
katolickému spolku sv Václava
1 Humbugářský lékař jakýsi
prodává ve stanu na prázdném
staveništi u Broadway v Cleve
landu své letkvary k čemuž láká
lidi všelikými kumšty a attrakce
mi V noci když byl stan již
prázdný zavlečena byla do něj
Česká dívka Drdkova od tří mla
díků a tam zneužita V tomtéž
stanu humbugáře byl před nedáv
nem poraněn krajan Třepeš 1
clevelandské časopisy vším prá
vem poukazují na toto místo ne
plechy varujíce krajany aby tam
nechodili a tím mastičkáře k od
táhnutí donutili
II Frant Novotný v Chicagu
který co tajemník svépomocného
spolku stavebního Lawndale zpro
nevěřil značné sumy do $5000
sáhající se vyrovnal se spolkem
žaloba na něj podaná byla vzata
zpet lim odpadla 1 žaloba na
Hajíčka který byl Novotného po
mocníkem
1 Pan J V Matějka vydavatel
Volných proudů v Chicagu má
již na počátku vydáváni svého
časopisu obtíže Nařknul svého
jednatele p L Riedla že jej oši
dil o peníze avšak p Riedl
Hlasateli vypočítává že vlastně
p Matějka ještě jemu dluhuje
Í208 S vydáváním českých ča
sopisů jsou veliké obtíže zvláště
ale s časopisem novým který
musí přestáti těžký zápas má li
se udržeti
" Krajané Jan Pluhař a jeho
švakr Fr Mikulisa se vrátili z vý
pravý na Alašku do Cedar Rapids
a chválí si že jim tam štěstí dob
ře posloužilo Nyní prý se oba
hodlají usaditi ve státu Washing
tonu
1 Čeští chlapci Severa Svatoš
a Stránský v Cedar Rapids ukra
dli z vozu komisionářské firmy
bedničku broskví při čemž byli
přistiženi Poněvadž již podobné
krádeže spáchali vícekráte budou
nejspíše posláni do polepšovny
OD NAŠÍCH DOPISOVATELŮ
ATKINSON Holt Co Nebr
15 č'ce 1900 — Red Pok Záp
Jsme tady ještě živi v té domělé
pustině a dobře se nám vede Le
tos nám tu hodně prší a můžeme
očekávati hojnost korný Pastviny
jsou také stále dobré a sena bude
dosti Před týdnem zde byli ně
kteří z Butte starajíce se o zalo
žení Západní Č B jednoty Za
tím se nás zapsalo 13 a jak dou
fám shledá se ještě několik našin
ců tak že budeme moci nové číslo
této výhodné jednoty zde založili
S pozdravem J6s Jonáš
CLARKSON Neb červen
ce 1900 — Red Pok Záp S vel
kým potěšením mohu oznámiti že
se mi přec podařilo založiti řád
Z Č B J ve Schuyler Neb
Schuyler bylo snad jediným mí
stem v Nebrasce kde byl ten nej
větŠÍ odpor proti naší Jednotě a
zároveň kde i také nejdéle trval
však od nynějška pominul vše
dřívější zapomenuto Řád ve
Schuyler přijal jméno "Blaník''
Číslo 93 a čítá všech přihlášených
členů 30 nejsou však všichni uve
dení poněvadž farmáři byli v pil
né práci neboř byly žně v plném
proudu Získati 30 členů ve Schuy
ler nebylo maličkostí proto ale to
nevzalo tůze dlouho vzdor silné
proti agitací Velké pomoci se mi
dostalo od br Ed F Kováře
který se přičiSoval seč jeho sil
stačilo by mne vypomohl bych
tam nemusel tuze dlouho býti
V něm jsem nalezl toho ňejhorli
vějšího a také nejvytrvalejšího po
mocníka jakého jsem kdy při or
ganisaci nalezl Bratru Ed F
Kovářovi vzdávám touto veřejnou
cestou ten nejupřimnější dík za
všechnu jeho pomoc pro Z Č B
Jednotu a osměluji se tvrditižese
mnou každý upřimný člen nái
vzdává br Kovářovi srdečný dík
za jeho neohrožené vystupování
ve prospěch ZČBJve Schuyler
— Řád "Blaník" číslo 93 ZCB
] byl uveden v neděli odpoledne
dne 15 července v síni ČSPS
za pomoci bratrů od sousedních
řádů mezi které jsem rozdělit
úřady jak následuje: Br Emil
Folda z Linwood starší předseda
br dr Karel H Breuer z David
City předseda br Longin Folda
z Clarkson dozorce br Ed F
Kovář ze Schuyler (člen řádu Svo
bodná Obec čís 61 ve Wells
Neb) tajemník br Tomáš Duda
z Linwood průvodce br John
Menšík z North Bend vnitřní stráž
a br Fr Dočekal z Linwood ven
kovní stráž — Další hosté byli:
br Jos Sláma z Clarkson bratr a
sestra Bartošovi z Linwood a bc
Šonka z Linwood Kdyby nebyle
bývalo deštivé počací v nedělí
bylo by se dostavilo více hostůza
to však bylo mezi všemi dosti ve
selo neboť nedělní dešť byl už
moc potřebný a snad by nebyl do
sud přišel kdyby se Schuyler ne
bylo na naší cestu obrátilo a da
rem za to dostalo onoho deštěcož
snad znamená štěstí pro řád Bla
ník — Řád Blaník zvolil si ná
sledující úřadníky: Br Frank
Křivohlávek starší předseda br
Cyril Schmid předseda br Vác
Křivohlávek dozorce br W C
Faiman tajemník br Jos Kadle
ček účetník br J Beránek po
kladník br Vác Pavlíček prů
vodce br Jos Křivohlávek vnitř
ní stráž a br Karel Enger venk
stráž Řád došlo mnoho blaho
přejných dopisů a telegramů (pra
obmezenost mísrlt nebudu udávat
jména řádů a brattů) Br Emil
Folda br dr K H Breuer a br
Longin Folda promluvili k novým
členům o účeli a blahodárném pů
sobení naší milé Jednoty a po růz
ném jednání schůze ukončena a
každý z bratrů pomýšlel na cestu
k domovu Nevím jak bratři
z druhé strany dostali se domu
však špatně v dešti jsme ze
Schuyler vyjeli a to už v 6 hodi
navečer a teprv druhý den jsme
zase v dešti domu přijeli Museli
jsme v noci v 10 hod zarazili na
farmu p Jaroslava Čady kdež
jsme přenocovali neboť pokračo
vání v další cestě bylo holou ne
možností nebylo vidět ani koně
před sebou Proto ale ať jsme
zmokli jak zmokli jen když prše
lo bylo o hodně veseleji Bratři
kteří se k uvedení řádu Blaník do
stavili a kteří při uvedení mne byli
nápomocní nechť přijmou můj
dík dále pak nechť přijme ještě
jednou srdečný dík br Ed F Ko
vář kterého odporučuji každému
Čechu do Schuyler zavítavšímu ca
nejsolidnějšího hostinského a zá
roveň i s jeho výtečnou kuchyní
Svůj k svému' pamatujme vždy
ni to b přáním skvělé budou
cnosti řádu Blaník čís 93 ZČGL
J ve Schuyler- Neb
Ant Odvárka organizátor
— Boiesti hlavy přejdou okam
žitě vezmete-li si Severovy prášky
pfoti bolestem hlavy Proti oe
uralgickým bolestem není lepšíhs
léku nad ně Cena 25c
Podporujte domácí firmy
Existuje patnáct roků
''Heůrasía Unflerwriters"
Poilřtin! Droti obnt bleskn & tirnUn m-
Jetok řruiemkj i městský
Home Fíre Insurance Co ifOmatt
121Q EVnxauaa -vil
Farmeťs ani Mercnants Ins Cl
of Lincoln
rta 1S m O ul
Společnosti domict fidi e tamostatiiř avšak
pod Jednou správou Její i zásadou jest
poctiva jednáni s otictiodnímí zásadamL
Spravedliví ztráty vypluti se hned po jich
zjliténi Farmer's Mercnants Ins Oo opráv
něna lest téi letos k o bob -Klováni v Kansaa
Illinois a Wlsconsln a prináii ae státa Uch
tlsice dolarft ku zvelebováni domácích sávodl
a pod nik 6
gnoleínf kapitál tOTOOMM
ťpolefný přebytek pro poJUtřní Stttta W
Spoleínj majetek 64 7X8 Ot
Ztráty vyplacen IOUUOOUjH
Miliard F Fnnkbanser m_ ip
Leonlda P Funkhausec fead
NAVŠTÍVÍTE OMAHU?_
Jet-U ano nezapomenu ae sactaviti ve (kvsa
a( zaHzencm hoctiná a botrlu
1 oivirrAKv
v Čísle 1232 Jižní 13 nllce
Víbo vjti-íná lihoviny a doutníky bdrBte
vetker pohodit Jako v kaidéai hotel a prv4 &
ij JidU připravována Jsoa zptaooa CeaUk
I američtí no Hort&a a venkova véoaja aa
zvláštní pozoraoet a podobného ookodH lak
a Johna" atmajdoa akd