Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, July 20, 1900, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok ZApadu
Železniční pozemky na prodej
V severním VViscousinu Chica
fo St Paul Minneapolis & Oma
ká dráha má na prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách
platebních as 400000 akrů vybra
ných pozemků rolnických Ti
kdož koupí záhy mohou vybrati
si pozemky při krásných řekách a
jezerech v nichž jest hojnost ryb
a jež poskytují nevyčerpatelný
zdroj vody iak pro rodinu tak i
dobytek
Pozemky po většině jsou zales
Sny půda jest úrodnou a snadno
zpracovatelnou Chicago Milwau
kee St Paul Minneapolis
Duluth Superior Ashland a četná
jiná prospívající města na dráze
C St P M & O a na dráhách
jiných poskytují dobrých trhů pro
plodiny larmerske
O bližší podrobnosti pište na
Geo IV Bell
pc-iemkový komisar Hudson WIs
aneb na q h McRa(i
Sjpros A G P A St Paul Mlnn
Z letu upomínek
Koupelna v Jlot Springs
flblíhennot TTri Rnrtnira nn mfota irť-bt
sího epůsobena byla více tamní velkou
koupelnou než číin jiným říčco podob
ného nikde jinde v Soustátí nenaleznete
Jsou sice větší místa koupací nikde však
neDÍ roda tak čistou křišťálovou a tak
podivuhodně osvěžující Po celé léto
koupelna hemží se kouDaiícími od řas
mého rána do pozdního veřera Ne sice
každý kdož navštíví Hot Springs navště
vuje koupelnu avšak skoro každý rád
toun hotlinu neb dve denně stráví
" jvni D„1J u VUV U npVřJ Otup
Sfi pocítíte jakýsi slabý elektrický úder
při vstoupení do ní Činost srdce jest též
jl posilována ťocity tyto trvají jen oka
mžik a následovány pak jsou rozkoší
pohodlím a úlevou všeobecnou
V řervenci vypraví Burlingtonská drá
sá aeset íacinycn vyietmcn viaíu ao
Hot Springs a to
ve dnech 17 18 21 a 28 Července
Clnntk nrtná&i rentu lerlnn viříirííílrnii
$2 00 za cesty obě Lístky platný jsou na
alošnou dobu k návratu a obsluha na
iráie této do Černých Vrchfi jest ne-
prcaonaieiDou
Ptejte se místního jednatele v č 1302
A-aiuiui ui o ub lam leaue cu v na CcBia
táti bude
Krásné popisnice g popisem Černých
Vrchů pošlou se poštou zdarma na požá
dání J FRANCIS
Gen Passenger Agent Omaha Neb
Týle ty pro hledající sobě
domovy
V první a třetí úterý v květnu
řervnu červenci a srpnu Missouri
Pacific dráha prodávati bude líst
ky železniční na cestu tam i zpět
za ceny velmi nízké do Kaasas
Arkansas Oklahoma Indián Ter
ritory a do některých míst na jihu
a na jiho-východě O podrobnosti
pište neb hlaste se v úřadovně
ipolečnosti jiho-východní roh 14
a Douglas ul Omaha 70ti
J 0 PhiiHppl T F Godfrey
AO F4PA Pfc A
Z ČESKÝCH YLASTl
tfáriWfátt van ifA VÍV?-4
Tlie limited" evening ra'na!H!Tfce Exprets
aooo traln from Omaha tor Chicago
UíiEXCELlED SERVICE
- J3ay train and evening traiu frouj Omak lot
inseapoiis ana m j auu
Tiekets ot agenta oř connectíng Unes
H kťl Lt Ul-t 1'ass'r Agt Omaha
z baí-son GFA
J F MERBřaOř
ItofonQaa
SPWfJ! ÍBZf
0 TEXAS
VmMmi ipacíTozy 1 TfllEí
ruarfi roiy 12 m miacú
Kejlepií dráha do všech míst
I— im Iadiaosaiai ázeraí Texua
Kezíka aa ťaeiflckéia pbřeií
Jde přímo do
"jsLen Dtrmaa SnarCk
tzlht H Vcríi EilIsljoTq
WaxafeciͩVo Ttaj!
řaltco Taylor (WaesnUa
ioáhasU Eaarittta SanKarc
Za 6tas3 I ester Alraraio
1 otig i
Otevřeným oknem zaznívalo ze
zahrady Šumění mladých listů a
vzduch rozehřátý zapadlým již
sluncem míhal se dlouhými vlna
mi v protějším sadě
V tichém tom šumu letního ve
čera myšlenky velebného pána za
létly dalekonarazily křídly na sebe
a volně snesly se v dávnou již mi
nulost Ba ovšem už je tomu hodně
dávno — Starý seminář už roz
bourali ulici pokřtili na novo
A s budovou odnesli i hromo
svod po kterém spouštíval se za
noci když mu bylo smutno v ne
rovných stěnách semináře a po
němž zase veselejší a rozjaien se
vracel z rána do smutné celly
Roztočené palce sepjatých ru
kou nikterak nemínily se zastavili
a s každým tím otočením přihlásí
la se jiná vzpomínka
Bylo to v prvním roce seminá
ře dokud ještě ozýval se v něm
život jak si jej přinesl z latin
ských bujný a veselý To tenkrát
hlásilo se ještě mládí
Jakého tu bylo chvatu když
ráno před šestou ozval se zvonek
že se mají v šest sejiti v kapli
k modlitbě a nikdo nechtěl se hlá-
siti k šatům vedle lůžka visícím
Dlouhý bohoslovec s chvatezi
vjel do širokých a krátkých kalhot
— na výměnh nebylo času — co
zatím v druhém koutě jiný rychle
zahrnoval dlouhé nohavice úzkých
spodků '
Boty neměl nikdo svoje: šťa
sten kdo měl aspoB obě stejné! —
Co tu bylo hluku a mračení
v kapli skřípání 'zubů působené
skřípáním cizích bot: co tu bvlo
zoufalých pohledů smích tajících
a zuřivých bouři věštících 'blesků
pana preíekta
V zimě však často zamrzal ho
vor když ve starých kamnech
hořero sotva několik polínek A tu
začínaly pravidelné denní vÝDadv
zatím co některý v dřevníku hleděl
pod šat směstnati co nejvíce polí
nek přecházel jiný s knihou v ru
ce po mrazivé chodbě — Biížil-Ii
se některý z představených ozvalo
se ihned hlasité učení bohoslovce
na stráži A což potkal-li některý
proíesšor jednoho z těch hrdinů
který pro dříví v šatech nastrkané
sotva se ohýbal!
Ale jen zahučelo v kamnech už
šlo vše zas starým chodem
Illivou kmitla se mu dívčí hla
vička Ah ano toť Berta dcera
vrchního kuchaře který vrátil onu
znamenitou kaši na níž složil
kdysi svojí první báseE: "Kaše
Černá nevařená k tomu lojem
omaštěná " jistě tak to nějak
bvlo Toť Ona zamilovaná Rprřa
které brali uzené pro paaa preíek-1 vyschlé povozí
ta z pod pokličky! ípřažen bl pár
Tohle ho však ještě tak nedo-
páhlo ale jednou byl by málem
sbohl seminář
To bylo tenkrát když zmizela
socha jednoho svatého z výklen
ku Našli jei sice ihned stál na
schodech jako přichystán na cestu
jen posice byla poněkud opravě
na Levá ruka držela přes rame
no hůl na níž vzadu přivázán by]
uzlík s kůrkám: a tvrdaji hoaskou
Pravá ruka držela kousek papíru
5 c písem: "Ach já tu nebudu
já odsud pryč půjdu" — Ale ne
šel — Postavili ho zase na staré
místo bez bole a bez uzlíku
Palec velebného pána pohnul se
jako ke kříži rozmyslil si to však
a vrátil se na staré místo — Ten
krát ovSem! —
Byly to krásné časy kdy byl
ještě mlád kdy prolezl mřížemi
v oknech! — -—
Otevřeným oknem dralo se do
pokoje temno z venku chvílemi
znělo troubení pastevců
Mlhou nasáklý vzduch se už ne
kmital
Neodvažujete se fádnébo risika
kdyi koupíte Cbamberlain' Colic
Iňolera Diarrboea Bemedv Vši
chni lékárníci vrátí vám Deníza nehn
deta li po použití Jebo spokojeni Vin
ae uznáván jest za nejóipéinějžf lék
prou nemocím střevním a frat tmi i
Dým kterýi nikrtr oecbvbf Jeat níf
jemným bezpečným a spolehlivým
Dr Karel H Drouer
ČESKÝ LÉKAŘ
Má ZTláitaf zkušenost v léíeii nt-
aocf ieiskýck oíaíck uinkk a
krcálek a riBhojlcstvf
CftADOVXA HA SEVER STRANÍ NAUiSTl
DAVID CITY KEBR
Jed taroliot do vterb okol nú~h nfUf e
ZavolejM jej v s44u potřeb teicfuatck Bb
Vi Hřtd t ntdiUtdpoL TdinMfti Brně
Novd česká reálni fkola otevřena
bude počátkem Školního roku
1900 — 1901 na KlaJně Přípravy
k otevření jejímu jsou již provede
ny
Záhadným spůsohem zsiizela dne
16 června osmiletá Školačka Ma
rie Javůrkova Děvčátko ubíralo
se onoho dne ze Školy t Velkých
do Malých Běchar u Kopidlna a od
té doby není po něm nejmcnŠÍ
známky
Do kostelíka v Horním Jiřetíně
vloupali se zloději a odcizili z ol
táře řadu cenných předmětů v ceně
několika set korun 29 červ do
stali se JupiČi do rukou spravedl
nosti a sice ve Vídni Žena jedna
byla tam zadržena když nabízela
ku koupi úlomky zlata a záhy
byli dopadeni 1 její společníci Jsou
to: kočí Václav Hammer z olo
moucké trestnice teprvé před ne
dávnem na svobodu propuštěný
jeho žena Marie a věrný soudruh
Karel Bauer
V komárovské íelezárnf pracovali
dva přátelé a sice slévači I Fran
ta a Antonín Lukeš z Jitviny u
Zbirova Byli sobě navzájem
upřímně oddáni jeden nepodnikal
niKdy ničeho na ukor druhého
Onehdy rozumovali o pomíieiícno
sti světské a dospěli k podivnému
názoru Že bude jim mnohem lépe
když opustí toto slzavé údolí po
zemské Usnesli se že k urovná
ní svých porrěrů stanoví Čtyřne
dělní lhůtu po jejíž vypršení měli
spáchati sebevraždu Oba ode
brali se do lesíka blíže zříceniny
hradu Hyvny kde vyhledali si
příhodné místečko ku provedení
svých záměrů První ránu vypálil
Lukeš Kulka z revolveru zaryla
se mu pravým uchem do lebky a
způsobila okamžitou smrt Za
ním Franta vystřelil si dvakráte do
levé strany čela ale smrt nenásle
dovala Když přikvapili lidé vý
střely vzrušeni nalezli Lukše
mrtvého a Frantu v bezvědomí
Mrtvola Lukše odnesena na místní
hřbitov a Franta který pozbyl
řeči a na pravé straně těla byl
ochrnut doDraven k' léčení Ao
pražské všeobecné nemocnice
V Brní zasyfidni byli při kopání
základů k nové budově tři dělníci
Ze ssutin vytaženi byli dva se
smrtelným zraněním a jeden z nich
mrtev Nešťastník byl rumem
udušen
V Kollnř zastřelil se z malé bam-
skladníka v továrně na vozy Karel
Stehlík Vyšel Časně ráno do polí
a zde v rozčilení a v nerozvážnosti
mladému Životu konec učinil
Velice chytrý kousek provedl ho
spodář pan St v Nové Vsi 11 Dřít
ně Svážel z luk seno krásně
vozem do něhož za-
volů kteří velice
byli obtěžováni dotěrnými mou
chami i plašili se Pan St aby je
much zbavil zapálil poblíže nich
na louce hrstku sena Vichr za
nesl však hořící seno až k povozu
senem již vysoko naloženému
která se vzSalo Vůz byl okamžitě
v jediném plamenu Mouchy byly
evšem rázem pryč ale s nimi záhy
i celý náklad sena
Při hře karet v Josefové třídě
v Praze povstala bouřlivá episoda
něno po právu Stávkuje nyní 500
dětí Do školy chodí jen děti ro
dičů kteří jsou podřízeni v růz
ných závodech u nelidských za
městnavatelů Farář Kuta přišel rozezlen do
Šesté třídy měšťanské dívčí školy
ve Vítkovicích na Moravě a neur
valým tonem položil ustrašeným
dívkám otázky ke kterým nedo
vedly odpovědčti podle jeho přá
ní Kozzloben tloukl dívky kotní
ky při zaťaté pěsti do obličeje
Žačka Adamcova přišla domů s o
leklou tváří krvácejíc z Čela a pod
okem Žačka Aloisie Holešova
byla tak stlučena že jí otekla tvář
a bolela 11 hlava Musila zůstali
po škole do líi a klečeli na stup
ni Učitelce farář poručil aby
odpoledne nechala Holešovu zase
klečet! leště 7 dívek bvlo do
dobným způsobem potrestáno
Svoje vyučování zakončil farář
hrozbou že přijde zase a děti po
trestá ještě hůře Obě žačky ne-
pnsiy ao suoiy a tarar který je
zároveň Členem obecního výboru
se zodpoví před soudem
Obnovené vyšetřováni s Leopol
dem Hilsnerem v Písku nabývá
v poslední době stále větších roz
měrů takže asi závěrečné líčení
konatř se bude až v pozdním pod
zimu Do té doby předpokládá
se se vší určitostíže zařízeno bude
v městě úplné telefonické spojení
E n 1 MB
rravamuKa
Novinami probleskla zpráva že
proti Hilsnerovi pokračuje se také
s vyšetřováním vraždy spáchané
na dívce Klímové Ač výsledek
zahájených soudních kroků pečli -
vě se tají jisto jest že příbuzen
stvo Klímové zvolilo si již právní
ho zástupce pražského advokáta
p dra Pevného jenž při píse
ckém procesu bude vedle právní
ho zástuoce soukromých účastní
ků z rodiny Hrůzových zastupovat
zájmy rodiny Klímových Dr Pev
ný před nedávnem meškal v Písku
Hilsner jest téměř denně se svědky
konfrontován
RŮZNÉ ZPRÁVY
Doly niklové v Nové Kaledonii
Ve francouzské osadě Nové Kale
donii nalézá se sloj niklu v rozlo
ze 700000 ha Guvernér ostrova
zamýšlí přivésti z Francie 3000
horníků i s rodinami za účelem
oživení dolování Tím bv Dřišlo
m a
asi 10 tisíc osob na ostrov Za
tím účelem Žádá guvernér opatře
ní 25 milionu franků (na osobu
250 íraúkú ca přepravu výstavbu
obydlí osevy atd) kteréž by
uhradil stát osada a z části děl
nici yo samo
rif
-1 u
ťfl
-1 u
ar?
j u
fif
JU
J £
u
J L
ÍJIÍ
Není (nad ŽldntS Jinc! nomoce kleráž by tolik muk spuaoliiU
jnk
isrEzAěíivisrosT
řelni! %
1 proti Jkjl i
Ta nfivitiK Inlmli-L n 1111
nímkrořlii neboť ZHUfdhiíní viižné ná-Iedkv
muv nnruy kooz
lr AKJlST K0EM(i'N
Hamburger -:- Tropfen
užívá muie bjřt jistým že ryrliM úlová au dostaví
duplikáty jež byly majetkem
Koyal College of Surgeon prodá
ny po 30 1 Štj jedno z těchto
vajec roku 1887 docílilo 168 1 Št
Kok po té jiný exemplář jenž ro
ku 1852 koupen byl za 18 1 št
prodán za 230 1 št Koku 1896
musil sir Vauncey Crewe za jedno
vejce zaplatit 322 1 št 10 sh za
dvojnásobnou cenu bylo tehda lze
uosiai vycpanou velkou alku a
její vtjce
Výprava i severní točné Ze St
Johns i F se oznamuje: Par
ník "Windward" v bouři a mezi
íeaovci osvědčená to loď ameri
ckého cestovatele k severní točně
poručíka Pearyho vyzbrojme se
zde pro novou výpravu Parník
byl pět měsíců v suchém doku a
byl důkladně opraven Byl na
sazen nový Šroub i s hřídelem a
stroje zlepšeny tak že parník
_ ✓
muze o ivt uzlu více urazili v
hodině nežli dosud Tentokráte
popluje parník "Windward" k
severní točně jako americká loď
neboť koneres dovolil abv bvl
zapsán do amerického lodního
registru Parník za velení kapi
tána Samuela Barletta odebéře
se odtud do Sidneye B C kdež
bude zásoben uhlím V Elaba
na severním pobřeží Grónska
kde se nalézá hlavní stan Peary
ho obdrží kapitán Barlett instru
kce pro dalíí cestu
tnezi hráči Jedeti 2 nich vzaí
totiž dvacetihaléř spoluhráči Fran
tišku Vovesnému 37letému klo
boučníku jenž rozčilil se tak že
vyťal spoluhráčovi notný políček
Vzniklou roztržku snažil se ho
stinský všemožně uchlácholit! a
posýlal Vovesného z hostince Vo
vesný rozčilil se však tou měrou
že klesl na podlahu a pozbyl vě
domí Policejní lakař byl záhy
zavolán ale přispění jeho bylo
bezvýsledné Vovesný zemřel ná
sledkem mocných srdečných křečí
Stávka Iktláků v Mostě bvla za
bájena 2 Července z následujících
příčin: Během letošního Školního
roku byly v kasárnách kde česká
Škola je umístěna po celou dobu
hornické stávky ubytováni drápou-
m o
01 kteří svým chováním nepřísněli
- a
ku mravné výchově zejména dívek
ze třídy VI které do íkoly ani
chodit nechtěly V kasárnách po
řádána byla také výstava dobytka
Nyní komandováni isou do kasá
ren opět vojáci Když obec mo
stecká nechce obtěžovat tvé mě-
Sťany ubytováním vojska ať ne
dává kasárna Českým dětem za
školu Z toho ohledu se usnesli
čeští občané mostečtí neposílali
dítek svých do školy pokud jiná
místnost k tomu vykázána nebude
Ministerstvu vyučování pak zaslán
protest podepsaný více než too
podpisy Českých rodičů kteří avé
děti tak dlouho do Školy posílati
nebudou dokud jim nebude učí-i
Kterak se kupuji koné pro Angli
čany Peštský "Magyar Ország"
piiaábí následující zprávu : Až do
sud posláno z Rjeky neméně než
8000 koní do užni Afrikv A
těchto dnů přibyl do Rjeky angli
cký parník "Matin'' aby přijal
dalších 600 koní Anglická vláda
svěřila tento obchod jakési angli
cké firmě a platí ji za každého
koně 50 1 st anglická firma svě
řila prostředkování jedné německé
nrmě a platí jí za koně po 40 1
st Německá firma odží kuouie
prostřednictvím firmy Hausnero
vy po 30 1 st za koně Firma
Hausnerova svěřila nakupován
uherským obchodníkům jimž pla
tí po 20 i st Tito obchodníci
mají opět svoje dohazovače kteří
jsou vlastními kupci A tak tedy
platí anglická vláda po 625 zl za
uherského koně jenž ve skutečno
sti nestál více než too a 130 zl
Že koně podle toho vypadají
rozumí se samo sebou
Drahé vejce V dražební míst
nosti StevensovČ v Londýně bylo
těchto dnů prodáno vejce velké
alky za cenu jaká dosud nikdy
nebyla placena Nejnižší aabídka
byla 161 1 ít 5 sh poslední na
bídkapak 331 1 št Ba i menší
exemplář jenž současně prodáván
docílil 198 1 št 13 sh o 5 1 št
5 sb více než roku 1804 Tato
vejce byla před šesti lety objevena
podivným sposobem Jakýs mla
dík byl přítomen dražbě nábytku
v Kentu kamž se byl odebral na
kole Mimo jiné podivné přírod
niny zpozoroval dvě velká vejce
Za obyčejných okolností byl by je
mohl dostat za 8 sh ale jakýsi
muž jenž chtěl mít i všechny pří
rodniny počal přihazovat a do
hnal jej až na 36 th Zavázal si
je do šátku a přivázav si uzlík na
kolo jel domů Později shledá
no ze to jsou vejce velké alky
druhu to již vymřelého a jedno z
nich bylo ačkoli mělo puklinu
prodáno roku 1894 za 279 1 it
to sb Ceny za vejce vyhynulých
ptáků v posledních letech značně
stouply Roku 1856 prodáno u
Stevensa za 21 U it 30 sb čtyři
ADRESÁŘ SPOLKŮ
Čeiiko-Slov Dělnické Podpor Jednotí
pro severoiápadni atitr:
Minnesota lowa Wiaconsin Nebra
ska a obé Dakoty
Hlaraí Jednota v Montgomery Mha
odbývá gvé uchSze kaldou 4 sobota v mfMcl v
i1"' Anj VáJy oS b večer Vel Itopředseda
J NenávHl Velkotalemnik Jnknh VnnHra
P O Híl 21 UnntmmM Ul V I „ t _ í
Jos £ fcokol Velkopokladnik J Maniaka
Č I v Montiromerr Mina
odtyvá iv achtze každou ftvrtou ntm v
ujniu rifumiM r r iv DtaneK xajemolf
Pp Mfvfl fnťnfb 1a C BnlAt nlii-í
Toiiiii Havel
Č II Mladoěech v Le Suenr Center
Minnesota
odbfví ivéachSze kaftdou 2 nedřll v mSgicl
siní llX)F PH-deda Jakub Krrník tajemník
řr Bárta Lui-ur Cemer Mino ůfet J Bi
cuk pokladník Vac Kráva
Č III v St Pani Mlnn'
odbývá své schfiie kaMou 3 siFlu v rařsici-
ureiiMMia prank Skok tajemník F J l'avli
kaMCanUmřit ú-tnia ťrant Bčlka 57)
W 7th t„ t i'aul Miun
Karel Haflíčpk Borotský ř IV i
fllnnpapoliH Minu
odbfva vé uchfiie kadou 1 DPdf II v mřaícl t
si ol í SWl corner of WanhlnKton & CVdar ave
!o m-lwdn ťetr fitrika 6IS Af S laj
Joiwf Hlraka u mil Hr S„ pokl Kmil Aa
brwht úfetmk Adolf Uoubllck 1117 W asi
Ave H
Č T v Xové Praze Mina
odbívásvé achfitx kaMou 4 nedíll r mříc
r-fedseda Vli Chalupk taj R J Novot
nf Qrflnfk vi v iiin(i
hvobuda New ťrařue Mínu
Komfnský ř VI t IfaywarJ
Minnetteia
oábfvitvé schtze I nedí-ll v mAnicl Před
Pr AÍHLekdoZAFOA A nt fiU I trA n
Sk Hox3Glenvllli Mlnn ' At~t„í 7Í"
toí poklad Jos Nerad Oaklaod Mlnn'
Karel Veliký l VII v Naré Třebsnl
MlnířftoU
oHbýrí vé sch&ie kaídoo 4 nřdřil r oiřglrl
rreuwHja Jan Rieln pokladník Jan M Klelo
0'etBik Jan Noska lalfmnik Jn Ji„i
Kllkener LeSueiirOi Mlnn
Č VIII RovnoHt OwatBBa Mina
odbívá sv aebáza kaidm nH!! v m3Íc! t
DDI U M F H PMmiI 0 n _
----- -_- — - - r iwiii 11'jrSK lit tem
iiu Jo K Martinek ú?~lt„ k- ií~Z
t~'u iui ejaora uwatoooa Mina
Spolek í IX v Plné City Mlnaettota
tKlv4 'Tí rhkr kslo druhou nedíll v
í iio T7"° SKxi miatopfíMlaeds
i BarwwiMJi a Herou n
6'eln k Jan lllrf Hucu iii ~it_
' - ' — — whHm
Jan Sambarr Plne City Mlnn
C X Cecboakvan t Ollvla Mlsu
DSí?w ? rel„ íohD- mluoph-dseda M
Petflf ka tajemník Krant htlndí 4eolk U
Httelt pokladník Václav O Hoyhart
Čechle í XI v Sa Omaha Jieb
Ddhfrá avhraA itkl a _i
cl o mm hod n veíer r aloi J Kutkho Přa
5f° fttrV imnf Adolf Znniknt
i jma ii&inr nikl jVťwéusjsÉi
íisla XII Cbniim v Raciae WIs
0bVÍTícbf kM"i ti sobot v sa
icl v 7 bodlo veťer frndaeda Joa bůtek KU
8U Síetnik J C ±i£ Hlíb sC
číslo XIII Český Lf v Sesřorth Red-
wsod Co Ml
odbJWi sob&ae kaldon draboa aadtll v mřalcl
Pr1la Jr SlMek tajemník Jaa piekaii#
pokladník Víc PletoUa BeUlew H-d-T
Co„ Minnesota ífetník ř £fl fřlMk Dul —
woodOo Mlas "
Čísla XIV Ladlnír Klieel
v Haav i fTla
odbývá rhSm kaHnq druhou oedéll t mAlrl
r~wm rsHisia nvrsiiai IKiemn VAV K m
Anik Jo Mendlik HmJe? ~l?JS
nik K J Koukl —
Jaa Has l XV Hopklss Mina
odfi ' schlss kaMon drahou sobota
m-U Phsda Vfclr Tra laj Jos Hromád
ko Hopklna Mlnn
5ebraska ř XVI v Oataha !WS
odbrvi iwé selilas ksld4 prvol itrf mMci
iirm-na r ma
STATK OKOIIKJ City of Toledo
Liioaí Coumy 8
Fr J ílieney odpHsahnul fe Jest BtarJim
tleném dnny K J (Jhenuy Co protoiiijlui
olx'liol v tiii'lí Toleilo (ikremi a iniMta uve
deného a íe amintas Hrma vyplatí obnm Jed
noho ala dularů v Jednoin a KiíMéra pHpadí
y nřmž kaurrh nebyl by vyléfen užíváním
liiiir Calarrb (Jure
KHANK JCI1KNEV
OdprlNtbnuto a podeim&no v mé pMtomncMtl
due dne 10 priuce Ihhí)
AW GLEASON
Heal
nul áf
UmII' rutfth f'„ra itu 111
f lnkuje přímo na krev a aleziny Poíielo sl
pro (liKtvedteni zdarma
F J CIIENEV CO Tolodo O
Prxláví se u lékárníků za 75c
HiiU' Kamily 1'llulky Jou nejlepií
Dobré lesní pozemky
s tvrdým dřívím v okresu Willelacs v
Mlnnosulř za akr Teilna uřiino
kupní ceny hotovu zbytek na 6 procent
úroku i'ozemky tyto právo dány do
prodeje DIM vysvětlení podí náa Jed
natel F J HAYNY 1-liíS Emerson t
Nortb Minneapolis Mino vr-Caítmx
ICHSTEl LINE
Poloviční cena do
Philadelphie
Chicaga
Charleston S C
Cincinnati
a
mnoha jiných míst
The North-Western Line
Městská úřailoyDa: 1401-3 Faroam ol
maa
Stroje na ploty
Th rňzná llrnhv 1 vel
KKtí Cena SAUi 11000
' tlhin a doilávkiiu na
nbllí utanlel Plita l
pro obrázkový venník
Enrelta Fence MfgCii
I'A I BT
HICHMONU IND
E0B1NSON rENCE MATOt
i
m li
llíl
elUlAJ
Mim
w ni 1 W
tnítpN4a Josef (lek
HSM IZtkBt UMt A
sokl T Myallvac
Hniiiřkaueiao u
S SC B
rrláky děr kft-O-vJVh
1'meujl v
kutili pfídé a ne
mají aobé rvna
Vyvrtá m díra i
stopy hluboká ve
S nilnutáeh Z i
italern zaveleni
stiltujeme cenu
i M pfiií b i!i-et
Plita slorenu ik
Eurtks Fence Mfg Co tti St Wchmonil IH
l-HERB NSVSR WAS BDT ON
ELDREDGE
It vu placed at the Highest Standard
yw ago and it is right there yet
HOT H0W CHEÁP BUT H0W COOD
ROT B0W TRASHY BOT H0W ROUBU
THE OLD REUABLE ELDREDGE
Tht Wheel that bas for ysmrs held tha
Endnrance Records of the World
The Wheel that Buns Easier than aay
other '
The Wheel that is slwsys Up-To-Date
wu načni wuu unprovementa
A WHEEL TO BE PROUD QP
Eldkedgx Snini in BeMn_
EtoaaocB Rmaas Car Satisfactiow
OtT CATAtOauK
ano esc wkt
Naticnal Sewis Machlue Co
BCLVIOCRC IU
JsckassiBsaL n
KWTajftX