Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, July 17, 1900, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    v "
4-ti díMm
v v — -1 -
Založen 1871--lloiníi WX
OMAHA NEBR' V CTERÍ DNE 17 ČERVENCE 1900
Dfjtýdttttníku: Ročník VIII 5íalo 88
ZÁPADU
gOKROK
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
Z Washingtonu
t Státnímu odboru oznámeno
v pátek jmenováni Takhira japon
ským vyslancem pro Spojené
Státy Takhira jest jedním z
nej přednějších diplomatu japon
ských a Činnost svou v oboru
tomto zahájil před 20 lety jako
tajemník vyslanectva ve Wash
ingtonu Později jmenován ge
nerálním konsulem v Nw Yorku
načež stal se vyslancem v Haagu
v Římě a ve Vídni
POLITICKÉ
' McKIntey a Roosevelt uvždomžnl
President McKinley uvědoměn
byl ve čtvrték ve starém domově
svém vCanton O cestou úřadn
o druhém svém uavržení za presi
deata Spojených Států — Řeč
uvědomovací přednešena senáco-
tem Lodgem a v odpovědi roz
vinut presidentem program dle
něhož as kampaS vedena bude
Hlavní důraz kladl na otázku fi
nanční na ochranné clo a na roz
šiřování našich trhů zahraničních
O otázce filipínské též obšírněji se
zmínil právě tak jako o zakroče
ní v Číně — Téhož dne uvědoměn
úřadně o navržení svém za ná
městka presidentova guv Roose
velt a sice stalo se tak v letním
oyte jeho v Uyster my na Long
Islandu
Republikáne ve West Virf (alt
odbývali statni konvenci svou ve
středu a ve čtvrtek v Charlestonu
za značného účastenství delegátů
Hlavní zájem soustředěn byl na
nominaci úřadníků podřízenějších
neboř pri tecn Dyia uchazečů o
nominací celá řada kdežto o no
minací guveraéiskou byt kandidát
jediný A B White — Za nejvýš
Šího soudce státního na dobu dva
náctiletou znovunavržeo soudce
nynější' Henry Brannkn kterýž
před dvanácti lety zvolen byl co
demokrat kterýž však v roce 1896
ku straně republikánské přestou
pil - "
Z Bryan a Stevensoa
uvědomění budou o navržení svém
za presidenta a místopresidenta
stranou demokratickou z usnešení
národního výboru dne 8 srpna v
Indianapolis Ind a sice mluvitj
bude za stranu k Bryanovi kon
gresník Kíchardson z Tennessee a
k Stevensovi guvernér Thomas z
Colorado!
Republikánský výbor ústřední
činí již pilné přípravy k započetí
kampaně a proto také jmenován
již ústřední výbor kterýž kampaň
říditi má Jmenování výboru to
hoto stalo se v pátek v Clcvelandu
a sice oznámeno předsedou Han
čou jmenování následovních: Grae
me Stewart z Illinois HC Payne
z Wisconsin J H Manley z
Maíne N B Scott z WVirginia
F S Gibbs z New Yorku F
Murphy z New Jersey M F
Herrick z Ohio a H S New z
Indiaay Předsedou jest M A
Hanna tajemníkem zvolen místo
poděkovavšího se Chas F Dicka
nynější prvý příručí generálního
poštmistra Perry S Heath a po
kladaíkem jmenován Cornelius N
Bliss
Zlaťařítf tenokraté
letoa nepostaví presidentský lístek
do ' pole a to proto poněvadž v
několika státech na lístek volební
kandidáti jejich 'dostati by se ne
mohli W D Bynum z Indiány
vyjádřil se o tom následovně: "V
New Yorku nemažeme elektory své
a lístek volební dostati an v r
1898 svéha kandidáta guvernér
atví jsme tam neměli a zákon naři
zuje ie jen ta strana lístek presi
dentský postavit! může kteráž ve
volbě předcházející kandidáty své
pro úřady státní na lístku měla
Mohli bychom dostati elektory ávé
na lístek jediaě tenkráte když by
v každém okresu pnslusna petice
zákonem předepsaným počtem
osob podepsána byla což bylo by
však těžkým docíliti an zlatí de
mokraté ' po většině již k té nb
oné straně se připojili"
— Malarii choroby jater a žlou
tenku větry nadýmání a bolesti
hlavy jakož i choroby žaludeční
vyléčí jisti Severovy Pilulky pro
játra Jistý a příjemný proti fác
pé Cena 35c
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Úmrtí
Ve Washington zemřel v sobotu
ve 4:30 ráno po nemoci sotva ně
kolik hodin trvající senátor John
H Gear z Iowy Týž v pátek byl
ještě zdráv k večeru projížděl se
se sekretářem Wilsonem a do ho
telu vrátil se po 9 hodiněa teprve
as za dvě hodiny na to počal si na
srdce stěžovati Bylo ihned po
sláno pro lékaře a záhy zjištčnože
veškerá pomoc lékařská marnou
tu jest — Mrtvola jeho poslána
sobotu do Burlington la kdež
zítra k věčnému odpočinku uložena
bude — Senátor Gear byl nejpřed
nějším politikem iowským a v po
Iitice bral Čilého podílu od roku
1863 kdy v Burlington mayorem
zvolen byl Do sněmu státního
zvolen byl r 1872 a do úřadu gu
vernéra zvolen byl v letech 1878
a 1882 načež zasedal v 50 a 51
kongresu co poslanec a do senátu
zvolen byl v roce 1895 minulé
zimy pak do téhož znovuzvolen na
dalších šest roků 4 březnem 1901
počínaje — Narozen byl v r 1825
v Ithaca N Y a v Iowě usazen
byl od r 1838 v Burlington pak
bydlel od r 1843
Svítová zásoba bavlny
obnáší dle výkazu new-orleanské
bavlnové bursy 1578569 balů
proti 3455843 bálům v témže
čase roku loňského Z množství
tohoto připadá 1008569 balů na
bavlnu americkou proti 2555843
bálům roku loňského
Banka zavřena
V Newark N J zavřena v
pátek Dime Savings banka a to
následkem soustavného okrádáni
se strany pokladníka jejího Chas
Westervelta Podvody jeho ob
jeveny pouhou jen náhodou' ač
prováděny již po řadu let a pó za
tčení svém doznal Westěrvelt že
zpronevěření jeho při nejmenším
prý $40000 obnášeti bude — Za
vření banky spůsobilo značný po-
plachneboť vkladately byla hlavně
chudší třída která úpadkem téměř
o veškery úspory přišla
' Sucho v Arizoní
Severozápadní část Arizony po
stfžena jest jak z Los Angelos se
oznamujehrozaým suchem Řeky
potoky a studně úplně vyschly a
na pastvinách v okresích Prima
Pioal Santa Cruz Yesraa Cochi-
se a Monnopa dobytek hyne —
Dobytek nedostatkem píce ju tak
zmořen že v nynějším stavu ne
může býti do trhu uveden Řeky
Gika a San Pedro jsou úplně vy
schlé a ve velké vodní nádržce v
Cosa Grande není ani kapka vody
Polní úroda mezi Florence a Cosa
Grande jest zničena K dovršení
bídy zuří lesní požáry v horách
Santa Catalina
Censovni úřadovnou
vydána v sobotu prvá zpráva a
sice o výsledku sčítání obyvatel
stva v Distriktu Columbie Napo
čteno tam celkem 278718 obyva
telů coz jest o 44320 neboli o
3098 procent více než před :o
roky
Káá přívoz a vývoz
Za měsíc červen obnášel přívoz
náš 160808884 a vývoz J106
165406 což jest u - přívozu o
f 100000 a při vývozu o Ji 2000 -000
více než v témže měsíci roku
loňského — Z přívozu přivezeno
bylo za 124064685 různého zbo
ží beze cla — Za úřadní rok 30
červnem ukončený byl přívoz o
1152565840 a vývoz o í 167
45591a větším než v předchozím
roce úřadním
Hájil svou cest
V St Louis postřelen v sobotu
smrtelně v lékárně na robu Elliott
a St Louis ave Herman Bandě a
stávkář Wm Gray těžce Wm E
Hermanem zaměstnaným na pou
liční dráze a sice byla střelba tato
výsledkem toho že jedním ze
stávkářů Herman skébem nazván
byl Herman vstoupil do lékárny
aby něco tam koupil a následován
tam byl stávkářem Wm Gray-em
kterýž vyzýval lékárníka by niče
ho mu neprodával an prý skébem
jest Urážka tato rozlítila Her
mana tou měrou že revolver vy
táhnul a Čtyry rány po něm vypá
lil aniž by jej však byl zasáhnul
za to však zasaženy dvě osoby ne
vinné Herman vydal se sám
úřadům
Sekretář války o Kubě
lajemnlk války Koot mluve o
nastávajícím ústavodárném sjezdu
na Kubě vyslovil se ohledně pří
vieieni fuDy ze není o tom nic
jistého že sice bude při rokování
ve sjezdu o tom řeč že ale není
naděje že by z toho nčco bylo a
kdyby přece že to nebude tak
brzo Pravil: "Má osobní zku
šenost na Kubě vede mne k ná
hledu že touha po neodvislosti je
u lidu na Kubě všeobecná a hlu
boká Nemyslím že by si přáli
přivtělení i kd bychom my byli
pro to Dle kongresního prohlá
šení jsme čestně zavázáni dáti jim
především neodvislost Kdyby po
zdéii práh si přivtělení bude to
zcela na nich záleželi aby si o tom
rozhodli Ale to by bylo záhodno
aby se to ustanoviloaž když budou
od nás úplně neodvislými A i v
tom případu to bude záležeti na
tom zdali bv ie Soustátí chtělo a
mohlo poimouti"
Pouliční bitka -
svedena v pátek z rána v St
Louisů mezi deseti tajnými poli
cisty a John Velsonem na němž
podezření lpí Že jest jedním z
lupičů kteří ve středu nedaleko
Wickliífe Ky vlak Illinois Cen
tral dráhy o $10000 oloupili a
sice s tim výsledkem žc jeden z
tajaých postřelen a že Nelsonovi
ač raněn uprchnouti se podařilo
Společník jeho Chas W Barnes
byl dopaden a zatčen a slibuje
úplné vyznání učiniti a na stopu
společníka svých policii přivésti
když slíbena mu bude buď úplná
beztrestnost aneb aspoQ trest co
nejmírnějŠÍ
Indiáni se bouří
Ze Solway Minn oznamováno
pátek že situace na reservaci
Red Lake stále vážnější se stává
a Že obavy před nastoupením ru
dochů na stezku válečnou stáie
oprávněnějšími býti se jeví"' In
diáni kteří tančení tanců' váleč
ných se zúčastňují čítají as 300 a
připojili 'brý se' k ním i tlupy '-i
reservací severních a žé čertovství
nějaké zamýšlí ' soudí se z toho
že ženy a děti na sever poslány
— Mezi okolní osadníky rozděle
ny1 byly zbraně a náboje a guver
nér Lind požádán v sobotu aby
setninu můrce tam vyslal
Stávka v St Louis
trvá dosud a dělníci patrně roz
hodnuti jsou tentokráte nepovo
lovat! a boykot až do kraiuosti
prováděti Ředitelem pouličních
drán vydán v pátek otevřený list
v němž popíráno jest co nejroz
hodněji že by byla společnost
kterýkoliv ze závazků svých po
rušila a kterýž končí následovně:
"Kdyby organisace dělníků vede
na bývala v jejich vlastním zájmu
místo v zájmu několika importo
vaných a samozvaných vůdců ne
bylo by vůbec stávky a všechny
neshody mezi zaměstnanci a spo
iečoostí bývaiy by smírně a rychle
vyrovnány — Předseda národní
unie zřízenců dráh pouličních
MaLcn přibyl v patek do St
Louis aby stávku osobně řídil a
téhož doe zahájilo činnost 2000
sběratelů sbírajících příspěvky
pro stávkující a na zakoupeni dal
ších omnibusů
- Budova vlakem zničena
V St JosephMo zničena v
neděli zvláštním spůsobem budova
St Joseph Plow Co 70 stop prů
čelí mající a několik osob tam se
nalézajících jen zázrakem smrti
ušlo Nákladní vlak na trati k
budově vedoucí stojící byl totiž
vlakem osobním špatně umístěnou
výhybkou na nepravé koleje uve
děným z kolejí vyšinut a do bu
dovy vražen a to tak prudce Že
celá budova zničena
Číňané kallfornití
protestují co nejrozhodněji proti
násilnostem v Číně na cizozemcích
páchaných a poslali celou řadu
telegramů v nichž potlačení ná
silností těchto co nejdůrazněji po
žaduji řezi odeslanými telegrmy
nalézal se i jeden na Li Hun?
Čanga kterýž zní následovně:
"Dochází zprávy Že boxerové
vraždí cizozemce To je porušením
smlouvy Žádáme vaši exelenci
by nařídila místokrálům chrániti
cizozemce pJávě tak jako my zde
chráněni jsme Prosíme o potla
čeni boxerských těchto násilností
tak aby mír a zkvétáaí obchodu
následovali mohlo " -!-
Sklízeli pšenice
v Minnesotě North a South Da
kotě obnášeti bude prý letos na
nejvýše 135000000 bušlJ proti
210000000 bušlům v roce minu
lém V Minnesotě odhadována
jest úroda letošní na 75000000
bušlů proti 95000000 bušlům
loni v North Dakotě na 30000
000 bušlů proti 70000000 bušlům
loni a v South Dakotě na 30000
000 bušlů proti 38000000 buš
lům roku loňského
Číňané požadují náhradu
Číňané v San Francisku mají
úmyslu od města požadovati sluš
nou náhradu za to že zdravotní
úřady z obavy před nákazou indi
ckého moru na čínskou čtvrt ka
ranténu uvalily a sice má to bvt
náhrada za obchodní ztrátu kte
rouž během karantény utrpěli
Úhrnem má jim město zaplatit!
2oooooo Podobnou náhradu
chtějí ČÍSané požadovati též od
spolkové vlády Čínský generál
ní konsul How Jow učinil již po
třebné prý kroky Tvrdí že 1
čínské Čtvrti indický mor vůbec
ani neřádil
Velkým požárem
navštíveno bylo v sobotu po 10
hodině večerní město Prescot Ari
eona a než týž potlačen byl padlo
plných pět čtverců nejhlavnějších
budov obchodních za oběť a spů
sobená škoda více než 11500
000 přesahující spůsobena Dravé
mu živlu padly za oběť též čtyry
nejvčtší obchody v městě obě
banky dvě úřadovny telegrafní
tiskárny 4 hotely 14 hostinců
restaurací 5 holíren a obchody
řeznické a 60 budov obydelných
Že celé město snad popelem ne
lehlo za to děkovati jest as jedině
tomu že další rozšišení požáru
rozmetením celé řady budov dy
samitera zamezeno bylo Z veške
rých obchodů v městě ušetřeny
požáem pouze 3 obchody se zbo
žíaa střížním 3 grocerie a dvě
lékárny ) -
Z FILIPÍN
Z Manily oznámeno v neděli že
dva prapory 14 pluku pěchoty s
Daggettova baterie 5 pluku dělo
střelectva nastoupí dne následov
ního na dopravních parnících In
diana Flintshire a Wyefield cestu
do Číny co posila dříve již tam
vyslanému 9 pluku pěchoty Pro
každého muže vezeno je zároveS
500 patron další záloha 1000000
patron a veškery potřeby a zásoby
pro 5000 mužů na tři měsíce Též
vezeny do Číny dva sedmipalcové
hmoždíře obléhací a Hvě děla
rychlopalná
DROBNÉ ZPRÁVY
Dubuque la navštíveno v
pátek prudkou bouří a lijákem tři
hodiny trvajícím Šestnáctiletá
Nellie McQuillancva byla bleskem
zasažena a usmrcena
V Georgetown Ky dosud
□em skončeno vybíráni poroty v
případě Caleb Powerse bývalého
tajemníka státního z účastenství
ve vraždě demokratického guver
néra Goebela obžalovaného
Škadrona 3 pluku jízdy pří
tomně ve Fort Meyeť la posád
kou ležící poslána: sekretářem
války na Filipíny a místo její zau
jme Škadrona 5 pluku z Porto
Rica odvolaná
lí St Pai'l Minn zaičeny v
pátek požárem dílny Chicago Great
Western dráhy a Škoda 1 2 00 000
přesahující spůsobena — Požárem
zničeno při tom na 300 železnič
ních nákladů Šindele
V Maryville Mo spáchal v
sobotu samovraždu zastřelením
zámožný obchodník J £ Hudson
a sice učinil tak jedině proto po
něvadž již delší dobu nemocen byl
Yankton S D navštíveno
bylo v sobotu prudkým lijákem a
krupobitím jímž značné Škody na
prostoře 5 mil široké a 8 mil dlou
hé spůsobeny Kroupy dosáhly
velikosti slepičího vejce
V Renville Minn namířil v
sobotu I5ietý Geo Kettke v Žertu
rifli o níž myslelže othitou není
na soudruhy své s tím výsledkem
že 4Íetý Eddie Schmidt usmrcen
ioletý Chris Schmidt smrtelně
raněn a riletý Daniel Kettke do
ruky střelen
v uenver zničena v nedeu z
rána požárem dílna Colorado Iron
Works a škoda £40000 spůsobena
V Ardmore I T vysvěcen
byl v neděli na kazatele církve
episkopální prvý plnokrevný Indi
án kmene Cherolee H C Smith
Ustanovena profi osada v Milwau
kee
U Tara la udála se v neděli
z rána na trati dráhy Illinois Cen
tral srážka vlaku osobního s via
kem nákladním při níž jeden
zřízenec usmrcen a druhý poraněn
1 r ti r
v x-uniap ia spacnai v ne
děli samovraždu oběšením 8oletý
Henry Easycheck Týž pokusil
se o samovraždu týmž způsobem
již několik dnů před tím byl však
spozorován a ještě za v čas uříz
nut
w tt r"„j_- o : j _ t- 1
v v-cuíi ivauiuB id utonul
lu obchodní navštěvoval
„ v _
V Kansas City Mo naoade-
na v neaeii večer aavem velkycn 1
j 1 _ v #
- '
malých kluků prádelna Ah Singa
jednoho z nejpokročilejŠích Číňa
nů tamních a zničením prádelny
za pobíjení misionářů pomstíti se
chtěla Dav byl policií rozehnán
a prádelna po celou noc střežena
v empona tian spacnal v
neděli v noci samovraždu zastře'
lením C V Eskridge redaktor
časopisu Emporia Republican a
někdejší místoguvernér státu Kan
sas Učinil tak proto an rakem
jater trpěl a nemoc jeho nevyléči
telnou byla
Ze St Paul Minn oznáme
no že v neděli obdržel prapor 8
pluku pěchoty ve Fort Snelling
posádkou ležící rozkaz k okamži-
lemu pnpravenise na cestu na
š V a
Filipíny
Městečko Llano Tex na
vštíveno bylo v neděli večer cyk)o
nem jímž několik budov rozme
teq o „ „ "' 7" '
U Lexington' Ky vyšinul se
neděli večer z kolejí nákladní
vlak při čemž 15 vozů rozstříště-
no a 5 zřízenců zraněno Neštěstí
zaviněno bylo kravou na kolejích
si hovící -
TRŽNÍ ZPRÁVY
Chicago 18 řerTRtir IDOO
Plenice T cení proti nikoli k týdním mino-
poněkud kleula a alce stalo e tuk blume
následkem nora o dotsrlvíí re Tlaw ve !tátch
(rerozapidmca- Prodáfala oo í 2 7i)'4@71
pro trpěn za 76(5)78
Kukuřice v ceni podobní khsla a aice zboží
hotoré prodávalo ee za 40@41 pro prpen Ka
Orea t eenS ctonpnul neboť prodává re zboži
hotoré za t+a24K a bf círio 2 za 25"@27
Žito T cení e zlepíllo prodáráno za 6(360
Ječmen jet y cení nezmíníné prodával ee za
434Hc
Lníné aemeno atoaplo značnou mírou prodí
ralo U80
Semeno 1 J-itiku (tlmothr) prodírá ee za 1815
jetelorá za 800
Cena hoTÍziho dobjtka jest proU min týdnn
níco niti! a tento prodává ae za ceny Eásledu-
Jící: Píkní az nejlepíi roli prodírají ae zalSOO
©570 hubeni ai prostřední za $4SO®S00Jaie£ni
k Hra za t48)&4-79kráry zat30u®470 a jalo
vice za $30íj5 10 tezasiti bcl prodávají ae ca
ataooas
Vepforý dobytek ▼ cení ee zleplll Pro-
slreduf prodával ae aa I5KÚ&4Ú zvláště fěknf
ližkf aa tSluaS40 lehký aa 515QS4t Vít-
l!m prodejů byla po taSSO-
Omaha 16 července 1900
Cena hovSztbo dobytka proti týdní minulému
načti ae ahorlila a to Jak následkem aiabii
poptávky a crýlená dodávky tak I následkem
toho ze započato t přivážením dobytka ranči
BÍpadnirh kterýž orlem dobytka koraom krm
náma vyrovnat! ae nemílte '
PW l porománS týdny pfcdcház£#c!ia
Jevil se být následovním:
' Hor Vepř
Bkop
Z minulý týden 18547 5434
19SWI
a týden koně T července Ilř70 85IH4
atvdenkonč 30 cerma 1011 S31S4
10939
10101
16647
Zatfden kont 13 čerr na 1452 51578
Za týden konč I června 18118 48318
6898
7442
£a týden konci cerToaw!Třo 64410
Voli prodávali ae aa t4 tSOS15 krávy ta 12 23
C4 S5 Jalovice za S35iO440 a roli k tím zat3 10
O410
Vepřový dobytek V cent s ahorllt Nej
lepíi kusy prodíraly se po I50905a5 NeJ
lepli docílená cena byla 1507)4
Vejce Jano Telmi ladná a ale čerstrá aa 10c
tacet
Máslo drli ae v stejná cent Obyčejná
prodává ae za 11c stolní za ISOISe a a máslo
ven za 1701SC
Dr&bei llrá prodává ae aa tyto ceny: slepice
7@7c kachny 405c husy 405& krocani Se lt
Seno v cení anačnl atoaplo nejteplí a
rýlik 1-50 prostředni 1090 a níllu fc5%
Kúlejaoa ceny nezminěná Cis 1 syrová za T
č t Se Cis 1 solená 7c C t 6 teleel 8c
SL toais 16 (VrvMice 1900
Plrnice byla v tdejlím trh a dnea ceny alUi
ocimka trvsná číslo 1 prodávala se aleralon
f 74 - trati 74075 prosrpea ft% a pra
aáH74
Koma Stojí esmi afco Týla Prodává s
čís r eieratora aa 40H trati sa 4243
a pto aáři 40
Bsvlaa aas v cant atoapi Prodárala ae
proacMai aa t II He
v neděli při koupání v řece Cedar žádaé obtíže během jediného dne
20letý Harry West ze State Cen- Prodati zde dva železniční nákla
ter kterýž v Cedar Rapidsích ško- d výrobku z jejich mlýua kterýž
Zprávy osobni
— Syn pana Kašpara z Lin
coln bývalého občana omažského
ubíral se Omahou koncem minulé
ho týdne jsa na cestě do Wash
ingtonu aby tam zaujal místo v ú
řadovně pensijní
— Minulý týden měli jsme po]
těšení setkati se s panem J Mag
touškem jedním z čelných ob
chodníků z Brainard Nebr Pan
Matoušek přijíždí častěji do Oma-
hy v záležitostech obchodních a
dle jeho sdělení jsou dobré vy
hlídky na venkově pro rolníky a
obchodníky tohoto roku
— Minulý pátek zavítal do na
šeho města pan J Mundilobchod
ní řiditel clarksonského mlýna
kterýž jest v Gmaze vždy vítaným
hostem Jak nám sdělil neměl
Dezi neJe° celé dny ysak často
celé noci aby mohl vyhověti ob-
a~ala~ :Lj „
1 iuuavanui mrí7i nnvm cha 1
nám pan Mundil též jak nevinně
se člověk může dostati do soudů
Pan Mundil jest totiž členem radv
městské Před nedávnem byl tam
jeden cestující agent obžalován
proto že se zdráhal zaplatiti živno
stenskou daří jakou platí všichni
místní obchodníci a když dospěla
věc k soudu tedy nedbalostí práv
níka byl případ zamítnut načež
onen agent podal proti panu Mun
dilovi a jiným úřadníkům města
žalobu o náhradu patrně pouze
jen za účelem aby zastrašil úřední
ky v jiných místech neb musí býti
patrným že když úředníci jednají
v 3ouhlase s městskými ordinan
cem 1 v zármu města lednaií za
- —
město a ne co soukromé osoby
Neodvažujete sa žádného risika
když koupíte Cbamberlain's Colic
Cholera 'i Diarrhoea Eemedy Vši
chni lékárnici vrátí vám penize nebu
dete 11 po použití jeho spokojeni Yáu
de uznáván jest ia nejúspěšnější lék
proti nemocím střevním a jestiedl'
ným kterýž nikdy uecnybi : Ješt pří
jemným bezpečným a spolehlivým '
SESTRÁM
6ísio ao jbr
Nížepsaní Vám vzdává srdečný
npní minulí
dík
čtvrtek odpoledne ml uspořádané k
mému obveselení a iiliiťnii Vii
oceBuji VaSi dobrou vull a rážím
sl sesterské lišky Vaií a u kly ji
nezapomenu Díky mé zejména
nechť přijmou: A Kaufman M
Rosická E Bandhauer M Štefan
A Mik M ivoboda M Pecbíč M
Podolák A Zich F Bílek F Fltl
K Beránek M Míchal a Ant Pl
voBka ze South Omahy Dále dik
tnňj platiž 1 tém kterým nebylo se
možno z razných příčin dostavit
neehf přijdou po druhé
Ee sesterským pozdravem
Barbora Pivoňka
UWJ-
j-H-I-M I1MI1IIIII W-H-I-H
BlÉpM U ĚM Í
milená sestry nai!
fflarie (ftlimanovó
— a panem ' i
yáalavem hůpou
odbýTtnmn dne 80 června
v South Omaze
Bistuúf7ejě
Sbor Boleslava t 60 Č D X
ANTONIE MACH předaedka
VINCI ČERlllK tajemnice i
XJtili! Ulili!
Nabízím ct arým krajanům nejlepíi
tvrdá a meká unii za ceny nejnlzii
člatá přesáté a 2000 lib Dorážka rychlá
I LETI 715 80 ISthSt
- TfLtroa 1918
TVÍiioho přátel '
přiSlo mne niinulé lobotv Dři otevře
ni narřtlriti Mne velice to tišilo ie
jak jsem pozoroval třšilo zaae že nalezli
a mne tak veity vyner obuvi ršeno dru
hu Nižádný obchod dole v mčatě nema
že vam nabídnout! zboží tak lacino po
něvadž práci vou konáiii ai sám nájem
té nfzkým jest Jsem tu abych krajanům
ušetřil peníze zvu každého by přišel tt
zásoby mé prohlédoouti Mam otevřeno
koždodenné nediU iopaltdnt
Jsem jit" 1S roku v tomto obchodě
Anton Bílelr
3jó fiM IJ ulice