Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, July 13, 1900, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    FOKROK ZÁPADU
Pracují vaée Játra a
ledviny dokonale?
Jsat vaše kůže činná?
Přti milliony póry t lidské" kůži vy
Jatri t téla asi jedna pinta tekutiny a
perné hmoty každé 24 hodiny — ne
potřebné jedovaté látky kterái kdy
ky t&at&la v téle ucpáním třehto porn
Msobila by smrt v piti hodinách
To Jeat jenom jedna cesta odtokn
Játra a ledviny rovné! odstraňuji a
TTCitťajt ( těla velké množství upotře
bených látek Jak může být človék
wiinj téleané a duševní zůstane-li část
této otravné látky T jeho téle? Zácpa
otálený jazyk boleni hlavy jsou dů
kazy ie jsou játra neíinná Boleni v
sádech únava a pocity tuposti v hla
it soamenaji ie ledviny potřebuji po-mod
ITleáiís
Liverasd
rr i
mírní povzbuzuje a podporuje orgány
tyta ku zdravé činnosti
Prodává se u v Šech lékárníků Vy
wtJA jediné The Dr J H McLean
Medicíně Co St Louis Mo
NAVŠTÍVÍTE OMAIIU?
Jst-U ano neznpomeBte e gustavlll ve tkvof
I sarizeuéra hostinci a botela
3 oivorrAčJK:
T Msle 1232 jižní 13 ulice
ho yýleloé lihoviny a dootaíky obdriíje
vsakná pohodit Jako v kuldim botela pré tf
ij Jídla připravována Jsou zpieooo íeíkétao
I asasriekého Hoet&m a venkova věnuje ee
aviátal pozornost a podobného pohodli Jak
"n Jecia" nensjdon nkde
Jediný českývr
Q závod olovnický strojnický
w a zámečnický v Omaze
vlastni
Leo Barooh
503 ©o X3tix Street
Telelon 1587
laviděni vody plynu a kanalisace pro
vádí ae levně a dobře 43tř
Státní Jednatelství pro jediné osrčdČe
a5 Oevelandské pivní pompy
KOBTH--WESTERN LINE
PoloTiéní cena do
Philadelphie
Chicaga
Charleston S C
Cincinnati
a :"
mnoha jinoch míst
The North-Western Line
Báti ůřadQTna: 1401-3 Fn ni
4 v -?
!J'3
TV Umítal" evailne lra'n arrf The Esprets"
i traln íioio Cuuua í-r ťhicaííu
BREXCELIED SERViGE
Day traln auú efteniu trciiii řrmi kmafca ?'
TKKiítsotaejUciCíiueoiing linea -TT
JE EEILL Ski IWr Agt Omaha
' J C llíMít AGP
oi-
'i DO TEXAS
l li1 ÍĚP Al%A i
nZmryEiMé c:cím afolie
CrtSTě Tmy u nccU Tlatách-
Xejlepií dráha do vSeíh uiat
Fin IarfláaakéJB éieBÍ Texan
Eexlka a na FaeJJSekéH pbreii
Jde přímo do
Krm Cnc=t!
Va3talac!Í3Va30 Top!
♦síto Taylcr CibasriDA
ííJJort Escrfetta fiattlXarccs
unuu
JIM
#
Páni farářův katát
V oživené pivnici malého města
K scházela se každého večera
všechna domácí elita — Pivo
bylo jako křen a hostinský samý
humor Ty dvě věci lákaly
Večerním hostům byl vyhražen
zvláštní stul v rohu mezi dvěma
okny Sedal tam den jak den
poštmistr starosta oba radní ří
dící učitel a obchodník veteší Kohn
který bydlil právě vedle hospody
V čele stolu měl místo správce
duchovni — farář
Tento byl as čtyřicátník Měl
každý den pečlivě oholený obličej
a ze zraku zíralo mu šibabtví
Nebylo dne aby byl nepřišel k 5
hodině odpolední do pivnice ko
lem deváté zase "kutálel se" na
faru
Již po patnácte zim míval na
sobě tmavomodrý těžký zimník
za posledních pěti let ovšem již
sem tam oŠoupaný Ale nechť si
pan farář přece si ho vážil více
než nového
"Ten mi vydrží až do hrobu"
smával se vždy
Ale přece nevydržel Nešťastný
zimník!
Bylo to na počátku loňské zi
my když pan farář přišel do ho
spody v zimníku novém Všichni
hosté byli již pohromadě-
Však to bylo nějakého jásotu a
vtipů na ten nový kabát Nebylo
pomoci pan farář musil dáti půl
hekťáku "na jeho zdraví"
Znenáhla si na milý nový kabát
zvyklo město i hosté a pan farář
ačkoli z počátku říkal že jest mu
v něm jaksi nevolnozvykl si také
Starý obnošený zimník byl dán
na zasloužený odpočinek do šat
níku Ale jednou z něho přece vylezl
Byla tak ukrutná zima že pro
vítr a mráz nebylo skoro ani mož
no vyjiti pa ulici
Pan farář hověl si na lenošce ve
vytopeném pokoji a četl noviny
Najednou pootevřely se dvéře a v
nich objevil se polonahý člověk
prose za almužnu
Pan farář posunul brejle změřil
milého syčáka od hlavy až k patě
sáhl do kapsy a dal mu krejcar
Něco ještě zamručel o odpoledním
klidu zavřel za syčákem dvéře a
chtěl si zase sednout
Za minutku však rozleželo se
mu v hlavě že ten člověk byl po
lonahý Otevřel dvéře a volal za
milým syčákem
"Hej člověče pojďte sem na
slovíčko!"
"Člověk" byl celý umrzlý ruce
a nohy měl jaKO rampouchy
skřehlé
Pan farář se dlouho nerozpako
val otevřel Šatník a dal mu — pa
mátný zimník
Toř se rozumí syčák děkoval o
sto šest
Kuchařce Katy při tom zalily se
oči slzami
"Škoda je toho památečného
zimníku já myslila skutečně jem
nostpane : ře si ho liběji už
sebou vzít do hrobu'
''
Nebyly ještě ani tři hodiny když
Katy šla ke kupci pro kávu a cukr
Musila jiti na náměstí ulicí kde
byla známá pivnice a vetešnický
obchod
Před tímto obchodem kupiio se
mnoho iidfve veselém rozhovoru
Katy ze zvědavosti Šla nakook
nout co tam as mají Nic jen
nade dveřmi obchodu visel — pro
pána boha— páně farářův památný
kabát Ubohý zimník jakých vtipů
se mu dostalo!
"Já nevím takový bobáč ten
náS farář a ještě prodá raději hadr
židovi než by bo někomu dal"
Zaslechši tato slova Katy za
pomněla na kávu a cukr a celá
uúýcoaná vrazila na faru '
Za čtvrt hodiny visel "pamá
tečný kabát" =a starém síiě v
páně farářově šatníku
Katy donesla zafi veteinfkoví
patnáct zlatých na krejcar aby
darmo nedělal před krámem ostu
du Večer téhož dne otáčel se arci
Veselý hovor v pivnicí výhradně
kolem páně farářova kabátu
"Jemnostpane kouknou sel'
škádlil Kohn pana faráře každou
chvilku "Tolik jsem na něm vy
dělal!" A okazuje všech deset prstů
"Taškář taškářská!'' odpovídá
vidy na to pan farář dávaje na
rozluštěnou komu asi ten titul
náleží zda syčákovi nebo Koh do
ví a zapije ten vztek notným
douškem chmelovíny
Prtcsjí o reziířesí Ecspsliře
Zámek v Zákupecb
Zámek v Zákupech v jehož
kapli se slavil sňatek arciknížete
Františka Ferdinanda s lir ŽofiU
Chotkovou leží nedaleko České
Lípy Zákupy náležely rodu Lob
koviců posledním potomkům vé
vodského rodu sasko-lauenburské-ho
choti hr Jana Gastona z Me
dici pak falckrabčti z Neubuchu
jednomu vévodovi bavorskému
vévodovi Karlu II z Píalz-Zwei-bruecku
princi z Waldeku králi
Maxmiliánu Josefu bavorskému
velkovévodovi Ferdinandu III
toskánskému a od r 1824 byly
majetkem rakouských vladařů
Syn císaře Napolena I zván byl
vévodou zákupským ač nikdy ne
vkročil do síní zámku tohoto
Veliký zámek zákupský obsahu
je 200 komnat a obklopen jest
krásným stinným parkem Ve
zvýšeném přízemku přebývá nyní
arcivévodkyně Marie Terezie Z
vyšších pater otevírá se rozkošný
pohled na město a okolní poboří
Historicky důležitou jest bývalá
kulečníková komnata krále Ferdi
nanda v níž dne 8 července 1876
konala se schůzka cara Alexandra
II s císařem Františkem Josefem
Sál audienční jehož nářadí je asi
300 let staré vyzdoben jest cen
nými malbami nástěnnými a ná
stropními Zámek konopištský kde nejča
stěji prodlévá arcikníže František
Ferdinand leží ve středu Čech
u Benešova Arcikníže František
Ferdinand koupil Konopiště od
prince Františka z Lobkovic
Starodávné nepodajné sídlo pá
nů z Rožmberka bylo později
sídlem Albrechta z Valdštýna po
té přešlo v držení vymřelého nyní
rodu hrabat z Vrtby a posléze se
stalo majetkem knížat Lobkovi
ckých V komnatách zámeckých
nalézají se drahocenné sbírky pří
rodopisné zejména z oboru love
ckého a bohatá zbrojnice
Z ČESKÝCH VLASTI
Hostinský ve Zdeslavidch u Male
Sova p AI Kamarád vzal sebou
dne io června na pastvu svého
dva a půl roku starého synáčka
kterého když odběhl odehnat do
bytek z jetele zanechal na hrázi
rybníka Po návratu však dítka
na hrázi nenalezl Hledal je v ryb
níce ale bez výfledku Rybník
byl pak prohledán rovněž i neda
leký les obyvatelstvem vesnice a
četníky ale po dítku nebylo nikde
nejmenší potuchy Teprve dne
12 června nalezen byl hošfček
v lese který v předcházejících
dvou dnech zevrubně byl prohle
dán Dítko bylo již tak vyhlado
vělé že okusovalo trávu
Poruíik Putiany při 11 pěším
I pluku v Písku cvičil dne 21 Červ
na odpoledne záložníky KdyŽ
záložník Krejčí nemohl rozkazu
pana lajtnanta ihned poebopiti
uhodil jej tento nejprve do hlavy
čepicí kterou mu byl strhl a pak
několikráte do obličeje Ná ko
nec ale vytáhl šavli a sekl ho do
hlavy Krví zbrocen klesl zálož
ník k zemi i musil býti odnesen
do nemocnice kde poranění se
znáno za dosti povážlivé Záložník
jest ženat a otcem 3 dítek
Dneip června zemřel v Dolní
Hynčově Ó4letý výměnkář Josef
Hanyš za příznaků otravy Za
tčena byla manželka jeho syna
Terezie Hanyšová protože svého
tchána otrávila aby mladí Hany
Šovi nemusili starému otci dávati
výměnek
Atr„-t
i český
prú-
mysl pro výrobu a zužitkování ky
seliny uhličité v Praze rozšíří do
savadní výrobu svou a vystaví na
svých pozemcích v Hlubcčcpícb
továrnu na bělobu minium a jiné
příbuzné výrobky chemické Ku
výrobě běloby použije se nadby
tečného kysličníku uhličitého z to
várny trvající čímž se mimo mno
hoslibné prosperity nového podni
ku též racionální zužitkování zá
vodu původního docílí Spotřeba
běloby v Čechách je značná a kryje
se dílem ze sousedního Německa
dílem z továren korutanských
Jelikož jiných továren mimo jme
nované ▼ Rakousku není může
projektovaná továrna nejen Čechy
ale i celé severní Rakousko za své
obchodní území Čítati v němž
snadno s průmyslem cizím soutě
žit! může Ku řízení továrny zí
skán byl zkušený odborník jenž
— Nemáte-lí chuť k jídlu motá
li se vám hlava trpfte-lí závratí
neb nezáživnostf užívejte Severo
vu Žaludeční Hořkoa a uchraňte
se mnohých nemocí Odporučuje
ie zvlášť starým a slabým oso
bám Cena 50c a f i oo
v továrnách na bělobu a minium
po řadu let jako ředitel zaměstnán
byl a jehož výrobky v kruzích ob
chodních chvalné pověsti se těší
Nový podnik započne na podzim
h výrobou a uvede již v příští sai
soně vlastní své výrobky na trh
Domkdř Josef Rada v Pitkovič
kách u Říčan obdržel od statkáře
dovolení aby posekal heřmánek
ve značném množství na návrší
rostoucí Rada odebral se s kosou
na návrší kde přistihl 6iletou
dělnici Barboru Koubeckou která
heřmánuk trhala Domkář rozezlil
se udeřil stařenu několikrát pěstí
do obličeje načež do ní strčil tak
silně že upadla a utrpěla tělké
poranění Stařena byla přivezena
do pražské všeobecné nemocnice
Vídeňský spořitelní úřad poštovní
odpovídal na veškeré dotazy a do
pisy české jen německy stálým
protestům Čechů se však podařilo
konečně Že úřad ten byl donucen
k tomuaby na české dopisy česky
odpovídal Z toho vysvítá že se
Čechové mohou domoci práv svých
svorným a úsilovným vystupová
ním V lese Tuiince u Benešova nale
zena byla usmrcená stařena Bar
bora Zoulová která bydlela u své
ho syna v Barochově Dcera
zavražděné vypravuje že matka
dne 21 června časně z rána ode
brala se do Benešova na trh aby
koupila podsvinče Měla s sebou
11 korun a za podsvinče dala 7
korun tak ?e jí 4 koruny zbyly
Ty u mrtvoly nalezeny nebyly
Podezření z vraždy uvaleno na po
tulnou rodinu paraplářskou Josefa
Truhláře ze tří členů sestávající
která byla zatčena a sice v obci
Ol bramo vících u Selčan U Tru
hláře nalezen byl nůž krví zbroce
ný a u jeho ženy Barbory nalezena
pokrvácená zástěra
Ve Staré Libni povstalo veliké
vzrušení následkem odhalení mi
lostného dobrodružství dělnice A
H Dělník Fr H byl z libeňské
ho nádraží povolán domů poně
vadž dle sdělení některých souse
dek žena jeho Vážně ochuravíla
Muž přihnal se domů klepal na
dveře a žena teprve po delší době
mu otevřela Mužovi mocně bu
šilo srdce v domnění že nalezne
ženu v posledním tažení A zatím
byla panička zdráva Překvapený
muž tušil nevěru přdil v příbytku
a nalezl pod pokrývkou na posteli
27letého dělníka Jindřicha Wal
tra v témž domě bydlícího Kla
maný muž velice se rozčilil Vy
platil nejprve nezvaného hosta a
pak i svou Ženu Perka která při
vyhazovu Waltr zapomněl muž
vyhodil oknem na ulici Tato
exekuce u četného obecenstva způ
sobila úplné uspolfoiř-nf
Kotí Václav Kuenil 1 Mlýnce u
Podbořan v noci blíže Břešťan
usmrtil dvěma ranami z revolveru
svoji milenku lóletou Annu Velíš
kovu z Nepomuka Pak vypálil
si dv£ kule do své hlavy a způso
bil si těžké poranění Krvavý čin
spáchal prý z nešťastné lásky
Přivrlenci prof Masaryka chtěli
v Chrudimi uspořádati přednášku
ale městská rada tamní ve schůzi
uzavřela nepropůjčiti místnost ku
přednášce prof Masaryka Tak
se v Čechách umlčují malé strany
a pak se vykřikuje do světa jaké
násilí páší německé většiny na če
ských mesžiaácb" -i ™ ~
Hotamni slova rotnmn4hO mni
Tan Fred Mueiler 1 čís 600 Jefferaon
ulíce Iuuia Mícu měl náležitou zku
itaait Ponžradž vaiin bfl zajímavou
pro některé z našich čtenářů nnchám
mluvit p Mueiler sama za sebe !
"Toto je nežádané svědectví ve pro j
gpěcb rnébo domácího lékař Jeda 11
□a cesty béřu jej a sebou a jeeai-li:
Antnn s necítím U se dabfa oLiacíiu
se k němu Jsem muž ve stáří 68 let
a mnoho trpfoo žaludečními nesnáze
mi Zuby jsem ztratil všechny pročež
je ml nesnadno potravu náležité rox~
fcuuaal Proto se mi bouří Žaludek a
měl bych stálé těžkosti nebýt mého
domácího líkařs a co nejlepiiho ne
stojí mnoho Je mnoho tich kdož by
chtěli mít takového domácího lékaře
jen kdvby o něm věděli Mftieto Jej
mitl též Jo to Dra Petra Hoboao
Mohl bych popsatl téměř celé strany
zázračnými léčeními o kterých mám
známost Jen tolik řeknu přece staří
pint a dámy máte-li žaludeční téi
kosti neotálejte ale učili te tak jak
já jsem učinil dostaňte si Boboko a
těite se znova te života"
Toto jsou rozumná slova rozumného
člověka správná v každém ohledu a
hodoá aby se jich šetřilo-
tato kosila
Kdokoliv potfebuje privnksk4 Mmoci fhte
dé v paaa Berkevl právníka ikufeaého klr
dtoabotetoo UuleiMMti avajl aai krajantn
aaaiaj krifkoliv aarival poloullU SMf
Terezie Knotková vetchá staře
na která za nedlouho dosáhne sto
let věku svého v páté Čtvrti
v Praze je terčem nezbednosti
rozpustilé mládeže Sotva že vy
jde z domu chlapci na ni pokři
kují a ji zlobí Dne 7 května
nezvedená drobotina opět stařenu
pokoušela Aby se rozpustilců
zbavila napřáhla stoletá stařenka
hůl o níž se podpírala a mrštila
jí směrem do zástupu chlapců
Náhodou jí přišla do cesty Ó2letá
hokynářka Anna Vestová stařena
udeřila ji tak mocně do hlavy že
Vestová Čtrnáct dnů nebyla způ
sobilá obvyklé práce konati O
případu tom bylo učiněno oznáme
ní policii načež veřejný žalobce
podal na stoletou ženu Žalobu pro
přestupek proti bezpečnosti těla
Stařenka přišla k přestupkovému
soudu na Ovocném trhu Těší se
ještě výbornému zdraví pouze
sluch jí vypověděl 6lužbu Vyprá
věla živě o oné příhodě a vinu toho
ovšem svalovala na nezbedné děti
Soudce stařenu z obžaloby osvo
bodil ADRESÁŘ SPOLKŮ
Česko-Slov Dělnické Podpor Jednoty
pro aeveroxápadnl atity:
Minnesota Iowa Wisconsin Nebra
ska a obí Dakoty
Hlavní Jednota v Montftomery Mlaa
odbvé a vé anh&ze kMou 4 soboto v tnestet v
síni Ant VáíjroS h veter VelkopFedaeda
i Nestával Velkotajemnik Jakub Vondra
PO Hox 21 Montgomerv Mlnn VelkodCetnil
Joa E Sokol Velkopobladnlk J Maruika
Č I v Montjromery Mína
odbfvi tvé acbGae kaidou ítvrtoo neděli v
mřuicl ťreaseda rr K stan Tajem o' k
Fr Mixa ÚCetnik Joa E BokoL Pokladník
Tomii Havel
Č II XladoČech v Le Soenr Center
Minnesota
odbývá gvá acbftze kaidou 2 nedftll v ml-aicl
siní IUOF PKdteda Jakub Kmnik tajemník
Fr Bárta LeSunnr Center Mino diet 3 Bl
cek pokladník Vac Kráva
Č III v St Paul Mlnn
odbýváav tohlze kaidou 8 aifedu v méfď
předseda Frank Skok tajemník K J Pavlův
La fiiT Ginům rit nletnlk Frant Bílka 671
W 7th st tet Paul Mlnn
Karel Karlíček Bororsky í IV v
Mlnoeapoíls Mlnn
odbývá své íeliňne každou 1 nedři! v mficl
smi c si cnrner ot wumington ouur ave
Po Předw-da Petr Širáku 15ÍS A v S tal
Josef Straka 6u mil Ktr ti pnkl Kmll Au-
Drcht uceiniK Adoir Koubltxek un Waelo
Ave S
Č T v Jíové Praze Minn
oůbf vá vé arhaze kďdon 4 nedíl! v mínící
Předseda Vojta (JdalupsU? taj K J Novot
ný áíntnik Václav PohkI Dokludillk Jakut
Svoboda New Praxue Mtou
KomenKký i YI r H ayward
Minnesota
odbývá své achbze I neděli v mficl PFedo
Fr Sistekdozoroe Ani čechtaj Vojt Paoov
iký BoxSSGIenvllle Mlnn díetník JoiBva
to pokiaa Job nerad Oakiand Mlnn
Karel Teliký ě TU r Sové Třeboni
Minnesota
osbývá ave ichou kaidou 4 neděli vmřutrl
ťreaaeaa Jan Hlein pokladník Jan M Klein
o'tnlk Jan Noska tajemník Jau Jindra
K!!kser LcSasar Cúm ion
Č VIII Rovnost Oiratoana Mlnn
odbývá tvá acbfiae kaidou 1 nedlít v méatcl
ainl Č 8 P 8 Předseda Frant Horák t Pom
ník Jim F Martinek ůíetnlk Karel Ring
bofer poklad Alola Sýkora tiwatonna Mina
Spolek ř IX v Pine Citv Minnesota
Odbfvá avá nob&ze ktdnu drihni seděii v
uóiíci HednedaJan Stochl mlatopFediieda
Toniil BUlUatf ot Jna tr4#box Si
acetntk Jan Hejd Fine City Mlnn- poklad
Jaa Šmanavr Plne CUjr Mlnn
t X Čeelumlovan t Utlrla Mlnn
Pfedaeda Karel Kohn mfatnpredaeda M
Petráka tajemník Krant Htlndl oíetnik H
Kucek poktaanik vautav U ťloynart
Čechle ě XI v 80 Omaha Seb
Odbfvá ksiíí dr=hf It í ři- v mřm -
ei o oam bodln veter v aloi J Kouukýbo ťřeo
tedaJóbn Kubát tajemník Adolf Zeiulákna
JU a O ul átelnik Jan Uajný pukl JVocáoek
fíiU XII Chradía v Raclne Wlt
odbývá avá achtie kaidou tfeti aohotn v mř
aici v 7 nooin večer Predaeda Joa liutek 101
Hanerer tt taj Joa Bieblik lMMUwauket
8u Afetnik J L Sjra IftS Hlf h St
Číslo XIII Český Lev v Seaforth Red-
wood Co Mlan
odbývá acbiae kaidou dranou nedáli v mtatel
Předseda Fr ftlstek tajemník Jan Posekaný
pokladník Vác PkttnUa Belvtew KedwooJ
Co Minnesota Beatnik F Seft Ses f ort b Ked-
wood Co Mina
ČísU XIT Ladlaiír Kláeel
v Hano- n Wla
odbývá schtie kaidou drahm neděli v mhle)
předseda rrsnt HoaiiK tajemník vae Kin
stnikJos Mendlik Hangea Wb) poklad
nik ř J Koukl
Jan Has l XT Hopklas Mlan
odbývá své schlie kaidou druhou sobota v
metii-i rreas vsciav ira taj jus nromso
ko Hopklns Mlnn
Kebmka ř XTI v Omaha Sob
Odbývá tri wblsa baidá I 1 íterý v mssid
v síni p 1 W tirocha PtadsCfeaaMaKa
mlstopreda Josef Flek taj Frank Soukup
l10 so Utfe St OCct a UailKka IMI ao U
BV pokl v vsJlvac
Zoela totéž
Jest to zcela totťi v tfpMm I chladnem počasí
mánie
reviiifitiNiia
iiciimlgrii
Jet to zcela totéž nTbf si pHttna neb vznik Ja
kýmkoliv Jsou
ST JAK0B'S OEL
Jest týmž jistjm prostředkem lécivyin
Dokonalá služba na
''The Chicago-Portland Speciál'''
po Union Pacific
umožňuje cestujícím dosíci
hlavnějších měst mezi
sev pobřežím pacifickým
a Missouri řekou
nejenom
v
nejkratším
možném čase
ale zároveň i nejpohodlnějším
a nejzábavnějším způsobem
Jídelní vozy na tomto vlaku jsou
opatřeny vším tím nejlepším v trhu
Jídla předkládají sedle objednání
Městská úřadovna: 1302 varnám
Tel 316
cňotsiXum a milovn:!::
divadla
V knihkupectví Polt Záp jsou k r
tán! viechny divadelní iiy jci vy
Sly tiskem v Čechách a nejsou roebráf
ny Úplný seznam v&ech spisů zašle
ae v5m na požádání zdarma V sezna
mu jsou uvedeny vSechnjr kusy dle
svých rázvů a při každém je uvedeno
jaký kus je kolik jednání a kolik oso'
vyřaduje PUteo aernam pod adre
sou: Pokrok Západu
Omaha
auul bjHI přlipísobeas aul-U hfti
traveao
SEYERŮV
mVFflSTITE
přispaaoM pokrmy podporuje sažrvaai
cuuarevui oranay
CeoaSlOO
Vkatarrhu slizných blan
dýchadel
SEVERÚV
Balsám pro Plíce
Jt lékem nejlepěim a
nejjlstějsím
Proti kažll není lepšího
Cena 2S a 50 ct
Stroje na ploty
TH r6íní drnhvSO vel
loxti Cena SU0 IIU00
f !flO s dodávkou na
nejblitfi stanici ťiAteal
pro obrázkový cennik
lmt Fence KU Co
Í'AD ST
K1CHMUNI) IND
S— mmvmmm
tš"1 uncn
ROBINSON TENCE MACHOU
3 SS S
vrtákj děr kílo
vch Pracuji v
kairíá pí-1C Hu
ntuji sob rovna'
Vyvrtá m díra S
atopy hluboká v
mlnuUíih Z
oítilem zavedeni
anlfiiWffie cens
Plita aloeennik
Enrcka Fcact MU Co Pas St UchaMad la
pnii7Fnufunpil
vvšjís - ta Ba IIVWI i
VEZME CESTA
z OMAHY do PORTLAND
PO
PiCTO
CHICAGO-PORTLAND SPECIÁL
podél Columbia řeky
VE DJíK
Mžstská ořtdavu: I302 Farua
TELErON SI
t
fHítíX