Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, July 13, 1900, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
5
da s Pawneo Co Fr Kotouč ze
Salině Co Ant Vávra a ze Saun
dera Co Jos Prai Tom Šimánek
ÍI A FiSer
— V Lincoln zahájeny ve stře
du státní konvence populistů de
mokratů a střfbrařskch republi
kána z nichž ovšem hlavní pozor
nost poutaly k sobfi prvnčj&í dví a
mezi ttmito rozhodováno bude
jakým způsobem lístek státní mezi
obě dvě hlavní strany rozdělen
býti má V předběžných pora
dách kteréž v úterý odpoledne a
v noci mezi vůdci jednotlivých
stran odbývány rozhodnuto po
nechati demokratům nominaci nej
vyššího návladniho a pokladníka
a stříbrařům nominaci náměstka
guvernéra takže ostatek lístku
státního populistům by připadl
Ze zástupců strany populistické
hlasováno však pro toto rozdělení
úřadů pouze jedinkým a tak hned
předzvídán v konvenci boj tuhý
a to tím tužší an ve straně převlá
dalo již smýšlení že na lístku
státním pouze jedinké jen místo
demokratům ponecháno by býti
mělo — Konvence populistická
zahájena byla po třetí hodině od
polední za účastenství více jak
dvanácte set delegátů a k tuhé
srážce obou sporných stran došlo
hned při volbě prozatímního před
sedy Se strany populistů radi
kálnějších navržen za přédsedu
N F Harrington z 0'Nail a od
frakce pak Bryanovy sen Allen
Při hlasování vyšel z boje Allen
vítězně dostav 659 proti 455 hla
sům načež jmenování jeho jedno
hlasným učiněno Při jmenování
jednotlivých výborů došlo k tuhé
debatě vzhledem k návrhu i jme
nování šestičlenného výboru kon
ferenčního a po více než hodinové
debatě konečně usneseno by Še
stičlenný výbor tento jmenován
byl konvencí a člen sedmý před
šedou Zasedání večerní věnová
no bylo výhradně jen řečnění růz
ných předáků populistických a to
proto poněvadž výbor konferenč
ní o sestavení lístků s podobnými
výbory druhých dvou stran do
hodnut ještě nebyl Po jedné ho
dině ranní zpráva výboru sice po
dána jelikož však touto demokra
tům dvě místa na lístku byla
dávána byla zavržena a zasedání
na to do čtvrtka odročeno —
V konvenci demokratické bylo
účastenství poměrně slabým neboť
z mnohých okresů dostavily se de
legace pouze částečně a šestnáct
okresů vůbec ani zastoupeno ne
bylo Po jmenování příslušných
výborů stráven veškerý Čas řečmi
a to z tčžc příčiny jako v konven
cí populistické V konvencí
stříbrařsko-repubhskánské bylo ú
častenství mnohem ještě slabší
nežli v koavenc! demokratické a
následkem toho jednání také mno
ho práce nevyžadovalo Značnou
debatu vyžádala si resoluce kte
rouž schvalováno vzdání se popu
lístického kandidáta místopresi
dentství Towna a kterouž konven
ce podporu kandidáta demokrati
ckému Steavensovi slibovala a táž
přijata teprve pak když Town
sám prohlásilže skutečně odstou
piti míní že však pod pórovatí
bude lístek fusionický právě tak
jako kdyby sám na lístku se nalé
zal — V zasedání čtvrtečním podá
na výborem konferenčním konven
ci zpráva nová a sice většinou vý
boru odporučeno ponechání demo
kratům návladniho komisaře ve
řejných pozemků a budov a tří
z presidentských elektorů a stři
brařským republikánům náměstka
guvernérova a jednoho elektora
meslinoa pak rýbera odporučeno
by demokratům dán byt pouze ná
vladní a stříbrařům náměstek a vý
sledkem několikahodinového jed
nání bylo usnešecf jímž demokra
tům vyhraženo na lístku jedno
místo — buď návladniho neb po
kladníka — - a tři clektořicož kon
vencí demokratickou konečně také
přijato — Výsledkem jednání všech
tří konvencí bylo navržení lístku
následovního: Za guvernéra W
A Poynter z Boone za náměstka
stříbr rep E A Gilbert z York
za pokladníka S B Howard
z Holt za tajemníka státního C
V Svoboda z Howard za audito
ra Theo Griess z Clay za komi
saře veřejných pozemků a budov
PJCarey ze Saunders za návlad
niho dem W D Oldbam z Buf
falo a za Skoldozorce C F Beck
z Lancaster Co Za elektory na
vrženi: W G Swan z Johnson
R Oberíelder z Cbeyenne J
Hughes z Colfax L N Tendt z
Lincoln W G Elberson z
Howard W H Garrett z Phelps
I H Felber ze Cedar a Frank
Ransom z Douglas Co — Krajan
Svoboda ze St Paul jmenován za
tajemníka státního jednohlasně
ZPRÁVY ZAHRANIČNĚ
Telegrafické
Rakousko- Uhertko — Starosta
Lueger skládal přísahu co čestný
občan města Vídně při čemž se
katoličtí studující súčastnili slav
nosti v plné parádě s vytasenými
rapíry Di Lueger měl řeč v
níž pravil mezi jiným že doufá
že se dožije ještě porážky' všech
svých nepřátel Pak bude slaviti
vítčnou slavnost svého života
slavnost jež zatemní den minulý
vzdor jeho lesku — Z celé střed
ní Evropy se oznamuje zvláštní
chladno Silné sněžení v Haliči
Uhrách a Tyrolsku přerušilo jízdu
na dráhách a spůsobilo velikou
škodu na vinicích
Rusko — Londýnští cestovate
lé praví že Američané nahroma
dili takové zásoby různého zboží
ve Vladivostoku a bledí se toho
zbaviti prodejem s rázností tako
vou že ruští průmyslníci a ob
chodníci uvedeni byli ve zmatek
Praví se že vladivostočtí průmy
slníci poslali naléhavé petice do
Petrohradu prosíce vládu ruskou
aby zakázala prodej amerických
výrobků na trzích sibiřských —
Konsulové praví že vláda této
žádosti nevyhoví poněvadž chce
hledati ve Spojených Státech po
moc finanční
Srbsko — Princ Karaďorděvič
nápadník trůnu srbského vydal
manifest v němž prohlašuje že
nikdy nevzdá se svých práv na
království a že doufá že v brzku
naděje jeho se splní a dynastie
Obrenovičů svržena bude
Anglie — český houslista Ku-
belík se dodělal v Londýně obrov
ského úspěchu Koncerty jeho
byly navštíveny Četsýai obecen
stvem při vysokých cenách a krá
lovna jej nechala poŽádati aby
koncertoval v paláci Kuberk
však žádá vysoké ceny a když
jakýsi boháč mu nabízel za jeden
koncert $525 Žádal cenu dvojná
sobnou Umělec má již nabídky
na 1000 koncertů v Americe a
Evropě neb jeho sláva teprve v
Londýně se stala světovou neb
až posud byl znám jen v Rakou
sku Německo — Ur Mumm ze
Schwarzensteinu byl ustanoven
vyslancem do Číny na místě za
vražděného barona Kettelera Tím
dává vláda německá na jevo že
nestojí s Čínou na válečné noze
což se považuje za důkaz že Ně
mecko na radu Ruska nastoupilo
cestu smířlivou Dr Mumm jest
považován za nejlepšího diploma
ta a byl prý vyhlídnut pro vyšla
nectví do Washingtonu nyní však
přijal vyslanectví do Cíny kam
se co nejrychleji vypraví Parníky
hambursko-americké paroplavební
linie byly od vlády zjednány ku
dopravě vojská do Činy
Kapsko — Ženy holandského
původu svolaly schůzi v níž pro
testovaly proti politice anglické
která má za účel zničení samo
statnosti boerských republik Při
schůzi té mluvila paní Crown
rightová a mezi jiným pravila že
se stydí za to že jest původu an
glického Zničení republik učiní
mír mezi Afrikandry a Anglií ne
možným Každý hrob Boera jest
hrobem anglické cti a každá rána
z ručnice jest ranou do srdce an
glického mocnářství
Z Číny
O čínských zmatcích dává nej
lepší důkaz ta okolnost že téměř
každá zpráva odtud přišlá později
se vyvrací a podává r zcela opič
ně Tak se zase vyvrací zpráva
o otrávení císaře a císařovny vdo
vy o nichž e nyní oznamuji žc
se starají bedlivě o bezpečí vy
slanců a cizinců v Pekinu Dle
zpráv dříve došlých měl býti císař
s císařovnou vdovou otráven 30
června a v tentýž asi čas měli býti
cizinci v Pekinu povražděni nyní
však se tvrdí zcela jistě že ještě
4 července byli cizinci ve dvou
domech bezpečni a císař s císařov
nou Že je nechali chrániti
ledna zpráva udává že panují
spory mezi princi Tuaúetn a Cin
gem tak že jeden usiluje o bezži
votí druhého Princ Tuan zuám
je co nepřítel Evropanů kdežto
Čing jest jejich přítelem a jemu se
přičítá zásluha o jejich zachránění
pakliže totiž dosud na živu jsou
Zprávy o čínských zmatcích
přicházejí ze Šangaje z pramenů
anglických a nejze jim věřiti Nyní
přichází z téhož pramene zpráva
že byl Li Hung Chang císařským
degretem pozván do Pekingu aby
se ujal vyjednávání mezi vládou
čínskou a ostatními vládami On
byl vždy prostředníkem mezi Čí
nou a cizinou a vláda čínská v něj
skládá naději že i tentokráte po
vede vyjednávání zdárně Neví se
však co se za tím skrývá Kdežto
jedni tvrdí že Evropané v Pekinu
jsou povražděni a vyjednávání Li
Hung Changa má míti za dčel
obeznámiti mocnosti s poměry za
jakých se to stalo tvrdí jiní zase
že tim mají býti mocnosti zdrženy
od společného zakročení v Cíne
Princ Tuan rozeslal místokrá
lům připiš v němž za zmatky
v čině činí zodpovědnými Evro
pany Neoprávněný útok na pev
nůstky v Taku pobouřil lid k zbě
silosti a stále přivážení vojska ci
zýho do Číny tim více dráždi lid
tak že prý bude velice obtížno
chrániti vyslance v Pekingu V při
píšu tom praví princ Tuan že
chránění cizinců v Pekinu a v Číně
vůbec bylo dříve velice obtížné
nyní však se stává nemožným
Z toho vyvozuji jedni že cizinci
s vyslanci v Pekinu jsou dosud na
živu pod ochranou císařovny jiní
však tvrdí že jsou mrtvi a tento
oběžník prince Tuana má za účel
jen svésti zahynutí jich na Evro
pany samé
Nejvíce znepokojuje celý civili-
sovaný svět ta okolnost proč za
tak dlouhý čas sobě nikdo z vy
slanectev pekinských nedal vědo
mostí pakliže jsou na živu Na
tuto otázku nedovedl odpovědíti
ani čínský vyslanec ve Washingto
nu který stále věří že legacejsou
ochráněny Washingtonský vy
slanec Číny však obdržel dlouhý
telegram ze Šangaje v němž mu
vláda padává vysvětlení o tom co
se stalo v Číně do 29 června De
peše ta byla poslána od čínského
dvora místokráli provincie Čili a
ten ji odeslal do Šangaje odkud
byla do Washingtonu telegrafová
na Ve zprávě té se dí:
V provinciích Či Lí a Šan Tung
se úžasně rychle rozšířila organi
sace boxerů která měla s počátku
ráz neviný Lid se k ní hrnul pro
různé ceremonie které vykonáva
la což mu bylo něčím posvátným
V této společnosti se ozvali prvně
hlasové: "pryč s křesťanstvím" a
nepokoje vypukly Vyslanci ci
zých mocností se hnutí toho za
lekli a žádali vládu čínskou o do
volení aby si ku ochraně mohli
povolati vojáko své země Povolení
to bylo dáno a do Pekingu přišlo
přes 500 mužů cizího vojska Ne
jen příchod vojska toho ale i jeho
nešetrné si počínáni podráždilo lid
ve veliké míře Vojáci cizí stříleli
libovolně a mnozí lidé byli pora
něni potulovali se po městě ano
i do brány paláce císařského se
drali což není dovoleno nikomu
Takto strana jedna druhou dráždi
la až vzpoura propukla v plné
síle Vzbouřenci ničili majetek
křesťana ubíjejíce i pokřtěné Číňa
ny čehož se vláda zalekla a obá
vajíc se o bezpečí vyslanců žádala
je aby se uchýlili do Tientsinu
Vyslanec německý baron Ketteler
přál si mluvit! s ministrem zahra
ničních záležitosti a ač byl varo
ván aby se nevydával na cestu do
paláce přece neuposlechl a byl od
lůzy zabit Vláda chránila vy
slance a nahlédla že poslání jich
do Tientsinu nebylo by bezpečné
a proto od toho upustila
Takto nadešel 16 červen kdy
velitelově cizých lodí válečných
v Taku vyzvali velitele čínského
aby jim vydal pevnůstky kolem
města Dali mu lhůtu do druhého
dne a když ve 2 hodiny pevnůst
ky nevydal pončvač toho bez
svolení vlády učiuiti nemohl po
čali bombardovati tvrze Čínský
velitel se bránil po celý den a pak
se vzdal ?To dokazuje Žc ne Čína
a tim méně vláda její vypověděla
nepřátelství vládám ostatním ný
brž naopak Vláda Čínská kosá
svojí povinnost jak dalece sily
její stačí a chrání cizince dle mož
nosti ale bezohledné jednání ci
zinců i vlád evropských dráždí iid
a popuzuje jej ku pomstě
Touto první bezpečnou zprávou
o stavu věcí v Číně se situace po
někud vyjasnila a jest jisto že
vláda čínská bouře lidu nevyvola
la aniž jakkoliv podporovala ba
spíše bezohledné chování se cizin
ců v Číně bouře ty zavinilo
Zprávy došlé z jiných částí říše
čínské jsou neméně soleldivé jalo
ony z hlavního města Je lna zprá
va udává že se vede cizincům a
vojsku cizíuiu v Tien: %in-j xlejina
zase praví že je tam vše "all
right" Přišla óo-e i zorávažc
vojsko spojenců bylo v TtenUinu
poraženo ais nevři í se jí O vy
pálení raisjafh budnv a povraž
dění kfesťinú čcských e ozna
muje se všoxh kcičin číi ké ttle
al2 ani tě tmo zptl vám ne ií hc Iro
věřiti O arnerio ých misi ináhch t
se také několikráte te!egrifova!o í
že byli povraiděni brzy se vlak !
ukázalo že tomu není tak aspofl
až posud není znám jediný ameri
cký misionář jemuž by v Číně
ublíženo bylo
S výpravou do Pekinu je to
právě tak nejisté Jedni tvrdí že
armáda 200000 mužů by k tomu
musela býti aby si cestu pobou
řeným krajem do Pekinu prorazi
la jiní však dokazuji že 10000
k tomu dostačí Jen tolik je jisto
Že všecky země stahují četná voj
ska do Číny Japan pak největší
Nyní se nalézá na půdě čínské již
asi 20000 mužů vojska jsfpanské-
ho a vláda japanská tam chce po
slat! ještě dalších asi 30000 mužů
Toto četné vojsko japonské do
Činy vystlané však budí obavy
u ostatních mocností které by již
rády věděly jakou odměnu si Ja
pan za to dělání pořádku v Čině
vyžádá 1
Zpráva přes Rusko oznamuje
že v celém Mančursku se boxerské
hnuti velice rozšířilo které ohro
žuje tamní obyvatelstvo evropské
Na 60 mil dráhy ruské bylo prý
vzbouřenci zničeno a také doly
ruské byly poškozeny Se vzbou
řenci je spojeno vojsko čínské v
počtu asi 40000 mužů Násled
kem zpráv těchto povolala prý
vláda ruská nové vojsko do Man-
čurska
Nejhoršl nepříjemností leta jest
horko a neuralgie Nejlepší uleh
čující a léčivý prostředek proti
neuralgii jest St Jakobs Oel kte
rýž nervy sílí bolesti ulevuje a
pozdravuje
Spisy vydané nasí n náladem
- Ltietineký kovář báseň Svatopluka Če
cha dle původního v Rakousku skonfi
skovaného vydáni Čítá 88 stran Cena
25 centů Do Cech zasýláme ji se zam
řením správného dojití za 75 centů Bě
hem jednoho roku rozebráno bylo vy
dání prvé a uspořádáno druhé americké
vydáni
Památky takých emigranti Napsal
Tom Čapek 8 9 obvodními vyobraze
QÍmi Cena vázané 75 centů
ValdStýn historicko-romantický obrat
od Karla HerloSe Cena 60 cen tlí
Dědictví Attékův román ve třech dí
lech od Duplesise Cena 60 centů
Po půlnoci román od Vác Vlčka 480
velkých stran Cena 80 centů 1
NebetpeirU tajemství román z anglické
ho od Chas Reada 331 stran velkého
formátu Cena 40 centů
Elbaa Waterloo historický román od
P Stflle 829 etran velkého formátu
Cena 60 centů
Jtukopisy Králodvorský a Zelenohorský
se snímkem několika lišto prvnějšího a
poutavou přednáškou o nich od p J A
Oliveriusa obsahuje 144 stran Cena 25c
Tajemství ttotinu na Porter Squarů
Napsal B C Farjeoni přelúžsao z an
gliciny 240 stran velkého formátu Ce
na 40 centů
Bkolni tákony v Nebrasce ZíeStil Jan
Rosický Cena 50 centů
Nový Sloňte Kristo napsal Jul Verne
obsahuje 576 stran cena 75 centů
Vliný Hd velký román věhlasného ro
manopisce Éugena Sue 1216 stran pou
ze $100
Tajemný hrad Karpatech román od
Vernea 170 stran cena 20 centů
Ohrám Matky Potí v PaHH čili Esme
rafda spanilé dévče cikánské Román
světoznámého spisovatele Viktora Hugo
Obsahuje 512 stran cena 50 centů
Osudnou stopou poutavý román od Em
Oaboriana Obsahuje 415 stran cena
35 centů
DM kapitána Qranta jeden z největ
Sích a nej poutavějších románů Julia
Vernea Zaujímá 721 straní cena 60c
V čitích sluibáeh povídka z dějin če
ských od Aloise Jiráska čítá 256 stran
cena 20 centů
Metiprouiy historický román z dějin
českých od Aloise Jiráska Obsahuje
1212 stran cena 80 centů
Bílá Hora aneb tři léta z třiceti histo
rický román z dějin českých za války tři
cetileté od Lud Rellstaba Čítá 1586
stran cena f 100
Moderní olrod Velepoutavý román
od B V Hacklander a Obsahuje 1120
stran pěkného formátu Cena 75c
- Nové tajnosti patilski Román od Pon
búu du Terrail I M? románu: "V saloně
a na gale jích" Čítá 608 stran cena 50c
Klub srdcových kluků Román od Pon
son du Terrail II samostatná čásf však
rijrTS pokračování románu "V s&lúué
a na galejích" Čítá 443 stran cena 85c
HHind Turkynl Román od Ponson do
TerraiL Třetí samostatná část však zá
roven pokračování románu "V saloně a
sa g&leiích' Qbs&hsjc 443 stran céua
35 centů
Rocambolo Román od Ponson du Ter
a il Samostatná čtvrtá část však zároveň
pokračování románu "V saloně a na gale
jích" Obsahuje 694 strany Cena 50c
Rocambolo tetitenl Román od Ponson
du Terrail pátá samostatná část však
zároveB pokračování románu "V Saloně
a na p alej leh" 548 stran cena 85c
B'á%ea Be-itamský Román od Ponson
du Terrail Šestá samostatná část však
zároveň pokračování románn "V Saloně
a na galejích" 600 stran cena 50c
Cechové a jejich zápas
0 samosprávu
Nákladem PoV Záp vydána byla v
jriu rce přednáška pod výše uveden ým
r'iAV:in ktero připravil p L J ťal
iU pro literární klub Astorovy knihov
u v r New Yorku a upravil pak pro mě
íci 'X Jlidland Monthly Tentočeskf
íiřetnd přednášky tvoří brožurku 4t
Ř iúrc k obsahující vyobraaení Jan
K_sa Jana Žižjr Jana Amose Ko
íuirklioa Joefa Junptnana Cena
t lv_ -tha kolkách lva aefcitf
v -ířn ku Midland Monthly obsahu
jící uléí předoASku v anRličiné M
jcti Pokrok ZrpadM
Odtahá neb
SOUTH OMAHA
— Práce na stavbě lahvovací
ho odboru south-omaŽského pivo
varu pokračuje rychle ku předu a
očekává 6e že do mčsíce budova
již pod střechou bude
— V dnešní večerní schůzi ra
dy školní otvírány budou nabídky
na stavbu cihelné čtyřtřídní školy
v Corngaoově addici kteráž dle
architekta od $10000 do $12000
vyžadovali bude
— Zdravotní inspektor dohlíží
bedlivě na mlékaře v So Omaze
obchodující a odhodlán jest odvo
lali license všech těch mlékařů
kteří by mléko náležité jakosti
odběratelům svým nedodávali
— Městským inženýrem shle
dány mosty na 23 a Madison na
ai a Jefferson a na 25 a Polk
ulicích ve stavu chatrném a opra
va jejich nařízena Náklad vyža
dovati bude as $250
— Chcete-li si jak se patří na
pečivu pochutnali — musíte ku
povat Kašparovu mouku K do
stání v malém i velkém u Antona
PivoHky na 21 a Q ul obchod
níka v mouce a krmivu všeho
druhu Ceny vždy levné a poctivá
váha 79x201
— Městské radě oznámeno v
úterý že učiněno odvolání z roz
hodnutí jejiho jímž license ho
stinská Fred Rumhcvi povolena
a že krajský soud požádán bude o
vydání rozkazu soudního jímž by
radě městské bylo nařízeno licen
si tuto odvolati
— Největší počet dobytka v
kterémkoliv dnu dosud kdy do
dobytčích ohrad south-omažských
přivežený přivežen byl v úterý
Celkem přiveženo totiž 27173
kusů v 531 kárách a z množství
tohoto připadalo na dobytek ho
vězí 6270 na vepřový 14534 na
skopový 6617 a na koně 752
kusů
— V neděli v noci vyloupen
byl Beaverův bývalý Železářský
obchod a za hezkých pár dolarů
revolverů a nožů uloupeno Po
dezření z loupeže' této padlo na
Frank Jonsona kterýž nechvalné
pověsti požívá a kterýž v uličce
za obchodem oním viděn byl as v
ten čas kdy loupež spáchána
tam byla
— Porota koronerova kteráž
vyšetřovala okolnesti spojené s
usmrcením paní Kristiny Kristi
ansonové o jejímžto usmrcení
minule zprávu jsme přinesli
skončila práci svou v úterý odpo
ledne a v rozsudku dráhám důtka
udělena Porota totiž zjistila že
vlak dráhy Missouri Pacific jímž
pamcKa ona usmrcena jel rychlo
stí větší než ordinance dovoluje a
že hlídku na křižovatce U P drá
hy měl hlídač neschopný a nezku
šený
— Z nařízení státního komisa
ře práce započato s umisťováním
záchranných žebříků na všech bu
dovách tři neb více pater vyso
kých jakož 1 na budovách v kte
rýchž místnosti pro schůze aneb
zábavy se nalézají Týmž úřad
níkem nařízeno umístění železného
schodiště v budově v}ŠŠÍ školy a
očekává se že rada školní v nej
bližší své schůzi dle nařízení toho
se zachová
— Městský návlainí rozhodnul
se na přísném provádění ordinan
ce kterouž jízda vlaku obvodem
městským pouze na deset mil za
hodinu určována jest a kterážto
ordinance dosud mrtvou literou
byla Na překročení ordinance
této určena jest pokuta v obnosu
$100 a nebudou-li ji dráhy zacho
vávali tu prý jednoho krásného
dne vlak rychleji jedoucí zastaviti
dá a veškery zřízence zavře a pro
přestoupení ordinance pokutováni
— Bolesti hlavy přejdou okam
žitě vezmete-li si Severovy prášky
proti bolestem hlavy Proti ne
uralgickýrn bolestem není lepšího
lék nad ně Cena 25c
Okrášlfto si domov
koupíte-li barvy nástěnný
papír pod u
COD Paint & Wall Papsr Stcre
v Murphy bločku
481 sev 24 aUee
Zboží jest co do Jakkoati prvé třídy a
ceny o něco bízší nei kdekoliv jinds
Přijďte a prohlédněte ti naša nové záso
by Jsme hlavním stanem pro tabulové
klo
A W BÁBCOCK
RiDrntL
(PEItttY DAVI8)
Jistý a bezpečný prostředek v
Itaždlm případu nemocí
střevních Jest
Jest to tvrzení pravdivé" a nemůže
vyjádřeno býti ani dort silně
neb dArazně
Jest jednoduchým jistým a rych
lým prostředkem pro
Křeče Kašel Reraatlsni
Kolika Nastuzení Neuralgii
Prta um Boleni žnut
Dvě velkosti 25c a 50c
Melte ho doma Chraňte se paděl
na
Kupujte Jediné pravý -
rerry uavur
——NA PRODEJ VŠUDE
toioioiionoonoitoiotononon©
Knihkupectví Pokroku Západu
Máme na skladS velké množství (vpi
sů zábavných a poučných ze všecb
možných oborů Divadelní spisy mí
me všechny jeí jsou k dostání v rú%
ných sbírkách PiSte si o seznam a
obdržíte jej zdarma Adresujte jedno
duše ťoKroK xanaau
Omaha Peb-
tottoitoitoitoKoitoitottoatoatoitoieo
W G SL0ANE & CO
obchodníci
1] UUUUWllUl
t iisle 407 409 411 sev 86 uUoe
South Omaha
smtmm~ Telefon t
Zboži se Drodivá dle libosti buď za hotov
neb na splátky 41tí
C H Brewer & Co
pohrobníci a půjčovatelé koni
42U-4&I sev i ul do umanu Neú
tf- st Telefon {fsloM
Honononononotoiionotoitonoto
I VELKÝ VÝLET I
g USPOŘÁDÁ g
o '
V v neděli 15 července S
O O
o do zahrady j) Fraňka
S na SO a S ulicích j
i o
o Vstup do zahrady l4o tsneční místnosti:
O Pán s dimou 60c M
ff Jednotlivá osoba 2Sc O
u Dítky přes 10 roki stáří 15c M
U o
O O dobrou hudbu vfteíné nápoje JI
U vzorný pořádek a dobry zákusek jest O
O postaráno 8 úctou zve %
o PoYidajlei výbor m
n : o
0MOOOllOWOMOMOBOllOMOllOllOH
Kuřáci
žvýkací
šíiupáei
Již dávno každý ví že P Laitner v
South Omaha vyrábí nejlepší druhy
doutníka ve státu a což teď až okusí
te jeho nový výrobek pode jménem
"SOKOL"
tedy každý řekne je to "No One"
Kuřte uniové doutníky SOKOL a drah
r KLONDIKE to jo zlato-a viržinka
které se zvláštní oblibě těší a což 10c
Sumatra to Je teprvé Dokouření —
Až každý okusíš řekneš- je pravda
FR LAITNER
20 a Q St So Omaha
Za sníženou cenul
Máme posud několik výtisku opist
Královské vénné město Mělnit
a okres mělnický
který a velkon píli sestavil a ku ve 114
vé Skudě vlastním nákladem vydaí
fiditel městské Školy pan Lad Boehm
Jest to spis objemný neboť čiti 93
stran velkého formátu s 55 obrazy a
mapou okresu mělnického a města
Každý rodák mělnický měl by chovali
spis tento obsahující popis a dějiny
ieho rodiště JJan spisovatel oprávS
e nás ku nabídnutí fcbytku spisu za
cenu valně sníženou a sice budem týt
prodávat! nyní za $200 i a poštovní
Zásylkoo DřívřiSf cena $400 Žádny
Mělničan nemusí se nyní vymlouváš
na cenu knihy neboť za tuto cenu jt
v pravd levnou Hlaste Be brzy
Adrefujte: Pokrok Západu
Omaká Sekv
♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦
LAAAA
pozor!
J
Ochotníkům a milovníkům
divadla
V knihkupectví Pok Záp jsem k ď
stání viechny divadelní spisy jež vy
íly tiskem v Čechách a nejou rozebrá
ny Úplný seznam všech spisů cašlo
se vSem na požádáni zdarma V sezna
mu jsou uvedeny všechny kuty dle
avých násvA a při každém je uvedeno
ký kus jo kolik jednání a kolik osok
vyžaduje PUte o seznaK pod adr
sov Pokrok lipstán
(Hutat Itaft
ttfftftffyttttyffftftttf