Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, July 13, 1900, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    OKROK ZÁPADU
Založen 1871-lloník XXX
OMAHA NEBR V PÁTEK DNE 13 ČERVENCE 1900
Dftjtýáoniiíltu Roéoík VIII číslo 87
I
il
9
1
i' '
i
li
i
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
POLITICKÉ
Reputllkáné ve West Virginii
zahájili statni konvenci svou ve
- středu v Charlestownu za účelem
navržení lístku státního Za gu
vernéra navržen jednohlasně A
B White a v přijaté platformě se
schvaluje národní platforma pln
ladelphická a slibuje se podpora
národnímu lístku republikánské
mu a požaduje se znovuzvolení
senátorů Elkinse a Scotta
Republlkáné v North Dakotž
odbývali státnf konvenci svou ve
střeďu v Grand Forks za účelem
navržení lístku státního vjehožto
Čelo postaven guvernér nynějSÍ
F B Pancher V přijaté plat
formě schvaluje se administrace
McKinleyova odsuzují se trusty
schvaluje se zákou finanční a sli
buje se přísné provádění zákonů
prohibičních '
V South Dakotž
odbývali populisté a demokraté ve
středu a ve čtvrtek státní konven
ci svou v Yankton a po delším
jednání podařilo se docíliti navr
žení společného lístku státního a
sice ponechány demokratům no
minace pro úřad tajemníka audi
tora pokladníka komisaře škol
ních pozemka a dvou elektorů
populistům ponecháni pak oba
poslanci do sněmu guvernér a
zbytek lístku státního Do kon
gresu navrženi Andrew Lee z
Vermilion a Joseph Moore z Lead
za guvernéra B H Lien ze Sioux
Falls Abe Vanosdet z Yankton
za náměstka E J Tracy z Ed
munds za auditora F B Smith z
Brown za tajemníka Chas D
Tedrock z Chamberlain za po
kladníka E Cook z Roberti za
komisaře řkolnfch pozemků A
E Hitchcock z Davidson za na
vládního A H Aasved z Day za
školdozorce a W T Lsfolette z
Brule za železničního komisaře
Z Washingtonu
$ Z Washingtonu oznámeno v
úterý že státním tajemníkem a
nřmeckým velevyslancřnv pode
psána byla konečně nová vzájem
nostní smlouva obchodní tak Že
presidentem v dnech nejbliŽších
vydána bude proklamace kterouž
vstoupení smlouvy této v platnost
oznámeno bude Smlouva tato
podobá sě téměř úplně oné s
Francií uzavřené
KRONIKA UDÁLOSTÍ
V zájmu nžmčlny
Ve Philadelphii zahájen v pon
dělí sjezd spolku německo ameri
ckých učitelů a hned prvý den
sjezdu podán návrh aby veškery
spolky německé po celé zemi sjed
notily se za účelem společného
vystoupení v zájmu zavedení uče
ní se němčině na Školách veřej-
Pro sromadiOD vražIlD
- zatčeni bylí v Anoca Minn v
- pondělí James Harny Elmer Mil
ler a William Mattison na obžalo
bu ze zavražděni dne 27 května
- paaí-VViseůvé~a jsjího syna a pro
smrtelné zranění WUe-ho a nej
mladšího jeho syna Pohnutkou
hromadné vraždy byla msta za to
že Wise prvnějším se dvěma dal
šími kořeni se dcerám jeho za
kázal SUv ovoce
v Iowě odhadnut byl tajemníkem
státní zahradnické společnosti ná
sledovně: Letošní jablka na 73
zimní jablka 63 hrušky 30 bro
skve 50 americké Švestky 80
evropské Švestky 43 japanské 39
víno 66 černice 74 červené mali
ny 50 a Černé maliny 69 bodů
Most platit'
V Chicagu rozhodnul v úterý v
soudě spolkovém soudce Kohl
saat le z veškerého zboží přivá
ženého z nových držav aneb kolo
nií našich clo placeno býti musí
Rozsudek tento vynešen byl v pří
padě Emil J Pepka člena prvého
pluku south-dakotských dobrovol
níků u něhož po příjezdu z Fili
pín nalezeno čtrnácte diamantů
jež ssebou si přivezl a jež k vyčle
ní neoznámil Z rozsudku tohoto
učiněna bude odvolání k nejvyšší
nu soudu spolkovému tak aby
otázka tato ku konečnému rozhod
nutí došla
Zvláštní nákaza
černým neštovicím se podobající
vypukla jak z New Orleans v úte
rý oznámeno v osadě Caldwell a
zvláštní při ní prý jest že dopo
sud každý nákazou nakažený jí
podlehnul Dle zprávy úterní vy
žádala prý 6Í nákaza tato již Čty
řicet životů lidských za oběť
černoši na Hawall
Z Honolulu se oznamuje že
mezi plantážníky a dělnictvem ja
panským prý došlo k nedohodnutí
následkem stále zvyšovaných po
žadavků poslednějších a plantáž-
níci prý nyní rozhodnuti jsou prá
ci japonskou dělnictvem černoš
ským z jižních států našich vza
tým nahraditi Úmyslem tamních
plantážníků jest zaplatiti černo
chům cestu a platiti jim 30 dolarů
měsíčně
0 stavu úrody
vydána byla v úterý hospodář
ským odborem vládním zpráva z
kteréž vyjímáme následovní: Prů
měrný stav kukuřice odhadován
jest na 895 proti desítiletému
průměru 907 Stav korný odha
dován jest v Iowě na 102 v Mis
souri na 101 v Kansas a Nebras
ce na 93 v Illinois na 92 v Indi
aně 89 Stav ozimky se za červen
zhoršil a odnadován' jest nyní na
808 což jest proti průměru desí
tiletému zlepšením an týž pouze
798 obnášel Zlepšení jeví se
ve všech státech pšeničných vyjí
maje Ohio Indiánu Michigan a
Pennsylvanii Stav járky odha
dován jest pouze jen na ssa
proti desítiletému průměru 895
Nejvíce zhoršila se jarka v Minne
sotě a obou Dakolách Pšenice
lofiské zbývá dosud v rukou íar
merů 93 procenta Stav ovsa
odhadnut jest na 855 ječmene
na 76 žita na 896 a jarního
žita na 697 Zemčat sázeno bylo
30000 akrů vfce a průměrný
stav jejich odhadován je na 913
Tabák -stojí si lépe než kdykoliv
jindy což platí hlavně o Kentu-
cky Virginii Ohiu a Marylandu
Za to však zhoršil se v Tennessee
Pennsylvanii a Wisconsinu Vy
hlídky na senoseč jsou Špatnější
mi nežli v letech předchozích 4
Indláné se bouři
Ze belway Minn oznámeno
ve středu že Indiáné na Red
Lake reservaci bouřili se počínají
a Že jsou obavy před vážnými vý
tržnostmi Příčinou bouření se
Indiánů jest prý stavba velké ško
ly na reservaci dotyčné neboť
Indiáné tamní každému pokusu
na civilisování jich co nejhoužev
natěji odpírají Rudoši tito již
po několik roků odpírají přijímali
dávky vládní a to na tom základě
že prý z fondu indiánského nále
žející jim částka vyplacena nebyla
a jelikož nyní prý téměř každo-
nočně válečné tance odbývají ne
bylo by prý divu kdyby skutečně
stezku válečnou nastoupili Osad
níci okolní zbrojí a guvernér byl
požádán o povolání státní milice
do zbraně
Uznal se vinným
Francia Truth v Bostonu za
městnávající sc léčením vírou kte
rý pro zneužívání pošty k účelům
podvodným obžalován byl uznal
se v úterý vinným v pěti bodech
obžaloby a v každém případu od
souzen byl k nejvyšší moiné po
kutě ku I500 tak že celkem ku
zaplacení £3500 pokuty odsouzen
byl Pokutu i s útratami bezod
kladně zaplatiL
Neštěstí
při dětském výletu událo se ve
středu v Chicagu Když totiž dítky
po dřevěném schodišti vedoucím
z viaduktu Hallstead ul ku tratím
burlingtonským sestupovaly toto
pojednou se sřítilo a padesát dítek
dolů svrženo Celkem poraněno
bylo 19 dítek a Čtyry z nich těžce
Počet obiti
obrovského požáru v přístavišti
Severoněmeckébo Lloydu v Hobo
ken N ] dostoupil do středy
168 a očekává se že ještě řada
třto nálezem dalších mrtvol ve
vnitru lodi Saale kterou již nad
hladinu vodní vyzvednout! se po-
dařilo rozmnožena bude Dopo
sud z lodi této vytaženo bvlo 68
mrtvol z nichž ani jednu ztotož
nit! se nepodařilo Mrtvoly jsou
totiž vesměs k nepoznání spáleny
mimo čehož též již vlivem vody
ve značném rozkladu se nalézají
Velká bouře
Nad městem Des Moines lowa
se rozzuřila 12 č'ce prudká bou
ře která natropila mnoho škody
hlavně na přístrojích elektrických
Dynamo telegrafní společností
"Postál" bylo vypáleno a přístroje
na elektrické osvětlování města
byly z vČtŠÍ části též zničeny Při
tom se strhnul prudký liják který
také mnoho škody nadělal
Prý by se poděkoval
V ban řrancisku pořádán byl
ve středu banket na počest M M
Esty-ho nejvyššího soudce Havai
ského kterýž toho dne na místo
působení svého odjížděl a při pří
ležitosti té byl jedním z řečníků
přísedící nejvyššího soudu spolko
vého Brown jehožto výroky za
slouží pozornosti Prohlásil totiž
že připojení Hawaii ku Spojeným
Státům jest správným za to však
že nikterak s připojením Porto
Rica a Filipin souhlasiti nemůže a
že z úřadu svého raději by se po
děkoval než "aby rozhodoval 1
jakékoliv právní otázce nových
těchto území našich se týkající
Naše armáda
na Filipínách čítala prvým čer
vencem dle zprávy sekretáře války
celkem 63426 mužů z čehož bylo
31821 mužů vojska pravidelného
a 31605 dobrovolníků Z počtu
celkového připadalo na pěchotu
54368 mužů na jízdectvo 3492
na dělostřelectvo 2291 a na dů
stojníky štábní 3276 mužů V
počtu tomto zahrnuto jest i 1330
mužů q pluku oěchotv kteříž od
doby té do Číny vysláni byli
Nová stávka
zřízenců pouličních dráh Saint
iouisxycn vypuKia v ponaeii a
T t_-A-t- t t w
sice
obraezila se tentokráte na
pouhé
boykotúvání vozů a na
opětné vypravování omnibusů
před ukončením stávky prvé ob
jednaných 'Stávka nařízena ná
sledkem prý toho že společnost
nedodržela slib dle něhož nové
dělníky výhradně jen ze řad stáv-
kářů přibírati měla což však spo
lečnostíco nejrozhodněji popíráno
jesL — Společnost dráh tvrdí že
mnozí ze stávkářS opustili unii a
zůstali v práci avšak členové unie
zase tvrdí naopak že mnozí ze
zaměstnanců dráhy se přidali k
unii Činěn byl pokus stávku
vyrovnati smírčím soudem avšak
úřadníci dopravní společnosti se
vyslovili že nemají co rovnati
poněvač stávky není Generální
návladní podal žalobu jménem ně
kterých akcionářů Southern Elect
ric R R v níž se Žádá za zrušení
smlouvy kterou přešly veškeré
dráhy st-loniské do rukou jedné
společnosti
Rychlou jízdu
vykonal nový parník Hambursko
AmericVé paroplavební společno
sti "Deutschlanď při prvé cestě
svá z Hamburku do New Yorku
Urazil totiž cestu z Plymouth do
New Yorku v 5 dnech 15 hodi
nách a 46 minutách Vzdálenost
ta obnáší 3044 uzlů tak že urazil
průměrem 2242 uzlu v hodině
Jest to dosud ta nejrychlejší cesta
přes moře a překonán jí dosavadní
nejlepší rekord držený brémským
?m "Kaiser Wilnelrn der
Grosse" kterýž vykonal ji v 5
dnech 22 hodinách a 35 minu
tách Výbuchem dynamitu nezná
mým bídákem pod roh položené
ho zničeno bylo čtvrtek v noci
částečně obydlí Henry Wilsona
ve Williatrsburcru O oři čemž
xoletý hošík jeho usmrcen a pří
buzná jeho těžce raněna Ostatní
Členové vyvázli bez úrazu
Clarence J Novotný z Yank
ton SD jmenován byl kadetem
vojenské akademie west-poíntské
Ztráta žirotft t Trarmaalu
Moralisté uvaJuií o hrozní ztrát 1 iwn
tft Te vílce transvkalské A přece obité
ony měly tam avčho úfele — věnovány
Dyiy ta poctivou caaadu Bylo by lepftlm
kízatí proti zbytečným obřlřra lidským
Tiiíce lidi podfrhá nemocím jel snadno
v zárodku potlačeny býti mohly Jíeii
živnott hubl vfce irvotft nei ve válkách
utracováno Jirh leat Uzíviaí Hoetettera
Stomarh Bittera mnoho £iot6 by Eacbrá
di 10 Aacpa zaa ae dtu maličkosti avSak
obřad ae aezhyině v něco horftho % řím
déle ae laoedbév tím horií ieat k vvlA-
ceni Bittera léti oezálivnoet xícdd
spatnou chuf k jídla a tlučnatoat priro
rosené trvale hea nnlkmení mtmn
Jest dobrou pro každí ha
Z PORTO RICA
Roman Doler vystěhovalecký
inspektor který na Portoriko po
slán byl aby poměry dělnické tam
vyšetřil podal ve středu přistěho
valeckému komisaři svou zprávu
v které varuje dělnictvo americké
před stěhováním se na ostrov ten
a v kteréž zároveň odporučuje
aby stěhování se dělnictva z ostro
vů okolních co možno nejvíce ob
měněno bylo Přítomně nalézá
prý se na Portoriku více než dů
statek obyvatelstva a přistěhova
lectvím dalším při nynějších bíd
ných poměrech prý by jen bída
tam panující ještě zvyšována byla
Z KUBY
Generálním guvernérem ostro
va generálem Woodem vydán
byl v úterý důležitý rozkaz týčící
se ukládání dani na majetek ven
kovský Z rozkazu tohoto nejdů
ležitějším jest opatření kterýmž
obce budou míti práva ukládati
příslušnou daS na plantáže na
nichž přítomně se nepracuje ač
válkou a povstáním nikterak po
škozeny nebyly Majiteli plantáží
takých jsou hlavně boháči španěl
ští kteříž odpírají práci na plan
tážích zahájiti dokud by otázka
vládního zřízení na Kubě konečné
ho rozhodnutí nedospěla
DROBNÉ ZPRÁVY
U Calico Rock Ark otrávi
la se v pondělí požitím jedovatých
hub devítičlenná rodina farmera
Finka Lékařská pomoc při všech
členech rodiny ukázala se býti
marnou
v Mezi zřízenci U P dráhy
jakž Cheyenne Wyo se oznamu
je jest velká nespokojenost nad
rozkazem jimž se nakazuje aby
všichni zřízenci hodiny jistého
druhu a- od ustanovené firmy si
opatřili Zřízenci hrozí stávkou
kdyby dráha na provedení naříze
ní toho stála
Válečný odbor připravuje se
k poslání 1000 koní na Filipíny
Určeni tito býti mají pro eskadro
ny I 3 á 9 pluku jízdy jež na
Filipíny poslány budou
V New London Mo zaháje
no v pondělí přelíčení s Alexan
drem Jesterem kterýž obžalován
jest pro vraždu před 29 lety spá
chanou Tester žil v Oklahomě a
úřadům prozrazen byl před něja
kým časem vlastní sestrou s kte
rouž nějak se nepohodnul
Z Deadwood SD oznáme
no v pondělí ze na lesní reservaci
v Černých Vrších
zničeno bylo
5 čtverečních
lesními požáry
mil lesa
na
Z Glencoe Okla oznámeno
úterý Že při řece Arkansas
došlo ku srážce příručích maršála
spolkového s tiupou zlodějů do
bytka při kteréž jeden z úřadníků
usmrcen a tři členové bandy smr
telně raněni
v
V Chippewa Falls Wis
udeřil v úterý blesk do kopule
tamní radnice a značně ji poško
dil lest to již po třetí co blesk do
místa toho uhodil
V Chicagu utonuli v jezírku
ve Washington parku převrhnu
tím se loďky O Morey Nellie
Guenterová a Annie McLanghli
novái V Georgetown Ky zahájeno
ve středu přelíčení s bývalým se
kretářem státním Calep Power
sem kterýžjak známo z účasten
ství v zavraždění demokratického
guvernéra Goebela obžalován jest
Z New Yorku oznamováno v
úterý že prý tam objeveno spik
nutí mající za účel zavraždění
presidenta McKinleyho Ve spik
nutí zapleteni prý byli Kubánci
kteří nemohli prý se dočkatt kdy
že vlastně samostatnost úplná
Kubě dána bude
Ve Fort Dodge la- prodána
ve Čtvrtek šerifem ve veřejné draž
bě po kusech tiskárna časopisu
"Tbe Fort Dodge Times'' kterýž
po čtvrtstoletí byl jedním z nej
vlivuplnějším v Iowě
V Marshalltown la vylove
na ve Čtvrtek z řeky lowy mrtvola
as 4oleté Ženštiny kteráž jil ve
znavném stupni rozkladu sc nalé
zala Byla vkusně oblečena a měla
značně šperků
Válka jibo-africká
Angličané se zmocnili Betlehe
mu kteréžto město bylo považo
váno za sídlo vlády oranžské
bylo střediskem vojenských opera
cí Vojska anglická se dostala 7
července na blízko Betlehema
kdež svedla tuhý boj s Boery pod
velením generála DeWeta Boero
vé se bránili statně ale konečně
museli ustoupiti aby nebyli od
četného vojska anglického obklí
čem a zajati Krajina tamní jest
velice hornatá což nedovoluje
Angličanům pronásledovati ustu
pující Boery
Při této srážce se podařilo
Angličanům odejmouti Boerům
dělo které jim Boerové vzali př
srážce u btrombergu Po této
bitvě opustili Boerové okolí část
jich odtáhla k Ficksburgu a jiná
část se odebrala na sever Angli
čané dle jejich přiznání tu ztratili
důstojníků a 180 mužů mrtvých
a raněných Se ztrátami těmi činí
veškeré ztráty anglické 48188
mužů mrtvých a raněných ve válce
jiho-afncké
Zmocněním se města Betlehema
padla do zajetí anglického téměř
celá vláda státu Oranže jediný
president Steyn se nalézá na svo
bodě při zbytku armády oranžské
Zajatým úřadníkům oranžským
bylo dovoleno dopsati presidentu
Steynovi aby se vzdal dalšího
odporu proti Angličanům a pod
robil se osudu neodvratnému
Angličané se těší že i gen Botha
se podá až uslyší o porážce gen
DeWeta V odporu naproti An
ghčanům se nalézají iiž len ti
nejvčtší nepřátelé a ti Boerové
kteří se již nadvládě anglické
podrobili očekávají brzké skon
čení války Zapřísáhli se sice
všichni bejovati až do posledního
vzdechu proti nepříteli ale náhlí
žejí že další odpor by byl již
marným plýtváním životy lidský
mi— '
'Boerové se dodělali 11 červen
ce opět úspěchu nad Angličany a
to jen 18 mil od Prejtorie Dobyli
Nitral's nek malé to návrší které
ovládá cestu a telegraf vedoucí
z Pretone do Rustenburgu Boe
rové napadli Angličany s velikou
přesilou jak generál Roberts do
Londýna telegrafoval a po celo
denním boji se zmocnili návrší
zajavše děla a celou posádku kte
rá místo ono střežila Dvě děla a
asi 200 Angličanů bylo tu od Boe
rů zajato a jak sám generál Ro
berts udává budou ztráty Angli
čanů těžké Také na severní stra
ně Pretorie útočili Boerové na
Angličany byli však zahnáni
HOVORNA
Pauxe dotazy plným jménem tazatele opatřené
aojuou povšimnou a oupovesi Dopisy
nepodepwané a anonymní naleznou
pobodlaébo miRta v koi
DODGE Neb — Prosím sděl
te v Hovorně když byly šajnové
peníze v Cechách a při nich na
staly stříbrné kolik měl Šajnový
zlatý krejcarů Vojtěch Průcha
Odpovfcf — Zlatý šajná (nebo
li vídefiské měny) měl 60 krejcarů
šajnů aneb 24 krejcarů stříbra
Zlatý stříbra platil 60 krejcarů
stříbra (nebo-li stříbrné měny)
aneb- dva a půl zlatých šajnů
aneb 150 krejcarů šajnů V roce
1857 založena byla měna rakou
ská jejížto zlatka rozdělena na
100 krejcarů a zlatka stříbrné mě
ny platila 1 05 krejcarů nové měny
rakouské Nyní má Rakousko
měnu korunovou-a rovnají se dvě
koruoy ceně jedné zlatky totiž ne
té hodnotě kterou zlatka původně
míti měla nýbrž na jakou klesla
asi před deseti lety Každý kdo
byl ve staré vlasti ví že na zlato
bylo ažio že tedy zlatka rakouská
nebyla plnocennou a sice obnáše
lo ažio toto před desíti lety kolem
20 na stu a skutečná hodnota'
zlatky ve zlatě byla tedy pouze
asi 80 krejcarů Na tom základě
provedena oprava měny a měna
rakouská postavena na základ zla
tý jeden zlatý Šajnů totiž staré
vídeBské měny v porovnány s ny
nější nejaovějšf měaou rakouskou
rovná se 84 halířům
NARKA Kas — Prosím sděl
te v Hovorně kdy se bude otvírat
nové území v Indiánské Territorii
a která část Bylo to již ve Va
šem listi oznámeno a já záporně]
která část to je a kdy bude otvírá
na Při které dráze neb u kterého
městečka je to O F Strnad
Odpovtď — K tomu co jsme na
podobný dotaz odpověděli dodá
váme Že při východních hranicích
reservace jde dráha Rock Island
ská Zprávy osobni
— Pan F D Novák
učitel
české školy ve Schuyler
Nebr
zavítal minulou neděli do Omahy
a zúčastnil se též školního výletu
Jsa zvyklým na výlety chicagské
byl tu jako u vidění když seznal
že účelem výletu není aby se co
nejvíce piva vyŠenkovalo Panu
Novákovi se dle řeči jeho velice
zamlouvá útulné Schuyler a jeho
dobromyslné obyvatelstvo byť i
toto ze samé snášelivosti neznalo
se vždy hrdě ku svému přesvěd
čení
— Pan í Sobota jeden ze
známých čelných osadníků okresu
Colfax navštívil nás ve středu
Jak nám sdělil zúčastnil se vý
roční schůze a volby řiditelstva
South-omažské State Farmers Ve-
spolné Pojišťovací společnosti
jejížto řiditelem jest již po něko
lik roků Sdělil nám dále že
společnost je ve stavu uspokoji
vém majíclpřes I9000 v hotovo
sti a všechny utrpěné ztráty vy
placené Pod nynější správou je
společnost tato úplně spolehlivou
Před 27 lety
Stručný výtah zpráv politických
amerických i evropských z kruhů
česko-amerických a z kroniky udá
lostí uveřejněných v Pokroku
Západu-Amerikánu
te dne 9 července 1873
Politické evropské
Z Říma došla zpráva o úmrtí'
papeže Pia IX Zemřel prý hned
11 květná a místo jeho zaujmul
prý mnich Minati jemu nápadně
podobný kterýž na Pia IX nyní
si hraje
Čechy navštíveny dle zpráv po
štovních '51 června vážnými po
hromami živelními Největší spou
sty spůsobeny v okolí Benešova
Jičína Chebu a Plané
Z našeho státu
V Crete pořádána 4 července
slavnost Husova Řečníky byli
pp Jan Rosický a V Šnajdr
TRŽNÍ ZPRÁVY
Chicago 12 července 1900
Pienice ndržuje se nyní ettle t ceui dobré a
to náalodkem toho hlavně poutvadJ jletýin již
Jfstíe ekKzeS let"ini re státech severozápadní"h
daleko meníl bude nei z poíáikn oíekáTÍno
Prodárula se l Z 79!4@80 pro trpěn za 79?í@
81
Kukuřice t ceně znaSnS řtoupla a alce zboží
hotorč prod£~o řa 44?í pro srpen za
Oree T ceně ttonpnnl neboť prodává ee íboží
hcíové E& 24 bílý ilňo i za Ž7328
Zito cené ee zlepiilo prodíráno za B7$57£
Ječmen jeft t ceně nezmSněné prodával m za
4S@46a
Lněné eemeno stouplo znaínou měrou prodá
valo 1186
Semeno b-jinku (timotby) prodává m za $515
a Jetelové za $800
Cena hveziho dobytka Jet proti min ydua
a íiíčo uiiSia lento prodává m ih ceny náoledn-
jící: Přkni až nejlepii voli prodávají ae za $506
(&570 hubení ai proetfednt za $405©500jateiul
a k lira za 14 20® 6úkrávy za 13 0u®479 a jalo-
t29ftQ3S&
Vepřový dobytek T cené as zlepiiL Pro
středni prodával ae za t58305SS zvláitS pěkný
atěikf za IS1508SS lehký za t51505S7M Vít
llna prodej n byla po $525®590
( Omaha U- července 1900
Cena hovězího dobytka proti týdní mlnnlémn
značně ae ahoriila a to jak nátledkem alabli
poptávky a zvýiené dodávky tak 1 následkem
toho le započato a přivážením dobytka rančí
západních který! ovietn dobytka kornom krme
némn vyrovnati ae nemile
Volt prodávali ae za $400©5 M krávy za $2 25
049S jalovic za t275O440 a voli k lira za 13 rO
OSK
Vepřový dobytek V ceně te zlepiiL NeJ-
lepii kney prodávaly po tS BKC50 Nej-
lepíi docílená cena byla $517
Vejce jaoo velmi laciné a elee čerstvé aatttc
tacet
Máslo drzí ae v stejné cené Obyčejné
prodává za 11HC stolni za 15QI6C a z máslo
ven sa Pfjllc
Drn bel livá prodává ae za tyto ceny: aleplc
7M08C kachny 4©5 husy 4@5c krocani 8c lb
Srno v ceai znační stoaplo nejlepil a
výgiai $7-60 prostředni 1850 a niiin 1650
Kůle jsoa ceny nezmíněné čís L syrové za T
t i- $cčíl solené 7c €1 S teled 8c
St Lools lt července 1900
Parnic byla v zdejším trh dam ceny nlilí
ozimka ("raná číslo 1 prodávala ee v (levaton
as 7S!( Jk trati TSOauiá Pro srpen T74 a
pr sáň 78 V
Koma stoji v et e aée vyl s Prodává
čís t v eievatnra a it% n trati sa 444
pro UH 4S4
Bavlna sut v eol stoaoá Prodávala s
prostMai sa Wc
ta '' ' "
i -----
éí::
- ~-
í