Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, July 10, 1900, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    í-l1- fcitf jk£'JliA- v
Pokrok Západu
i
t
i
X
1
Dra PETRA
posiluje a pravldlu]e přirozené
cedulky krve ------
:
'
:
Ledviny-
Htti ▼ Kkáraáth
pouze zvláštní Jed
ateM Je prodávají
Helze-ll je doatatl
ve valem tydllátl
adresujte :
ii Dr Peter Fahrney 112-114 S
ftsceeeoooeeosooooooosoi
Lee-Glass-Andreesen Hardware Co
' —prodávají ve Tel kém s— —
TlaCené vyrážené a lakované plechové náčiní- -Cínovaný" plech
Železný plech a kovové zboíi— Ostnatý drát hřebíky nožířské
Zboíí bicykly atřelné zbraní náboje a sportovské zboží
1219-1223 Harney ulice - OMAHA NCBRASKA
South Omaha Brewing Co
5- TETTBE majitel
vaří
výtečné pivo obyčejné jakož i zvláštní druh "Pale Export"
Telefon v South Umaže 8
Jediný pivovar v Nebra3ce který zaměstnává českého cestu
jícího zástupce m—
METZUV PIVOVAR
vyrábí vyhláSený a po celém Ma+vAit ljil Objednávkám věnuje se
tápadč za nejlepSÍ uznaný iTlC VLll f lviitazvlá£tní pozornost
Omaha Brewing
vyrábí celém západu rozesýlá výtečný ležák
Koóáry k poliř"b-ůixi
obdržíte vždy nejlepší a nejlevnějšf
Nejpghiel kuCáry s jpotíií ráfy opatřené zahříyailly pro nohy v zimB
Telefon 257 si-ir Paláce
Knihkupectví Pokroku Západu
Máme na sklade velké množství spi
sů zábavných a pučných ze všeď
možných oborů Divadelní spisy má
me všechny je2 jsou k dostání v rúz
ných sbírkách PiSte si o sznum
obdržíte jej zdarma Adresujte jedni
du&e Pokrok Západu
OtnahS Neh
Tlie Limited" eveniug train and Tlie Expresí
nooo traln írora Ouiulia tor Chicago
UNEXCELLED SERVICE
lwy traln and evcnlng train froia Omaha fot
Mlnneapolli nnd Bt Paul
7iokm oř arot3 oť connectlns Unes
W 11 BlilLU Uit- l''f Agt Omaha
-HHWN GPA
OÍM
JP MEfiťYiaP
labut)M
ffícf%
HAMBURSKO-AMERICKA LINIE
Nejvétší paroplavební hpolcčnost na svété
Společnost tato udržuje celý rok pravidelné spojení s Evropou
dvoušroubovými loděmi Nejrychlejší jízda z New Yorku do Hambur
ku Lodž odjíždějí ve čtvrtek a v sobotu
Hamburako-Americká Linie jeat nejstarsf Německá Trans-Atlantická Paro
plavební Společnost a vlastní 147 lodi majících úbrnou anosnost 4125707 tun 76 z
těchto Jsou veliké námořní parníky zahrnující 24 dvouSrobových parolodí které ku
pohodli cestujících zvlášť zařízeny jaou Takový počet parolodí nevlastní žádná
Jiná společnost Ohledni přeplavu a cen obraťte ae na
HAMBURG -AMERICAN LINE
31 Emini společnosti Ke? York 1159 RanflolpU Street Chícap Dl
neb Jejich Jednatelů
Paroplav Spoi Sov-nemeckdho Lloydu
Po parolodích expresních nejrychlejší jízda přes
moře za 5 dní 15 hod a 10 minut
--slaSaS Ieplťvnl ceny --"'_
Po parolodích er přesáních a New Yorku do Břemen tttOO
" pravidelných s " M "
" expresanfch t Břemen do Kew Yorku i-MM
M pravidelných s " ' " " VMi Stí
HLAVSÍ ÚftADOVNA:
OELEICHS S5 CO
S Bxsavdwy ZT-" TTcxle
HLAVNI JEDNATELE PRO ZÁPAD
HOBOKO
JwuU ucpány lenhé neb chorobná četné napo
řádky ae objcrí Nemohou močovou kyselinu
i krve odstranltl Pícháni to sraleeb t zádech
a po stranách budou toho následkem a dna rod
natelnoit atd se ukáže Nei nečekejte aine
duh se rozmaže ale Ihned Dra Fetra HOBOKA
ožijte O podrobnosti adresujte:
Hoyne Ave Chicago
Ass'n Pivovar
Stables 1623 Davenport St
rHERE NEVBR WAS BUT ONI
ELDREDGE
It was placed at the Highest Standard
years ago and it ís nght there yet
1! OT HOW CHEAP BUT HOW GOOD
NOT HOW TRASHY BUT HOW RELIABLE
THE OLD RELIABLE ELDREDQE
The Wheel that has for years held the
Enduraace Records of the World
The Wheel that Runs Easier than any
other
The Wheel that is alwaya Up-To-Date
and Ahead with Improvemeuts
A WHEEL TO BE PROUD OP
Eldredce Riders are Respected
Eldredgb Riders Get Satisfactio
git cataloouc
and 8cc wkv
Katlonal Sewing: Machlse Co
BELVIDERE ILL
tt Jacksea BenL
CHICAGO
n Xeada Street
ncWTOIX
davussexilVLo 5s Co
&3-Oa SMZlsoxxa Stxt Oxicavg-3 XU
Smýšlení kapitalistfi
Kdyby lid dělnický se nespol
Čoval a nedomáhal se všemi zá
konnitými prostředky zlepšení
svého stavu byl by konečně tak
ujařmen že by fce stal skutečným
stavem otroků Bohíči _ kteří
mají beztoho stát a zákony ve své
mocí by pomocí jich dělnictvo
tak ujařmili že by se skutečným
otrokům podobalo Choutky bo
háčů vyslovil před průmyslovou
komisí ve Washingtonu pan
Thompson tajemník Southern
Industrial Convention z Hunters
ville Ala Před komisí tou se
vyslovil asi následovně:
"Dělnické organisace jsou nej
horiím nepřítelem jakého vláda
má ať již doma nebo za hranice
mi Ony ohrožuji další trvání
republiky a příští celou lidskou
společnost Dělnické organisace
jsou více nebezpečny než vojsko
na celém světě a povinností vlády
jest učiniti je neškodnými Koho
chtí dělnické organisace zničit
proti tomu prohlásí buď stávku
nebo boykot Jest to jedovatá
bylina v lidské společnosti hro
zící otráviti celou vzdělanost a
lidstvo Proto třeba jednat s
vůdci dělnických organisací jako
se zemězrádci a zločinci a jest
nejvyšší čas ve směru tomto za
počít jednati neb nestane-li se
tak dost rychle bude snad brzo
již pozdě zachrániti lidskou spo
lečnost Stávky jaké v posledních le
tech byly podnikány měly by
býti vůbec trestány jako zločiny
Mnozí vůdcové dělničtí jsou soci
alisté kteří se přidávají k dělni
ckým organisacím jen proio aby
KONŠULÁT SPOJENÝCH STÁTŮ V TIEN TSINU
Tien Tein jest veledůležitým místem Čínským ležícím asi na půl cestě mezi Taku
a Pekingem na řece Pei Ho Krajina ta 86 stala clřjištřm povstání boxerů a
zde byl sbor námořních vcjínfi 7 nřkolika váleíných lodí v Taku kotvících
ze zálotiy napaden Kaše vyobrazení představuje tířadní budovu konsula
Bpoj Států v Ticu Táiiu
je mohli použiti pro svoji státu
nebezpečnou propagandu Zhoub
nou činností těchto lidí uvolňová
ny jsou svazky kterými společ
nost dosud držána byla pohroma
dě Lidé ti učí se nevážiti si
práv jiných osob utlačují slabé a
smějí se zákonům na ochranu
organisované společnosti uzná
vají pouze zákony dělnickými oř
ganisacemi spracované ostatní
vše považují za zbytečné a zájmům
svým nepřátelské
Dělnické organisace domáhají
se třídního zákonodárství jež jest
v odporu se základními zásadami
svobodných institucí a vlád bo
jujíce proti každému kdo k jicli
svazku nepatří nejopovržlivějšími
prostředky a snaží se zničit exi
stenci každého kdo aechce státi
se členem unie Chtí zničit vol
nost uzavírání smlouvy mezi za
městnavatelem a dělníkem před
pisovat dělníkům jak draze smí
prodat svou práci a nutit podni
katele aby platili za práci více
než má ceny Dělnické organi
sace žádají propuštění lidí kteří
vydávají v nebezpečí vlastní své
životy v dobách stávek aby hájili
zájmy zaměstnavatelů a nechtí
těmto dovolit po vybrané stávce
zaměstnávat lidi kteří jim ve
stávce pracovali nýbrž aby vzali
do Juřica ty lidi kteří Životy jejich
ohrožovali majetek jejich ničili a
pácha'i zločiny Vysmívají se
nejvybLíai soldům echtí poslou
chat soud aich roZka-ú a t atí zma
řit polední rbranu rhríi'cí ná
rod před libovůlí tkHah opovrhu
ji! 'ch zákonem
Tomuto uiCtvírru řdeuí musí
býti ličíaia konec přiš lými záko
ny d!j nichi tiLvky a hr koty
musí býti trf stiny _o téžkf zloči
ny a stávkáři boykctíft a všichni
kteří !roí v oobě s ávek jiným
pracovat místa stánkářů jako
zločinci"
Dějiny hnutí dělnického nám
vyprávějí že v celém světě v mi
nulém století byla stávka dělníků
považována za zločin a ve Spoj
Státech ještě před 20-25 lety
byly v platnosti zákony o spik
nutí dle nichž dělníci stávkující
často byli trestádi To však již
minulo a nevrátí se více kdyby
podobní Thompsonové sebe více
na stav nynější láteřili Unie děl
nické jsou dnes mocí a té ustoupí
nejen všichni zpátečníci ale í
zákonodárci a soudcové tak že se
páni kapitalisté chtě nechtě musí
smlouvat! s dělníky o příslušný
podíl z výtěžku práce a kapitálu
ČEŠI V AMERICE
1 Jan Dvořák 1 iletý klouček
v Chicagu oslavoval prohlášení
neodvislosti americké střelbou z re
volveru Mezi slepé patrony se
mu připletla též nabitá a klučík si
střelil náboj do dlaně Bude míti
štěstí neostaneli mu ruka zmrza
čená I Ve školním okrsku kewaun
ském byl zvolen p J H Janda za
pokladníka 102 hlasy jeho proti
kandidán p C V Mašek obdržel
94 hlasy Ve schůzi občanů bylo
usnešeno vyučovati 10 měsíců v
roce
1Í Na pozemku českoamerického
Sokola v Kewaunee byla kopána
jáma pro vztýčení nového stožáru
pro prapor a vykopány byly při
tom zbytky kostry indiánského ná
čelníka Při kostře nalezeny růz
né měděné ozdoby z čehož se
soudí že pohřbený tu před dávný
mi lety Indián byl náčelníkem
II New Yovské Listy zajisté si
nečiní nárok na název "noviny''
neboť zprávu o hrozném požáru a
ztrátě životů lidských v Hoboken
přinesly až v pondělí kdežto ne
štěstí ono se událo hned v sobotu
Zajímavé jest že v Texasu vychá
zející Svoboda a New Yorské Li
sty se zprávou tou nám zároveň
došly Neštěstí se stalo u New
Yorku a časopis v místě vycháze
jící o něm své čtenáře zpraví po
zději než list vyšlý 1000 mil daleko-
í Josef Wachala v Házen Ark
se chystal oslaviti zlatou veselku
svých rodičů kteří již přes 50
roků tímto životem spolu kráčeli
Děly se již přípravy ku slavnosti
ale na několik dní před tím babič
ka onemocněla a v den kdy měla
míti zlarou veselku doprovázeli ji
četní sousedé do hrobu
V Chicagu vzniknul oheS
v domě krajana Bartuška a než
hasiči přijeli zachvátil celý do
mek Mimo Bartuška tam bydlely
dvě jiné české rodiny jimž shořel
veškeren nábytek Také souseda
Tomana domek byl plameny za
chvácen ale tea se podařilo hasi
čům přece obhájiti ač na něm
značná Škoda učiněna Nájemníci
Bartuškovi Sinkula a Novák
utrpěli však nejciteluější ztrátu
poněvač jim shořel všechen náby
tek aniž by pojištěni byli kdežto
ostatní škody jsou pojištěním kry-
ty-
Tí Paní Wisteinová manželka
českého lékaře J L Wisteina
v Chicagu byla jedinou z českých
uchazečů o přijetí do státní uni
versity illinoiské Složila s úspě
chem těžkou přijímací zkoušku a
byla zapsána pro příští vyučovací
období za posluchačku lékařství
na illinoiské fakultě lékařské
1 Krajan Jaroslav Král v Chi
cagu spadl se schodů stravního
domu 1 výše 25 stop na chodník
a než se dostavila ambulance aby
jej do nemocnice dopravila byl již
mrtev Král byl 34 roky stár a
dosud svoboden Při vyšetřování
koronerovu se zjistilo že byl na
pilý a ve stavu nepříčetném spadl
přes zábradlí schodů
1 Z Házen Ark píše p J
Klekar do Svornosti: "Co týče
se veřejného života můžeme být
spokojeni neboť zde požívají Ce
chové vážnosti jak u sousedů tak
u obchodníků Přednější rodiny
Amerikánů pokládají si za čest
býti pozvánu mezí Cechy a dávají
to na jevo při každé příležitosti
Rádi se s Čechem pobaví a žertem
se vydávají také za Čechy My
ovšem tu poklonu přijímáme jako
by se rozuměla sama sebou neb
si ji zasluhujeme pro přičinlivost
v hospodářství a spořádaností v zá
bavách jakož i jednomyslnosti při
volbách a vůbec všady si dá Cech
na tom záležet aby byl dobrým
občanem a sousedem Ze si zde
Češi dobyli uznání je důkaz že
zdejší lid není tak nepřátelsky
k seveřanům zaujat jak bývá v 0
byčeji tvrdit"
II O tom že barvy praporu če
ského jsou bílá a červená nikoliv
napřed červená a pod ní bílá na
psány byly již celé knihy ale naši
krajané tomu dosud věřiti nechtí
Snad je k tomu svedli verše Ha
vlíčkovy: "moje barva červená a
bílá" tak že dávají na českém
praporu stále přednost barvě čer
vené O tom zase píše cleveland-
ská Volnost při příležitosti výletu
Patronátu Čes Nár Síně Čteme
tam: "Nejvíce bijí do očí tak
zvané "české" prapory jichž na
početli jsme na Broadway tři: na
hoře červené dole bílé pole To
barvy české nejsou! Bílé pole je
nahoře a červené dole Jeden do
cela měl tolik kuráže že k oběma
polím přidal zelené 1"
1 Pan Ed Krejsa z Clevelandu
se odebral do Čech aby se na
pražské konservatoři v hudbě zdo
konalil P Krejsa studoval hudbu
na newyorské hudební akademii
za řiditelství dra Dvořáka ale
ubírá se ještě na pražskou konser
vatoř aby se tam asi po dva další
roky studiu hudby věnoval
H Řád Pravdomil č 131 Č S
P S v Clevelandu pořádal minu
lého týdne soukromou slavnost na
počest přejetí 22 nových členů na
jednou Řád ten čítá nyní 116
členů
H Z oslavování 4 července bude
míti nemilou památku ijletýMat
Roubík sazeč u časopisu Vlastě
nec v La Crosse Wis pakliže
jej oslava nebude státi život Po
koušel se o vytažení střelného
prachu z kanonku uáboj však vy
buchl a chlapci vjel do břicha
Spůsobena mu byla rána velikosti
pěstě a náboj vniknul až do střev
tak že to bude velikým štěstím
vyvázneli z tobo životem
1 Český Veslařský spolek new
yorský zvítězil při veslařských zá
vodech novoanglických klubů od
bývaných v Bostonu Mass Osmi
veslovka Českých veslařů dorazila
první k metě naznačené předstih
nuvší následující loď o celou lodní
délku Tím se českým veslařům
newyorským dostalo první ceny
při závodech těch udílené Ve ví
tězné četě té jsou následující ve
slaři: B Cihlář F Vilda T
Šetinger V Strnad J Novotný
B Pospíšil J Kašpar a K Voří
šek Kormidelníkem byl veslař
E Kalina
i! Katastrofa na přístavišti brem-
ských parolodí v Hoboken si vy
žádala ďle všeho tři životy Čechů
jak dalece se až posud zjistilo Na
lodi Saale která shořela byl za
městnán český lodník Hugo Češka
který měl milenku A Koptovou
již na loď pozval by se s ní před
odjezdem rozloučil Koptová vzala
sebou na loď též 5letou dcerušku
své sestry z Brooklyna a od doby
té jsou všecky tyto tři osoby po
hřešovány tak že se vším právem
soudí že zahynuly
1 Jak se z Jednoty dočítáme
jest v Allegheny City českým
správcem tamní katolické osady
A Houšť Není tomu příliš dáv
no co se ze St Louis ztratil páter
stejného jména zanechav tam asi
za $10000 dluhů Po nějakém
STATE OF OHIO City of Toledo I
LucasCoonty
Fr JCheoey odpKsáhnul ie Jest stariim
(lénem Hrmy ř J Cheney Co provotujtoi
obchod v méště Toledo okrwo a míota uve
deného a ie imininá flrma vyplatí obnos Jed
noho sta dol art T jednom akaídem pNpadi
v nřml katarrh nebyl by vyléten nzivinim
HaU s Catarrh Cara
FRANK J CHENEY
OdpHsihnnto a podeiwano v mé pKtomnogtl
anea a ne 10 prosince inm
A W GLKASOJI
noUf
Hall'a Catarrh Cure lest ailvia vnltrat a
ttloktOe pKroo na krev a aleday Patlete st
pra dosvéafeni idinu
r J CHESIT a CO Toledo O
Pfodtva ae lekarnf kt ss 71c
Bail Varna ťUulky Jaoa BJks
čase se vyskytnul ve Fayettevillu
v Texasu pod jménem Halst či
nějak podobně načež byv vyzra
zen opět se ztratil Rádi bychom
věděli je-li ten pan A Houšt
v Allegheny tentýž co zanechal
krajanům st-louiským tu drahou
upomínku asi $10000 na svou
vzácnou osobnost a je-li to týž
zdaž má již úplnou absoluci těch
hříchů tak že může opět veřej n£
pod svým pravým jménem vystu
povati OD NAŠICH DOPISOVATELŮ
WASHBURN Minn 2 Čce
Ct Red Pok Západu Přijměte
těchto pár řádek jimiž chci širší
mu čtenářstvu oznámiti také něco
z našeho okolí Úroda nám tu
letos rnnohjo nevynese neb je vše
suché Pšenice se sekají na sena
neb jsou suché částečně od štěnic
částečně od úpalu slunečního
Brambory a koma ještě se drží
obstojně a co toto píši tedy prší
což bylo již tak toužebně očeká
váno Máme to tu letos jako
bývalo před lety v Nebrascesuchr
od časného jara ale doufám že se
to nyní změní Čtu tak často o
amerických Češích ve Vašem listu
kterak jejich zlozvyky káráte Píše
se také o tom že lidé pocházejí z
opic u našich lidí to není nic div
ného neboť o každé schůzi musí
býti toho moku vždy několik
soudků No asi za 25 let budou
našinci také jako ti Amerikáni V
anglických novinách jsem ještě
nečetl takové rouhavé řeči proti
bohu jako v českých a také v nich
není tolik oznámek bálů a divadel
při čemž se vždy nějaká ta švanda
strhne Myslím si však že když
je ten lid z opic marně do něj
něco rozumného tlouci Ale se
všem a to není tak jsou jen někte
ří co dělají národnosti ostudu ale
ono se to shrne na všecky
S pozdravem JWKutcher
Pozn red — Pan Kutcher bude
asi český Kučera a on v angli
ckých novinách nečetl ještě nic
tak rouhavého proti bohu poněvač
asi těch anglických novin ještě
málo viděl V anglickém jazyce
jsou časopisy náboženské i proti
náboženské věrecké i nevěrecké
avšak obyčejné denní a týdní listy
se s otázkami náboženskými neza
bývají Zdá se že je pan Kutcher
také jedním z těch kteří ve vypití
soudku piva při schůzi spatřují
nemrav ale nositi v jedné kapse
láhev s kořalkou a v druhé revol
ver jako je to u Amerikánů zvy
kem v tom nic zlého nevidí Je
sice hodno politování že se našin
ci rádi napijí a pak se i poperou
ale Američané v tom ohledu jsou
daleko horší poněvadž oni v hádce
hned sahají po zbrani a pak teče
krev kdežto naši lidé si jen na
fackují Lék proti letní nemoci Nikdy
nechybil
V květnu děcko našeho souseda
trpělo nemocí letni a lékaři vzdali se
veškery naděje na jeho uzdravení
Vzala jaera láhev Chamberlain'8 Colic
Cholera and Diarrhoea Re medy a dala
jsem jim ji se slovy že jistou jsem
dobrých účinků při užívání dle návo
du Ve dvou dnech děoko úplně se
pozdravilo a dnes jest zdrávo a silno
Odporučila jsem lék tento často a ne
víro ze by kdy býval chybil — Paní
Uurtis Baker Bookwalter Ohio — Na
prodej u všech lésárnibů
Železniční fcájky — II
Mladík jeden ubíral se do Chi
caga aby 6e tam oženil a jel ve
spacím voze tak aby byl hezky od
počinutým pro obřad následovní
ho dne Nemohl však spáti a když
nevěsta uviděla červené nevyspa
lé jeho oči a kterak umdleným
jest myslela že byl opilým a od
mítla si ho vzíti což mělo za ná
sledek že obrázek jeho co mrtvé
ho v časopise se octnul
Morálka — Do Chicaga jeďte
vždy po Northwestern dráze a spát
budete jako zabitý tak že přijedete
tam čerstvý jako ryba
Podporujte domícl firmy
Existuje patnáct roka
'tarasto Menriters"
PolUtinl Dretl ohni bleška a tornádu m
Jetek farmersk f l městsky
Home Fire Insuraice Co tfOmaHa
1218 Xxxxauaa vlI
Faraeťí and Merchants Ins Co
tf LÍECllS
n 15 av O -mí
Společnosti domácí Kál ae mnwrtatne aviak
poa jeanon správou jejii tasadou jest
poctiT jciQuní s okolními zásadami
Ppravedllvá ttrlty vyplatí m hned po Jich
ijlltenf F anner's a Herchao' lna Co oprav
nf na Jeat ti letos k obchodováni v Kamas
Illinois a WlsoofMla a pHnáM se stát tfc-n
tisíce dolar ku srelebováni domácích aávoda
a podniká
Společný kapitál IKOmoro
Společný přebytek pro poJlHlné SMSW 0D
Společný majetek M47HRM
Straty vyplacen UMJIMM
Miliard r rnakkaaear n p
LsoaMas P fnnkka— r taj