Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, July 10, 1900, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    A
'"7
ZÁPADU
t0
-POKROK
'01
Zaloin l$71--Boéník XXI
OMAHA NEBR Y tfTERl DNK tO ČERVENCE 1900
Drojtýdouiiíka lloóuík VIII číslo 8Q
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
POLITICKÉ
Střfbrařští republikáne
odbývali národní konvenci svou
ve Čtvrtek v Kansas City jednání
jejich však mnoho pozornosti sobž
nevyžádalo neboť táž soustředěna
byla témŽř výhradně na konvenci
demokratické kteráž o den dříve
tamže zahájena byla Jednání
zahájeno jelikož předseda výkon
ného výboru Teller z Colorado ]
ochraptělým byl F T Ranso-1
mem z Nebrasky a záhy ukázalo
se Že přítomní delegáté témSř do
posledního pro jmenování Bryana
a Towne-a — navrženců to popu
listických — jsou Delegáta pří
tomno bylo celkem 1408 z nichž
nejvČtŠÍ počet připadal na Kansas
287 Nebrasku 250 a lowu 160
Ohio a Minnosota míly po 100
delegátech a mimo těchto přítom
ni byli delegáté z Idaho Wiscon
sinu Washingtonu Indiány I III
noisu Arkansasu New Jersey
Utah Louisiany Californie So
Dakoty N Drkoty Colorada
Texas Montany a Oklahomy —
Výsledkem jednání pátečního a
sobotního bylo že jmenován za
presidenta Bryan a za místopresi
denta Towne Poslednější však
nominaci rozhodně odmítnul a
konvence odročila se když byla
dříve dala výkonnému výboru
právo místo ono vyplnili Výbor
s tím dlouho nečekal neboť již v
sobotu v noci ohlásil že usnesl
se na navrženci demokratickém
Stevensonovi - V přijaté plat
formě požaduje se zavedení bime
talismu a svobodná a neobmezená
ražba stříbra požaduje se odvolá
ní zákona umž měna nase na
podklad zlatý postavena požadu
je se potlačení trustů a monopolů
požaduje se náležitá ochrana před
vtíráním se evropského kapitálu
vyslovují se sympathie s Boery a
vůbec požaduje se neb schvaluje
se celá řada věcí jež též i v plat
formě demokratické obsaženy
jsou
Jedení! dva?
Demokraticky1 výhnr národní
dosud sc nerozhodnul jakého U
noviska zaujme v otázce místo
presidentské zda státi bude totiž
na tom aby Čekanec populistický
Towne čekanci demokratickému
ustoupil Čt zda ponecháni budou
pro úfaJ onen čekanci dva jako
tomu před čtyřmi roky bylo Vůd
cové populističtí hlavně z Nebra
sky Kansas a bo Dakoty jsou
toho náhledu že ustoupení kandi
dáta populistického a schválení
demokrata zájmům strany by ublí
žilo a do případě i ztrátu států
výše uvedených pro Bryana při
vodilo a proto jsou pro ponechání
lístků obou
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Yelfcý požár — -
jímž za několik milionů škody
spůsobeno vypuknul ve čtvrtek z
rána následkem udeření blesku
závodě a skladištích Standard Oi
Co v Constable Ilook Bayoane
N ] Závody a skladiště obsa
hujfcí 365 - obrovských nádržek
petroleje zaujímají téměř 600
akrů a blesk udeřil do jedné
nich po 1 hodině ranní a požár
kterýs nasieaitcm iono cit teiy
den a celou noc řádil Výbuch
byl na několik mil slyšitelným
následován byl řadou výbuchů
dalších neboť celkem 32 nádržky
po zasaženi požárem vybuchly
Sota 50 yardů od nádržky ble
skem zasažené stál hotel Bayview
v němž přes 50 dělníků ve skla
diíti zaměstnaných se stravovalo
a vyváznutí jejich považovat! lze
přímo za zázračné neboť v té mže
okamžiku hořící petrolej jako řeka
se rozlil V ničeno vše co v cestě
jeho stálo Hořící proud vlil se
do potoka Kíll von Kuli a tímto
dostal se pak do zálivu kterýž v
málo minutách v hořící moře se
proměnil Možnost toho byla
na štčstf zavčas spozorovina
tak na 50 lodí tam zakotvených
vléčnými parníčky odvlečeno na
řež Činěno vše možné aby bořící
petrolej dále rozšiřovat! se ne
mohl čehož docíleno tím le
činěna na vlnách jakási hráz
kmenů kteráž rozlévání se petro
leje zabraňovala Se strany pev
niny zase pracováno vyhazováním
oříkopů a náspů při čemí zamést
nán byl každý kdož jen lopatou
neb motykou viádnouti dovedl
Skoda odhadována na í 2 500000
a možtiá " Že ještě větší býti se
ukáže V závodě zaměstnáno by
lo na 2000 dělníků kteří však
dlouho bez práce nebudou an se
stavbou dílen nových bezodklad
ně započato bude
Tornádem
navštívena v pátek odpoledne se
verní Část okresu Hardin la a
obrovské škody na úrodě spůso-
beny Z Eldera oznámeno že
nejvčtší škody spůsobeny v okolí
Steamboat Rock kdež vichřice
ásledována byla průtrží mračen
kterouž dílo zhouby dovršeno
ak velké spousty vody spadly
viděti nejlépe z toho Že v Mar-
halltown řeka Iowa v jedné ho-
ině o plných pět stop vystoupla
Z Wisconsinu došly téhož dne
právy o podobném řádění vichři
ce a značné škody spnsopeny
hlavně v okolí Berlin Manitowoc
armersville Aukau a Oshkosh
Policie je prý vinna
V St Louisů obvinila v pátek
velká porota v závěrečné zprávě
své policii z neschopnosti jakouž
při zjednávání pořádku v době
távkv proievila Dle náhledu
velké poroty jest prý vlastně po
icie za značnou část výtržností
zodpovědnou neboť nekonala prý
svou povinnost a mnohé činy ná-
ilné prováděny prý byly za pa
trného souhlasu policie
Cyklonem a průtrži mračen
navštíveno bylo v sobotu odpole
dne Kalamazoo Mich a spůso-
bená škoda při neimensím na
I100000 odhadována jest Bouře
trvala půl hodiny v kterémžto
čase přes 6 palců vodv spadlo Z
í-pia tady Duaov sanesen y d
w a V 1
střechy a v několika obchodech
spoustami vody veškeré téměř
zboží zničeno Městsky park byl
vichřicí téměř zničen a v ulicích
troskami - doprava téměř úplně
přerušena
Neštěstí na jezeře
Z Clevelandu oznámeno v so
botu že prudkým vichrem překo
cena byla toho odpoledne na jeze
ře Erie yachta "Idler' náležející
John a James Corrigaoovi při
Čemž Šest osob utonulo Yachta
plula z Huron do Clevelandu a
když as 6 mil od přístavu se na
lézala zachvácena byla bouří a v
několika minutách na dno jezerní
pohroužena byla Paní James
Corriganová se třemi dcerami
vnučkou a dcerou Johna Corriga
na nalézaly se v kajutě a nechtěly
za žádnou cenu následovati pří
kladu pí John Corriganové kte
réž když při potápění yachty vlna
mi smetena pohovky zachytiti se
podařilo Všech Šest lodníků se
též zachránilo a všichni vyloveni
a do Clevelandu přiveženi rybář
skou jednou lodí kterouž zavčas
spoíorovaui byii
Osudný požár
Pittsburg navštíven byl v sobo
tu požárem jímž téměř za lioo
000 škody spůsobeno a při němž
Čtyři hasiči usmrceni a šest jiných
pútaueuo Požár vznunut ve
sklepě Evans & Co obchodu 8
nádobím na 5 ave mezi Wood a
Market ulicemi a plameny rozšíři
ly se tak rychle že uznáno za
nutné další čety hasičské namísto
požáru povolati Když plameny
již uhašeny byly a hasiči už jen
odklizováním trosek se zabývali
propadla se pojednou dvě poscho
dí a pracující na nich nebožáci do
sklepa svrženi a troskami zasy
páni Ihned přikročeno k od
strkování trosek a k pracem za
chraBovacfm a po několika hodi
nové práci podařilo se konečně í
posledního mule ven dostati Z
raněných as dva ranám svým nej
spíše podlehnou '
Sánovraždo
požitím kyseliny karbolové 'pá
chala ve Čtvrtek v Chicaga porod
ní bába pí M Heisigová Táž
zatčena byla pro násilné vypuzení
plodu a vedena byla ze stanice
Engelwoodské do vězení okresní
ho aby tam rozhodnutí velké po
roty vyčkala a vyžádala si by
doma zastavit! a s manželem a
dítkami rozloučit! se mohli Bylo
jf vyhověno v nestřeženém však
okamžiku uchopila láhev kyseli
ny a vypila ji dříve nei jí v tom
zabráněno býti mohlo
Bryan a Stevenson
E Stevenson z Illinois navr
žen za místopresldenta
lAdlal
Jednání nánSdní konvence de
mokratické skončeno v pátek od
poledne navržením bývalého mí-
stopresidenta z doby Clevelando-
vy Adlai E Stevensona z Illinois
za místopresldenta a sice nomino
ván týž když Hill z New Yorku
vnucovanou mu nominaci onu co
nejrozhodněji odmítnul Hillovi
uspořádána při přednešení jména
jeho ovace kteráž snad 1 onu při
nominaci Bryana předčila
Jednání páteční zahájeno bylo
10:45 dopoledne a po obvyklé
modlitbě přednešené rabínem
Meyersem z Kansas City přikro
čeno ihned k vyvolávání jmen
států za účelem nominaci pro
místopresidenta a s čtením jmen
započato za hluku takého že z
počátku delegace ani nevěděly o
co se jedná Arkansasskou dele
gací postoupeno místo Illinoisu
k nominaci Stevensona Při dal
ším čtení jmen států postoupeno
Connecticutem místo Minnesotě
kteráž nominovala navržence po
pulistického Charles A Towne-a
jehožto nominace podporována
Coloradem Delaware postoupil
místo New Yorku a když jedním
z vůdců Tammanystických Da
vid B Hill nominován rozpou
tala se konvencí bouře jakéž
rovno tam dosud nebylo Mezi
tím čo delegáté nad nominací
touto jásali prodral se Hill ku
platformě kdež shromážděným
vůdcům ohlašoval že nominaci
nechce že si jí nepřeje a že ji za
žádných podmínek nepřijme A
tomuto rozhodnutí svému zůsta
věrným a také je v krátké řeči
konvenci sdělil Poděkoval struč
nými slovy za poctu mu prokáza
nou avšak nominaci prý z příčin
osobních a podstatných přijmouti
nemůže Tsou prÝ v konvenci
muži kteří pro úřad onen lépe se
hodí a nebylo prý vůbec sprave
dlivým jméno jeho bez svolení
jeho konvenci přednést Georgií
nndnornvíSna nminjre StevesSC-
---
uova a Idahem postoupeno místo
Washingtonu kterýmž nominován
James II Lewis z Washingtonu
V dalším podporována nominace
Stevensonova Virginií Iowou
Kcntucky Mississippi Missouri
New Hampshire a celou řadou
států jiných kdežto nominace
Hillova podporována Louisianou
New Jersey Delaware a North
Dakotou a nominace Towne-ova
delegací massacnusettskou a ne
vadskou Delegací ohioskou mi
mo to navržen také ještě A W
Patrick z Ohio Po skončení řečí
nominačních přikročeno k hlaso
vání a výsledek téhož než změny
pro Stevensona učiněny byl ná
sledovním: Stevenson 559 Hill
200 Towne 89 % Patrick 46
Carr 23 Smith 16 a Hogg a Dan
forth po 1 Dříve než sčítání
hlasů však oznámeno býti mohlo
započato s měněním hlasů ve pro
spěch Stevensona a sice přenese
ny na něho hlisy North Caroliny
Floridy Louisiany - Múutauy
New Yorku North Dakoty Ten
nessee Hawaii Californie Con
nectieutu Nebrasky South Da
koty a Washingtonu tak Že cel
kem 743 ?4 hlasu obdržel
Pro jednotlivé kandidáty hlaso
váno bylo následovně:
Stevenson
Alabama 3
Arkansas 11
Californie 15
Colorado 8
Connecticut 9
Delaware 4
Florida 4
Georgia 26
Ihinois 48
Iowa 26
Indiána 28
Kansas 20
Kentucky 26
Matné 10
Massachusetts 6
Michigan t%
Mississippi 18
Missouri 23
Montana 2
Nebraska 6
New Hampshire 9
Oregon 5
ťennsylvanie 64
Rhode Island 8
South Carolina 18
boutnuakota 2
Texas 30
Utah 6
Vermcnt 8
Virginie 24
West Virginie 12
Wisconsin 21
Wyoming 6
Alaska 6
Arizona 5
Indián Territory 6
New Mexico 5
Oklahoma 3K
Dis of Columbia 6
Celkem 5594
Patrick
Ohio 46
Carr
Montana 1
North Carolina 22
Celkem
Smith
23
Marvland
16
Hogg
Missouri
Danforth
Missouri
Hill
Alabama 19
Delaware 2
ťlorida 4
Idaho 3
Louisiana 16
Massachusetts 13
Missouri 6
Montana 3
Nevada 4
New Jersey 20
New York 72
North Dakota 6
Oregon 2
Tennessee 24
Hawaii 6
Celkem 200
Towne
Arkansas
Californie
Connecticut
Idaho i
Indiána v
2
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Missouri
11
5
18
3
10
2
1
6
8
3
1
Nevada
Oregon
South Dakota
Washington
Wisconsin
Arizona
New Mexico
Oklahoma 2
Celkem 89
Po přijetí obvyklých resolucí
vyslovujících díky předsedajícím
úřadníkům a městu Kansas City
za pohostinství zasedání konven
ce ve 3:21 skončeným prohlášeno
Statistika železnic
Dle výroční zprávy mezistátní
komise obchodní nalézalo se kon
cem úřadního roku 71 dráh v ru
kou správce konkursní podstaty
což bylo o 23 méně než před
rokem Během roku ustanoveni
správci konkursní podstaty pro
16 dráh a u 39 byli správcové
soudem propuštěni Tratí jedno
duchých bylo ve Spojených Stá
tech ceíkem 189294 míle což
bylo o 2898 více než před rokem
Všech tratí počítaje v to 1 tra
tě poboční a přěšmovací bylo
252364 míle Parostrojů bylo v
užívání 36703 — o 469 více než
před rokem a všech vozů dohro
mady bylo i3759i6 — ° 4974a
více Zaměstnáno bylo na drá
hách 928924 osob o 54466 více
než loni Kapitalizace všech dráh
obnášela $11033954898 neboli
$60556 na míli a z toho 59 39
procent žádných dividend neneslo
Dluh železniční dluhopisy zaji
štěný a úroky nesoucí obnášel
$572410746 — Cestujících do
praveno bylo v uplynulém roce
523176508 — o 22109827 více
než před rokem a nákladu vezeno
959763583 un — 0 80757276
tun více Příjmy dráh obnášely
333to6i8 o f63284497
více a výlohy 1050008909 o
$38995723 více Dividend vy
placeno 1111089936 — Kúra
zu přiřlo za rok celkem 44620
osob a usmrceno jich 7123
počtu toho připadalo na cestující
239 zabitých a 3442 raněných
tak ie přišlo jedno zabití na kaž
dveh 218002 cestujících veze
ných a jeden raněný na každých
131798 cestujících
DČsná vedra
panovala v minulých dnech v
Chicagu a úmrtí úžehem sluneč
ním byla tam na denním téměř
pořádku Největší počet úžehú
oznámen ve čtvrtek kdy událo se
pčt úmrtí a 13 onemocnění Za
týden událo se 27 úmrtí a 96 one
mocnění K nové stávce
zřízenců pouličních dráh hrozí
dojiti v St Louisů Dělníci tvrdí
totiž že společnost nedostává zá
vazku že výhradně jen ze sezna
mu dělníků dřívějších nové síly
přijímati bude dokud by všechna
místa zaplněna nebyla nýbrž že
přijímá dělníky kteří dosud nikdy
u dráhy pouliční nepracovali —
Všechny unie místní slíbily dělní
kům mravní i hmotnou podporu
Z KUBY
V Havaně jednáno ve čtvrtek
novou radou městskou o návrhu
na vyplacení zadrženého žoldu
vojska kubánského týž však pad
nul a to proto poněvadž většina
dospěla k náhledu že vypořádání
dluhu toho nepřísluší městu ný
brž ústřední vládě ostrova
Tři pluky pěchoty 2 5 a 8
byly odborem války 1 Kuby od
volány tak že nyní tam již jen
dva pluky vojska našeho zůstá
vají
DROBNÉ ZPRÁVY
Ve Fort Dodge la přišel
ve čtvrtek ku zmrzačení Will
Krempein Vybuchl mu totiž v
ruce dynamitový "fire eracker'' a
ruka v zápěstí mu utržena
V Iowa City la vypuknul
ve čtvrtek v residenční části mě
sta požár jímž za více jak £25
000 Škody spůsobeno
Dle zpráv ze 125 měst přiřlo
při oslavě svaiéhq džulaje 30 osob
o Život a 1325 bylo jich poraněno
— Požáry od ohňostrojů vzniklý'
mi spůsobenoza $123325 škody
V Ackley la dostal se v
sobotu při přešinování vozů želez
ničních brzdař Wrigley mezi ná
razníky a cyi na miste usmrcen
V Kensington Pa vypukl
sobotu požár v loděoici Cram-
pově a za více než ?2ooooo ško
dy spůsobil Jen velkému úsilí
hasičů jest co děkovati že plame
ny nerozšířily se též i na válečný
náš parník "Alabama"' a na ruský
křižák "Variag'' jež u hořícího
doku zakotveny byly
V Hoboken N J vyloveno
neb ze shořelých lodí brémských
dostáno doposud celkem 146
mrtvol a soudí se že po úpl
ném vyzdvižení parníku "Saale"
počet tento 200 dostoupí
Zprávy spolkové
Rád Eliška Přemyslovna č 77 ZČBJ
odbývá svou půletní schůzi v ne
děli dne 15 července Všechny
členkyně jsou žádány by se do
sravily J Šteiger taj
Dramatický odbor
Těl Jed Sokol odbývá výroční
schůzi ve středu dne 13 t m v
8 hod večer v Sokolovně Jelikož
jest volba řiditelstva jest každý
žádán by se dostavil
Joe Mik řiditel
Bazární výbor T J Sokol
VSichni členové dostavtež se
dnes večer v 8 hod do schůze
J Janák taj
Tel Jed Sokol
Na příští čtvrtek připadá schůze
pulletní Nepřítomní podléhají po
kutě I- Janák taj
Neihorší nepříjemností leta jest
horko a neuralgie Nejlepšíuleh-
čující a léčivý prostředek proti
neuralgii jest St Jakobs Oel kte
rýž nervy sílí bolesti ulevuje a
pozdravuje
IVřnolio přátel
přiSlo mne minulé soboty při otevře
ni navštívili aine veuce 10 tes 110 a je
jak jsem pozoroval tčSilo zase ie nalezli
u mne tak veiny vyDcr oduvi vseno aru
ha Nižádný obchod dole v městé nemá
že vám nabídnout! cboži tak lacino po
něvadž práci svou konám si sám a nájem
té nízkým jest Jsem tu abych kraianom
vietřti Deníze a zva každého bj přisel si
zásoby mé prohlédnout! Mám otevřeno
koždodenoe a ntain aoptuané
Jsem jii 13 roka v tomto obchodfi
knton Sílel:
12 JO dni IJ uliít
ZtnUa životu v Trans vaalu
Moralisti uvažují o hrozní ztrátě živo
tů ve válce trftiiBVhnlsUd A přece obč-tč
ony rudly tam svího účele — věnovány
byly za poctivou zásadu Bylo by lep&ím
kázati proti zbytečným obitém lidským
Tisfce lidí podlehlí nemocím jež snadno
v zárodku potlačeny býti mohly Nežit
živnost hubí více života než ve válkách
utracováno Jich jest Užíváni Hostetteri
stomach iiillera mnoho životů by zachrá
nilo Zácpa zdá se býti mulickontf avšak
obraci se nebytnč v nčco horšího a čím
díle se zanedbává tím horSÍ Jest k vylé
čení Bitters líčí nezáživnost zácpu
spatnou chuť k jídlu a žlučoatost přiro
rozenč a trvale bez poškození systému
Jest dobrou pro každčho
tržnTzprávy
Chicago 8 července 1900
Píenlce ndrjuje ie nyní mile v ceue dobré a
to naslcdki-m toho Marné pontvadž jletým již
'ftžu kll-íí leťSní reetátnch cveiuzápaduí"h
dakko menaí budu než z poíálku očekáváno
Prodávala ní 1 78%(&797i pro srpen za 79®
KnkuNce v cenS znaSnS etonpla a sice zboží
hotová prodávalo ae za 4i%3U% pro srpen za
Ovea v ccnS stoupnul neboť prodává se zboží
hotové za ZVí&iKÍ a bily lUo 2 za 2HÍ@27
Žito v ceně se zlepšilo prodáváno za 80
Ječmen jept v cení ňezmenSné prodával se za
45@4Sc
LnSné semeno stouplo znaCnou nieroa prodá
valo tl80
Semeno bc jinku (tlmotby) prodává se za $310
a jetelové za $800
Cena hovizího dobytka jest proti min týdnu
o něco nižSÍ a tento prodává se za ceny následu
jící: Fěkni až nejlepRi voli prodávají se za $510
(S5-TS huben! až prostředni za $460@500jate(ni
a k žiru za $430@4-S0krávy za $29(@4 50 a jalo
vice za $300@5ú0 tezaeStí býci prodávají se za
$2:8n@335
Vepřový dobytek v ceně se zlepíil Pro
stFeduí prodával se za $515@550 zvláitě pěkný
a těžký za $520@55ú lehký za $5@550 Vět
šina prodejft byla po $585®5 42)4
Omaha 9 července 1900
Cena hovězího dobytka proti týdni minulému
značně se zhoršila a to jak následkem slabší
poptávky a zvýšené dodávky tak 1 následkem
toho že započato s přivážením dobytka z rančí
západuich kterýž ovSem dobytku kornou krme
nému vyrovnati se nemfiže
Přívoz u porovnáni s týdny předcházejícím
jevil se být následovním :
Hov Vepř
Slcop
Za minulý týden i ii2ó9 aoiift
Za tvden koní 30 Června Wui siiet
1091)9
Zatýder koně 23 června 14536 51578
Za týden koní 9 června 18113 49318
Za týdenkonč 1 června 12870 64410
10847
8898
7444
Za týden konfi 3 června 18907 8204
12838
Voli prodávali se za $4CO@520 krávy za $295
I&455 jalovice za $275®425 a voli k žíru za 1300
©410
Vepřový dobytek v ceně se "clepSiV Něj-
lépSí kusy prodávaly se po t510@512Ví Nej-
lep8i docílená cena byla 1520
Vejce jsou velmi laciné a eice ceratvé zaťtfc
Uiect
Máslo drží se v stejné ceně Obyčejné
{Hnlivi "ri išvic stolní za 15316c a z máslo
ven za 17@18c
Drůbež živá prodává se za tyto ceny: slepice
7®714c lhkachny 4@5c husy 4®5c krocani 8c
Seno v ceně značně stouplo nejlepši z
výšili $750 prostřední $850 z nížin Í5 50
KSže jeou ceny nezměněné čis 1 syrové za 7
í 9 5c) Msl solené 7c 689 tc!ccí8c „
St Lonis 9 července 1900
Pšenice byla v zdejSim trhu dnes ceny nižší
ozlmka červená číslo 2 prodávala se v elevalorn
78?fc79 ja trati 78S@79'4 pro srpen 784 a
pro záři 71
Korná stoji v ceně o něco výše Prodává se
čís 2 v eievatoru za 43 na trati za 4H
a pro ?áři 43'í
Bavlna zase v ceně stoupá Prodávala se
prostřední za 10c
— Malarii choroby jater a žlou
tenku větry nadýmání a bolesti
hlavy jakož i choroby žaludeční
vyléčí jistě Severovy Pilulky pro
játra Jistý a příjemný proti zác
pě Cena 25c
XJtLli! Ulili!
Nabízím ct svým krajanům nejlepM
tvrdé a mřké ulili za ceny nejnižší:
čisté přesáté a 2000 lib Dovážka rychlá
I LEVÍ 715 So !3th St
Telefon Mi
Čechové a jejich zápas
o samosprávu
Nákladem Pofc Zip wúána hýla ?
ůro?úrce přednáška pod výše uvedeným
názvem ktero připravil p h J Pal-
da pro literární klub Astorovy knihov
ny v New Yorku a úpravu paK pro me-
Bičnik Midiana jvtommy xeriotcsay
překlad přednášky tvoři broaurku Mt
stránek obsahující vyobrazení Jana
Husa Jana Žižky Jana Amose Ko
menského a Josefa Jungmana Cena
aoHze 10ctřeba v kolkách Dva seSity
rsKÍcníku Midland Monthly obsařiu-
jícf :uté2 předalšku r anghčine za
í5ctú Pokrok Zxpodu
Urjaha Web
Hotovíme
BREJLE
ířlspisobojeme
BREJLE
Prodáváme
BREJLE
Zkouiíme trak becpl
I JjU-h
Likařtki potfehy p
ířebg prě fMtMCM
1423 Fcnua tU
OrrwitCoons'
k """"V" tm I I