Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, July 06, 1900, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
Senátor Hoar proti rozpínavosti
(PokrOoTiol)
Na dně toho co nazývá se im
perialismem spočívá zásada kte
ráž bude-li přijrauta zvrátí celý
svět v zájmu despotismu Ona je
v přímém odporu se zásadou
o kterouž naše vlastní revoluce se
opírala a s kterouž tak dalece pří
klad náš zvrátil svět Jest to zá
sada že když po náhledu některé'
lín rt i mA i annk trAmK!iiM nM
dú zřízení jež některý lid sám si
zbudoval a udržuje pro sebe není
schvalováno pak tací cizí národo
vé mají právo zvrhnouti takovou
vládu a zmocnili se takové země
To jest zásada dle kteréž intelli
gentní Angličané dovozují právo
ku válčení proti Bocrům Oni
praví: "Vy ukládáte daH vy uklá
dáte přílišné obmezení na občan
ství a naturalizaci Vy ukládáte
nespravedlivou daS jisté třídě a
proto Anglie hodlá zakročiti Vy
nenecháte Angličany aby se po
díleíi na vašich právech za slu
šných a mírných podmínek'' —
Však ale když některý Angličan
kdekoliv hlásí se o občanství zříká
se poslušnosti své královny a jest
li je poctivý Člověk pak dojista
použije všech nově nabytých práv
v zájmu své nově přijaté země a
bez ohledu na zájmy anglické
Proto není Anglicku nic do toho
jaké podmínky jiné země mu kla
dou v Jest-li má vůbec nějaký zá
jem v té věci pak jest to dojista
ten zabrániti mu by se vůbec ne
dal znaturalizovat a aby neodložil
svou starou poddanost Zásada
tato jest v podstatě zásadou svaté
alliance — zásada kterouž i An
glicko samé pod vůdcovstvím Can
ninga zavrhlo po svržení Napole
ona Nuž však někdo musí býti roz
hodčím o tom zdali některý lid
používá náležitě svou vlastní zem
a svůj vlastní majetek aneb ne a
z nutnosti podle pravidla tohoto
mravokárce silný národ který
baží po území a majetku národů
slabších musí souditi o svých vlast
ních právech a povinnostech v tom
to případě Myslím že když An
glie Rusko Německo a Spojené
Státy budou na cestě ku sledování
té zásady naskytne se ještě jiná
otázka kterouž jsem slyšel již
vzhledem ku filipínským ostro
vům Jestli že my nezmocníme
se jich pak některá jiná velmoc
bude se domnívati Že ony nepou
iivaji naiezne sveno uzeml a
zmocní se jich Myslím že vdy-
cky shledáte ze David sezná Že
Naboth nepěstuje náležitě svoji
vinici Vždycky seznáte že někdo
komu se zachce vdovina jehněte
přijde k závěrku že náhledy vdo
vy o odchování téhož aneb o tom
jak je ustrojili nejsou nejlepšími
Naší imperialističtí přátelé zdají
'se 2tpCuiíúaíi na používání slova
svoboda Oni: mluví o tom že
jím dají dobrou správu "Dáme
jim takovou správu jakou uznáme
pro ně za přiměřenou" "Dám
jim lepší správu nežli měli dříve"
Nuž takováto vyjádření jsou uráž
kou svobodnému člověku a svo
bodnému lidu V takovémto vy
jádření jest jako v semenu zárodek
všeho ' despotismu a veškeré tyra
nie -Vláda není darem Svobod
nou vládu nemohou dáti ani spo
jené mocí země a nebes: Ona jest
právem přirozeným Ona náleží
jak naší předkové tvrdili jak jejích
dítky tvrdili jak tvrdil Jefferson a
jak tvrdil president McKinIeyiid
ské přirozenosti samé Nemůže
být Žádné jiné dobré vlády nežli
samosprávy
Když Napoleon vpadl do Špa- i
neiSlUU DVlO tOtO na mfm ařnrm?
nežli ca jakém stojí lid ostrovů
filipínských Tea jest nyní mno
hem spíše schopen samosprávy
nežli bylo kdy Španělsko A přece
velký básník anglický největšf od
času Miltona mluví o nabídnutí
Napoleona že jim dá dobrou sprá
vu jako nej větší urážce bolestněj
ší a více pokořující než rána
kterouž spůsobily jeho armády
nesnesitelnější nežli poplenění
aneb smrt Již ta stará řeč o svo
bodě neodvislosti samosprávě a
samovládč pomíjí Slyšíte namno
ha místech výrazy vděčnosti k
Anglii že z její milosti mohli jsme
docílili našich účelů bez překážky
se strany cízých mocí Ji mám
pocity co nejpřátelštější vůči lidu
Velké Britanie Jest to Šlechetný
lid a složen jest ze šlechetných
živlo Šťastný Sas otužilý a do
brodružný Skot chrabrý a štědrý
Irčan tvoří národ kterýž jest ne
předa tižitelným kterýmkoliv náro
dem na východní polokouli ve
vlastnostech jel působí pravou
velikost Ead mí potřením kal
dým uíltlltfzí taobem pfijpí-
vati k utužení oněch pásek přátel
ství a příbuznosti kteréž nyní pa
nují Avšak přiznám se že jsem
zahanben když Američan mluví
o vděčnosti ku kterékoliv jiné
zemi proto Že propůjčila Spoje
ným Státům své strpění aneb
ochranu při sledování jakéhokoliv
směru kterýž tato zem uzná za
dobré nastoupiti Já nejsem vol
ný býti odvislým na moci Anglie
ať jest to pro obranu aneb ochra
nu Dojista si nepřeji žádné alli
anční zápletky s ní A ještě méně
přeji sobě aby mojí krajané při
jmuli náhled čínský: — Američan
No 2 Angličan
Nenalezl jsem v řečícb ani sou
kromých ani veřejných těch kdo
se zastávají války aneb časopisů
kteréž jí podporují jediného vyjá
dření touhy aby se stalo po právu
lidu ostrovů filipínských aneb
aby lid Spojených Států seznal
pravdu v této záležitosti Někteří
nich jako senátor z Indiány :
předseda senátu vyjádřil se roz
hodně pro podržení filipínských
ostrovů navždy ku ovládání jich
námi aneb jak to nazývají ku
zřízení tam takové vlády jakou za
dobré uznáme vždy s ohledem na
naše vlastní zájmy a jak někdy
dodávají i na zájmy jejich Ostat
ní praví: "Pstt My neprozradí
me náš účel ještě teď Může být
že jim dáme jak tomu říkají svo
bodu někdy Ale to bude trvat
nějakou dobu Ta hesla ty vý
křiky ty " ostré a významu plné
fráse jakých jejich řeč jest plna
znamenají nadvládu Onv zna
menají trvalou nadvládu Když
Vám řekne někdo že americký
' 0
prapor nesmí být stažen dolu kde
jednou byl vytažen vzhůru aneb
táže se výskajícího shromáždění:
"Kdo jej dolu stáhne?" — jestli
míní vůbec něco tedy míní Že ten
id má býti pod naší nadvládou na
vždy Člověk kterýž Vám řekne:
My s nimi nebudeme jednat po
kud se nepodrobí my nebudeme
vyjednávat s lidmi kteříž stojí vs
zbrani proti našemu praporu''—-
praví v podstatě tu samou věc
Však není tu ani jeden z těch
pánů kterýž se opováží vstátí a
tvrditi že kdyby byl FilipíSanem
nejednal by právě tak jako Filipí
Sané činí a že by s nimi nepovr
hovai kdyby jednali jinak Tolik
aspoS jsou dlužni úcty mrtvým
svým a pohřbeným dějinám —
mrtvým a pohřbeným dějinám na
tak dalece jak mohou je umrtviti
a pohřbíti — své země
Vždyť návrhy celní sazby kte
ráž se předkládají jsou návrhy
v našem zájmu a ne v jejich Kdy
byste hodlali přivážeti tabák z
Porto Rico aneb z Filipínských
ostrovů z té příčiny že jest to
v zájmu mnoho lidu kterýž ho
dláte ovládati že jest to k jejich
prospécftu týž pěstovali a Vám
prodávat! : každý imperialista v
Connecticut bude ve zbrani proti
Vám Nervy kapse jest dosud
citlivým byť i nerv v srdci byl
ztrnulým Vy nedovolíte jejich
cukru aby sem přicházel v soutě
ži s třtinovým cukrem louisian-
ským aneb řepovým cukrem kalí
fornským neb severozápadním 1
když rozhodovati budete o té otáz
ce nehodláte míti na zřeteli jejich
zájem nýbrž svůj 1 Ta dobrá vlá
da kterouž jim chcete dáti jest
vládou za kteréž jejich velké pří
rodní a výrobní zájmy když na
stane mfef budou úplně zanedbá
vány tou vládou Ve uejen že to
chcete učinili nýbrž Vy chcete
podrobiti ústavu novému napjetí
aby jste to docílili Vždyť ovzdu
ší obou zákonodárných sněmoven
syn - jest : ftipiúcúo opatřeními
ku ovládání a ukládání daní tomu
to lidu v našem zájmu a ne v je
jich Vaší lidé kteříž nejsou po
bouření když nebezpečí hrozí
ústavní svobodě jsou ve zbraní
když hrozí nebezpečí tabáku Jak
jiný výmluvný republikánský ko
lega pravil jindel: "Střežte se
aby jste nezbudovali nové Irsko
pod americkým praporem!"
Střežte se aby jste neutvořili ně
kolik jiných Irsk — jedno Irsko
v Porto Ricu jiné na Kubě jiná
Irska na Filipínách 1 Velkou stíž
ností Irska po osm století bylo že
Anglicko ukládalo jeho daně a se
stavovalo sazbu celní ne v zájmu
Irska nýbrž v zájmu vlastním Že
když se jednalo o velké zájmy
toho krásného ostrova pomýšleno
na anglickou pokladnu na angli
ckého továrníka a anglického drži
tele púdv a přivedlo Irsko na že
bráckou hůL Neopakujeme tako
véto jednánt (Pokrač bud)
— Bolesti hlavy přejdou okam
žití vezmete-li sí Severovy prášky
proti bolestem hlavy Proti ne
uralgickým bolestem není lepšího
Uku nad ně Cena 35c
Pusko a Čína
O poměru carské říše k Číně
nemožno si učimti pravé ponětí
ze zpráv telegrafických které nám
sem docházejí nejvíce jen pro
střednictvím anglickým Probí
ráme-li se však časopisy českými
z_e staré vlasti tu se nám teprve
vyjasní celá situace Petrohrad
ské Vědomosti píší o událostech
v Číně:
Události potvrzují Že Čínská
vláda úplně sympatisuje s hnutím
proti cizincům Položení věcí
Cíně je docela jasno Mocná
konservativní strana jíž v čele
stojí císařovna vdova zdráhá se
násilně zakročiti proti "Velké
pěsti" jež jest něčím novým Ev
ropě nikoli však Číně Boxeři
začali beztrestně projevovati své
nepřátelství Evropanům již loni
Po velkých povodních na Žluté
řece a po neúrodných letech při
daly se k "Velké pěsti" massy
chudého lidu nemajícího výděl
ku leia severní lina hlásí se
nyní k "Velké pěsti" jejichž bo-
jovníků bude na miliony dojde-li
na to Jedinou snahou jejich jest
vyhnání cizinců z Číny a podpora
panující dynastie
Svět praví že úkolem Ruska
naproti čínským událostem je za
chování přátelské neutrality po
kud by ji sama Čína neporušila a
nevynutila si ruské nepřátelství
Birževia Vědomosti píšou: Po
mocí Mauserových děl a pušek
Evropané pronikli v nedostupnou
jim Čínu ale barbary Číně zůstá
vají nyní právě tak jako před
desíti sty nebo tisíci lety Od
roku 1895 ČíSané bez repotu
ustupovali "barbarům" provincii
za provincii Němci rrancouzi
Angličané zabírali vše co zabrati
bylo možno Za nimi táhli Ita
lové Američané Belgové ano i
Rakousko pocítilo apetýt na o-
hromný čínský koláč Avšak Ev
ropané spolu s provinciemi musejí
brátt také jejich obyvatelstvo jež
je smrtelně nenávidí Přes to že
této nenávisti věděli Evropané
zabírali a zabírali a konečně do
spěli do těch konců že proti nim
stojí přízrak půl irilliardy nepřá
tel naučivších se od nich vésti
oj au a lidi '{ vyhlazovati Se
zbraní v rukou Evropané přitrhli
do Číny se zbraní v rukou masejí
nyní hájití co zachvátili
V položení zcela iiném naoroti
m — - s - - -~
Cíně nalézá se Rusko Politika
chvatitelská a zachvatitelská
vždycky byla Rusku cizí Podle
toho řídilo se také vé svých sty
cích s Cíaou Port Arthur a Dál-
ý obsazeny jsou od Rusů ne prá
vem sunejsino nýbrž po vzáem
né přátelské dohodě výhodné
především samé Číně Proto Čí-
na
v nynějším
nebezpečí ještě
opioc tuuc ywiiu 11a iuskou po
moc a podporu než tehdy když
poražena od Japonska potřebova
la kdo by jí zprostředkoval čest
ný "mír a našla k tomu ochotné
Rusko Našim západním souse
dům nastává nyní povinnost za
vésti v Číně ten pořádek jakého
potřebují aby klidně mohli uží
vali toho co zachvátili Ale úlo
ha Ruska je mnohem horší Ono
musí pomýšleti nejen jak upokojiti
"Velkou pěst" nýbrž také jak
ochrániti celistvost a nedotknu
telnost Číny na všem ohromném
prostranství kterým se dotýká
území říše ruské Majíce zření k
tomu" že naše dráha do Port Ar
thuru přes Maadžurii ještě není
dovedena dokonce můžeme směle
tvrditi že pevnota položení naíp
ho v Číně závisí od energie s ja
kou nyní dovedeme ohradili Čínu
od rozpoutaných laskomin jiných
států Můžeme dopustiti aby
evropské velmocí sjednotily se na
potlačení hnutí boxerů za účelem
obnovení pořidku a ochrany živo
tů a statků Evropanů ale nemohli
bychom dopustiti kdyby evrop
ií _ 1 1
kc iy cniciy se vrnnouti na
celý 50omilionový nárcd proto
íc cucc zacnovau si svou viru a
St_ _l 1
civilisací
V tomtéž listě známý Spisovatel
a publicista Jeroným Jeronymovič
Jasinský osvětluje ruské stanovi
sko jak následuje: '
Čínská otázka je hlavně otáz
kou ruskou Ruské a Čínské zá
jmy jsou osudně spojeny Ze
jsou Čífiané národ žlutý nikterak
nás nemůže masti My ode dáv
na známe dobré 1 slabé stránky
tohoto plemene a ' vstřebali jsme
prodlením vlků ve tvůj státní
organism mnoho mongolského
Následkem toho stali jsme se snad
hrubšími ale i silnějšími a v té
příčině vynikáme nad všecky ev
ropské národy které nám dosud
spílají Aaiatův a Tatarů Přišla
doba nkázati že se nebojíme
těchto přezdívek a ie hittorick?
proces zakalil nás v boji nejen ku
vedení slovanského nýbrž i mon
golského světa Naproti Cí
jsme mnohem spíše pány situace
než naproti Turecku Mnoho
krát ukazovala nám to Evropa
Říkala nám že naše místo je
Asu a z té příčiny nepustila nás
k dědictví po "nemocném muži '
Poslechněme moudré rady Evro
py rronlasme 11 ze nemá
Číně co dělat a že Čína patří vý
hradně do oboru zájmů ruských
Angličane a iNěmci pozírán na
Číňany jako na své příští otroky
Prohlasme hlasitě že my pohlíží
me na sve ziute sousedy jako na
přátele Avšak my se nelekáme
Cíny a Cínanů S těmito čestný
mi pracovitými a vytrvalými lid
mi dlouho můžeme jiti ruku
ruce zabezpečujíce jim svobo
du můžeme s jejich pomocí zreor-
ganisovíiti celou Asu a vnésti do
ní světlo a svou kulturu jejíž bia
na naučili 'se již ocenovati žlutí
národové My a ČíSané můžeme
býti hroznou nikoli však temnou
mocí
Avšak nadešla-liž k tomu doba?
"Velká pěst" rozdutá angli
ckým a německým tiskem do pří
šerných rozměrů strašná jest An
gličanům a Němcům ale nikoli
nám My víme na koho je na
mířena Otevřeně řečeno my jí
musíme užiti pro rvé cíle a plány
Můžene prokázat žlutému pleme
1 to i dobrodiní že bychom je
pustili do svých i ohromných asij-
kycn pustin aDy nám je za-
idnili
Velká sibiřská dráha učinila
čínskou otázku naší krevní otáz
kou a bylo by krajně nerozumno
kdybychom se spojili s Anglií a
Německem za účelem rozchvácení
Číny Od Anglie nemůžeme se
nadití leč podvodu ' Upřímná
naše politika není schopna intrik
Na Německo se nemůžeme spo-
ehnouti Dějiny nás učí že naše
polky s Německem vždycky byly
jen na prospěch nám pak na Ško
du Naším přirozeným spojen
cem je pouze Francie Jen s ní
můžeme chopiti se naproti Číně
činné politiky ve smyslu přátel
ském nebo nepřátelském
Převezení ostatků dra Augustina
Smetany
Evangelický hřbitov karlínský
je na vymření Přišlo se při neu
stálém rozšiřování města k pozná
ní a přesvědčeníže pro posvátnou
tu půdu kde mnoho lidí nalezlo
kýžený odpočinek není tam místo
příhodné tím méně vhodné když
při každé povodni byl hřbitov vy
soko zaplaven" Přestalo tudíž na
tomto hřbitově další pohřbívání a
hroby nebožtíků se ponenáhlu ruší
Městská rada pražská ujala se tě
lesných ostatků veiikéno Pavla J
bafařika a vykázala um dftstoiné
místo na novém obecním hřbitově
v Olšanech t A v té době když
byly ostatky Šafaříka ve zlatém
pohřebním voze za přehojného
účastenství obecenstva a kruhů
učených společností převezeny do
novU:o hrobu v té době již bylo
rozhodnuto o převezení tělesných
ostatků z evangelického hřbitova
dra Augustina Smetany profesora
filosofie a vyobcovaného kněze ry
tířského řádu křížovníků Obec
pražská vykonala tím akt povinné
úcty a vážnosti znamenitému tomu
muži na něhož po věky bude vzpo
mínáno
Filosof dr Aug Smetana naro
dil se v Praze dne 14 června 1814
jako nejstaršf syn kostelníka a sv
Jindřicha v Praze Augustin od
byv studu gymsasijnl a piaristů a
studia nlošGíickí vstoupil v is
roce věku svého jako noic do řá
du křížovníků s Červenou hvězdou
v Praze kde 29 října 1835 slavný
slib řeholní složil a r- 1836 studia
theologická ukončit Pcněvadž
byl velmi mlád vysvěcen byl te
prve o srpna 1037 a to ještě se
svolením biskupa Již za studií
filosofických obíral se s horlivostí
vědami filosofickýíct kterým po
zději všechen prázdný čas a píli
věnoval Z dalšího studia byl po
jednou vytržen rozkazem předsta-
veneno raou Který lei posul za
kaplana do Dobřichovic Sotva
že složil druhé rigorosum poslán
byl opět do Chebu odkudž jej r
1839 vysvobodil nový velmistr
řádu dr Beer Po dalších stu
diích byl Aug- Smetana dne 4
srpna 1841 na doktora filosofie po
výšen ::
Od roku 1843 byl adjunktem
filosofie v Praze načež bylo mu
svěřeno suplenství stolice filosofi
cké za dra- Exnera V tomto po
stavení dr Smetana působil velmi
liberálně Směr ducha jeho byl
úplně jiný než kdyi do kláštera
vstupoval a jeho filosofické náhle-
ay pyiy kněžským stavem v rtpl
ucm oaporu svítající dobu svo
I 1_ - _ o r t u
ÍO° uv'1" naasenim
fa :T „ 0? reCPf °8"
Z pV V S:yCt ft0: d0 malé kovov "Evičky kteráž
i '-2íy V klá?te'e "íával M zaletována a v zavřeném po
se mu stále nesnesitelnějším a hřebním voze odvezena na nový
r r- 'TuaTsui B tg IU
": I "::řřr"x P T 5: W
I _ v _
uo ucueiske nam bohatě ozdobený Na rak
na Novoměstském gymnasiu kte- „iřin noin vi„ x-
ri XL k u i
dem piaristů Rovněž byly zasta
veny i ieho Dřednáškv iaUn en
' : " _:r
rzi7'r x-ir
--1"" "' "o cuu
uoLuuauv! pyi pominut pn oDsa-
wvaua 'uuv-u § miuiuiduuytn
míat Akt natr ! I
íiiy lba uiciri £0113111 Sl
hmot„o„ íLnJ
so i p „ r i:::?™™ Pn
rlxmtíux- iti_--_
j f -' f-wvnvuv
lužbe jeho
filo „fř n "P ?x
filosofii na universitě
0iia m:wm nA
přednášeti o
vláda nedovolila Mezitím před
stavený kláštera snažil se dra
Aug Smetanu příměti ku návratu
do kláštera On víak nevyhověl
tomu nýbrž svému faráři oznámil
vystoupení z církve Když farář
oznámeni to nechtěl přijati uve
řejnil dr Smetana ve svém časo
pise prohlášení že následkem své
ho přesvědčení o nebytelnosti po
nětí obsaženého v učení římsko
katolickém přestal býti knězem a
údem řádu křížovníku Z toho
povstalo veliké vzrušení po celé
Praze a úsilí arcibiskupa aby pro
hlášení své odvolal bylo marné
uyi une 23 auDna 1050 veřejně z
církve vyobcován
Mezitím dr Smetana již chura-
věl Odebral se do Altony kde
byl vychovatelem ale vrátil se do
fahy 31 prosince 1850 kde lože
již neopustil Zemřel dne 30
edna 1851 a pohřben byl za ne
smírného účastenství obecenstva
Dr Smetana napsal velezajímavé
memoiry které V Bambas přelo
žil do češtiny Jméno dra Aug
Smetany jest velmi populární
řeba Že německy psal přece my
slil a cítil česky Jak miloval
svou vlasťvidno z tohoto vvflat-
ku z jeho spisu: "Naše vlasť
požehnané ty Cechy v našem dílu
světa tutéž úlohu mají jakouž má
"v
celé Slovanstvo naproti ostatnímu
světu Česká naše vlasť jest tím
uzlem germánské a slovanské ná
rody pojícím Ona jestzastupite-
em všeho Slovanstva naproti Ně
mecku: Na naší půdě přejde osvě
ta západní v živel slovanský (aniž
by tento na původní povaze své
trpěl) a zušlechtěna přimíšením
svěžejšího slovanství rozproudí se
pak odtud k východu Živel slo
vanský musí na této ' naší půdě
zvítězit nad germánským neboť
běží tu hlavně o to aby Slovan
stvo: stalo se úplně způsobilým
uvázali se v úkol svůj a mohlo na
stoupiti dráhu svého 1 povolání
"Prozřetelností mu vykázaného"
"Dorozumění se německého i če
ského živlu v Cechách právě že
přežádoucí jest dvojnásobně ob
tížné ale bude jen tím záslužnější
a čestnější pio obě strany Spolu
bytí obou těchto národností jest
historickou nutností dokud vlasť
naše k vyplnění svého určené úpl
ně nedozraje Zbývá pouze otáz
ka dosábnou-li Čechy svého účelu
buď ke slávě či hanbě zúčastně
ných v tomto boji Ale účelu
svého dosáhne naše vlasť každým
způsobem
Hrnh 4fa Smetany na hřbitův
ku karlínském dlouho byl prost
všeho zevního označení™" Teprve
později přátelé jeho pořídili mu
skrovný náhrobek Zvláště správ
cová hřbitova pí Kie3zlerová hro
bu jeho věnovala po celá desítiletí
pozornost V nedávné době péčí
p Kraaapcry z Karlina byl náhro
bek zaměněn českým nápisem a
opatřen mimo to deskou věnova
nou dělnictvem DaBkovy továrny
a nápisem: '
"Stálť jsem pevně
vždyť jsem stál
v přesvědčení svém"
Z tohoto místa po půl stu letech
byly ostatky znamenitého filosofa
přeneseny na nový hřbitov Vy
kopány z hrobu v přítomnosti
správce pražských obecních hřbi
tovů okresního lékaře polic ko
misaře synovce zesnulého p dra
Teissiga neti pf Marie Smetanové
a paní KrupiČkové choti advokáta
na Mělníce
Ve hloubce a "60 m v úplně su
ché pískové půdě v níž rozklad
velmi rychle nastal byla nalezena
spuchřelá rakev Když země byla
pozorně odt brána nalezeny jen
sporé zbytky t těla filosofa dra
Smetany Jen černá vázanka již
měl zesnulý kolem krku byla do
bře zachovalá ale při dotknutí se
rozpadávala Z lebky nalezeno
pouze pět malých kousků I kosti
- holeuní rozpadávaly se při do
- tknutí
1
a Okresní lékař p dr Fischer
- M"sti pozorně shromáždil a vložil
_ 1 vrioaucill X Ulil
- I nhďfll hhitn u riií_-u T
Postavena na katafalk květi-
----- r~ ubnullB tum
sice od král hlav města Prahy
s červeno-bílou stuhou s nápisem
nav- mesa — p-
mátcf Au- Smety' °
dri Kriinikva Mir Gnt
věnec z bílých květů od pí Ná-
I prSlKOVé a
1
l r i i #x
Do kaPe "víta' Jmem obce
umvcrsuu avor raaa
i _ 1 1] : j %
prof dr Gebauer děkan filosofi-
cké íakulty Proř- dr- Mourekprof
A u-„:Í„Lj- t T xtJ
dr Hostn8ký pí Josefa Náprst-
ková pí Erfurtová sl Machova
neť Karoliny Světlé sl Slukbva
sl Gabrielova a j dále professoři
studující atd " "
O 10 hod dopol byla rakev
vyzdvižena a zřízenci hřbitovními
nesena ku hrobu který se nalézá
v právo od vchodu na hřbitov ve
dle hrobu choti P T Šafaříka Tu-
lie roz Ambrosové Tam byl již
umístěn náhrobek z karlínského
hřbitova přenesený s německým
nápisem a mramorovou deskou
dělnictvem věnovanou o níž výše
jest zmínka
Když rakev byla spouštěna do
lůna země provolal starostův ná
městek p Voitl památce dra Aug
Smetany "Sláva!'' což přítomní
bouřlivě opakovali Studující a
dělníci zapěli pak horvatskou pí
seň "Kdo za pravdu hoři" načež
hrob byl zasypán
EUttťiotá batitrl u prodaj Bev-
roatlamus je običejný a bolestný neduh
t mnona jsou ieceni jichž se užívá
proti němu V posledních letech
HHktříoa stojí r popředí v léčení této
choroby ale shledáno že výše nad ní
je starý bylinný lék Dra Fetra Hoba-
ko Následující je jedno z mnoha
vyléčení docílených tímto lékem když
elektřiny bylo již užito s neúspěchem
Pan Robert Fischer z čís 426 Hancock
ive- Detroit Mlcb piie o tom násle-
lovně: Jednoho dne slyšel jsem o
élověko který bydlel asi šest mil od
města a trpěl po let a revmatismem
Meškal jsem v té končině za obchodní
íálefltosti a navštívil jsem jej sdělil
mi ie obětoval již jmění na pokusy
aby se iizdravil Lékař Jej navštěvoval
1% lékařem a konečně když žádný z
nich mu' nepomohl koupil si elektrl
ckou baterii která mu byla velmi od
pnrnna Líícgíifě pssnases&I svůj
náhled že mu není pomoci Po něja
kém přesvědčování přiměl jsem jej k
Xtímw ie počal užívali Boboko a Léči
vý Olej Celkem využíval čtyři velké
láhve Hoboka dvě láhve Oleje s tím
výsledkem ie je dnes zdráv a sílen a
má elektrickou baterii na prodej"
- Dra ťetra Hobokoléží revmstismss
odstraněním močové kyseliny 1 krve
Tisíce "dostčdčají Jeho : pozoruhodnou
moc Není na prodej v lékárnách
Zvláštní Jednatelé Je prodávají Není
li žádného ve vašem sousedství pište
na dre8U vyrabitele: Dr Peter Fahr
ney 112—114 60 Hovne ave Chicago
JJOPL®
Ulbyti přlzp&sobstto Mtfll tftí
trivcao
SEVERÚT
'inVECISTlTEl
[ přizpiaoM pokraiy podporu) Mxiréftl 1
cm uwwv mi npiy
CenatiOO
' tvWWaytytv
Vkatarrhu slizných blan
dýchadel
SEVEROV
lalsám pro Plíco
Jt lékev Jtopéfsa
jjlti)fcm
Přůti k£U { farpiiho
Cm 28 BO ct
čwko-Mg UcM SopI AacflcIU tkty y
chiri ojnl 19 toel oore iprkvi pflniií ho
noM rotmaattrcb poridek ílíofi tprir
Tleho druha MClIckr t trnky 1 Jak m
vnuim uké řetoi Tyobruení JatolaaopU
M clon
pro kaidého Oaotaa ř ni m ebcm tidtl anrll
ekjr od iníátku nebo m ebc t té řeřt idoko
Blitl HlMtaMoCwloaaiikiiku- Rdoarni
M pHbUbi doMan cennon prcmll Plit orní
Mí) "Mor nlkf ancIlckiWMkf tloTnfk"
kterr nyní v ufltcch rfáirim bode elki
neoo jmu:m auuK kal pstica
dloubá ( II rok 4 JMU In dostatl íi! ol
í'1"- HIwmm oyní pokud táwb tttH
VoCuJI Uk anrlickr poltoa mohu té n
ofitl u l mfcic uiKNoky PoUd fám }4oa
ílohB na koníka kdrl ml nyní dopUet —
Min Uké a prodej tH knihy b a (oni m Ml
aacUcké a tic 'Zoaleo anglieíoy dála Prak-
liekoa Ikoltt aattlckébo Jazyka' a pak ČtrnáT
Borla aollcký
Cbeetlí Díkteroa tláiMito
"! PJ Adrena: At St Svka tat W
IMh t~ Pllan BtaUaa Cbloato lil
Předplácejte na Knihovnu Ame
rickou pouze lioo ročně