Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, July 06, 1900, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    (
PKROK : ZÁPADU
Zábien 1871-Boéník XXX
OMAHA NEBIL V PÁTEI DNE 6 ČERVENCE 1900
Drojtfdesaíkn: Ročaík Tin éfelo 85
l
'1
V
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Místo zatopeno
V Grand RapidsMich praskla
v pondělí hráz nádržky vodáren
ské následkem čehož více jak
10000000 gallonů vody se vyhr
nulo a část města na stráni pod
nádržkou rozložená zatopena a
škody za několik set tisíc dolarů
spůsobeno Ani jedinký dům v části
oné nebyl ušetřen a ve třech Čtver
cích veškery domky úplně zničeny
Několik osob při tom přišlo k ú
razu na Štěstí však pouze jedinká
raněna smrtelně
Po stávce
V St Louis skončena v pondělí
zcela neočekávaně stávka zřízenců
pouliční dráhy plné dva měsíce
trvající a kteráž tak velikých obětí
jak na životech tak i na majetku
si vyžádala a sice skončena pode
psáním podmínek jež obě strany
dodržeti se zavázaly Dle úmluvy
zůstane plat i doba pracovní jak
v březnu byla každému zaměst
nanci ponecháváno jest na vůli
zda k unii přidati se chce či ne
chce dělník kterýž by druhého
k přidání se k unii nutil neb kte
rýž by proti spoludělníku vystu
poval proto poněvadž týž k unii
nepatří bude propuštěn a totéž
platiti má o úřednících kterýž by
dělníka nutil by od unie odstoup
nul společnost zavázala se před
kládat! všechny požadavky dělní-
kft soudu smírčímu a další přijí
mání dělníků dáti se bude ze
seznamu dělníků dřívějších a to
po tak dlouho dokud všem zase
zaměstnání poskytnuto nebude
Počet ofcžtl S
obrovského požáru v přístavištích
Severo-německébo Lloydu v Ho
boken N J není posud určitě
znám zdá se však býtí jistým že
" daleko od 300 nebude Pohřešuje
se totiž 240 topičů lodníků a dů
stojníků mimo čehož jistým jest
že na lodích v čase vypuknutí po
žáru i osoby jiné se nalézaly 'Na
parníku Břemen řádil požár až do
pondělí večera vzdor tomu vsak
není prý přílišně poškozen a opra
va tak mnoho vyžadovi ti nebude
' Fáťuík Main jest" mimo veškery
opravy a co "Saale'' se týče tu
zjištěn bude stav parníku toho te
prvé po jeho vyzdvižení na čemž
již se : pracuje V poslčuuějším
očekává se zároveň největší počet
- mrtvol aeboť ná" lodi té prý již
značně cestujících se nalézalo —
"Kaiser Wilhelm der Grosse" na
stoupil cestu do Břemen v úterý a
sice odplul z přístaviště společno
sti Cunardovy — Téhož dne od
přfsáhnuto před rekorderem třetím
důstojníkem hamkurského parní
ku PhoeniciaF H Krousem že
nevzat na palubu vléčného parníč
ku "Dandy" když z hořícího pří
staviště zachránili se chtěl jedině
proto poněvadž zaplatiti nemohl
a zároveň odpřísáhnul že kapitán
téhož parníčku z téže příčiny ode
přel přispěli na pomoc osobám na
parníku J Saale uvězněným - Po-
dobné výpovědi odpřísáhnuty dvě
ma osobami jinými
t í RecMl knihovnu
V T Y "Ottumwa la rozhodnuto
v úterý krajským soudem že žen-
- akéí ústavy k právu' hlasovacímu
oprávněny nejsou a že tudíž volby
v nichž Ženy hlasovaly neplatný
mi jsou Pozsudek tento vynešen
v případu v ním jedná se c zří
zení knihovny veřejné kterouž
tam Andrew Carnegie nákladem
150000 zřídití hodlal když by
se město zaručilo že každoročně
na vydržování její f 5000 vynaklá
dat! bude Při volbě přijata na-
bídka i podmínka nepatrnou větši
_nou a jelikož hlavně Ženy pro ná
vrh onen hlasovali obrátily se
odpůrci knihovny k soudu by
prohlásil volbu za neplatnou an
prý ženy k hlasování oprávněnými
nejsou — Z rozsudku krajského
soudu učiněno bude odvolání k
soudu nfj vyššímu tak aby koneč
ného rozhodnutí se docílilo
Keitistf 11 dráze
U Track Siding 1 2 rail od
Butte Mont vylinul se v úterý
' x kolejí následkem rozstoupení se
kolejnic osobní vlak Montana Cen
tral dráhy při čemž tři vozy osob
ní převrženy a dvě osoby na místi
f usmrceny Raněno bylo celkem
jj osob některé t nich tižce
Konduktér Zick ač dosti těžce
raněn odebral se se vší možnou
rychlostí do Woodville 5 mil
vzdáleného to městečka odkudž
telegraficky pomoc z Butte přivo
lal Neštěstí na dráze
V Parkersbuřgu W Va stál
železniční vůz s nádržkou obsa
hující 6000 galonů oleje na po
stranní ' koleji pojednou však lo
komotiva přeŠinovací do kotle
vrazila a jej prorazila Olej dírou
ubíhající se vzňal a veškerému úsilí
hasičů i zřízenců železničních ne
bylo možno oheň uhasili Když
již olej z nádržky po 4 hodiny
unikal a hořel náhle nastal straš
ný výbuch který nádržku na dvé
roztrhl a kusy daleko rozmetl
Tímto výbuchem bylo 6 lidí téměř
na kusy roztrháno tři další smr
telně poraněni a ještě několik leh
čeji zraněno nebo popálenc
Nešťasná oslava
Ve Filadelfii prodával na ulici
jakýsi obchodník ohňostroje a
prskavky ku oslavě 4 července
kolem něhož se nastavěl zástup
dětí Černošský kluk Harris vy
střelil z pistole do těchto ohňo
strojů z bezprostřední blízkostity
se rázem vzňaly a vybuchly se
strašným účinkem Čtyři děti zů
staly na místě mrtvy tři další
těžce raněny a mnoho jiných leh
čeji V nejbližším okolí výbuch
vyrazil všecka okna a lidé byli i
ve stavení potlučeni
y oslava vítězství
V Santiagu byla uspořádána
slavnost na památku vítžzství ame
rických lodí válečných nad loď
stvem admirála Cervery 'přede
dvěma roky 3 července Američa
né uspořádali výlet na vodě je roz
bitým lodím španělským kdež
vypalovaly saluty z děl a ohňostro
je Večer zase Španělové pořádali
requiern zď padlé a utonulé vojíny
ŠDanělské z loďstva Cerverova ie-
hož se účastnili Američané a cizí
konsulové Ve středu pak osla
vován byl 4 července dostihy
hrami a zápasy všeho druhu při
čemž se účastnili nejen Američané
ale i Kubánci a Španělové Všude
panovala přátelská nálada
Fčiicíííí liga Spoj Státu
stříbrařská to organizace odbývala
počátkem týdne sjezd svůj v Kan
sas City a týž ukončen byl dříve
než y programu pořadatelů byío
Páni nemohli totiž zaplatiti dlužné
nájemné ze sínč v níž sjezd odbý
ván a tak v úterý jednoduše dveře
před nosem pánům delegátům za
vřeny Nedostávalo se íi 1767 a
nadšení delegátů pro stříbro nešlo
dosti daleko aby schodek z vlast
ních kapes uhradili
: Veliké neštěstí na káře
V Tacoma Wash odbývána
byla 4 čer'ce obyčejná paráda
k níž se sjížděl lid v pouličních
kárách ve velikém počtu Jedna
kára asi o půl deváté hjdině ranní
lidmi téměř přecpaná na záhyhee
vyskočila z kolejí a převrátivší se
spadla se vším tím lidem s mostu
do hlubiny 60 stop Kára padla
vrchem dolů a těžký spodek tím
větší vahou dopadl na těla zde
směstnaných lidí - Pomoc byla
brzy na místě ale z trosek rozbité
káry bylo vytaženo 36 lidí mrtvých
z nichž uěkteíí šice ještě dýchali
brzy však vydechli na posledy
Dále bylo shledáno 65 poraně
ných z nichž ještě někteří zemřou
Jak se praví rssterák při Jetí
s kopce omylem otočil kliku opáč
ně tak že místo zastavení proudu
elektrického káru ještě ku větší
rychlosti pohnal Někteří z mužů
na venku káry stojící seskočili
šťastně dříve nei se k osudné zá
hýbee dostala ale někteří i při se
skočení se zle potloukli
následky vedra
V Chicagu panovalo 4 července
velké vedro které mělo zhoubné
následky na lidi Služka Johnso
nova se z horka zbláznila a polijíc
st lity petrolejen spálila Těžce
popáleaa byla dovežena do ne
mocnice kdež stále ještě zuřila
Natěrač Smith se procházel po
nábřeží když byl z horka zachvá
cen zuřivostí v níž chtěl ženu a
dítě boditi do jezera Jeden ko
lemjdoucí musel zářivce klackem
omráčiti aby ohrožené zachránil
Dalších jeltfi 8 Hdf zemřelo ná
tledkem vedra mezi nimiž také
Ant Mrozek dle jména asi Čech
Z dera tanárÉl
BRYAN ZA PRESIDENTA
Platforma proti imperialismu a
pro svobodnou ražbu stříbra
Podrobnosti jednání
Demokratická konvence národ
ní zahájena byla ve středu po 12
hodině v Kansas City za tak
ohromného účastenství demokratů
ze všech končin Unie že ani desá
tý díl diváků do síně konvenční
vejiti se nemohl Podobně jako
tomu bylo při konvenci republi
kánské bylo tomu i v konvenci
této — předem totiž jistým bylo
jmenování Wm J Bryana za kan
didáta presidentství a otázkou
pouze bylo kdo že společníkem
jeho na lístku se stane Proto
také činěny přípravy k tomu aby
k nominaci presidentské již v prvý
den zasedání se přistouplo tak aby
"příští president na 4 července
nominován byl leč v poslední té
měř chvíli plány v ohledu tom se
zhatily Ti kdož řízení konvence
v rukou měli zamýšleli totiž strči
ti otázku stříbrařskou poněkud do
pozadí tím že schváliti chtěli svo
bodnou a neobmezenou ražbu stří
bra v poměru 16:1 jen tak mimo
chodem — když tu přišel rozkaz
s hůry od samého Bryana že
platforma obsahovati musí ne
zbytně silný článek stříbrařský
jinak že nominaci nepřijme Roz
umí se že přání jeho bylo rozka
zem a tak celý program změněn
býti musel a jednání středeční pou
ze jen na organizaci a na práci vý
borovou se obmezilo
Konvence zahájena byla ve stře
du v 12:02 předsedou národního
výboru Joričšem a po krátké ob
vyklé modlitbě představen mayor
města James A Reed kterýž de
legáty jménem města vítal načež
představen prozatímní předseda
konvence guvernér Thomas z Co
lorado Týž v nástupní řeči své
kladl důraz na to že strana de
mokratická jest stranou lidu vy
světloval stanovisko strany y otáz
ce peněžní a anti-trustovní a dovo
zoval že strana republikánská
sluhou trustů a žoků peněžních
jest dokazoval správnost stanovi
ska kteréž strana demokratická v
poslední válce sé Španělskem
vzhledem k otázce kubánské i fili
pínské zaujala protestoval co nej
rozhodněji proti zavádění politiky
koloniální a odsuzoval stanovi
sko kteréž administrace McKin-ley-ova
v boji Boerů za samostat
nost zaujala
Po skončení řeči jeho častými
projevy souhlasu provázené při
jata s nemalým nadšením resoluce
by přečteno bylo prohlášení neod
vislosti psané "nejdemokratičtej
ším ze všech demokratů'' Thomas
Jeífersonem než však ku čtení té
hož přikročeno vyvoláno nadšení
daleko větší umístěním na stolku
předsedniclíém poprsí "Bryanova
Po přečtení prohlášení neodvislo
sti zapěla sleč Fultonova z New
Yorku "Star Spaogled Banner"
načež následovala "America" kte
rouž celé shromáždění spolu pělo
a konečně "My Country 'Tis of
The'' po skončení kteréž vyvolá
na velká demonstrace ve prospěch
kandidatury ex-senátora Hilla z
New Yorku za místo-presidenta
kteréž hlavně delegace z Marylan
dut Tennessee Louisiany Missi
ssippi #New Mexica a Californie se
zúčastnily To patrně však před
sednictvu po chuti nebylo neboť
když as po 15 minutách jakýs ta
kýs pořádek zjednán napomenuti
přítomní předsedou Že konvence
shromáždila se k práci a že ne-bude-li
se posluchačstvo klidně
chovati galerie vyklidit! dá
Po ohlášeni Členů jednotlivých
výborů dán jedním delegátem z
Ohio návrh by Bryan k návštěvě
konvence pozván byl načež zase
dání do 4 hodin odročeno
Jednání zahájeno v 4:43 dlou
ho však nepotrvalo a zasedání je
likož výbor na listiny pověřující
dosud s prací svou hotov nebyl
ve 4:51 na večer odročeno
Zasedání večerní zahájeno před
sedou ▼ 8:33 a sice mluvil ex-gu-vernér
illinoisský Altgeld o před
ních otázkách dne při Čem! zno
vu doilo k demonstračnímu pro
jevu v zájmu Hilla a týž nabyl
takého rázu že řečník ani domlu
vili nemohl a pořádek zjednán
teprvé pak když - výbor na pořá
dek jednaej k podání zprávy své
přikročXf
Výbor na listiny pověřující na
to se zprávou svou též se dostavil
a sice rozhodout spor z Montany
ve prospěch delegace Clarkovy a
spor z Oklahomy urovnán tím že
oběma sporným delegacím polovi
na hlasů dána
Výborem na stálou organizaci
odporučeno by James B Ri
chardson z Tennessee zvolen byl
předsedou a aby ostatní prozatím
ní úřadnfei konvence v úřadech
svých zůstali což obé konvencí
schváleno Richardson po před
stavení svém v nástupní řeči své
poukázal k tomu že právě tak
jako poslední zápas národní veden
byl na zásadě 16:1 i tentokráte
tomu tak bude neboť republiká-
né dopustilr prý se šestnácti růz
ných chyb a proti těm že státi
nyní bude muž jedinký nad jiné
schopný Wm J Bryan Jméno
Bryanovo bylo posledním slovem
řečí Richardsonovy a scény jaké
následovaly těžko vypsati neboť
nadšení delegátů neznalo mezí
Když seznáno že další jednání
téměř nemožným jest odročeno v
10:34 zasedání na čtvrtek 10:30
dopoledne
Mezi tím pracováno pilně výbo
rem na platformě a jak s vrchu
uvedeno veden nejtužší spor o
Článek stříbrařský s tím výsled
kem že nepatrnou většinou dvou
hlasů 27 proti 25 hlasům přijat
ve 3:30 ve čtvrtek ráno článek
prohlašující se spůsobem co nej
rozhodnějším pro svobodnou a
neobmezenou ražbu stříbra v po
měru 16:1 Tím však zápas ještě
neskončen neboť menšina ohlási
la že podá konvenci zprávu men
šiny Zasedání čtvrteční zahájeno
býlo přesně o n hodině a jelikož
výbor na platformu s prací svou
dosud hotov nebyl stráveno celé
zasedání dopolední řečmi různých
vůdců demokratických a sice mlu
vili ex-guvernér Hogg z Texas
Dockery z Missouri milwaucký
mayor Rose kentucký guvernér
Beckham a Miles z Marylandu
načež zasedání na 3:30 odročeno
Zasedání odpolední zahájeno
teprvé po 4 hodině a výbor na
platformu přistoupil ihned k po
dání zprávy své a platforma
mimo všeho očekávání přijata
jednohlasně jak čtena aniž by
byla menšina k podání zprávy své
přistoupla Platformu v plném
jejím znění přinášíme na místě
jiném Čtení jednotlivých jejich
článků provázeno bylo nadšením
nemalým kteréž stupňovalo se
až při článku stříbrařském nej-
vjššího stupně dosáhlo Když
poněkud ztišení v síni konvenční
zavládlo oznámen co řečník
Webster Davis do nedávná ještě
příručí tajemníka vnitra kterýž
nemalou sensaci spůsobil prohlá
šením že stojí na platformě demo
kratické a e pro Bryana hlasová
ti bude Po skončeni řeči jehe
přikročeno k nominacím presiden
ta a když Alabama vyvolána' tu
postoupeno místo Ncbrasce tak
aby tato příštího presidenta jme
novati mohla Řeč nominační
přednešena W D Oldhamem a
nominace podporována byla Per
kinsem z Texasu Whitem z Cali
íornie Thompsonem z Illinois a
Hillena z New Yorku jakož 1 ce
lou řadou jiných a když k hlaso
vání konečně přikročeno učiněno
jmenování Will Jennings Bryana
jednohlasným načež zasedání v
8:52 na dnes dopoledne odročeno
DROBNÉ ZPRÁVY
0 11 1 11 11
Ve východní i jihovýchodní
Arizoně řádí lesní požáry jimiž
již mneho čtverečních mil lesa
zničeno
V Chicagu měli ▼ úterý a ve
středu děsná vedra při nichž
značně osob úžehu slunečnímu
podlehlo
— V Hoboken N J zničen
byl v úterý v noci požárem dvou
patrový tenementní dům přičemž
pět osob Uhořelo
Horko má Spatný účinek na
játra Nepracují správně a použiti
máme prostředek jako Df Aug
Koeniga Hamburger Tropíen kte-
I rýž reguluje a léčí
NEBRASKA
— Ve Fremont napočteno bylo
2833 dítek Školního stáří
— VGeneva oslavovali džulaje
střílením z děla kteréž setnina G
z Filipín sebou přinesla
— Nejlepší doutníky jsou Porto
Rico jež vyrábí V Pospíšil ve
Wilber Neb — Zkuste je 79tí
— U Cambridge zasažena byla
v úterý k večeru při prudké bouři
bleskem i4letá dcera A Moore-a
a na místě usmrcena
— V Dorchester učiněn byl po
kus na vyloupení tamní státní
banky lupiči však vyrušeni z prá
ce dříve než k penězům dostati
se mohli
— V Beaver City udeřil v úterý
večer z čistá jasna blesk do oby
dlí H F Austina a značně jej
poškodil Dvě dcery jeho byly
omráčeny
— U Plattsmouth vylovena v
úterý mrtvola utopence dle oděvu
patrně dělníka a jelikož se ji nepo
dařilo ztotožniti byla ve středu
koronerem pohřbena
— Ve Fremont zničeno bylo ve
středu večer požárem obydlí děl
níka E Larsona a škoda as Í700
obnášející mu spúsobena Oheň
spůsoben byl prskavkou na stře
chu spadnuvší
— Tříletá dceruška manželů
Schafferových as 11 mil jižně od
Plattsmouth bydlících spadla mi
nulé soboty do škopu vařící vody
opařila se tou měrou že smrt v
pondělí následovala
— V Beatrice přišel při oslavo
vání džulaje k vážnému poraněni
hošík L Schembeck Náhodou
odhodil totiž sirku do nádoby s
prachem a výbuchem jeho popálen
byl tou měrou že nejspíše o zrak
přijde
— V Plattsmouth započnou v
dnech - nejbližších se stavbou bu
dovy veřejné - knihovny Plány
vypracovány architekty Fisher &
Lawrie z Omahy a cihly na stavbu
darovány mayorem Tom E Par
meiem -— Okolí Aliiance navštíveno
býlo v úterý k večeru prudkým
krupobitím jímž na osení značné
škody spůsobeny Krupobití ná
sledováno bylo malým cyklonem
jímž hlavně na stromoví citelné
škody spůsobeny
— V Nebraska City spadnul v
úterý most vedoucí přes potok
Table a to v okamžiku když le
aarsky vůz přes néj jel vaz 1 s
potahem a dvěma muži padnul do
hloubky 20 stop při čemž oba
muži smrtelně raněni
— Jestli potřebujete dobrý va-
zač aneb sekací stroje na seno
obraťte se na p V J Uřídila v
Abie Neb jenž zastupuje jednu
z nejlepších firem výrobou strojů
takových se zabývající a sice spo
lečnost Deenng Harvester Co tf
— V Lyons přišel ve středu k
smrtelnému úrazu větroplavec W
F Winteringen z Hartington
Při vystupování mu totiž balon
praskul a on z výšky as 100 stop
k zemi se sřítil Zvláštní náho
dou žádný úd mu nezlomen ža
to však poraněn vnitřně
— T Duda v Linwood Neb
mi na skladě vozy boxny na vozy
kočáry všeho druhu drtiče šroto-
váky větrníky pumpy kádě po
stroje na koně a všeho druhn
řemení Krajané učiní dobře
když si u něho prohlédnou zásobu
a zeptají se na ceny než půjdou
jinam koupit (4tí
— Ve West Point měli v pon
dělí o polednách předčasnou oslavu
4 července V obchodě Gregory
bo vzňaly se totiž vystřelením
dětské pistole zásoby prskavek a
fire-erackerů na 1 2 00 ceněné a
plameny záhy rozšířily se pak na
zboží tak i na budovu utlumeny
však dříve než značnější škoda
spůsobna
— V Grand Island přišel ve
středu o život výbybkář Union
PaciS dráhy iGeorge Ketcham
Při spínání vozu šlápnul totiž ne
šťastnou náhodou mezi křižující
se koleje tak že mu noha tam
uvázla a on vozem k zemi sražen
a {téměř na' místě usmrcen byl
Zvláštním jest že podobným spů
sobem před několika roky otec
jeho o Život přiieL
— Velkým požárem navštíveno
bylo ve středu ráno Havelock
Oheň vzniknul v restauraci a pla3
meny rozšířily se tak rychle že
záhy celý čtverec v jedinkém pla
meni se nalézal Že ještě více
budov popelem nelehlo za to co
děkovati jest pomoci hasičské
kteráž z Lincoln se dostavila
— U Stella přišel v pondělí k
vážnému úrazu farmer Fred Swi
hart Při sekání pšenice samova-
začem koně se mu totiž splašili a
on shozen tak nešťastně že před
kosiště přišel při čemž mu ruka
nad loktem téměř přeříznuta Lé
kař pochybuje že by se mu ruku
zachrániti podařilo
— Ve Wilber vypuknul v pon
dělí v příčiny neznámé požár ve
stavení v němž Fr Pulec bydlí a
nebýti šťastné náhodyže plameny
zpozorovány dvěma zřízenci spo
lečnosti telefonní kteří na blízku
pracovali jistě bylo by popelem
lehlo neboť nikdo doma se nena
lézal Škoda jest průměrně nepa
trnou — V David City poraněn v
úterý při vypalování velkých "fire
erackerú' starý vysloužilec Conrad
Lanaskle Držel totiž eracker v
ruce déle než měl a výbuchem
byla mu pravá ruka téměř úplně
roztrhána pravá noha těžce pora
něna Jsou obavy že dostaví se
otrava krve a stav jeho jest velice
vážným
— V Seward zbaviti se chtěl v
úterý J ' Westerhoff čmeljkú ve
svém kurníku a pťoto rozdělal v
něm oheň aby je vykouřil načež
do města se odebral Plameny
záhy rozšířily se nejenom na kur
ník ale i na sousední kůlnu a stáj
a Škoda několik set dolarů způso
bena Dcera jeho popálená znač
ně při vyvádění koně
— Mezi Friend a Exeter přišel
ve středu večer k vážaému úrazu
topič B & M dráhy F Munson'
Praskla " totiž pod ním lavička a
on z jedoucího vlaku spadnul a
poranil se tak těžce že v bezvě
domí vedle tratě leželi zůstal
Strojvedoucí spozoroval že topič
se mu ztratil teprve když vlak as
dě míle ujel a když prol se vrá
til nalezl jej dosud bezvědomého
Dopraven byl do Fairmont kdež
lékařem poranění jeho za těžké
prohlášeno v" -:~r--:c--::
— O stavu osení v Nebrasce v
týdnu končícím 3 července došla
z pozorovatelny washingtonské
následující zpráva: Týden ten byl
velice teplý neb teplota ve vý
chodních okresích přesahovala
průměr o 3 v západních o 6 stup
ňů Nejvyšší teplota na různých
místech překročila 90 stupňů Ve
velké části státu spadl 1 a 2
července hojný déšť Na sklíze
ní obilí a obdělávání kukuřice
byla povětrnost velice příhodná
Kukuřice ve všech částech státu
jest mnohoslibná V jižní a střed
ní části státu žeň obilní již valně
pokročila ve střední a jihozápad
ní části však byly pšenice a oves
poškozeny kdežto v jihovýchodní
Části státu jest žeň obilná výtečná
V okresích jihozápadních poško
dily osení kobylky a polní štěnice
Sucho v západní části státu vysu
šilo pastviny úplně v jinýcn čá
stech jsou ještě dobré Mocný
vichr v severovýchodní části státu
sklátil mnoho ovoce a nadělal i
na obilí značné škody
Železniční pozemky na prodej
V severním Wisconsinu Chica
go St Paul Minneapolis & Oma
ha dráha má na prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách
platebních as 400000 akrů vybra
ných pozemků rolnických Ti
kdož koupí záhy mohou vybrati
si pozemky při krásných řekách a
jezerech v nichž jest hojnost ryb
a jež poskytují nevyčerpatelný
zdroj vody jak pro rodinu tak í
dobytek
Pozemky po většině jsou zales
něny půda jest úrodnou a snadno
zpracovatelnou Chicago Milwau-
kee St Paul Minneapolis
Duluth Superior Ashland a četná
jiná prospívající města na dráze
C St P M & O a na dráhách
jiných poskytují dobrých trhů pro
plodiny farmerské
O bližší podrobnosti pište na
Gt0 W Bell
poMokorf komlaat Hadaom Wla
G H MtRat
Uprw A8P A 8 PM11I1M
Ví
r 4