Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, July 03, 1900, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    2
Pokrok ZApadu
Když během událostí lidských stane se které
mu národa potřebou aby rozvázal politické svaz
ky kteréž dosud poutaly jej k nějakému národu
jinému i aby zaujal mezi mocnostmi tohoto svita
samostatné a rovné ono postavení k němuž opráv
Bují jej zákony božské i přirozené: tehdá vymáhá
toho slušná úcta k obecnému mínění lidstva aby
nixod ten vyložil příčinu kterou vlastní k tomuto
odloučení se dohnín byL
Pokládáme tyto pravdy za jasné sebou samý
mi: že všickní lidé stvoření jsou sobi rovni že
jsou od Tvorce svého nadáni jistými nezadatelný
mi právy k právům těm že náleží život svoboda
a vyhledávání blaha k tabezpelenl těchto práv že
zřízeny jsou vlády mezi lidmi jichž spravedlivá
moc spočívá na svolení ovládaných: i kdykoliv
tudíž některá vláda protiví se tomuto účelu že
národ má právo ji změniti neb zcela zruiiti a
novou vládou nahradit! jejíž zákony a práva byly
by takové jaké vidí se národu pro vlastní jeho
Štěstí a blaho nejvýhodnějšími — Moudrost
ovšem káže nesvrhovati starých vlád pro příčiny
malicherné nebo pomíjející a zkušenost svědčí
že lidstvo mnohem spíše náchylno jest Ir tomu
raději snášeti příkoří pokud se jen vůbec snéstí
dá než aby zjednalo sobě pomoc rozrušením těch
forem jimž bylo přivyklo
Avšak když dlouhá řada nepravostí a křivd
směřující vesměs a napořád za tímže cílem vyzra
zuje úmysl podrobiti národ absolutnímu despo
tismu: tol má národ ten netoliko právo nýbrž i po
vinnost aby setřásl se sebe jařmo takovéto vlády a
opatřil 6Í nových rukojemstvf pro budoucí svou
bezpečnost
A takové bylo dlouhé utrpení osad taková
jest nyní potřeba která je nutí aby dosavadní
spůsob vlády změnily Dějiny nynějšího krále
Velké Britanie nejsou nežli dějinami neustálých
nátiskův a křivd kteréž všechny jedině k tomu
čelí aby tyto státy naše byly podmančny absolut
ní tyranii Čehož abychom dokázali klademe na
nestranný soud lidstva tyto skutky:
On odepřel zákonům nanejvýš dobrým a pro
obecné blaho potřebným svého schválení —
Zapověděl svým gubernátorům schvalovati zá
kony co do důležitosti neodkladné a pilné leč by
se zastavilo jejich působení až by svolení jeho
došlo a těch takto zastavených úplně zanedbal
všímali si
Odepřel prohlášení zákonův jiných pro upra
vení rozsáhlých okresův lidu leč by lid ten vzdáti
se chtěl práva- zastupování ve sboru zákonodár
ném práva lidu neocenitelného a hrozného toliko
tyranům
Svolával zákonodárné sbory na místech ne
obvyklých nepříhodných a vzdálených od místa
na němž složeny byly veřejné listiny a to k tomu
toliko konci aby je unavil až do poddání se opa
třením jeho
Rozpouštěl sbory zástupcův opět a opět po -něvač
mužně se opírali když rušil práva lidu
Bránil po dlouhý čas po takovémto rozpuštění
toho neb onoho sboru volbám zástupcův nových
čímž moc zákonodárná nemohouc býti zničena
vrátila se lidu vůbec aby jí vykonával zanechá
vajíc mezi tím stát v šanc vydaný všemu nebezpe
čenství nájezdův cizozemských a otřesení do
mácích Usiloval o to aby předešel zalidnění státův
těchto k tomu konci zadržuje naturalizaci cizin
cův odpíraje prohlášení zákonův jiných které by
povzbuzovaly by se lid sem stěhoval a zvýšuje
výminky nového nabývání pozemkúv
Zamezil vykonávání spravedlnosti odepřev
svolení své k zákonům zařizujícím moc soudní
Soudce odvislými učinil na jediné vůli co do
držení úřadův jejich a služného
Zřídil množství úřadův nových a posýlal sem
hejna úřadníkův aby týrali náš lid a užírali jeho
X-t „::-- - -
JUJCU1 - ~
Držel mezí námi v čas míru stálá vojska bez
svolení našich sborů zákonodárných
Snažil se aby moc vojenskou neodvislou
učinil na občanské (civilní) a aby ji nad tuto
postavil
Spoičovai se s jinými aby nás podrobil prá
vomocnosti nepovědomé zřízení našemu a neuzná
vané zákony našimi dávaje svolení k jejich výko
nům předstíraného zákonodárství: aby mezi námi
ubytováni byli velcí sborové lidu ozbrojeného
aby je chránil zdánlivým soudem od trestu za ja
kékoli vraždy které by spáchali na obyvatelích
těchto státův aby přetržen byl nái obchod se
všemi díly světa aby ukládány ním byly daně
bez našeho přivolení abychom připraveni byli v
mnohých případech o dobrodiní soudu porotního
aby zrušena byla svobodná soustava anglických
zákonův v provincii sousední aby zavedena tam
byla vláda libovolná a aby rozšířeny byly hrani
ce její tak aby pojednou stala se příkladem a pří
hodným prostředkem kterak by se táž vláda
absolutní uvésti dala do těchto kolonií aby odňa
ty nám byly naše privileje aby zrušeny byly
zákony naše nejdrahocennější a aby v základě
změněny byly formy našich vlád aby suspendo
vány byly sbory naše zákonodárné a aby oni
sami prohlášeni byli co nadaní mocí dávati nám
zákony v případech jakýchkoli
Odřekl se vlády zde prohlásiv nás za zbavené
ochrany jeho a zdvihnuv proti nám válku
Loupil na mořích našich drancoval pobřeží
naše pálil naše města a hubil životy lidu našeho
un v teto dobé přepravuje veliká vojska cizích
Žoldnéřův aby dokonali dílo smrti zpousty a ty
ranství už započaté a provázené ukrutností a ne
poctivostí jimžto sotva rovných bude v dobách
nejsurovějších a ježto úplně nehodný jsou náčel
níka národa civilizovaného
On nutil naše' spoluobčany zajaté na šírém
moři aby nosili zbraně proti vlasti své aby se
stali katy svých přátel a bratří aneb sami padli
rukou jejich
On vzbuzoval domácí povstání mezi námi a
usiloval aby přivedl na obyvatele našich hranic
nelítostivé divochy indiánské jejichžto známé
pravidlo válečné jest bezohledné hubení všelikého
lidského stáří pohlaví a stavu
Při každém stupni tohoto utiskování prosili
jsme za napravení slovy nejpokornějšími odpově
dí na opětné prosby naše byla opětná bezpráví
Panovník jehožto povaha takto jest vyznačen
na každým činem jenžto vykládá pojem tyrana
není způsobilý aby byl vladařem lidu svobod
ného Nezanedbávali jsme šetrnosti povinné svým
Britským bratřím Vystříhali jsme se občas po
kusův aby zákonodárnou mocí svou nešířili nedo
volenou pravomocnost nad námi Připomínali
jsme jim okolnosti našeho stěhování se sem a
usazení se tady dovolávali jsme se vrozené jim
spravedlnosti a velikodušnosti a zapřísahali jsme
jich pro svazky společného našeho rodu aby po
kárali tyto přecbvaty ježto nevyhnutelně přetrh
nou naše spojení a naši shodu I oni hluší byli a
neslyšeli hlasu spravedlnosti a pokrevenství
Uznati tedy musíme nutnost žádající naše odlou
čení a mít i se k nim jak se máme k ostatnímu
člověčenstvu co nepřátelé ve válce v míru co
přátelé
My tedy zástupcové-Spojených Států Ameri
ckých na obecném kongresu shromáždění dovo
lávajíce se Nejvyššího Soudce nad světem za svěd
ka poctivosti našich záměrův ve jménu a pod
autoritou dobrého lidu těchto kolonií slavně ozna
mujeme a prohlašujeme Že tyto spojené kolonie
jsou a po právu býti mají svobodní a neodvislí stá
tové že sproŠtěnt jsou všeliké poslušnosti Britské
koruně a Že vešktro politické spojení mezi nimi
a státem Velko-Britským jest a má býti úplně
rozvázáno a že jakožto svobodní a neodvislí stá
tové mají plnou moc vésti válku uzavírati mír
vcházeti ve spolky zaváděli obchod a Činiti vše
co činiti právo mají státové neodvislí
A na potvrzení tohoto prohlášení s pevnou
důvěrou v ocuíauu Prozřetelnosti Božské na vzá
jem sobě zaručujeme svá hrdla své statky a svou
svatou čest
Prohlášeni ncodvislosti Spojených Států Amerických
Vél&Aa Asie itrac 177 O
In CONGRESS Jvly W-
—State ofcyimmcb
— tou
ťV i
émnmi 0Br'ir uuu měm -umm
- 1 1 1 ' — j v — _ ' f
SsZ 7 I ---- - __f „ ď -j
mt li
%mLitír4Fumnae Mm mtml&tJtmimmtmMmmJlš tm
~J~lZ~ ~ - £ujutoiy £2? X m~t rnfi ~l-~éj
'mírním nir -wTn-Mi
0
ML
JCJL-i jjL~Á—Ji
St fi Z— V7-4Í 'Tu T 1 m fi 11 UTna
mm y mmm
tlS -L- I JIM
s7ďrf-™~ I
es
sil' rZ-SZ-
THE DECURATION OF INDEPENDENCE
WHE1 In tbe Coine ofkamta cTentaltbeeaesaeeeiarrforoaepcopletodlsaolTe thepoIHleal baadawhlch
fcave connected Ihem Trlth another and to mnu mon tbe powen oř tne arththeaeparateandeqnai atatlon
to wbicb tbe Lawa of Katare and ot Katnre'a God eatltle them a deeeat reapect to tbe oplaloaa of maaklad
reqnlrea tbat tbey aboald declare tbeeanaea whlch impel tbem to tbe aeparatloa— We bold tbeae tratba to ba
aelf-evidrnt tbat all nea are ereated eqnal tbat tbey are eadowed by thelr Creator wltb eertaln nnaltea
able RlRjbta tbat nou tbeae are Life Libert? and tbe pomnít oí Happineaa— Tbat to aeeare tbeae ri[ht
GoTérnmenta are lnatltated amoig Men derlvlna thelr nat powera from tbe eonaent ot tbe Koverned—
That irk!!p Fena ef GeTSrsssest beeseses destrnctSe oi túm eada it ta tbe Risbt of tbe Feople to
alter or to aboliah lt and to laatltnte new Government laylno lta fonndatton on aneb prlnclplea and oraran
tclnit ita powera In aneb form aa to tbem ahall aeem raoit llkelr to effect tbelr Safetr and Happtaeaa Prn
denoe lndeed wtU dlctate tbat Governmenta long eatabllahed abonld Bot be ebaneed for Harht and tran
alent eanaea and accordlng-lr all entperlenee batb ahewm tbat manklnd are more dlapoaed to nice irblle
erlla are aufferable than to flgbt themaelTea by abollahlna tbe forma to frhleh ther are acenatomed But
when a lonaj traln oř abnaea and naarpationa pnranlns Invarlablr tbe aame Objeet evlncea a design to re
d=ce íhem esder abaslste epom it ta thelr risbt lt la thilr daty to tbrew ott aaeb Government aad io
provlde new Gnarda íor tbelr fntore aeenrlty Soch haa been tbe patlent anfferanee of tbeae Colonleat and
aneb la now tbe neeeaaitr wblch eonatrnlna them to alter tbelr former Syatema of Government Tbe blatory
of tbe present Klnor of Creat Britaln fa a blatory of repeated Iniorlea and naarpationa all bavlna in dlrect
obléct tbe eatabllabment of abaolate Tyranny over theae Statea To prove tbla let Facta be anbmltted to
a candld ttotVI Ta bas reídfeed blik Aml io Lawa tbe aaoai wboieaome and aeceaaary for tbe pnbllc sood
lle haa forblddea hfa Governora to pasa Lawa of Immedlate and preaalaa Importanee nnleaa aaapeaded la
thelr operatlon tlil bia Aaaeat abonld be obtalaed and wben ao anapended be baa atterly neajleeted to at
tend to them— He haa refnaed to paaa otber Lawa for tbe accommodatloa of larse dlatrleta of people nn
leaa tboae people woold rellnqalab tbe riajht of Repreaentatlon ln tbe Leslalatare a rlgVt laeatlmable to
tbem and formldable to tyraata only— He haa ealled toaether legislativě bodlea at plaeea nnaanal nneom
totluhlr uú disiaat from tne depoaltory ot tbelr pobíle Reeorda for tbe aole parpoae of fatlgalng them Into
eompliaaee with bia measares Ho k diasolved Repreaeststtve Hrie Tíícatedlj" ' for OPoIaS vlíb
Biámly Krm nesa bia lavaslona on tbe rlgbts of tbe people— He baa refnaed for a Ion tlme atter eaob dlaao
Intlona to eaaae otbera to be eleetedt whereby tbe Leaislntive powers lneapabla of AaalbiWlAa bavě re
turned to tbe Feople at larse for tbelr ezerelaef tbe State remalalna ln tbe menn tlme ezpoaed to all tbe dan
gera of Invaalon from wlthont and eonvalaioaa wlthlu— He haa eadeavoared to prevent tbe popnlatlon of
theae Stateai for tbat parpoae obatraetlna tbe Lawa for Natorallaatloa of Forelffnerai refaalna to paaa otb
era to enconrase tbelr mlgratlons hltber aad ralalng tbe conditlona of new Approprlatloaa of Laads He
has obstrneted tbe Adralniatratloa of Jnatlee by refnalna bia Aaaent to Lawa for eatabllablaa Jadlelary pow
era He baa made Jadajea dependent on bia Will alone for tbe trnnre of tbelr offlcea and tbe amonnt aad
payinent of thelr salsries He haa ereeted a maltltade of Xew Offlees and aent hlther awarma of Offlcers to
harrasa onr People aad eat oat tbelr anbstaaee— He baa kept nmong na In tlmea of peaee (taadlnar Armlea
withouf tbe Conaent of onr leajislatarea— Be haa affeetrd to render tbe Millfary ladepeadeat of aad supe
rior to tbe Civil powera— He haa eomblned wlth otbera to aabjeet na to a Jnrladletlon forelgn to onr eonatl
totlon and anacknowledged by onr lawa glvlng bia Aaaent to tbelr Aeta of preteaded Leaialatlon— For
qanrterlna large bodlea of armed troopa amoag mi— For přoteetlair them by a moek Trlal from pnalsh
ment for as Mnrdera wblob tbey chonld eomatit oa tbe lababltaata of theae Stateai— For enttlng oS onr
Trade wlth all parta of the world—— For Impoalug Tazea on na wlthont oar Coaaeatt— — For deprlvlng na la
wHH ea„ of the benedta vt Tria! by Jary For tranaportlns tím beyond Seaa to be trled for preteaded
o Hen cen For abollahlna the free lidem of Eagllah Lawa la a aelgbbonrlng Province f eatabllshlna therela
aa Arbitrarr a-overameat aad ealarKiaa Ita Boaadarlea ao aa to render lt m n nwr! ssd fit inrtrti-
tneut ír inirodneing tbe aame abaolnte rňl lato tbeae Coloaleat— For taklaa away oar Cbartera abollah
! oar zsoat VSumbie Lawa and eltertna fonrameatatly the Forma ot oar Governmenta— For anapendlng oar
wb Leglalntarea and declarlss thaaisvSTea iaveated wlth power to legialate for na la all eaaea waataoever
— He has abdleated Government here by dealarlng aa oat of bia Proteetloa aad waglng War agalnst a—
Ke haa plnndered oar aeas ravaged onr Coaata barat oar towaa aad deatrored tbe Llvea of oar people— Ho
la at thia tlme tranaportlna large Armfe 9 forelgn Mereesarle to eomplest the worka ef deatb denelatias
and tyraaay already begaa with elrenaaataaeM ad Crmmity St porddy serly paralteled Ifi the noat barha-
roT sea aad totally aaworthy tba Head ef a crvili-ed asttoBu Ba haa eoaatralaed oar fellow CUlaeaa tak
ea Captive oa the hlgh Seaa to bear Arnaa agalnst thelr Coaatry to beeomo the ezeeotloaera of thelr f rleada
aad Bretbrea or ta fall themaelveaby thelr Haads He haa ezelted domeetle laaarreetloaa amoagat as and
haaendeavoared to brlag oa the lababltaata of oar froatlera the merelleaa Iadlan íavagea wbaae kaowa ralo
f warfare ia mm andistingaished destraetloa of all ages aezea aad eoadltloaa la every atage of theae Op
pressloaa We bave Petltloaed for Redreaa la the moat hamble terme Oar repeated Petltloaa bave been aa
awered oaly by repeated lajary A Prlnee wboee eharaeter la thaa marked by at whloaj anay d a
Trr=si ln mei b tne rnler of a free poople Hor bave We been waatlag la atteatloaa r Britllsh
bretbrea We hava waraed tbem from tlme ta tlme of attempte by thelr leglalatare to eztsd mm aawar
rnntable Jariadletloa aver as We bave remladed them of tha elreamataaeeo of oar emlgratlea and aettle
ment here We háve appealed ta thelr aatlve Jaatlea aad magaaalmlty aad wa bave eoajared them by tba
tlen of oar eommoa kladred dlaavow theae naarpationa wbleb weald laevltably laterrapt oar eoaaeetlena
aad eorreapoadeaee Tbey teo hava been deaf to tha volee of Jaatlea aad of eoaaaagalalty We mast
therefore aeqaleaea la the aaeaaalty whlch deaoaaeea ear feparatlea aad hold theaa aa we hold the rest
of manklnd Eaeaaleo la War la Peaee Frleadsv—
WE THEREFORE the Repreeeatatlvre ef the CSITED STATES OF AMERICA la General Coagreaa Aaaem
hled appeallag te the fnpreme Jadge ef the world for the reetltade ef oar lateatloaa do la the Hama aad
by Aeihorlty ef the seed People ef theae Celoalea solemaly pabllah aad deelare Tbat theae Calted Coloalea
are aad of Rlgbť oagbt te he PRESS AMD IDEPES0£XT STATESi tbat they are Aheelved from all AHeglanee
to tbe Brltlsh Crewa aad that all pelltleal eoaaeetioa betweea them aad the State ef O rent Brltala la aad
eagbt to be totally dlssolvedi aad that aa Free aad Iadependent Statea they bave fall Power te levy War
eonelnde Peaee eeatraet Alllaaeea eatabllah Commeree aad to do all ether Aeta aad Tblage whleh Inde
peudent Sateo may ef rlgbt de— Aad for tbe aapport of tbla Deelaratloa wlth a Im rellaaee ea the pro
teetloa f divlae Prevldeaee we mateally pledge to eaeb otber oar Llvea ear Fortaaea aad ear eaered Boaar
OD NAŠÍCH DOPISOVATELI'
ALBION Neb 25 června —
Ctěná redakce — Včera večer
jsem byla překvapena když moje
dcera přišla z kostela ze schůze
spolku Epworth League v raetho
distickém kostele a dala se do
usedavého pláče Na otázku co
jí jest sdělila že Miss Nellie
Moore vyprávěla že v Chicagu
mezi Čechy je missijní škola a
ona tam dojíždí někdy vyučovat a
též k ní chodí některé české dítky
Ona je chváií Že se ' dobře učí a
jsou dost schopné Ale Čechy tu
pila že je to nejhorší místo v Chi
cago ze bydli v čtverečné min a
mezi nimy že je pár židu a že se
tam dějí ty nej větší neplechy a že
jsou částečné nejtvrast xatcisci a
částečně nevěren Tak bych vás
prosila ctěná redakce zda-li o
nich co víte bych je mohla hájit
Ovšem jsem na takové hájení
slabá ale až se tam navrátí tak
ať jí též tak častují jako ona je
Kněz ii v tom ještě podporoval
že je to pravda což naší holku
tak dojalo že musela opustit ko
stel ač měla zpívat ještě na
kruchtě Kněz si asi nevzpoměl
v tu chvíli Že se v jeho kostele
nalézá Češka sic by se byl tak ne-
prohlásil neb moje dcera dost
udělala pro kostel a takhle ji vy
pudili z kostela neb je jí to velké
příkoří tupit Čechy Ovšem jest
všude koukol mezi pšenicí ale ne
věřím tomu aby byli na čtvereční
míli samí špatní lidé Co se týče
nevěren těch je též dost i mezi
Amerikány neb je jich i zde dost
co na kostel nic nedají Proti těm
ale nevystoupí ale musí si schla
dit žáhu na Češích Ona zajistě
mvslila že se to tam nedozví
Pro pravého Čecha jest to hořká
pilulka člověk kolikrát přispívá
na misií jen aby mohli lépe řádit
a Štvát národ proti národa Co
se týče Miss Moore ta není z té
nejiepší rodiny by mohla takhle
acaúuo capadat ona se musela
dobře zvrhnout po své matce žva-
tlavé Tá dám České dějiny od
Maurice do městské knihovny
zda-li to trochu pomůže Čechám
S úctou Josefa Papežová
Poznámka redakce — To se roz
umí že to bylo pouhé blábolení
zíanatisované a nezkušené ženšti
ny Čechové chicagští nejsou o
nic horšími nežli kdekoliv jinde a
jestliže zasluhují výtky tedy jí
podobné zasluhují Cechové všude
jinde Vy svůj národ dobře znáte
a vite zda-li pokárání a výtky za
sluhuje Dobře pravíte že jest
všude koukol mezi pšenicí Jsou
jednotlivci za které se třeba sty
dět musíme Avšak v celku se
dojista dobrými vlastnostmi vy
rovnáme kterémukoliv jinému ná
rodu ' Ovšem missionářka kte
ráž se marně pokouší aby ku své
mu kostelu a ku své církvi naklo
nila si nějakou třídu lidu snadno
je předsudkem proti lidu tomu
pojata jestli sc jí práce nedaří
jestli ten lid neuznává že by měl
šmahem zavrhnout to co jest mu
drahým a svatým co s ním srost
lo co bylo přesvědčení celého
jeho života a vzíti za pouhou a je
dinou pravdu to co mu taková
misionářka namluviti se snaží A
není divu Že považuje lid takový
za horší nežli ve skutečnosti je
Leží již v povaze americké vůbec
nad všechny jiné se vynášeti a
všechny jiné podceňovat za horší
inferiorní považovati Jsou to
právě obyčejně lidé obmezeného
rozumu kteří málo viděli a hlub
šího přemýšlení schopni nejsou
jenž ve slepém íanatismu to co
jejich rozum jim- nese za jedině
pravé a správné považují a vše
ostatní odsuzují Z toho stano
viska musíte na to hleděli Miss
Nellie Moores se vzteká proto že
Čechové chicagští nejdou na věji
čku jejího humbuku a balamucení
Podle čeho se pozná špatnost lidí?
Dojista podle toho zda-li jsou še
třitelí aneb přestupníky zákona
Nuž ať Miss Moore vezme k ruce
statistiku zločinů a přesvědčí se
brzy že český lid iest méně ke
zlému nakloněn než kterýkoliv ji
ný Ovšem u Miss Moore je ku
příkladu vypití sklenky piva zlo
činem kterýž by se měl trestati
aspoň desítiletou káznicí — proto
že iest hlouoá fasatícká nípmr
✓
štěoá husa Úmysl Váš zaopa
třit! do městské knihovny české
dějiny jest v každém ohledu chvá
lyhodným Tak aspoQ poskytoete
příicSjtoft číeaáfaa knih v kni
hovně púžnalí zajímavé dějiny vla
sti naší a uíioiti si lepší pojem o
uaiuuu (csacui
ZVLÁŠTNÍ VÝLETNÍ VLAK
KC
národní demokratické konvenci
odbývané v Kansas City ve středu
dne 4 července
Caaaiia & St Louis dráha vy
praví zvláštní vlak kterýž vyjede
zt společného nádraží omažského
3 Července v 8 h več z Council
Bluffs v 815 přijede do Kaasas
City dne 4 července v 7 hodin rá
no Vlaky sestávat! budou 1 vozo
spacích a pohovkových Lístek pro
obě cesty z Omahy za #580 Obi
cesty s používáním spacího vozu
o čtyři dny pobytu v Kansas City
800 černý hedvábný cilindr a
odznak Í300 Všichni ti kdož k
výpravě této se připojí nebudou
míti Žádných nesnází s dostáním
se do síně konvenční Místa ve
vozích spacích měla by bezod
kladně zajištěna býti Ptejte se
nejbližšího jednatele aneb pište na
John E Reagan Sec'y Douglas
County Democracy Club 509
Brown Block Omaha aneb pište
na Harry E Moores C P & T
A 141 5 Farnam Street (Paxtoa
Hotel Blk) Omaha Neb 77x7