Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, July 03, 1900, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ## #wm mf #%ín
ROK- ZÁPADU
Cebtmce isjo
Zaloien 1871~Uoén£i XXX
01UHA NEBIL Ji ÚTERt DNE 3
DTojtýdeaaíku: ' BoteikrYin tó£ 84
' 7
HZ
v
v
v
1
V
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
: " ''':'- politické "'" f
RepnMlkáné v MlcWřan f
odbývali státní svou konvenci vě
středu a ve Čtvrtek v Grand Rapids
za účelem navrženi lístku státního
a při devatenáctém hlasování na
vržen ta guvernéra A T Bliss ze
Saginaw Týž byl kandidátem pro
úřad onen v každé konvenci státní
od r 1893 pochází ze Saginaw
jest ' milionářem — dřevařem'"a
jednou zasedal y kongresu " r
Republlkáné Minnesotští
odbývali ve čtvrtek státní konven
cí svou v SU Paul za účelem
navržení lístku státního á výsled
kem bylo navržení SR Van Santa
z AVinóna za guvernéra L A
Smíthá za náměstka W B Dou
glasse za návladního Chas M
Starta za nej vyššího soudce L
W Collinse za přísedícího hej
vyššího soudu j Blocha za po
kladníka P S Hansona za tajem
níka a C F Staplese za komisaře
železničního na dva a JG Millera
a J B Millse na Čtyři roky
' Národní demokratická konvence
lahájena bude zítra v Kfc09as City
a právě ták jako tomu při kon
venci republikánské bylo' i při
této těžko dosud předzvídati kdo
po bok Bryana co kandidát pro
úřad místo-presidenta bude {-navržen
- Z některých stran tvrdí
se že bude to ex-senátof Hul z
New Yorkujiaí zase rádi by viděli
Shively-ho z Indiány neb Harris
ona z Illinois kdežto j jiní opět
dovozují že bylo"ý' jBejlep5ím
navrhnouti Towna iMlpnesoty
- Kieryz jiz nominaci pvpuiuvvu
má — Podobně jako vzhledem k
místo-presideotstvítěŽko j dosud
říci jak platforma vy padatí bude
neboť náhledy v nejedné otázce se
značně liší Největší rozdíl re
smýšlení panuje vzhledem k otáz-
ce- svobodné a neobmezené ražby
- stříbra jfijčuóť - ni nozi ' r deiegátó
jsou pro to by - stříbru věnována
to jint tase chtí Jby konvence co
nejrozhodněji ve prospěch svobod
né ražby se prohlásila f -
' J' Í Í ' 'r V V - - f
' kabineti tořtSKÍtsvfc ikteríivV
: ' nepří-omnosfi tc-hoto" presiďcat
odjaí totii do Caatontt— předsedal
Lsekrcrlř tíínL jeáňárudí byla o
záležitosti čínské tím výsledkem
' lé : žádné dalíí ' návody admirálu
: iíí P05IŽ27 isrrčuatía"' ilíaí
další vojsko tajo yyslánů nebude
: KRÓwacA událostí r
"Kolskýtrk ' f
i V Sioux City IaV padáno bylo
Té čtvrtek veřejnouj dražbou 5006
divokých Jtqnl z OregoauA Idha
Montany a Nevady kteří dokud
nijidy sedla i neb oblá vky na viobě
neměli a připesli 04 Jap do 5
-kus: Kupců- by lú - žuiúč a-tVidí :
oeř -že průměrem přodáu kus za
sekundu neboj} prodej děl se ve 1
stádech o 25 kusech 1
V Davespcrt Iaca!ezeaa mlú:
tý3ne policii bosá' dívka' šlusaě
- Oblená: Meríí o sobi iádňýdi
:pfáv
:Býbee-dya' dřdickarDřexel-ovy
oozfjstalósti V Safi Franciskii —
rj~ Dívka vracela se znávjítěvy v New
v í Ifqrku kdyz "íu pojednou i řo
' umem se minuia V Qlif ton z vlaku
" " T vyskočila áBěSky? aóDávenpóirt I
- přišla-— Paměť prýse ji jíí vrátili
a po zotavení v průvodu příbuzných
1 další cestu do Sas Frantíka na
' stoupí -V- V-
PestřeUil : -= V
Y St Louis po střeleni Vo42li
A Stoííregen a J Kulage stávku
jící zřízenci pouliční dráhy T D
Watersem tajemníkem Hitsr~
Lothman Mfg Co z to I "jej I
manželku jeho hrubě nráiíli preto
že po káře skéby říieoi jfili'
Sotva ie z káry slezly pcSxii jjn
stávkáři nadávsti následovCi je
vzdor tomuže VVsters nV-ť 'its
je varoval by na pcínoji j j vi
li Když stávkáři tte irx:'
se stávali poulil koni I: V" :r:
zbraně s tím výslejitra r"
tje střelen do pravi c!r rs
Stotírejen do bela Iv ~: li
obou jest tllkým
v
1
PřlSWIÍ ÉUIOiíiÉi
Uoyfln zničeno
Parníky Saale Main a Břemen
' hrotem sta Udí
Škoda fili - se rna $10000000
Obrovský požár jemuž za více
jak iooooooo majeiku a dle
odhadu přes 200 životů Jidských
v obět padlo vypuknul V sobotu
po 4 hodině odpoledpťna přísta
višti čís i společností Se veřoně-
meckého " Lloydu víříóboken N
J a rozšířil aeryďjlátí ťakou že
v pouhýcři 15 minutách více jak
čtvrt míle pobřeží v jedinkém pla
meni se nalézala Požár vypuk
nul mezi bavlnovými baly a plameny-
rozšířily ťsé alcrychleŽě
převážné většině těch kdož na
přístavišti se nalézali cesta zpá
teční byla zamezena tak že zá~
chrany_ skokem do vody hledati
museli Mnozí z nich' utonuli á
mnozí ž těch kfeřl útulku pod do
kem hledali přemožení zase byli
dýmem neb horkem' že též hro
bu ' ver vlnách nalezu1 Plameny
rychlostí obrovskou rozšířily ae
no doky při nichž zakotveny byly
parníky Saale Břemen a Main
jež" Vesměs staly se obětí dravého
živlu i s převážnou většinou těch'
kdož v Čase vypuknutí požáru na lo
dích se nalézali a nejvěví z parníků
břemskýcbr Kaiseťvyilhelm der
zachráněn jedině tím že zaf v čas
jeitído prostřed řeky1 vytáhnouti
jej se podařilo s 4$
- Požár :k jak již svedeno Bpozo-
rováo po 4 hodině" a vzdor t&mu
že -ihned znamení poplašný dáno
rozšířil r se ták rychle že téměř
Okamžiku přístaviště i s 'parní
kem Saale v jedinkém 'plamení se
siUajQá placený tSiiily "sftoa
přístaviště souseda kdež Kaiser
Wjibelm der Grosse a Mam za
kotveny byly Vlečnými parníky
vyvlečen prvaějšvješte y čas ač
zaačai poSkcstnřdrtihý tak par
ník staLte úplně obětí požáru ne-
Hřerf týř nabyríitítn rozsahu tafcé-
bo že n vyvlečeni lodé aaf po
myžl&ní nebylo "neboť parníčky
vlečné více i: němu' liblížitl se
aeroohlý Podobně zachváceno
bylo i přístaviště parníkg Břemen
načež - tmiaen vřtrwj-přsneísný
plameny na přístaviště čís i a
Z1 tohoto : na' sousední přístaviStí
bimburské lodě Phoenicia kteráž
vyvlečena do prostřed proudu te
prvé když již v plamenech se na
lézala Požár v čase tom nabyl
rozměrů takýchr Že sepsáno je
dalšímu šíření jeho jedině zniče
ním sousedního přístaviště dyna
mitem přítrž učiniti se dá což
také učiněno a tím plameny obme-zeny-v
Mímb nydBých-lodí zni
čeno bylo 1 požárem několik men
ších lodí u přistavišt zakotvených
mimo čehož rozšířily se plameny
na celou řadu skladišť sousedních
razným zbožím naplněných tak žé
požár se strany newyorské hlavně
k večeru poskytoval obrazu hrůz
ně velkolepého'~"'"'""-'-"-5! 'slJ
Scéay-jaké na isdichi pozaresa
hevypsatelnými lneboťosoby- jež
na nich se nalézaly hleděly jisté
smrti vstřícr aniž by ne j menší na
děje na záchranu měly : NejvětŠÍ
lnai% Jk[vntt lidských utracíiv byl
U 01 parníku Saale neboť tál
přichystána byl právě na 'cestu
do Bostonu odkudž s výletníky
Křesťanské anahy": xestaň dp
Southamptoa nastoupiti měla a
mnozí z výletníků vstoupit na loď
fl v - New Vorku an pro n po
hOdliřJjíím to bylo Společností
noDÍráno siee že bv iací cestúiící
lodích fcyli se nalézali t tvrze
no že býlími tam jioínež zřízen
ci 4e byli tJ osobyr'jei lodi přOf
lit Jnoutl ái' pHay z tíaýcb Stran
Uk ci3- tyenl j:t pčpírápo
Tk pc?ú'2c ruláril Itn A
-1 'icrlizrsl rz lzl cri v
J x-J:::
3i i
Hrozny
požár
chráněno a že nezachráněn počet
větší toho vinou prý bylo žé
okénka podpalubní příliš malými
jsou než aby tělo lidské jimi pro
táhnouti se dalo" Mimo toho se
prý udála na hořícím parníku celá
řada výbuchů a Mc Ginnis a s ním
i mnoho jiných tvrdí že až voda
z parníku- toho bude vyčerpán a
značný počet mrtvol : ve vnitru
parníku se najde Tato domněn
ka' potvrzována jest hlavně výpo
"Vědí jednoho ZL nebožáků : jehož
zachráněni z výše uvedené příčiny
možným nebylo a kterýž řekl že
zároveň s ním v části loděj8 ji
ných osob jest a že ještě v jiných
částech lodě osoby se nalézají "
Na parníku Mam byla situace
podobně zlou a však tám podařilo
se značnému poctu osoo zacnranu
se v příbradáchpřb uhlí kam až
plámený "neproniklý áč mnoho též
již nescházelo" áby i tyto nejdoléj
šf n částě lodě plameny zasaženy
bylýr Když parník tento plameny
zasažen byl zaměstnáno bylo" 36'
lodníků ukládáním 'zásob uhlí-a
o požáru tvěděli táprvé když uhlM
dolu sypati se jim přestalo a když
jederf z -nich na horu vylezl by
o příčině toho se přesvědčil Po
kus na uniknuti z hořící lodě byl
marným a proto nezbývalo než
zůstati kde- byli — jakých nluk
však při tom" zakusili poznati nej
lépe z toho že když po osmiho'-
dinách konečně : vyprostěnř dva
byli zuřivými blázny jeden žárem
o zrak přišel a ostatní těžce popá
leni' byli Podobné scény ode
hrávaly' se též i na parníku Břé
men z něhož vysvobozen v So
bota y noci 22 lodníků kterýmž
ve spodíně lodní bezpečného útul
ku naieznoutr se podařilo ' :
Kap vléčňého parníčku 'lvins'
Moran byl při požáru ca Saale
svědkem ?- scény? kteráž aS hnéd
tak - brzy z paměti mu mevymízí
KdyŽ totiž s lodí avou k hořícímu
parníku -še 'dostat měl příležitost
nahlédnou!'! okénkem lodním do
jedné zkábiďa tu spatřil muže u
stolku rychle píšícíhof a o nic ji
réfcoaentaadlia-VokamžikUř
pak když plameny dveře kabiny
jeho zachvátily uchopil klidně na
stolku ležící revolver - kuli ' do
spánku - si vpálil a' tak mukám za
živa upáléuíiíšel ~-'
Jakvelkýmlvla9tn& počet obětí
obrovského požáru tohoto jestne
mohlo ještě íani v neděli večer ur
čeno ~ být! vnéboť na prohlídku
zničených: lodí ještě aai pomyšlení
nebylo konsérvativňf odhad kladl
jej však í při ňejmenším na aoo
píi čemž - počet raněných' a" popá
lenýcb též prý pře3 200' bude
Většina mrtvol soudě die těch
jež dosud nalezeny neb vylovený
byly těžko as bude ku ztotožnění
neboť většina z nich na Škvarek
spálena jest " =í '" - V:
i" Jak' již "uvedená" odhadovány
jsou- škody: spůsobené na deset
milionů dolarů a z 1 toho největší
část připadá ta Severo-německý
Lloyd-' parník Maiři ceněn byl
na ř i5oocoo' 'zařízení s zásoby
jeho na $400000 parník Břemen
na 1 1750000 "a zařízení a zásoby
na ' $300000' parník' SaaleTna
částku J paddbňóu :' KajserÍWiI
helm der Grosse poškozen do jbbi'
rem inícene ceněny V9 nalioa-
daé"v"óžtt6 rdtylo céaSíís ta'
l3SffobavPístiiělmi£iiagíl
yalUí na kteréž plamenjrne
rozšířily poškozeno" do obnos ví
500000 na přístavišti společ
ností hamburské sůsxbena jtkódi
uCjuiéac $ívCb00 škúda 'špúsur
hena na skladištích E ?G a řj
společnosti Campbelovýodbaduje
sá na $200000 Značná škoda spů
sObenadálě shořením neb pptopp
ním ósmi bárek ' a jedenácti lodí
káoálnícb V ' 'se vším nákladem
jákošóřesmiy poCkozžiaa
celé řady tudov k zpičenému I p3
Žárem přííhrtriítí píjUhijících 1
i V: i'" "' 2'-'"ji — í'v''?'-:
j- Cátiz£'M'mff Ujka í
' Kdekoliv vl"taarr Uutíáj-tt
sá dbku stt -vs x zatnuti v! ly
rrobadú neo TÍ a nvott -CM hX
vte'k oároad t 1 1 ' t Hostcttera íío
BacbEltur fdBebaCdt víra
eJPo trobod i I íeraoce 1 thfJní
liT aťlHť mLicUisesÁf-se
vrHl E i i Ju jk mite t nepatiV íu
tek it Iťkk fo Jfd!eK tatb když pie
rfor 1 cX i coa noe As txxieli
t -11 l ' ' V - asii byrte ipití mokli
1 i r-r ji r „uíitl nboť potilf rim
f ' „fí- A liaMm spriTeditám
1 t t - t o pt&nnlllrna aí -!pí
t íuU UJ jí pbtoUaU na
Katolíci se organizujíc
Ve řiladelni odbývána min
týdne konvence '"spolku' rytířů sv
Jana v níž učiněny přípravné
kroky ku sloučení se všech spolků
katolických y jedinkou obrovskou
organizaci Do konvence dostavili
se zástupci 2a různých organizací
katolických jež se založením fe
derace Bouhlasí a jež dohromady
přes 600000 členů čítají a mezí
nÍEÍži česká katolická ústřední
unie se- nalézala Oznámeno i že
zamýšlená federace schvalována
jest apoštolským delegátem kardi
nálem Gibbonsem několika arci
biskupy á celou r řadou! biskupů
m je zříditi jakousi ústřed
ní federaČní radu pro veškery
spolky katolické kteráž y jednot-
HVjých oblastech starala by se ne
j?nom o informaci a zaměstnání
16' kteráž sbírala by záro
vefl i data statistická a historická
Výsledkem jednání bylo že zpráva
výboru přijata a výbór oprávněn
ku svolání všeobecné schůze v níž
by Založení federace uskutečněno
bylo' - '
í
ílfllltl -
Z New Yorku1 oznámeno v so
botu úmrtí podadmirála John W
Phihpse velitelé brooklynské lo
děnice á sice epůsobena smrt va-
dci srdeční' Philips "v čase války
Se'iŠpanělskemv byl ' velitelem vá
lečné lodě MTexasV ' zúčastnil se
zničení loďstva QeVverova-a Sant
iaga a po povýšení ! svém stal se
velitelem brooklynské loděnice
r ' zaaaji o výpomoc
A-V Chicagu odbývána vv neděli
schůze as 300 zástupců Unií dělni
ckých representujlclch na 100000
jménem organizované práce chi
cagské provolání kuřvŠent uniím
v Spojených Státech' i v Evropě
vněmž žádána bude ' pomoc fi-'
nanční pro stávkující dělníky ře
mesel stavebních ' To znamená
žé stávka dělníků těchto trvatt má
díle na vzdor tomu Ie zedníci z
rády řemesel stavebních vystoupl
84í7ráce se Vrátíh' " Ijoperuje na jin ku nranicwn yran-i
DROBNÉ ZPRÁVY
_ Sioux Falls SD navštíveno
v sobotu-požárem jímž za více jak
f 100000 škody spůsobeno
V Ifetroit zničena byla v ne
děli požárem budova časopisu
"JournaiV a škoda $75000 přesa
hující spůtobena V -'-i
V Clinton' la' popáíii se na
dlani při střílení z dětské pistole
Leo Manz á zanedbání toho mělo
smrt t za následek neboť ztrnutí
se dostavilo v " _
Republikáni alabamŠtí „odbý
vali státaí konvenci svoii ve čtvrtek
v Birmingham za účelem navržení
lístkuj" státního" - Za guvernéra
navržen J A Steele
' Z Bethlehem Pa 'oznámeno
ve Čtvrtek" že vládou v ocelárnách
tamních' učiněna velká objednávka
děl jež co možno nejdříve na
dálaý východ" odeslány býťi-mají
j { t
5'vSt:LouÍ9 odvolám byla ve
čtvrtek VtáykaAnařízená před ně
kolika ' měsíci uniemi ' stavebních
řemesel na stavbě několika budov
pouličními dráhami započatých a
sice stalo se tak ank obapolnému
dohodnutí dosloJ " ~ -~ " -
U TJtica Ni Y usmrcen byl
ve 'čtvrtelf bleskem při hte" golf
jedpti yhráč6sy'ř 'mayora Doolitt-
le-a 5 Druhý hráčbyl omráčený
V Sipux City atten byS
jtek Homer Sqbb přb častěn-:
styl y oloupeni f krejčího- Chns j
Schroedera ' Týž když i o června
se papildoóráven byl "dvěma muŽi
na piscinu uproiueu
tli j&loupen mnahs svlečen a
tam- zanechán
Vfle"děA:íypíuřze Praíltóai-ji 1 aby he' do schůze dost-
tiská vládni-parník Grant % Soo
mua 6 pluku jízdy1 200 namotai-
ky V 30 ' nováčk aQMNagáSaki
MnŽiW toto určeno jest dó Číny
: Ve Fcjrt Dogei la' padlo v
sobotu $0fcaa!4l Stoneťových
do'lkopko7sádlá -' stari postavila
se dříve neí ku pOmbcř -přispěno
tak býtí nfeLSo ' v -
Malarií choroby jater a Žlou
teákn větry-nadýmání a bolesti
hlavy iakol i tliirobv žaludeční
rvUÍí iistě Se virový Pilulky pro
jlira Jistý a psidý" rroti aic-
' " Z FILIPÍN
V Angeles ' jak v sobotu ozná
meno vzdal se generál Aquino
gen Grantovi a postaven bude
nyní 'před 'vojenský soud ' Aqui
no totiž nařídil před časem v
Arayat popravu několika ameri-
ckých'vězřlú a to v okamžiku kdy
vojsko americké k městu tomu za
účelem vysvobození zajatců se blí
žilo 1 -r i
Z Manily oznámen v sobotu
příjezd dopravní lodě "Sherman"
tak že přítomně v přístavu tamním
nalézá se dosti lodí abyv pádu
potřeby bezodkladně 4500 mužů z
Filipín dor Číny dopraveno býti
mohlo' Z rozkazu odboru námoř
ního zůstanou lodě zakotveny tam
po ' tak „ dlouho ' dokud zápletka
čínská rozřešena nebude v -
Filipínská komise požádala vlá
du o vyslání zkušební komise
kteráž zkoušela by osoby jež by
] kterýkoliv z úřadů dosud důstoj
níky našimi zastávaných zastavati
chtěly Komise jest prý rozhod
nuta zavěsti ' co nejdříve správu
občanskou a při obsazování jed
notlivých míst i říditi' prý ée bude
pravidly služby civilůí [ t
: Válka ' jihoafrická :
Události VČÍně-zdá sé Že po
silnily Boery k dalšímu odporu
neboť se oznamuje že gen Botha
se svými sbory jeví velikou Čin
nost Jeho hlídky znepokojují
Angličany na všech stranách svá
dějíce s nimi Časté bitky Když
ale Angličané na místa ohrožená
vyšlou posilu zmizí Boerové aby
na"" jiných místech tytéž nájezdy
opakovali" Pódobné nájezdy byly
pd Boerů učiněny u Pinaarsportu
a Springs kV ř'-"
lDlé 'všech okolností v udržují
boerští' generálové Botha a DeweX
dobré spojení mezi sebqu: tak že
často operují : společně agidvon
stran' Generál Botha rozdělil
sbor $vůj na dvé jedna polovice]
operuje na jih ku hranicím Oran
svým vojskem kdežto drubá cist
Botho vy armády se drží ve směru
západním ' Zdi se že jedna část
Bothovy 'armády se hodlá spejiti
s vojskem gen Deweta ' "
Boeroyé 'Rozšiřují joběnífc -
Ví
němž upozorBují své krajany na
zápletky čínské do nichž Anglie
bude stržena vyzývajíce' občany
opět do zbraně Generál Roberjs
jak se zdá"' soustřeďuje síly své
kol : generála Deweta chtěje ' se
dříve zbaviti toho nebezpečného
odpůrce ' v OrauŽskUr' v President
Oranžska Steyn se nalézá při
vojsku generála- Deweta v Betle-
hernu r " ' "'
Ó presidentu KrugerovÍ 8e "ozna
muje že se nalézá se svojí úřední
károu v Machadodorpu Jak Boe
rové tak cizinci přicházející do
Lourenzo Marquez -tvrdí že na
skončení války v jižní Africe není
dlouho ještě ani pomyšlení Může
prý to trvati 3- až 6 měsíců" nežli
odpor Boerů bude zlomen
' Když se generálu Robertsovi
donesla 'stížnost' zástupce parta
mentu Biirdett-Couttse oďpovV
dělr Ie 49 také ví že ošetřování
raněných' a -nemocných vojínů -jest
nedostatečný ale1 íe se toríiedá
lčpcařídiťLOitaiaě prý vyslanec-
ten-vidží jen jednu nemocnici
a to tu nejhorší"v jiných ie to prý
lepSí " ' ' V~
'' Zprávy spolkové ' - -
1 ť
r
1 t-
DraitaUeký odbor -
odbývá svoji výroční - schůzí nr
čtvrtek tíne Jv červfepče jelikož
ptipacu vpíba úraanwo pro pnsu
rok ' isou tudíž všichni ochotníci
yilf "Naídart
j06 Mik'
ředitel
Tábor Kebratská Upa ř'18 WOW
odbývá mimořádnou : schůzi y ne
děli anó Šíčervence v 'to hodin
dopoledne ' Velmi důležité jedná
ní na pořádku: : Nechť íe kaídj
určitě dostaví % A Novák clerk
i tálŠrtraska éJJI MWÍK
"JSítřť odoývá se pravidelná schů
ze určitě v 8 hod večeř i místnerá
spolkové Za vřílinou dfiležitílJ
jednání jsou sousedí Hliútkjt
v olném počtu Č9 tZZz ? t!:C
{stavili J Fí r:Uak
V(ZAStÁNO) l""
Omaha " NebrA- 38 čeyná 1900 ' -
Redakci 'Pokroku Západuí Po-' :
zorujem -že v r nedávném Síslé" '
P Z byl dotazů Prague qbledně ''
Imperiál- Mystic Legión :a íieho '
úřadníků na" kterýž iste odoově-
dělí ' Že' jest to noyf "spolek o
němž ničeho nevíte ani Q' jeho'
minulosti a nechcete predpovídati '
jeho budoucnost pnyolte mi-říci - ':
že" lt M L jest v obchodě 00 :
déle než tři roky že jeho úřadníci
jak svrchu uvedení jsou čestní a
spolehliví občané a že paše minu-' 1
lost jest čistá a patrně úplně uioo-
kojiva pro pojišťující odbor státu '
Nebrasky neboť bychom' nebyli
oprávněni ku provozování oficho
du rok od roku'- My vyplácíme
naše ztráty správně a plně a beze -V
všeho " zvláštního přičinění získali '-"i
jsme o 50 procent více v Nebrasce '
za rok 1899 a získáme ještě raao- -hem
více v: roce 1900 Trvám že
ve YaŠera příštím čísle uvedete do -náležitého
světla' spolelk náš přede -'
všemi lidmi rktéří by obmýšleli 4 '
zúčastnit! se výhod kteréž ooskv- :'
tuje Imperiál Mystic-Legion1' - : "1
Y úctě t Henry C Aki :''J jv v
5upreme Regent
— Ve - včerejší večerní'"sciíúzi -i ' 5
rady školní přikročenolc hlasová-
ní o tajemníka rady pro příští rok
a vzdor tomu Že sedmkráte hla-
sováflO nedocíleno výsledku 5ád- v
néřío a volba do příští schůze oď- ý
ložena Kandidáti byli dva ta £
jemník dosavadní J M Xitiftair?-J-
F Burgess dosavadní předse
da rady školní kterýž- téhož veČe-
rá nejenom předsednictví ale'r -
"členství rady se vzdal ' Na místo Z
poaekpvanim se jeno uprázdněné
zvolen hyl j J Smith a ten as v
příští Schůzí volbu rozhodne ne-
boť' Iosují "rovnohlasf bylo Na '
miste dosavadního superintendeh- '
(t budoyi Baakera zvolen Duncaa
Fínlajíon 9 správcem ' skladiště
zvolen & F -Grimés
Vf-r- NMje"' vždy -jy rucjs láhev -Drsi
-R-icbtfB iVř-ETtpeHif ftb3H'
jěj vždy rychle á snadao mohl por '
um jrruu reumansmu neuraigu:
a bolestem v kříži není nic lepšího '
Láhftv pouze 25tí % 50c
uiiii! xniiii
Nabízím ct arfm krujanfim nejlepíl
tvrdé a míké uhlí za ceny nejnlzli:
Čisté pfesáU a 3000 11b Dovizka ryohlá
I LEVI 715 80 laik St-
' 1 ~f - TELtTOK 1918
Krásné střevíce jsou
rozkoší každému
- Zcela nový sklad fcmjtaté nejaovilSi mi- :
áj a oejlepli druhy v bíbs Hchl ion za penize
KOupiH lze mutnu aujBw Deuyn ujo -
kojeni ' Zvliít nrldtteil ty ierné cany
budotí aajlsta usootojonl dToJsínobJ O -ospokojeql
krajana mých n vynasnaiim vle- "
Ifotf krim oteofaí tobotu dne 7 ter-l
ttncé J$00 l 1236 na Jii% lítě ulici
( — „ -l t
Hotovíme - -"
IBREJLE
ispfiŠĎlrajerae-
Protívámr
BREJLE :
- Zkoulíme zrak becpl '-
r "-'t ---"i -
Lélcaftké potřeby 4 P#-"
Xřeby pro nemocní
1 1 :' 1
3Í408 Farem elw
VMAHl HEB -
Cecbvéa jejich típss
V r-osrsosprávu V
NáMa5in Pok Záp vydána ljyla
brožftrcepřednÁska pod rýie mredeným
n&zvem kteron připrsivil p h 3 Pál
ila pro literární klub Astorevy knihor
nr v New Yorku a upravit pak pro 9
řBÍk Midland Montbly Tento čeakj
překlad pfedílSky tvoří brořůrkn 40
rtrinek obsahujíc! -Tjrobraeení Jana
Husa Jana Žiiký Jana Amose : Ko
menakého a Joaeta Jungmana Cena
ponee lOctřeba v kolkách Dva seiit
mŽ3(čnfku Midland Mootbly baabu
jící tut přednášku ▼ anfrUimě aa
lácti - VnlunAiZitmfiM
O—k a
naplácejte na Knihovnu Aae
řickov pouze I100 ročně ('
T r-t J a_JL--:
'
i-
1 "C
4 J
9
"í K ' t
"''il a
' t
1
1
55-
k
V
%
: ít
-
t -
i
1 r-