Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, June 29, 1900, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    -SMw''Wkělfti :
V Cl
Pokrok Západu
POKROKU - ZAPACU
aéfÁ se ve Kn4nié
iikárně flm fermáka
:':! " -3 ':í ' ' í
v lisle 1266 již ij ul
blíU Wiílianu j
kdež lze' veškeré naše záležitosti
! : ' : - vyřizovat!
TISKÁRNA POKROKU ZÁPADU
slézá se t í 509-511 Již 13 ul
m MASNY KRAM
a Již straně místa vlastni krajan
"W F Kunci
iislo 1344 jižní ij ul
Heivítšl zásobr masa všeho druhu
nenek salámu šunek a vůbec všeho co
- oí of tento spadá -
Ccay levnější než kdekoliv jinde
Z NAŠEHO MĚSTA
— - V pondělí oznámeno policii
kradení hostince Harry Wads
srortha ' na 13 a Douglas a sice
Bzxouta z registru částka $12
-r- V pondělí k večeru přišl
k vážnému úrazu iótiletá Myrtl
Woodsova bydlící s rodiči v čís
1015 již 7 uL Spadla totiž př
procházce se stráně na 2 a Hi
ckory ul a potloukla se při tom
tou měrou že v přivolané ambu
lasci domu dopravena býti tnu
ela
— K osudnému úrazu přiše
t pondělí dopoledne Geo Giaco
kídí 63 roky starý Týž vlastn
značně majetku a v pondělí přidě
Uval na jedné z Dudov svýcn na
1 1: á Douglas záclonu při čemž
korkem přemožen byv ze žebříku
s výšky as 12 stop na dlažbu
spadnul a v bezvědomí ležeti zů
stal Dopraven byl do svého do
nova kdež zjištěno že pádem
ave í zehra si tvrerazil a tím 1 oiíce
"~ " í -'T't 5111 i L(í 'H!
ti poranil £ lékaři prohlásili ihned
lé! sotva "as při životě zachován
bude Tato předpověď jejich uká
šála se býti správnou neboť smrt
jii večer se dostavila — Giacomi
si usazen byl v Omaze 33 roky a
kyl jedním ze zakládajících členů
ODrovoinicKe čety nasicske
-~ Nikdy připálený nikdy ne
fokysaný nikdy tvrdý není ale
vidy čerstvý a chutný jest chléb
STšicjasáký u Čermáka v lékárně
I jí libra 45?
i — V pondělní schůzi policejní
p8Žársí- komise oznámeno ob
iamsrvem bydiicím v okolí Central
Parku školy že zorganizován tam
byl 'dobrovolný sbor hasičský
kterýž - stanici hasičskou si zařídí
ak-u že mu komisí hadice a vůz
propůjčeny budou
SíwVýbor': jemuž odkázáno za
jStění peněz potřebných na po
Udání řady koncertů v týdntch
slavnosti Ak-Sar-Ben-ovýeh před
cházejícícb setkal se s daleko
lepším výsledkem než očekával
cbotř asi ne za ce
práce zajistil 15350 co záruku na
kryti možného schodku a za Í26S0
prodáno lístků
m- V minulých dnech prodáno
pokladníkem městským za I123-
00 : dluhopisů ' městských a sice
koupila je bankovní firma Blake
Bros" á Co z Bostonu kteráž
byla ne i lepším podavatelem an
prémii v obnosu 1294650 zapla
lib '
— Continental Ciothing Co
jedna z největších oděvních firem
v městě mající rozsáhlý obchod
aá sev výcb rohu Douglas a 15
hlásila v pondělí úpadek a krám
přišel do rukou Šerifa Jest prý
aadeje že podaří se s věřiteli do
cfliti jakéhosi narovnání a že ob
chod v dnech ne j bližších zase ote
vřen bude
- — vnceie-n si pocnutnati na
výtečném moku navštivte p Fr
Semeráda na rohu 16 a Williams
lid poručte si sklenka pravého
fheiikho Lepší nenajdete v ce
lám městě 74tí
— Dvojnásobní tragedie ode-
krále se v úterý večer na 12 a
Blaine uL a sice pokusil se John
Stumpímaier německý tesař o za
vraždění manželky načež ám so
kl kalí do hlavy vehnal a na místě
ssfftev zůstal Stumpímaier byl
povahy popadlívé a nepřístupné a
nestýkal se se lidným ze sousedů
ti v tkolí tom jil tfi roky bydlí
Když v úterý večer tlomů se vrátil
nenaleznul manželKií doma a když
tato konečně' koleni 10 hodiny
z návštěvy od sousedky se vrátila
počal ji hubovati Tato mu odpo
věď dlužna nezůstala což popu
dilo jej tou měrou že revolver vy
táhnul a dvě rány po ní vypálil
Když po ráně druhé nebohá žena
k zemi klesla a když totiletý ho
šík jeho s nářkem na tčlo její se
vrhnul odkopnul jej surovec tak
prudce že několik stop odletěl
načež sirku rozžehnul aby se po
díval na výsledek vražedného díla
svého Patrně musel býti spoko
jeu neboť odebral se do světnice
revolver pod levé oko přiložil a
kuli do mozku si vpálil tak že
smrt okamžitju byla Radami i
nářkem tří dětí z nichž nejstarší
13 roků jest přivolám sousedé
kteří seznavše že paní Stumpf
maierová dosud živou jest ihned
lékaře k ní povolali a po obhlídce
tohoto do nemocnice ji dopravili
Střelena jest do prsou a do pravé
ho ramene a lékaři mají pramalou
naději na její zachránění — Jak
z výpovědi dítek 1 6ousedů vysví
tá byla as hlavní pohnutkou dě
sného činu žárlivost ničím prý
však neoprávněná — O dítky se
starají prozatímně sousedé
— Jako po dva roky minulé
tak i letos zřízeny budou v růz
ných Školách po dobu prázdnin
jakési filiálky veřejné knihovny
městské tak aby školáci i v době
prázdnin vhodné knihy vypůjčo
vali sobě mohli Na straně jižní
otevřeny budou filiálky tyto ve
škole Castellar od 10 do 12 dopo
ledne ve dnech 5 a iq července
16 a 30 srpna ve škole Vin-
ton od 2 do 4 odpoledne ve dnech
11 a 25 července a 8 a 22 srp
na a ve škole rorest od 10 do 12
hod dopoledne ve dnech 3 17
a 11 července a 14 a 28 srona
— Přeplav z Čech neb do Čech
SujčuDa Cču Za5iiy peněz vyriui
spolehlivě a svědomitě J Rosický
v písárně Pokroku Západu : tí
— Klučíci — vlastně kluci ~
Dannie Haughton Geo Gillagher
a Will Harrington 14 až 16 roků
staří zavřeni byli v úterý pro vy
rušování Školy a bohoslužby v ži
dovské synagoze na 13 blíže Pa
cific ul — - Kluci upevnili totiž
dveře tak že nikdo ven dostati se
nemohl a když konečně pan rabín
na ten moudrý nápad přišel a
oknem vyskočil vrhli sé kluci oaD
pořádně jej stloukli načež ba:
vili se tím že otevřeným oknem
do vnitř kamení házeli Teprvé
zakročením sousedů byli kluci za
hnáni a Synagoga otevřena — po
téměř dvouhodinovém věznění
— PříruČÍ šerifa Roach a Web
ber v úterý náležitě se proběhli
stíháním Anson Ebey-ho šíleného
učitele kterýž z domova svého na
51 a Leaveaworth ul uprchnul
právě když příruČÍ proB si přišli
aby do vězení okresního jej dopra
vili Po přelezení celé řady plotů
podařilo se jim dopadnouti jej na
16 ulici a po krátkém zápase byl
přemožen a do vězení dopraven
Ebey zbláznil se prý z přílišných
studií
Policejním soudcem odkázá
ni byli v úterý odpoledne AI Gií
ford a Geo Westford soudu kraj
skému pod zárukou řiooo každý
na obžalobu z oloupení železniční
ho dělníka jednoho o dolar a jeli-
což záruku složití nemohli van
drovati museli do vězení okresní
ho kdež soudu svého vyčkati mu
sí' -— V úterý vykoupena byla vět
ina akcií Omaha Council Bluffs
i Suburban dráhy G W Wattie-
sem místopředsedou Union Na
tional banky a týž postarati se
chce o to aby jízda z Omaby k je
zeru Manawa v Iowě co nejdříve
zahájena býti mohla
— V úterním zasedání rady
městské vetovány mayorem ordi
nance jimiž nařízeno býti mělo
předláždční Dodge ul 17 ku 20
19 ulice od Dodge ku Capitol
ave a v obou případech veto ma
yora schváleno Veta opodstat
něna tím že na příslušných peti
cích nevyhověno nedávnému roz
bodnuti soudnímu dle kteréhož
petice podepsány býti musí jak
manželem tak i manželkou v pří
padech kde o domovinu se jedná
má-li da& uložená zákonitou býti
Za to však neschváleno vetování
resoluce kterouž na 19 a Burt
uL stavba čtvř budov dřevěných
povoluje a resoluce přes veto
přijata Na návrh inŽinýra měst
ského přeneŠena částka I851 ležící
bývalém fondu na vydržování
viaduktu 16 ulicí do fondu všeo
becného a návladní městský bvl
právněn k vyrevnání dvou Žalob
podaných právními zástupci býva-1
lé komise policejní za služby pro
kázané za Í300 s kteroužto Část
kou ávníci Duffie Day & Dúnn
nyní spokojiti se chtí
— Nešťastnou náhodou přišel
v úterý k večeru o Živou 5tá roku
starý Clarenc Pickard f rodiči
čís 3014 jižní 17 ulice bydlící
Hošík zvěděl nějak že otec v prá
dělníku revolver schovaný má s
proto použil nepřítomnosti rodičů
aby s ním zahráli si mohl Ne
šťastnou náhodou při vytahování
zbraně ze zásuvky rána vyšli a to
Uk nešťastně že kule žaludkem
mu prošla a smrt ve dvou hodinách
následovala — Zvláštním jest Že
před třemi roky podobnou ne
šťastnou náhodou 1 2 1 i l c t v bratr
jeho též o život přišel
— V úterý ve středu a ve čtvr
tek odbývány v High School
zkoušky těch kdož o místa učite
lek a učitelů na veřejných školách
našich ucházeli se míní a celkem
poaroouo se zkouškám 53 čeka
telů
— Dr A P Johnston ' zubní
lékař 1404 Farnam ulice opatřil
svou pracovnu těmi nejnovějšími
a nejdokonalejšími nástroji a zaří
zením Zuby trhá úplně bez
bolesti tf
— Stav dr Dovrella o jehožto
napadení a případně smrtelném
zranění minule zprávu jsme přine
sli zlepšil se v nemocnici svatého
Josefa tou měrou že naděje na
konečné uzdravení jeho jest a
proto také oba útočníci jeho James
Lynch a Tam Rinog pod zárukou
$2500 na svobodu prozatímně pro
puštěni Žaloba proti oběma zníti
nyní bude pro útok s úmyslem
zabití neb s úmyslem těžkého po
škození na těle
— Okresní komisaři zahájili v
pondělí zasedání své co výbor
equalizacni a přišli pn tom k po
znání Že velkoobchodníci zdejší
neplatí příslušnou na ně část daní
a proto také se rozhodli odhad
jejich přiměřenou měrou zvýšit —
Ve středu projednány stížnosti
proti odhadu Čtyřiceti různých- fi
rem a celkem zvýšen odhad jejich
téměř o 1 200 000
— Všechny čeaké hospodyně
jsou v jejich vlastním zájmu žádá
ny aby se jednotlivě neb hromaď
ně dostavovaly do nov£ zařízenéhp
řeznického obchodu p F 1 Se~
mina na William ulici mezi 13
a 14 Pan t I beram má na
siciade hojnost čerstvého masa
všeho druhu dr&bež a vúbeic
vše co v obor řeznický spadá
Ceny jsou co možnq nejlevnějšt
Zastavte se u něho a zajisté Že s
přesvědčíte o dobrém a velmi la
ctném zboží
- Od nynějška dovolena iest
i
na hřbitovech omažských jízd
pouze jen krokem a každý přestu
pek ustanovení toho přísně trestán
bude l
— Ve středu upozorněna byla
policie na tři malá černůšata 3 5
a 7 roků stará jež úplně sami na
17 a William - bydleli a též sami
o výživu svou se starali Jsou to
dítky R Lowery-ho kterýž s man'
želkou do Butte Mont na práci
oa několik měsíců odejel a děti
tady beze všeho opatření a ošetře
ní zanechal Není prý to poprvé
co tak učinil neboť i loni děti as
na tři měsíce zde zanechal aniž
by se o výživu jich předem posta
ral Děti vzaty prozatím do opa
trování na stanici policejní
— Kťri mouka le jest nejit ps~tt
Nu Wilberská Zwonitka a Aksami
te To se t a isl -
— Ve středeční schůzi klubu
pro zvelebení jiho-západní částí!
města oznámeno bylo městským
návladním Connellem že v Čase
nejkratším očekávati prý možno
postavení viaduktu sa 24 ulici
Dráhy jsou prý volny viadukt onen
postaviti a jedná se prý již pouze
jen o to jakým spúsobem před
mostí zřízeno býti má Dráhy
docíliti totiž chtí příjezdu naváž
kou na což vlak město přistoupit
nechce jest prý však naděje že
k dohodnutí co nejdříve dospěje
Jakmile viadukt bude postaven
prodlouženy budou prý tratě pou
liční dráby od Leavenworth olice
přímo až do So Omahy a proto
musí býti viadukt zároveň i dosti
silným tak aby tíhu motoru vozu
i nákladu udržett mohl
— Ve středu vynesen konečně
soudcem Keysorem rozsudek v žá
dosti několika občanů o vvdání
ákazu soudního jímž by rad!
Školní zapovězeno bylo vynaložiti
na stavba nové vyšší Školy více
než občanstvem k účeli tomu od
hlasováno bylo totiž $150000 a
sice nznino soudem že rada škol
ní ani o jedinký cent více na účel
ten vydati nesmí ZároveB od
připraven Ječt výutnf proti
nSTRFI II
WW II ISb WB' -
rtieumatismii boleni i zádech afd
DRA 'RICHTERA svétoznám?
"KOTVOVÝ"
PAIN EXPELLER
JeUuo t Di5isloýcb lékařských Tyivédčeoi:
C New York ZléftrvtiKt 187
Mél mm vždy předsudek proti
Uživím soukromých lkuMutím
doWí zt KOI VQVrMIN upa
LERjeit prvnm jích jsem kdy
užil a téi st jej ffiďriim Nic
ií tnuMovrtf pjqti"ttě5
nemocem 7ZJT _ „
V-): — - xi w'ď mi
25c a 50c u vtech lékárníka neb pllte flrnt
r Ad Illrhtrr k (o Slú Petrl ul ew lork
mítnuta však Žádost o vydání zá
kazu ' žádaného a to jedině proto
poněvadž jest prý poněkud před
časnou an prý není dosud žádné
ho zřejmého důkazu že by rada
Školní na stavbu onu skutečně
větší částku věnovati hodlala ne
boť má prý dosud právo nejenom
zamitnouti veškery nabídky na
Stavbu ale i plány samy a může
prý ještě dáti vypracovati plány
kteréž by v souhlase s odhlasová
ním občanstva byly
— Dr Jul Sieverling zvěrolé
kař 2844 Binney St Heslo: Bez
vyléčení Žádný plat 8omi
— Před soudcem Estellem za
počato ve středu s projednáváním
žaloby policejního soudce Gordo-
na proti městu v kteráž jedná se
rozdíl v služném jakéž dříve
soudce policejní měl a jakéž nyní
mu změněným zákonem povolová
no jest Soudce Gordon zvolen
byl v listopadu r 1895 při služ
ném £2500 na dva roky neb po
kud by nástupce jeho zvolen a
kvalifikován nebyl a v prosinci
1897 jednoduše na delší setrvání
v úřadě nároky učinil na tom pod
kladě Že nástupce jeho dosud
zvolen nebyl a Že tudíž k témuž
platu co dříve bral i na dále jest
oprávněným To však popíráno
jest městem kteréž hájí se tím že
změnou zákona v květnu 1897
vj platnost vstoupivšího služné
soudce policejního z {2500 na
$1200 sníženo bylo a Že tudíž ku
dřívějšímu služnému oprávněn jest
pouze do konce roku 1897 do kdy
prvá lhůta jeho trvala avšak za
leta následovní prý na plat dřívější
nikterak nároky činiti nemůže
' ' — - 'Charles King o jehožto pro
puštění z vězení zprávu jsme již
přinesli přiveden bude prý nej
spíše zpět do Omaby a to násled
kem toho an krajský soudce Ba
ker pod jehožto právomocnost
případy kriminální připadají není
spokojen s rozhodnutím návladní
Ho okresního že vina téhož nikte
rak dokázána by býti nemohla
Nebylo prý nikterak dokázáno že
Flood jehož King zastřelil opilým
byl neb Že by býval Kinga ohrc-
Žoval a na straně druhé není prý
vyloučena možnost že King co
jihan a karbaník k tomu použil
zbraně aniž by k tomu oprávněn
býval
— Smělé oloupení konduktéra
pouliční dráhy oznámeno ve čtvr
tek před jednou hodinou ranní
Ames ave motor přešinoval při
nutili totiž dva iniauici s revolve
ry v rukou konduktéra A- P Gii
cka k vystoupení z vozu zadního
načež po vyprázdnění kapes jeho
g kořistí 1 17 na hotovosti a zla
tých hodinek sestávající na útěk
se dali Brzdař spozoroval teprvé
na 24 ulici Že konduktéra "ztra
til" a když proB se vracel potkal
konduktéra již as v cestě polovič
ní po lupičích však nenalezena
stopa nejmenší
— Dopisy na zdánlivě česká
jména nalézají se na poště jak
níže uvedeno Kdo se bude o
dopis takový hlásiti nechf udá
Že byl uveřejněn ve čtvrtek —
Ženské: Choka Mrs ] Dundos
Mrs Fr Předměsty Mrs - A
Mužské: Holub V Yetera J
— Dětský výlet pořádaný v ne
děli 8 července do Syndicat par
ku poskytne zajisté milou zábavu
všem milovníkům našeho malého
dorostu V den 6 července při
padá výroční památka upálení mi
stra Jana Husa a tu na výletu
onom bude věnována též vzpomín
ka tomuto našemu velikému kra
janu U činnosti a pneme upaie-
ní mistra Jana Husa tu promluví
Jos Bufiata ostatní čas odpolední
věnován bude zábavě mládeže í do
ipělýci - Búdeli počasí příznivé
zajisté bude výlet našich svobo-
myslných Ikol v den 8 července
tou nejpěkněji! zábavou jakou le
1
1 36 ZLATÝCH VYZNAMENANÍ
V OdporuA~n vyniteijírimi lékaři Jf
Jk vři i wwjťfiiVwjrwířy " jf%v
WJr duchovními ald
#1
! tO
Můžete nalezooutl takou láci v jiném obchodě jakou
vám nabízíme v našem stále rostoucím
ODDĚLENI MUŽSKÉHO ŠATSTVA?
-í pí T
MlŽSKÝ OBLEK ~ cttnvlhSeý b dobrou podšívkou a
liřkrie dřlHný — tál (!(H
MUŽSKÝ OHLEK__ ceiovlnřný bnědý I svítlých ba
rv fřk!iž řhotovený _ stál T50 %
MUŽSKÝ OÍJLEK — ceiovlnřný gvětlýchbarev ťvláítě
dobrá SHlInová podšívka rjt-juovejSf střih — stál 11000
MUŽSKÝ OBLEK _ z woroted c xford a kašmíru jedno
barevný pruhovaný neb kostkovaný a dobrou podšívkou
$400
KOl'1'í
$500
KOFPÍ
$700
KUIJťí
$875
KOUťí
stojí zit Slt00
$1000 i MUŽSKÝ OBLEK - šediví kostkovaný neb jedno
koupí I brvuý kašmírový atd r-stojí za 113 50
$1200 i MUŽSKÝ ÓBLEK - t wnrsted světlých i tmavých
koupí barev z kašmíru serge atd všech vzorků a střihů se
satinovou podšívkou a výborně dělaný s ručně dělanými dírkami Jaký
všude stojí 115 00 r
obdržíte vždy nejlepŠÍ a nejlevnější
NypčlniejSi loíáry i pmoTfmi ráfy
Telefon 257 $i_iř Paláce
tos míti budeme Společný výbor
i
ze ao umany a umany se sejae
příští soboty 30 června večer u p
Svobody kloboučníka na 13 ulici
aby podrobné přípravy pro výlet
ten vykonal Vstup bude pro kaž
dého volný o potřebné občerstve
ní se pak výbor postará
Zprávy spolkové
řesko-Bárodní Hřbitovní Spolek
Příští neděli dne 1 července
odbývána bude schůze ve spolko
vé síni u p Klepetky na rohu 13
William ul v'8 hodin večer
Všichni Členové nechť se laskavě
dostaví v Fr Svoboda taj
Pě-ecký oíber Těl id Sokol v
odbývá v neděli dne 1 Července
ve 2 hod" odpoledne pravidelnou
schůzi měsíční Cvičení zpěvu od
bývá se každé : pondělí a čtvrtek v
8 hodin večer Všichni nechť se
dostaví' neb předléhá důležité
jednání v této schůzi '
í J R Fiala taj
' Sbor Boleiilara Č 60 jf D
VŠem sestrám se tímto oznamu
je že schůze která připadá na 8
července bude se odbývati u
července o 2 hod odp Je žá
doucno by se sestry dostavily
Antonie Mach Vinci Čermák
před " taj
Provolání!
Cvičitelský odbor Těl Jednoty
Sokol v Omaze hodlá zaříditi cvi
čení žákyB v Sokolské síni a ty
které hodlají cvičení toto navště
vovat! nechť se přihlásí v pondělí
v 8 hodin večer v Sokolovně k zá
pisu Další oznámeno bude tam
též J R Fiala taj
Ulili! Ulili!
tvnli a mřlié uhlí ta ceny nejnlzli
1 pfe-íté SbOO lib Dovižka rycbU
I LETI 715 So ISth SU
Telefom 1918 —
Výprodej šatsva pro hochjr
Dětské prací blůzové obleky s námořnickým střihem
za
Dětské vestové obíeky pro hochy o 2 kusech stály až
' f 1-50 pouze
Obleky prohocliy 8 krátkými kalhotami
Koupeny byly za pouhou fatku skutečné ceny a to
' proto poněvadž byly pouze jen pro hochy 13 14 až '
f 15 roků staré Jsou celovlněné kašmírové a che- -i
viotové a hodí se pro celý rok Stojí za la 50 až
I500 oblk jelikož vlak vvprodati je chceme dáme
! je po
Obleky pro hochy a mladíky 1 dlouhými kalhotami
s modré serge látky neb Černé celovlněné pruhované
neb kostkované celovlněné kašmíry vzorkové í
jednobarevné chevioty nový
až I850 prodáme po
BONTON TO£E Ornnha
J L BUANDELS & SONS nitijltelé
' - ' Severo tápadui roh 16 6 Douglas St
11 i
1'okrok June 29
opatřené nlMy pro nohy ? zimě
Stables 1623 Davenport St
ODPORUČENÍ:
Ji nlleptaai Tidíríra tímto irdetné
diky ctlni Západu! Česko Bratrsk
Jednot! za nileitU a brtki vyplaceni
pojlitiol uaílvot niího tnaniela
Františka Mrkvičky
kterfi byl íleoem fádu Palacký řit 1
v Omaie -
Mohu tuto Jednoto kter j
sftitárám I na dál ileokynL co nejlépe
odporuiltl Tlem kteK o arojl domá
cnost péči vedou nejen proto le pK
' šperky v tito jednoti Jsou velice mír
ni mlrnSjlí nei a jincb n)íbrí proto
te výplaty u tito Jednoty d£jl se dKve
asprivnijl neill n kterákoliv jodooty
jlni
Marie Mrhičková
V Ornáte dne a Června 1900
Hotovíme
BREJLE
řřlspSsobujeme
BREJLE
Prodáváme
BREJLE
Zkouitme irak bezplatní
rjjiuLM: "
Lékařtki potřeby a po-
třebu oro nemocni
ni
-Tér-íU08 Farnam nU
_r--v' si
OMAHA SEB
BOTY a
STŘEVÍCE
Silo celá xisoba botastfevicfi nal v
prul4na býti v kdesáll dnech Vyplatí se vám
při Ji II k nim a koupili si stfevioe aneb iijlj
oyui nei se budeme stíbovall do íiala
? íaaa jiíbí ís ulice
- Mali dámská strevloe mající cenu 1200 si
1300 prodáváme pouse M oenta a n které
- v liste 07 jtini 16 ulice
Vtiť- Hílolí V Co
OMAHA
NEBRASKA
letošní střih jež stály A I flfl
OprcKCoanr