Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, June 29, 1900, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok nápadu
7
NEMOC 2ALUDKUS
má za následek jako zácpu nadýmání kyse
lost žaludku obtížné trávení bolení hlavy
atd oastraní DRA PETRA H0B0KO
Ve větŠinó případů jedha dávka přinese
úlevu Dopište na:
Peter msTBisr
112-114 So Hoyne Ave Chicago lil
6A6AA
Lee-Glass-Andreesen Hardware Co
—-prodávají ve velkém i —
Tlačené' vYráZend a lakované plechové náčiní- -Cínovaný
Železný" plech a kovoví zboží— Ostnatý drát hřebíky nož
zboží bicykly střelné zbranž náboje a sportovske zbozi
!2l9-'223 Harney ulice - - OMAHA NEBRASKA
plech
ířské
South Omaha Brewing Co
3B- XETTEE ro-ajitel
V8í
výtečné pivo obyčejné jakož i zvláštní druh ' Pale Export"
Telelou v South Oniaze 8
český zástupce: _T K SINKULE
Jediný pivovar v Nebrasce který zaměstnává českého cestu
jícího zástupce
METZUV PIVOVAR
vyrábí vyhlášený a po celém M A-rtůir ít}4h Objednávkám venuje se
v v — m SI wm
11 IV imT IVAMlle
západř za nejlepáí uznaný
zvláštní pozornost
Z ČESKÝCH VLASTI
Do Kladna přijel arcibiskup
baron Lev Skrbenský k vysvěcení
nového kostela Arcipastýř byl
na nádraží uvítán zástupci úřadů
státních a městských Účasten
ství obecenstva v ulicích kde ar
cibiskup do města jel nebylo
valné Okresní hejtmanství uči
nilo rozsáhlé opatření šedesát
četníku bylo sem povoláno Večer
g hodině sestoupil se zástup
několik set sociálních demokratů
pokrokových radikálu čítající a
za zpěvu různých písní postupo
val k náměstí Kordon čétníků
přístup tam zástupu zabránil Te
prve před půlnocí nastal v ulicích
klid Schůze sociálních demo
kratu byla zakázána
Osudný omyl s nejvážnějšími ná
sledky stal se pomocnici ku poro
du Barboře Součkové v Holešo
vicích Když novorozené dítko
přišlo na svět docházela Součko
vá každodenně do domácnosti
pána Reicha z Thuerechtů jeuž
jest železničním úřadníkem Sou
čková chtěla nemluvněti k utišení
bolestí dáti dětský med (Hydro
mel infantům) zmýlila se však a
uchopila ze židle u postele lahvi
čku s lysolem jehož nalila dítku
do úst dvě lžíce Srdcervoucí
křik nemluvňátka a zvracování
záhy přesvědčilo babičku o osud
ném omylu Neprodleně povolán
byl lékař ale veškerá pomoc jeho
bvla iiž bezvýsledná Dítko za
krutých bolestí za hodinu skonalo
Tajemník prostějovského okres
ního hejtmanství Kratochvil za
střelil se ve svém bytě Příčinou
sebevraždy byla tato historka
Omaha Brewing Ass n Pivovar
vyrábí celém západu rozeaýlá výtečný ležák
POZEMKY! POZEMKY!
sta Josef Rohnfeld známý prý
rváč který byl v lednu na udání
četnického závodčího Gruenwalda
odsouzen k pokutě 50 korun O
12 hodině noční vstoupil do ho
stinské místnosti závodčí Gruen
wald a vyzval přítomné by šli již
domu Hosté po výměně několi
ka slov hostinec opustili Za
nimi vyšel i závodčí Gruenwald
Sotva že se však octnul na návsi
byl ze zadu přepaden a povalen k
zemi Útočník fiakrista Rohn
feld bodal jej pak nožem do hla
vy a do prsou Závodčí vytáhl
šavli a bodl jí Rohnfelda do levé
nohy což však nepomohlo neboť
tento bodal jej dále Cetník sekl
pak Rohnfelda do hlavy a do ruky
tak že fiakrista skácel se v bez
vědomí k zemi Oba jsou těžce
raněni
Ku konci mísíce kvílná nalezeny
byly v lesíku u Teplic dvě mrtvo
lv a sice muže a ženy Poněvadž
zastřelení- v okolí nebyli známi
byly mrtvoly fotografovány a fo
tografie rozeslány bezpečnostním
úřadům za účelem pátrání po jmé
nech zoufalých Vrahem a sebe
vrahem bvl Václav Tůma rolník
ze Slaného a jeho obětí Antonie
Humečková žena rolníka rovněž
ze Slaného Zjistilo se že Tůma
Humečkovou s níž udržoval mi
lostný poměr unesl patrně s její
svolením neboť vzala si na cestu
úspory svého muže v obnosu 400
zlatých Když peníze utratili
vysvobodil ie revolver z dalších
4
útrap
Dne 4 íervna byl v obci Vilko
vicích u Bílska úkladně zavražděn
mladík Vojtěch Tarnava otcem
nevěsty svého přítele na kterého
RŮZNÉ ZPRÁVY
Při zápasech s býky — Z Madridu
se oznamuje: blavný toreador
Rafael Molini zvaný Lagartijo
yl při zápasech s býky v Carceres
lycen býkem nabodnut na rohy
vyhozen do výšky Těžce zra
něný zápasník dopraven byl do
nemocnice — Pří zápasech s býky
Deuilu u Paříže udál se rozčilu
jící výjev Hlediště bylo přepl-
ěno obecenstvo horlivě přetřá
salo čáky jednotlivých čísel zápa
su avšak očekávání obecenstva
bylo naprosto sklamáno Zápas
níci počínali si při usmrcování
ýka až hrůza neobratně Obe
censtvo počalo volat: ' 10 není
zápas s býky to je řeznictví'' atd
Když toto volání nemělo účinku
propuklo obecenstvo v hotovou
zuřivost křičelo dupalo a bom
bardovalo matadory vším co mu
přišlo pod ruku Pojednou zvedl
se v jedné z předních řad jakýs
muž jenž mávaje divoce rukama
volal cosi čemu ve všeobecné
vřavě nebylo rozumět Pojednou
vytáhl z kapsy revolver a jal se
střílet na matadory První výstřel
zasáhl jednoho ze zápasníků jenž
krváceje dal se na útěk Také
druhý výstřel zasáhl jednoho z
matadorů Když zuhvec chtěl
vystřeliti po třetí vrhlo se na
něho několik mužů tu však se
vytrhl a vystřelil po třetí
Hledáte-li pozemky b vysokým tvrdým stromovím místy louky a krásné
mýtiny í Jestli ano tedy si prohlédněte krajinu kolem města Cadott aosady Dry wood
v okresu Chippewa ve Wisconsinu
a zajisté najdete co hledíte V kraji tom jest liž mnoho českých rodin usazeno a
noví osadníci stále přicházejí ze všech končin Ameriky
v O daiši podrobnosti a popisy pi£te na majitele pozemku
Cypreansen Bros - Eau Claire Wis
whim6 V BENEŠ -v českém oddělení
KBANKE BL18S
81 O BM89
prodavač I J08BLI8S
prodavač hovii dobytka J
H BLIS„
Kterýkoliv z nich pracuje v zájmu svých zákazníka
prod ovci a gen mní
prodavač dob vepř
JOSEPH BLISS
komisionář se živým dobytkem
210 New Exchange Building South Omaha Nebraska
Všemožná péče vinuta e vn v!!rm
zaiýlateifim pf ízeB Váže jest uctiví žádánu
Tržní ceny na požádáni
Í Frant Weltnann vSeobeeuS v Guifax Co4
mámy co řádný a Svědomitý muž s ochotou
obslouží krajany v řeči česká
eweirwy Léky!
DETI
maji !ek& prívě tak za
potřebí Jako dospéll
Severův Tišitel Děti
usnadni zoubkováni zmenši hor
kostí vyléčí bolení koliku psot
ník utiší a tupí déčko 2Bct
KÁ Severův Laxoton
%jí Mtffii být! čittf
23 průhlednět netil-H
Ví ej#t zdrávi
H SEVERŮV SILITEL
%J LEDVIN A JATER
příjemný a jistv lék proti zácpí
větrům nepokojidéti Účinkuje
vidy jistě i a doepSlých 25ct
BOLESTI
Bevmatické a
Neuralgické 1
▼ Kloubech i Svalech
Namoženiny
Otakliny Rychle zažene
Severův
Olej Sv Gotharda
Máte-li hostec suché lámání
StuhlOSť údu SEVERŮV LÉK
proti REYMATISMU Vás vy
léčí $1 00
50ct
MOČ5
3
ny cn
roby ledvin bolesti
v zadech fogavkq
obtíže močeni
78ct $125
SEVERŮV
Lék proti choleře
a průjmu
vylécl lakatr letni ne
moc détí i dospělých
rychle a trval
28 50 Ct
KAŠEL
POSLEM
SOUCHOTIN
nebo Jiných též-i
kých chorob plic
nich
Severův
Balsám
pro Plíce
Vyleči každý kašel
curapot zasiemo
váni krup bolesti'
krutt
25 a 50 ct!
flSEVEROVY Prášky
těla závlsi na dobrem za
žíváni SEVEROVA
žaludeční hořká
podporuje tráveni udržuje zdrávi
zahání malarii sili télo
iin ct li 00
w - M - _ lAv 0 VaV
tl Ma sklad ve všech Mkaraacu a oDtnuuw-n KJ
zvláfttai leky u $300 poilete-ll popta aeaiocl fc
proti Bolestěni
Hlavy a Neuralgii
zmíral horkost' odstraš!
bolesti hlavy v každém
pfipadé
ZBCC pOBIOtt 7C(
Ok
podléhá tuaohýtn L
bezpečným M
SEVERŮV SILITEL Qk
SRDCE k
povzbuzuje svaly srdeč
ni silí trvale i srdce 1
nervy jest nejlepíím 1S- A
kem pro srdeční vady
$100 Q
Jsou-ll bolesti usa- A
zeny v jednom miste
kdekoli
SEVEROVA 9
Hojivá Náplast J
čiti flastr Jisté Je J
zažene v &
28 poított 27ct 7
CAR VŠECH KUSŮ
Všeobecně se věřf že Rusko se uchopí první příležitostí aby těžilo z nynejsicn
mtin i Pfnř flínaká f-íaarnvnft vdova lest nepřátelského smýšleni ku
vítem cizincům ale má se za to že pracuje do rukou Ruska Mikuláš II car
ruský ač mladý a eiiídotivý stojí dnes na stráži
9k
Kratochvil otec čtyř dítek udr
žoval delší již dobu známost s
chotí měšťana pí F V neděli
odjeli spolu na výlet do Boskovic
aniž rodiny své o tom uvědomili
Když rodiny obou milenců je po
hřešili oznámen byl případ poli
cii Večer objevili se milenci v
Prostějově V domácnosti Kra
tochvílově povstala večer po jeho
návratu hádka následkem které
Kratochvil zvěděv že odjezd
jeho oznámen byl policii 'zastře
lil se
Na poli bllle Bařic u Kroměříže
pracoval dělník Josef Strašák
který se před bouří schoval pod
nedalekou vrbu Za krátko však
do vrby uhodilo při čemž Strašák
byl bleskem zabit — Za Lstiboří
pracovali na řepě paní Kratochví
lové dvě ženy a chlapec dvanácti
letý kteří se před bouřkou uchý
lili do úvozové cesty Ke 2 hod
odpolední sjel blesk do jich sku
piny a zabil chlapce" Jos Stanka
a vdovu Marii Frišovou a popálil
Statikovu matku Po Frišové tu
zbývají dvě malé dítky -
Ve vízent okresního soudu v
Bilině ve vyštřovací vazbě naléza
jící se obuvnický pamocník Josef
KiaZel spáchal v separaci pokus
sebevraždy oběšením Počínání
jeho bylo v čas spozorováno a
Kinzel byl po delší době vzkříšen
Ve vedlejší cele nalézá se milenka
Kinzlova služka Marie Eichlero
va Na oba uvaleno jest pode
zření že v měsíci únoru usmrtili
a potom spálili své nemanželské
dítka Příšerný Čia byl vyzrazen
teprve když Kinzel v podnapilém
stavu v hostinci blábolil a vyprá
věl podrobnosti o zavraždění no
vorozeněte V Podltátl u Hranic na Moravě
sedělo v noci ▼ hostinci několik
rolníka kteří bavili se brou v
karty Mezi hráči byl též fiakri-
!§5
vlastně vrah Damek s pomocníky
Močkem a Dobiioii čekal Otec
nevěsty nepřál sňatku své dcery a
omylem zavraždil přítele jejího
nápadníka'
Místo Kyfyerk též Supí Hora
zvané postiženo bylo 5 června
strašným požárem který zachvátil
přes 20 obydlí v nicLž však přes
40 rodin s četnými dítkami bydle
lo Štěstí že požár nevznikl za
doby noční Sta lidí by bylo zů
stalo v ssutinách a z města by
nezbylo snad ani jediného přístře
ší Vyšetřováním vychází na jevo
Že v jednotlivých domcích bylo
usazeno po Čtyřech až pěti chu
dých rodinách vesměs s četnými
dítkami Nešťastníci jichž nářek
po celém městě se rozléhá podě
lováni jsou sporými pokrmy Vy
datné pomoci celé veřejnosti jest
nutkavě zapotřebí Na 90 tisíc
cení se škoda Příčinou katastro
fy zdá se býti neopatrnost
jim
Nezasáhl však nikoho Teprve
pak podařilo se odzbrojit jej Byl
odveden na policejní komisařství
kdež udal že jest Švéd a jmenuje
se Aquels Zdál se být úplně
utišen a mluvu zcela chladne o
svém činu Byl ponechán ve vaz
bě Rány obou matadorů jsou
poměrně lehké
O podivné otráví líbáním jednáno
těchto dnů před pařížským sou
dem a soudce při tomto podivném
líčení měl co dělat aby zachoval
náležitou vážnost TakoŽto žalob
ce v této tragikomické afféře obje
vil se elegantně oděný pán jehož
tvář byla hrozně zohavena podiv
nými skvrnami a vyrážkou Bylo
skorém trapno dívati se kterak
nebožák pohled svůj v němž se
jevily zoufalství stud a rozpaky
stále obracel k dámě ne sice již
mladistvé ale neobyčejně krásné
jež povolána byla za svědkyni
Dáma vlídně mu pokynuvší pra
vila k žalobci: "ťrosítn pane
mluvte bez ohledu na mne vypra
vujte vše právě tak jak se věc má
Potvrdím vaše výpovědi' — Zo
bavený žalobce jemuž se patrně
ulevilo vypravoval: "Pánové
před týdnem byla moje pleť třeba
ne skvělá přece hladká a čistá
Jakým způsobem jsem se stal
obludou jakou vidíte před sebou
vyložím vám co nejstručněji Ma
dame" pravil pokloniv se svěd
kyni "dovolila mi před týdnem
abych ji provázel do Opery Se
děli jsme v pozadí jedné lože a
při posledním aktu jat obdivem
pro linie krásné šíje své sousedky
již jsem poprvé viděl ve vystřiže
ných Šatech odvážil jsem se
osmělen temnotou nás obklopující
políbiti dámu několikráte na šíji
Příštího jitra zpozoroval jsem že
mi nos zrudnul Dvanáct hodin
po té byl již zarudlý do fialová a
očích jsem cítil bolestné svědč-
ŽENA POUZE VÍ
00 to jttt zkouMti od ipadlóho lficka Mlo
toka bolestných neb nepravidelných miste
nich aneb od nepravidelnost! deattnktnlho
fenekelio (stroji Hni m&to sympatlsoratl
neb JI male litovat! viak není možno by znal
Jej! trápen! — straind zkonéent tak trpSlivt
niíentf kteří Cena oloupl o krása ndějl a
testi A pfee tohoto trápeni nenf tfeba
McELREES
Tine of Cardui"
Jej odstraní Tento lák vyléč! váeckny "íeneké
nemoci" rychle a trvale On odstraní poni-
Zojičl lékařské prohlídky Lííltl se mfi2e
doma PH nim není stalý vydej a at&le ne
maže Trpící se výboji a ostane vyhojeným
Vlno oř Cardo! počíná býtl celným lékem pro
vaeckny nesnáze táto třídy Ono stoji ponze
$100 od kteréhokoli lékárníka neb od vyrábí-
telft: "The Chattanooga Medicíně Company
Chettanooga Tenn
tr Oeská íltad látka se aul na potádánl
Psal C 1 WEST NsshvUIe Tenn píše :
"Tento podivuhodný lék by mil býtl v každém
domi kde jton dívky neb Zeny"
ETejlepši ze všedi!
Po padesáte let Mrs Wlnslov's Soothlng
Syrup matkami podáván Jich ditk&tn v dobS
když dostávají zoubky Jste vyrušováni v
noci a zbavováni spánku churavým násled
kem bolen! zubá pldíicim dítkem? Jestli ano
zaSlete si ihned pro láhev "Mrs Wlnslow's
Soothintc Syrup" pro dítky dostávající zoubky
Oena Jeho jest iieodhadnutelná Líleví ubohé
mu trpícímu aitKU innea Dpoienneia se uau
matky Vyléčí prftjem zreguluje žaludek a
střeva vyléčí kolíku zmékne dásně zmírní
zápal a dodá svěžesti celému ústrojí "Mrs
WÍnslow's 8oothlng Syrup " pro dítky zoubky
dostávající jest příjemné chuti a Jest předpi
sem jedné z nejstaraich anejlepSich ženských
[ařek a opatrovnic ve spoj statecn jest
na prodej u víech lékárníka po celém sveti)
uena znc íanev tsuaie jisu a puzvuejia u
M rs Winslow's Soothlng Syrup"
ADRESÁŘ SPOLKŮ
Česko-Slov Dělnické Podpor Jednoty
pro severozápadní státy:
Minnesota Iowa Wisconsin Nebra
ska a obé Dakoty
Hlavní Jednota v Montfcomery Minii
odbývá své schůze každou 4 sobotu v měsíci V
síni Ant VáSy o 8 h veSer Velkopředseda
J Nestával Velkotajemník Jakub Vondra
P O Box SI Montgouiery Minn Velkoúíetník
Jos E sokol Velkopokladník J MaruSka
Č I v Montffomery Minn
odbývá své scháze každou čtvrtou neděli v
měsíci Předseda Fr K Staněk Tajemník
Fr Mixa Úěetník Jos E Sokol Pokladník
TomáS Havel „ -- : -
Č II Mladocech v Le Sneur Center
Minnesota
odbývá své schfize každou i neděli v měsiot
síni lOOF Předseda Jakub Kreník tajemník
Fr Bárta Le_Sueur Center Minn úěet J Bi
cek pukiauuik Vic Kráva
Č III t St Paul Minn
odbývá své schftze každou 3 středu v měsíci
předseda Frank Skok tajemník F J Pavlfoě
ka 6T Cttutuu cit účetnía Frant Bělka 57) ~
W 7th st &t Paul Minn
Karel Havlíček Borovský ř IT T
Minneapolis Minn
odbývá své schfize každou 1 neděli v měsíci v
síni č 231 corner of Washington & Cedar ave
So Předseda Petr Straka 615 22 Av S taj
Josef Straka 60 mil Štr 8 pokl Emil Au
brecht úíetnik Adolf Koubltzek 1317 Wasin
Ave S
Prudké namožení obyčejně učiní vás
neschopným k práci po tři neb čtyři
týdny Mnoho případů viak se událo
v nichž vyléčení docíleno za aéně než
týden použitím Cbaniberlain'8 Pain
Balno Na prodej u všech lékárníků
Podporujte domácí firmy
Kxlstuje patnáct roku
''HeWa Menriters"
Pojlltén! proti ohni bleška a tornádu ma
jetek iarmerský I městský
Home Fire lince Co ú Omana
Farmcťs ani Merchants Ins Co
of Lincoln
na 15 v O ui
Společnosti domácí Kdi ee eamnetatní aviak
poa jednou epravou jejn uaauuu jest
CoctiíÉ jednáni s (Módními zásadami
ijíil
Spravedlivé ztráty vyplatí se hned po Jich
ént í artner a a Merrn
iíerrhants lna Co opriv
něna leet těl letoe k obchodováni v Kansas
Illlnnfa a WIronln k nlináíi ae státá tich
tleíce dolará ku zvelebováni domácích aávodi
a podniká
Ppoleřoý kaplUI ISOO00000
Fooleíný přebytek pro pojiítóné 00
-mlrfní tnalnu-k „5S47WIO0
Ztráty vyplacená 100000000
Miliard F Funkbanser m p
LeonJdae P Funkhauser taj
č
ní Brzy byla celá má tvář po
kryta ohavnou vyrážkou jakou
dosud na mne můžete pozorovat
Muj lékař prohlásil ihned že cho
roba moje způsobena byla účinky
jedovaté luČebniny Po důklad
ném ohledání tázal se mne užil-li
jsem nějakého prostředku na bar
vení vlasů Na to jsem mohl s
dobrým svědomím odpovědět zá
porně Ale pojednou připadl jsem
na myšlenku Dopsal jsem dámě
a ptal se jí zda-li si svoje temně
černé kadeře onoho večera nebar
vila S obdivuhodnou upřímností
vyznala se mi ihned že právě ono
ho večera zkusila nové barvivo na
vlasy a že se již sama přesvědčila
o jeho Škodlivosti' — Dotyčné
barvivo bylo ohledáno znalci a zji
štěno že jest vskutku nanejvýš
nebezpečné Na základě toho od
soudil soud dodavatele onoho ko
smetického prostředku známého
pařížského vlásenkáře ku pokutě
2500 franků a zakázal mu prodej
toilettních prostředků jež nebyly
oprávněným chemikem pečlivě
prozkoumány
Nevydávejte se na cestu bez láhve
Chamberlain'8 Colic Cholera and
Diarrhoea Remedy Budete ho jisti
potřebovat a nemůžete si ho opatřit
ani na vlaku ani na lodi Jest pří
jemným k užívání jest bezpečným a
spolehlivým Na -prodejů všech lé
kárníkň
V v Sové Praze Minn
odbývá své schfize každou 4 neděli v měsíci
Předseda Vojta Chalupský taj F J Novot
ný účetní k Václav Posel pokladník Jakub
Svoboda New Prague Minn
Komenský i YI v Uayward
Minnesota
odbývá své schůze 1 neděli v měeíci Předa
Fr Šístekdozorce Ant Čeehtal Vojt Pacov
ský Box 36 Olenville Minn účetník JosSva
tol poklad Jos Nerad Oakland Minn
Karel Teliký ě VII v Sové Třeboni
Minnesota
odbývá své schfize každou 4 neděli v měsíci
ťreaseda an Klem pokiaamic jan n tviein
účetník Jan Noska tajemník Jan Jindra
Kllkcney Le Sueur Co Minn
Č VIII Rovnost Owatonna Minn
odbývá své schůze každou 1 neděli v měsíci v
síni Č 9 P 8 Předseda Frant Horák tajem?
nik Jos F Martinek nčetnik Karel King
hofer poklad Alois Sýkora Owatonna Minn
Spolek ř IX v Pine City Minnesota
odbývá své schfize každnn druhou nedčll v
měsíci Předseda Jan Stochl místopředseda
TomáS Bižll tajem Jos Bartoibox 32 Beroun
ntetnik Jan nejaa noe uuy Minn poaiaa
Jan Sambavr Pine City Minn
Č X Čechoslovan v Olivia Minn
Předseda Karel Kohn místopředseda M
Petříčka tajemník Frant Stlndl účetuik B
Koček pokladník Václav O Ployhart
Čechie ř XI v So Omaha Sen
Odbfvá rchfize každý druhý čtvrtek v měsí
ci o osm bodin večer v ainlj Koutskýho Před
sedaVác Šnajdr tajemník Adolf Zezulákna
DO a O ul účetník Jan Hajný pokl JVocásek '
čísla XII Chrndím v Racine Wis'
odbývá své schfize každou třetí sobotu v mč
aicl v 7 hodin večer Předseda Jos Dušek 101
Haiterer Bt taj Joa stehlík loz Milwaukea
st účetník J L 8ya 1022 Hlgh St
Číslo XIII Český Levv Seaforth Red-
wood Co Minn
odbývá schfize každou druhou neděl! v misie!
Předseda Fr Sistek tajemník Jan Posekaný
pokladník Vác PlstuUa Belvlew Kedwood
Co Minnesota účetní k F Seli Seaforth Bed
wood Co„ Mina
Předplácejte tvým přátelům neb
známým do Čech Hospodáře' ttojl
pouze $160 rotní
Číslo XIT Ladimír Klácel
v Hanmn ffls
odbývá schfize každou druhou neděli v městci
Předseda Frant Kozlík tajemník Vác Kin
ečetník Jos Mendlik Haugen Wía poklad
nik F J Koukl
Jan Has l XT Hopkins Mina
bývá své achizo každoa drahou sobota
odbfvi evé schtz každoa drahou sobota v
měsíci Předa Václav Tyra taj Jos Hromád
ko Hopkloa Mino