Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, June 29, 1900, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    2
Pokrok Západu
Senátor Hoar proti rozpínavosti
(Pokralováoi)
VSak pohleďme na jiné výlohy
než peněžité My musíme se
vzdáti mnoha ideálů (řekl bych
skoro všech ideálů) republiky My
musíme se vzdáti našich velkých a
neocenitelných držav cennějších
než drahokamy a zlato cennějších
nežli zem a moc Rady Wash
ingtona nebudou pro nás platili
nadále Pravdy prohlášení neod
vislosti nebudou nadále vodítkem
naší vlády a zmizí zásada Mon
roea kteréž jedna polokoule dě
kuje svou svobodu Rady Lin
colna o nichž opětovaně prohla
šoval že ochoten jest položili Život
svůj za jich uskutečnění nebudou
nadále poslouchány aneb jestli
přece bude to jinými ušimi než
našimi
A ještě jednu věc ztratili jsme
hrozným pochybením minulé zimy
My ztratili právo mluviti oprávně
ně v zájmu míru v Haagu Já vě
řím a doufám že svět při této velké
konferenci učinil veliký krok ku
předu Však pomyslete co mohlo
býti! My ztratili právo nabídnouti
naše sympathie Boerům v jejich
obdivuhodném a chrabrém zápasu
proti strašné přesile o udržení re
publiky v Africe My ztratili moc
abychom mluviti mohli oprávněně
v zájmu odzbrojení národa My
se musíme připravovat! na stálou
velkou armádu My již nyní sly
šíme požadavek stálé velké armá
dy kteráž by se vyrovnala angli
cké Americké dítko od nynějška
musí naroditi se s mortgagem kol
krku Americký dělník musí od
nynějška potáceti se životem s vo
jínem v týle Ba již slyšíme hlá
sati z vysokých míst zásadu Že
ústava byla míněna pouze pro malý
národ a ne pro velký Republika
bez ústavy jest jako člověk bez
svědomí V ústavě jest veliká zá
hada rovnosti lidské a mužnosti
z ní občanství čerpá svou hodnotu
a práce svou důstojnost Vy jste
ztratili od nynějška povahu velké
ho osvoboditele a pro budoucnost
přijmete na sebe povahu otrokáře
Nuž čřin se můžete za to vykáza
li? Přivezli jste dva tři náklady
konopě z Manily a spojili jste se
blahovolně se sultánem v Sulu
Jestli v budoucnosti odmitati bu
dete připouštění jejich plodin co
nepřicházející ze Spojených Států
musíte je spravovati ne v jejich
zájmu nýbrž ve vašem vlastním
Kde jste dříve mluvili o svobodě
budete nyní mluviti pouze o tabá
ku Vaše diplomacie s jinými ná
rody nebude více v jejich zájmu
nýbrž ve Vašem Necháme je
aby si upravili své obchodní styky
sami s Anglií aneb s Čínou? Vaše
peněžní předlohy v budoucnosti
nebudou upravovány v jejich" zá
jmu nýbrž ve Vašem tak jako
Anglie reguluje měnu v ladil Ne
mohu věru potlačiti smysl směšno
sti toho ba malichernosti a spro
stoty ve chvíli kteráž by měla
býti vznešenou dobou osvobození
lidu Pomyslete si vítěze osvo
boditele hrdinu kterýž hlásá svě
tu: "Já budu markytánem v tá
boře a budu z toho míti prospěch''
— Když jste v pokušení odejmouti
to co náleží někomu jinému zni
čiti svobodu lidu pak očekávání
Že přinese vám to peníze jest tak
špinavou a podlou pohnutkou
jaká kdy pošeptánabyla do chtí-'
vých a žádostivých uši ítdyž se
od vás žádá aby jste opustili své
oblíbené zásady a vznešené ideály''
svůj blahoplodný vliv na lidstvo
aby jste svou hvězdu polární svou
jitřenku ziijcaifí v " kometu pak
zmínka o dělání peněz zdá se mi
nekonečně smutnou
A ještě na jedou včc nesmíme
zapomínatL Musíme hleděli jí
vstříc tváři v "tvář a to jest ví
otázka církve a státu Musíme
rozbodnouti a to hezky brzo zdali
většina nemovitého majetku v o-
něcb ostrovech bude v državě
kněžských řádů aneb zdaliž bude
me následovat! příkladu našich
anglických předků zákony o ne
prodej nos ti a svěřenstvíaneb zdali
použijeme moci kteráž nyní kon
gresu dána ústavou ku konfiskaci
a přivlastnění Pozoroval jsem
že někteří z našich imperialisti
ckých přátel ' chtí se této zodpo
vědnosti vyhnouti a složití ji celou
na Boba Myslím že tito pánové
domnívají se že každý podařený
skutek tyranství se může přičítati
Bohu Ovšem je to velmi poho
dlný spůsob jak zhostili se zod
povědností Jest snad Bůh vinen
podle náhledů těchto pánů rozdě
lením Polsky? Držel snad Bůh
krásné ostrovy řecké v podnoží
Turecka? Plenil snad Bůh naše
misionáře a týral křesťany ▼ Ar
méoskn? Byl snad Bůh původcem
zákona ka stíhání uprchlých otro
ků? Křivdy musí časem páchány
býti však běda tomu Člověku i
běda národu kterýž křivdu páše
Řecký řečník Sokrates pravil:
"Bezbožný zlý Člověk může ujiti
jestli že snad zemře dříve než po
stihnul jej trest za jeho hříchy
však nesmrtelnost státu neposky
tuje příležitost k uniknutí pomstě
lidí aneb bohů" President praví:
"Ponesu prapor Váš k vítěznému
míru" Jak vítězným býval by
mír pro nás kdybychom byli jed
nali s FilipíHany tak jako jednali
jsme s Kubánci
Pravil jsem minulý rok Že naši
komisaři přišli nazpět z Paříže
nesouce sebou odhozený oblek fa
lešného Napoleona a Žádajíce nás
kteříž viděli jsme jeho osud aby
chom za něj odložili roucho v něž
naši předkové oděli krásného genia
Ameriky Pane předsedo jest ještě
hůře než to Jestli vezmeme tyto
ostrovy abychom jim vládli tak
jako despotové vládnou svými pod
danými pak Španělsko došlo po
msty nad námi Španělsko bude
vítězem a my poraženými Ono
pomstilo se na nás tak jako umí
rající Centaur Nessus pomstil se
na Herkulovi když přiměl krásnou
Dejaniru aby oblékla vítězi rou
cho smočené jeho vlastní otráve
nou krví Roucho přilehlo mu
k jeho tělu jed vnikl do vnitř pory
hrdina jemuž nebylo rovno a
jemuž nic nebylo nemožným pod
lehl smrti Kdekoliv tak dalece
republika pokročila kdekoliv její
jméno jest známo jest příkladem
pro rovnost lidskosti a svobodu
člověka To učinilo jí velkou do
brodějkou na západní polokouli
Však budeli po Vašem objeví se
na východě aby zaváděla třídění
Pomyslete jen že nemá posud
svou vlastní úlohu rozřešenou že
má deset milionů vlastního lidu
nyní 36 roků po prohlášení eman
cipace posud čekajícího na splnění
slibu úplné svobody a nyní chcete
podrobili dalších deset milionů
lidí plémě cizého vládě v kteréž
nemají míti žádného podílu a au
toritě v kteréž nemají hlasu Lid
kterýž čítal 70 milionů rozmnožen
býti má na 80 milionů a každý
čtvrtý z nich nevolníkem — 80 mi
lionů a každý čtvrtý člověk ínferi
orním — na sklonku devatenácté
ho století 20 milionů skoro se
dmkrát tolik než co Čítal při po
čátku celý národ v podstatě bez
práv občanských
Já myslím že americký lid při
jde konečně k závěrce že násilným
podrobením toho lidu nedocílíme
Žádných výhod obchodních ani
na filipínských ostrovech ani v
Číně Naopak my poškozujeme
své zájmy obchodní když odpuzu
jeme lid onen nespravedlivými úto
ky na jeho néodvislost Však ku
projednávání této otázky není nyní
času Dr Franklin pravil:
"Mě zdá se že ani udržení ani
nabytí jakéhokoliv obchodu nechť
si jakolivěk cenného není před
mětem k vůli němuž by lidé prá
vem mohli prolévati svou krev že
pravý a jistý spůsob jak rozšířiti a
nabýti obchodu jest dobrota a láce
zboží a že žádný obchod nemůže
přinésti výtěžek kterýž by se rov
nal výloze když musíme si ej
vynutiti aneb udrželi loďstvem a
armádami'' — Doktor tuším byl
zrádcem a "malým Američanem"
v- PokrařoTiní bud
j :Pottřeoí o čínt
' ! 'X vládní úřadovny pro statisti
ku byl rozeslán oběžník jímž se
podáví vysvětlení a poučení o na
šich poměrech obchodních v Cfně
V oběžníku onom se píše:
Tien Tsin Newchwang a Che
foo byly oznámeny co místa nej
nebezpečnější vedle Pekingu a ta
jsou pro ohrhod americký cejd
leŽitějšími Nalézají se v severní
části Cíny a jak se zdá dochází v
nich zboží americké nejvčtší obli
by Vzrůst obchodu našeho v té
části jest popsán ve zprávě po
kladního úřadu statistického
níž jest Tien Tsin líčen co nejvý
znamnější město severní Číny
Leží na zálivu Pečili jen 80 mil
od hlavního raěs:a čínské říše
Pekingu s nímž jest spojeno ce
stou vodní i železniční Jiná ne
dávno dokončená železnice běží
odtud severovýchodně do Šanbai
kuangu a jiný systém železniční
jest odtud (ía jih obmýšlen který
by vedl skrze velmi lidnaté pro
vincie Šantung a: Kiangsu který
by se spojil s dráhou vedoucí z
Tien Tsinu do Šangaie Mimo
to veliký průplav nejdůležitěji!
to cesta v měli v Číně již před
staletími spojil Tien Tsin údo
lín řeky Yankcekiangu a městem
ŠangaL
Obyvatelstvo Tientsinu se "od
haduje na milion duší přívoz zbo
ží cizozemského pak obnášel roku
1888' něco méně než 39 milionů
taelů vzrostl však do roku 1897
přes 53 miliony taelů tak Že se
během jednoho desítiletí skoro
zdvojnásobil
Celní komisař Alfred Hippisley
pojednávaje o obchodu z roku
1897 upozorfiuje zvláště na přívoz
americký do onoho přístavu A
merické skalní vrtáky plech a
kerosene byly hiavně do přístavu
toho dováženy a výrobky bavlně
né z Ameriky se též rozhojnily
kdežto z jiných zemí dovoz jejich
poklesl Dále pak upozorfiuje na
to že nová dráha spojující Tien
tsin s Pekingem mezi Číňany v
té krajině došla obliby O tomto
předmětu komisař praví:
Jest podivuhodno jak rychle
Číňané vzdor svému konservati
smu se přispůsobili novým po
měrům a přispěli značně k roz
množení železniční dopravy Nyní
se ovoce z Pekingu dováží přímo
do Taku k dopravě na jih Peking
pak zároveň jest zásobován jižní
mi plodinami Doprava po dráze
té se tak rychle rozmnožila že v
brzku musela býti trať zdvojena
Konsul Redd ze Spojených
Států praví že obchodní důleži
tost Tientsinu se rovná oné Šan
gaie a Cantonu v jedné své zprá
vě odboru zahraničnímu ve Wash
ingtonu píše:
Tientsin pro své zeměpisné po
ložení jest hlavním bodem přívo
zu a rozesílání zboží Spojených
Států určenéhq pro spotřebu v
severních provinciích čínských
Přímé zasílání ze Spojených Států
do Tientsinu není praktickým ale
výhodnějším je přímé zasílání do
Sangaie nebo Hongkongu kdež
pak se zboží přeloží na parníky
malého ponoru a dopraví do Tien
tsinu
Čifu jest považován za neméně
důležitý přístav pro stále vzrůsta
jící obchod zbožím americkým
Jest též v zálivu PeČili dosti
blízko u Tientsinu avšak blíže
anglického přístavu Weihaiwei
Jeho důležitost pro obchod ameri
cký vylíčil konsul Fowler ve zprá
vě své odboru zahraničnímu kdež
praví: '
S uspokojením pozoruji že bě
hem 6 měsíců následující ameri
cké zboží na přívozu sem velice
získalo: Skalních vrtáků sem bylo
přiveženo 13214 kusů plechu
114040 plátů karrenného oleje
942050 galonú Zvláště je však
hodno povšimnutí Že z 36 přivá
žených předmětů vzrostl přívoz
ze 27 zemí jejichž měna založena
jest na zlatě a jen z 9 zemí asij
ských které užívají stříbra za zá
klad peněžní a to lze pozorovati
vzdor velikému poklesnutí ceny
stříbra Z dalších 22 druhů zboží
jež vykazuje úbytek přÍ7ozu jest
8 druhů ze zemí se zlatým a 14
druhů se stříbrným základem pe
něžním Newchwang jest malým městem
s obyvatelstvem jen asi 60000
duší ale jest pro Spojené Státy
důležitým co přístav výsadní Le
ží na nejsevernějším konci zálivu
PeČili mnohem dále než Tientsin
a má pro Spojené Státy tu důle
žitost že v tamním okolí se mno
ho amerického zboží odbude Ba
vlna oleje a některé tovary ame
rické se hojně prodávají y provin
cii Šingkingu jejíž hlavním pří
stavem jest Newchwang z nějž
se zboží dováží po řece Muren do
vnitrozemí neboť řeka ta jest
splavná téměř až na samou sever
ní hranici provincie Ruská drá-
ha která má vést! ManČurskem a!
provincií Singking do Port Ar
thuru vede poblíže Newchwangu
s nímž má býti spojena malou od
bočkou Požadavek zboží ame
rického v přístavu tom a jeho
cc cazuaiujc následující výňa
tek ze zprávy konsulátní Waltera
Laye komisaře celního v přísta
vu psaná r 1898:
Anglické vrtáky ze zdejšího
trhu rychle mizí ještě před 4 lety
se jich sem dováželo 80000 roč
ně kdežto nyní sotva 3000 a
místo jejich zaujmuly vrtáky ame
rické Také plech americký zde
zvítězil tak že jen těchto dvou
předmětů se sem dováží za 3 mi
liony taelů což jest téměř polo
vina veškerého cizozemského zbo
ží sem doveženého Bavlněná
příze neustoupila také se stanovi
ska jež zaujala v letech přede
šlých kdežto příze z Indie sem
dovážená byla částečně vytlačena
přízí japanskou Přívoz kerosenu
však se velice rozmnožil neb
americký olej vytlačil z trhu téměř
všechen ostatní V roce 1896 se
ho sem přivezlo 526000 galonů
avšak letos (1898) ho sem bylo
přiveženo 2041000 galonů Mi
mo výše uvedených předmětů se
zvětšil dovoz šatstva léků tkanin j
hedvábných spracovaného tabáku
a j v kdežto přívoz surové bavl
ny papíru a cukru poklesl
Česká bouře ve vídenském
parlamentu
Telegrafickou cestou bylo sem
oznámeno 9 června že vídeňská
rada říšská byla z rozkazu císaře
uzavřena následkem české obstruk-
ce Kterak tato obstrukce vypa
dala dočítáme se z Nár Listů
z jejichž zprávy vyjímáme násle
dující:
Jako na povel boucháno na pul
ty čím kdo mohl Naší nebyli
připraveni a neměli ničeho po ru
ce Nenadáli se že budou musit
takto se ozvat Tlouklo se tím
co bylo nejblíže: rukama pulty
knihami zásuvkami Poslanci
Bečvář Sehnal Holanský For
mánek Sokol Vychodil dr Hel
ler Koenig Rataj Hovorka dr
Dvořák Staroštík lomozí na sto
lech dr Grégr tluče velkou zele
nou knihou Březnovský celou zá
suvkou Ministerský předseda zesínal
Stojí jako přimražen a dívá se na
české poslance Včera ještě slyšel
výstrahy: Nedopusťte žádného
násilí na Češích bude bezvýsled
ným a vy budete míti první zjev
ný neúspěch Nedal si říci Musí
tedy dnes slyšeti
Plné gallerie hledí na divadlo
od r 1897 nezvyklé Dole jek a
rámus roste
Poslanec Doležal vytrhl prkno
z psacího stolu a na tříšť jím mlá
tí Jsou to ráuy jako na kovadli
nu Budova se třese Z prkna
lítají třísky až na Jaworskéhokte
rý pod nimi sklonil hlavu Je vy
trženo druhé prkno a v minutě
rozbito
Do lomozu přichází takt Posl
Doležal stojí jako kapelník a hraje
prim Sbor jej provází Jako
dunění z dáli zaléhá spád velikého
foliantu Hořicova na stůl
Spustilo se znova v taktu Hra
je se pochod "Čechové jsou
taktní národ" — volá posl Das
zyEski Němci odpovídají mu: "Ano
Čechové }iou hudební národ'''
Posl Rataj přinesl si dva věšáky
na noviny V pěti minutách byly
na padrť Již mají prkna kromě
Doležala také Holanský a Hovor-'
ka Třesk jejich je hrozný Uši
Člověku zaléhají
Dr Koeber odchází o #8 hod
Čechové volají za ním hlasitě:
"Hoch!" Zasedací síří opouštějí
také antisemité Dr Lueger vše
cky je vyvedl Na ministerské
lavici zbyl jen Boehm liawerk a
Spens-Boben Oba hledí jako
v Jiříkově vidění Ano Vaše
Excellence je to jen obraz a odraz
obstrukce německé Levice musí
mlčet! ana shlíží se v zrcadle 1
' (O hod) Již je vytrženo
a rozbito 5 prken Posluchači na
gallerii zdá se jako by slyšel vý
střely z ručnic z blízka Vzduch
se chvěje Nebohé naše žurnali
stické nervy! beztoho slabé Což
poslancům těm je hej Ti mohou
se baviti!
Čechové jsou rozděleni na Šich
ty zorganisováni a odhodláni vy
trvat Straší se: "bude se sedět
do neděle ráno!" "Ať si" — od
povídají Čechové — "my nepopu
stíme a vydržíme!''
Je již 8 hodin Skoro dvě ho
diny již hučí a burácí česká revo
luce v zasedací síni
Obstrukce české druhá šichta
Jsou v nf:_ Bělský Teklý Brzo
rád Udržal Sílený Heimrich
Dvořák a Šrámek Počíná se pí
skat a troubiti Dr Heller má
hasičskou píšťalku jejíž-táhlé ví
řivé zvuky pronikají hurónským
pokřikem —
Zavřeli člověk oči je mu jako
by slyšel hvízdot při požáru Če
chové stupňují své fortissimo po
řád více Odpůrcové myslí že
není již žádné crescendo možným
ale rachot roste a roste Baron
Spens odchází polekán a ustrašen
postranními dveřmi
Posl dr Šílený přináší podnos
na sklenice na vodu Je to vítaný
a výdatný nástroj Pracuje ss jím
pohodlně Poslanci Kryfa dr
bar Pražák nahýbajíce se k uchu
posl Sokola domlouvají mu aby
si odpočinul Ale starý pán ne
chtěl o klidu ani slyšeti Účastnil
se dále až ho vystřídal jeho ná
hradník "Šichtmistrem" byl posl
Maštálka
Po 8 bod rozžato elektrické
světlo Poslanci čeští nvítalí je
hlasitým "Halló"a "Hoch!" Posl
Doležal má již dvé prkna bije
jimi o rob lavice jako hněvný Vul
kán Ministři Rezek a bar Spens
objevují se ve sněmovně ale hned
zase odcházejí PosL Jaworski j
1 Pravá muka
i'fi Není snad žádná Jiná nemoce kteráž by tolik muk ipftioblls
3g Jakon
j NEZÁŽIVUOST
Ta přivádí žaludek z pořádku a pftsobf četné
jrj obtíže Proto také tnélo by ae vždy za fa proti
Š nl zakrořiti neboř zanedbáni vážné následky míti
ijO mftíe Každý kdož
j:i Ir AIUIST KOEMG'S
I Hamburger -:-
? ů užívá může být
usedá na první českou lavici upro
střed síně Posl Doležal stoupl
si za něho a bušil tak prudce že
předseda kola polského prchl pro
válen od Čechů voláním "Abzug
Jaworski!' Nalezli se srdnatí
Poláci kteří mu řekli: "Na vaši
hlavu excellence padá zodpověd
nost za to vše!''
Dr Šílený a Heimrich mají po
dvou pukličkách slouží jim za či
nelly Posl Doležal utrhl prkno ze 7
pultu posl Koenig celé sedadlo
posl Kulp koženou tašku do které
dávají poslanci svoje spisy Do
hromady tercetto
Posl Doležal nabízí prkno po
slanci Peschkovi který vděčně od
mítá Taktéž president trubku mu
podávanou
Sensací večera byl velký ture
cký plechový "tam tam'' přinesl
jej posl Sehnal Tam-tam pově
šen byl na hůl a pak se na něm
bubnovalo palicí Vystřídali se u
něho poslanci Sehnal Koenig
Holanský Blažek a Janda Tento
by byl sám stačil přerušiti ve sně
movně všecko Však se také přišli
četní poslanci levice naň podívat
Nastala malá přestávka Levice
tleská a volá "bravo!" Místopřed
seda Prade mysle Že Čechové
přestali docela stiskl elektrické
zvonítko v právo a v levo
Poláci hrnuli se do vnitř Če
chové je pozdravují Jaworski je
v čele Poláků
Předseda Fuchs se vracel na své
místo Čechové mu zahráli intrá
dy Pulty rachotily trubky a pí
šťalky zněly Předseda usmívaje
se děkoval za tuto ovaci
Nyní přináší poslanec Heimrich
konduktorské píšťalky a plechové
řecbtačky Jsou rychle rozebrá
ny Posl Rataj který byl nejvy-
trvalejším a "pracoval'' bez pře
stávky Čtyři hodiny má v ústech
píšťalku a v každé ruce prkno
Posl Doležal přinesl stínítka
plynových lamp a cinkal na ně
Posl Loula klepe pukličkami
na pult
PosL Březnovský má tak zv
troubu z Jericha
Nastává opět malá pausa Posl
Formánek volá: "Od repetice!"
Když byl předseda dr Fuchs
odvolán do ministerské rady Čr-
chové začali zpívat Zanotovali
po sobě: "Slovan jsem a Slovan
budu' "Šablenka broušena'' po
tom "Sil jsem proso'' "Moravo
Moravo Moravičko milá!''
Galerie se naplnily do poslední
ho místa nejelegantnějším obecen
stvem přicházejícím z dvorního
divadla a dvorní opery Obecen
stvo naslouchalo jako v kostele
Mělo pravou pochoutku Slyšelo
— snad poprvé v Životě — původní
české písr5 národní
Když bylo po zpěvu dr Šílený
přinesl veliký podnos na který se
vejde 30 sklenic a jal se jím bušiti
na stůl Byly to rány věru straš
né! Po chvíli přinesl plechový hrnec
a dřevěnou vidlici kterou naň
tloukl Za chvíli zase smeták
kterým třískal na podnos
Také posl Doležal donesl si
jiný podnos a smeták Toto náči
ní vzali v parlamentní kuchyni
Poslanci Kurzoti někdo přinesl
měchačku kterou hrál na puklici
Pak nastala opět malá pauza
Po minutě velel posl Sehnal:
jedna dvě tři — a začalo se zno
va O 1 1 hod došlo k brachiálnímu
násilí Posl Kletzenbauer se stra
ny antisemitů vrhl se na poslance
Doležala vzal mu podnos a běžel
s ním v levo
Posl Doležal nemeškaje hodil
po něm smetákem
Poslanec Kletzenbauer se obrá
til a popadl poslance Doležala za
hrdlo
Ale již tu byli Čechové kteří
přiběhli svému druhu na pomoc a
oba roztrhli
Z kuloáru přiběhli antisemité
dr Pattai a Wedral a společné
Tropfen
jistým že rychlá úleva se dottavl
s Bielohlawkem jali se posl Dole-'
žalovi vyhrožovati pěstmi
Bylo viděti ruce vysoko zdviže
né a nad zástupem vyčnívající
Ale také Čechové se sběhli a čelili
antisemitům
Bouře ve sněmovně v té době
dosáhla vrcholu Dr Dyk posta
vil se do předu vzal do rukou
velké prkno položil je na přič a
mlátil jím tak nemilosrdně Že se
mžikem rozlétlo na několik kusů
Hodiny ve sněmovně ukazují
právě na 12 — půlnoční
Čeští poslanci ustali od svého
koncertu a za největšího ticha po
slanec Sehnal na svůj tam-tam
tluče 12 hodin
Pak nová jich Šichta právě na
stupující vítá sobotu hlučnou já
savou dlouhotrvající intrádou
O půl 1 hodině vstupuje do za
sedací síně ministerský předseda
dr Koeber na smrt bled Za ním
hrnou se poslanci z kuloárů Čeští
poslanci uvítali jej hlučnou hud
bou: všechny obstrukční instru
menty spustily nejvyšší fortissimo
Jakmile dr Koeber vyžádal si
slovo čeští poslanci rázem utichli
Dr Koeber zsinalý slabým a
chvějícím se hlasem učinil násle
dující prohlášení:
"Z rozkazu J V císaře prohla
šuji zasedání říšské rady uzavře
ným" ČeSjí poslanci provázeli vyhlá
šku tu hlučným voláním "Slávy"
Nastalo velké pohnutí načež za
hrobového klidu prohlásil předse
da schůzi která trvala celých dva
náct hodin za skončenu
SUvi jho daíittf výroíl Pan Fritz
Abrendt 110 Hawley ul Toledo O
slavil s příchodem nového století pa
mětihodné výroěl ktré I ííiěí veřej
nost mohlo by zalímati
Pan Abrwndt pí5e Dru P Fahroeyi
1 tťo m Til m i i n l ! rr- TI- 1 T
boka pěkný dopis: "Je tomu nyní aal
deset roků co jsem prvof láhev vašeho
Dra Ptra Hohoks koupi! a od té doby
nebyli jsme v rodioé bez něho Ukáza
zato s býti pro nás a pro všechny
kteří je kdy užívali dobrodiním a po
celou tu dobu ani jedinou chorobu
jsem neměl Uzdravení mé manželky
jest jedním z nejlepších důkazů jeho
velké ceny Minulé jaro pí Abrendtová
trpěla chorobou střev a měcbýře: jest
jí 61 roků Počali jamu pravidelné !é
ěenl Dra Petra Hobokem a léčivým
olejem a dostalo se nám toho zadosU
učinění že jsme ji v krátké době z
choroby vytrhli Nemohli bychom víc©
býti bez vašich léku a ceníme sl je vy
soce Dra Petra Hoboko svým zvlástofm
složením vykořeDuje nejenom viecky
nečistoty ale tvoří i bohatou červenou
krev která celou soustavu tělesnou
posiluje Není lak zvaným patentním
lékem alebrž výsledkem zkušenosti
celého fivota starého lékaře KčIw
je dostatl v lékárnách nýbrž jen od
mlstofcb jednatelů nebo přímo od
majitele Adresujte: Dr Peter Fahr
ney 112- 114 Hoyneave Chicago Ul
JI 10)10
ul fcýtl pHzpáaofeaao aa-11 fU
atréveao
SEVEBÚV
mVECISTITffl
prtzpAaoM pokrmy podpora la uitra al
cum krav aul orgaay
CeaaflOO
V katarrhu sliznvch blan
dýchadel
SEVEROV
lalsám pro Plíco
mt lékem taejtcpěfm a
acJJlBtéjalm
Proti kalil aenf tepiiho
Cena 28 SO ct
ťánfin ufadríkfini spolků
£ četní (obchodní) knihy jako Led?
r JournkU denní knihy a j r
raHor "ok" Zltalx
I